Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Gæstekantinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 06-03-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Gæstekantinen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Christian Kaastrup Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Akutberedskabet - Sundhedsstyrelsens rapport vedrørende akutberedskabet Ansøgning om anlægsbevilling til ombygning af Ollerup Plejehjem, servicedel, samt salg af boligdel Ansøgning om anlægsbevilling til ombygning/tilbygning, Ollerup Plejehjem, boligdel samt køb af boligdelen Arealoverførsel ved Gammel Skårupvej Christinedalsbækken - renovering af rørlagt strækning i Poul Smeds Mose Godkendelse af takster for Klintholm I/S Godkendelse af takster for Kværndrup Vandværk Parkeringsanlæg i Svendborg bymidte Parkeringskontrol i Svendborg Kommune efter kommunesammenlægnngen Regnskabsafslutning - Svendborg Vand på én adresse Folkeskolens afsluttende prøver SAK - ansøgning om tilskud til facaderenovering Lokalplan for transportcenter ved motorvejen Ansøgning om øget driftstilskud til puljeinstitutionen Askelæ Flytning af Børnely Flytning af Regnbuen Orientering

2 1. Godkendelse af dagsorden Jørgen Lundsgaard (C) var fraværende under punkterne 1-2. Godkendt. 2. Akutberedskabet - Sundhedsstyrelsens rapport vedrørende akutberedskabet. 07/3112 Svendborg Kommunes bemærkninger til den af Sundhedsstyrelsen udarbejdede rapport vedrørende akutberedskabet. Svendborg Kommune har modtaget Sundhedsstyrelsens rapport vedrørende akutberedskabet. Uddrag af rapporten vedlægges. Rapporten behandler en række emner i tilknytning til akutberedskabet med en samlet anbefaling opdelt i 29 punkter. I denne fase af drøftelserne af akutberedskabet har Borgmesteren og Udvalgsformanden for Sundhed og Forebyggelsesudvalget vurderet det hensigtsmæssigt, at Svendborg Kommune deltager i debatten ved blandt andet at fremsende et høringssvar fra Byrådet. Administrationen har på den baggrund udarbejdet vedlagte høringssvar til Region Syddanmark. Ikke vurderet. - Administrationen foreslår, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalget: at fremsende vedlagte høringssvar, som en del af Svendborg Kommunes deltagelse i debatten vedrørende akutberedskabet i Region Syddanmark. Bilag: Akutberedskab, hele rapporten Uddrag af rapport vedr. Akutberedskab Høringssvar til Region Syddanmark Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Medhat Khattab (V), Arne Ebsen (T) og Jørgen Pless (L) var fraværende. 95

3 Taget til efterretning. Jørgen Lundsgaard (C) var fraværende. 3. Ansøgning om anlægsbevilling til ombygning af Ollerup Plejehjem, servicedel, samt salg af boligdel 06/4019 Fra Egebjerg Kommune foreligger sagen vedr. anlægsbevilling til ombygning servicedelen, Ollerup Plejehjem, samt til salg af boligdelen til endelig godkendelse. Gennem godt 3 år har Hjemmeplejen og Teknik og Miljøafdelingen arbejdet med mulighederne for at ombygge Stenstrup og Ollerup Plejehjem efter lov om almene boliger. Ombygningen af Stenstrup Plejehjem er besluttet og sat i gang, og nu er vi klar til at sætte Ollerup Plejehjem i gang. Socialudvalget har løbende fulgt sagen, og på mødet den 22. november godkendte udvalget et dispositionsforslag. Kommunalbestyrelsen har fulgt sagen på flere temamøder og i 2005 var der politiske forhandlinger om finansiering af Egebjerg Kommunes andel af projektet, hvor der blev afsat kr Denne ramme er holdt ved igangsætning af Stenstrup Plejehjem, og der er nu grundlag for behandling af støttesagen efter lov om almene boliger, godkendelse af Skema A for Ollerup Plejehjem, hvilket sker på næste punkt på denne dagsorden. På baggrund af ovenstående fremsendes ansøgning om anlægsbevilling til gennemførelse af projektet kr i udgift til ombygning af servicedelen, kr i indtægt fra tílskud til serviceareal. kr i indtægt fra salg af boligdelen. Endvidere søges om en tillægsbevilling til driften på kr til yderligere kommunalt indskud (7%) Specifikation af bevillingen forefindes på sagen. Der henvises iøvrigt til beregningsmodel til beslutningsgrundlag, der ligeledes forefindes på sagen. Den samlede kommunale udgift for hele plejehjemsprojektet både Stenstrup og Ollerup, kan med de ansøgte bevillinger holdes indenfor den afsatte ramme på kr Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen. Det indstilles, at ansøgningen om anlægsbevillinger fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse. 96

4 Beslutning i Egebjerg Økonomiudvalg den : Oversendes til kommunalbestyrelsens godkendelse. Beslutning i Egebjerg Kommunalbestyrelsen den : Godkendt med forbehold af SLU s efterfølgende godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget den : Oversendes til Socialudvalget. Jesper Ullemose (V) var fraværende. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Administrationen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets endelige godkendelse. Beslutning i Socialudvalget den : Fremsendes. Medhat Khattab (V) var fraværende. 4. Ansøgning om anlægsbevilling til ombygning/tilbygning, Ollerup Plejehjem, boligdel samt køb af boligdelen. 06/4019 Fra Egebjerg Kommune foreligger sagen vedr. anlægsbevilling Ollerup Plejehjem til ombygning/tilbygning af bodelen, samt til køb af boligarealerne til endelig godkendelse. Gennem godt 3 år har Hjemmeplejen og Teknik og Miljøafdelingen arbejdet med mulighederne for at ombygge Stenstrup og Ollerup Plejehjem efter lov om almene boliger. Ombygningen af Stenstrup Plejehjem er besluttet og sat i gang, og nu er vi klar til at sætte Ollerup Plejehjem i gang. Socialudvalget har løbende fulgt sagen, og på mødet den 22. november godkendte udvalget et dispositionsforslag. Kommunalbestyrelsen har fulgt sagen på flere temamøder, og i 2005 var der politiske forhandlinger om finansiering af Egebjerg Kommunes andel af projektet. Der blev afsat kr. Denne ramme er holdt ved igangsætning af Stenstrup Plejehjem, og der er nu grundlag for behandling af støttesagen efter lov om almene boliger, godkendelse af Skema A for Ollerup Plejehjem, hvilket sker på andet punkt på dagsordnen. På baggrund af ovenstående fremsendes ansøgning om anlægsbevilling til gennemførelse af projektet, udgift kr til ombygning af boligdelen, opførelse af nye ældreboliger samt til køb af bodelen. Bevillingen 97

5 finansieres ved optagelse af en byggekredit i Kommunekredit på 91% af udgiften kr , beboernes andel på 2% kr samt et kommunalt indskud på 7% kr Specifikation af bevillingen forefindes på sagen. Der henvises iøvrigt til beregningsmodel til beslutningsgrundlag, der ligeledes forefindes på sagen. Anlægsbevillingen finansieres fuldt ud af byggekredit, beboernes andel samt et kommunalt indskud. Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen. Det indstilles, at ansøgningen om anlægsbevilling fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse. Bilag: Beregningsdel til Beslutningsgrundlag Beslutning i Egebjerg Økonomiudvalg den : Oversendes til kommunalbestyrelsens godkendelse. Beslutning i Egebjerg Kommunalbestyrelsen den : Godkendt med forbehold af SLU s efterfølgende godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget den : Oversendes til Socialudvalget. Jesper Ullemose (V) var fraværende. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Administrationen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets endelige godkendelse. Beslutning i Socialudvalget den : Fremsendes. Medhat Khattab (V) var fraværende. 5. Arealoverførsel ved Gammel Skårupvej 07/1932 Der lægges op til vederlagsfri arealoverførsel af 246 m² kommunalt areal ved Gammel Skårupvej til Svendborg Andelsboligforening. 98

6 I forbindelse med afslutning af byggemodningsarbejdet i området ved Gammel Skårupvej skal der ske udskillelse, sammenlægning og arealoverførsel for at bringe de matrikulære forhold i overensstemmelse med de nye anlæg. Det er aftalt med Svendborg Andels-boligforening, at 2 små arealer på i alt 246 m² syd for den forlagte Gammel Skårupvej hensigtsmæssigt overføres til foreningens ejendom, plejecenteret Trollemosen. De 2 arealer er græsarealer langs vejrabatten. Overførslen til SAB vil fritage Svendborg Kommune for den fremtidige vedligeholdelse af arealerne. Udgiften til den matrikulære berigtigelse er indeholdt i byggemodningsomkostningerne. Udstykningsloven. Administrationen indstiller til oversendelse til Økonomiudvalget, at Der vederlagsfrit overføres 246 m² kommunalt areal til matr.nr. 2 au, Bjørnemose, Svendborg Jorder tilhørende Svendborg Andelsbolig-forening. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Tiltrådt. 6. Christinedalsbækken - renovering af rørlagt strækning i Poul Smeds Mose 07/1928 Sagen om renovering af rørlagt kommunalt vandløb fremlægges på ny med anmodning om frigivelse af en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. I december 2005 indledtes arbejdet med renovering af den ca. 50 år gamle rørlagte strækning af det kommunale vandløb i stor dybde under Poul Smeds Mose. Renoveringsarbejdet viste sig at være langt mere omfattende end oprindelig antaget, fordi hele ledningen var brudt sammen under det 8-9 m tykke lag affald og jord, der er fyldt ovenpå ledningen ved retablering af lossepladsen. Renoveringsarbejdet er udført med en ny boret ledning. Arbejdet er nu næstne afsluttet, men der resterer retablering af brønd samt, genplantning og reparation af skovveje og stier. 99

7 Som følge af store og uforudsete vanskeligheder bl.a. den meget våde vinter, rækker den oprindelige anlægsbevilling på i alt 3,0 mio. kr. ikke til færdiggørelse af arbejdet. Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. der fordeler sig således: Vanskeligheder ved boring bl.a. sten Udskiftning af ødelagt brønd Ekstra retablering af veje, stier og beplantning p.g.a. vejrliget Afskærende afløbsledning Komplikationer og forsinkelse ved tilslutning af afløb under Banen til dyb brønd Opgravning ved banen, leje af gravekasser og hegn Ekstra rådgiverhonorar og entrepriseforsikring Uforudsete udgifter I alt kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Der er endvidere etableret nyt afløb under jernbanen fra søen ved Svendborg Gymnasium. Udgifterne hertil på kr. fordeles mellem de private grundejere, der leder vand til søen. Afløbet fra søen kobles til det kommunale vandløb. Projektets samlede omkostninger er beregnet til kr., hvoraf der allerede er frigivet anlægsbevilling på i alt kr. Der er således behov for en yderligere bevilling på kr., der foreslås tilvejebragt på en af følgende møder: 1. Omprioritering på investeringsoversigten for vandløb Udskydelse af renovering af det rørlagte vandløb ved Produktionshøjskolen kr. Udskydelse genopretningsopgaver på vandløb kr. Renovering af legepladsen kr. i alt kr. 2. Omprioritering på andre områder af investeringsoversigten for Vandløbslov og Regulativ for kommunevandløb i Svendborg Kommune. Administrationen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at a. Merudgiften kr. finansieres ved udskydelse af renoveringsopgaver på vandløb som anført ovenfor under 1), samt at udskudte anlægsarbejder på vandløb samt renovering af legepladser inddrages ved budgetlægningen for 2008, eller b. Merudgiften på findes ved omprioritering på andre områder af investeringsoversigten for Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilling a følges. 100

8 De afsatte beløb til renovering af rørlagte vandløb vurderes i forbindelse med budget Godkendelse af takster for Klintholm I/S 07/1822 Godkendelse af takster for Klintholm I/S for Klintholm I/S har den 8. december 2006 vedtaget takster for Af væsentlige ændringer kan nævnes: Taksten for deponi stiger med 20 kr./ton til 220 kr./ton. Statsafgiften er uændret 375 kr./ton. Rent jord til jorddepot stiger fra 0 kr./ton til 15 kr./ton. Taksterne sendes hermed til godkendelse af byrådet med henblik på indarbejdelse i de kommunale affaldsgebyrer. Takster for et fælleskommunalt 60 selskab kan ikke godkendes af selskabets bestyrelse, men skal forelægges de respektive kommunalbestyrelser til godkendelse. For Svendborg Affald vil de nye takster betyde en forventet merudgift på ca kr. til bortskaffelse af deponiaffald fra genbrugsstationerne. Udgiften afholdes over budgettet. Deponiaffald bortskaffes i henhold til regulativerne for Svendborg Kommune. Administrationen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at Prisliste for Klintholm I/S for 2007 godkendes. Bilag: Klintholm I/S, takstblad 2007 Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Tiltrådt. 8. Godkendelse af takster for Kværndrup Vandværk /

9 Godkendelse af Kværndrup Vandværks takster Kværndrup Vandværk søger om godkendelse af takster for Kværndrup Vandværk ligger i Faaborg -Midtfyn Kommune (tidl. Ryslinge) og har 971 forbrugere, hvor af de 5 bor i Svendborg (4 i tidl. Gudme og 1 i tidl. Egebjerg). Den tidl. Ryslinge Kommune og Egebjerg Kommune har godkendt de ansøgte takster før kommunesammenlægningen. Gudme Kommune har ikke behandlet sagen. Svendborg Kommune skal godkende taksterne, da der er brugere boende i Svendborg. Da taksterne er godkendt af Faaborg-Midtfyn Kommune, så betragtes godkendelse for 2007 som en formalitet, hvor der ikke ses på de samme parametre, som ved godkendelse af takster for vandværker i Svendborg. (Disse parametre er vurdering i forhold til Vandforsyningsplan, evt. indsatsplan samt vejledninger fra Danva og Foreningen af Danske Vandværker, FDA). Ved godkendelse af taksterne for 2008 indgås et samarbejde med Faaborg- Midtfyn kommune om vurderingsgrundlaget. Kværndrup Vandværk ønsker følgende godkendt: Anlægsbidrag består af: Hovedanlægsbidrag, Forsyningsledningsbidrag, Stikledningsbidrag. Hovedanlægsbidrag betales i h.t. fordelingsnøgle. Forbrugsenheder afrundes til nærmeste hele tal. Årsforbrug over m³/år fastsættes i hvert enkelt tilfælde. Nedenstående ses de tidligere godkendte takster og de ønskede takster kr kr. Hovedanlægsbidrag, pr. forbrugsenhed 3.969, ,00 Forsyningsledningsbidrag Pr. ejendom , ,00 Stikledningsbidrag, pr. stk. (op til 40 mm) 5.673, ,00 I alt , ,00 Større stikledninger priser oplyses af Vandværket Driftsbidrag Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig 500,00 500,00 Vandafgift pr.m³ 2,75 2,75 Gebyrer Rykkergebyr, 1. rykker 75,00 100,00 Lukke- og genåbningsgebyr ekskl. faktiske 250,00 600,00 omkostninger Aflæsningskort 75,00 100,00 Alle takster er ekskl. moms og statsafgift af ledningsført vand (5,00 kr/m³). Ingen for Svendborg Kommune. 102

10 Lovbek. om vandforsyning, nr. 130 af , 53, om godkendelse af takster for almene vandværker. Jf. 76 kan afgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed. Administationen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at Følgende takster godkendes for 2007: Hovedanlægsbidrag på kr., forsyningsledningsbidrag på kr., stikledningsbidrag op til 40 mm på kr. Fast bidrag på 500 kr./år, vandafgift på 2,75 kr./m³. Taksterne er ekskl. moms. De øvrige gebyrer skal ikke godkendes. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Tiltrådt. 9. Parkeringsanlæg i Svendborg bymidte 07/2397 Bevilling og frigivelse af kr. til rådgiverbistand i forbindelse med videreudvikling af en strategi- og handleplan for parkeringsforholdene i Svendborg bymidte. Byrådet har den 29. januar 2007 truffet principiel beslutning om: at der på grundlag af samlet strategi og handleplan for bymidten sker en gradvis udvikling, herunder af parkeringsfaciliteterne, at potentialet for byfortætning indgår i strategi og handleplan, at en aktuel aflastning sker omkring Voldgade, Hulgade og/eller Dronningemaen så et anlæg kan ibrugtages i 2008, at behovet for at øge antallet af parkeringspladser med interval tages op til revision, og at eventuel udvidelse af kapaciteten sker ved Centrumpladsen, Hulgade og/eller Dronningegården, samt at der ses på muligheden af at omdanne Rådhusgården, at der udformes forslag til en ændret kommunal takstpolitik baseret på: at afgifterne differentieres efter placering i bymidten, og evt. efter hvor lang tid den enkelte bil optager pladsen samt abonnementsordninger og licenser, at Takstpolitik, herunder udvidelse af takstzone samt differentiering af afgifterne, tages op, når der er skabt klarhed over udbygningen i Voldgade, Hulgade og/eller Dronningemaen, at der udformes forslag til finansieringsmodeller, herunder: - kommunal finansiering eventuelt ved salg af kommunalt areal og via p- indtægter og/eller låneoptagning, - hel eller delvis finansiering via private investorer. at der føres dialog med interessenter og indledes forhandling med 103

11 potentielle investorer med henblik på en afklaring af potentialet for privat finansiering. Jesper Kiel (Ø) kunne ikke støtte indstillingen, men henviste i stedet til sit beslutningsforslag fra mødet i Underudvalget for Miljø og Teknik den 5. december Opgaven forudsætter, at der iværksættes et udredningsarbejde, som har til formål at sikre et mere præcist grundlag for planlægningen. Trods den politiske beslutning om at afvente stillingtagen til en takstpolitik, er der behov for at supplere de allerede foretagne analyser og opstille en række scenarier med henblik på at kvalificere planlægningsarbejdet. Det forventes nødvendigt at foretage en brugerundersøgelse: Hvem anvender de nuværende parkeringspladser, i hvilket tidsrum m.v. Endvidere er der behov for at opstille indtægtsmodeller, afdække anvendelsesbehov i forbindelse med fortætning af bymidten osv. Der er nedsat en projektgruppe repræsenteret ved direktørområderne: Kommunaldirektøren,Økonomiafdelingen, Miljø & Teknik og Kultur & Plan. Der forventes behov for ekstern rådgiverbistand. Opgaven er indledende drøftet med firmaet Carl Bro. Der bevilges og frigives kr. til udredningsarbejde og udarbejdelse af en strategi- og handleplan. Heraf forventes udgiften til en brugerundersøgelse at udgøre kr.det resterende beløb skal dække rådgiverbistand, afholdelse af workshop med potentielle investorer, studier af analoge købstadsreferencer m.v. Udgiften afholdes af anlægsrammen for byens rum og pladser på konto under Miljø og Teknik, Sekretariat og Udvikling. Der resterer herefter kr. på anlægsrammen, fordelt med kr. til byens rum og pladser, herunder parkering og kr. til vedligeholdelse og udskiftning af byinventar. Kommuneplanen. Administrationen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at Der bevilges og frigives kr. til udredningsarbejde i forbindelse med udarbejdelse af en strategi- og handleplan for bymidten, herunder parkeringsforholdene. Udgiften afholdes af anlægsrammen for byens rum og pladser på konto under Miljø og Teknik, Sekretariatet og Udvikling. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Tiltrådt. Jesper Kiel (EL) stemmer imod. Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Til orientering. 104

12 10. Parkeringskontrol i Svendborg Kommune efter kommunesammenlægnngen 07/2785 Ansøgning om opnormering af parkeringskontrollen til 2 fuldtidsstillinger. Efter kommunesammenlægningen er opgaven med parkeringskontrol udvidet til også at gælde de gamle kommuner Gudme og Egebjerg. Området er herved blevet udvidet meget, men opgaven er dog ikke vokset proportionalt. Der er tale om en så væsentlig udvidelse i opgaven, at der bliver behov for en udvidelse af normeringen, hvis det ikke skal føre til en nedgang i den hidtidige parkeringskontrol. Umiddelbart kunne det være fristende, at den hidtidige parkeringskontrol i Svendborg kunne fortsætte uændret, og der ikke blev udført parkeringskontrol i Gudme og Egebjerg. Der er kun få parkeringsbegrænsninger i de 2 kommuner, og der findes ikke pladser med tidsbegrænset parkering. Det er dog ikke muligt. En lovændring af færdselsloven i 1999 medførte, at parkeringskontrol blev en kommunal opgave. Derfor skal der foretages et minimum af kontrol for, at Svendborg Kommune lever op til sin forpligtigelse i forhold til loven. Alternativt skal omfanget af kontrol i byområdet i Svendborg nedsættes. Konsekvenserne af mindre kontrol i byområdet vil sandsynligvis medføre, at der over tid vil ske flere overtrædelser af ulovlig parkering såvel i forhold til færdselsloven som i forhold tidsbegrænsning. Det kan betyde, at der opstår flere farlige situationer ved ulovlig parkering, og det kan medføre, at der bliver færre ledige pladser til rådighed. Yderligere vil det også betyde færre indtægter fra den betalte parkering, og som en "sidegevinst" vil det føre til færre parkeringsbøder. Det skal dog præciseres, at bøder ikke i sig selv er målet, men bøder er adfærdsregulerende. Som nævnt er der ikke tidsbegrænset parkering i de gamle landkommuner og kun få steder med parkeringsforbud, men disse parkeringsforbud er begrundet i trafiksikkerhed. Derfor er det vigtigt, at det kontrolleres og overholdes. I Vester Skerninge og Stenstrup er der f.eks parkeringsbegrænsninger ved skolevejen af hensyn til sikker skolevej. P-vagt i Svendborg oplyser også, at der er flere af sommerhusbeboerne i den tidligere Gudme kommune, der har ønsket p-kontrol ved stranden i sommermånederne. Her har der været problemer med ulovlig parkering til gener for sommerhusejerne, men ikke mindst til fare for fremkommelighed for udrykningskøretøjer. 105

13 I den gamle Svendborg Kommune har normeringen som p-vagten hidtil været 1,54 (57 timer), og der søges om en normering op til 2,0 (74 timer). En opnormering fra 1,54 til 2,0 vil betyde en merudgift på ca kr. Denne udgift kan finansieres af indtægter fra betalt parkering, og som nævnt vil en uændret normering sandsynligvis medføre en lavere indtægt fra betalt parkering. Færdselsloven med ændring i Administrationen anbefaler oversendt til Økonomiudvalget, at Opgaven med kontrol af parkering normeres til 2,00 og merudgiften på kr. finansieret af indtægter fra betalt parkering og parkeringskontrol. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Tiltrådt. Jens Munk (DF) stemmer imod. 11. Regnskabsafslutning - Svendborg Vand på én adresse 07/2231 Regnskabsafslutning for opførelse af administrationsbygning, værkstedsbygning og garager på Ryttermarken 21. Der blev på byrådsmøde den 2. maj 2005 bevilget i alt kr til opførelse af administrationsbygning, værkstedsbygning og garager på Ryttermarken 21. Beløbet blev frigivet med 50% fra henholdsvis Spildevands- og Vandforsyningens mellemregning. De samlede udgifter til byggeriet blev kr. Merforbruget på kr. skyldes bl.a. ekstra udgifter til jordflytning p.g.a. blød bund, etablering af elektrisk port m.m. Merforbruget på kr. finansieres af kassen over mellemværendet med kommunen fordelt med kr. fra Spildevand og kr. fra Vandforsyningen. Ingen bemærkninger. Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen bemærkninger. 106

14 Administrationen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at Merforbruget på kr. finansieres af kassen over mellemværendet med kommunen fordelt med kr. fra Spildevandsafdelingen og kr. fra Vandforsyningen. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Tiltrådt. 12. Folkeskolens afsluttende prøver /6013 Folkeskolens afsluttende prøver Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen meddeler i Informationsbrev af 24. januar 2007, at både mundtlige og skriftlige prøver indgår i udtræksfagene til folkeskolens afgangsprøve for 9. kl. Kommunerne har valgfrihed mellem skriftlig eller mundtlig prøveform. Valgfriheden betyder, at skolerne skal foretage en fornyet tilmelding til prøverne inden for fristen, som er den 21. februar Det er muligt at vælge forskellige prøveformer skole for skole og fag for fag. Der vil i indeværende skoleår blive foretaget udtræk mellem følgende prøveformer i de humanistiske fag: a. Skriftlig engelsk (uændret) b. Mundtlig eller skriftlig tysk / fransk c. Mundtlig eller skriftlig historie d. Mundtlig eller skriftlig samfundsfag e. Mundtlig eller skriftlig kristendomskundskab Naturfagene geografi og biologi er uændret skriftlige udtræksfag. Det er Byrådet, der skal beslutte, om skolerne skal gives mulighed for at ændre en eller flere skriftlige prøver til mundtlige prøver. Fra skolerne erfarer vi, at det i de fleste tilfælde primært vil dreje sig om muligheden for at ændre prøven fra skriftlig til mundtlig i faget tysk. Gældende retningslinier for folkeskolens afsluttende prøver i maj / juni Denne plan er udarbejdet af det kommunale censorudvalg med viceinspektør Max Nicolaisen som tovholder. Retningslinier beror på sagen. Ingen Folkeskoleloven - 14 Udvalget for Børn og Unge indstiller til Byrådet at delegere beslutningen om mundtlige eller skriftlige prøver i de humanistiske fag til den enkelte skole. 107

15 Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Det indstilles til Byrådets godkendelse, at delegere beslutningen om mundtlige eller skriftlige prøver i de humanistiske fag til den enkelte skole. 13. SAK - ansøgning om tilskud til facaderenovering 07/1730 Bestyrelsen for den selvejende institution Kunstbygningen SAK, Vestergade i Svendborg ansøger om et tilskud på kr. til istandsættelse af kunstbygningen facade ud mod Vestergade. Bestyrelsen for den selvejende institution Kunstbygningen SAK fik i 2004 udarbejdet en tilstandsrapport. Af denne rapport fremgår det bl.a., at facaden mod Vestergade trænger til en renovering, da der er mange revnedannelser og såvel maling som puds mange steder er krakeleret. Der er indhentet tilbud fra stilladsfirma, murer og malerfirma og disse lyder på kr. inkl. moms. Bestyrelsen vil være i stand til at betale kr. selv men mangler de resterende kr. SAK modtager et årligt driftstilskud, der dækker almindelig løbende vedligeholdelse, lys, varme, forsikringer m.m. og bestyrelsen har siden den tiltrådte i 2003 brugt penge på en del vedligeholdelsesarbejder - jvf. ansøgningen. Ansøgningen opfylder imidlertid ikke de kriterier efter hvilke, Udvalget for Kultur og Planlægning yder tilskud fra rådighedsbeløbet, hvorfor der peges på muligheden for at tilbyde den selvejende institution SAK et kommunegaranteret lån. Et sådant lån belaster kommunens låneramme, men på forespørgsel har kommunens økonomiafdeling bekræftet, at en eventuel garanti kan holdes indenfor lånerammen. Kommunens retningslinier for tilskud til kulturelle aktiviteter. at sagen videresendes til Økonomiudvalget med henblik på, at den selvejende institution SAK tilbydes muligheden for at få et kommunegaranteret lån på kr. Bilag: Ansøgning om tilskud til facaderenovering Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : 108

16 14. Lokalplan for transportcenter ved motorvejen 07/1470 Frigivelse af midler til planlægning af transportcenter og erhvervsområde ved Odense-Svendborgmotorvejens indføring i Svendborg By. Den tidligere Svendborg Kommunes Udvalg for Trafik og Miljø blev den 10. januar 2006 orienteret om, at der via mål 2-samarbejdet er udarbejdet en rapport angående mulighederne for placering og udformning af et transportcenter m.m. i forbindelse med afslutning af Svendborgmotorvejen. Anlægget tænkes placeret mellem den nuværende Odensevej og den kommende motorvej, og skal blandt andet anvende et areal, hvorpå den nuværende hovedlandevej (rute 9) ligger, idet motorvejen placeres i et nyt tracé vest for den nuværende rute 9. Dele af anlægget kan etableres inden motorvejens etablering. Den del af anlægget der skal etableres på det asfalterede areal, der i dag anvendes som del af rute 9 kan derimod først etableres efter ibrugtagning af den nye motorvej på den pågældende strækning. Motorvejen forventes ibrugtaget på denne strækning i år Som opfølgning på Mål 2-forprojektet skal der udarbejdes et projektmateriale samt et kommuneplantillæg og lokalplan for området. Projektet skal detaljeres i forhold til de bindinger der findes på området, samt i forhold til det endelige motorvejsprojekt, og materialet skal dels fungere som salgsmateriale i forhold til potentielle investorer og samtidig danne baggrund for en egentlig projektering af anlægget. Da arealet ikke er medtaget som fremtidigt byvækstareal i Regionplan har Fyns Amt i 2006 igangsat en regionplanlægning for området med henblik på, at området kan inddrages til byformål og anvendes til transportcenter og erhvervsformål. Skov- og Naturstyrelsen har på denne baggrund accepteret, at kommunen arbejder videre med kommuneplanlægning af arealet i dialog med Miljøcenter Odense. Der er i budget 2007 afsat kr. til at gennemføre kommune- og lokalplanlægning af området. Disse midler søges hermed frigivet. Planloven: Da et transportcenter vurderes som lokalplanpligtigt, og samtidig vurderes som et anlæg der naturligt skal placeres i byzone, vil etablering af transportcentret forudsætte, at der udarbejdes kommuneplantillæg samt en lokalplan, der overfører arealet til byzone. 109

17 Da transportcentret er omfattet af planlovens VVM-bestemmelser, har Fyns Amt i 2006 foretaget en VVM-screening af anlægget og vurderet, at anlægget ikke forudsætter at der udarbejdes VVM-redegørelse for anlægget. At der frigives midler til gennemførelse af en samlet planlægning af området til erhvervscenter og erhvervsområde. Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : 15. Ansøgning om øget driftstilskud til puljeinstitutionen Askelæ 07/562 Ansøgning fra puljeinstitutionen Askelæ om øget driftstilskud. Børnehaven Askelæ er en puljeinstitution jf. Lov om social service 25. Ifølge puljeaftalen med Askelæ 3 udbetales kr. pr. barn i 2000 priser. I puljeaftalen med Askelæ 6 står anført, at forældrenes egenbetaling reguleres jf. Lov om social service 29. Driftstilskuddet til Askelæ beregnes p.t. ud fra en forældreandel på 30%. Folketinget har efterfølgende vedtaget, at forældrenes egenbetaling højst må udgøre 25% af driftsudgifterne. Bestyrelsen for Askelæ søger derfor om et øget driftstilskud, så forældre med børn i Askelæ ligestilles med kommunens øvrige daginstitutioner. Folketinget har vedtaget at forældrenes egenbetaling pr ændres fra 30/33% til 25% for børnehavebørn. En regulering af driftstilskuddet til Askelæ vil medføre en merudgift på kr. pr. barn pr. år i 2000 priser = kr Forældrenes egenbetaling reguleres i Lov om social service 29. Folketinget vedtog i 2005, at forældrenes egenandel af forældrebetalingen for børnehavebørn skulle nedsættes til 25% med virkning fra Det indstilles: 110

18 at ansøgningen fra Askelæ om øget driftstilskud på kr pr. barn pr. år i 2000 priser svarende til kr kr. ialt imødekommes, så forældrene med børn i Askelæ ligestilles med forældre i kommunens øvrige institutioner at finansieringen findes indenfor rammerne. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Det indstilles: at ansøgningen fra Askelæ om øget driftstilskud på kr kr. pr. barn pr. år i 2000 priser, svarende til kr kr. i alt imødekommes, så forældrene med børn i Askelæ ligestilles med forældre i kommunens øvrige institutioner. at finansieringen findes indenfor rammerne. 16. Flytning af Børnely 07/1363 Bygning af nyt Børnely. Anmodning om, at alle afdelinger af Fusion Børnely kommer med ved nybygning på Klostervænget. Ved budgetlægningen er der afsat anlægsbeløb på netto kr. til bygning af en ny institution på Klostervænget indeholdende 39 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Herudover er der afsat kr. til flytning af Regnbuen og Børnely s fritidsdel. Leder og forældrebestyrelse for Børnely fremsendte 30. august 2006 brev til Kulturudvalget i Svendborg kommune. I Kulturudvalgets brev til Børnely blev følgende meddelt " Jeres anmodning om, at alle afdelinger af Fusion Børnely kommer med ved evt. nybygning på Klostervænget vil indgå i den videre sagsbehandling, som vil foregå i Udvalget for Børn og Unge" I forbindelse med den videre projektering af Børnely ønskes der en politisk afklaring af, om fritidshjemsdelen skal indgå i det samlede byggeri. Det kan samtidig nævnes, at der i forbindelse med Strukturanalysen på Folkeskoleområdet er nedsat en arbejdsgruppe der skal beskrive SFO og fritidshjem/klubvirksomhed i Svendborg kommune. Ikke på nuværende tidspunkt. Det indstilles: at fritidshjemsdelen afventer den nedsatte arbejdsgruppes resultat, samt at selve projekteringen af Børnely igangsættes under hensyntagen til at fritidshjemsdelen kan blive en del af det samlede byggeri. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Det indstilles, at fritidshjemsdelen afventer den nedsatte arbejdsgruppes resultat, samt at selve projekteringen af Børnely igangsættes. 111

19 17. Flytning af Regnbuen 07/2783 Regnbuens flytning fra Klostervænget til Skovhøjen. Flytningen er afledt af nyt institutionsbyggeri til Børnely. Regnbuen ønskes midlertidigt flyttet til Skovhøjen med 12 vuggestuebørn og 18 børnehavebørn. Det bedste bud på nuværende tidspunkt er, at Regnbuen skal anvende Skovhøjen i ca. 3 år. Der foregår p.t. arbejde med at finde langsigtede løsninger for det behov der efterspørges på vuggestuepladser og børnehavepladser. Regnbuen vil indgå i det samlede forslag til udbygning af Svendborg kommunes dagtilbud. Det forventede salgsprovenu ved Skovhøjen på ca. 2. mill kr. udskydes samtidig. Ingen. Det anbefales: at Regnbuen flyttes når lokalerne i Skovhøjen er ledige i løbet af Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Det indstilles, at Regnbuen flyttes når lokalerne i Skovhøjen er ledige i løbet af 2007, og at Regnbuen kan være der i indtil 3 år. 18. Orientering Lars Erik Hornemann orienterede om svaret fra Tilsynsrådet vedr. etableringen af Svendborg Vand A/S og om status vedr. Frederiksøen samt om underskrift af samarbejdsaftalen med Team Danmark. 112

20 Underskriftsblad: Lars Erik Hornemann Svend Rosager Finn Olsen Arne Ebsen Jørgen Lundsgaard Jesper Ullemose Bruno Hansen Flemming Madsen Christian Kaastrup 113

Referat Byrådet's møde Mandag den Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Mandag den Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Mandag den 26-03-2007 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Flemming Madsen, Lise-Lotte Tilsted, Jesper Ullemose, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-02-2007 Kl. 15:00 SLU Mødelokale 13

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-02-2007 Kl. 15:00 SLU Mødelokale 13 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-02-2007 Kl. 15:00 SLU Mødelokale 13 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 10-04-2007 Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Christian

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Deltagere: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen, Hanne Staff, Mogens Johansen, Torben Nielsen,

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel,

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ :

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ : Abildå Vandværk Takster gældende for perioden 1/1 31/12 2016: Fast afgift pr. forbruger pr. år 700,- Pris pr. m3 vand udgør 3,- Afgift pr m3 ledningsført vand udgør 5,86 Afgift pr. m3 til drikkevandsbeskyttelse

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ :

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ : Abildå Vandværk Takster gældende for perioden 1/1 31/12 2017: Fast afgift pr. forbruger pr. år kr. 600,- excl. moms Pris pr. m3 vand udgør 3,- excl. moms Afgift pr. m3 ledningsført vand udgør 4,23 excl.

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

6!1 3$1 #7,911 ;,;!," &! $ 3$ " #7,9$$ $! <

6!1 3$1 #7,911 ;,;!, &! $ 3$  #7,9$$ $! < ! "# $!$!$$ %& '$ ()*+(*,*-%$*.)/$0) +12! -32 4, 55555555555555555555 () 55555555555555555555, 55555555555555555555.)/$0) $/!4 55555555555555555555 +( 55555555555555555555 -%$ &7$411 $41 "7$48 $937 44,$1!11

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 26. NOVEMBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Side: 2 Fraværende: Anders

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende.

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget holdt møde. Mødet begyndte kl. 8.30 og sluttede kl. 09.35. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2 3. Udvidelse af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 17.11.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.55 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Region Midtjylland Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Bilag til Underudvalget vedr. generelle sager møde den 15. august 2006 Punkt

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. august 2006 Mødested: Materielgården, Håndværkervej 40, Tønder Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde 16.20 Fraværende: Preben Linnet Bo Jessen og Niels

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 06-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 14. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 16.15 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Asger Bjerre

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Medhat Khattab, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 11-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale Kultur Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 16:00-19:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Fredag den 27-05-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke Rindom Bemærkninger:

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Niels Høite Hansen, Medhat Khattab Indholdsfortegnelse

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab Afbud: Birthe

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Takstblad Abildå Vandværk.

Takstblad Abildå Vandværk. Takstblad Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/12 2015: Fast afgift pr. forbruger pr. år Pris pr. m3 vand udgør Afgift pr. m3 ledningsført vand udgør Afgift pr. m3 til drikkevandsbeskyttelse

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 12:00 Entreprenørafdelingen, Bodøvej 1, 5700 Svendborg

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 12:00 Entreprenørafdelingen, Bodøvej 1, 5700 Svendborg Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 02-04-2007 Kl. 12:00 Entreprenørafdelingen, Bodøvej 1, 5700 Svendborg Deltagere: Flemming Madsen, Niels Højte Hansen, Jesper Kiel, Mogens Johansen,

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat Pkt.nr. 2 Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt 5338. Licitationsresultat. 378374 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, og Teknisk Forvaltning

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 24-april-2002

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 22-oktober-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: 14. marts 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10.03.05 Afbud fra:

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen,

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Orla K. Hansen, formand Else S. Hansen, næstformand Ellinor Hummel Edith Pedersen Svend Erik Johansen

Deltagere fra bestyrelsen: Orla K. Hansen, formand Else S. Hansen, næstformand Ellinor Hummel Edith Pedersen Svend Erik Johansen Boligselskabet BSB Egebjerg af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 12. september 2017 kl. 09.00 i Servicecenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden: 1 Underskrivning

Læs mere

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 10. februar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Gruppemøder: 10. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde:

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

KASSEREREN cvr-nr.: Lundsgårdsvej 14, Bolbro 5200 ODENSE V telefon: Avernakø

KASSEREREN cvr-nr.: Lundsgårdsvej 14, Bolbro 5200 ODENSE V   telefon: Avernakø AVERNAKØ VANDVÆRK KASSEREREN cvr-nr.: 42 54 98 51 Lundsgårdsvej 14, Bolbro 5200 ODENSE V e-mail: vand@avernak.dk telefon: 4260 6542 Avernakø 22-8-2016 Faaborg-Midtfyn Kommune Veje og forsyning Nørregade

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE. Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 Byrådet afholder møde: Referat Den 21. december 2004 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Jens Møller. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere