Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2009/ regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2009/10. 50. regnskabsår"

Transkript

1 Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2009/ regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon Telefax CVR-nr Hjemmeside: K Ø B E N H A V N K Ø G E Medlem af RevisorGruppen Danmark Internationalt samarbejde: Clarkson Hyde medejer af skatterådgivningsfirmaet ReviTax A/S

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE GENERELLE OPLYSNINGER 1 BESTYRELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3-4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 5 RESULTATOPGØRELSE 6-8 ÅRETS RESULTAT 8 AKTIVER 9 PASSIVER 10 EGENKAPITAL 11 NOTER LIKVIDITETSOVERSIGT BUDGET FOR ÅRET 2010/ BILAG MED SUPPLERENDE OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN 19

3 1. GENERELLE OPLYSNINGER NAVN Andelsboligforeningen Nymølle Norgesgade 42-58/Hollænderdybet 33-35/Finlandsgade København S CVR-nr ADMINISTRATION Ejendomsadministrationen Andelsbo Dronning Olgas Vej Frederiksberg Telefon Telefax REVISION Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon Telefax

4 2. BESTYRELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2009/10 for Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle 212 stilling samt resultat. Endvidere oplyses, at der bestyrelsen bekendt ikke er verserende retssager, udover hvad der fremgår af årsrapporten, og at alle aktuelle forpligtelser og eventualforpligtelser er indarbejdet og oplyst i årsrapporten, herunder kautions- garanti- og lignende forpligtelser. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København den 27. september 2010 BESTYRELSEN: Leif Børme Maria Steenberg Hansen Mikkel Makne (formand) Ane Lykkegaard Jan Bærentsen INTERN REVISOR Bo Andresen Som foreningens administrator: ADMINISTRATOR: Hanne Menné Nina Pagh

5 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til andelshaverne i andelsboligforeningen Nymølle Vi har revideret årsrapporten for Andelsboligforeningen Nymølle for regnskabsåret 1. september august 2010, omfattende bestyrelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Revisionen har ikke omfattet budgettallene for indeværende og kommende regnskabsår samt bilag med supplerende oplysninger om ejendommen. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Bestyrelsens ansvar for årsrapporten Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for andelsboligforeningens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsboligforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

6 4. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2010 samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. september august 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 27. september 2010 Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Jørgen Jørgensen statsautoriseret revisor

7 5. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for 2009/10 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de fravigelser og tilpasninger, der følger af foreningens særlige forhold samt lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år. RESULTATOPGØRELSEN Indtægter og udgifter Indtægter og udgifter er indregnet i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret. Væsentlige resultatposter er periodiseret pr. statusdagen. Betalt prioritetsafdrag Et beløb svarende til årets betalte afdrag på prioritetsgæld er henlagt af årets resultat til en reservefond under egenkapitalen. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Foreningens ejendom måles til senest kendte offentlige ejendomsvurdering (kontantværdi) med tillæg af de forbedringsarbejder på ejendommen som måtte være afholdt efter vurderingstidspunktet. Op- eller nedskrivning er ført på opskrivningsfond ejendom under egenkapitalen. Under hensyntagen til det retvisende billede af årsrapporten og andelsboligforeningslovens bestemmelser om værdiansættelse, foretages der ikke afskrivninger på ejendommen. Gældsforpligtelser Foreningens prioritetsgæld måles til kontantværdi. Kursregulering af prioritetsgælden til kontantværdien pr. statusdagen er ført på kursreguleringsfond prioritetsgæld under foreningens egenkapital. ANDELSVÆRDIER I henhold til bestemmelserne i Andelsboligforeningsloven og foreningens vedtægter er udarbejdet forslag fra bestyrelsen til priser på andelene til godkendelse på generalforsamlingen. Prisforslaget fremgår som særskilt note.

8 6. RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1. SEPTEMBER AUGUST ORDINÆRE INDTÆGTER OG UDGIFTER / /10 Budget kr. Ordinære indtægter: Boligafgift - medlemmer incl. grundgebyr antenne kr Vaskeri vaskeriindtægter afholdte udgifter Restancegebyrer Afgift ved salg af andele Renteindtægter Reservefondsudlodning Tilskud efter lov om privat byfornyelse Andre indtægter (salg af navneskilte) ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT Ordinære udgifter: Prioritetsrenter Ejendomsskatter Grundskyld Renovation m.v Vandafgifter Forsikringer El-forbrug overført elforbrug til vaskeri Vicevært Trappevask transport

9 7. RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1. SEPTEMBER AUGUST / /10 Budget kr Transport Vinduespolering Arbejdsgiverbidrag incl. lønsumsafgift Snerydning Anden renholdelse Håndværkerudgifter Maler Snedker og tømrer Murer Blikkenslager og smed El-installatør Glarmester Gårdsplads og vej Låseservice Anden vedligeholdelse Medielicens 891 Antenne signallevering, Copy-Dan m.v indbetalt af medlemmer Administrationshonorar Varmeregnskabshonorar Revision af årsrapport m.v. samt assistance ved opstilling af budget for det kommende regnskabsår PBS - gebyrer Kopiering og kontorartikler Blomster og gaver Telefon- og kontorholdsgodtgørelse Møder og generalforsamling Telefon og internet Tilskud til fester (50 års jubilæum) ORDINÆRE UDGIFTER I ALT

10 8. RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1. SEPTEMBER AUGUST / /10 Budget kr. - EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER OG UDGIFTER - Ekstraordinære indtægter: 0 Rest vedr. hensat til renovering af gårdfacader, indtægtsført Ekstraordinære indtægter i alt Ekstraordinære udgifter: 0 Renovering af gårdfacader overført fra hensættelser Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 Resultat af ekstraordinær drift ÅRETS SAMLEDE RESULTAT Ordinære indtægter Ordinære udgifter Ordinært resultat Ekstraordinært resultat Årets resultat afdrag på prioritetsgæld Årets samlede resultat efter afdrag

11 9. BALANCE PR. 31. AUGUST A K T I V E R - Ejendommens værdikonto: Saldo iflg. sidste årsrapport, kontant ejendomsværdi pr. 1. oktober (Kontant ejendomsværdi iflg. alm. vurdering pr. 1. oktober 2008 kr ) MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER ANLÆGSAKTIVER I ALT Restance boligafgift Varmeregnskab 2010/11 Afholdte udgifter indgåede bidrag Tilgodehavende tilskud iflg. lov om privat byfornyelse Forudbetalte omkostninger TILGODEHAVENDER Kassebeholdning Indestående Nordea A/S, altankonto Indestående Nordea A/S, erhvervskonto (kreditmaksimum kr ) LIKVIDE BEHOLDNINGER OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

12 10. BALANCE PR. 31. AUGUST P A S S I V E R - EGENKAPITAL Hensat til renovering af gårdfacader Saldo iflg. sidste årsrapport anvendt hensættelse overført til resultatopgørelsen HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT 0 Prioritetsgæld: Udløbsår % Restgæld iflg. sidste status Afdrag Restgæld Realkredit Danmark , Realkredit Danmark , Realkredit Danmark , Realkredit Danmark , Realkredit Danmark , kursregulering af prioritetsgæld, overført til egenkapitalen Prioritetsgæld omregnet til kontantværdi Forudbetalt løbende boligafgift Skyldig A-skat m.v Skyldige omkostninger Skyldige prioritetsrenter Flytteafregninger Mellemregning altanprojekt Mellemregning med administrator Forudbetalt leje og deposita GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I ALT

13 11. BALANCE PR. 31. AUGUST 2010 EGENKAPITAL Aktiver Gældsforpligtelser EGENKAPITAL I ALT Egenkapitalen kan specificeres således: Andelskapital: Saldo iflg. sidste årsrapport Reservefond: Saldo iflg. sidste årsrapport betalte prioritetsafdrag Kursreguleringsfond prioritetsgæld: Saldo iflg. sidste årsrapport årets kursregulering Egenkapital i øvrigt: Saldo iflg. sidste årsrapport Årets samlede resultat EGENKAPITAL I ALT

14 12. NOTER Note 1. Prioritetsgæld Til sikkerhed for prioritetsgæld er der udstedt pantebreve med pant i foreningens ejendom. Prioritetsgælden specificeres således: Realkredit Realkredit Realkredit Danmark Danmark Danmark Lånetype Obligationslån Obligationslån Obligationslån Hovedstol Rentesats 5,00% 5,00% 5,00% Restløbetid, år Restgæld Obligationsrestgæld Officiel kurs 100,00 100,00 100,00 Kursværdi Realkredit Danmark Lånetype Kontantlån Hovedstol Rentesats 5,37% Restløbetid, år 29 Restgæld Obligationsrestgæld Officiel kurs 100,00 Kursværdi (i alt kr ) Der betales afdrag på alle 4 lån. Ejerpantebreve til fri disposition: Ejerpantebrev kr med pant i foreningens ejendom beror hos administrator. Foreningen har pr. 31 august 2010 ingen renteswapaftaler.

15 13. Note 2. Andelsværdier Egenkapital før reservation og regnskabsmæssige hensættelser Regnskabsmæssige hensættelser 0 Egenkapital iflg. årsrapport Reserveret til imødegåelse af fald i egenkapitalen på grund af kursregulering af gælden, fremtidige større vedligeholdelsesarbejder m.v Forslag til samlet andelspris I årsrapporten og ved beregning af andelsværdier er ejendommen optaget til seneste offentlige ejendomsværdi. Ejendommen er ikke valuarvurderet. Egenkapitalen fordeles iflg. vedtægternes 7 stk. 1 efter boligafgift. Andelenes samlede månedlige boligafgift (september 2010 incl. grundgebyr antenne) udgør kr ,50. Andelsprisen pr. boligafgiftskrone udgør kr = 354, ,50 Den enkelte andelshavers indskud fremgår af andelshavernes andelsbevis. I henhold til vedtægternes 7 foreslår bestyrelsen værdien af andelene fastsat til kr. 354,08 pr. boligafgiftskrone incl. grundgebyr antenne (september 2010 boligafgift) (sidste år kr. 354,08) gældende for perioden 1. december november Den foreslåede værdi af andelene udgør i alt kr (sidste år kr ), hvilket ligger indenfor den samlede maksimale værdi, opgjort i henhold til 5 stk. 2 litra C (kontant ejendomsvurdering) i lov om andelsboligforeninger m.v. kr Vedr. etablering af franske altaner og alm. altaner er det besluttet, at foreningen på de enkelte andelshaveres vegne foretager udbetalinger til de enkelte håndværkere m.v. for etablering af franske altaner og alm. altaner. Andelshaverne indbetaler hver deres andel af altanudgiften til foreningen. Der er i 2008/09 og 2009/10 af 13 andelshavere blevet indbetalt kr og blevet afholdt udgifter for i alt kr Dette giver en mellemregning på altanprojektet på kr som fremgår af årsrapporten. Ved eventuelt salg af andelene vil andelshaverne blive godskrevet udgiften til altanerne som individuel forbedring. Altanerne afskrives over 50 år. Beløbet vedr. de individuelle altaner, med fradrag af afskrivninger, vil som konsekvens heraf blive fratrukket i andelsboligforeningens formue, når altanerne bliver medregnet ved fastsættelsen af den offentlige vurdering af ejendommen.

16 14. Ved bestyrelsens forslag til andelspriser er der indarbejdet en reservation på kr til imødegåelse af fald i foreningens egenkapital. Reglerne vedrørende overdragelse af andelene findes i vedtægternes 7-9. Tillæg til note vedr. andelsværdi Under henvisning til Vestre Landsretsdom af 12. januar 1995 skal vi gøre opmærksom på, at de vedtagne andelsværdier eventuelt skal nedsættes, såfremt der inden næste ordinære generalforsamling fremkommer en ny offentlig vurdering, hvor ejendommens værdi er mindre end den værdi, som ejendommen er opført til i denne årsrapport. Note 3. Garantier og sikkerhedsstillelser Foreningen har stillet garanti for 6 lån til delvis finansiering af køb af lejligheder. Garantierne er maksimeret til i alt oprindeligt kr Til sikkerhed for erhvervskontoens kreditmaksimum er deponeret ejerpantebrev kr med pant i foreningens ejendom. Note 4. Eventualforpligtelser Ingen

17 15. Andelsboligforeningen Nymølle Likviditetsoversigt pr. 31. august / kr. Disponible beløb: Restance boligafgift Varmeregnskab 2010/ Tilgodehavende tilskud iflg. lov om privat byfornyelse Forudbetalte omkostninger Kassebeholdning Indestående Nordea A/S, altankonto Indestående Nordea A/S, erhvervskonto Diverse gældsposter: Forudbetalt løbende boligafgift Skyldig A-skat m.v Skyldige omkostninger Skyldige prioritetsrenter Flytteafregninger Mellemregning altanprojekt Mellemregning med administrator LIKVIDITETSOVERSKUD PR. 31. AUGUST Derudover kan der trækkes på erhvervskontoens kreditmaksimum kr

18 16. Likviditetsudviklingen kan i store træk specificeres således: Likviditetsoverskud efter hensættelser pr. 1. september Formuetilgang i årets løb: Årets ordinære overskud Årets ekstraordinære overskud Stigning i forudbetalt leje og deposita afdrag på prioritetsgæld LIKVIDITETSOVERSKUD PR. 31. AUGUST

19 17. Andelsboligforeningen Nymølle Budget for året 2010/11 - I N D T Æ G T E R /11 kr. Ordinære indtægter: Boligafgift - medlemmer incl. grundgebyr antenne kr Vaskeri vaskeriindtægter afholdte udgifter Renteindtægter, anslået Reservefondsudlodning 800 Tilskud efter lov om privat byfornyelse Ordinære udgifter: - U D G I F T E R - Prioritetsrenter Ejendomsskatter Grundskyld Renovation m.v Vandafgifter Forsikringer El-forbrug overført elforbrug til vaskeri Vicevært Transport Vinduespolering Arbejdsgiverbidrag incl. lønsumsafgift Anden renholdelse Håndværkerudgifter, anslået Medielicens 900 Antenne signallevering, Copy-Dan m.v indbetalt af medlemmer Administrationshonorar incl. moms pr. 1. januar Varmeregnskabshonorar Revision af årsrapport m.v. samt assistance ved opstilling af budget for det kommende regnskabsår transport

20 18. transport Assistance i forbindelse med indarbejdelse af supplerende oplysninger i årsrapporten 2009/10 og 2010/ PBS - gebyrer Kopiering og kontorartikler Blomster og gaver Telefon- og kontorholdsgodtgørelse Møder og generalforsamling Telefon og internet Tilskud til fester Resultat af ordinær drift: Ordinære indtægter Ordinære udgifter Overskud af ordinær drift afdrag på prioritetsgæld Resultat efter afdrag LIKVIDITETSOVERSIGT FOR ÅRET 2010/11 Likviditetsoverskud pr. 1. september Ordinært resultat efter afdrag Likviditetsoverskud pr. 31. august Foranstående budget for perioden 1. september august 2011 er udarbejdet af andelsboligforeningens bestyrelse til forelæggelse og godkendelse på den kommende generalforsamling. Ved bestyrelsens forslag er der ikke taget hensyn til generalforsamlingens evt. vedtagelse af en ændring af boligafgiften samt evt. større vedligeholdelses-og forbedringsarbejder på ejendommen udover det i budgettet anførte. Derudover kan der trækkes på erhvervskontoens kreditmaksimum kr

21 19. BILAG MED SUPPLERENDE OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN 1. Arealer og ejendommens værdi Ejendommens areal udgør i henhold til Bygnings-og Boligregistret (BBR) m², som består af: 157 boligandele erhvervsandel 55 Areal i alt m 2 Kontant ejendomsværdi ved den offentlige vurdering pr. 1. oktober 2008 udgør kr , hvilket svarer til en kontantværdi på kr pr. m². 2. Andelshavernes hæftelsesforhold Iflg. vedtægternes 5 hæfter medlemmerne alene med deres indskud for forpligtelser vedrørende foreningen. Det kan oplyses, at iflg. administrator har realkreditinstituttet og banken ikke taget forbehold om personlig hæftelse fra andelshaverne. 3. Forsikringsmæssige forhold Ejendommen er forsikret hos Alka Forsikring. Forsikringen omfatter bygningsbrand, anden bygningsbeskadigelse, husejeransvar, bestyrelsesansvar, glas, sanitet, svamp, insekt, huslejetab, restværdi og løsøre. Forsikringen dækker ikke svampeskade og/eller insektskade, der opstår i eller udbreder sig fra cykeloverdækninger.der er i forsikringspolicen herudover ikke anført individuelle forbehold. Med hensyn til forsikringssummer og selvrisiko ved eventuel skade samt vilkår iøvrigt henvises til ejendommens police med tilhørende forsikringsbetingelser. 4. Supplerende oplysninger om pris ved handel med andele Ved handel med andele til de i note 2 opgjorte andelsværdier indgår ejendommen i andelsværdiberegningen med en værdi på kr (kr pr. m²) minus hensættelser kr (kr. 681 pr. m²) eller netto kr Denne værdi svarer på totalbasis - med et areal for ejendommen på m² - til en kontantværdi kr pr. m². 5. Andre oplysninger Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan for ejendommen.

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S

~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S ~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S Gårdlauget Sølvtorvet Arsrapport for 23. november 2009-31. december 2010 1. regnskabsår Fændediget 13.. 4600 Køge Telefon 56 65 52 52 CVR-nr. 30 82 19

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER 10 Gårdlauget Sølvtorvet Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER Gårdlaugetskontingent - medlemmer Renteindtægter Indtægter i alt 374.700 kr. 375.700 El-forbrug Forsikring Anskaffelser til gården Gård-

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

Andelsboligforeningen "Isted af 1964"

Andelsboligforeningen Isted af 1964 Andelsboligforeningen "Isted af 1964" Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. januar 2012 Driftsbudget for tiden 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2004 30. september 2005 Balance pr. 30. september 2005 (8. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ANDELSBOLIGFORENINGEN ASSURANDØRERNES GAARD CVR nr. 35576320 Årsrapport 2013/2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på andelsboligforeningens generalforsamling Frederiksberg,

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbis Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Århus C

Andelsboligforeningen Lundbis Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Århus C Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Århus C Årsrapport for 2008 (30. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsens

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

STATUSBOGEN BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. (28. regnskabsår) Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Årsrapport for 2006

STATUSBOGEN BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. (28. regnskabsår) Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Årsrapport for 2006 BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER '' '' STATUSBOGEN Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager Årsrapport for 2006 (28. regnskabsår) === LERSØ PARKALLE 112 2100 KØBENHAVN Ø TELEFON 3929 0800 TELEFAX

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2008

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2008 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere