Postfunktionærernes Andels-Boligforening Referat Den 16. april 2015 Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Postfunktionærernes Andels-Boligforening Referat Den 16. april 2015 Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Glostrup, den 17. april 2015 Referat Den 16. april 2015 Mødeart: Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde Mødetid: Kl Mødested: Stationsparken 24, 2.th Glostrup Deltagere: Preben Bansemer Nikolaj Jørgensen Kai Dinesen Tor Darre Christina Clausen Børge Stendersø Jens Gregersen Dorthe Lodberg Inge Grønlund Lone Lund-Rasmussen Lonni Hansen formand (PB) næstformand (NJ) næstformand (KD) bestyrelsesmedlem (TD) bestyrelsesmedlem (CC) bestyrelsesmedlem (BS) bestyrelsesmedlem (JG) 1. bestyrelsessuppleant (DL) 2. bestyrelsessuppleant (IG) administrerende direktør økonomichef Dagsorden: 1a. Valg af dirigent 1b. Protokol fra sidste bestyrelsesmøde 2. Gennemgang af regnskab og protokollat 3. Indkomne referater fra afdelingerne 4.1. Meddelelser fra formanden 4.2. Meddelelser fra organisationsbestyrelsesmedlemmerne 5.1. Meddelelser fra FA Orientering om afdelingerne 6. Skimmelsvamp 7. Eventuelt Side 1 af 11

2 1a. Valg af dirigent Nikolaj Jørgensen blev valgt som dirigent. 1b. Protokol fra mødet torsdag den 12. marts 2015 at referatet fra 12. marts 2015 godkendes og underskrives. Referatet blev godkendt og underskrevet. 2. Gennemgang af regnskab og protokollat Årsregnskab, revisionsprotokollat og budget fremsendes så snart de foreligger. Regnskab for sommerhusene fremsendes så snart det foreligger. Originalt regnskab underskrives på mødet. Regnskab for afdelingerne 1, 5, 7, 9, 10, 17, 19, 28 og 29 vedlægges som (bilag 2a 2i). De resterende regnskaber fremsendes så snart de foreligger. at organisationsbestyrelsen godkender regnskaberne. Lonni Hansen gennemgik resultatet for afdelingernes årsregnskab, dog med et forbehold for afdeling 2, 4, 8 og 20, som endnu ikke er afsluttet revisionsmæssigt. Regnskaberne for afdelingerne og sideaktiviteter fremlægges her i skemaform. Årets resultat Saldo underskudskonto Overskud Underskud Overskud Underskud Side 2 af 11

3 Sommerhuse Sideaktivitet Overskuddene vil blive anvendt til helt eller delvist afskrivning på forbedringsarbejder. Der blev fremlagt en oversigt over, afdelingernes samlede forbedringsarbejder og finansieringen heraf. Oversigten indsættes i bestyrelsens beretning, da den giver et godt overblik over, hvor mange forbedringsarbejder PAB igangsætter. PAB s regnskab blev gennemgået og udviser et resultat på ca. 1,3 millioner, der primært skyldes byggesagshonorar. Endvidere blev prognose for hhv. trækningsret i LBF for og dispositionsfondens disponible andel for gennemgået. Begge vil blive kommenteret på repræsentantskabsmødet. Budgettet for 2016 viser, at administrationshonoraret i 2016 udgør pr. lejemålsenhed, idet der er taget højde for, at FA09 muligvis ikke kan fastholde momsfritagelsen. Regnskaber 2014 og budget 2016 blev godkendt. 3. Indkomne referater fra afdelingerne Følgende referater er indkommet fra afdelingerne siden sidste møde og omdelt pr. mail: PAB afd. 1 - Referat afdelingsbestyrelsesmøde 2/ PAB afd. 4 - Referat afdelingsbestyrelsesmøde 17/ PAB afd. 6 - Referat afdelingsbestyrelsesmøde 2/ og 8/ PAB afd. 7 - Referat afdelingsbestyrelsesmøde 10/ PAB afd. 9 - Referat afdelingsbestyrelsesmøde 2/ PAB afd Referat afdelingsbestyrelsesmøde 10/ og 7/ PAB afd Referat afdelingsbestyrelsesmøde 3/ og 7/ Side 3 af 11

4 Organisationsbestyrelsen undrede sig over, at der ikke var referater fra afdelingsbestyrelsen i PAB afd. 2, hvor der er en stor helhedsplan. Driftschefen vil drøfte dette med afdelingsbestyrelsen. Herefter tog organisationsbestyrelsen oplysningerne til efterretning Meddelelser fra formanden Mågebo i PAB 8 Der afholdes syn og skøn den 27. marts Lone Lund-Rasmussen oplyste, at der af skønsmanden vil blive foretaget yderligere måling ultimo april. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning Studietur 2015 til Paris Alle skal fremsende billeder af dem selv og ledsager. De skal bruges til metro/buskort i Paris. Billederne skal sendes til Lisbeth Kristensen. De kan enten sendes elektronisk eller afleveres som pasbilleder. at organisationsbestyrelsen kommer med forslag til 2016-turen, hvor repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne kan deltage. Preben Bansemer opfordrede bestyrelsen til at komme med forslag til inspirationsturen Finland, Polen, Østrig, Belgien eller Holland blev foreslået. Lone Lund-Rasmussen undersøger om der er oplagte steder i de pågældende lande Repræsentantskab Indkaldelse til repræsentantskab udsendes 20. april Bestyrelsens beretning fremsendes til organisationsbestyrelsens godkendelse så snart den foreligger. Side 4 af 11

5 Efter en gennemgang af beretningen aftaltes det, at den reviderede beretning udsendes til organisationsbestyrelsen Grund i Ishøj Der har været afholdt licitation. Resultatet er for højt. Byggestart forventes ca. 1. september Lone Lund-Rasmussen oplyste, at der er møde med kommunen mandag 20/ for at bede om en prisnedsættelse på grunden. Hårde hvidevarer er ikke i projektet. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning Grund i Nordhavn Intet nyt. Der kommer en afgørelse medio juni. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning Data på hjemmesiden: Administrationen vil gerne have bemyndigelse til at flytte data fra den gamle hjemmeside til den nye. Det foreslås, at arbejdskapitalen betaler udgiften. at organisationsbestyrelsen giver administrationen bemyndigelse til at flytte data. Lone Lund-Rasmussen oplyste, at udgiften bliver ca. kr Organisationsbestyrelsen godkendte dette. Side 5 af 11

6 4.1.7 Opdatering på helhedsplaner i PAB Postparken: Datoen for beboerinformationsmødet er 13. april 2015 kl på Skottegårdsskolen. Mødet gik godt. Der var mange relevante spørgsmål og kommentarer. Tilstandsrapport og projekt vil snarest blive fremsendt til LBF og kommunen. Brunevang: Der er rejsegilde 20. maj 2015 kl Beboerinformation 12. maj 2015 kl Mødet er på Islev Skole. Det vil primært handle om udearealerne. Kagshusene: De renoverede boliger lejes ud pr. 1. marts sals boligerne lejes ud pr. 1. april Der er 5-års eftersyn på 1. etape. Vinkelhusene: Der afventes økonomisk oplæg for udarbejdelse af tilstandsrapport. Er igangsat. Der skal besigtiges ca. 40 lejemål. Brøndby Strand: Der er workshop i afdelingen den 16. april 2015, hvor beboerne vil blive orienteret om de praktiske forhold om genhusning og om hvad der skal renoveres. Aftalen om projektpartnerskab blev drøftet og godkendt af organisationsbestyrelsen. Televang, pensionistboliger: Der har været afholdt workshop. John Romero og Jens Gregersen deltog. Mødet gik godt. Holdkærs Ager: Byggeskadefonden er påbegyndt 1-års gennemgang af 1. etape. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning med de i kursiv anførte tilføjelser Styringsdialogmøder Københavns Kommune Der blev afholdt styringsdialogmøde med Københavns Kommune fredag den 6. februar Referatet er endnu ikke modtaget. Side 6 af 11

7 Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning Meddelelser fra organisationsbestyrelsesmedlemmerne Børge Stendersø orienterede om, at Inge Munk er afgået ved døden. Inge Grønlund orienterede om, at der er et dødsbo, hvor beboeren har boet i lejemålet siden Udgiften til istandsættelsen er blevet oplyst at ville udgøre ca. kr Ved indhentning af tilbud blev udgiften reduceret til ca. kr Dette betyder, at afdelingsbestyrelsen bliver usikker på hushåndværkernes priser generelt. Der skal være et møde med afdelingsbestyrelsen og administrationen, hvor Preben Bansemer deltager. På mødet skal det bl.a. drøftes, om der bør igangsættes sundhedstjek i afdelingen Meddelelser fra FA09 Den 25. juni 2015 holdes der bestyrelsesmøde kl og repræsentantskabsmøde kl i FA09. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning Orientering om afdelingerne Afdeling 01, Postparken Altan opsætning pågår. Efter planen er samtlige altaner opsat i slutningen af uge 16. Resultatet af PCB-undersøgelse foreligger endnu ikke. Bestyrelsen har besluttet at nedlægge IT- Cafe. Altankasser er indkøbt og byggesagen er afsluttet. Side 7 af 11

8 5.2.2 Afdeling 02, Brunevang Helhedsplan: Der er modtaget rådgiverkontrakt fra BroConsult. Broen forventes udskiftet i efteråret 2015, og udført på ca. en måned. Dette betyder, at kørsel med materialer til byggepladsen kommer til at foregå gennem villa kvarteret. Der holdes rejsegilde 20. maj 2015 kl Afdeling 04, Kagshusene Etape 3 er færdig inden længe, og afdelingen ser frem til at byggesagen er afsluttet Afdeling 05, Hvidovrevej Maling af trapper er afsluttet. Lægning af ny flisebelægning foran Blok B er påbegyndt Afdeling 06, Vinkelhuse Legepladserne er gennemgået af legepladsinspektør i marts måned. Fejl og mangler bliver udført umiddelbart efter gennemgangen. Nyrenoveret vaskeri er taget i brug og fungerer rigtig fint. Tørretumblerudluftning er endnu ikke færdig. Der har været brandinspektion af alle fællesarealer. Afdelingsbestyrelsen vil finde ud af, hvor der skal følges op Afdeling 07, Voldgården Torpedammen 78, renovering efter skimmelsvamp. Inden for kort tid påbegyndes pålægning af nyt gulv i hele lejemålet, hvorefter at genhuset beboer kan flytte tilbage i lejemålet. Sagen trækker i langdrag Afdeling 08, Brøndby Strand Der er indkaldt til syn & skøn for Mågebo vedr. lydforhold fredag d. 27. marts. Der besigtiges to boliger. HP4: Der er udsendt invitationer til fælles beboerarrangement lørdag d. 28. marts. Kontrakten med Domus er underskrevet medio februar Der arbejdes fortsat efter 2015-planen, som bevirker, at det første skema A godkendes i Det første skema A dækker de i alt fem PCB-berørte højhuse, deriblandt begge PAB 8 højhuse. Side 8 af 11

9 5.2.8 Afdeling 09, Televænget Indhentede tilbud på legepladser skal revurderes, og nye tilbud indhentes. Gartner er færdig med gennemgang, hække reetableres når ny lejeplads er færdig. Væg ved Irma gård afventer behandlingsform. Rudy arbejder på belysning på Nordmarksvej Afdeling 10, Middelgrundsvej Der arbejdes pt. på udbudsmateriale i forbindelse med renovering af varmecentraler. Arbejdet forventes udført i sommerperioden Afdeling 13, Møllen I juni måned besøger organisationsbestyrelsen afdelingen Afdeling 14, Holdkærs Ager Byggesagen pågår Afdeling 17, Højager I juni måned besøger organisationsbestyrelsen afdelingen Afdeling 18, Hornemanns Vænge HOFOR har sat 6 mio. kr. af til et LAR pilot-projekt i afdelingen. Tagvand ledes ud på de grønne arealer og siver ned til en ledning på Kulbanevej, der leder til Vigerslevparkens kæmpe nedsivningsbassin. Grønt udvalg og bestyrelsen mødes med HOFOR i foråret og sætter projektet til afstemning på ekstraordinært beboermøde til maj/juni. Teknik- og miljøborgmesteren var på besøg i afdelingen d. 20. marts, i forbindelse med besigtigelse af Ringstedbanen. Borgmesteren var imponeret over den forvandling afdelingen havde fået, efter at den var blevet renoveret Afdeling 19, Springbo Afdelingen arbejder med, at græsareal mod søen flisebelægges. Det er ikke muligt at få græsset til at gro, hvorfor arealet henover vækstperioden fremstår med megen ukrudt og ingen græs. Kommunen har endnu ikke behandlet afdelingens ansøgning om udvidelse af eksisterende cykelskur, trods gentagne rykkere. Side 9 af 11

10 Afdelingen har modtaget skitseforslag på opførsel af inddækning af trappeopgange. Forslaget vil blive behandlet i bestyrelsen Afdeling 20, Henkel Byggeskadefonden har haft 1 års gennemgang af Carl Jacobsens Vej 37 og de har kun få bemærkninger til byggeriet. Den 12. marts blev der afholdt 1 års gennemgang af CJV 33 og 37, med entreprenøren, arkitekter og rådgiver. Materialet, inkl. tilbagemeldinger fra beboerne, er samlet sammen og bliver gennemgået på ny i uge 13, hvorefter det arbejde entreprenøren skal udføres iværksættes. Onsdag d. 25. marts afholdes ekstraordinært afdelingsmøde, hvor bestyrelsens oplæg til ny legeplads fremlægges og besluttes. Udearealerne er lovet færdige i maj måned, med slutasfalt, opretning af fliser mv Afdeling 28 Børneinstitution Afdeling 29 Herman Koch gården Tidligere brandskadet lejlighed er under genopførsel, bl.a. skal der udskiftes vinduesparti samt indgangsdør. Der arbejdes på en personalefordelingsnøgle mellem afdelingerne (18, 20 og 29). Med tilføjelserne i kursiv tog organisationsbestyrelsen oplysningerne til efterretning. 6. Skimmelsvamp Revideret skema over skimmelsvamp vedlægges som (bilag 3). Side 10 af 11

11 Hvis der fortsat er så få skimmelsager, skal det vurderes om organisationsbestyrelsen fortsat skal følge emnet. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. 7. Eventuelt Næste møde er torsdag den 21. maj 2015 kl inden repræsentantskabsmødet. Repræsentantskabsmødet er torsdag den 21. maj 2015 kl og efterfølgende afholdes der konstituerende møde. Preben Bansemer (formand) Nikolaj Jørgensen (næstformand) Kai Dinesen (næstformand) Tor Darre Børge Stendersø Jens Gregersen Christina Clausen Lone Lund-Rasmussen (direktør) Side 11 af 11

Referat Den 13. august 2015. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud

Referat Den 13. august 2015. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud Glostrup, den 19. august 2015 Referat Den 13. august 2015 Mødeart: Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde Mødetid: Kl. 17.00 Mødested: Stationsparken 24, 2.th. 2600 Glostrup

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Glostrup, den 10.02.2012 SA Referat Den 9. februar 2012 Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: 0. Stationsparken 24.2.tv. kl. 17.00 2600 Glostrup Deltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning

Organisationsbestyrelsens beretning Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2013 Den 23. maj 2013 blev der afholdt møde på Hotel Scandic i Glostrup. Lyse og venlige lokaler, og god mad. Der var fremmødt 34 ud af 43 mulige

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Organisationsbestyrelsens beretning

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Organisationsbestyrelsens beretning Organisationsbestyrelsens beretning Vedr. repræsentantskabsmødet i 2011 Repræsentantskabsmødet i maj 2011 blev et godt møde. Der var et indlæg af vores nye økonomi direktør Teit Svanholm om regnskabet

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015 Glostrup, den 10. juni 2015 Referat Den 9. juni 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2 Glostrup, den 17. juni 2013 Referat Den 12. juni 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012

Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012 Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Glostrup, den 6. december 2012 Referat Den 5. december 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Sionsgade 26, kælderen kl. 18.00 2100 København Ø. Deltagere: Alex F. Rasmussen formand

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning til repræsentantskabet 2011 Repræsentantskabsmødet i 2010 Repræsentantskabsmødet i juni 2010 blev et godt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Læs mere

Referat Den 22. januar 2013

Referat Den 22. januar 2013 Glostrup, den 23. januar 2013/LLR Referat Den 22. januar 2013 Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11 1. sal Mødetid kl.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Fra

Læs mere

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet. Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Organisationsbestyrelsens beretning

Læs mere

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02 Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 21. september 2010 kl. 19.00 i aulaen på Korsager Skole, Tersløsevej 35-39, 2700 Brønshøj Inden mødets start blev der holdt 1 minuts stilhed i anledning af

Læs mere

Glostrup, den 1. november 2012 KNB/ Referat Den 30. oktober 2012

Glostrup, den 1. november 2012 KNB/ Referat Den 30. oktober 2012 Glostrup, den 1. november 2012 KNB/ Referat Den 30. oktober 2012 Boligselskab: Lægeforeningens Boliger Mødeart: Organisations-/afdelingsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: 1 og 2, Østerbro Selskabslokalet

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Br øndbyer nes Andelsboligfor ening afdeling 2 Refer at fr a afdelingsbestyr elsesmøde nr. 09.11 Mandag den 12.09.2011 kl. 18:00 kl.

Br øndbyer nes Andelsboligfor ening afdeling 2 Refer at fr a afdelingsbestyr elsesmøde nr. 09.11 Mandag den 12.09.2011 kl. 18:00 kl. Deltagere: Til stede Afbud Lars Bjørnstrup Formand x Mitzi Hansen MH Næst forkvinde x Poul Petersen PP Bestyrelsesmedlem x Arne Strandet Larsen ASL Suppleant x Mikkel Selander Driftsleder x Lars Larsen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Tina Thomsen, formand John Andersen Jan Jensen Per Hansen, næstformand Kjeld Sørensen Uffe Horslef

Deltagere fra bestyrelsen: Tina Thomsen, formand John Andersen Jan Jensen Per Hansen, næstformand Kjeld Sørensen Uffe Horslef Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. august 2013 kl. 18.00 Mødet afholdes i Fælleshuset, Ravnsbjerg II, Ravnsbjerggårdsvej 155, 3480 Fredensborg Dagsorden 1 Godkendelse

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde nr. 10.12 Mandag den 08.10.2012 kl. 18:00

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde nr. 10.12 Mandag den 08.10.2012 kl. 18:00 Deltagere: Til stede Afbud Lars Bjørnstrup Formand x Mitzi Hansen MH Næst forkvinde x Jimmi Larsen JL Bestyrelsesmedlem X Arne Strandet Larsen ASL Suppleant x Jan Christensen JC Suppleant x Susanne Larsen

Læs mere

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere