K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris."

Transkript

1 Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011 udbød Kommuneqarfik Sermersooq (herefter indklagede) opførelse af 10 boliger i Tasiilaq i offentlig licitation. Byggearbejderne blev udbudt i 5 fagentrepriser: A: Byggemodning og betonarbejder B: Murer-, tømrer- (inkl. smede- ), snedker og tagdækningsarbejder C: Malerarbejder D: VVS-arbejder E: El-arbejder 6. juni 2012 Sagsnr Dok. Nr c/o Postboks Nuuk Tlf. (+299) Fax (+299) Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Fristen for indgivelse af tilbud var den 24. februar 2012, kl. 10, og på samme dag og tidspunkt blev der afholdt licitationsmøde. Der blev i alt afgivet fem tilbud, hvoraf de to, herunder Entreprenør Z, omfattede alle fem entrepriser, klagerens tilbud omfattede alene entreprise A, og to andre tilbudsgivere vedrørte henholdsvis entreprise D og E. Der er enighed om, at alene Entreprenør Z s tilbud på jordarbejderne under entreprise A blev læst op på licitationen, hvorimod der er uenighed om, hvorvidt Entreprenør Z også inden for tidsfristen skulle have indgivet bud på samtlige entrepriser. Den 13. april 2012 fik klageren oplyst fra indklagede, at der ikke ville blive indledt forhandlinger med denne, idet der fra anden side, Entreprenør Z, var givet et samlet billigere tilbud på samtlige entrepriser. Det fremgik tillige, at indklagede fandt klagerens tilbud ukonditionsmæssigt, idet klageren under tilbudslistens pkt. 2 Terrænarbejder, hovedkloak havde medtaget både fordelingsliste 1.1og fordelingsliste 2.2. Den 9. maj 2012 modtog klagenævnet en klage over tildelingsbeslutningen. Af klagen fremgik det, at klageren anmodede om, at klagen skulle tillægges opsættende virkning, ligesom der blev nedlagt påstand om betaling af erstatning. Da påstandene i klagen fremstod uklare, anmodede nævnet klageren om at præcisere sine påstande inden den 18. maj Grundet bankernes helligdagsperiode blev fristen på klagerens anmodning udsat til den 21. maj Klageren har nedlagt følgende påstande for klagenævnet: 1) Klagenævnet skal tillægge klagers klage opsættende virkning. 2) Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har tilsidesat tilbudslovens 7, stk. 3, og 14 ved at tage et samlet tilbud på samtlige entrepriser fra Entreprenør Z i 1/5

2 betragtning, uanset at det samlede tilbud ikke blev modtaget inden for den i udbudsskrivelsen fastsatte frist. 3) Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har tilsidesat tilbudslovens 7,stk. 3, og 14, ved at tage et samlet tilbud på samtlige entrepriser fra Entreprenør Z i betragtning, uanset at kun Entreprenør Z s tilbud på entreprise A blev læst op. 4) Klagenævnet skal konstatere, at Entreprenør Z s tilbud på entreprise A er ukonditionsmæssigt, og at indklagede derfor ikke kan tage Entreprenør Z s tilbud på entreprise A i betragtning, idet det ikke inkluderer det på fordelingsliste 2-2 angivne arbejde. 5) Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har tilsidesat tilbudslovens 7, stk. 3, ved at erklære klagers tilbud for ukonditionsmæssigt, da det er i overensstemmelse med udbudsmaterialet, at klager har inkluderet det på fordelingsliste 2-2 anførte arbejde i tilbud det på entreprise A. 6) Subsidiært til påstand 5) skal klagenævnet konstatere, at indklagede har tilsidesat tilbudslovens 7, stk. 3, ved at erklære klagers tilbud for ukonditionsmæssigt, da det ikke klart af udbudsmaterialet fremgår, at det på fordelingsliste 2-2 angivne arbejde ikke indgår i entreprise A, og da indklagede, såfremt arbejdet på fordelingsliste 2-2 ikke ønskedes udført som led i entreprise A, kunne have set bort fra denne del af klagers tilbud, hvorved Klagers tilbud ville være blevet reduceret med kr. til kr. 7) Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning om at tildele kontrakten om entreprise A til Entreprenør Z. 8) Klagenævnet skal konstatere, at indklagede er pligtig at træffe beslutning om at tildele kontrakten vedrørende entreprise A til klager, idet klager afgav det laveste konditionsmæssige tilbud på entreprise A. Indklagede har nedlagt påstand om, at påstandene 1) 8) ikke tages til følge og har endvidere meddelt i svarskrift af 1. juni 2012 vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt klagen skal tillægges opsættende virkning, at der ikke er endnu ikke er indgået en kontrakt med Entreprenør Z. Klageren har til støtte for sin påstand om, at klagen tillægges opsættende virkning anført blandt andet: At efter forarbejderne til 30 i tilbudsloven om opsættende virkning skal der være risiko for uoprettelig skade for klager, hvis ikke klagen tillægges opsættende virkning. Derudover antages det i dansk ret, at der yderligere gælder krav om at klagen skal have et rimeligt grundlag og at en afvejning af henholdsvis tilbudsgivers og udbyders interesser taler for opsættende virkning, At det er godtgjort, at klagen er særdeles velbegrundet, hvorfor betingelsen om rimeligt grundlag er opfyldt, At det er i såvel klagers som indklagedes interesse, at der gives opsættende virkning, således at kontrakten kan tildeles klager, der har den laveste pris på entreprise A. En tildeling af kontrakten vedrørende entreprise A vil desuden gøre det muligt at igangsætte entreprise A, og indklagede vil sideløbende kunne gennemføre licitation eller forhandling i relation til entrepriserne B-E med henblik på at tildele disse kontrakter til en eller 2/5

3 flere tilbudsgivere. Interesseafvejningen skal således falde ud til klagers fordel hvorfor også denne betingelse er opfyldt. At kontrakten er af strategisk betydning for klager, som i forbindelse med afgivelse af sit tilbud planlagde at etablere en ny permanent tilstedeværelse på østkysten, hvilket ville have skabt nye forretningsmuligheder for klager og ny forbedret konkurrencesituation i området til gavn for indklagede og borgere/virksomheder i Kommuneqarfik Sermersooq, særligt borgere og virksomheder i Tasiilaq og Ittoqqortoormiit. Uden kontrakten vil klager ikke have det fornødne grundlag for at etablere sig på østkysten. Klagers interesse kan således ikke varetages ved en pastand om erstatning under nærværende klagesag. At det særdeles rodede licitationsforløb, de alvorlige fejl, der er begået, og det forhold, at indklagede hidtil uanset de pågældende fejl har insisteret på at tildele kontrakten til denne eneste tilbudsgiver, som er hjemmehørende på Tasiilaq, udgør i hvert fald tilsammen sådan skærpende omstændigheder, at klagen skal tillægges opsættende virkning. Indklagede har heroverfor gjort gældende blandt andet: At der ikke er grundlag for at antage, at klager vil få medhold i sin indsigelse mod den afholdte licitation. Indklagede og indklagedes tekniske og juridiske rådgivere har nøje gennemgået udbudsmaterialet og forløbet af licitationen og har vurderet, at der ikke foreligger sådanne uregelmæssigheder eller fejl, at der ikke kan indgås kontrakt med lavestbydende. I denne forbindelse bemærkes det, at alene klager har misforstået udbudsmaterialet ved at blande entreprise A (jordarbejder) og entreprise D (vvs/ kloakarbejder) sammen. At indklagede kunne indgå kontrakt med Entreprenør Z uagtet tilbuddene fra dette firma i fuldt omfang blev læst op på licitationsmødet. Der henvises i denne forbindelse til en kendelse fra det danske klagenævn for udbud, hvoraf det skulle fremgå, at det var i strid med den tilsvarende bestemmelse i den danske tilbudslov, at der ikke skete oplæsning af et tilbud, der var indleveret rettidigt, men glemt. Det skulle ligeledes fremgå af nævnets kendelse, at det ikke var ansvarspådragende for bygherren efterfølgende at tage hensyn til dette tilbud, der var indleveret, men som ikke blev læst op på licitationsmødet, hvorfor der således ikke er anledning til at antage, at klager skulle kunne få medhold i klagen. At klageren ikke vil lide uoprettelig skade, såfremt klagen ikke tillægges opsættende virkning. Klagers interesser vil fuldt ud blive tilgodeset ved klagers mulighed for at kræve erstatning. At alternativet til at tildele kontrakten til Entreprenør Z havde været at annullere udbuddet. Hvis der skulle bortses fra tilbuddet fra Entreprenør Z, hvilket bestrides, vil der ikke foreligge bud på alle fagentrepriser og byggeriet kunne derfor ikke gennemføres en annullation var derfor den eneste mulighed. At tilbuddet fra klager er ukonditionsmæssigt, idet det indeholder VVS arbejder, som ikke er en del af den entreprise, klager i øvrigt har budt på. 3/5

4 At såfremt klagen tillægges opsættende virkning, vil dette have potentielle væsentlige skadevirkninger for indklagede. Dels vil arbejderne, som ovenfor nævnt, ikke kunne udføres i indeværende kalenderår, dels vil der skulle foretages fornyet udbud med risiko for en forøgelse af budsummerne til følge. At klager har først indgivet klagen umiddelbart op til klagefristens udløb. Allerede dette forhold medfører, at der ikke bør tillægges opsættende virkning. Klagenævnet udtaler: Det følger af tilbudslovens 30, at en klage kun har opsættende virkning i det omfang, at nævnet eller formanden på nævnets vegne på, klagers begæring, træffer bestemmelse herom, fordi særlige grunde taler derfor. Klagenævnet skal på det foreliggende, foreløbige grundlag: 1. Vurdere om klagen har noget på sig eller umiddelbart synes håbløs for klageren ( Fumus boni juris ) 2. Vurdere om der foreligger uopsættelighed. Det vil sige, om det er nødvendigt at tillægge klagen opsættende virkning for at afværge en alvorlig og uoprettelig skade for klageren. 3. Foretage en interesseafvejning. Hvilket vil sige klagerens interesse i, at klagenævnet tillægger klagen opsættende virkning, skal veje tungere end indklagedes interesse i det modsatte. Skulle én af de tre betingelser svigte, kan der ikke træffes bestemmelse om opsættende virkning. Afgørelsen om opsættende virkning eller ej præjudicerer ikke den endelige afgørelse. Uanset om betingelse nummer 1 skulle være opfyldt, finder klagenævnet ikke, at der foreligger en sådan risiko for en alvorlig og uoprettelig skade for klageren, at der bør gives medhold i klagerens påstand. Hvis skaden kan erstattes, vil der som udgangspunktpunkt ikke være tale om uopsættelighed. Men selvom klagenævnet kan tilkende klageren erstatning, vil en klage kunne tillægges opsættende virkning, hvis klagerens eksistens kan trues eller dennes markedsposition vil kunne blive ændret på uoprettelig vis. Klagenævnet har forstået klagerens begrundelse for uopsættelighed således, at opgaven er af strategisk betydning for klagerens ønske om at kunne etablere sig på østkysten. Klagenævnet bemærker, at klageren ikke har oplyst at have foretaget sig andet i forbindelse med en sådan etablering end at byde på opgaven. Klagerens eksistens er derfor ikke truet, ligesom dennes markedsposition på østkysten, hvor klageren endnu ikke er repræsenteret, ikke er i risiko for at blive ændret på uoprettelig vis. Klagenævnet tillægger derfor ikke klagen opsættende virkning. 4/5

5 Herefter bestemmes: Klagen tillægges ikke opsættende virkning. Thomas Trier Hansen Formand 5/5

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013 K E N D E L S E Byggefirmaet Brdr. Pedersen A/S (advokat Carsten Lang-Jensen, København) mod Guldborgsund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 K E N D E L S E Merrild Coffee Systems ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 K E N D E L S E Murermester Finn F. Hansen (advokat Henning Levin, København) mod Boligselskabet Vendersbo

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 K E N D E L S E Køster Entreprise A/S (advokat Henning Bill, København) mod Morsø Kommune (advokat Erik

Læs mere

Nye regler for offentlige udbud i Grønland

Nye regler for offentlige udbud i Grønland Nye regler for offentlige udbud i Grønland Af formanden for det grønlandske klagenævn for udbud, Thomas Trier Hansen, dommeren ved Retten i Grønland Ved årsskiftet 2009/2010 trådte Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7907 (Michael Ellehauge, Palle Skaarup) 20. marts 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7907 (Michael Ellehauge, Palle Skaarup) 20. marts 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7907 (Michael Ellehauge, Palle Skaarup) 20. marts 2015 K E N D E L S E Tømrermester Hans Kirk Randers A/S (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod Norddjurs Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037936 (Mette Langborg, Katja Høegh) 29. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037936 (Mette Langborg, Katja Høegh) 29. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037936 (Mette Langborg, Katja Høegh) 29. juli 2014 K E N D E L S E TEAM OPP v/deas A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 K E N D E L S E Bravida Danmark A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Aarhus Kommune (advokat Christian

Læs mere

NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET

NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET Der er følgende nyheder på udbudsområdet: Domme fra De Europæiske Fællesskabers Domstol 29. januar 2014, T-158/12, European Dynamics Belgium SA, Europeans Dynamics Luxembourg SA,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015 K E N D E L S E Michael Wulff A/S og Philips Danmark A/S (advokat Kåre Wanscher, København) mod Rebild Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033257 (Katja Høegh) 14. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033257 (Katja Høegh) 14. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033257 (Katja Høegh) 14. januar 2013 K E N D E L S E NFB Transport Systems A/S (advokat Jens Munk Plum, København) mod Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/ advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 25. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 25. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 25. maj 2011 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004 K E N D E L S E Per Aarsleff A/S (advokat Hans-Peter Jørgensen, Århus) mod 1. Fyns Amt 2. Odense

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 K E N D E L S E Hsl Flytning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (advokat Andreas Christensen og advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) 12. november 2010 K E N D E L S E Icopal Entreprise A/S (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Næstved Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 4. juni 2012 K E N D E L S E Kuben Management (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (selv

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 21. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 21. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 21. januar 2011 K E N D E L S E Jytas A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Universitets- og Byggestyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032887 (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032887 (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032887 (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014 K E N D E L S E Avaleo ApS (advokat Torkil Høg, København) mod Vejle Kommune (advokat Christian Nielsen, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013 K E N D E L S E Kristiansen & Co., Hadsund ApS (advokat Poul Thorup, Aalborg) mod Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud Årsberetning 2014 ÅRSBERETNING 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Forord... 4 1. Klagenævnet for Udbud... 5 1.1 Lovgrundlag og etablering... 5 1.2 Klagenævnet for Udbuds sammensætning... 5

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 K E N D E L S E Axiell Danmark A/S (advokat Thomas Grønkær, Hellerup) mod Kombit A/S (cand.merc.jur. Peter Dann

Læs mere