Andelsboligforeningen Ingolf København. (CVR-nr ) Årsrapport for (17. regnskabsår) Budget for 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Ingolf København. (CVR-nr. 18 49 73 44) Årsrapport for 2011. (17. regnskabsår) Budget for 2012"

Transkript

1 Andelsboligforeningen Ingolf København (CVR-nr ) Årsrapport for 2011 (17. regnskabsår) Budget for 2012 Administrator: CEJ Ejendomsadministration A/S Meldahlsgade København V Telefon CVR.nr Aalborg Hasseris Bymidte 6 Postboks 9 DK-9100 Aalborg Tlf København Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf Aars Dyrskuevej 9 DK-9600 Aars Tlf

2 Indholdsfortegnelse Side Administrators og bestyrelsens påtegning Den uafhængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Nøgletal 19 Budget for

3 1. Administrators og bestyrelsens påtegning Administrators påtegning: Årsrapporten for 2011 indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 13. april 2012 CEJ Ejendomsadministration A/S Bestyrelsens påtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Andelsboligforeningen Ingolf. Årsrapporten er, i det væsentligste, aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder samt foreningens vedtægter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtlige aktiver, der tilhører foreningen, er indregnet i balancen og forsvarligt værdiansat. Foreningens aktiver er ikke pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten anførte, og der påhviler ikke foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten. Der er ikke indtil underskriftstidspunktet konstateret besvigelser eller formodning om besvigelser mod foreningen. Der er ligeledes ikke i perioden fra regnskabsårets udløb indtil dato indtruffet ekstraordinære forhold eller opstået tab eller tabsrisici af væsentlig betydning for bedømmelsen af foreningens indtjening eller finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 13. april 2012 Andreas Jørgensen (formand) Mathias Høegsberg Lisbeth Madsen Zeynel Palamutcu Karina W. Antvorskov Rasmus Corneliussen Sanne Smith

4 2. Den uafhængige revisors påtegning Til andelshaverne i Andelsboligforeningen Ingolf. Påtegning på årsregnskab Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Ingolf for regnskabsåret 1. januar december 2011, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges, i det væsentligste, efter årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. De anførte budgettal og nøgletal er ikke omfattet af vor revision. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskab giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. København, den 13. april 2012 NIELSEN & CHRISTENSEN Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henrik Hougaard statsautoriseret revisor

5 3. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for 2011 er, i det væsentligste, aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder samt foreningens vedtægter. Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: Resultatopgørelsen: Boligafgift/husleje: Indtægtsføres i det regnskabsår den vedrører uanset betalingstidspunktet Øvrige indtægter og udgifter: Øvrige indtægter og udgifter, der tidsmæssigt vedrører regnskabsåret, indtægtsføres respektive udgiftsføres i resultatopgørelsen. Prioritetsafdrag udgiftsføres i resultatopgørelsen. Balancen: Anlægsaktiver: Ejendommen er optaget til senest kendte offentlige vurdering. Der afskrives ikke på ejendommen. Vaskerianlæg afskrives over 10 år Tilgodehavender: Tilgodehavender er optaget til nominel værdi med fradrag af eventuelle nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab. Periodeafgrænsningsposter: Periodeafgrænsningsposter er indregnet i balancen og omfatter afholdte indtægter og udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Hensatte forpligtelser: Der hensættes i henhold til generalforsamlingsbeslutning til værdiregulering af foreningens ejendom samt fremtidig større vedligeholdelse. Hensættelserne er opført under hensatte forpligtigelser i balancen. Prioritetsgæld: Prioritetsgæld er optaget til kursværdi på balancedagen. Skatter: Andelsboligforeningen er skattepligtig af den del af overskuddet, der kan henføres til de udlejede boliger. Skatten udgiftsføres i resultatopgørelsen. Tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan: Der er udarbejdet tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan for ejendommen.

6 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december Note Budget Regnskab Regnskab (ej revideret) INDTÆGTER: Boligafgift Leje, beboelse Leje, erhverv Byfornyelsestilskud Renteindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt UDGIFTER: Prioritetsrenter Grundskyld Dagrenovation Forsikringer Elforbrug Lønninger Viceværtservice, inkl. alm. snerydning Renholdelse Reparation og vedligeholdelse Større arbejder Tagprojekt ingeniør, tagterrasse Nyindretning af fællesfaciliteter Afsat indvendig vedligeholdelse Varme og vand, kontor og golfen Adm.honorar, inkl. ekstra ydelser Revision og regnskabsudarbejdelse Andre honorarer Kontorhold, porto og gebyrer Møder og generalforsamlinger m.v Bestyrelsens rådighedsbeløb Øvrige udgifter, beboerfester Afskrevet leje og varme, lejere Afskrevet vedr. tidligere administrator Udgifter i alt Driftsresultat Resultatdisponering Afdrag på prioritetsgæld Overført resultat Disponeret i alt

7 5. Balance pr. 31. december Aktiver Note kr. kr. Ejendommens værdikonto: Saldo 1. januar Vaskerianlæg anskaffet 2009: Afskrivning, 10 % overført til vaskeriregnskab *) Nedskrivning til offentlig vurdering Ejendommens værdi (Offentlig vurdering 4 pr. 20/1-12, kr ) Opstartet byggesag Anlægsaktiver i alt Tilgodehavende boligafgift m.v Tilgodehavende vedr. vurderinger af andele til salg Forsikringssager Forudbetalt omkostninger Andre tilgodehavender Etablering af Parknet: Etablering af installation Indgået a contobidrag Tilgodehavender Danske Bank, driftskonto, maksimum kr. 5 mill Danske Bank, gårdmand Danske Bank, kasserer Deponeringskonto, Realkredit Danmark Nykredit, erhvervskonto Kassebeholdning Mellemregning med administrator Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

8 6. Balance pr. 31. december Passiver Note kr. kr. 10 Egenkapital før hensættelser Hensættelser: Hensættelse til byggesag og vedligeholdelsesarbejder Egenkapital incl. hensættelser Restgæld Kursværdi Kursværdi Prioritetsgæld: Afdrag 31/ / / *) RealDK ,4956% *) Lånet er et fast forrentet kontantlån m/ afdrag Deposita Fast forudbetalt leje Indvendig vedligeholdelse Vaskeri Varmeregnskab tidligere år Varmeregnskab 2011/12: Indgået a contobidrag Afholdte udgifter Vandregnskab tidligere år Vandregnskab 2011/12: Indgået a contobidrag Afholdte udgifter Uafregnede handler/forudbetalt boligafgift Skyldige omkostninger Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Garantiforpligtelser 13 Panthæftelser 14 Forsikringsforhold 15 Beregning af andelsværdi 16 Eventualforpligtelse

9 7. kr. Note 1 - Øvrige indtægter: Leje Golfen Salg af nøgler og vaskebrikker Salg af forbedringer Renter lønsumsafgift Note 2 - Lønninger: Lønninger og pensioner ATP m.v Arbejdstøj Note 3 - Renholdelse: Trappevask Vinduespolering Containere/bortkørsel af affald Køb af vejsalt Rengøringsartikler Skadedyrsbekæmpelse, hvepse Note 4 - Reparation og vedligeholdelse: Facadearbejde, grafittiafrensning og bundbehandling af væg Tag, reparation af tag og rensning af tagrender fra lift Falck abonnement Kælder, brandsikring og opmuring af pille Etager, reparation og måling ved fugtskade Vinduer og døre, udskiftning af ruder, dørpumper m.v Kloak, spuling af kloak, tv-inspektion, rensning af afløb og udskiftning af dæksel VVS, reparation af gårdtoilet, opsætning vandmålere Elektriker, udskiftning af ledninger i tavle, afbrydere og lampe montering m.v Porttelefonanlæg, reparation og udskiftning af dørtelefoner Reparation på bagtrappe Serverrum, etablering ventilation og montering nye alarmer Varmecentral, serviceaftale, vagtordning, montering af pulssplitter m.v Låseservice, låse til bredbåndskabe, omlægning af cylindre m.v Fællesarealer udendørs, påsvejsning af gulestriber, opsætning nye wire m.v Reparationer efter vandskade Lovliggørelse af loft i bolig Beboerhotel, levering og montering elskab Vedligeholdelse i lejemål Materialer og småanskaffelser, inkl. sand, flis m.v

10 8. kr. Note 5 - Større arbejder: Malerreparationer i opgange og på hovedtrappe Brunata vandmåler installation, webmontering Note 6 - Administrationshonorar inkl. ekstra ydelser: Ordinært administrationshonorar Deltagelse i generalforsamlinger, udarbejdelse af kontrakter m.v Ventelistegebyr Indbetalt vedr. ventelisten Note 7 - Andre honorarer: Brunata, varme- og vandregnskabshonorar Valuar AL Entreprise, boreprøver grundvand Tømrer, svampeprøver Rådgivende ingeniør vedr. gennemgang af ventilationsprojekt Advokat, bistand vedr. tidligere beboere Advokat, bistand vedr. eventuel sag mod tidligere administrator Advokat, bistand vedr. gårdmand Administrator, inspektørtilsyn lejemål Administrator, inspektørtilsyn vandmålere fra Brunata Administrator, inspektørtilsyn vedligeholdelse, renovering og ombygning Administrator, inspektørtilsyn ventilation Administrator, energistyring Administrator, vedr. lønsumsafgift Revisor, ekstra møder, vedligeholdelsesplan og andelsberegninger Note 8 - Møder og generalforsamling m.v.: Bestyrelsesmøder m.v Generalforsamlinger Note 9 - Bestyrelsens rådighedsbeløb: Bestyrelsen, julefrokost og julegaver, inkl. arbejdsweekend Telefon- og kontorholdsgodtgørelse

11 9. kr. Note 10 - Egenkapital: Andelsindskud, m² á Salg af andele i året 393 m² á Solgt loft tidligere år 19 m² á Andelsindskud m² Ejendommens opskrivningsfond: Saldo 1. januar Nedskrivning til offentlig vurdering Kursreguleringsfond: Saldo 1. januar Årets kursregulering Tab- og vindingskonto: Saldo 1. januar Solgte andele, merværdi Solgte andele, indvendig vedligeholdelse Solgte andele, omkostninger ved salg Årets afdrag prioritetsgæld Overført resultat Hensættelse til byggesag og vedligeholdelsesarbejder Egenkapital i alt Note 11 - Vaskeri: Saldo 1. januar Vaskeriindtægt Vaskemidler m.v Elforbrug Vandforbrug Service og reparationer Afskrivning vaskeri Note 12 - Garantiforpligtelse: Foreningen har garanteret for 1 medlemmes indskudslån for oprindelig kr

12 10. kr. Note 13 - Panthæftelser Ifølge vedtægternes 5 stk. 1 og 2 hæfter andelshaverne kun med deres indskud, med mindre kreditor har taget forbehold herom. Note 14 - Forsikringsforhold For regnskabsåret er foreningens ejendom forsikret i IF forsikring. Der henvises til forsikringsoversigten hos administrator. Foreningen har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring. Note 15 - Beregning af andelsværdi: Opgjort i henhold til 5 stk. 2, litra c i lov om andelsboligforeninger samt vedtægternes 6. Egenkapital før hensættelser ifølge balancen Andelsindskud Andelskronens værdi = 22, Opgjort i henhold til 5 stk. 2, litra b i lov om andelsboligforeninger samt vedtægternes 6. Egenkapital før hensættelser ifølge balancen Ejendommens værdi ifølge balancen Ejendommens værdi ifølge valuarvurdering *) Reduceret med ca. 4% Andelsindskud Andelskronens værdi = 27, Andelskronens værdi pr. 31. december 2010, opgjort i henhold til litra b blev på generalforsamlingen fastsat til 28,50. Bestyrelsen foreslår, at andelskronens værdi, opgjort i henhold til litra b, pr. 31. december 2011, gældende indtil næste årlige generalforsamling, fastsættes til 27,00. Andelskronens værdi pr. 31. december 2011, opgjort i henhold til litra b, kan maksimalt fastsættes til 28,43. *) Ejendommen er optaget til valuarvurdering foretaget den 8. marts 2012 af statsautoriseret ejendomsmægler og valuar, M.D.ER. Erik Wiborg, Wiborg + Partnere ApS, Scherfigsvej 1, 2100 København Ø. Afkastgrad 2,00%

13 11. Note 15 - Beregning af andelsværdi: (fortsat) kr. Andelenes værdi ved en andelskrone på 27,00: Andelsværdi Andelsværdi Areal Andels- 31/ / Adresse i m² indskud iht. litra b iht. litra b Bergthorasgade 14, st. th Bergthorasgade 14, st. tv Bergthorasgade 14, 1. th Bergthorasgade 14, 1. tv Bergthorasgade 14, 2. th Bergthorasgade 14, 3. tv Bergthorasgade 14, 4. th Bergthorasgade 14, 4. tv Bergthorasgade 14, 5. th Bergthorasgade 16, stuen Bergthorasgade 16, 1. th Bergthorasgade 16, 1. tv Bergthorasgade 16, 2. th Bergthorasgade 16, 3. tv Bergthorasgade 16, 4. th Bergthorasgade 16, 4. tv Bergthorasgade 16, 5. th Bergthorasgade 16, 5. tv Bergthorasgade 18, st. th Bergthorasgade 18, st. tv Bergthorasgade 18, 1. th Bergthorasgade 18, 2. th Bergthorasgade 18, 3. th Bergthorasgade 18, 3. tv Bergthorasgade 18, 5. th Bergthorasgade 20, st. tv Bergthorasgade 20, 1. th Bergthorasgade 20, 1. tv Bergthorasgade 20, 2. th Bergthorasgade 20, 2. tv Bergthorasgade 20, 3. tv Bergthorasgade 20, 4. th Bergthorasgade 20, 4. tv Bergthorasgade 20, 5. th Bergthorasgade 22, st. th Bergthorasgade 22, 1. tv Bergthorasgade 22, 2. th Bergthorasgade 22, 2. tv Bergthorasgade 22, 3. th transport

14 12. kr. Note 15 - Beregning af andelsværdi: (fortsat) Andelsværdi Andelsværdi Areal Andels- 31/ / Adresse i m² indskud iht. litra b iht. litra b transport Bergthorasgade 22, 3. tv Bergthorasgade 22, 4. tv Bergthorasgade 22, 5. th Bergthorasgade 22, 5. tv Bergthorasgade 22, st. tv Bergthorasgade 24, st. tv Bergthorasgade 24, 1. tv Bergthorasgade 24, 2. th Bergthorasgade 24, 2. tv Bergthorasgade 24, 3. th Bergthorasgade 24, 3. tv Bergthorasgade 24, 4. tv Bergthorasgade 24, Bergthorasgade 26, st. th Bergthorasgade 26, st. tv Bergthorasgade 26, 1. th Bergthorasgade 26, 1. tv Bergthorasgade 26, 2. tv Bergthorasgade 26, 3. th Bergthorasgade 26, 4. th Bergthorasgade 26, 4. tv Bergthorasgade 26, 5. th Bergthorasgade 26, 5. tv Bergthorasgade 28, st. tv Bergthorasgade 28, Bergthorasgade 28, 2. th Bergthorasgade 28, 3. tv Bergthorasgade 28, 4. th Bergthorasgade 28, 4. tv Bergthorasgade 28, 5. tv Bergthorasgade 30, st. th Bergthorasgade 30, st. tv Bergthorasgade 30, 1. th Bergthorasgade 30, 1. tv Bergthorasgade 30, 2. tv Bergthorasgade 30, 3. th Bergthorasgade 30, 3. tv Bergthorasgade 30, 4. th Bergthorasgade 30, 4. tv transport

15 13. kr. Note 15 - Beregning af andelsværdi: (fortsat) Andelsværdi Andelsværdi Areal Andels- 31/ / Adresse i m² indskud iht. litra b iht. litra b transport Bergthorasgade 30, 5. th Bergthorasgade 30, 5. tv Bergthorasgade 32, st Bergthorasgade 32, 1. th Bergthorasgade 32, 1. tv Bergthorasgade 32, 2. tv Bergthorasgade 32, 3. th Bergthorasgade 32, 3. tv Bergthorasgade 32, 4. th Bergthorasgade 32, 4. tv Bergthorasgade 32, 5. th Bergthorasgade 34, st Bergthorasgade 34, 1. th Bergthorasgade 34, 1. tv Bergthorasgade 34, Bergthorasgade 34, 3. th Bergthorasgade 34, 3. tv Bergthorasgade 34, 4. th Bergthorasgade 34, 5. th Bergthorasgade 34, 5. tv Bergthorasgade 36, st. th Bergthorasgade 36, st. tv Bergthorasgade 36, 1. th Bergthorasgade 36, 1. tv Bergthorasgade 36, 2. tv Bergthorasgade 36, 3. th Bergthorasgade 36, 3. tv Bergthorasgade 36, 4. th Bergthorasgade 36, 4. tv Bergthorasgade 36, 5. th Bergthorasgade 36, 5. tv Halfdansgade 15, st. th Halfdansgade 15, st. tv Halfdansgade 15, 1. th Halfdansgade 15, 1. tv Halfdansgade 15, 2. th Halfdansgade 15, 2. tv Halfdansgade 15, 3. th Halfdansgade 15, 3. tv Transport

16 14. kr. Note 15 - Beregning af andelsværdi: (fortsat) Andelsværdi Andelsværdi Areal Andels- 31/ / Adresse i m² indskud iht. litra b iht. litra b Transport Halfdansgade 15, 4. th Halfdansgade 15, 4. tv Halfdansgade 15, 5. th Halfdansgade 15, 5. tv Halfdansgade 17, st. tv Halfdansgade 17, 1. th Halfdansgade 17, 1. tv Halfdansgade 17, Halfdansgade 17, 3. th Halfdansgade 17, 3. tv Halfdansgade 17, 4. th Halfdansgade 17, 4. tv Halfdansgade 17, 5. th Halfdansgade 17, 5. tv Halfdansgade 19, st. th Halfdansgade 19, Halfdansgade 19, 2. th Halfdansgade 19, 2. tv Halfdansgade 19, 3. th Halfdansgade 19, 3. tv Halfdansgade 19, 4. th Halfdansgade 19, 5. th Halfdansgade 21, st. th Halfdansgade 21, st. tv Halfdansgade 21, 1. th Halfdansgade 21, 1. tv Halfdansgade 21, 2. th Halfdansgade 21, 3. th Halfdansgade 21, 3. tv Halfdansgade 21, 4. th Halfdansgade 21, 4. tv Halfdansgade 21, 5. th Halfdansgade 21, 5. tv Halfdansgade 23, st. th Halfdansgade 23, st. tv Halfdansgade 23, 1. th Halfdansgade 23, 1. tv Halfdansgade 23, 2. th Halfdansgade 23, 3. th Halfdansgade 23, 4. th Halfdansgade 23, 4. tv Transport

17 15. kr. Note 15 - Beregning af andelsværdi: (fortsat) Andelsværdi Andelsværdi Areal Andels- 31/ / Adresse i m² indskud iht. litra b iht. litra b Transport Halfdansgade 23, 5. th Halfdansgade 25, 1. th Halfdansgade 25, 2. tv Halfdansgade 25, 3. th Halfdansgade 25, 3. tv Halfdansgade 25, 4. th Halfdansgade 25, 4. tv Halfdansgade 25, 5. th Halfdansgade 25, 5. tv Halfdansgade 27, 1. th Halfdansgade 27, 1. tv Halfdansgade 27, 2. th Halfdansgade 27, 2. tv Halfdansgade 27, 3. th Halfdansgade 27, 3. tv Halfdansgade 27, 4. th Halfdansgade 27, 4. tv Halfdansgade 27, 5. th Halfdansgade 27, 5. tv Halfdansgade 29, st. th Halfdansgade 29, 1. tv Halfdansgade 29, 2. th Halfdansgade 29, 2. tv Halfdansgade 29, 3. tv Halfdansgade 29, 4. th Halfdansgade 29, 4. tv Halfdansgade 29, 5. tv Halfdansgade 31, st. th Halfdansgade 31, st. tv Halfdansgade 31, 1. th Halfdansgade 31, Halfdansgade 31, 3. th Halfdansgade 31, 3. tv Halfdansgade 31, 4. th Halfdansgade 31, 4. tv Halfdansgade 31, 5. tv Halfdansgade 33, st. th Halfdansgade 33, st. tv Halfdansgade 33, 1. th Transport

18 16. kr. Note 15 - Beregning af andelsværdi: (fortsat) Andelsværdi Andelsværdi Areal Andels- 31/ / Adresse i m² indskud iht. litra b iht. litra b Transport Halfdansgade 33, 1. tv Halfdansgade 33, 2. tv Halfdansgade 33, Halfdansgade 33, 4. th Halfdansgade 33, 4. tv Halfdansgade 33, Halfdansgade 35, st. th Halfdansgade 35, st. tv Halfdansgade 35, Halfdansgade 35, 2. th Halfdansgade 35, 2. tv Halfdansgade 35, Halfdansgade 35, 4. th Halfdansgade 35, 4. tv Halfdansgade 35, 5. tv Halfdansgade 37, st Halfdansgade 37, 1. th Halfdansgade 37, 1. tv Halfdansgade 37, 2. th Halfdansgade 37, 2. tv Halfdansgade 37, 3. th Halfdansgade 37, 3. tv Halfdansgade 37, 4. th Halfdansgade 37, 5. th Halfdansgade 37, 5. tv Isafjordsgade 13, st. th Isafjordsgade 13, 1. th Isafjordsgade 13, 2. th Isafjordsgade 13, 2. tv Isafjordsgade 13, 3. tv Isafjordsgade 13, 4. th Isafjordsgade 13, 4. tv Isafjordsgade 13, 5. th Isafjordsgade 13, 5. th., loft Isafjordsgade 13, 5. tv Isafjordsgade 15, st. tv Isafjordsgade 15, 1. th Isafjordsgade 15, 1. tv Transport

19 17. kr. Note 15 - Beregning af andelsværdi: (fortsat) Andelsværdi Andelsværdi Areal Andels- 31/ / Adresse i m² indskud iht. litra b iht. litra b Transport Isafjordsgade 15, 2. th Isafjordsgade 15, 2. tv Isafjordsgade 15, 3. th Isafjordsgade 15, 3. tv Isafjordsgade 15, 4. th Isafjordsgade 15, 4. tv Isafjordsgade 15, 5. th Isafjordsgade 15, 5. tv Leifsgade 14, st. tv Leifsgade 14, 1. th Leifsgade 14, 1. tv Leifsgade 14, 2. th Leifsgade 14, 2. tv Leifsgade 14, 3. th Leifsgade 14, 3. tv Leifsgade 14, 4. th Leifsgade 14, 4. tv Leifsgade 14, 5. th Leifsgade 14, 5. tv Leifsgade 16, st. th Leifsgade 16, 1. th Leifsgade 16, 1. tv Leifsgade 16, 2. th Leifsgade 16, 2. tv Leifsgade 16, 3. th Leifsgade 16, 3. tv Leifsgade 16, 4. th Leifsgade 16, 4. tv Leifsgade 16, 5. th Leifsgade 16, 5. tv

20 18. Note 16 - Eventualforpligtelser: Der er afsagt en kendelse af Landsskatteretten den 29. november 2001 om, at andelsboligforeninger skal beskattes ved ophør af erhvervsmæssig virksomhed. Ophørsbeskatningen vil omfatte avancen på samtlige de lejemål andelsboligforeningen har solgt efter den 18. maj Pr. statusdagen har foreningen 17 usolgte lejemål og den erhvervsmæssige virksomhed består hermed fortsat. Østre Landsret har ved dom af 22. maj 2008 fastslået, hvordan ejendomsavancen skal beregnes og hvor stor en del af denne, der skal beskattes. Det er herefter muligt at beregne en eventuel skat ved ophør af erhvervsmæssig virksomhed. Der er p. t. ikke beregnet eller hensat en eventuel skat af solgte lejemål siden 18. maj 1994 /usolgte lejemål, idet foreningen ikke påregner ophørsbeskatning (ej sælger sidste lejemål); dersom den eventuelle skat alligevel skulle blive aktuel (sidste lejemål sælges), vil dette påvirke foreningens egenkapital og eventuelt andelsværdiberegningen.

21 19. Nøgletal: (ej revideret) Antal: Areal: Andelsboliger Boliglejemål Erhvervslejemål Fælleslokale Boligafgift i % af samlede ejendomsindtægter Valuarvurdering, kr. pr. m² andel Valuarvurdering, kr. pr. m² total Offentlig vurdering, kr. pr. m² andel Offentlig vurdering, kr. pr. m² total Andelskronens værdi pr. m² andel Gældsforpligtelser fratrukket omsætningsaktiver pr. m² andel Boligafgift i gennemsnit pr. andelsbolig m² Boliglejeindtægt pr. udlejede bolig m² Erhvervslejeindtægter pr. udlejede erhverv m² Fordeling af omkostninger m.v. i %: Renholdelse 16,29 15,64 Vedligeholdelse 13,24 14,79 Administration m.v. 15,62 18,31 Prioritetsrenter 30,64 16,86 Skatter, afgifter, vand og el 13,89 12,69 Prioritetsafdrag 10,33 21,71 Udgifter i alt: 100,00 100,00 Renholdelse 10,3% 16,3% Vedligeholdelse 13,9% Administration m.v. Prioritetsrenter 13,2% Skatter, afgifter, vand og el Prioritetsafdrag 30,6% 15,6%

22 20. Budget for 2012 Regnskab Budget (Ej revideret) INDTÆGTER: Boligafgift Leje, beboelse Leje, erhverv Byfornyelsestilskud Renteindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt UDGIFTER: Prioritetsrenter Grundskyld Dagrenovation Forsikringer Elforbrug Lønninger Viceværtservice Renholdelse Reparation og vedligeholdelse Større arbejder Afsat indvendig vedligeholdelse Varme og vand, kontor og golfen Adm.honorar, inkl. ekstra ydelser Revision og regnskabsudarbejdelse Andre honorarer Kontorhold, porto og gebyrer Møder og generalforsamlinger m.v Bestyrelsens rådighedsbeløb Øvrige udgifter, beboerfester Afskrevet leje og varme, lejere Udgifter i alt Budgetteret driftsresultat Resultatdisponering Afdrag på prioritetsgæld Overført resultat Disponeret i alt Budgetforudsætninger: I ovennævnte budget er der ikke indregnet stigning i boligafgiften. Hvor udgifterne ikke er kendte, er der regnet med en forventet stigning på 3%. Byfornyelsestilskuddet aftrappes fra 2009 og er helt bortfaldet i I ovenstående budget er der ikke taget højde for eventuelle større vedligeholdelsesarbejder eller eventuel efterfinansiering, udover hvad der var kendt ved regnskabsafslutning pr. 31. december 2011.

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012 Andelsboligforeningen Haabet København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011 5. regnskabsår Budget for 2012 Administrator: Dan-Ejendomme as Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby Telefon 88 33 22 11 www.n-c.dk

Læs mere

Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011

Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011 Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011 Administrator: NyC Ejendomsadminstration ApS Ny Carlsbergvej

Læs mere

Ejerforeningen Hjørnet. Årsrapport for 2014. Budget for 2015

Ejerforeningen Hjørnet. Årsrapport for 2014. Budget for 2015 Ejerforeningen Hjørnet Årsrapport for 2014 Budget for 2015 Administrator: Administrationshuset A/S Gammel Køge Landevej 55, 3. 2500 Valby Telefon 70 22 22 15 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.:

Læs mere

Andelsboligforeningen "Isted af 1964"

Andelsboligforeningen Isted af 1964 Andelsboligforeningen "Isted af 1964" Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. januar 2012 Driftsbudget for tiden 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Kingosparken

Andelsboligforeningen Kingosparken Andelsboligforeningen Kingosparken Årsrapport for 2014 7. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent 31. Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den I 2013 Dirigent An independent

Læs mere

Andelsboligforeningen Skydebanen. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Skydebanen. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Skydebanen Årsrapport for 2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 29. april 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Årsrapportens godkendelse

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

A/B Blidahlund & Esperancegården

A/B Blidahlund & Esperancegården Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 A/B Blidahlund & Esperancegården Årsrapport 2012 Godkendt

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK // ALBJERG.DK REVISION & RÅDGIVNING Administrator:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 ÅRSRAPPORT 2010

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2008

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2008 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ANDELSBOLIGFORENINGEN ASSURANDØRERNES GAARD CVR nr. 35576320 Årsrapport 2013/2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på andelsboligforeningens generalforsamling Frederiksberg,

Læs mere