Andelsboligforeningen Ingolf København. (CVR-nr ) Årsrapport for (17. regnskabsår) Budget for 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Ingolf København. (CVR-nr. 18 49 73 44) Årsrapport for 2011. (17. regnskabsår) Budget for 2012"

Transkript

1 Andelsboligforeningen Ingolf København (CVR-nr ) Årsrapport for 2011 (17. regnskabsår) Budget for 2012 Administrator: CEJ Ejendomsadministration A/S Meldahlsgade København V Telefon CVR.nr Aalborg Hasseris Bymidte 6 Postboks 9 DK-9100 Aalborg Tlf København Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf Aars Dyrskuevej 9 DK-9600 Aars Tlf

2 Indholdsfortegnelse Side Administrators og bestyrelsens påtegning Den uafhængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Nøgletal 19 Budget for

3 1. Administrators og bestyrelsens påtegning Administrators påtegning: Årsrapporten for 2011 indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 13. april 2012 CEJ Ejendomsadministration A/S Bestyrelsens påtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Andelsboligforeningen Ingolf. Årsrapporten er, i det væsentligste, aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder samt foreningens vedtægter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtlige aktiver, der tilhører foreningen, er indregnet i balancen og forsvarligt værdiansat. Foreningens aktiver er ikke pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten anførte, og der påhviler ikke foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten. Der er ikke indtil underskriftstidspunktet konstateret besvigelser eller formodning om besvigelser mod foreningen. Der er ligeledes ikke i perioden fra regnskabsårets udløb indtil dato indtruffet ekstraordinære forhold eller opstået tab eller tabsrisici af væsentlig betydning for bedømmelsen af foreningens indtjening eller finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 13. april 2012 Andreas Jørgensen (formand) Mathias Høegsberg Lisbeth Madsen Zeynel Palamutcu Karina W. Antvorskov Rasmus Corneliussen Sanne Smith

4 2. Den uafhængige revisors påtegning Til andelshaverne i Andelsboligforeningen Ingolf. Påtegning på årsregnskab Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Ingolf for regnskabsåret 1. januar december 2011, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges, i det væsentligste, efter årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. De anførte budgettal og nøgletal er ikke omfattet af vor revision. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskab giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. København, den 13. april 2012 NIELSEN & CHRISTENSEN Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henrik Hougaard statsautoriseret revisor

5 3. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for 2011 er, i det væsentligste, aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder samt foreningens vedtægter. Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: Resultatopgørelsen: Boligafgift/husleje: Indtægtsføres i det regnskabsår den vedrører uanset betalingstidspunktet Øvrige indtægter og udgifter: Øvrige indtægter og udgifter, der tidsmæssigt vedrører regnskabsåret, indtægtsføres respektive udgiftsføres i resultatopgørelsen. Prioritetsafdrag udgiftsføres i resultatopgørelsen. Balancen: Anlægsaktiver: Ejendommen er optaget til senest kendte offentlige vurdering. Der afskrives ikke på ejendommen. Vaskerianlæg afskrives over 10 år Tilgodehavender: Tilgodehavender er optaget til nominel værdi med fradrag af eventuelle nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab. Periodeafgrænsningsposter: Periodeafgrænsningsposter er indregnet i balancen og omfatter afholdte indtægter og udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Hensatte forpligtelser: Der hensættes i henhold til generalforsamlingsbeslutning til værdiregulering af foreningens ejendom samt fremtidig større vedligeholdelse. Hensættelserne er opført under hensatte forpligtigelser i balancen. Prioritetsgæld: Prioritetsgæld er optaget til kursværdi på balancedagen. Skatter: Andelsboligforeningen er skattepligtig af den del af overskuddet, der kan henføres til de udlejede boliger. Skatten udgiftsføres i resultatopgørelsen. Tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan: Der er udarbejdet tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan for ejendommen.

6 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december Note Budget Regnskab Regnskab (ej revideret) INDTÆGTER: Boligafgift Leje, beboelse Leje, erhverv Byfornyelsestilskud Renteindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt UDGIFTER: Prioritetsrenter Grundskyld Dagrenovation Forsikringer Elforbrug Lønninger Viceværtservice, inkl. alm. snerydning Renholdelse Reparation og vedligeholdelse Større arbejder Tagprojekt ingeniør, tagterrasse Nyindretning af fællesfaciliteter Afsat indvendig vedligeholdelse Varme og vand, kontor og golfen Adm.honorar, inkl. ekstra ydelser Revision og regnskabsudarbejdelse Andre honorarer Kontorhold, porto og gebyrer Møder og generalforsamlinger m.v Bestyrelsens rådighedsbeløb Øvrige udgifter, beboerfester Afskrevet leje og varme, lejere Afskrevet vedr. tidligere administrator Udgifter i alt Driftsresultat Resultatdisponering Afdrag på prioritetsgæld Overført resultat Disponeret i alt

7 5. Balance pr. 31. december Aktiver Note kr. kr. Ejendommens værdikonto: Saldo 1. januar Vaskerianlæg anskaffet 2009: Afskrivning, 10 % overført til vaskeriregnskab *) Nedskrivning til offentlig vurdering Ejendommens værdi (Offentlig vurdering 4 pr. 20/1-12, kr ) Opstartet byggesag Anlægsaktiver i alt Tilgodehavende boligafgift m.v Tilgodehavende vedr. vurderinger af andele til salg Forsikringssager Forudbetalt omkostninger Andre tilgodehavender Etablering af Parknet: Etablering af installation Indgået a contobidrag Tilgodehavender Danske Bank, driftskonto, maksimum kr. 5 mill Danske Bank, gårdmand Danske Bank, kasserer Deponeringskonto, Realkredit Danmark Nykredit, erhvervskonto Kassebeholdning Mellemregning med administrator Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

8 6. Balance pr. 31. december Passiver Note kr. kr. 10 Egenkapital før hensættelser Hensættelser: Hensættelse til byggesag og vedligeholdelsesarbejder Egenkapital incl. hensættelser Restgæld Kursværdi Kursværdi Prioritetsgæld: Afdrag 31/ / / *) RealDK ,4956% *) Lånet er et fast forrentet kontantlån m/ afdrag Deposita Fast forudbetalt leje Indvendig vedligeholdelse Vaskeri Varmeregnskab tidligere år Varmeregnskab 2011/12: Indgået a contobidrag Afholdte udgifter Vandregnskab tidligere år Vandregnskab 2011/12: Indgået a contobidrag Afholdte udgifter Uafregnede handler/forudbetalt boligafgift Skyldige omkostninger Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Garantiforpligtelser 13 Panthæftelser 14 Forsikringsforhold 15 Beregning af andelsværdi 16 Eventualforpligtelse

9 7. kr. Note 1 - Øvrige indtægter: Leje Golfen Salg af nøgler og vaskebrikker Salg af forbedringer Renter lønsumsafgift Note 2 - Lønninger: Lønninger og pensioner ATP m.v Arbejdstøj Note 3 - Renholdelse: Trappevask Vinduespolering Containere/bortkørsel af affald Køb af vejsalt Rengøringsartikler Skadedyrsbekæmpelse, hvepse Note 4 - Reparation og vedligeholdelse: Facadearbejde, grafittiafrensning og bundbehandling af væg Tag, reparation af tag og rensning af tagrender fra lift Falck abonnement Kælder, brandsikring og opmuring af pille Etager, reparation og måling ved fugtskade Vinduer og døre, udskiftning af ruder, dørpumper m.v Kloak, spuling af kloak, tv-inspektion, rensning af afløb og udskiftning af dæksel VVS, reparation af gårdtoilet, opsætning vandmålere Elektriker, udskiftning af ledninger i tavle, afbrydere og lampe montering m.v Porttelefonanlæg, reparation og udskiftning af dørtelefoner Reparation på bagtrappe Serverrum, etablering ventilation og montering nye alarmer Varmecentral, serviceaftale, vagtordning, montering af pulssplitter m.v Låseservice, låse til bredbåndskabe, omlægning af cylindre m.v Fællesarealer udendørs, påsvejsning af gulestriber, opsætning nye wire m.v Reparationer efter vandskade Lovliggørelse af loft i bolig Beboerhotel, levering og montering elskab Vedligeholdelse i lejemål Materialer og småanskaffelser, inkl. sand, flis m.v

10 8. kr. Note 5 - Større arbejder: Malerreparationer i opgange og på hovedtrappe Brunata vandmåler installation, webmontering Note 6 - Administrationshonorar inkl. ekstra ydelser: Ordinært administrationshonorar Deltagelse i generalforsamlinger, udarbejdelse af kontrakter m.v Ventelistegebyr Indbetalt vedr. ventelisten Note 7 - Andre honorarer: Brunata, varme- og vandregnskabshonorar Valuar AL Entreprise, boreprøver grundvand Tømrer, svampeprøver Rådgivende ingeniør vedr. gennemgang af ventilationsprojekt Advokat, bistand vedr. tidligere beboere Advokat, bistand vedr. eventuel sag mod tidligere administrator Advokat, bistand vedr. gårdmand Administrator, inspektørtilsyn lejemål Administrator, inspektørtilsyn vandmålere fra Brunata Administrator, inspektørtilsyn vedligeholdelse, renovering og ombygning Administrator, inspektørtilsyn ventilation Administrator, energistyring Administrator, vedr. lønsumsafgift Revisor, ekstra møder, vedligeholdelsesplan og andelsberegninger Note 8 - Møder og generalforsamling m.v.: Bestyrelsesmøder m.v Generalforsamlinger Note 9 - Bestyrelsens rådighedsbeløb: Bestyrelsen, julefrokost og julegaver, inkl. arbejdsweekend Telefon- og kontorholdsgodtgørelse

11 9. kr. Note 10 - Egenkapital: Andelsindskud, m² á Salg af andele i året 393 m² á Solgt loft tidligere år 19 m² á Andelsindskud m² Ejendommens opskrivningsfond: Saldo 1. januar Nedskrivning til offentlig vurdering Kursreguleringsfond: Saldo 1. januar Årets kursregulering Tab- og vindingskonto: Saldo 1. januar Solgte andele, merværdi Solgte andele, indvendig vedligeholdelse Solgte andele, omkostninger ved salg Årets afdrag prioritetsgæld Overført resultat Hensættelse til byggesag og vedligeholdelsesarbejder Egenkapital i alt Note 11 - Vaskeri: Saldo 1. januar Vaskeriindtægt Vaskemidler m.v Elforbrug Vandforbrug Service og reparationer Afskrivning vaskeri Note 12 - Garantiforpligtelse: Foreningen har garanteret for 1 medlemmes indskudslån for oprindelig kr

12 10. kr. Note 13 - Panthæftelser Ifølge vedtægternes 5 stk. 1 og 2 hæfter andelshaverne kun med deres indskud, med mindre kreditor har taget forbehold herom. Note 14 - Forsikringsforhold For regnskabsåret er foreningens ejendom forsikret i IF forsikring. Der henvises til forsikringsoversigten hos administrator. Foreningen har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring. Note 15 - Beregning af andelsværdi: Opgjort i henhold til 5 stk. 2, litra c i lov om andelsboligforeninger samt vedtægternes 6. Egenkapital før hensættelser ifølge balancen Andelsindskud Andelskronens værdi = 22, Opgjort i henhold til 5 stk. 2, litra b i lov om andelsboligforeninger samt vedtægternes 6. Egenkapital før hensættelser ifølge balancen Ejendommens værdi ifølge balancen Ejendommens værdi ifølge valuarvurdering *) Reduceret med ca. 4% Andelsindskud Andelskronens værdi = 27, Andelskronens værdi pr. 31. december 2010, opgjort i henhold til litra b blev på generalforsamlingen fastsat til 28,50. Bestyrelsen foreslår, at andelskronens værdi, opgjort i henhold til litra b, pr. 31. december 2011, gældende indtil næste årlige generalforsamling, fastsættes til 27,00. Andelskronens værdi pr. 31. december 2011, opgjort i henhold til litra b, kan maksimalt fastsættes til 28,43. *) Ejendommen er optaget til valuarvurdering foretaget den 8. marts 2012 af statsautoriseret ejendomsmægler og valuar, M.D.ER. Erik Wiborg, Wiborg + Partnere ApS, Scherfigsvej 1, 2100 København Ø. Afkastgrad 2,00%

13 11. Note 15 - Beregning af andelsværdi: (fortsat) kr. Andelenes værdi ved en andelskrone på 27,00: Andelsværdi Andelsværdi Areal Andels- 31/ / Adresse i m² indskud iht. litra b iht. litra b Bergthorasgade 14, st. th Bergthorasgade 14, st. tv Bergthorasgade 14, 1. th Bergthorasgade 14, 1. tv Bergthorasgade 14, 2. th Bergthorasgade 14, 3. tv Bergthorasgade 14, 4. th Bergthorasgade 14, 4. tv Bergthorasgade 14, 5. th Bergthorasgade 16, stuen Bergthorasgade 16, 1. th Bergthorasgade 16, 1. tv Bergthorasgade 16, 2. th Bergthorasgade 16, 3. tv Bergthorasgade 16, 4. th Bergthorasgade 16, 4. tv Bergthorasgade 16, 5. th Bergthorasgade 16, 5. tv Bergthorasgade 18, st. th Bergthorasgade 18, st. tv Bergthorasgade 18, 1. th Bergthorasgade 18, 2. th Bergthorasgade 18, 3. th Bergthorasgade 18, 3. tv Bergthorasgade 18, 5. th Bergthorasgade 20, st. tv Bergthorasgade 20, 1. th Bergthorasgade 20, 1. tv Bergthorasgade 20, 2. th Bergthorasgade 20, 2. tv Bergthorasgade 20, 3. tv Bergthorasgade 20, 4. th Bergthorasgade 20, 4. tv Bergthorasgade 20, 5. th Bergthorasgade 22, st. th Bergthorasgade 22, 1. tv Bergthorasgade 22, 2. th Bergthorasgade 22, 2. tv Bergthorasgade 22, 3. th transport

14 12. kr. Note 15 - Beregning af andelsværdi: (fortsat) Andelsværdi Andelsværdi Areal Andels- 31/ / Adresse i m² indskud iht. litra b iht. litra b transport Bergthorasgade 22, 3. tv Bergthorasgade 22, 4. tv Bergthorasgade 22, 5. th Bergthorasgade 22, 5. tv Bergthorasgade 22, st. tv Bergthorasgade 24, st. tv Bergthorasgade 24, 1. tv Bergthorasgade 24, 2. th Bergthorasgade 24, 2. tv Bergthorasgade 24, 3. th Bergthorasgade 24, 3. tv Bergthorasgade 24, 4. tv Bergthorasgade 24, Bergthorasgade 26, st. th Bergthorasgade 26, st. tv Bergthorasgade 26, 1. th Bergthorasgade 26, 1. tv Bergthorasgade 26, 2. tv Bergthorasgade 26, 3. th Bergthorasgade 26, 4. th Bergthorasgade 26, 4. tv Bergthorasgade 26, 5. th Bergthorasgade 26, 5. tv Bergthorasgade 28, st. tv Bergthorasgade 28, Bergthorasgade 28, 2. th Bergthorasgade 28, 3. tv Bergthorasgade 28, 4. th Bergthorasgade 28, 4. tv Bergthorasgade 28, 5. tv Bergthorasgade 30, st. th Bergthorasgade 30, st. tv Bergthorasgade 30, 1. th Bergthorasgade 30, 1. tv Bergthorasgade 30, 2. tv Bergthorasgade 30, 3. th Bergthorasgade 30, 3. tv Bergthorasgade 30, 4. th Bergthorasgade 30, 4. tv transport

15 13. kr. Note 15 - Beregning af andelsværdi: (fortsat) Andelsværdi Andelsværdi Areal Andels- 31/ / Adresse i m² indskud iht. litra b iht. litra b transport Bergthorasgade 30, 5. th Bergthorasgade 30, 5. tv Bergthorasgade 32, st Bergthorasgade 32, 1. th Bergthorasgade 32, 1. tv Bergthorasgade 32, 2. tv Bergthorasgade 32, 3. th Bergthorasgade 32, 3. tv Bergthorasgade 32, 4. th Bergthorasgade 32, 4. tv Bergthorasgade 32, 5. th Bergthorasgade 34, st Bergthorasgade 34, 1. th Bergthorasgade 34, 1. tv Bergthorasgade 34, Bergthorasgade 34, 3. th Bergthorasgade 34, 3. tv Bergthorasgade 34, 4. th Bergthorasgade 34, 5. th Bergthorasgade 34, 5. tv Bergthorasgade 36, st. th Bergthorasgade 36, st. tv Bergthorasgade 36, 1. th Bergthorasgade 36, 1. tv Bergthorasgade 36, 2. tv Bergthorasgade 36, 3. th Bergthorasgade 36, 3. tv Bergthorasgade 36, 4. th Bergthorasgade 36, 4. tv Bergthorasgade 36, 5. th Bergthorasgade 36, 5. tv Halfdansgade 15, st. th Halfdansgade 15, st. tv Halfdansgade 15, 1. th Halfdansgade 15, 1. tv Halfdansgade 15, 2. th Halfdansgade 15, 2. tv Halfdansgade 15, 3. th Halfdansgade 15, 3. tv Transport

16 14. kr. Note 15 - Beregning af andelsværdi: (fortsat) Andelsværdi Andelsværdi Areal Andels- 31/ / Adresse i m² indskud iht. litra b iht. litra b Transport Halfdansgade 15, 4. th Halfdansgade 15, 4. tv Halfdansgade 15, 5. th Halfdansgade 15, 5. tv Halfdansgade 17, st. tv Halfdansgade 17, 1. th Halfdansgade 17, 1. tv Halfdansgade 17, Halfdansgade 17, 3. th Halfdansgade 17, 3. tv Halfdansgade 17, 4. th Halfdansgade 17, 4. tv Halfdansgade 17, 5. th Halfdansgade 17, 5. tv Halfdansgade 19, st. th Halfdansgade 19, Halfdansgade 19, 2. th Halfdansgade 19, 2. tv Halfdansgade 19, 3. th Halfdansgade 19, 3. tv Halfdansgade 19, 4. th Halfdansgade 19, 5. th Halfdansgade 21, st. th Halfdansgade 21, st. tv Halfdansgade 21, 1. th Halfdansgade 21, 1. tv Halfdansgade 21, 2. th Halfdansgade 21, 3. th Halfdansgade 21, 3. tv Halfdansgade 21, 4. th Halfdansgade 21, 4. tv Halfdansgade 21, 5. th Halfdansgade 21, 5. tv Halfdansgade 23, st. th Halfdansgade 23, st. tv Halfdansgade 23, 1. th Halfdansgade 23, 1. tv Halfdansgade 23, 2. th Halfdansgade 23, 3. th Halfdansgade 23, 4. th Halfdansgade 23, 4. tv Transport

17 15. kr. Note 15 - Beregning af andelsværdi: (fortsat) Andelsværdi Andelsværdi Areal Andels- 31/ / Adresse i m² indskud iht. litra b iht. litra b Transport Halfdansgade 23, 5. th Halfdansgade 25, 1. th Halfdansgade 25, 2. tv Halfdansgade 25, 3. th Halfdansgade 25, 3. tv Halfdansgade 25, 4. th Halfdansgade 25, 4. tv Halfdansgade 25, 5. th Halfdansgade 25, 5. tv Halfdansgade 27, 1. th Halfdansgade 27, 1. tv Halfdansgade 27, 2. th Halfdansgade 27, 2. tv Halfdansgade 27, 3. th Halfdansgade 27, 3. tv Halfdansgade 27, 4. th Halfdansgade 27, 4. tv Halfdansgade 27, 5. th Halfdansgade 27, 5. tv Halfdansgade 29, st. th Halfdansgade 29, 1. tv Halfdansgade 29, 2. th Halfdansgade 29, 2. tv Halfdansgade 29, 3. tv Halfdansgade 29, 4. th Halfdansgade 29, 4. tv Halfdansgade 29, 5. tv Halfdansgade 31, st. th Halfdansgade 31, st. tv Halfdansgade 31, 1. th Halfdansgade 31, Halfdansgade 31, 3. th Halfdansgade 31, 3. tv Halfdansgade 31, 4. th Halfdansgade 31, 4. tv Halfdansgade 31, 5. tv Halfdansgade 33, st. th Halfdansgade 33, st. tv Halfdansgade 33, 1. th Transport

18 16. kr. Note 15 - Beregning af andelsværdi: (fortsat) Andelsværdi Andelsværdi Areal Andels- 31/ / Adresse i m² indskud iht. litra b iht. litra b Transport Halfdansgade 33, 1. tv Halfdansgade 33, 2. tv Halfdansgade 33, Halfdansgade 33, 4. th Halfdansgade 33, 4. tv Halfdansgade 33, Halfdansgade 35, st. th Halfdansgade 35, st. tv Halfdansgade 35, Halfdansgade 35, 2. th Halfdansgade 35, 2. tv Halfdansgade 35, Halfdansgade 35, 4. th Halfdansgade 35, 4. tv Halfdansgade 35, 5. tv Halfdansgade 37, st Halfdansgade 37, 1. th Halfdansgade 37, 1. tv Halfdansgade 37, 2. th Halfdansgade 37, 2. tv Halfdansgade 37, 3. th Halfdansgade 37, 3. tv Halfdansgade 37, 4. th Halfdansgade 37, 5. th Halfdansgade 37, 5. tv Isafjordsgade 13, st. th Isafjordsgade 13, 1. th Isafjordsgade 13, 2. th Isafjordsgade 13, 2. tv Isafjordsgade 13, 3. tv Isafjordsgade 13, 4. th Isafjordsgade 13, 4. tv Isafjordsgade 13, 5. th Isafjordsgade 13, 5. th., loft Isafjordsgade 13, 5. tv Isafjordsgade 15, st. tv Isafjordsgade 15, 1. th Isafjordsgade 15, 1. tv Transport

19 17. kr. Note 15 - Beregning af andelsværdi: (fortsat) Andelsværdi Andelsværdi Areal Andels- 31/ / Adresse i m² indskud iht. litra b iht. litra b Transport Isafjordsgade 15, 2. th Isafjordsgade 15, 2. tv Isafjordsgade 15, 3. th Isafjordsgade 15, 3. tv Isafjordsgade 15, 4. th Isafjordsgade 15, 4. tv Isafjordsgade 15, 5. th Isafjordsgade 15, 5. tv Leifsgade 14, st. tv Leifsgade 14, 1. th Leifsgade 14, 1. tv Leifsgade 14, 2. th Leifsgade 14, 2. tv Leifsgade 14, 3. th Leifsgade 14, 3. tv Leifsgade 14, 4. th Leifsgade 14, 4. tv Leifsgade 14, 5. th Leifsgade 14, 5. tv Leifsgade 16, st. th Leifsgade 16, 1. th Leifsgade 16, 1. tv Leifsgade 16, 2. th Leifsgade 16, 2. tv Leifsgade 16, 3. th Leifsgade 16, 3. tv Leifsgade 16, 4. th Leifsgade 16, 4. tv Leifsgade 16, 5. th Leifsgade 16, 5. tv

20 18. Note 16 - Eventualforpligtelser: Der er afsagt en kendelse af Landsskatteretten den 29. november 2001 om, at andelsboligforeninger skal beskattes ved ophør af erhvervsmæssig virksomhed. Ophørsbeskatningen vil omfatte avancen på samtlige de lejemål andelsboligforeningen har solgt efter den 18. maj Pr. statusdagen har foreningen 17 usolgte lejemål og den erhvervsmæssige virksomhed består hermed fortsat. Østre Landsret har ved dom af 22. maj 2008 fastslået, hvordan ejendomsavancen skal beregnes og hvor stor en del af denne, der skal beskattes. Det er herefter muligt at beregne en eventuel skat ved ophør af erhvervsmæssig virksomhed. Der er p. t. ikke beregnet eller hensat en eventuel skat af solgte lejemål siden 18. maj 1994 /usolgte lejemål, idet foreningen ikke påregner ophørsbeskatning (ej sælger sidste lejemål); dersom den eventuelle skat alligevel skulle blive aktuel (sidste lejemål sælges), vil dette påvirke foreningens egenkapital og eventuelt andelsværdiberegningen.

21 19. Nøgletal: (ej revideret) Antal: Areal: Andelsboliger Boliglejemål Erhvervslejemål Fælleslokale Boligafgift i % af samlede ejendomsindtægter Valuarvurdering, kr. pr. m² andel Valuarvurdering, kr. pr. m² total Offentlig vurdering, kr. pr. m² andel Offentlig vurdering, kr. pr. m² total Andelskronens værdi pr. m² andel Gældsforpligtelser fratrukket omsætningsaktiver pr. m² andel Boligafgift i gennemsnit pr. andelsbolig m² Boliglejeindtægt pr. udlejede bolig m² Erhvervslejeindtægter pr. udlejede erhverv m² Fordeling af omkostninger m.v. i %: Renholdelse 16,29 15,64 Vedligeholdelse 13,24 14,79 Administration m.v. 15,62 18,31 Prioritetsrenter 30,64 16,86 Skatter, afgifter, vand og el 13,89 12,69 Prioritetsafdrag 10,33 21,71 Udgifter i alt: 100,00 100,00 Renholdelse 10,3% 16,3% Vedligeholdelse 13,9% Administration m.v. Prioritetsrenter 13,2% Skatter, afgifter, vand og el Prioritetsafdrag 30,6% 15,6%

22 20. Budget for 2012 Regnskab Budget (Ej revideret) INDTÆGTER: Boligafgift Leje, beboelse Leje, erhverv Byfornyelsestilskud Renteindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt UDGIFTER: Prioritetsrenter Grundskyld Dagrenovation Forsikringer Elforbrug Lønninger Viceværtservice Renholdelse Reparation og vedligeholdelse Større arbejder Afsat indvendig vedligeholdelse Varme og vand, kontor og golfen Adm.honorar, inkl. ekstra ydelser Revision og regnskabsudarbejdelse Andre honorarer Kontorhold, porto og gebyrer Møder og generalforsamlinger m.v Bestyrelsens rådighedsbeløb Øvrige udgifter, beboerfester Afskrevet leje og varme, lejere Udgifter i alt Budgetteret driftsresultat Resultatdisponering Afdrag på prioritetsgæld Overført resultat Disponeret i alt Budgetforudsætninger: I ovennævnte budget er der ikke indregnet stigning i boligafgiften. Hvor udgifterne ikke er kendte, er der regnet med en forventet stigning på 3%. Byfornyelsestilskuddet aftrappes fra 2009 og er helt bortfaldet i I ovenstående budget er der ikke taget højde for eventuelle større vedligeholdelsesarbejder eller eventuel efterfinansiering, udover hvad der var kendt ved regnskabsafslutning pr. 31. december 2011.

Andelsboligforeningen Ingolf København. (CVR-nr. 18 49 73 44) Årsrapport for 2010. (16. regnskabsår) Budget 2011

Andelsboligforeningen Ingolf København. (CVR-nr. 18 49 73 44) Årsrapport for 2010. (16. regnskabsår) Budget 2011 Andelsboligforeningen Ingolf København (CVR-nr. 18 49 73 44) Årsrapport for 2010 (16. regnskabsår) Budget 2011 Administrator: CEJ Ejendomsadministration A/S Meldahlsgade 5 1613 København V Telefon 33 33

Læs mere

Ro s Revision REGISTRERET REVIS IONSANPARTSSELSKAB

Ro s Revision REGISTRERET REVIS IONSANPARTSSELSKAB Ro s Revision REGISTRERET REVIS IONSANPARTSSELSKAB Andeisboligforeningen Helgoland Strandpark I Årsrapport for 2011 (8. regnskabsår) Administrator: Cubus Administration ApS Dronningens Tværgade 30, 5.

Læs mere

Ejerforeningen Sorgenfrigade 3-7. (CVR-nr ) 2200 København N. Årsrapport for Budget for 2014

Ejerforeningen Sorgenfrigade 3-7. (CVR-nr ) 2200 København N. Årsrapport for Budget for 2014 Administrator: CEJ Ejendomsadministration Meldahlsgade 5 1613 København V Telefon 33 33 82 82 www.n-c.dk CVR.nr. 29442789 Ejerforeningen Sorgenfrigade 3-7 (CVR-nr. 27 14 53 88) 2200 København N Årsrapport

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvholm. Årsrapport for perioden 1. juni december 2006

Andelsboligforeningen Sølvholm. Årsrapport for perioden 1. juni december 2006 Andelsboligforeningen Sølvholm Årsrapport for perioden 1. juni - 31. december 2006 Administrator: Dan Ejendomme A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon 39 46 60 00 Indholdsfortegnelse Side Administrators

Læs mere

Ejerforeningen Hjørnet. Årsrapport for 2014. Budget for 2015

Ejerforeningen Hjørnet. Årsrapport for 2014. Budget for 2015 Ejerforeningen Hjørnet Årsrapport for 2014 Budget for 2015 Administrator: Administrationshuset A/S Gammel Køge Landevej 55, 3. 2500 Valby Telefon 70 22 22 15 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.:

Læs mere

Grundejerforeningen Solstriben II. Årsrapporten for 2013

Grundejerforeningen Solstriben II. Årsrapporten for 2013 Grundejerforeningen Solstriben II Årsrapporten for 2013 Advodan Glostrup Torv 6-10 2600 Glostrup Telefon 46 14 50 17 statsautoriseret Revisionspartnerselsl

Læs mere

Andelsboligforeningen Bergthora København. (CVR nr. 18 49 73 87) Årsrapport for 2011. (17. regnskabsår) Budget for 2012

Andelsboligforeningen Bergthora København. (CVR nr. 18 49 73 87) Årsrapport for 2011. (17. regnskabsår) Budget for 2012 Andelsboligforeningen Bergthora København (CVR nr. 18 49 73 87) Årsrapport for 2011 (17. regnskabsår) Budget for 2012 Administrator: Boligexperten Administration A/S Vesterbrogade 12,4. 1620 København

Læs mere

Ejerforeningen Nørregade 24. Årsrapport for Administrator: CEJ Ejendomsadministration A/S Meldahlsgade København V Telefon

Ejerforeningen Nørregade 24. Årsrapport for Administrator: CEJ Ejendomsadministration A/S Meldahlsgade København V Telefon Ejerforeningen Nørregade 24 Årsrapport for 2014 Administrator: CEJ Ejendomsadministration A/S Meldahlsgade 5 1613 København V Telefon 33 33 82 82 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Administrators

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Høje Hasseris. Grundejerforening. Årsregnskab 2012

Høje Hasseris. Grundejerforening. Årsregnskab 2012 Høje Hasseris Grundejerforening Høje Hasseris Grundejerforening Årsregnskab 2012 Bestyrelsen: Erling Henningsen, formand - Willy Møller Jensen, næstformand John Mikkelsen, sekretær Jens Mølgaard kasserer

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Rødovre Mejeri. Årsrapport for 2015. Budget for 2016

Andelsboligforeningen Rødovre Mejeri. Årsrapport for 2015. Budget for 2016 Andelsboligforeningen Rødovre Mejeri Årsrapport for 2015 Budget for 2016 Administrator: CEJ Ejendomsadministration A/S Meldahlsgade 5 1613 København V Telefon 33 33 82 82 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011

Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011 Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011 Administrator: NyC Ejendomsadminstration ApS Ny Carlsbergvej

Læs mere

Ro s Revision. Andeisboligforeningen. Helgoland Strandpark I. Årsrapport for 2011. (8. regnskabsår) Administrator: Cubus Administration ApS

Ro s Revision. Andeisboligforeningen. Helgoland Strandpark I. Årsrapport for 2011. (8. regnskabsår) Administrator: Cubus Administration ApS (8. regnskabsår) REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB Ro s Revision 4000 Roskilde Tlf. 45 666 3285 Ros Revision Nordea 2905 2551378937 Registreret Revisionsanpartsselskab CVR- nr. 3052 0963 Hersegade 10,

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvholm. Åbningsbalance pr. 1. juni 2006

Andelsboligforeningen Sølvholm. Åbningsbalance pr. 1. juni 2006 Andelsboligforeningen Sølvholm Åbningsbalance pr. 1. juni 2006 Administrator: Dan Ejendomme A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon 39 46 60 00 Indholdsfortegnelse Side Administrators og bestyrelsens

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 (2. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens årsberetning og påtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2006 18. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2006 18. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2006 18. regnskabsår Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6

Læs mere

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE B l RHOLfT1 A/B Frederiksberg CVRnr. 13 09 24 19 Fordelingsregnskab for 2013 Således vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsarnling den Dirigent BEFERHOLM STATSAUTORISERET PEVISIONSPARTNEPSELSKAB

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN JÆTTESTUEN, SVENSTRUP ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN JÆTTESTUEN, SVENSTRUP ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN JÆTTESTUEN, SVENSTRUP ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2012 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København Årsregnskab 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2007 19. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Ro's Revision REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Ro's Revision REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB Ro's Revision REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB Andelsboligforeningen Frederik Godthåbsvej 11 A - 13 C og Sindshvilevej 10 (CVR nr. 75 78 81 18) Årsrapport for 2014 (30. regnskabsår) Administrator: Mikael

Læs mere

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012 Andelsboligforeningen Haabet København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011 5. regnskabsår Budget for 2012 Administrator: Dan-Ejendomme as Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby Telefon 88 33 22 11 www.n-c.dk

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Indtægter 12.198.802 12.008.000

Indtægter 12.198.802 12.008.000 Budget 2013 Note Boligafgift, medlemmer 11.260.341 11.357.000 Lejeindtægter, bolig og erhverv 1 527.074 501.000 Byfornyelse, tilskud 182.530 130.000 Øvrige indtægter 228.857 20.000 Indtægter 12.198.802

Læs mere

Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10

Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Holger Danskes

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33 82 02 16. Årsrapport 2012/13

A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33 82 02 16. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård

Ejerforeningen Skodsborg Solgård BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf: 39 15 52 00 Koebenhavn@bdo.dk Ejerforeningen Skodsborg Solgård Årsrapport 2011/12 Årsrapporten

Læs mere

Andelsboligforeningen Ingolf CVR-nr Årsrapport 2012

Andelsboligforeningen Ingolf CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen Ingolf

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Bestyrelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2. Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Bestyrelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2. Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4 Grundejerforeningen Ørbækhave c/o Steen Vestergaard, Giersingvænget 14, 5220 Odense SØ Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 CENSUSs t at s aut or i s er etr ev i s i ons ak t i es el s k abermedl em

Læs mere

Andelsboligforeningen Thorsvang. Årsrapport for 2012 31. regnskabsår

Andelsboligforeningen Thorsvang. Årsrapport for 2012 31. regnskabsår Andelsboligforeningen Thorsvang Årsrapport for 2012 31. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis. 6 Resultatopgørelse.

Læs mere

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 E BEIERHOLm PKABER BALANCE A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 Årsrapport for 2012 STATSAUTOR1SEBET A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Langelandsvej 8-18

Læs mere

Andelsboligforeningen "Provstevænget"

Andelsboligforeningen Provstevænget Andelsboligforeningen "Provstevænget" Årsrapport for tiden 1/10 2010-30/9 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. oktober 2011 Driftsbudget for tiden 1/10 2011-30/9 2012 Administration: Ejendomsadministrationen

Læs mere

TIL STATUSBOG. Andelsboligforeningen "Sundbyvester"

TIL STATUSBOG. Andelsboligforeningen Sundbyvester TIL STATUSBOG Andelsboligforeningen "Sundbyvester" Årsrapport for tiden 1/4 2009-31/3 2010 Likviditetsoversigt pr. 1. april 2010 Driftsbudget for tiden 1/4 2010-31/3 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sundbyvester"

Andelsboligforeningen Sundbyvester Andelsboligforeningen "Sundbyvester" Årsrapport for tiden 1/4 2010-31/3 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. april 2011 Driftsbudget for tiden 1/4 2011-31/3 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2006

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2006 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5

Læs mere

Årsregnskab for

Årsregnskab for 0 Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N ------------------------------- Årsregnskab for 2011 ------------------------------- 1 Indhold ------------

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2010 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

A/B Frederiksberg Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19

A/B Frederiksberg Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19 CVR-nr. 13 09 24 19 Årsregnskab for 2012 Nærværende årsregnskab er godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2013 dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM

Læs mere

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V o Arsregnskab for 2014 Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen "Vejlegårdsparken" Årsrapport for 2011

Ejerlejlighedsforeningen Vejlegårdsparken Årsrapport for 2011 Ejerlejlighedsforeningen "Vejlegårdsparken" Årsrapport for 2011 Administrator: CEJ Ejendomsadministration A/S Meldahlsgade 5 1613 København V Telefon 33 33 82 82 www.n-c.dk CVR.nr. 29442789 Aalborg Hasseris

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2009

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2009 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2009 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2010 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2008

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2008 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2008 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2009 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbis Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Århus C

Andelsboligforeningen Lundbis Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Århus C Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Århus C Årsrapport for 2008 (30. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsens

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN FJORDHUSENE, KARREBÆKSMINDE CVR nr. 31 81 13 41 Årsrapport 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på foreningens generalforsamling Karrebæksminde,

Læs mere

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Domus Vista

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET c/o AC Administration I/S 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling / 2013 dirigent Navn: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger...

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Foreningen af lejlighedsejere i ejendommen

Foreningen af lejlighedsejere i ejendommen Foreningen af lejlighedsejere i ejendommen Pilegårdsvej 22-58, 2730 Herlev Regnskab for året 2007 Administrator: Advokat Arne Linde Olsen Oslo Plads 16 2100 København Ø Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅBAKKEN V (Cvr. nr ) ÅGERUP Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅBAKKEN V (Cvr. nr ) ÅGERUP Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 www.hrrevision.dk ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅBAKKEN V (Cvr. nr. 29 49 28 16) ÅGERUP 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling afholdt

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Grundejerforeningen Christianshusvej Christianshusvej 17, V/Formand Henrik Andersen, 2970 Hørsholm. Årsrapport

Grundejerforeningen Christianshusvej Christianshusvej 17, V/Formand Henrik Andersen, 2970 Hørsholm. Årsrapport Grundejerforeningen Christianshusvej Christianshusvej 17, V/Formand Henrik Andersen, 2970 Hørsholm Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsespåtegning 1 Den

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2008 30. september 2009 Balance pr. 30. september 2009 (12. regnskabsår) ØSTER ALLÉ 48-50 - 2100 KØBENHAVN Ø TEL: +45 35

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Årsregnskab

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2007 30. september 2008 Balance pr. 30. september 2008 (11. regnskabsår) ØSTER ALLÉ 48-50 - 2100 KØBENHAVN Ø TEL: +45 35

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005 Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2005 (27. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning og påtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C CVR-nr. 20 87 43 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent ÅRSRAPPORT 2010/2011 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

Andelsboligforeningen "Bytoften 2-12"

Andelsboligforeningen Bytoften 2-12 Andelsboligforeningen "Bytoften 2-12" Årsrapport for tiden 1. juli 2010-30. juni 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. juli 2011 Driftsbudget for tiden 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2013 samt Balance pr. 31.

Læs mere

Ejerforeningen Sadolinparken

Ejerforeningen Sadolinparken Årsregnskab for 2014 Årsregnskabet er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

Ejerlauget Søndermølle Mylius Erichsens Vej 16B 9210 Aalborg SØ. CVR-nummer:

Ejerlauget Søndermølle Mylius Erichsens Vej 16B 9210 Aalborg SØ. CVR-nummer: Mylius Erichsens Vej 16B 9210 Aalborg SØ CVR-nummer: 34 42 29 07 Årsrapport for 2014 (9. regnskabsår) Godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Greve Strands Revision

Greve Strands Revision v! Registreret Revisor FRR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Til 43 9703 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk IWNI.greve revision,dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2014

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Andelsboligforeningen Buskager 1-9 / Stilledal 17-19, Vanløse. Årsrapport for 2009. 32. regnskabsår

Andelsboligforeningen Buskager 1-9 / Stilledal 17-19, Vanløse. Årsrapport for 2009. 32. regnskabsår Andelsboligforeningen Buskager 1-9 / Stilledal 17-19, Vanløse Årsrapport for 2009 32. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Enghavevej 13-29

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Andelsboligforeningen Ingolf CVR-nr Årsrapport 2012

Andelsboligforeningen Ingolf CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen Ingolf

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003

ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003 ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 16. september 2003 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Åparken 6 Åparken 6 8000 Århus C

Andelsboligforeningen Åparken 6 Åparken 6 8000 Århus C Åparken 6 8000 Århus C Årsrapport for 2008 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsens årsberetning og påtegning...

Læs mere

Greve Strands Revision

Greve Strands Revision \ vi Registreret Revisor FRR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Tlf 43 9703 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk www.greverevision.dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2010

Læs mere

Andelsboligforeningen Holsteinsgade 43-45 & Fiskedamsgade 21

Andelsboligforeningen Holsteinsgade 43-45 & Fiskedamsgade 21 RevisionsAktieselskabet.dl{ egistrerede revisorer Andelsboligforeningen Holsteinsgade 43-45 & Fiskedamsgade 21 CVR nr.: 15 Ol 88 87 Holsteinsgade 43-45 & Fiskedamsgade 21 2100 København Ø Årsrapport 2010/2011

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Andelsboligforeningen "Toldgaarden" Haraldsdalvej 29-49, 6330 Padborg. Årsrapport

Andelsboligforeningen Toldgaarden Haraldsdalvej 29-49, 6330 Padborg. Årsrapport Andelsboligforeningen "Toldgaarden" Haraldsdalvej 29-49, 6330 Padborg Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Læs mere