Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane"

Transkript

1 Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Beretning Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Skematisk oversigt Redegørelse for reservation Målrapportering Oversigt over målopfyldelse: Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse ( ) Balance Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen Opfølgning på lånerammen Opfølgning på øvrige likviditetsregler Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Påtegning af regnskabet Bilag April

3 1. Indledning Årsrapporten aflægges i henhold til Økonomistyrelsens Vejledning om udarbejdelse af årsrapport (dateret 3. november 2010). Efter godkendelse i Finansministeriet aflægger Havarikommissionen en forenklet årsrapport jf. vejledningens kapitel 1.3. Havarikommissionens årsrapport har således vægt på fremlæggelse af det finansielle regnskab for Havarikommissionen udgiver årligt en årsberetning, hvor de faglige aktiviteter for det foregående år præsenteres og diskuteres. 2. Beretning 2.1 Årets økonomiske resultat De økonomiske hovedtal for Havarikommissionen fremgår af nedenstående tabeller. Havarikommissionen havde i 2011 et forbrug (efter finansielle poster) på 15,9 mio. kr.. Havarikommissionen fik ved TB10 2,1 mio. kr. til øget lønforbrug i 2011 og Af disse midler er der i 2011 anvendt 0,6 mio. kr. til øgede lønomkostninger. Der resterer således 1,5 mio. kr. af TB10. Endvidere er der i 2011 brugt ca. 0,3 mio. kr. af de opsparede driftsmidler til øgede driftsudgifter. De øgede udgifter skyldes ekstraordinære udgifter til opløsningen af IT-driftsfællesskabet. Der har ikke i 2011 været større havarier, der væsentligt har belastet årets økonomiske resultat. De reserverede midler til opdateringen af den EU-pålagte database ECCAIRS på luftfartsområdet blev ikke brugt 2011, da programopdateringen fra EU fortsat er forsinket. Beløbet er derfor blevet indtægtsført i April

4 Tabel 1: Havarikommissionens økonomiske hoved- og nøgletal Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter -16,1-17,0-15,0 - Heraf indtægtsført bevilling -16,1-17,0-15,0 - Heraf eksterne indtægter - Heraf øvrige indtægter Ordinære driftsomkostninger 14,8 15,8 15,9 - Heraf løn 9,9 10,5 10,3 - Heraf afskrivninger 0,5 0,6 0,6 - Heraf øvrige omkostninger 4,4 4,7 5,0 Resultat af ordinær drift -1,3-1,2 0,9 Resultat før finansielle poster -1,3-1,2 0,9 Årets resultat -1,3-1,1 0,9 Balance Anlægsaktiver 1,9 1,6 1,3 Omsætningsaktiver 0,6 0,7 0,6 Egenkapital -4,4-5,6-4,7 Langfristet gæld -1,6-1,4-1,1 Kortfristet gæld -2,9-2,1-1,9 Lånerammen 1,8 1,8 1,8 Træk på lånerammen (FF4) 1,6 1,4 1,1 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 89,8 75,4 62,0 Negativ udsvingsrate 15,8 20,1 16,6 Overskudsgrad 8,1 6,7-6,1 Bevillingsandel Personaleoplysninger Antal årsværk (ultimo) Årsværkspris 0,8 0,7 0,7 Lønomkostningsandel 0,6 0,6 0,7 Lønsumsloft 9,4 9,6 9,7 Lønforbrug 9,9 9,0 10,3 April

5 Tabel 1a: Havarikommissionens nøgletal Nøgletal baseret udtræk fra SKS Udnyttelsesgrad af lånerammen 62,0 Negativ udsvingsrate 16,6 Overskudsgrad -6,1 Bevillingsandel 100 Årsværkspris 0,7 Lønomkostningsandel 0,7 Ovenstående nøgletal, der er direkte udtræk fra SKS, kræver på enkelte punkter en kommentar. Den negative overskudsgrad afspejler de forventede øgede lønomkostninger i 2011 samt de ekstra driftsudgifter som følge af opløsningen af IT-driftsfællesskabet. 2.2 Opgaver og ressourcer Havarikommissionen er en uafhængig statslig institution under Transportministeriet. Havarikommissionens opgaver er knyttet til undersøgelse af havarier/ulykker/hændelser inden for civil luftfart og jernbane, hvilket udmøntes i rapporter og redegørelser samt rekommandationer til sikkerhedsmyndigheder. Inden for begge brancher indgår Havarikommissionens arbejde i et forpligtende internationalt samarbejde med rapportering, gensidig support og metodeudvikling til højnelse af sikkerheden på internationalt plan. Havarikommissionen varetager også de opgaver, der relaterer sig til styring, rapportering, formidling, samarbejde mv. for sådanne statslige institutioner Skematisk oversigt Ved opdeling af bevilling i nedenstående skema er de rene undersøgelsesaktiviteter i hhv. luftfart og jernbane udskilt, mens øvrige omkostninger til ejendom, it, ledelse, administration, hjælpefunktioner mv. udgør én samlet og dermed dominerende post. Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Andel af årets overskud Opgave (beløb i mio. kr.) Omkostninger Generel ledelse og administration; Hjælpefunktioner 8,1 0,0 8,6-0,5 Undersøgelser m.v. luftfart 5,0 0,0 5,3-0,3 Undersøgelser m.v. jernbane 2,0 0,0 2,1-0,1 I alt 15,0 0,0-0,9 April

6 2.2.2 Redegørelse for reservation Tabel 3: Reservation, hovedkonto Opgave Reserveret Reservation Forbrug i Reservation Forventet (beløb i mio. kr.) år primo året ultimo afslutning Opdatering af ECCAIRS database ,1 0,1 0, De reserverede midler til opdateringen af den EU-pålagte database ECCAIRS på luftfartsområdet blev ikke brugt i 2011, da programopdateringen fra EU fortsat er forsinket. Beløbet er med Transportministeriets tilladelse blevet indtægtsført i Der er ved udgangen af 2011 ikke foretaget nye reservationer Målrapportering I 2011 var Havarikommissionen omfattet af Resultatkontrakt mellem Havarikommissionen og Transportministeriets departement Oversigt over målopfyldelse: Mål 1 Effektiv opgavevaretagelse Resultatkrav 1.1/1.2 Andelen af rapporter og redegørelser, der er offentliggjorte inden for 12 mdr. efter dato for havariet/ulykken/hændelsen. Luftfart Fuld opfyldelse Jernbane Delvis opfyldelse Mål 2 Faglig og teknologisk udvikling af undersøgelsesaktiviteterne Resultatkrav 2.1 Havarikommissionen vil aktivt bidrage til ERA s specifikation Fuld opfyldelse og udvikling af ERAIL og indgå som pilotvirksomhed med henblik på tidlig implementering for at opnå de fordele, der ligger mht. udvikling af interne processer og intern og ekstern rapportering. Resultatkrav 2.2 Udarbejdelse af kompetencestrategi for Jernbaneenheden Ingen opfyldelse baseret på forarbejdet til et fælles europæisk grundlag i form af kompetencekrav, metoder og uddannelsesmuligheder, der er under udvikling i ERA-regi og forventes klar i 2013/2014 Mål 3 Samspil med eksterne parter Resultatkrav 3.1 Ændring i administrative arbejdsprocesser således at offentliggørelse af årsrapport og årsberetning følger hinanden, dvs. at årsberetningen fremover udgives et halvt år tidligere end hidtil. Ingen opfyldelse Resultatkrav 3.2 Havarikommissionen skal vurdere, planlægge og gennemføre de Havarikommissionens relaterede krav til et Family Assistance Programme i EU s forordning for undersøgelse af havarier og hændelser på luftfartsområdet samt styrke intern varetagelse af pårørende i undersøgelsesprocessen såvel indenfor luftfart som jernbane. Delvis opfyldelse April

7 Uddybende analyser og vurderinger: Nedenfor fremgår uddybende analyser og vurderinger af udvalgte resultatkrav. Resultatkrav 1.1/1.2: Procentdel af rapporter der opfylder mål om rapportering indenfor 12 mdr. Offentliggjorte redegørelser/rapporter < 12 mdr. Afsluttede sager i 2011 Luftfart 123/133 92,5 % Jernbane 29/40 72,5 % Samlet 152/173 87,9 % Resultatkrav 2.1: Havarikommissionen har afrapporteret sine ERA-aktiviteter på ordinære møder med TRM og har afrapporteret ad hoc på forespørgsel fra TRM. Resultatkrav 2.2: Havarikommissionen deltager aktivt i ERA's udvikling af fælles europæisk grundlag vedr. kompetencekrav, metoder og uddannelsesmuligheder. Arbejdet er forsinket grundet ny ERA-projektleder, men de to første pilotkurser er planlagt, og hvor det ene forventes gennemført ultimo 2012 og det andet primo Resultatkrav 3.1: På grund af omstrukturering af Havarikommissionens lederstruktur blev det valgt, at udskyde offentliggørelsen af årsberetningen til at den nye struktur var blevet implementeret. Årsberetningen blev offentliggjort i november måned. Resultatkrav 3.2: Der er udarbejdet en plan for interne håndtering af de forpligtigelser vedrørende assistance til pårørende som Havarikommissionen pålagdes i forbindelse med EU forordning 996/2010. Plan indeholder elementer som uddannelse af havariundersøgerne til håndtering af følelsesmæssige samtaler, kommunikationsstrategi og administrative rutiner for løbende kommunikation til pårørende. 3. Regnskab Årsrapporten omfatter regnskab for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (driftsbevilling). Regnskabet aflægges i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v. (Regnskabsbekendtgørelsen). Endvidere er Økonomistyrelsens Vejledning om udarbejdelse af årsrapport af 3. november 2010 lagt til grund for Havarikommissionens årsrapport. April

8 3.1 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er udarbejdet efter de almindelige regnskabsprincipper, der anvendes for udarbejdelse af statsregnskabet. Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de seneste regnskabsprincipper og procesvejledninger, som Økonomistyrelsen/Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet. Regnskabsdata for året og tidligere år er opgjort i løbende priser. De materielle anlægsaktiver ansættes efter almindelig praksis til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger, og afskrives lineært over en periode på 3-7 år. Havarikommissionen har for tiden ingen immaterielle anlægsaktiver. 3.2 Resultatopgørelse ( ) Resultatopgørelse, balance mv. fremgår af nedenstående tabeller. Tabel 6: Resultatopgørelse Resultatopgørelse (1.000 kr.) Note Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger Reserveret af indeværende års bevillinger Indtægtsført bevilling i alt Salg af varer og tjenesteydelser Tilskud til egen drift 0 0 Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje Forbrugsomkostninger i alt Personaleomkostninger Lønninger Andre personaleomkostninger 0 0 Pension Lønrefusion Personaleomkostninger i alt Af- og nedskrivninger April

9 Andre ordinære driftsomkostninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat Som forventet har der i 2011 været et underskud. Underskuddet på 0,9 mio. kr. skyldes dels øgede lønudgifter på 0,6 mio. kr., dels et underskud på driften på 0,3 mio. kr. De øgede lønudgifter dækkes af Havarikommissionens akkumulerede overskud af lønmidler og driftsunderskuddet af det akkumulerede overskud af driftsmidler. Der forventes også i 2012 lønudgifter udover lønsumsloftet. Disse vil blive dækket af midlerne som Havarikommissionen fik tilført ved TB10 samt om nødvendigt af det akkumulerede overskud af lønmidler. Det har siden Budgetanalyse af HCLJ 2008 været kendt, at Havarikommissionen måtte forventes at have et bevillingsmæssigt problem, som dog i en kort årrække ville kunne dækkes af Havarikommissionens akkumulerede overskud. Tabel 7: Resultatdisponering Disponeret bortfald 0,0 Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) 0,0 Disponeret til udbytte til statskassen 0,0 Disponeret til overført overskud 0,9 April

10 3.3 Balance Havarikommissionens balance viser hvilke aktiver Havarikommissionen ejer, samt Havarikommissionens forpligtelser pr. 31. december 2011, jf. tabel 8. Tabel 8: Balancen Note Aktiver (1.000 kr.) Note Passiver (1.000 kr.) Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter 0,0 0,0 Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. 0,0 0,0 Udviklingsprojekter under opførelse 0,0 0,0 Immaterielle anlægsaktiver i alt 0,0 0,0 Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger 578,7 297,6 Egenkapital Reguleret egenkapital (startkapital) -264,0-264,0 Opskrivninger 0,0 0,0 Reserveret egenkapital 0,0 0,0 Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 Udbytte til staten 0,0 0,0 Overført overskud , ,3 Egenkapital i alt , ,3 Infrastruktur 0,0 0,0 Hensatte forpligtelser -281,3-150,0 Produktionsanlæg og maskiner 164,2 89,2 Transportmateriel 174,0 68,2 Inventar og IT-udstyr 441,1 593,0 Igangværende arbejder for egen regning 0,0 0,0 Materielle anlægsaktiver i alt 1.358, ,0 Finansielle anlægsaktiver Statsforskrivning 264,0 264,0 Øvrige finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0 Finansielle anlægsaktiver i alt 264,0 264,0 Anlægsaktiver i alt 1.622, ,0 Langfristede gældsforpligtelser i alt FF4 Langfristet gæld , ,5 Donationer 0,0 0,0 Prioritetsgæld 0,0 0,0 Anden langfristet gæld 0,0 0,0 Langfristede gældsforpligtelser , ,5 i alt Kortfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og -475,8-903,7 tjenesteydelser Anden kortfristet gæld -99,9 67,2 April

11 Omsætningsaktiver Varebeholdninger 0,0 0,0 Tilgodehavender 690,2 590,5 Værdipapirer 0,0 0,0 Likvide beholdninger FF5 Uforrentet konto 2.686, ,9 FF7 Finansieringskonto 4.446, ,2 Skyldige feriepenge , ,4 Reserveret bevilling -120,0 0,0 Igangværende arbejder for fremmed regning 0,0 0,0 Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser 0,0 172,0 Kortfristede gældsforpligtelser , ,8 i alt Gældsforpligtelser i alt , ,4 Passiver i alt , ,7 Andre likvider -81,3-29,9 Likvide beholdninger i alt 7.051, ,2 Omsætningsaktiver i alt 7.741, ,7 Aktiver i alt 9.363, ,7 3.4 Egenkapitalforklaring Havarikommissionens egenkapital er ultimo 2011 reduceret med årets negative resultat på 0,9 mio. kr., jfr. tabel 6. Beløbet omfatter øgede lønudgifter på ca. 0,6 mio. kr. og øgede driftsudgifter på ca. 0,3 mio. kr. Underskuddet på lønmidlerne er som tidligere anført forventet. Driftsunderskuddet skyldes opløsningen af ITdriftsfællesskabet. Herefter fordeler Havarikommissionens overførte overskud sig således, at de resterende 1,5 mio. kr. fra TB10 er reserveret til lønudgifter i 2012 og evt. noget af 2013, idet det på baggrund af det præsterede budget forventes at der fortsat er overskydende lønmidler efter Af den resterende egenkapital er ca. 1,4 mio. kr. lønsum og 1,4 mio. kr. driftsmidler. Det overførte driftsoverskud sikrer Havarikommissionen en vis handlefrihed ved større havarier med der af følgende omkostninger. April

12 Tabel 9: Egenkapitalforklaring Egenkapital primo ( kr.) Startkapital, primo Ændring i startkapital 0 0 Startkapital, ultimo Opskrivninger primo 0 0 Ændring i opskrivninger 0 0 Opskrivninger, ultimo 0 0 Reserveret egenkapital primo 0 0 Ændring i reserveret egenkapital 0 0 Reserveret egenkapital, ultimo 0 0 Overført overskud primo Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0 0 Regulering af overført overskud 0 0 Overført fra årets resultat Bortfald årets resultat 0 0 Udbytte til staten 0 0 Overført overskud ult Egenkapital ultimo Opfølgning på likviditetsordningen Opfølgning på lånerammen Tabel 10: Udnyttelse af låneramme 2011 (mio. kr.) Sum af saldo på FF4 pr. 31. december Låneramme på FL Udnyttelsesgrad i pct. 62,0% Opfølgning på øvrige likviditetsregler Havarikommissionen har ikke overskredet dispositionsreglerne for hverken FF4, FF5 eller FF7 i løbet af år April

13 3.6 Opfølgning på lønsumsloft Lønsumsbevillingen på finansloven 2011 var på 9,7 mio. kr. Der blev ved TB10 tilført Havarikommissionen 2,2 mio. kr. til løn i 2011 og De samlede personaleomkostninger i 2011 var på 10,3 mio. kr., jfr. tabel 6, Resultatopgørelse. Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft (mio. kr.) Lønsumsloft FL 9,7 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 9,7 Lønforbrug under lønsumsloft 10,3 Difference (mindreforbrug) -0,6 Akk. opsparing ult ,5 Akk opsparing ult ,9 Af den akkumulerede lønsum hidrører 1,5 mio. kr. fra TB10 og er bevilget til lønforbrug i På baggrund af budgettet for 2012 forventes der dog fortsat at være midler fra TB10 til noget af Bevillingsregnskabet Regnskabet for Havarikommissionens bevillinger og udgifter i 2011 er oversigtsform vist i tabel 12. Regnskabstal for 2010 og budget for 2012 er ligeledes vist i tabellen. Tabel 12: Bevillingsregnskab ( ) (1.000 kr.) Regnskab 2010 Budget 2011 Regnskab 2011 Difference Budget 2012 Nettoudgiftsbevilling Nettoforbrug af reservation Indtægter Udgifter Årets resultat Havarikommissionen havde i 2011 et forbrug (efter finansielle poster) på 15,9 mio. kr.. Det medfører et underskud på 0,9 mio. kr. April

14

15 5. Bilag Note 1. Immaterielle anlægsaktiver Havarikommissionen har ingen immaterielle anlægsaktiver. April

16 Note 2. Materielle anlægsaktiver kr. Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur Produktionsanlæg og maskiner Transportmateriel Inventar og IT-udstyr Materielle anlægsaktiver i alt Primobeholdning 1.406,5 0,0 504,3 929,0 780, ,9 Opskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilgang 0,0 0,0 0,0 0,0 340,6 340,6 Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr ,5 0,0 504,3 929, , ,5 Akkumulerede afskrivninger ,9 0,0-415,1-860,8-527, ,5 Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Akkumulerede af- og nedskrivninger ,9 0,0-415,1-860,1-527, ,5 Regnskabsmæssig værdi pr ,6 0,0 89,2 68,2 593, ,0 Årets afskrivninger -281,2 0,0-75,0-105,8-188,7-650,7 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger -281,2 0,0-75,0-105,8-188,7-650,7 Afskrivningsperiode/år 3,4 6,75 år 6,65 7 år 5 år 5 år Igangværende arbejder for egen regning Primosaldo pr. 1. januar ,0 Tilgang 0,0 Nedskrivninger 0,0 Afgang 0,0 Kostpris pr ,0 Note Afskrivning på Grunde, arealer og bygninger: der er tale om indretning af lejede lokaler, og afskrivningerne foretages som lineære afskrivninger til lejekontraktens ophør pr. 31. december Afskrivning af Produktionsanlæg og maskiner: her er der lavet en individuel vurdering ud fra den forventede levetid på det enkelte anlæg. April

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Årsrapport 2010 for Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Beretning 3 2.1 Årets økonomiske resultat 3 2.2 Opgaver og ressourcer 5 2.2.1 Skematisk oversigt

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Påtegning af det samlede regnskab Beretning Præsentation af virksomheden...

Indholdsfortegnelse. Indledning Påtegning af det samlede regnskab Beretning Præsentation af virksomheden... Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af virksomheden... 4 2.2 Ledelsesberegning... 6 2.3 Kerneopgaver og ressourcer...

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2017 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. december 2017 - Version 1.01 den 14. december

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Påtegning af det samlede regnskab Beretning Præsentation af virksomheden...

Indholdsfortegnelse. Indledning Påtegning af det samlede regnskab Beretning Præsentation af virksomheden... Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af virksomheden... 4 2.2 Ledelsesberegning... 6 2.3 Kerneopgaver og ressourcer...

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2016 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 21. december 2016 - Version 1.02 den 1. februar

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Kravspecifikation til nøgletal i forlængelse af vejledningen Knæk en statslig årsrapport, baseret på 2007 kontoplanen Økonomistyrelsen 3. marts 2008 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21 Årsrapport 2010 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 7 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14 Årsrapport 2007 Studenterrådgivningen årsrapport 2007 Indhold 1. Beretning 1.1 Mission og hovedformål 1 1.2 Mål og visioner 1 1.3 Organisation 1.4 Studenterrådgivningens ydelser 1 1.5 Årets faglige resultat

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24 Årsrapport 2007 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 8 2. Målrapportering...

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Nota Årsrapport 2010

Nota Årsrapport 2010 2010 Nota Årsrapport 2010 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2.1 Årets faglige resultater 5 1.2.2. Årets økonomiske resultat 8 1.4. Opgaver

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse Påtegning 2

1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse Påtegning 2 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 213 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2 2. Beretning 2.1 Præsentation 3 2.2 Virksomhedens samlede aktivitet

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

M-GULVE ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013

M-GULVE ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013 M-GULVE ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013 Poul Mahrt Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2008 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

MADBULL RACING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MADBULL RACING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MADBULL RACING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2014 Grethe Andersen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 1 1.2.1. Beskrivelse

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Årsrapport for 2015 CPR-administrationen, Holmens Kanal 22, 1060 KBH K.

Årsrapport for 2015 CPR-administrationen, Holmens Kanal 22, 1060 KBH K. Årsrapport for 2015 CPR-administrationen, Holmens Kanal 22, 1060 KBH K. Indhold: 1.0.0 Påtegning... 3 2.0.0 Beretning... 4 2.1.0 Præsentation af CPR-administrationen... 4 2.1.1 Formål og mission... 4 2.1.2

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Henrik Clausen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 YEJI ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 Shuwei Ji Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2

1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 214 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2 2. Beretning 2.1 Præsentation 3 2.2 Virksomhedens samlede aktivitet

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus Årsrapport 2008 for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMERICAN ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2014 Carsten Kristiansen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere