Organisationsbestyrelsesmøde den 27. marts 2012, kl KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, København V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde den 27. marts 2012, kl. 16.00 KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, København V"

Transkript

1 Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 27. marts 2012, kl KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, København V Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup (fra punkt 8), Henning Andersen, Mia Hedlund og Per Elshave Administrationen Adm. Direktør Jesper Nygård, områdechef Jonas Mørch Cohen og forretningsfører Elly Borg Afbud Marie-Luise Sand Indholdsfortegnelse 1. Referat fra møder den 5. december 2011 og den februar Revisionsprotokol Meddelelser Afdeling 1004, Frederiksholm, karré 4 - Godkendelse af årsregnskab Afdeling 1004, Frederiksholm, karré 4 Gårdrenovering - 5-års eftersyn Afdeling 1005, Frederiksholm, karré 5 Etablering af niveaufri adgang til ældrecenter - byggeregnskab Afdeling 1005, Frederiksholm, karré 5 Sammenlægning af lejligheder afslag fra beboerne Afdeling 1008, Frederiksholm, karré 8 Godkendelse af driftsbudget Afdeling 1013, Frederiksholm, karré 15 Sammenlægning af klubværelser - byggeregnskab Afdeling 1015, Carl Jacobsens Vej Nybyggeri Afdeling 1023, Guldberg Badeværelsesrenovering status Afdeling 1024, Jagtvej, karré A og B Administrationsaftale og drift af gårdlav Afdeling 1030, Bellahøj Udskiftning af 2 elevatorer byggeregnskab Afdeling 1030, Bellahøj Helhedsplan prækvalifikation Afdeling 1030, Bellahøj Midlertidig lukning af ejendomskontor efter trusler Afdeling 1037, Lynghuset Ændring af lokalplan Afdeling 1039, Emaljehaven Voldgiftssag Afdeling 1040, Lygten Tilbageskødning af serviceareal /33

2 19. Afdeling 1059, Olfert Fischers Gade - Kvistrenovering Afdeling 1059, Olfert Fischers Gade Individuel modernisering af køkkener Afdeling 1060, Sankt Pauls Gade Individuel modernisering af køkkener Afdeling 1062, Sankt Pauls Plads Afhjælpning af fugt i kælder Byggeregnskab og finansiering Afdeling 1067, Guldbergs Have Videoovervågning - ansøgning om lån i egne midler Afdeling 1069, Havnestaden og 1070, Havnestaden Bofællesskab Elevatorsag, afregning af strøm med Nordicom og utæt kælderdæk Afdeling 1072, Grøndalsvænge, Familieboliger og 1096, Grøndalsvænge, Plejeboliger Afdeling 1074, Sundbygård og 1075, Sundbyvang - Nybyggeri - status Afdeling 1076, Ørestad Syd Plejeboliger Nybyggeri - status Opfølgning fra organisationsbestyrelsens seminar Fremtidssikring v.2 i udvalgte afdelinger Forsøg med ny lønmodel Det gode boligliv Byggeskadeforsikring i renoveringssager Elever til uddannelsen som ejendomsservicetekniker ipads til organisationsbestyrelsen Mødekalender Bilag 1: Byggeregnskab Afdeling 1013, Frederiksholm, karré 15 Sammenlægning af klubværelser... 8 Bilag 2: Byggeregnskab Afdeling 1030, Bellahøj Udskiftning af 2 elevatorer Bilag 3: Afdeling 1039, Emaljehaven, Voldgiftskendelse af 30. januar Bilag 4: Byggeregnskab Afdeling 1062, Sankt Pauls Plads Afhjælpning af fugt i kælder Bilag 5: Lønudgifter elever /33

3 1. Referat fra møder den 5. december 2011 og den februar 2012 Referat fra mødet den 5. december 2011 blev godkendt uden bemærkninger. Referat fra mødet den februar 2012 blev godkendt uden bemærkninger. 2. Revisionsprotokol Der var ikke foretaget indføjelser siden seneste møde. 3. Meddelelser Nedbringelse af lån I forbindelse med at renteudgifterne falder, blev det konstateret, at der med fordel kunne omlægges lån til forbedringsarbejder. Der er omlagt lån i følgende afdelinger: Afdeling Årlig besparelse , Tagensvej kr , Oldermandsgården kr Øbrohus kr Lundtoftegade kr , Aftensol kr. KAB vil fortsat følge udviklingen i renten og omlægge lån, hvis dette er fordelagtigt. Formandskabet har godkendt omlægningen af lånene. Ny fordeling af driftschefafdelinger Jonas M. Cohen oplyste, at KAB har foretaget ny fordeling af driftschefafdelingerne (små/mindre afdelinger med driftsledere ansat lokalt og driftschefer i KAB). Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 3/33

4 4. Afdeling 1004, Frederiksholm, karré 4 - Godkendelse af årsregnskab 2010 På mødet mellem afdelingsbestyrelsen og administrationen ønskede afdelingsbestyrelsen ikke at godkende regnskabet for Regnskabet blev derefter forelagt organisationsbestyrelsen, der godkendte regnskabet. Dette blev indsendt til Tilsynsmyndigheden i Københavns Kommune, der ved brev af 2. marts 2012 meddelte, at de har godkendt regnskabet. Afdelingsbestyrelsen er orienteret om kommunens afgørelse. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 5. Afdeling 1004, Frederiksholm, karré 4 Gårdrenovering - 5-års eftersyn Bestyrelsen blev senest orienteret om sagen den 5. december Sagen har nu følgende status: KAB fremsendte den 9. januar 2012 mail til afdelingsbestyrelsen Frederiksholm, karré 4 med referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 5. december 2011 vedrørende punkt 1-7 på ovennævnte sag og opfordrede afdelingsbestyrelsen til på næstkommende bestyrelsesmøde at tage beslutning om de oplistede punkters videre forløb. Punktet var på afdelingsbestyrelsesmøde den 8. marts 2012 ligesom nedenstående punkt 8. Vedrørende punkt 8 - Pullerter, er status den, at rådgiver har indvilliget i pr. kulance at betale kr. til endelig afslutning af sagen. Pullerterne har i henhold til tilbudslisten kostet kr. og har vist her ved 5-års eftersynet ikke at fungere efter hensigten. Afdelingsbestyrelsen mener, at de ikke har fået den vare, de har betalt for, og rådgiver/ entreprenør/ leverandør er af den holdning, at det er brugen af lamperne, der ikke har været i orden. Ansvar om skyld kan derfor kun afgøres i en voldgift. KAB skønner fra lignede sager, at udgiften til en voldgiftssag ikke står mål med størrelsen af det fulde refunderede beløb på lamperne, end ikke under forudsætning af, at vi får 100 % ret i Voldgiften. Dette er endog langt fra sikkert, da der er tydelige mærker efter spark og slag på 4/33

5 lamperne, og retten her også vil foretage en levetidsnedskrivning, da lamperne har været benyttet i 5 år. Det er derfor blevet forelagt afdelingsbestyrelsen, at KAB anbefaler samme fremgangsmåde for punkt 8, som det har været anbefalet for de øvrige punkter 1 7, og følgende er derfor blevet indstillet til beslutning vedrørende pullerterne til afdelingsbestyrelsesmøde i marts 2012: A. Afdelingsbestyrelsen tager forholdet til efterretning og modtager de kr. pr. kulance til endelig afslutning af sagen? B. Alternativt kan reklamationen opretholdes, hvis afdelingen ønsker forholdet juridisk vurderet med henblik på et syn og skøn? Hvis afdelingsbestyrelsen ikke beslutter enten alternativ A eller B, indstilles det, at organisationsbestyrelsen tager forholdet vedrørende punkt 8 tages til efterretning, og at afdelingen modtager de tilbudte kr. til endelig afslutning af sagen Afdelingsbestyrelsen besluttede på deres møde i marts 2012 at vente med en endelig beslutning af samtlige punkter 1-8 til efter afholdt afklaringsmøde med KAB og formandskabet. Mødet er foreslået til den 12. april Det indstilles, endelig beslutning afventer afklaringsmødet med afdelingsbestyrelsen. Godkendt. 6. Afdeling 1005, Frederiksholm, karré 5 Etablering af niveaufri adgang til ældrecenter - byggeregnskab På bestyrelsesmødet den 1. december 2010 blev projekt og finansiering godkendt. Arbejdet er færdigt, og der er udarbejdet byggeregnskab, som ser således ud: Regnskab Budget Håndværkerudgifter ,25 kr kr. Øvrige omkostninger 3.750,00 kr. 0 kr. I alt ,25 kr kr. 5/33

6 Finansiering Egen trækningsret ,50 kr kr. Dispositionsfonden ,75 kr kr. I alt ,25 kr kr. Det indstilles, at bestyrelsen godkender byggeregnskab og finansiering. Byggeregnskabet er godkendt på afdelingsbestyrelsesmødet den 3. januar Godkendt. Byggeregnskabet er vedlagt referatet. 7. Afdeling 1005, Frederiksholm, karré 5 Sammenlægning af lejligheder afslag fra beboerne I forbindelse med bevilling af midler fra Københavns Kommune til kloakrenovering var det en forudsætning, at afdelingen skulle sammenlægge 16 boliger til 8 store familieboliger, og der blev samtidig bevilget byfornyelsesmidler på kr. til dette. Projektet skulle udføres som en hulløsning, hvor der blev foretaget en begrænset renovering. Boligselskabet AKB, København bevilgede efterfølgende kr. som tilskud fra Landsbyggefonden, egen trækningsret, så projektet kunne gennemføres uden udgift for afdeling eller den nye beboer. På afdelingsmøde i september 2011 har afdelingsmødet besluttet, at de ikke ønsker at gå videre med projektet. Københavns Kommune er informeret om beslutningen. Det aftaltes på mødet, at afholdte udgifter til projektet opgøres til næste møde. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 6/33

7 8. Afdeling 1008, Frederiksholm, karré 8 Godkendelse af driftsbudget 2012 På afdelingsmødet ønskede beboerne ikke at godkende afdelingens budget Budgettet blev efterfølgende behandlet på organisationsbestyrelsesmødet, hvor bestyrelsen godkendte budgettet. Dette blev efterfølgende indsendt til Tilsynsmyndigheden i Københavns Kommune. Ved brev af 27. februar 2012 meddelte kommunen, at de har godkendt budgettet og opfordrer afdelingen til at fremme et forslag til ombygning af tagetagen. Kommunen har blandt andet lagt vægt på, at der er balance mellem udgifter og indtægter i budgettet og at en mindre lejeindtægt alt andet lige vil medfører en øget husleje. Kommunen oplyser endvidere, at de ikke kan pege på fejl eller mangler i budgettet. Budgettets lejestigning trådte i kraft den 1. januar 2012, og godkendelsen indebærer derfor ingen ændring i lejen. Afdelingsbestyrelsen og beboerne er orienteret om kommunens afgørelse. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 9. Afdeling 1013, Frederiksholm, karré 15 Sammenlægning af klubværelser - byggeregnskab Sammenlægning omfatter klubværelser i P. Knudsens Gade 74, 3. sal, 76, 3. sal, og 62, 1. th. Afdelingen godkendte sammenlægningerne på et afdelingsmøde den 23. september Københavns kommune godkendte sammenlægningerne den 4. januar Byggeregnskabet for boligsammenlægningerne har skæring den 31. december Boligerne overgik til udlejning i august Sammenstillingen af byggeregnskabet bliver således: Regnskab Budget Håndværkerudgifter, i alt kr kr. Omkostninger kr kr. Samlet anskaffelsessum kr kr. 7/33

8 Finansiering Henlæggelsesmidler kr kr. Vedligeholdelseskonto kr. 0 kr. Samlet finansiering kr kr. Besparelsen skyldes hovedsageligt, at håndværkerudgiften blev ca kr. mindre, besparelsen ved ikke at hjemtage lån blev på ca kr., og udgiften til byggesagshonorar til KAB blev ca kr. mindre. Sammenlægningerne er finansieret af opsparede midler på langtidsbudgettet og indeståender på klubværelsernes vedligeholdelseskonti og medfører derfor ingen huslejestigning. Det indstilles, at bestyrelsen godkender byggeregnskabet. Godkendt. Bilag 1: Byggeregnskab Afdeling 1013, Frederiksholm, karré 15 Sammenlægning af klubværelser 10. Afdeling 1015, Carl Jacobsens Vej Nybyggeri Baggrund Den 22. december 2011 godkendte København Kommune skema B tilsagn for opførelsen af 53 familieboliger, botilbud til 26 beboere, samt opførelsen af en børnehave i stueplan på i alt m². Totalrådgivere på byggesagen er Tegnestuen Vandkunsten og Dominia. Kontrakt på hovedentreprisen er W. Lynggaard Petersen A/S. Den samlede anlægssum for projektet er efter en besparelsesrunde på i alt kr. Status projekt Den 1. februar 2012 startede W. Lynggaard Petersen (WLP) op på byggepladsen på Carl Jacobsens Vej. WLP har således etableret skurby på byggepladsen og startet med udgravninger til fundament og kælder. På grund af manglende myndighedsforhold omkring etablering af byggeplads og opstart af udgravningerne, har WLP varslet forsinkelse af projektet på 1 måned, hvorfor byggeriet først forventes indflytningsklart omkring 1. december Det har yderligere været nødvendigt at opbygge en spunsvæg mod Carl Jacobsens Vej for at sikre, at rør og ledninger i fortovet er helt adskilt fra byggepladsen. For at sikre en god facadeløsning vil der i starten af april blive sat en prøvefacade op på grunden, som kan inspiceres af parter- 8/33

