Temaundersøgelse om administrationsforhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temaundersøgelse om administrationsforhold"

Transkript

1 Temaundersøgelse om administrationsforhold Juni del Deloitte & Landsbyggefonden

2 2 Temaundersøgelsens parter og deltagere Rapporten er udarbejdet af en projektgruppe bestående af: Statsautoriseret revisor Johan Dahl Jakobsen, projektleder Statsautoriseret revisor Jan Larsen Statsautoriseret revisor René Hattens Deloitte I samarbejdet med medarbejdere fra Landsbyggefonden: Birger R. Kristensen Eva Karlsson Rasmus Kofoed Pedersen Linda Vrae I forbindelse med temaundersøgelsen har der været nedsat en følgegruppe, der består af: Forretningsfører Nis Christian Sørensen Grindsted Boligforening Boligselskabernes Landsforening Direktør Michael Demsitz Boligkontoret Danmark Boligselskabernes Landsforening Forretningsfører Anette Fischer Boligselskabet af 1942 i Sorø Boligselskabernes Landsforening Forretningsfører Susanne Kyra Jensen Fællesorganisationens Boligselskab Boligselskabernes Landsforening Registreret revisor Peter Jørgensen Foreningen af Registrerede Revisorer, FRR Statsautoriseret revisor Henning I. Jensen Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, FSR Ekspeditionssekretær Herdis Bonnichsen Kommunernes Landsforening, KL Vicedirektør Steffen Boel Jørgensen Københavns Kommune, Plan & Arkitektur Fuldmægtig Jacob Østlund Jacobsen Erhvervs- og Boligstyrelsen, Støttet Boligbyggeri Fuldmægtig Peter Andreas Norn Erhvervs- og Boligstyrelsen, Støttet Boligbyggeri

3 Forord 3 Hermed fremlægges resultaterne af den anden temaundersøgelse, hvis gennemførelse er muliggjort ved ændring af almenboligloven i Lovændringen giver Landsbyggefonden mulighed for at afholde udgifter til eksterne undersøgelser af udvalgte områder inden for forvaltning af alment byggeri. Temaundersøgelserne skal belyse den konkrete anvendelse af gældende regler i forskellige typer af almene boligorganisationer og herved give bidrag til opbygning af en referenceramme for almen boligvirksomhed. Efter indhentning af tilbud vedrørende den anden temaundersøgelse om administrationsforhold blev Deloitte udvalgt til at forestå undersøgelsen. Deloitte bærer selv ansvaret for udmøntningen af opgaven, men undersøgelsens følgegruppe og fondens sekretariat har bidraget til drøftelser om flere aspekter. De deltagende boligorganisationer og kommuner har endvidere haft lejlighed til at fremkomme med bemærkninger til undersøgelsens resultater. Landsbyggefonden takker de boligorganisationer og kommuner, som velvilligt har stillet sig til rådighed for undersøgelsen. Landsbyggefonden, juni 2004 Indhold 1. Baggrund for undersøgelse Rapportens indhold Metode Sammenfatning Følgegruppens kommentarer Ydelseskatalog og prissætning Generel sammenligning af pris Organisationsform kontra pris Ekstraordinære omkostninger Administrationsbidrag kontra faktiske omkostninger Omkostningssammensætningen i de enkelte organisationer Kommentarer til de enkelte omkostningsarter Bestyrelse Mødeomkostninger Personaleomkostninger Lønniveau Antal ansatte pr lejemålsenheder Afdelingsstørrelse Kontering af inspektørfunktionen Afgrænsningen af inspektørfunktionen i forhold til ejendomsfunktionærernes funktioner Kontorhold Kontorlokaleomkostninger Afskrivninger Særlige aktiviteter Revision Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser Byggesagshonorarer Side

4 Samlet administrationsomkostning kontra administrators organisation Opkrævning af administrationsbidrag Grundydelser Services Tillægsydelser Differentieret pris til-/fravalg af ydelser Minimumsadministration Kvalitet Formuestørrelse kontra pris Administrationsbidrag Tilskud til afdelingerne Renter Relation tilskud rentemarginal Sammenfatning Benchmarking Produktivitet Effektivitet Sparsommelighed Best practice Benchmarking - opfølgning Administrationsopbygning Den valgte organisationsform Den interne organisering Små organisationer/forretningsførerselskaber Større organisationer/forretningsførerselskaber Rekruttering Beboerdemokratiet Delkonklusion på administrationsydelsen og beboerdemokrati Sammenligning med administration af privat udlejningsbyggeri Forskelle mellem almen boligorganisation og privat udlejning Interviewundersøgelse af privat ejendomsadministrator Personalemæssig baggrund Administrationsydelsen Inspektørfunktionen kontra ejendomsfunktionærer Prissætning af grundydelsen Sammenligning mellem den almene boligadministration og den private sektor Skift af administrator og/eller rådgivere Administration - i fremtiden Moms og lønsumsafgift Bilag Deltagende boligorganisationer og forretningsførerselskaber Hovedtal og økonomi Begreb og definitioner Administrationsydelsen Klassifikationssystem Appendix

5 1. Baggrund for undersøgelse Rapportens indhold Landsbyggefonden har hjemmel til at yde tilskud til tværgående undersøgelser af udvalgte forvaltningsområder i den almene boligsektor. Landsbyggefonden har besluttet at udvælge»administrationsforhold«som emne til temaundersøgelse nr. 2. I forbindelse med indførelsen af forvaltningsrevision i alment boligbyggeri skal der opbygges et sammenligningsgrundlag (»referenceramme«). Referencerammen for virksomheden i den enkelte almene boligorganisation består bl.a. af Økonomiog Erhvervsministeriets regnskabsstatistik samt Landsbyggefondens huslejestatistik/regnskabsdatabase. Grundlaget for disse statistikker stammer fra den obligatoriske regnskabsindberetning på edb-medium, hvorfra der kan udsøges en række nøgletal. Temaundersøgelsen om administrationsforhold er et led i opbygning af denne referenceramme med det formål at fremme omkostningsbevidsthed og effektiv forvaltning i de almene boligorganisationer. Undersøgelsen skal forsøge at belyse og eventuelt forklare årsager til forskelle i de overordnede statistikresultater, og er desuden til brug for mulig erfaringsformidling om sektorens håndtering af de administrative forhold. 1.2 Metode Undersøgelsen har taget udgangspunkt i de deltagende boligorganisationer/forretningsførerselskabers årsregnskaber med tilhørende budgetter for perioden samt oplysninger modtaget i forbindelse med interview af organisationerne. Rapportens tabeller og tværgående analyser er baseret på tallene for regnskabsåret Der er ikke foretaget en revisionsmæssig undersøgelse af de modtagne oplysninger, men i det omfang der har været tvivl om den rette forståelse, er boligorganisationerne blevet anmodet om supplerende oplysninger. Ansvaret for oplysningernes validitet påhviler derfor alene boligorganisationerne. Reglerne om administration af de almene boligorganisationer findes i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv., bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. samt Bygge- og Boligstyrelsens vejledning om drift af almene boliger mv. fra december 1996 (herefter kaldet vejledningen). Undersøgelsen er gennemført dels som analyse af de foreliggende regnskaber og budgetter dels i form af interview af ledelsen i de deltagende boligorganisationer.

6 Referenceramme Betalingsstrømme Administration Afdeling + Administrationsbidrag - Administrationsbidrag - Administrationsomk. = Resultat af administration + Nettorenteindtægter - Tilskud = Resultat + Renteindtægter + Tilskud = Resultat Ovenstående tabel illustrerer de primære pengestrømme, der er mellem administrationen (boligorganisation eller forretningsførerselskabet) og afdelingerne. For boligorganisationer, som bliver administreret af forretningsførerselskaber, er det boligorganisationen, som modtager opkrævningen på administrationsbidrag, og det er boligorganisationen, som fordeler denne på de enkelte afdelinger. 1.3 Sammenfatning Undersøgelsens formål er at: belyse og forklare årsager til forskelle i overordnede statistikresultater. Dette er bl.a. sket ved at undersøge, hvorledes de deltagende organisationer anvender det regelsæt, som findes i bekendtgørelse til loven om drift af almene boliger og i Bygge- og Boligstyrelsens uddybende vejledning fra december Kostægthed I redegørelsen om de almennyttige boligselskabers administrationsomkostninger, nettorenteindtægter og egenkapital mv. af 22. oktober 1992 anføres det bl.a. i sammenfatningsafsnittet, at hovedsynsvinklen i arbejdet har været: Gennemskuelighed Sammenlignelighed Kostægthed I nærværende rapport er der bl.a. fokuseret på, om disse forhold er blevet tilgodeset.

7 7 Indledningsvist bør der sondres mellem 2 begreber: 1 Hvad koster det at blive administreret, dvs. hvilket beløb belaster det enkelte afdelingsregnskab og har dermed indflydelse på huslejestørrelsen. 2 Hvad koster det at administrere, dvs. størrelsen af omkostninger administrator anvender som led i administrationen af boliger. I lovgivningen er det bestemt, at administrator (boligorganisationen) skal opkræve et administrationsbidrag hos afdelingerne svarende til de omkostninger, der medgår til administrationen, hvorfor der umiddelbart burde være overensstemmelse mellem de 2 størrelser, men undersøgelsen har vist, at dette ofte ikke er tilfældet. På budgettidspunktet er der således over den undersøgte periode mellem 7 og 9 organisationer, der budgetterer et lavere administrationsbidrag, end de budgetterede omkostninger tilsiger (der deltager 15 organisationer i undersøgelsen). I 2001 er der 5 organisationer, der budgetterer med underskud på den primære drift, og ses der på de realiserede tal, er der underskud på den primære drift i 8 organisationer, men der er kun 3 organisationer, som har underskud før ekstraordinære poster. I langt de fleste tilfælde er omkostningen til det at administrere således større, end det der opkræves for ydelsen. Boligorganisationerne inddækker dette underskud ved, at afdelingerne modtager en rente af deres midler i fællesforvaltning, som er lavere end det afkast, boligorganisationen har opnået. Indirekte betaler afdelingerne derfor underskuddet fra administrationen, uden at det kan aflæses i det opkrævede administrationsbidrag. Om begrebet kostægthed kan bl.a. anføres: På budgetteringstidspunktet skal der være balance mellem nettoomkostninger ved administrationen og det fastlagte administrationsbidrag. Dette er som nævnt ikke tilfældet, idet der hos mere end halvdelen af de deltagende organisationer på budgettidspunktet fastlægges et mindre bidrag pr. lejemålsenhed end de tilsvarende nettoomkostninger. De realiserede nettoomkostninger pr. lejemålsenhed er hos 10 af de deltagende organisationer større end det opkrævede bidrag. Nettorenteindtægterne må ifølge vejledningen ikke indgå ved budgetteringen af administrationsbidraget, hvilket de heller ikke gør, men de har i næsten alle tilfælde en afgørende indflydelse på den enkelte boligorganisations økonomi. Dette medfører, at de organisationer, der har store nettorenteindtægter, har mulighed for dels at give tilskud til de admi-

8 8 nistrerede enheder med et fast beløb (og dermed reelt nedbringe administrationsbidraget pr. enhed), og dels at have større frihedsgrader med hensyn til afholdelse af omkostninger, der ikke indgår ved fastlæggelse af administrationsbidraget. Ekstraordinære indtægter og omkostninger indgår ikke ved fastlæggelse af administrationsbidraget. Umiddelbart forventes det ikke, at der budgetteres med sådanne omkostninger, men blandt de deltagende organisationer er der henover de 5 år, undersøgelsen dækker, 10, som har gjort dette. Arten af omkostninger, der både budgetteres og efterfølgende konteres på ekstraordinære poster, omfatter typisk IT-omkostninger, konsulentassistance, fratrædelsesgodtgørelse samt tab vedrørende byggerier. En del af disse poster kunne eller burde være medtaget som ordinære poster og dermed få indflydelse på fastlæggelse af det kostægte administrationsbidrag. En del må dog siges at være af en sådan karakter, at det ikke ville give et rigtigt billede af omkostningerne til administration at medtage dem som ordinære omkostninger. Omkostningen til ejendomsinspektørfunktionen og disses opgaver behandles også forskelligt. Blandt deltagerne ses både, at denne funktion omkostningsmæssigt belastes administrator og dermed bliver en del af administrationsydelsen, og at inspektørlignende opgaver udføres af ejendomsmestre, hvor omkostningen belastes afdelingen uden om administrationsbidraget. Sammenfattende kan det siges, at til trods for at standardkontoplanen for den almene boligsektor skulle muliggøre en tværgående sammenholdelse af regnskabstal, så kan det ud fra de medvirkende boligorganisationer konkluderes, at som følge af: forskelle i struktur såvel organisationsstørrelse som størrelse af kapital/nettorenteindtægter forskellig anvendelse af kontoplanen, herunder behandlingen af ekstraordinære poster forskelle i renteberegningsmetode og satser forskelle i muligheden for at give tilskud forskellig holdning til hvad der ligger i administrationsydelsen årsregnskabslovens grundlæggende princip om periodisering ikke anvendes konsekvent er en sammenligning ikke umiddelbart mulig uden korrektioner af regnskabstallene, ligesom der ikke kan trækkes en entydig konklusion på, om administrationsbidraget er fastsat kostægte. Ydelse kontra pris Det fremgår af afsnit 2.3, at undersøgelsen har vist, at der ikke er nævneværdige forskelle i den af administrator leverede grundydelse, jf. dog nedenfor.

9 9 Dette kunne indikere, at der så heller ikke ville være forskel i det administrationsbidrag pr. lejemålsenhed, som opkræves af administrator. Men som det fremgår af graferne i afsnit 2.1, er der forholdsvis stor spredning på såvel opkrævet administrationsbidrag som de omkostninger, der afholdes af administrator. Dette forhold indikerer, at der må være andre faktorer end grundydelsen, som har indvirkning på prisen. I afsnit 2.3 er disse faktorer beskrevet nærmere. Konklusionen er, at følgende forhold blandt andet har indflydelse på administrators omkostninger og dermed på fastlæggelse af administrationsbidraget. Antallet af afdelinger og antal lejemål pr. afdeling Central kontra decentral beliggenhed af administrationskontorer Bebyggelsens alder og dermed behovet for øget bygningstilsyn Beboersammensætningen og dermed f.eks. antallet af ind- og udflytninger og sociale problemer Beboerdemokratiets ønske om forskelligt indhold i administrationsydelsen (»folkevogn«modellen kontra»rolls Royce modellen«) Omfanget af tilbudte ekstra services, jf. afsnit Inspektørfunktionen og dennes opgaver, jf. afsnit Administrators mulighed for at tilbyde en bred palette af ydelser har også indflydelse på omkostningernes størrelse og dermed på det opkrævede administrationsbidrag. De forskellige administratorer har divergerende opfattelse af, hvad der skal opkræves særbetaling for, hvilket spænder fra at alle ydelser forbundet med administrationen er omfattet af administrationsbidraget til en opdeling i basisydelse og tillægsydelser mod ekstrabetaling. Derimod syntes administrators geografiske beliggenhed ikke at have væsentlig indflydelse på det opkrævede administrationsbidrag. Omkostningssætningen i de enkelte organisationer I rapportens afsnit 2 er de deltagende organisationer fordelt i 3 grupper efter størrelse, og der er herefter foretaget en sammenligning af omkostningerne i de enkelte grupper, efter at nødvendige korrektioner er foretaget. Analysen viser, at administrationsomkostninger pr. lejemålsenhed er størst for afdelinger, der administreres af forretningsførerselskaber, og at det opkrævede administrationsbidrag ligeledes er størst for afdelinger tilknyttet et forretningsførerselskab. Denne konklusion er kun korrekt, for så vidt angår de administrationer, der deltager i undersøgelsen, idet en analyse af omkostningerne og administrationsbidraget for samtlige

10 10 almene boliger viser, at forretningsførerselskaberne har de laveste omkostninger og administrationsbidrag. Stordriftsfordelene i forretningsførerselskaberne resulterer ikke i sig selv i de laveste administrationsomkostninger, men det er blevet anført, at tallene ikke tager hensyn til forskelle i den leverede kvalitet og i leverancesikkerheden. Det skal anføres, at der ikke har kunne konstateres nogen nævneværdige forskelle på det, der leveres, idet alle de deltagende organisationer leverer det, som bliver efterspurgt af afdelingerne, og de lever i øvrigt op til lovgivningens krav om minimumsadministration. Formuestørrelse kontra pris på administration I afsnit 2.4 er dette forhold belyst. Det fremgår af afsnittet, at underskuddet fra administrationen, som udgør ca. 8% af administrationsbidraget, bliver dækket af afkastet fra midler i fællesforvaltningen. Det fremgår ligeledes af de foretagne analyser, at administrationerne anvender en del af afkastet fra egne midler til at finansiere de ydede tilskud og/eller til dækning af underskud fra administrationen. Analysen viser, at de små boligorganisationer i 2001 har opnået en bedre forrentning af de rentebærende aktiver (6,5%), hvor de store organisationer har opnået 5,7%, mens forretningsførerselskaberne har opnået et afkast på 6,3%. De økonomiske resultater for 2001 indikerer, at der kan være en sammenhæng mellem formuestørrelse og pris for administrationen. Således opkræver de små administrationer, der har den Kroner pr. lejemålsenhed Små Store Forretningsføreradministrationer administrationer selskaber Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed Nettorente minus tilskud pr. lejemålsenhed Nettoresultat pr. lejemålsenhed Egenkapital pr. lejemålsenhed *1) *1) Uddrag af tal fra tabel 2.4 egenkapital pr. lejemålsenhed er for forretningsførerselskaberne ekskl. boligorganisationens egenkapital. laveste egenkapital pr. lejemålsenhed, også det største administrationsgebyr pr. lejemålsenhed. Der er imidlertid ikke markante forskelle mellem de tre grupper, og på grund af at ovenstående tabel kun bygger på tal

11 11 fra de 15 deltageres regnskab for 2001, kan der ikke uddrages nogen entydig konklusion, men undersøgelsen viser, at egenkapital ekskl. dispositionsfond har en indflydelse på administrators frihedsgrad til at disponere både i relation til investering/udvikling som i relation til at give støtte i form af tilskud til de administrerede enheder. Benchmarking I afsnit 2.6 er anført forslag til forskellige nøgletal, som kan bruges ved benchmarking. Et væsentlig led heri er Landsbyggefondens regnskabsdatabase, som indeholder regnskabstal for samtlige boligorganisationer og afdelinger i Danmark. Administrationsopbygning I afsnit 3 er der en beskrivelse af, hvorledes de enkelte boligorganisationer har valgt at organisere den interne administration. Alle boligorganisationer har en funktionsopdelt organisationsform. Dettes begrundes med ønsket om en effektiv administration. I enkelte større administrationer har man valgt at etablere forvaltningsgrupper, som hver servicerer et antal af de administrerede afdelinger/organisationer. Forvaltningsgrupperne har ligeledes en funktionsopdelt organisation. Den overordnede ledelse i form af repræsentantskab, bestyrelse og forretningsfører/direktør er ligeledes ens i boligorganisationer, hvilket er en følge af, at denne struktur er bestemt i lovgivningen for almene boligorganisationer. Beboerdemokratiet, som er et meget centralt element i boligorganisationernes og afdelingernes liv, har betydning for størrelsen af administrationsbidraget. Flere af deltagerne vurderer således, at der medgår ca % af administrationsbidraget til servicering af beboerdemokratiet. Beboerne vælger flertallet i repræsentantskabet og i bestyrelsen og har derfor via disse ledelsesorganer muligheden for at påvirke den daglige administration. Som et led i undersøgelsen er det undersøgt, hvorvidt der er principielle forskelle på den måde, administrationen af almene boliger foretages af en boligorganisation i modsætning til den administration, der foretages af»private«administratorer af boliger. Det er ikke undersøgt, om der er forskel på prisen af de enkelte ydelser, som leveres af»private«administratorer, i forhold til den pris, der opkræves af boligorganisationen, idet datagrundlaget ikke er tilstrækkeligt hertil. De mest markante forskelle oplyses at være følgende: En administrator af et privat udlejningsbyggeri har tilrettelagt sin virksomhed med henblik på at opnå et positivt økonomisk resultat.

12 12 En administrator af et privat udlejningsbyggeri er skattepligtig af resultatet af administrationen, hvilket påvirker afkastkravet fra administrationen. En administrator af et privat udlejningsbyggeri vil ikke undlade at få ekstraordinære omkostninger, der er en følge af administration, refunderet hos lejerne eller ejeren af ejendommen. Ud over ovenstående forskelle påpeges det af boligorganisationerne, at regelsættet for de almene boliger er mere omfattende end for det private udlejningsbyggeri, ligesom der ved administrationen af de mindre afdelinger bliver udvist en betydelig solidaritet, idet den reelle omkostning ikke opkræves. Personale Det er generelt opfattelsen blandt de deltagende organisationer, at der ikke eksisterer problemer med at tiltrække og fastholde attraktive medarbejdere, hvilket flere begrunder med ansættelsesvilkårene og trygheden i ansættelsen. Moms Moms i relation til administrationsydelsen er af de deltagende organisationer vurderet som mindre relevant, idet administrationen er fritaget for moms. En gennemgang af arten og omfanget af de leverede ydelser indikerer, at der kan være behov for en præcisering af regelsættet, idet der ikke er enighed om, hvilke ydelser der er momspligtige. 1.4 Følgegruppens kommentarer Kommentar til den beskrivende del af undersøgelsen om administrationsforhold m.v. Der er indgået 15 deltagende boligorganisationer/forretningsførerorganisationer i den beskrivende del af undersøgelsen om administrationsforhold. De repræsenterer store, mellemstore og mindre organisationer med en vis geografisk spredning. Følgegruppen skal fremhæve, at rapporten er udtryk for en beskrivelse af de 15 deltagende organisationer og ikke sektoren som helhed. Den beskrevne praksis i de deltagende organisationer er ikke nødvendigvis udtryk for praksis i sektoren som helhed, men antages dog at være så repræsentativ, at konklusionerne kan danne grundlag for fremtidige overvejelser om praksis og regelsættet på området. På baggrund af undersøgelsen er det følgegruppens opfattelse, at der dels er behov for at opfordre til ændring af praksis vedrørende en række administrationsforhold, og dels igangsætte overvejelser omkring indholdet og opbygningen af regelsættet på området.

13 13 Undersøgelsen beskriver forhold, som efter følgegruppens opfattelse ikke opfylder hensigten med det gældende regelsæt for sektoren. Særligt hæfter følgegruppen sig ved, at der i flere tilfælde set over tid tilsyneladende ikke opkræves et kostægte administrationsbidrag, der dækker udgifterne til administrationen. Herved bliver administrationsomkostningen ugennemskuelig for beboerne og andre. Samtidig er det påfaldende, at disse forhold ikke påpeges af organisationernes revisorer i forbindelse med revisionen. Undersøgelsen beskriver også, at der er forskelle i konteringen af inspektørudgifter og ejendomsfunktionærudgifter. Inspektørudgifter skal afholdes på organisationsniveauet, mens ejendomsfunktionærudgifter skal påføres udgifterne i afdelingerne. Endvidere påviser undersøgelsen også eksempler på postering af ordinære udgifter som ekstraordinære, hvilket er i strid med udviklingen i årsregnskabslovens regler. Herved indgår disse udgifter ikke i fastlæggelsen af det kostægte administrationsbidrag. Følgegruppen finder disse forhold uhensigtsmæssige, og opfordrer til at der informeres i relation til misforståelser vedrørende regelsættet med henblik på at rette op på praksis. Der synes at være behov for information rettet mod både boligorganisationer, revisorer og sandsynligvis også det kommunale tilsyn. Sammenligningen med den private administrator er efter følgegruppens opfattelse sket på et for mangelfuldt grundlag, hvorfor der ikke heraf kan drages vidtgående konklusioner. De ovennævnte forhold vedrørende forskellig konteringspraksis gør det vanskeligt at vurdere årsager til forskelle i administrationsbidragets størrelse. Endvidere er kvalitetsaspektet ikke indgået i den gennemførte analyse i særlig stort omfang, hvilket bidrager til at vanskeliggøre forklaring af forskelle. Det har således af flere årsager vist sig vanskeligt at sammenligne de medvirkende organisationer. Følgegruppen er derfor af den opfattelse, at arbejdet med ydelse kontra pris fortsættes i et udviklingsarbejde, hvor der fokuseres på benchmark m.v. De to dele skal herefter kædes sammen til en samlet publikation, hvor der endvidere samles op på erfaringerne med forvaltningsrevision som ledelsesværktøj. Mulighederne for sammenlignelighed får herved mere fokus.

14 14

15 15 2. Ydelseskatalog og prissætning 2.1 Generel sammenligning af pris Tabel Administrationsbidrag og nettoadministrationsomkostninger i 2001 fordelt efter administrationsstørrelse Administrationsbidrag Opkrævet Udgift Kroner pr. lejemålsenhed Små Store Forretningsfører Organisationsstørrelse I ovenstående tabel er de deltagende boligorganisationer inddelt i 3 kategorier ud fra følgende kriterier: Små: Færre end lejemålsenheder. Store: Mere end lejemålsenheder. Forretningsførerselskaber: AKB/DAB/Lejerbo/Boligkontoret Danmark»Opkrævet«er lig det beløb, som er betalt af boligafdelinger eller af boligorganisationer, der er tilknyttet et forretningsførerselskab. Udgift er nettodriftsadministrationsomkostningen. For en nærmere definition henvises til bilag 3. Tabellen viser, at administrationsbidraget for alle 3 grupper er lavere end de afholdte nettoomkostninger, og dermed er det opkrævede administrationsbidrag ikke kostægte i forhold til de realiserede omkostninger som forudsat i lovgivningen. Ses der på samme forhold, men med udgangspunkt i budgettal for 2001, er der i 5 tilfælde budgetteret med underdækning pr. lejemålsenhed, i 9 tilfælde er der balance, og i 1 tilfælde er der tale om overdækning. I henhold til vejledningen burde der på budgettidspunktet være balance mellem de opgjorte omkostninger pr. lejemålsenhed og det fastsatte administrationsbidrag. I de nedenfor viste tabeller er det realiserede administrationsbidrag vist for de enkelte deltagende enheder.

16 16 Tabel Administrationsbidrag og nettoadministrationsomkostninger for hver af de deltagende administrationer, som administrerer færre end lejemålsenheder Administrationsbidrag Opkrævet Udgift Kroner Små administrationer Administrationsbidrag og nettoadministrationsomkostningen for 2001 ifølge de aflagte årsregnskaber. De anførte tal under søjlerne refererer til de deltagende organisationer. Navnene på de deltagende organisationer er angivet i bilag 1. Tabel Administrationsbidrag og nettoadministrationsomkostninger for hver af de deltagende administrationer, som administrerer mere end lejemålsenheder Administrationsbidrag Opkrævet Udgift Kroner Store administrationer Administrationsbidrag og nettoadministrationsomkostningen for 2001 ifølge de aflagte årsregnskaber. De anførte tal under søjlerne refererer til de deltagende organisationer. Navnene på de deltagende organisationer er angivet i bilag 1.

17 17 Tabel Administrationsbidrag og nettoadministrationsomkostninger for hver af de deltagende forretningsførerselskaber Administrationsbidrag Opkrævet Udgift Kroner Forretningsførerselskaber Administrationsbidrag og nettoadministrationsomkostningen for 2001 ifølge de aflagte årsregnskaber. De anførte tal under søjlerne refererer til de deltagende organisationer. Navnene på de deltagende organisationer er angivet i bilag 1. Forskellen mellem den med de laveste omkostninger og den med mest omkostningskrævende administration for hver af de 3 kategorier kan illustreres således: Tabel Nettoadministrationsomkostningen pr. lejemålsenhed Den bogførte nettoadministrationsomkostning for Gennemsnit for samtlige administrationer opgjort på grundag af Landsbyggefondens regnskabsdatabase. *1) Beløbene for forretningsførerselskaberne er ekskl. omkostninger afholdt af de administrerede boligorganisationer, hvorfor der alene kan foretages en»vandret«sammenligning af beløbene. Se evt. mere herom i afsnit 2.2. *2) Dette tal er inkl. omkostninger i de administrerede boligorganisationer. Gennemsnit Gennemsnit Højeste Laveste Forskel deltagende samtlige administrationer administrationer Pr. lejemålsenhed kr. kr. % kr. kr. Små administrationer Store administrationer Forretningsførerselskaber *1) *2

18 18 Tilsvarende kan vises de opkrævede administrationsbidrag: Tabel Gennemsnit Gennemsnit Højeste Laveste Forskel deltagende samtlige administrationer administrationer Pr. lejemålsenhed kr. kr. % kr. kr. Små administrationer Store administrationer Forretningsførerselskaber *1) *3 Det opkrævede administrationsbidrag fra afdelingerne og boligorganisationerne f.s.v.a. forretningsførerselskaber for Gennemsnit for samtlige administrationer opgjort på grundlag af Landsbyggefondens regnskabsdatabase. *1) Beløbene for forretningsførerselskaberne er ekskl. omkostninger afholdt af de administrerede boligorganisationer, hvorfor der alene kan foretages en»vandret«sammenligning af beløbene. Se evt. mere herom i afsnit 2.2. *3) Beløbet er det, de administrerede boligorganisationer opkræver i afdelingerne. Der er for alle 3 kategorier en mindre spredning mellem det beløb, som boligorganisationerne opkræver i administrationsbidrag, end mellem det beløb, som administrator anvender til administrationen. Dette forhold kunne indikere at det ikke altid er muligt at hæve administrationsbidraget, således at det giver dækning for de reelle omkostninger, da det påvirker den leje, der skal opkræves hos beboerne. Flere af de deltagende organisationer har oplyst, at der ved fastsættelse af administrationsbidraget tages hensyn til andre forhold end de budgetterede omkostninger, eksempelvis inflationen det seneste år, eller det beløb, som bestyrelsen mener, er en passende stigning, hvilket bevirker, at der ikke er sammenhæng med de budgetterede nettoadministrationsomkostninger. Det kan ikke på baggrund af ovenstående tabel konkluderes, at de små administrationer er dyrest, og de større organisationer kan administrere billigere. Dette skyldes, at der er en række forhold, f.eks. forskellig konteringspraksis og fordeling af opgaver mellem ejendomsinspektør og ejendomsfunktionær, som kan påvirke størrelsen af nettoadministrationsbidraget, og som organisationerne anvender i forskelligt omfang, ligesom tabellen alene viser resultatet for et enkelt år (2001). Disse forhold vil blive analyseret i de følgende afsnit.

19 Organisationsform kontra pris Tabel Administrationsbidrag for henholdsvis selvadministrerende boligorganisationer og forretningsførerselskaber Administrationsbidrag Opkrævet Udgift Kroner Andre organisationer Forretningsfører Den»gule«kasse er de omkostninger, som afholdes af den administrerende boligorganisation. Det fremgår af ovenstående graf, at forretningsførerselskaberne opkræver et bidrag, der er ca. 7,4% mindre end i de selvadministrerende boligorganisationer, og at de afholdte omkostninger i forretningsførerselskaberne er ca. 10% lavere end i de selvadministrerende boligorganisationer. Ved sammenligning af boligorganisationer med egen administration og forretningsførerselskaber skal der tages hensyn til, at der i regnskabet for forretningsførerselskaber bl.a. ikke indgår omkostninger til boligorganisationens bestyrelse samt mødeomkostninger, ligesom omkostningen til revision af de administrerende boligorganisationer og de underliggende afdelinger ikke indgår i regnskabet for forretningsførerselskabet. I boligorganisationer, som administreres af de 4 forretningsførerselskaber, udgør den gennemsnitlige nettoadministrationsomkostning ca. 240 kr. ekskl. administrationsbidrag til forretningsførerselskabet. Det skal anføres, at beløbet varierer ganske betydeligt blandt de deltagende forretningsførerselskaber (varierer fra i gennemsnit 130 kr. til 370 kr. for samtlige administrerede enheder), og at der er betydelige forskelle på størrelsen af egne omkostninger i de administrerende boligorganisationer, som primært kan henføres til følgende forhold: Størrelsen af den enkelte organisation, hvor de mindre boligorganisationer ikke unaturligt har større gennemsnitlige omkostninger pr. lejemålsenhed. Antallet af boligafdelinger har betydning for omfanget af de administrative opgaver, eksempelvis antal regnskaber,

20 20 budgetter, DV-planer, afdelingsmøder og øvrige fordelingsnøgler. Boligsociale aktiviteter, egne ansatte. Tages der hensyn til boligorganisationernes egne omkostninger ved at tillægge disse det opkrævede administrationsbidrag, ses det, at organisationer, som administreres af forretningsførerselskaber, har den højeste administrationsomkostning. Et forretningsførerselskab har gjort opmærksom på, at det ikke har nogen indflydelse på størrelsen af de omkostninger, der direkte afholdes af de administrerede boligorganisationer. Dette selskab mener derfor, at der i undersøgelsen alene skal inddrages forretningsførerselskabets egne omkostninger. I rapporten er der ikke taget hensyn til dette argument, idet rapportens formål er at belyse administrationsomkostningerne inden for sektoren og ikke specifikt for forretningsførerselskaberne. Et andet forhold, der ikke indgår i den ovenfor anførte sammenligning, er tilskud, som gives fra administrationerne til afdelingerne. Dette forhold belyses i afsnit Ekstraordinære omkostninger Ekstraordinære poster indgår i alle de deltagende organisationers regnskaber, men da beløbene ikke indgår ved opgørelsen af nettoadministrationsomkostningerne, er det fundet relevant at undersøge om, der er en ensartet opfattelse af, hvornår en omkostning/indtægt kan klassificeres som ekstraordinær. I bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. er der ikke givet en nærmere definition af ordinære kontra ekstraordinære poster, hvorfor årsregnskabslovens definition må finde anvendelse 1). I årsregnskabslovens 24 2). er det anført, at»indtægter og udgifter, som hidrører fra andet end selskabets ordinære aktiviteter, skal indgå i posterne ekstraordinære indtægter og ekstraordinære udgifter.«i regnskabsvejledning nr. 5 er definitionen på ekstraordinære poster følgende:»ekstraordinære poster er indtægter eller udgifter (herunder fortjenester eller tab), der fremkommer som følge af begivenheder eller forhold, der klart adskiller sig fra virksomhedens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at forekomme ofte eller regelmæssigt.«det må på baggrund af de anførte definitioner antages, at ekstraordinære poster vil være usædvanlige i almene boligorganisationer, hvorfor samtlige omkostninger som udgangspunkt burde være et resultat af organisationens ordinære aktiviteter. 1) I bekendtgørelsens 72, stk. 2 er det anført, at»reglerne i årsregnskabsloven finder anvendelse, medmindre lov om almene boliger mv. eller denne bekendtgørelse med bilag fraviger disse regler«. 2) Der henvises til den»gamle«årsregnskabslov, idet denne lov var gældende for regnskabsår til og med regnskabsåret 2001.

21 21 Tabel Eksempler på ekstraordinære poster Kun i det omfang, at der under ekstraordinære poster medtages forhold, som burde have været medtaget i budgettet for administrationsomkostninger, vil det få indflydelse ved beregning af administrationsbidraget. Alle de deltagende organisationer har inden for de seneste 5 år registreret beløb på kontoen for ekstraordinære omkostninger i regnskaberne, ligesom hovedparten af organisationerne har haft ekstraordinære indtægter i perioden, som dog er ubetydelige i størrelse i forhold til de ekstraordinære omkostninger. Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger (konto 611) (konto 541) Udlejningshonorar nybyggeri Gevinst ved salg af administrationsbygning Gevinst ved salg af grund Lejeindtægter Indtægtsførsel af tidligere afsatte beløb Overførsler fra dispositionsfonden til dækning af ekstraordinære omkostninger Overførsler fra arbejdskapitalen til dækning af ekstraordinære omkostninger Salg af brugsret til feriebolig Bonus fra gruppelivsforsikring Ej hævede checks Regulering af pensionsforpligtelse Tilskud til afdelinger (debitorer, murværk mv.) Ekstranedskrivning af inventar og administrationsbygning Omkostninger ved flytning Driftsomkostninger vedr. lejemål, hvor indtægter medtages som ekstraordinære indtægter Indretning af nye lokaler til beboerrådgiver Hensat til tab i afdelinger Overførsel til dispositionsfonden (gevinst ved salg af administrationsbygning) Tilskud til afdelinger fra dispositionsfonden Tilskud til afdelinger fra arbejdskapitalen Tilskud til andre aktiviteter Afsat til jubilæum, udviklingsprojekter, arealopmåling, informationsstrategi, udvikling af hjemmeside, råderetskatalog (samme organisation) Omkostninger til udvikling, konsulentassistance, advokat, renovering af administrationsbygning, boligkulturelle tilskud, tilskud til sideaktivitetsafd., betaling af sommerhusophold, uforudsigelige omkostninger, hensættelse til pensionsforpligtelse, hensættelse til ITprojekter (samme organisation) Tilskud og tab vedr. byggesager, omkostninger vedr. bestyrelsens demokratiudviklingsprojekt, nedskrivning af kapitaltilførselslån, tilskud til afd. vedr. demokrati og nærmiljø, udarbejdelse af seniorbofællesskabskoncept (samme organisation) Indtægter og omkostninger, der i regnskaberne for 2001 er konteret som ekstraordinære indtægter og omkostninger.

22 22 Flere af organisationerne har oplyst, at de definerer»ekstraordinære poster«som omkostninger eller indtægter, der ikke er budgetteret, eller beløb, som er større end det, der var forudsat ved budgetlægningen. Denne definition har ikke hjemmel i hverken årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger eller i anerkendt regnskabslitteratur og er medvirkende til at sløre de faktiske omkostninger til administration. Begrebet giver dog mening, såfremt der sker en tillempning, således at ekstraordinære poster også omfatter forhold, som var uforudsigelige på budgettidspunktet. Der kunne således ikke tages hensyn til dem ved beregning af det kostægte administrationsbidrag, og følgelig må nettoposten skulle dækkes af administrators øvrige indtægter eller af egenkapitalen. De ekstraordinære poster burde medtages under den ordinære drift, såfremt der er tale om forudsigelige tilbagevendende poster, og dermed indgå i grundlaget for beregning af det kostægte administrationsbidrag. I den undersøgte 5-års periode har de ekstraordinære omkostninger udgjort i gennemsnit 155 kr./lejemålsenhed, svarende til ca. 6% af de gennemsnitlige nettoadministrationsomkostninger. Et andet forhold, som giver anledning til forskelle i de bogførte administrationsomkostninger, er den regnskabsmæssige behandling af større anskaffelser, primært edb-anskaffelser. Nedenfor er oplistet eksempler på, hvorledes større anskaffelser, som forventes at have en brugstid på mere end 1 år, er behandlet regnskabsmæssigt samt den afledte konsekvens for administrationsbidraget.

23 23 Tabel Regnskabsmæssig behandling af større anskaffelser og konsekvensen for administrationsbidraget Eksempler Konsekvens for administrationsbidrag 1 Udgiftsførsel af edb-omkostninger i Ingen. forbindelse med opgradering af system Da omkostningen ikke er budgetteret, vil resultatet fra på konto 513 (kontorholdsomkostninger) driften udvise underskud. Underskud fra drift opkræves ikke, men dækkes enten via renteindtægter, opsparet formue eller regulering af tilskud til boligorganisation/ boligafdeling. 2 Omkostningen medtages i budgettet på Ingen. konto 513 (kontorholdsomkostninger), men Organisationen budgetterer med et underskud fra organisationen vælger ikke at tage højde driften, som budgetmæssigt er dækket af herfor ved fastlæggelse af renteindtægter. administrationsbidraget 3 Udgiftsførsel af edb-omkostninger på Ingen. Denne post indgår ikke i nettoadministrationskonto 541 (ekstraordinære omkostninger) omkostningerne (evt. underskud dækkes af arbejdskapitalen). 4 Omkostningen medtages i budgettet Ingen. på konto 541. (ekstraordinære omkostninger) Denne post indgår ikke i nettoadministrationsomkostningerne. 5 Større edb-anskaffelser medtages i Ingen. balancen, men afskrivninger modregnes Posten»afsætninger«påvirker ikke resultatopgørelsen, på konto 827 (afsætninger) og posten er»opbygget«ved, at der er overført beløb fra renteindtægterne, og dermed får anskaffelsen ingen indvirkning på administrationsbidraget. 6 Større edb-anskaffelser modregnes direkte Ingen. Denne post indgår ikke i nettoadministrationspå konto 805 (arbejdskapital) omkostningerne. Kilde: Årsregnskaberne for for de deltagende organisationer/forretningsførerselskaber. Organisationerne er alle af den opfattelse, at den måde, hvorpå omkostningen er behandlet i de godkendte regnskaber, er i overensstemmelse med det regelsæt, der findes. De er dog også enige i, at beløbet også kunne være aktiveret og afskrevet systematisk over brugsperioden og dermed påvirke størrelsen af administrationsbidraget. Baggrunden for, at omkostningerne behandles som overfor anført, er, at organisationerne ønsker, at administrationsbidraget skal stige jævnt i takt med inflationen eller med den stigningstakt, der er aftalt med organisationsbestyrelsen. Dette ville ikke være muligt, hvis der skulle tages hensyn til ekstraordinære store poster som eksempelvis IT-anskaffelser. Ved at udgiftsføre investeringer på konti, der ikke indgår ved opgørelsen af administrationsbidraget, undgås, at de fremtidige administrationsbidrag bliver påvirket af årlige

24 24 afskrivninger, idet realiserede underskud på administrationen ikke indregnes i efterfølgende års budget. I vejledningen om drift af almene boliger mv. er det anført, at arbejdskapitalen kan anvendes til finansiering af større driftsmidler såsom edb-udstyr, kontorinventar og lignende samt til finansiering af administrationsejendom. Det fremgår imidlertid ikke af vejledningen, hvorledes anvendelse af arbejdskapitalen regnskabsmæssigt skal præsenteres i årsregnskabet, og som følge heraf er der udviklet forskellige metoder, som påvirker resultatopgørelsen forskelligt. Nedenfor er anført eksempler på brug af arbejdskapitalens midler: Tabel Eksempler på brug af arbejdskapitalens midler 1. De større anskaffelser posteres direkte på arbejdskapitalen (konto 805) med den konsekvens, at omkostningerne ikke fremgår af resultatopgørelsen. 2. Anvendelse af midler fra arbejdskapitalen vises som en ekstraordinær indtægt, og omkostninger konteres på konto for ekstraordinære omkostninger. 3. Der indarbejdes hensættelser i resultatopgørelsen til eksempelvis fremtidige edb-anskaffelser. 4. De større anskaffelser konteres på ekstraordinære omkostninger, og eventuelt underskud modregnes på arbejdskapitalen. Som nævnt ovenfor er det i vejledningen anført, at arbejdskapitalen kan anvendes til finansiering af større anskaffelser, men dette er ikke det samme som, at omkostningen kan konteres på arbejdskapitalen, eller at anskaffelsen ikke skal påvirke grundlaget for opgørelse af administrationsbidraget. Ordet finansiering må forstås således, at boligorganisationen har mulighed for at bruge organisationens likvide beholdninger i forbindelse med køb, mens den omkostning, som bliver resultatet af anskaffelsen, skal behandles som foreskrevet i organisationens regnskabspraksis (udgiftsførsel under administrationsomkostninger eller aktivering og afskrivning over den valgte periode). Årsregnskabslovens regler er som udgangspunkt gældende for almene boligorganisationer, og dette medfører, at regnskabet som hovedregel skal aflægges under hensyntagen til bl.a. periodisering, dvs. at indtægter og omkostninger henføres til samme periode. Med de anførte principper ses dette ikke at være tilfældet. Uden supplerende oplysninger og beregninger er det ikke muligt at opgøre de enkelte regnskabsårs reelle omkostninger og dermed det forbrug, der er medgået til årets administration.

25 25 Der er heller ikke i årsregnskabsloven - som hovedregel - mulighed for at bogføre omkostninger direkte på egenkapitalen, ligesom loven ikke giver mulighed for at foretage hensættelser til fremtidige omkostninger. Disse forhold gør, at der i ingen af de anførte eksempler fastlægges et administrationsbidrag, som svarer til de faktiske omkostninger til administrationen. Muligheden for en tværgående sammenligning af regnskabstal er derfor umiddelbar vanskelig Administrationsbidrag kontra faktiske omkostninger Nedenstående tabel viser de afholdte omkostninger i administrationerne, og hvilket beløb der er opkrævet for denne administration hos afdelingerne/de administrerede boligorganisationer. Tabel Nettoadministrationsomkostninger pr. lejemålsenhed efter korrektion for særlige poster og omkostninger 2001 kr. pr. lejemålsenhed Små (< 2.500) Store (> 2.500) Forretningsførerboligorganisationer boligorganisationer selskaber Nettoadministrationsomkostninger i følge årsregnskab 1) Korrektion for ekstraordinære poster, netto Afholdte omkostninger i boligorganisationen 241 (alene relevant for forretningsførerselskaber) Faktisk omkostning Opkrævet administrationsbidrag ) Underskud pr. lejemålsenhed Tabellen viser de faktiske administrationsomkostninger korrigeret for poster konteret under ekstraordinære poster og omkostninger, der afholdes af boligorganisationer, som administreres af forretningsførerorganisationer. Tabellen tager ikke hensyn til investeringer foretaget i tidligere år, der blev driftsført i de pågældende år og derfor ikke belaster driften for 2001, eller som er konteret direkte på arbejdskapitalen. Der er ikke i tabellen taget hensyn til de forskelle, der ligger i behandlingen af inspektørfunktionen. 1) For specifikation af beløbet henvises til tabel ) Forretningsførerselskaberne har modtaget kr./lejlighed fra boligorganisationerne. dette beløb er tillagt 241 kr./lejlighed, idet det er forudsat, at boligorganisationerne har opkrævet et beløb svarende til egne omkostninger og bidraget betalt til forrretningsførerselskabet. Det fremgår af ovenstående tabel, at der opkræves mellem 7-8% for lidt i administrationsbidrag. De korrigerede beløb pr. lejemålsenhed viser, at forretningsførerselskaberne er ca. 4% dyrere end de selvadministrerende boligorganisationer. I bekendtgørelsen er det bestemt, at administrationsbidraget skal budgetteres så kostægte som muligt, hvilket betyder, at der ved budgetteringen skal sikres dækning af omkostninger til administration, fratrukket indtægter fra byggesager, lov-

TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I

TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I TEMAUNDERSØGELSENS PARTER OG DELTAGERE RAPPORTEN ER UDARBEJDET AF EN PROJEKTGRUPPE BESTÅENDE AF: Statsautoriseret revisor Johan Dahl Jakobsen, projektleder

Læs mere

Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet

Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Deloitte & Touche Dominia Triarc Arkitekter Landsbyggefonden Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Deloitte og Touche Dominia Triarc Arkitekter Landsbyggefonden

Læs mere

TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD MV. DEL II BENCHMARKING MV.

TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD MV. DEL II BENCHMARKING MV. TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD MV. DEL II BENCHMARKING MV. TEMAUNDERSØGELSENS PARTER RAPPORTEN ER UDARBEJDET AF EN PROJEKTGRUPPE BESTÅENDE AF: Rambøll Management: Torben Ladefoged Jørgen Hansen

Læs mere

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~ Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 2.1 Principper 5 2.2 Forvaltningsrevision

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v.

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. LANDSBYGGEFONDEN Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. Januar 1999 LANDSBYGGEFONDEN Bilagsoversigt Bilag 1 Praktisk vejledning i forvaltningsrevision vedrørende o institutioner mv., Rigsrevisionen,

Læs mere

TEMAUNDERSØGELSE ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

TEMAUNDERSØGELSE ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR TEMAUNDERSØGELSE ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR TEMAUNDERSØGELSENS PARTER RAPPORTEN ER UDARBEJDET AF EN PROJEKTGRUPPE BESTÅENDE AF : Rambøll Management A /S : Claus Andersen,

Læs mere

Den almene boligsektors dokumentation. - Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende almene boligorganisationers dokumentation

Den almene boligsektors dokumentation. - Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende almene boligorganisationers dokumentation Den almene boligsektors dokumentation - Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende almene boligorganisationers dokumentation Indenrigs- og Socialministeriet 2009 2 Titel: Udgiver: Den almene boligsektors dokumentation

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI

V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI Den 3. juni 2003 med rettelser januar 2009 Ref JEG jeg@kl.dk Dir 3370 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 Fax 3370 3371 www.kl.dk

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision Udvalget for revision af offentlig virksomhed Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32)

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) CVR-nr. 29.18.84.75 Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1 2. er på den udførte revision 3 2.1 Revisorerklæring 3 2.2 Revisionens

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 19 (side 311-357) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

bolig Den almene boligsektors styring

bolig Den almene boligsektors styring bolig Den almene boligsektors styring Den almene boligsektors styring Første rapport fra udvalget om den fremtidige styring af den almene boligsektor Velfærdsministeriet 2008 Titel: Udgiver: Den almene

Læs mere

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006 Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud KL Danske Regioner 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 5 LÆSEVEJLEDNING... 5 2. INDHOLD OG RAMMER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Bilag om tilskudsforvaltning

Bilag om tilskudsforvaltning Indhold 1. Indledning... 1 2. Krav til uddeling af tilskud fra Københavns Kommune... 2 3. Tilsagn og udbetaling af tilskud fra Københavns Kommune... 2 3.1 Risikovurdering... 2 3.2 Betingelser for tilskud...

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Miljøprojekt Nr. 717 2002 Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Anders Faber Carl Bro A/S Henrik Holst PricewaterhouseCoopers Niels Remtoft KL Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

SLUTRAPPORT UNDERSØGELSE AF SELV- EJENDE DAGINSTITU- TIONERS VILKÅR OG RAMMEBETINGELSER

SLUTRAPPORT UNDERSØGELSE AF SELV- EJENDE DAGINSTITU- TIONERS VILKÅR OG RAMMEBETINGELSER Til Socialministeriet Dokumenttype Rapport Dato April 2011 SLUTRAPPORT UNDERSØGELSE AF SELV- EJENDE DAGINSTITU- TIONERS VILKÅR OG RAMMEBETINGELSER SLUTRAPPORT UNDERSØGELSE AF SELVEJENDE DAGINSTITUTIONERS

Læs mere

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Opdateret marts 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Vejledningens struktur... 3 Kapitel 2 Frister... 4 2.1 Tidsfrister...

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune Medlem af organisationsbestyrelsen om bestyrelsens opgaver og ansvar Boligydelse og boligsikring 2007 Københavns Kommune 1 2 Indledning Langt de fleste af de beboere, som bliver valgt til bestyrelsen i

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af personaleydelser IAS 19 og årsregnskabsloven

Regnskabsmæssig behandling af personaleydelser IAS 19 og årsregnskabsloven Regnskabsmæssig behandling af personaleydelser IAS 19 og årsregnskabsloven April 2006 2. udgave Regnskabsmæssig behandling af personaleydelser IAS 19 og årsregnskabsloven Udgiver: PricewaterhouseCoopers

Læs mere

RenoSam. Benchmarking på affaldsområder for 2009

RenoSam. Benchmarking på affaldsområder for 2009 Indhold 1. Indledning 1 1.1 Baggrund og formål 1 1.2 Deltagere 2 2. Metode 4 2.1 Indsamling og kvalitetssikring af data 4 2.2 Definitioner og nøgletal 6 2.2.1 Definitioner 6 2.2.2 Nøgletal 6 2.2.3 Støtteprocesser

Læs mere