K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A."

Transkript

1 Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. A har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 20. februar Klagen angår en hensættelse på 19,1 mio. kr. i årsrapporten for 2006 for Andelsboligforeningen D. Sagsfremstilling: Indklagede er revisor for Andelsboligforeningen D, hvor klagerne er andelshavere. Indklagede har revideret andelsboligforeningens årsrapport for 2006 og forsynede den 15. marts 2007 dette regnskab med en blank revisionspåtegning. I dette regnskab anførtes: ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS BALANCEN 1

2 Materielle anlægsaktiver Foreningens ejendom måles til senest kendte offentlige ejendomsvurdering (kontantværdi) med tillæg af de forbedringsarbejder på ejendommen som måtte være afholdt efter vurderingstidspunktet. Opskrivningen er ført på opskrivningsfond ejendom under egenkapitalen. Under hensyntagen til det retvisende billede af årsrapporten og andelsboligforeningslovens bestemmelser om værdiansættelse, foretages der ikke afskrivninger på ejendommen. Hensatte forpligtelser Der er i henhold til generalforsamlingsbeslutning hensat i alt kr til fremtidig større vedligeholdelsesarbejder. Hensættelsen omfatter en generel hensættelse til vedligeholdelsesdelen på fremtidige vedligeholdelsesarbejder på kr og kr til istandsættelse af trapper. Beløbet indregnes under hensatte forpligtelser i balancen, idet der er væsentlig usikkerhed med hensyn til størrelsen af de fremtidige udgifter hertil samt tidspunktet for afholdelsen af udgifterne. I balancen anførtes bl.a. under passiver, egenkapital: Hensættelser til imødegåelse af vedligeholdelsesdel på fremtidige vedligeholdelsesarbejder: Saldo iflg. sidste årsrapport årets hensættelser overført fra egenkapital Årsrapporten blev udsendt som bilag med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, der blev afholdt den 30. april Advokat E, der var dirigent på generalforsamling, udsendte senere et referat, hvoraf bl.a. fremgik: 3.Forelæggelse af årsregnskab for 2006 og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet. 2

3 Advokat E gennemgik årsregnskabet, herunder blev redegjort for den nye offentlige vurdering samt hensættelsen til imødegåelse af vedligeholdelsesdel på fremtidige vedligeholdelsesarbejder. B meddelte, at han var af den opfattelse, at det var ulovligt at medtage den yderligere hensættelse til fremtidig vedligeholdelse på kr i regnskabet, ligesom han gjorde opmærksom på, at revisors påtegning på side 5 i regnskabet om, at hensættelsen var i henhold til generalforsamlingsbeslutning, er forkert, og at regnskabet af denne grund er ulovligt/ugyldigt. Efter Bs opfattelse kunne hensættelsen kun ske efter en egentlig generalforsamlingsbeslutning efter et egentligt forslag og derfor tidligst medtages i regnskabet for F var ligeledes af den opfattelse, at hensættelsen ikke kunne ske, idet han henviste til, at vedtægternes 14, stk. 1, litra 1 endeligt tager stilling, hvor stor en hensættelse der kan være til imødegåelse af fald i foreningens formue på grund af senere vedligeholdelsesarbejder. E meddelte, at hensættelsen efter hendes opfattelse var lovlig, selvom hun var enig i, at revisors påtegning på side 5 var ukorrekt, idet generalforsamlingen først med godkendelse af regnskabet for 2006, har taget stilling til hensættelsen. E gjorde endvidere opmærksom på, at hensættelsen efter hendes opfattelse kunne foretages i regnskabet og som en del af regnskabet, kunne udtages til særskilt behandling, uden at det var stillet som et egentligt forslag til generalforsamlingen. I den forbindelse blev nævnt, at andelshaverne ved cirkulæreskrivelse af 13. marts 2007, var gjort bekendt med, at bestyrelsen foreslog en øget hensættelse til større arbejder. Den 13. marts havde man foreslået den øgede hensættelse til kr , hvilket i det endelige regnskab er ændret til kr E gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen selvfølgelig kan stemme om, hvorvidt hensættelsen skal være i alt kr eller et mindre beløb, eller helt udgå af regnskabet, men dette gør ikke regnskabet hverken ulovligt eller ugyldigt. 3

4 E oplyste endvidere, at hun var af den opfattelse, at hensættelsen ikke var i strid med vedtægternes 14, stk. 1, litra 1, selvom man selvfølgelig kunne diskutere dette, og at afgørelsen i sidste ende beroede hos domstolene. Foreningen har tidligere foretaget tilsvarende hensættelser med virkning for andelsprisen. Grunden til at dette beløb nu øges betragteligt, er den netop udarbejdede tilstandsrapport, der viser, at der skal foretages renoveringer over den næste 5 10-årige periode på kr. Hvis man ikke foretager hensættelsen nu, hvor ejendomsværdien er steget så meget, som den er, vil man risikere at skulle sætte andelspriserne ned, når de enkelte arbejder bliver vedtaget eller er udført. Dette skyldes, at den offentlige vurdering formentlig ligger over ejendommens reelle handelsværdi. Dette er bekræftet af den valuar, som generalforsamlingen havde besluttet at benytte, idet valuaren har meddelt, at han ikke vil kunne vurdere ejendommen til kr , men alene til det han oprindeligt har anslået, nemlig mellem og kr. Dette betyder, at når pengene til større vedligeholdelsesarbejder er brugt, vil det ikke øge ejendommens værdi, hverken ved en valuarvurdering eller en ny offentlig vurdering, og der bør derfor være plads til, at man kan lave disse arbejder uden at skulle sætte andelspriserne ned. Det er derfor fornuftigt og lovligt at lave hensættelsen på et tidspunkt, hvor man ved, at der kommer store arbejder i de kommende år, således at man ikke lader en række nye andelshavere købe til en andelspris, der derefter skal nedsættes på grundlag af forhold, der har været kendt på det tidspunkt, hvor andelsprisen er blevet fastsat. Der var en meget lang debat om hensættelsen, både om hensættelsen var lovlig og om det hensigtsmæssige i at lave en hensættelse. Nogle andelshavere anførte, at hensættelsen var for stor, idet hensættelsen sammen med de 5 %, der ifølge vedtægterne fragår, reelt er på kr , og der formentlig kun er behov for en samlet hensættelse på kr Heroverfor anførte bestyrelsen, at de 5 % også skal dække kursregulering af gælden og andre formuebevægelser end dem, der følger af tilstandsrapporten. Det blev i øvrigt præciseret, at der ikke er nogen pligt til at bruge hele hensættelsen, og at hensættelsen kan nedskrives, når der er bedre overblik over, hvilke arbejder, der 4

5 skal udføres, ligesom hensættelsen vil blive nedskrevet efterhånden som arbejderne i tilstandsrapporten bliver udført. Efter en lang debat foreslog F, at hensættelsen blev nedsat fra til kr. Først blev forslag fra B om, at der ikke foretages nogen yderligere hensættelse overhovedet sat til afstemning. Forslaget blev forkastet, idet 23 stemme for, 28 stemte imod. Den sidste stemme var ikke afgørende for afstemningsresultatet, og blev ikke eftersøgt nærmere. Herefter blev stemt om, hvorvidt hensættelsen skulle nedsættes til kr Forslaget blev forkastet, idet 24 stemte for og 28 stemte imod. Herefter blev bestyrelsens forslag om en hensættelse på kr vedtaget med 33 stemmer for og 19 stemmer imod. F bad om, at det blev tilført referatet, at han fandt bestyrelsen og administrators fremgangsmåde for utilstedelig. B bad om, at det blev protokolleret, at han fandt generalforsamlingens beslutning for ulovlig. Generalforsamlingen var enig i, at revisors bemærkning på side 5 i regnskabet om, at hensættelsen på kr til fremtidige større vedligeholdelsesarbejder er sket i henhold til generalforsamlingsbeslutning, ikke er korrekt, for så vidt angår de Dette vil blive påtalt overfor revisor. E oplyste, at såfremt beslutningen er ulovlig, er der muligvis et erstatningsansvar for bestyrelse, administrator og revisor for det tab, som en sælger måtte lide i anledning af den ulovlige beslutning. Endvidere bekræftede E, at også andelshavere der ikke er 5

6 ved at sælge deres lejlighed, men som stemte imod forslaget, eller ikke har været til stede på generalforsamlingen, kan anlægge sag om spørgsmålet. Herefter blev den resterende del af regnskabet, bortset fra hensættelsen, sat til afstemning og vedtaget med 41 stemmer for og 11 stemmer imod. Af Andelsboligforeningens vedtægter fremgår bl.a.: Pris 14 (14.1) Prisen for andel og lejlighed skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinie: 1) Værdien af andelene i foreningens formue sættes til den pris, der er fastsat på den seneste ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, med tillæg af den prisstigning, som generalforsamlingen har godkendt for tiden indtil næste generalforsamling. Handelsværdien af foreningens ejendom fastsættes ved beregning af andelspriserne enten til 95% af den kontante ejendomsværdi ved sidste almindelige vurdering eller sidste kontantregulering med tillæg af værdien af forbedringer udført efter sidste almindelige vurdering eller til 95% af ejendomsværdien ved en valuarvurdering Generalforsamling 22 6

7 (22.2) Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned med følgende dagsorden: 1) Bestyrelsens beretning 2) Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet. 3) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 4) Forslag Indkaldelse m.v. 23 (23.1) Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. (23.2) Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1. marts. (23.3) Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det er nævnt i indkaldelsen. Regnskab 31 (31.1) Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik (31.2) I forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskab udarbejdes forslag fra bestyrelsen til de priser og prisstigninger på andelene, som 7

8 kan godkendes af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling, jf. 14. Forslaget anføres som note til regnskabet. Revision 32 (32.1) Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret revisor til at revidere årsregnskabet. Klagen: Der er rejst følgende klagepunkter vedrørende hensættelsen på 19,1 mio. kr.: 1) Det blev med urette anført i årsrapporten, at hensættelsen skete i henhold til generalforsamlingsbeslutning, idet der ikke forelå nogen beslutning fra generalforsamlingen herom. 2) Indklagede har som revisor undladt at gøre bemærkning om, at hensættelsen savnede hjemmel. Parternes synspunkter: Klagerne har blandt andet anført, at der ved årsrapportens udarbejdelse ikke forelå en gyldig generalforsamlingsbeslutning om hensættelse af 19,1 mio. kr. 8

9 Forslaget om hensættelsen var ikke medtaget som selvstændigt punkt på dagsordenen for generalforsamlingen i april 2007, hvilket var i strid med vedtægternes 23, stk. 3. Derfor kunne forslaget ikke behandles på generalforsamlingen, og beløbet kunne ikke hensættes i regnskabet for I stedet blev hensættelsen behandlet under punktet om forelæggelse af årsregnskabet for 2006 og godkendelse heraf. Dette medførte, at kun 42 ud af 127 andelshavere var til stede på generalforsamlingen. Beløbet blev fastsat enerådigt af bestyrelsen på baggrund af en tilstandsrapport og en vedligeholdelsesplan. Tilstandsrapporten blev ikke forelagt generalforsamlingen, som den burde, og indklagede burde have gjort opmærksom på, at der ikke forelå en af generalforsamlingen godkendt dokumentation for berettigelsen af hensættelsen. Den fejlagtige hensættelse har påført andelshaverne tab, idet andelspriserne er nedsat tilsvarende med 19,1 mio. kr. Indklagede har anført, at han i forbindelse med afslutning af årsrapporten fik oplyst fra administrator, at bestyrelsen ønskede en forøgelse af hensættelsen indarbejdet fra kr. til 20 mio. kr. Hensættelsens størrelse blev fastsat på baggrund af bestyrelsens nærmere kendskab til ejendommens vedligeholdelsestilstand og de forventede, større vedligeholdelsesarbejder. Administrator og bestyrelsen fremlagde dette på den ordinære generalforsamling den 30. april 2007 til godkendelse sammen med årsrapporten. På generalforsamlingen var der lejlighed til drøftelse af bestyrelsens forslag, og såfremt dette blev godkendt, var det allerede indarbejdet i den årsrapport, der blev fremlagt på generalforsamlingen. På tidspunktet for udsendelsen af årsrapporten til andelshaverne 14 dage før generalforsamlingen var der ikke truffet en beslutning om denne henlæggelse på en tidligere generalforsamling. Det er korrekt at indarbejde bestyrelsens forslag til hensættelser i den årsrapport, som fremlægges og godkendes på den samme generalforsamling, som godkender hensættelserne. 9

10 Den valgte regnskabspraksis var baseret på, at årsrapporten godkendtes med de afslutningsdispositioner, der var indarbejdet i form af opskrivning af ejendommen og hensættelser med disponering af årets overskud i lighed med aktie- og anpartsselskabernes afslutningsdispositioner, forslag til udbytte og overførsel af overskud til næste år. Bestyrelsens forslag skal ses i sammenhæng med, at bestyrelsen i forbindelse med årsrapporten skal stille forslag til andelspriser, som kan godkendes af generalforsamlingen jf. vedtægternes 31, stk. 2. Årsrapporten skal indeholde tidligere trufne beslutninger og de forslag til hensættelser, som lægges frem til godkendelse samtidig med årsrapporten på samme måde som bestyrelsens forslag til opskrivninger og anvendelse af årets overskud. Foreningens egenkapital i årsrapporten danner baggrund for beregning af de andelsværdier, som bestyrelsen foreslår til generalforsamlingen, og som generalforsamlingen godkender til brug ved handler med andele indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen skal efter andelsboligforeningslovens 6, stk. 5, og vedtægternes 31, stk. 2, oplyse disse andelsværdier i en note til årsrapporten. Det er derfor nødvendigt, at der ved opgørelse af andelsværdierne sker reduktion af foreningens egenkapital med de hensættelser, man forventer godkendt af generalforsamlingen. Det er således ikke en fejl at indarbejde hensættelsen på 19,1 mio. kr. i årsrapporten for 2006, selvom der ved underskrivelsen af revisionspåtegningen endnu ikke forelå en egentlig generalforsamlingsbeslutning om hensættelsens størrelse og godkendelse af årsrapporten. Disciplinærnævnets bemærkninger: Klagernes synspunkt må forstås således, at forslaget om hensættelsen på 19,1 mio. kr. efter deres opfattelse skulle have været fremsat og vedtaget som et særskilt forslag efter den procedure, der er 10

11 fastlagt i vedtægternes 22, stk. 2, nr. 4, jf. 23, stk. 3, før det kunne optages i det regnskab, som blev forelagt på generalforsamlingen den 30. april Det årsregnskab for 2006, som blev forelagt på den pågældende generalforsamling, var i sig selv kun et udkast eller forslag, så længe det endnu ikke var godkendt og vedtaget af generalforsamlingen. Forelæggelsen skete med særskilt hjemmel i vedtægternes specialregel i 22, stk. 2, nr. 2, om behandlingen af forslag til årsregnskab. Det må derfor anses for forudsat i vedtægterne, at de forslag til regnskabsmæssige posteringer, som et sådant regnskabsudkast indeholder, jf. også 31, stk. 2, ikke forinden skal underkastes særskilt behandling efter de vedtægtsbestemmelser, der i øvrigt gælder for forslag. Hvorvidt en hensættelse som den foreliggende skulle foretages, var udtryk for et regnskabsmæssigt valg, som lå inden for rammerne af god regnskabsskik, jf. 31, stk. 1, og som det tilkom generalforsamlingen at træffe. Godkendelsen af regnskabet med denne hensættelse indebar hverken en beslutning om iværksættelse af vedligeholdelsesarbejder eller i øvrigt om afholdelse af udgifter til det formål, hvortil hensættelsen skete. Godkendelsen af hensættelsen var således ikke en materiel disposition, men alene en regnskabsmæssig postering. Herefter kan der ikke gives klagerne medhold i de indsigelser, som de har rejst mod indklagedes revision af regnskabet, herunder om manglende hjemmel for hensættelsen. Angivelsen i regnskabet af, at hensættelsen indgik i henhold til generalforsamlingsbeslutning kan ikke læses som en forkert oplysning om, at der forelå en tidligere generalforsamlingsbeslutning herom, men skal læses som en korrekt oplysning om, at generalforsamlingens godkendelse af regnskabet samtidig ville indebære en beslutning om hensættelsens foretagelse. Som følge heraf frifindes indklagede for den under begge klagepunkter rejste klage. T h i b e s t e m m e s : 11

12 Indklagede statsautoriseret revisor A frifindes. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer 12, stk. 3. Taber Rasmussen 12

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990. Den 7. juni 2010 blev i sag nr. 25/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. april 2009 har A klaget over registreret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009 B2011.BS.11D-5427/2009 TBB2011.730 Aftalt pris for andel i andelsboligforening oversteg trods fald i ejendomsvurderingen ikke det lovlige, da foreningens opsparede midler også skulle indgå ved beregning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 365/2011 (1. afdeling) Anny Olivia Andersen (advokat Henrik Qwist) mod Susanne Skibelund (advokat Torben Winnerskjold) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 97/2012 (1. afdeling) Troels Grum-Schwensen (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Ruth Olesen (advokat Thomas Højlund, beskikket) og CEJ Ejendomsadministration

Læs mere

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006.

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006. Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 38/2013 A/B B ved likvidator revisor C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse modtaget 25. marts 2013 har D og E på vegne af

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B272700J - VL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 16. januar 2012 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Lotte Wetterling, Ole Dybdahl og Dorthe B. Kristoffersen (kst.)). 13. afd.

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S).

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). Side 1 af 8 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). K mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 1. juli 2004 har statsautoriseret

Læs mere

Andelsboligforeningen

Andelsboligforeningen Andelsboligforeningen PILELY Vægtens Kvarter 122 164 5220 Odense SØ 19 April 2010 Indledning ABF udarbejdede i 1979 sin første standardvedtægt for private andelsboligforeninger og er siden da løbende

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11 Vedtægter for andelsboligforeningen Degnesvinget Side 1 af 11 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Degnesvinget. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ringsted Kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er A/B Østre Ringvej 11-21. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende administrators hjemkommune.

Læs mere

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holsteinsgade 53-55. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Ny type valuarvurderinger = ansvar for administrator?

Ny type valuarvurderinger = ansvar for administrator? Ny type valuarvurderinger = ansvar for administrator? forfatter advokat timmy lund witte, ejendomsforeningen danmark Som et vigtigt element i prissætning af andelsboligejendomme indgår valuarvurderinger,

Læs mere

Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. mod

Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. mod Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet mod Statsautoriseret revisor Arne B. Jepsen og Statsautoriseret revisor Erling Lauridsen. Ved

Læs mere

Andelsboligforeningen KNASTEN

Andelsboligforeningen KNASTEN V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen KNASTEN Senest revideret 24. april 2013. Indholdsfortegnelse 1-2 Foreningens formål... 2 3 Medlemmer... 2 4-7 Indskud, hæftelse og andel... 2 8 Boligaftale...

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE. Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge

ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE. Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Grøndalsvænge. (1.2) Foreningens hjemsted er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 Opdateret juni, 2010 Seneste ændringer til denne vedtægt foretaget på ordinær generalforsamling 26. maj 2010 Revideret siden Juli 2008-udgaven: Ny 3.2 Ændring 6.1

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus VEDTÆGTER for A/B Ny Bakkehus 26. marts 2012 2 sidenummer Navn, hjemsted og formål 3 Medlemmer 3 Indskud 4 Hæftelse 4 Boligaftale 5 Boligafgift 5 Vedligeholdelse 5 Forandringer 6 Fremleje 6 Husorden 7

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18)

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) VEDTÆGTER for ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) 2006 Vedtægter 2006 ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade7, 7A og Bissensgade 18) 1 Navn og hjemsted 1.1

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere