Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig"

Transkript

1 Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og det er altid muligt at finde eller skabe aktivering til den enkelte. Granhøjen har i mange år tilbudt beskæftigelse til vores beboere. Vi har et solidt erfaringsgrundlag, samt ressourcer til at tilbyde beskæftigelsespladser til personer, der skal tilbydes aktivering/arbejdsprøvning/revalidering uden et behov for et botilbud. Da vores organisation er meget rummende vil vi kunne tilbyde erhvervstræning til borgere, som kommunerne ellers ofte har svært ved at finde tilbud til. Vi har erfaring for, at vi gennem samvær, meningsfuld beskæftigelse og ved at fokusere på ressourcerne hos den enkelte, bringer deltagerne i projektet til et punkt, hvor de har en reel oplevelse af, at de dur til noget og at der er nogle, der har brug for dem. Personalet er sammensat tværfagligt, og består f.eks. af medarbejdere med en praktisk faglig uddannelse, såsom tømrer, murer, gartner, landmand, kunstner, arkitekt og økonoma. Derudover er der tilknyttet pædagoger, psykologer, psykiatere og sagsbehandlere. MÅLGRUPPE 18 + Tilbuddet er fortrinsvis til personer, som modtager kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ikke alene på grund af ledighed, samt personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik (revalidender), jf. LAB 2, nr. 3 og 4. Revalidering for kontanthjælpsmodtagere som pga. psykiske eller sociale problematikker har begrænsninger i arbejdsevnen, og som ikke ved egen hjælp kan opnå selvforsørgelse. Pensionister, som har behov for at udnytte deres restarbejdsevne i et revalideringsforløb. Det kan f.eks. være: Personer, der ikke har behov for et botilbud, men som ønsker optræning i nogle praktiske færdigheder og socialt samvær omkring en arbejdssituation for at blive klar til at fungere på det ordinære arbejdsmarked. Personer, der har været igennem et behandlingsforløb i et botilbud, og som er klar til at komme videre og primært fokusere på erhvervsevnen, men som samtidig fortsat har behov for pædagogisk støtte/omsorg. Målgruppen er borgeren med en psykisk lidelse, socialt utilpassede og/eller personer med et stofmisbrug. Der er ikke loft på, hvilken alder en deltager kan have. Personer med et aktivt misbrug og personer under 18 år kan ikke optages i tilbuddene. 1/8

2 MÅL Primært er målsætningen at afklare, hvilke tiltag og foranstaltninger borgeren har behov og brug for i forbindelse med en senere beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Formålet med indsatsen er dermed en afklaring af den enkeltes erhvervsevne, således at erhvervsevnen bliver afklaret og beskrevet så udførligt, at det kan danne grundlag for kommunens/jobcenterets stillingtagen til, hvad den pågældende deltager skal tilbydes fremover. Det individuelle kontaktforløb, jf. LAB, afsnit III, fastlægges som udgangspunkt således, at Granhøjen varetager forløbet. Det betyder, at borgeren får et kontinuerligt og mere omfattende kontaktforløb med henblik på, at borgeren hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse, eller alternativt bringes tættere på det ordinære arbejdsmarked. 2/8

3 Følgende tilbud 1, 2 og 3 kan vælges enkeltvis eller som samlet forløb. Beskæftigelsesindsatsen indeholder: Tilbud 1 Afklaring og valg af erhverv. Deltagelse i Regnbuegårdens særligt tilrettelagte medhjælperuddannelse. De første 6 måneder bruges til introduktion, hvor kontaktperson og borgeren fastlægger en plan for afdækning af erhvervsforudsætninger om, hvad målet er. Muligheder og kompetencer undersøges, og det afklares hvor meget støtte, borgeren har behov for. De næste 6 måneder får borgeren mulighed for at finde ud af, hvad et fag indebærer, og hvad der praktisk kræves for at kunne arbejde inden for det pågældende fag. Det er vores erfaring, at borgerne ofte har behov for at deltage i mindst 2 fag. Der er praktikpladser inden for mange fag, og skulle der være mangel på en specifik plads, kan der oprettes et projekt, som passer til den aktuelle afklaringsfase. Borgeren vil kunne arbejde sammen med en faglært op til 37 timer pr. uge, og vil få mulighed for at deltage i reelt arbejde inden for de valgte områder. borgeren vil dermed få mulighed for at erfare, om det kunne være fag, som kunne blive aktuelle arbejdsområder for den pågældende. Støtte/omsorg Der er tilknyttet kontaktperson, som er ansvarlig for at der gives pædagogisk støtte afhængig af behov. Det er vigtigt at borgeren kommer af sted til sin aktivering, og vi har erfaring for at motivation er en af de vigtigste faktorer både for at introducere til et arbejdsliv og fastholde borgeren i sin beskæftigelse. Kontaktpersonen har fokus på borgerens udviklingspotentialer, samt tager sig af den menneskelige kontakt, som indebærer samtaler om evt. problematikker m.m.. Fællesskabet er et vigtigt omdrejningspunkt på Granhøjen, derfor har kontaktpersonen fokus på de sociale relationer og sikrer sig, at borgeren inddrages aktivt i fællesskabet og i sit arbejdsområde, så borgeren oplever succes. Praktik kan tilbydes i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller som forrevalidering i henhold til lov om aktiv socialpolitik kap. 6. Pris: kr ,00 ekskl. moms pr. måned i min. 12 måneder (2013-takst). 3/8

4 Tilbud 2 Forpraktik i ønsket erhverv. Når borgeren i tilbud 1 har fundet det fagområde, som den pågældende gerne vil gå videre med, vil praktikken blive mere målrettet mod det ordinære arbejdsmarked. borgeren vil blive trænet i de grundlæggende ting i faget, og vil modtage arbejdsdusør fra Regnbuegården. Dusøren vil blive fastlagt efter vores interne uddannelsessystem, jf. nedenfor. Samtidig vil borgeren få tilbud om danskundervisning, som tager udgangspunkt i, hvilket sprogligt niveau borgeren er på. Formålet er, at borgeren kan få afklaret sit niveau, og få mulighed for at træne sig op til at kunne håndtere dansk i det omfang, det er nødvendigt, på den del af arbejdsmarkedet, som borgeren sigter efter. Støtte/omsorg Der er tilknyttet kontaktperson, som er ansvarlig for at der gives pædagogisk støtte afhængig af behov. Det er vigtigt at borgeren kommer af sted til sin arbejdspraktik, og vi har erfaring for at motivation er en af de vigtigste faktorer både for at introducere til et arbejdsliv og fastholde borgeren i sin beskæftigelse. Kontaktpersonen har fokus på borgerens udviklingspotentialer, samt tager sig af den menneskelige kontakt, som indebærer samtaler om evt. problematikker m.m.. Fællesskabet er et vigtigt omdrejningspunkt på Granhøjen, så derfor har kontaktpersonen fokus på de sociale relationer og sikrer sig, at borgeren inddrages aktivt i fællesskabet og i sit arbejdsområde, så borgeren oplever succes. Særligt tilrettelagte projekter / praktik kan tilbydes i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller som revalidering i henhold til lov om aktiv socialpolitik kap. 6. Pris: kr ,00 + moms pr. måned i min.12 måneder (2013-takst) + kr , + moms pr. måned for skoleundervisning. Tilbud 3 Lærlingeuddannelse i ønsket erhverv. Vi kan tilbyde uddannelse inden for mange af de fag, som vi også kan tilbyde praktik i. I et uddannelsesforløb vil en medarbejder få til særlig opgave at introducere, vejlede og oplære borgeren i det pågældende fag, og medarbejderen fratages således nogle opgaver for at kunne koncentrere sig om borgeren. Borgeren vil under forløbet modtage lærlingeløn efter gældende overenskomst, og når forløbet er gennemført, vil borgeren modtage et svendebrev på lige vilkår med andre faguddannede personer. Støtte/omsorg Der ydes samme støtte og omsorg som tilbud 2. Ordinære uddannelsesforløb med evt. mentorordning kan tilbydes i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller som revalidering i henhold til lov om aktiv socialpolitik kap. 6. Pris: kr ,00 + moms pr. måned (2013-takst) - varighed afhængig af uddannelse. + lærlingeløn efter gældende overenskomst. 4/8

5 Mod en merbetaling er der mulighed for: Psykiatrisk/ psykologisk udredning eller støtte. Efter en individuel behovsvurdering kan borgeren modtage terapi hos psykolog eller psykiater, ligesom en erhvervsafklaring med psykologisk og/eller psykiatrisk udredning kan tilkøbes efter ønske. De områder vi bl.a. kan tilbyde erhvervstræning/uddannelse i er: Byggeprojekter renovering af bygninger - ombygninger Smede/maskinværksted Tømrer Lager Gartner (blomstergartner, anlægsgartner) Transport Landbrug Murer VVS, kloak Elektriker Maler Kontor (regnskab, receptionist, sekretær) Tjener Kok Butiksassistent Rengøring Skovbrug Undervisning i dansk og matematik Diverse relevante kurser Ovenstående liste er ikke udtømmende. Såfremt vi får henvendelser omkring andre fagområder, vil vi forsøge at finde en mulighed for at tilpasse tilbuddet efter de ønsker, der måtte komme. Opfølgning på forløb Kontaktpersonen er ansvarlig for løbende at følge op og dokumentere indsatsen sammen med borgeren og Regnbuegårdens jobkonsulent. Regnbuegårdens jobkonsulent varetager kontakten til kommunens jobcenter. Plan for afdækning af erhvervsforudsætninger Regnbuegårdens jobkonsulent udarbejder en individuel plan for afdækning af erhvervsforudsætninger for kontanthjælpsmodtagere samt for pensionister i revalidering i samarbejde med den pågældende borger og det pædagogiske personale. Planen revideres derefter 1 gang årligt. Jobcenteret får en tilbagemelding vedr. indsatsen hver 3. måned. Ressourceprofil Til brug for sagsbehandlerens arbejde med at afklare borgerens arbejdsevne, er der udviklet en ressourceprofil. Profilen er bygget op i 14 elementer, der alle er relevante egenskaber og emner for at afklare borgerens ressourcer og barrierer i forhold til det ordinære arbejdsmarked. Ressourceprofilen er både et arbejdsredskab og en ramme for afklaring af borgerens ressourcer og barrierer: 5/8

6 Elementer i kortlægningen af borgerens ressourceprofil: Drømme og ønsker Uddannelse Indlæringsevne Intelligens Arbejdsmarkedserfaring Arbejdsidentitet Præstationsforventninger Konfliktberedskab Sociale kompetencer Omstillingsberedskab Støtte i netværk Fritidsinteresser Bolig og økonomi Helbredsforhold Ressourceprofilen er mere dybtgående og detaljeret end planen for afdækning af erhvervsforudsætninger, og udarbejdes efter behov. Bolig Regnbuegården kan være borgeren behjælpelig med at finde en bolig, såfremt der måtte være behov for dette. Det Skæve Boligselskab råder over en række selvstændige boliger af forskellig størrelse og standard, herunder møblerede værelser, selvstændige lejligheder og små landhuse i byen og på landet. Lejemålet indgås efter lejelovens bestemmelser, og prisen for en bolig afhænger af boligens størrelse og beliggenhed. Arbejdsdusør Vi har udviklet et internt uddannelsessystem, der kan hjælpe borgerne til at blive klar til beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Arbejdsdusøren udregnes i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 904 af 18/08/2011 om Social Service 105, stk. 2 samt bekendtgørelse nr. 483 af 19/05/2011, hvorefter arbejdsdusøren for en person, der på grund af betydelig nedsat funktionsevne kun kan yde en indsats, som giver en meget beskeden indtjening, skal fastsættes til mindst 5 pct. af den mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende arbejdsområde. Arbejdsdusøren tager endvidere udgangspunkt i lovbekendtgørelse nr. 190 af 24/02/2012 om aktiv socialpolitik 31, stk. 1 samt vejledning nr af 12/03/ /8

7 HVEM BETALER HVAD? Jobcentret betaler for aktivering og tilvalgte ydelser i det valgte tilbud 1, 2 eller 3. Borgeren betaler for transport til og fra projektet. Regnbuegårdens aktivering betaler arbejdsdusør samt behov for arbejdstøj mm. Borgere, der går i skole, får som udgangspunkt betalt deres transport til skolen, samt øvrige skoleudgifter (som f.eks. deltagergebyr og materialer) af Regnbuegården. Tilbuddene betales månedsvis forud. Der vil for nogle af tilbuddene være mulighed for statsrefusion, hvorfor vi anbefaler at kommune/jobcenter undersøger finansieringsmulighederne inden tilbuddene iværksættes. VISITATION Forud for optagelse vil der være en visitationssamtale mellem Regnbuegården, borgeren og anbringende kommunes socialrådgiver og/eller jobkonsulent. Tilsyn Regnbuegårdens aktiveringstilbud er underlagt et personrelateret tilsyn fra de anbringende kommuner, jf. lov om social service 148, samt tilsyn fra arbejdstilsynet, jf. arbejdsmiljøloven. Har du spørgsmål til tilbuddet eller ønsker at aftale en visitation kan du henvende dig til vores jobkonsulent tlf eller ligesom du kan se mere på Granhøjens hjemmeside: Telefon: Fax: /8

8 Telefon: Fax: /8

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret.

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune September 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

SUF. Kom godt i gang. Forslag til en helhedsorienteret indsats, der kan bringe unge i arbejde

SUF. Kom godt i gang. Forslag til en helhedsorienteret indsats, der kan bringe unge i arbejde SUF Kom godt i gang Forslag til en helhedsorienteret indsats, der kan bringe unge i arbejde 2 Unge i arbejde Unge i arbejde 3 En håndbog om unge og arbejdsmarkedet Det, du er i gang med at læse, er en

Læs mere

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel 1 INDHOLD... 2 FORRETNINGSBEGREBSSKABELON... 4 A-KASSE... 5 ANDEN AKTØR... 6 ANSÆTTELSE I FLEKSJOB... 8 ANSÆTTELSE MED LØNTILSKUD...10 ARBEJDSEVNEMETODE... 11 ARBEJDSEVNEVURDERINGEN...12

Læs mere

Udslusning Boliger til borgere

Udslusning Boliger til borgere Udslusning Boliger til borgere med særlige behov Vejledningsmateriale for Skoler og uddannelsessteder Vejledningsmaterialet er udarbejdet og udgivet af BUS, Bo- og Udviklingsfonden for borgere med særlige

Læs mere

Eksempelsamling: Kravspecifikationer Appendix 1

Eksempelsamling: Kravspecifikationer Appendix 1 Eksempelsamling: Kravspecifikationer Appendix 1 Udbudsportalen.dk August 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Eksempelsamling kravspecifikationer... 5 2. Århus Kommune... 9 2.1 Indledning... 9 2.1.1 Baggrund

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

CEB Fyrrevej 5 & Gudhjemvej 2 7400 Herning 9628 5100 ceb@herning.dk. Center for Erhvervsafklaring & Beskæftigelse

CEB Fyrrevej 5 & Gudhjemvej 2 7400 Herning 9628 5100 ceb@herning.dk. Center for Erhvervsafklaring & Beskæftigelse CEB Fyrrevej 5 & Gudhjemvej 2 7400 Herning 9628 5100 ceb@herning.dk Center for Erhvervsafklaring & Beskæftigelse Om Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse,

Læs mere

Færre på offentlig forsørgelse

Færre på offentlig forsørgelse Notat Dato 02.01.2012 JBJ Side 1 af 22 Revideret 23.05.2012 Færre på offentlig forsørgelse - En tæt, tidlig og rehabiliterende indsats Der skal tænkes nyt på beskæftigelsesområdet. Vi skal forhindre en

Læs mere

FORSØG MED FLEKS- JOBVÆRKSTEDER PROJEKTSKITSE STRUER. Til Kommuner i forsøg med fleksjobværksteder. Dokumenttype Projektskitse

FORSØG MED FLEKS- JOBVÆRKSTEDER PROJEKTSKITSE STRUER. Til Kommuner i forsøg med fleksjobværksteder. Dokumenttype Projektskitse Til Kommuner i forsøg med fleksjobværksteder Dokumenttype Projektskitse Ver. IV udarbejdet 20-06-2013 (præciseringer tilføjet i henhold til bemærkninger tilsendt 13-06-2013 (fra gennemgang 06-06-2013)samt

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns.

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns. LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro-Cortex Kofoeds Skole Konsortiet KKB markman

Læs mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Pilotprojekt unge ledige Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Beskrivelse af nuværende indsats og forslag til forandringer af indsatsen Herning

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN - information om tilbudspakkerne AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro/Cortex

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015 Ankestyrelsens praksis sundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden udd annelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Resumé og anbefalinger 3

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 265 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 265 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 265 Offentligt Beskrivelse af Jobcenter Nyborgs indsats i forbindelse med projekt Aktive Hurtigere tilbage Jobcenternavn: Jobcenter Nyborg

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Oktober 2013 Afsluttende erfaringsopsamling Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Indhold Indledning... 3 Job til førtidspensionister... 4 Skånejob og ordinære deltidsjob... 4 Resultater fordelt

Læs mere

Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger

Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Februar 2006 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Bogens titel

Læs mere