9 ne i byggesagen. Samarbejdet med WLP vurderes stadig meget positivt. Rådgiverne oplever således, at WLP er med til at finde løsninger i fællesskab, der indtil videre ikke har givet nogen væsentlige fordyrelse i projektet. Status og økonomi Det samlede anlægsbudget for projektet ved skema B har ikke ændret sig. Ud af den samlede entreprisesum på kr. er der fundet uforudsete udgifter på ca kr. Administrationen har endnu ikke modtaget den første faktura fra entreprenøren. Overtagelse af del af matrikel 1242 Valby er ved at blive endeligt gennemført. Det forventes, at tinglysningen af et anmærkningsfrit skøde endeligt kan gennemføres inden udgangen af april Tidsplan Byggeriet er forsinket med 1 måned, hvorfor aflevering af projektet forventes at være omkring 1. december I forbindelse med byggeudvalgets møde den 20. marts 2012 vil dato for grundstensnedsættelse blive diskuteret. Der indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 11. Afdeling 1023, Guldberg Badeværelsesrenovering status På mødet den 28. september 2011 blev bestyrelsen orienteret om godkendelse af projektet og økonomien på det ekstraordinære afdelingsmøde i august måned og indsendelsen af referatet til Københavns Kommune for at afslutte den verserende sag ved Beboerklagenævnet Efter afdelingsmødet i august blev der indsendt en ny beboerklage til nævnet vedrørende den solidariske huslejestigning pr. m 2, som kommunen havde forlangt i stedet for en tidligere vedtaget ensartet stigning pr. bolig. Beboerklagenævnet afviste begge klager, og kommunen meddelte i skrivelse af 21. oktober 2011, at beslutningen var lovlig, og byggeriet kunne påbegyndes. Kontrakter med entreprenører er efterfølgende udarbejdet, og etablering af byggeplads blev påbegyndt i januar måned 2012 med forventet opstart af renoveringsarbejdet primo februar måned i opgangene mod Guldbergs Plads. 9/33

10 Arbejdet kom godt fra start, og der er en god velvilje til samarbejde mellem entreprenører og beboere på trods af snævre adgangsforhold til de små toiletrum. Al adgang for håndværkere sker fra bagtrappe mod gård, og der er afdækket forsvarligt i adgangsareal gennem køkken og entre. Toilet- og badevogne er opstillet i gården, og enkelte beboere har fået en tørklosetordning på grund af nedsat mobilitet. En miljøanalyse af byggeaffaldet har desværre påvist, at der både er asbestforekomster og blymaling bag den eksisterende vægpuds. Disse udgør ikke umiddelbart en risiko for beboerne, men ved nedbrydning sker der en forstøvning, der kan påvirke håndværkerne, og arbejdet er midlertidigt stoppet, indtil en løsning omkring omfang og afværgeforanstaltninger er fundet. Dette har indtil videre forlænget byggetiden med 14 dage. Når omfanget og den forbundne økonomi er kendt, vil det være nødvendigt at justere budgettet. Et forslag til nyt budget vil derfor blive forelagt til godkendelse på førstkommende afdelingsmøde og organisationsbestyrelsesmøde. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 12. Afdeling 1024, Jagtvej, karré A og B Administrationsaftale og drift af gårdlav I afdelingen er der to gårde, hvor Københavns Kommunes Grønne gårde har forestået en gårdrenovering. I gårdene er der flere ejere. Københavns Kommune har tidligere administreret gårdlavet. Københavns Kommune har i 2009 meddelt, at de ikke ønsker at fortsætte med administrationen af gårdlavene. Afdeling 1024, Jagtvej, karré A og B har lejligheder i begge gårde og har over 50 % af boligerne i hver af de 2 gårdlav. De øvrige ejere - andelsboligforeninger, ejerforeninger samt en enkelt privat ejer, har udtrykt ønske om, at og KAB fremover varetager opgaver vedrørende drift og administration af de 2 gårdlav. Der skal færdiggøres vedtægter, udarbejdes driftsaftale, der indeholder aftale om, hvad det lokale personale skal levere og pris herfor, udarbejdes administrationsaftale, der indeholder beskrivelse af, hvilke ydelser der skal leveres af KAB samt pris herfor, udarbejdes budget for 2012 og opkræves acontobetalinger hos gårdlavets ejere. 10/33

11 Efterfølgende skal der afholdes stiftende generalforsamling med valg af bestyrelser til de 2 gårdlav. Det påregnes, at der skal ansættes en servicemedarbejder, som deles mellem de to gårdlav. Det lokale ejendomskontor har forestået driften af de 2 gårdlav i 2010 og 2011, og der er opsamlet et tilgodehavende på ca kr. fra de øvrige ejere. Så snart regnskaberne for 2010 og 2011 er færdigrevideret, vil der ske opkrævning af disse tilgodehavender. Der skal vælges bestyrelse for gårdlavene, hvor alle ejerne skal være repræsenteret. Bestyrelsen anmodes om at tage stilling til, hvem der skal repræsentere i gårdlavenes bestyrelser. Når vedtægter, driftsaftale m.v. er udarbejdet, vil dette blive forelagt bestyrelsen til endelig godkendelse. Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med udarbejdelse af vedtægter, driftsaftaler m.v., at drift af gårdlavene forestås af ejendomskontoret, og at administrationen forestås af KAB. Derudover tage stilling til, hvem der skal repræsentere Boligselskabet AKB, København i gårdlavenes bestyrelser. Godkendt. Det blev aftalt, at der på næste møde drøftes en politik for organisationsbestyrelsens rolle i ejerforeninger og gårdlav, og at der til mødet udarbejdes en fortegnelse over ejerforeninger og gårdlav i med angivelse af repræsentationen fra organisations-/afdelingsbestyrelse. 13. Afdeling 1030, Bellahøj Udskiftning af 2 elevatorer byggeregnskab Byggeregnskabet blev godkendt på afdelingsbestyrelsesmøde den 29. september Arbejdet blev afleveret den 21. marts 2011, og der foreligger revisionsgodkendt byggeregnskab af 31. marts Byggeregnskab og finansiering er som følger: 11/33

12 Byggeregnskab Regnskab Budget Afvigelse Håndværkerudgifter kr kr. Dagbod kr kr. Omkostninger og gebyrer kr kr kr. Samlet anskaffelsessum kr kr kr. Påregnet finansiering Egne midler kr kr kr. Arbejdet skulle være afleveret den 23. december 2010, men grundet fejlleverancer blev afleveringen forsinket tre måneder. Entreprenøren fik fra den 7. december 2010 varslet dagbod. Det indstilles, at bestyrelsen godkender byggeregnskab. Godkendt. Bilag 2: Byggeregnskab Afdeling 1030, Bellahøj Udskiftning af 2 elevatorer 14. Afdeling 1030, Bellahøj Helhedsplan prækvalifikation Organisationsbestyrelsen har senest truffet beslutning i sagen den 26. maj Ansøgning om prækvalifikationen er afleveret, og det forventes, at konsulenter fra Landsbyggefonden vil besigtige afdelingen i foråret samtidig med de øvrige 3 almene boligselskaber afdelinger. Det er på nuværende tidspunkt påkrævet at øge budgetrammen for udarbejdelse af prækvalifikationsmaterialet, med henblik på at tilvejebringe dokumentation for tilstanden af enkelte bygningsdele, herunder betonkonstruktionen, der ikke allerede er belyst fyldestgørende. På ekstraordinært afdelingsmøde den 3. januar 2012 blev det vedtaget at øge budgetrammen til prækvalifikationsmaterialet med yderligere kr., så det samlede budget nu udgør kr. Der arbejdes på en fælles arkitektkonkurrence for alle afdelingerne på Bellahøj, som skal til behandling på ekstraordinært afdelingsmøde. 12/33

13 Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at budgetrammen udvides fra kr. til kr. Godkendt. 15. Afdeling 1030, Bellahøj Midlertidig lukning af ejendomskontor efter trusler I Bellahøj har ejendomsfunktionærerne været udsat for trusler i forbindelse med en konflikt. Konflikten går ud på, at en gruppe af unge ønsker at få adgang til et lokale, som ligger i forbindelse med det fælles vaskeri. Truslerne består af et trusselsbrev og personlige konfrontationer. Det medførte, at KAB besluttede at lukke ejendomskontoret i perioden fra 10. februar til og med 24. februar Beboerne blev den 8. februar orienteret via en et skriftlig omdeling til samtlige husstande. Før ejendomskontoret blev åbnet, blev sagen drøftet i det boligsociale udvalg, hvor foruden repræsentanter fra de 4 boligselskaber på Bellhøj også deltog repræsentanter fra kommunen og politiet. Som et resultat af mødet gik politiet i dialog med de unge i gruppen. Ejendomskontoret er nu åbnet igen, og sagen er faldet til ro. I KAB følger vi fortsat situationen tæt i nært samarbejde med afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 16. Afdeling 1037, Lynghuset Ændring af lokalplan Københavns Kommunes Borgerrepræsentation har den 26. januar 2012 vedtaget tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 261, der dækker 4 delområder, beliggende i området afgrænset af Frederikssundsvej, Tomsgårdsvej, Birkedommervej og Frederiksborgvej/Glasvej. Lokalplanen fokuserer hovedsagelig på planområdet i bydelen Bispebjerg, der er beliggende mellem Birkedommervej og Dortheavej. Her er udarbejdet et projekt til en bolig- og butiksbebyggelse, som Ejendomsselskabet Frederiksborgvej 73 ApS ved Per Høpfner har udviklet på Dong Energy s tidligere oplagsplads på matr. Nr. 196 Utterslev, København. 13/33

14 For det lokalområde, hvor Lynghuset er beliggende, er der tale om en regulering af bygge- og vejlinier på Provstevej og Theklavej, som ikke har konsekvenser for eksisterende byggeri. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 17. Afdeling 1039, Emaljehaven Voldgiftssag Igennem de sidste 2 år har der kørt en voldgiftssag mellem Ejendomsselskabet MH A/S (tidligere Søtoftegård) og. Vi har orienteret om sagen flere gange, senest på byggeudvalgsmøde den 1. december 2012 og ved flere lejligheder på organisationsbestyrelsesmøder. Tvisten drejer sig primært om fortolkning af den indgåede købsaftale, der regulerer handelen, hvor overtager den færdigbyggede ejendom med 60 lejemål i Emaljehaven. Sekundært handler tvisten om fejl og mangler, fordi vi har bragt disse forhold ind som modkrav i sagen. Sagen var berammet til behandling i Voldgiftsinstituttet den 5. og 7. december Sagen varede de 2 dage, og ved afslutningen af dag 2 (den 7. december 2011) blev udmeldt en mundtlig tilkendegivelse fra de 3 voldgiftsdommere (se nærmere nedenfor). Der blev afsagt en skriftlig dom den 16. december 2011, som begge parter havde til medio januar 2012 til at acceptere. Vi har nu formelt accepteret dommen. Vi kan derfor nu officielt konstatere, at voldgiftssagen om Emaljehaven er afsluttet. I det vedlagte bilag er hele voldgiftrettens kendelse. Hovedpåstanden (påstand 1): Klager mente, at Afdeling Emaljehaven skulle betale kr. mere i købesumsregulering. Klagers påstand var, at købesummen skulle beregnes ud fra hele den støtteberettigede anskaffelsessum, her indregnet indklagedes (s) udgifter til bl.a. byggelånsrenter, udlejningsudgifter m.v. Efter vores opfattelse ville det betyde, at vi skulle betale Søtoftegård 3 mio. kr., som vi har afholdt som egne udgifter, blot fordi de er medtaget i skema C. Voldgiftskendelsen er 100 % klar, den måde kan og skal købsaftalen ikke fortolkes. Boligselskabet AKB, København skal ikke betale yderligere i købesumsregulering. 14/33

15 Sekundære påstande (påstand 2 og 3): Vi påstår, at klageren skal betale en erstatning på 1 mio. kr. for lejetab, udbedring af uforholdsmæssig mange mangler, omkostninger til ekstern teknisk bistand m.v. (En del af disse udgifter er indeholdt i skema C og dermed i afdelingens finansiering). Kravet er opstået som et modkrav til påstand 1. Voldgiftsretten giver os medhold i, at der har været en mangelproblematik ud over det sædvanlige, men at det ikke er dokumenteret tilstrækkeligt (så skulle der have været udmeldt yderligere syn og skøn på et tidligt tidspunkt). Dokumentationen i form af mangellister fra Ai-gruppen (selv lister tiltrådt af Søtoftegård) blev ikke vurderet tung nok rent bevismæssigt. Kravet om kompensation for lejetab i den første driftsperiode er ikke imødekommet. Voldgiften tilkender os en erstatning på kr. Påstand 4 omhandler dagbøder og er frafaldet. Sekundær påstand (påstand 5): Der er en igangværende syn- og skønssag om brandtætning af etageadskillelserne. Ud fra de foreløbige skønserklæringer har indklagede (Søtoftegård) indvilget i at betale for de omkostninger, vi indtil videre har haft på denne sag. Voldgiften tilkender os en erstatning på godt kr. Fordeling af omkostninger Herudover tilkendes vi en erstatning fra klager på sagsomkostninger for kr., og klager dømmes til at betale 2/3 af voldgiftens omkostninger, og vi skal betale 1/3. Her bemærkes, at vi tidligere har indbetalt a conto kr. Alt i alt en overbevisende dom i vores favør. Vi har herunder opgjort de udgifter som, afdeling Emaljehaven har haft i sagen. Vi har sammenholdt de afholdte udgifter med de beløb, der er indkalkuleret og medfinansieret i byggesagen, til rest kommer en udgift, der er afholdt af afdelingen. 15/33

16 Udgifter indeholdt og finansieret i skema C (ikke nødvendigvis afholdt) Afholdte udgifter Difference som er ufinansierede udgifter (betalt over driften) Ai-gruppen, teknisk rådgiver Tryk af tegninger Advokatudgifter Kørsel Kompensation lejer Byggesagshonorar/ inspektørydelser Byggelånsrenter Garantiprovision og Stempeludgifter Underskud drift Regulering af anskaffelsessum Yderligere indtægter: Tilkendt erstatning (ej betalt endnu) Lejeindtægt marts (pga. skæringsdato er rykket) Afsat til diverse (ej forbrugt) Samlede ufinansierede udgifter i alt Herudover er der udført mangelafhjælpning over driften på ca kr. Anskaffelsessummen kan ikke forhøjes på grund af maksimumbeløbsordningen. De første 3 driftsår (som er overstået) må der ikke optages lån til at finansiere disse arbejder, men det kan overvejes nu. Det vil koste en huslejestigning. KAB anbefaler, at finansieringen forsøges holdt over driften uden låneoptagelse. Bestyrelsen anmodes om at tage stilling til, om afdelingen kan få et tilskud til betaling af ufinansierede udgifter ved opførelsen og mangelafhjælpningen på i alt kr. via dispositionsfonden. Tilskud ydes som rente- og afdragsfrit lån, der tilbagebetales, hvis afdelingen nu eller senere beslutter helt eller delvis salg af lejlighederne. 16/33

17 Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og tager stilling til eventuelt tilskud via dispositionsfonden på kr. som rente- og afdragsfrit lån. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte, at der ydes et tilskud via dispositionsfonden på kr. som rente- og afdragsfrit lån, der tilbagebetales, hvis afdelingen nu eller senere beslutter helt eller delvis salg af lejlighederne. Bilag 3: Afdeling 1039, Emaljehaven, Voldgiftskendelse af 30. januar Afdeling 1040, Lygten Tilbageskødning af serviceareal På bestyrelsesmødet den 5. april 2011 blev der orienteret om den afventende procedure for de indledende for forhandlinger med kommunens Socialforvaltning, indtil det godkendte regnskab forelå. Godkendelsen af regnskabet blev i sin endelige form fremsendt til KAB den 14. november Et indledende møde blev herefter afholdt med kommunen den 22. december På mødet blev det aftalt, at KAB til et kommende møde primo 2012 udarbejder et notat, der belyser fordele og ulemper ved de to scenarier: a. Eje af servicearealet og b. overdragelse af servicearealet til og herefter leje af arealet på markedsvilkår. a. Servicearealet var i skema B berammet til kr. Med arealforøgelse, del af ekstraarbejder og del af de påløbne byggelånsrenter er anskaffelsessummen vokset til kr. Kommunen skylder derfor at betale forskelsbeløbet på kr. Fratrukket moms og statsligt tilskud pr. plejebolig er den reelle samlede anskaffelsessum for kommunen kr. Herudover betaler kommunen for den løbende driftsudgift på basis af det årligt godkendte budget. Kommunen mangler at betale disse driftsudgifter for en længere periode, og disse inddrives, når restancen er opgjort. b. Salget af servicearealet tager udgangspunkt i kommunens nettoudgift som anført ovenfor. Hertil skal lægges diverse omkostninger og gebyrer og omkostninger til advokatbistand. Det samlede estimat for en salgsaftale kunne i store tal se således ud, idet servicearealet vil blive ansøgt momspligtigt og momsen afløftet: 17/33

18 Bruttosalgspris Momsafløftning og servicearealtilskud Gebyrer, finansieringsomkostninger tinglysning, stempler af realkreditlån 9,5 % Advokatbistand I alt kr kr kr kr kr. Herudover har forvaltningen estimeret sit timeforbrug i forbindelse med ændring af ejerskabet. Timeforbrug Forvaltning 80 timer Timeforbrug Byggesøjle 50 timer Timeforbrug Jura 20 timer kr kr kr. De ekstraordinære byggelånsrenter som følge af den meget langtrukne proces er samlet for boliger og serviceareal opgjort af driften til 1,16 mio.kr. KAB bør forhandle en godtgørelse fra kommunen for disse udgifter, både hvis ejerskabet fastholdes og ejerskabet afhændes. Beregningen vil blive fremlagt for Socialforvaltningen ved det kommende møde, der forventes afholdt i marts måned. Til brug for mødet er KAB i færd med at udarbejde et udkast til erhvervskontrakt baseret på de faktuelle forhold for Lygten. Kommunen vil efterfølgende beslutte sig for valg af et af de to scenarier. Elly Borg oplyste, at der derudover mangler betaling af kommunens andel af driftsudgifter for Administrationen er i gang med at opgøre disse udgifter. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 19. Afdeling 1059, Olfert Fischers Gade - Kvistrenovering Bestyrelsen behandlede kvistrenoveringsforslag på møde den 28. september 2011 og bevilgede trækningsretsmidler i Landsbyggefonden, i alt kr. og 30-års realkreditlån på kr. med en samlet anlægssum på kr. Der er efterfølgende udført supplerende tilstandsrapport for afdelingens tage, der viser, at undertaget af bitumendug viser tegn på svigt, men er uden følgeskader. Tagkonstruktionen 18/33

19 er utidssvarende, og der vil være mulighed for forbedring af spær og etablering af tidssvarende isolering ved gennemførelse af tagrenovering samtidig med kvistrenoveringen. Ekstraordinært afdelingsmøde forventes afholdt i løbet af marts, hvor tag- og kvistrenoveringssagen vil kunne besluttes. Renoveringen er vurderet til, i lighed med kvistrenoveringen, at indeholde 20 % vedligeholdelse og 80 % forbedring og anlægssummen er beregnet til kr. inkl. moms og reserver. På baggrund af rådgivers vurdering kan der opstilles følgende budget: Budget Håndværkerudgifter Omkostninger Anlægssum i alt Finansiering Trækningsretsmidler, AKB, København Realkreditlån, 30 år uden restgæld Finansiering i alt kr kr kr kr kr kr. Der kan optages et 30-årigt realkreditlån uden restgæld, hvilket giver en huslejestigning på 5,80 %, svarende til 51,94 kr. pr. m². Huslejen er ifølge budget 2012 varslet til 895,86 kr. pr. m². Det indstilles, at bestyrelsen godkender projekt og finansiering. Godkendt. 20. Afdeling 1059, Olfert Fischers Gade Individuel modernisering af køkkener Organisationsbestyrelsen har 26. maj 2011 truffet beslutning om godkendelse "individuel modernisering af køkkener" i afdeling 1059, Olfert Fischers Gade. Københavns Kommune har den 6. september 2011 godkendt køkkenmoderniseringen, herunder arbejder, huslejestigning og finansiering efter 37b, individuelle forbedringer. 19/33

20 Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 21. Afdeling 1060, Sankt Pauls Gade Individuel modernisering af køkkener Organisationsbestyrelsen har den 28. september 2011 truffet beslutning om godkendelse "individuel modernisering af køkkener" i afdeling 1060 Sankt Pauls Gade. Københavns Kommune har den 5. januar 2012 godkendt køkkenmoderniseringen, herunder arbejder, huslejestigning og finansiering efter 37b, individuelle forbedringer. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 22. Afdeling 1062, Sankt Pauls Plads Afhjælpning af fugt i kælder Byggeregnskab og finansiering Bestyrelsen blev senest orienteret om sagen den 23. februar Arbejdet blev afleveret den 13. april 2011, og der foreligger byggeregnskab pr. 30. juni 2011, som er revisionsgodkendt den 11. oktober Byggeregnskab og finansiering ser således ud: Byggeregnskab Regnskab Budget Afvigelser Håndværkerudgifter kr kr kr. Rådgiverudgifter kr kr kr. Administrationshonorar kr kr kr. Øvrige omkostninger kr kr kr. + 1 % byggeskadefondens dækning kr. 0 kr kr. I alt kr kr kr. 20/33

21 Påregnet finansiering Lånefinansiering 30 år 0 kr kr. Lån i Dispositionsfonden + 1 % kr. 0 kr. Landsbyggefonden, tilskud kr kr. I alt kr kr kr. Det indstilles, at bestyrelsen godkender byggeregnskab og finansiering. Godkendt. Bilag 4: Byggeregnskab Afdeling 1062, Sankt Pauls Plads Afhjælpning af fugt i kælder 23. Afdeling 1067, Guldbergs Have Videoovervågning - ansøgning om lån i egne midler Afdelingsbestyrelsen i Guldbergs Have ønsker at ansøge om et 3-årigt lån i egne midler til at forbedre trygheden i afdelingen ved at etablere et overvågningsanlæg af interne stikveje. Baggrunden er øget hærværk og graffiti samt en øget forekomst af tricktyve. Budget Kameraovervågning af interne stikveje Rådgivning og tilsyn I alt Finansiering Lån i egne midler over 3 år kr kr kr kr. Afdelingen har haft et godt overskud i 2010, hvorfor man ønsker at tage et lån i egne midler, der kun strækker sig over 3 år. Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at afdelingen foretager lån i egne midler på kr., der tilbagebetales over 3 år. Godkendt. 21/33

22 24. Afdeling 1069, Havnestaden og 1070, Havnestaden Bofællesskab Elevatorsag, afregning af strøm med Nordicom og utæt kælderdæk Grundet en tvist med Nordicom om afregning af strøm til P-kælderen har ejerforeningen et udestående tilgodehavende (pr. 30. november 2011 kr ,47). Uoverensstemmelsen skyldes, at der fra 2005, og indtil der blev opsat bimåler til el i P- kælderen i 2008, har været uenighed om, hvem der skulle betale afregningerne til DONG, herunder forbrug og løbende rentetilskrivning på grund af manglende betalinger. Efterfølgende har der været drøftelser med Nordicom, som fortsat har undladt at betale efterfølgende afregninger for el, fordi man anfægter P-kælderens andel i udgiften, der ifølge vedtægterne afregnes efter specifikke fordelingstal. Grönings Haves advokat har kontaktet Nordicoms advokat med henblik på en voldgiftssag for at få inddrevet ejerforeningens tilgodehavende. Denne har svaret, at han repræsenterer både Nordicom og Havnestaden ApS, som ejer 41 af 52 andele i parkeringslavet og administrerer dette. Det fremgår af korrespondancen, at modpartens advokat betragter voldgiftssagen som rettet mod parkeringslavet, hvis økonomi er så anstrengt, at en konkursbegæring kan være aktuel. Ejerforeningens advokat anbefaler ejerforeningen at overveje en mulig overtagelse af parkeringskælderen og mener, at der bør vises varsomhed med at gennemføre en omkostningstung voldgiftssag, hvor man risikerer ikke at kunne fyldbyrde afgørelsen, og hvor kravet i bedste fald skal rettes til et konkursbo. Ejerforeningen har fået tilsagn om retshjælpsdækning fra forsikringen til advokatomkostninger for den del af sagsbehandlingen, der vedrører de seneste 3 års krav. Hvordan dækningen vil foregå i praksis, da kravet til dels er af ældre dato, er uafklaret. Det er på det seneste konstateret, parkeringskælderdækket igen er utæt flere steder. Dette forhold er der senest reklameret over i 5-års eftersynsrapport af 13. april 2010, hvor KAB opfordrede Nordicom til at gøre krav gældende over for Skanska. Nordicom afviste dette, idet man mente, sagen skulle løses med øget drift (oprensning af afløbsrender i terræn). Det har nu vist sig ikke at afhjælpe problemet, der viser sig ved vandudstrømning gennem loftet i parkeringskælderdækket flere steder, som formentlig stammer fra indtrængen via etagedækket under stuelejlighederne. Ved det seneste lovpligtige eftersyn 3. februar 2011 foretaget af OTIS blev Grönings Haves 12 elevatorer ikke godkendt på grund af en for stor afstand mellem dør og skakt. Afstanden må højst være 15 cm, da der ellers ved elevatorstop mellem etagerne kan være risiko for klemning. 22/33

23 Ejerforeningen modtog fra OTIS et tilbud på kr. + moms pr. elevator for at afhjælpe mangelen, i alt kr. Det forekommer besynderligt, at den påviste mangel ikke er konstateret tidligere, hverken i forbindelse med de lovpligtige årlige tilsyn, som det tidligere arbejdstilsyn har foretaget, eller af Schindler, som har leveret og i en årrække har haft service på elevatorerne. Ved 1- og 5- årseftersyn er mangelen heller ikke blevet påpeget. Af samme årsag er det meget vanskeligt at placere ansvaret for fejlen, hvorfor administrationens jurist uden resultat har haft gentagne drøftelser med alle de i forholdet implicerede parter. Schindlers påstand er, at arbejdstilsynet står som garant for, at de har leveret lovlige elevatorer. En undersøgelse af sagen af sagens stilling med brevveksling og afklaring ved administrationens eksterne advokat forventes af koste op til kr. En efterfølgende voldgiftssag, som ikke kan forventes at give ejerforeningen medhold, vil anslået koste ca kr. Administrationen afventer svar fra forsikringen på, om der er retshjælpsdækning i sagen. Ejerforeningens bestyrelse har truffet beslutning om, at retshjælpsdækning er en forudsætning for at iværksætte en voldgiftssag. Alternativt skal andre muligheder belyses. Elevatorerne er vedvarende i drift, hvilket kan være ansvarspådragende for ejerforeningen i tilfælde af personskade. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 25. Afdeling 1072, Grøndalsvænge, Familieboliger og 1096, Grøndalsvænge, Plejeboliger Generel orientering Projektet består af 83 AlmenBolig+ boliger (9.130 m²) samt 50 plejeboliger med serviceareal og dagtilbud (4.100 m²). Grundkøb Byggeregnskab for nedrivning foreligger i foreløbig udgave fra rådgiver (Kuben), byggeregnskab for miljøoprensning og ekstrafundering foreligger endnu ikke. 23/33

24 Projekt Intet at bemærke. Tid Aflevering af plejecentret blev gennemført 1. november 2011 som planlagt. Afleveringen af familieboligerne er fastsat til den 29. marts Nøgleudlevering og indflytning tilrettelægges i forlængelse heraf. Økonomi Udarbejdelse af byggeregnskab for plejecentret pågår i samarbejde med rådgiver (Kuben). Andet Plejecentrets officielle indvielse blev gennemført den 16. januar Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 26. Afdeling 1074, Sundbygård og 1075, Sundbyvang - Nybyggeri - status Generelle sagsoplysninger Sundbygård består af 59 AlmenBolig+ boliger samt 49 plejeboliger, i alt m². Sundbyvang består af 65 AlmenBolig+ boliger samt 72 plejeboliger, i alt m². Grundkøb På sit møde 6. oktober 2011 godkendte Borgerrepræsentationen indstilling om udvidelse af refusionsbeløb i grundkøbsaftalerne, således at der nu er overensstemmelse mellem kommunens refusion og aftalen med entreprenøren. Tidsplan Skema B tilsagn for Sundbygård plejeboliger forelå 23. september 2011 Skema B tilsagn for Sundbyvang plejeboliger forelå 22. december 2011 Skema B ansøgning for Sundbyvang familieboliger blev indsendt 29. februar 2012 Skema B ansøgning for Sundbygård familieboliger blev indsendt 9. marts 2012 Der foreligger byggetilladelse for begge plejeboligbyggerier, der er ansøgt om byggetilladelse for Sundbyvang familieboliger, og ansøgning om Sundbygård familieboliger forventes indsendt umiddelbart inden påske. 24/33

25 Revideret hovedtidsplan er under udarbejdelse, samlet forsinkelse siden den oprindelige boksleverandørs konkurs november 2010 er ca. 12 måneder. Tidsplanen forventes godkendt af kommunen på styregruppemøde primo april Første del af nedrivningen på Sundbygård er afsluttet, og opførelsen af plejeboligerne er i gang. Nedrivningen på Sundbyvang er i gang. Projekt Intet at bemærke. Solceller på familieboliger Københavns Kommune har afvist at udvide anlægsøkonomien med energitillæg for at give mulighed for etablering af solcelleanlæg på familieboligerne. Sagernes økonomi tillader ikke etablering af disse anlæg, ej heller forberedelse for dem, inden for den godkendte skema A økonomi. Økonomi Eneste væsentlige udestående lige nu er afklaring af entreprenørens krav som følge af forsinkelsen af tidsplanen model for afklaring forventes vedtaget på styregruppemøde primo april Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 27. Afdeling 1076, Ørestad Syd Plejeboliger Nybyggeri - status Generelle sagsoplysninger Opførelse af 114 plejeboliger m. tilhørende serviceareal i Ørestad Syd, på hjørnet af Asger Jorns Allé og Robert Jacobsens Vej, ca. 150 meter fra Vestamager Metrostation. Grundkøb Skøde er endeligt tinglyst, og frigivelse af grundkøbesum til grundsælger er gennemført. 25/33

26 Projekt Intet at bemærke. Tidsplan Tidsplanen følges, aflevering er planlagt til 21. maj Økonomi Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har været flittige med tilkøb til projektet, specielt til servicearealerne, og der foregår p.t. afklaring om, hvorledes forvaltningen ønsker disse tilkøb betalt / finansieret. Andet Montage af de karakteristiske altaner er startet, og der er rundsendt billeder af dette til byggeudvalget. Fasen med overgang fra byggeri til drift er godt i gang med aktiv deltagelse fra alle relevante områder i KAB samt forvaltningens personale første møde afholdtes primo januar. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 28. Opfølgning fra organisationsbestyrelsens seminar 2012 Organisationsbestyrelsen holdt som bekendt seminar den februar 2012 på Prindsen i Roskilde. Seminaret handlede primært om målsætningsprogram 2020 og udvalgte på seminaret foreløbig 10 indsatsområder. Organisationsbestyrelsen vedtog en plan for udarbejdelsen igennem Samarbejdet skal ske sammen med KAB og konsulent Claus Ingemann. Det næste skridt i processen er en temadag i maj 2010, hvor afdelingsbestyrelsen inviteres om formiddagen til at debattere de udvalgte 10 indsatsområder, om eftermiddagen vil organisationsbestyrelsen samle op på formiddagens debatter. På organisationsbestyrelsesmødet i april vil organisationsbestyrelsen blive præsenteret for programmet med oplæg til temadagen. Det foreslås, at temadagen afholdes den 12. maj 2012 i Kirkesalen. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 26/33

27 29. Fremtidssikring v.2 i udvalgte afdelinger Den 6. juni besluttede Udlodningskomiteen i AKB at afsætte et beløb på knap 4,2 mio. kr. til udarbejdelse af fremtidssikringsrapporter til 60 afdelinger. Udlodningskomiteen har nedsat en følgegruppe, som godkender rækkefølgen for udarbejdelse af fremtidssikringsrapporterne og følger projektet, der forventes at have en varighed på ca. 2 år for udarbejdelse af samtlige fremtidssikringsanalyser. Følgegruppen har besluttet, at afdelinger, som står over for at få udarbejdet en helhedsplan, skal have første prioritet således, at fremtidssikringsrapporten kan danne grundlag for udarbejdelse af helhedsplanen. Der er for nuværende ved at blive udarbejdet fremtidssikringsrapporter for afdeling Bellahøj, Frederiksholm, karré 18 og Frederiksholm, karré 8, som alle står over for at skulle have udarbejdet en helhedsplan. Efterfølgende vil det være de øvrige afdelinger på Frederiksholm, som vil få udarbejdet en fremtidssikringsrapport. Forløbet vil være, at der afholdes et indledende møde med afdelingsbestyrelsen, hvor KAB fortæller om processen og efterfølgende tager hul på blandt andet afdelingsbestyrelsens stillingtagen til de enkelte beboergruppers holdning til afdelingen og boligen m.v. Herefter afholdes et midtvejsmøde, hvor øvrige forhold som f.eks. lejlighedssammenlægning, energitiltag m.m. drøftes efter oplæg fra KAB. Til slut afholdes der et møde, hvor rapporten fremlægges og drøftes. Skulle der være justeringer i rapportens indhold, vil dette blive udført. Når rapporten foreligger, skal den følges op af en fremtidsplan. Fremtidsplanen vil være en plan, som skal fungere som et værktøj til at få overblik over de ting, som skal ske i afdelingen. Det er vigtigt at få skabt en sammenhæng mellem afdelingens allerede vedtagne projekter, de nødvendige forbedrings- og vedligeholdelsesprojekter og mulighederne for at gennemføre nye projekter i fremtiden. I fremtidssikringsrapporterne er der taget hul på disse emner. Det styrker afdelingens mulighed for at langtidsplanlægge og forbedrer anvendeligheden af rapporten. 27/33

28 Der vil blive tilknyttet en konsulent til at hjælpe med at få udarbejdet en fremtidsplan, så den bliver operationel i forlængelse af fremtidssikringsrapportens færdiggørelse. Konsulenten tiltræder stillingen pr. 1. maj 2012 og er finansieret via projektmidler. Konsulenten vil sidde i forvaltningsområde D. For at understøtte og sikre fremdriften i fremtidssikringsprojektet foreslås det, at organisationsbestyrelsen nedsætter et fremtidssikringsudvalg, bestående af formandsskabet og et organisationsbestyrelsesmedlem. Det forslås samtidig, at organisationsbestyrelsen drøfter udvalget beføjelser for at kunne sikre fremdriften i fremtidssikringsprojektet i Boligselskabet AKB, Københavns udvalgte boligafdelinger. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt godkender, at der bliver nedsat et fremtidssikringsudvalg, og udpeger et organisationsbestyrelsesmedlem samt fastsætter udvalgets beføjelser. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte, at der blev nedsat et fremtidssikringsudvalg. Som medlemmer udpegede organisationsbestyrelsen medlemmerne af Boligselskabet AKB, Københavns byggeudvalg, dvs. Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Henning Andersen og Uni Søgaard. Bestyrelsen besluttede tillige, at der udarbejdes kommissorium for udvalget til organisationsbestyrelsesmødet den 25. april Forsøg med ny lønmodel I forbindelse med de to sidste lokaloverenskomster for ejendomsfunktionærerne har parterne været enige om at tilstræbe en ensretning af lønmodel. Overenskomstudvalget i KAB har efterfølgende arbejdet på en ny fælles lønmodel. Denne model går ud på et glidende lønsystem i 3 kasser, hvor medarbejderne indplaceres i forhold til ansvar og kompetencer. Systemet har været afprøvet i en mindre boligorganisation, og parterne ønsker nu at få systemet afprøvet i bl.a.. Forsøget skal køre i en kort periode indtil sommeren 2012, hvorefter det forventes at blive indført i størsteparten af KABfællesskabet. 28/33

29 Ejendomsledere og driftschefer er indkaldt til introduktionsmøde, og de skal efterfølgende indplacere medarbejderne i det nye system. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 31. Det gode boligliv Realdania igangsatte i 2011 en kampagne med navnet Det gode boligliv, der støtter projekter, der udvikler og fornyer de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv. Over de næste fem år vil kampagnen støtte nyskabende projekter med i alt 100 mio. kr. Med kampagnen støtter Realdania projekter, der fokuserer på at skabe nye typer fælles faciliteter, nye former for forbindelser til naboområder og nye måder at bruge mindre lokalcentre. Der vil være to ansøgningsrunder, hvoraf den første havde frist den 16. december I den første ansøgningsrunde blev der givet tilskud med kr. pr. projekt til projektudvikling af tre projekter i afdelinger, der administreres i Forvaltningsområde D, heraf følgende projekt i. Afdeling 1010, Frederiksholm, karré 11 I samarbejde med de andre karreer i Sydhavnen vil afdelingen omdanne en del af Scandiagade til en bypark. Ideen er, at det langstrakte grønne rum, beliggende midt på vejen, adskillende de to kørselsretninger, skal underinddeles i mindre rum med forskellige temaer, som skaber varierende rumligheder og herlighedsværdier med mulighed for fysisk udfoldelse og ophold. Udviklingen af byparken skal ske med inddragelse af alle beboerne i de 15 afdelinger, og projektudviklingen har derved i sig selv det formål, dels at give beboerne ejerskab til området, og dels at sikre at omdannelsen af området matcher behovet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 29/33

30 32. Byggeskadeforsikring i renoveringssager Siden 1986 har Byggeskadefonden haft en byggeskadeforsikring, hvor samtlige nybyggerier har været omfattet. Pr. 1. juli 2011 trådte en lignende forsikringsordning i kraft for renoveringssager. Det betyder, at der i renoveringssager opnås en forsikringsordning for et bidrag på 1 % af renoveringssummen i op til 20 år efter byggeriets aflevering mod fejl og mangler, som kan henføres til byggeriets renovering. er en ordning, der træder i kraft der, hvor de ansvarlige parter ikke længere kan løfte deres ansvar grundet udløb af deres 5-årige ansvarsperiode - eller af andre årsager Obligatoriske sager, der skal være omfattet af ordningen, er renoveringssager, der opnår støtte via Landsbyggefonden - herunder også sager, som alene opnår støtte via egen trækningsret. Frivillige sager, der kan omfattes af ordningen, er andre renoveringssager, som finansieres uden støtte, altså primært via egne henlæggelsesmidler eller ustøttet lånefinansiering. For alle sager er bagatelgrænsen på 1 mio. kr. eller kr. pr. bolig. Det udførte arbejde skal i al væsentlighed have karakter af forbedring eller opretning og ikke af vedligehold. Håndteringen i KAB Byggeskadeforsikring af renoveringsprojekter betyder, at mange renoveringssager kan omfattes af den attraktive forsikringsordning fra Byggeskadefonden. KAB anbefaler derfor, at alle renoveringssager, der kan omfattes af forsikringsordningen, faktisk bliver omfattet. Det betyder, at de ustøttede renoveringssager også bliver omfattet af Byggeskadefondens byggeskadeforsikring med mindre den enkelte boligorganisationen beslutter sig for noget andet. Det indstilles, at bestyrelsen tager til efterretning at støttede renoveringssager, som er iværksat efter 1. juli 2011, er omfattet af Byggeskadefondens byggeskadeforsikring for renoveringssager. Det indstilles desuden, at boligorganisationen godkender, at ustøttede renoveringssager, der frivilligt kan omfattes af byggeskadeforsikringen for renoveringssager, bliver omfattet af ordningen. 30/33

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Jette

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 12. februar 2013, kl. 16.00 KAB, Billedsalen, Studiestræde 38, 3., København K

Organisationsbestyrelsesmøde den 12. februar 2013, kl. 16.00 KAB, Billedsalen, Studiestræde 38, 3., København K Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 12. februar 2013, kl. 16.00 KAB, Billedsalen, Studiestræde 38, 3., København K Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2012, kl. 15:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2012, kl. 15:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2012, kl. 15:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Frank Sass, Mogens Hansen, Lone Ulholm,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Referat Udsendt den 31. december 2014 Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede Afbud fra John B. Sørensen, Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2013, kl. 15:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2013, kl. 15:00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2013, kl. 15:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen og Flemming

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle. Alice Brødbæk,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Bjarne Krohn, Lone Ulholm (under pkt.1-9 og 16-17), Ole Lagoni,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde den 17. marts 2011, kl. 17.00 Finsensvej 141

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde den 17. marts 2011, kl. 17.00 Finsensvej 141 #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 17. marts 2011, kl. 17.00 Finsensvej 141 Til stede Afbud fra Fra administrationen Indholdsfortegnelse Selskabet...4 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11.

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11. VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 23. nov. 2011 REFERAT Bestyrelsesmøde den 23. november 2011 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. marts 2013, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 28, 3. sal, København K

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. marts 2013, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 28, 3. sal, København K Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 20. marts 2013, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 28, 3. sal, København K Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Rasmus

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1#

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Møde den15 december 2011 Organisationsbestyrelsesmøde den 15 december 2011, kl 1700 KAB, Billedsalen Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen,

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs.

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Tilstede: Kaj Eliasen, Hanne Lentz-Nielsen, Jonna Wildgaard,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Jens

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere