Redegørelse for projektets status

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse for projektets status"

Transkript

1 Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse for projektets status. 1 a) Projektets fremdrift på opgørelsestidspunktet - Der redegøres for fremdriften i forhold til de aktiviteter og milepæle der arbejdes med og som eventuelt er beskrevet i ansøgningen. Eventuelle forsinkelser i gennemførelsen skal angives. Er der i tilsagnsbrevet betingelser om milepæle/aktiviteter skal disse beskrives med angivelse af opfyldelsen. Aktivitet/milepæl Startdato Nuværende status Afsluttet Projektledelse (overordnet projektleder): Strategi for udvikling af Regionalt videnscenter for ungeuddannelse. Intern kommunikations gennemføres. Opfølgning på uddannelsescamp, UTAs forretningsudvalg har besluttet at ansvaret for arbejdet med udviklingen af et regionalt videnscenter placeres hos den overordnede projektleder. Opgaven med udviklingen af UU som et regionalt videnscenter vil stadigvæk være en prioriteret og stor opgave for projektlederen af UTA I. I milepælsperioden har der været afholdt arbejdsmøder med fokus på processen. Den 24. juni blev der afholdt det første møde i en overordnet strategigruppe bestående af centrale kommunale aktører. Der er udarbejdet en strategiplan med beskrivelse af Skal og Kan opgaver for UU-Bornholm. Der er planlagt et temamøde den 5. januar 2012, hvor samarbejdspartnere inviteres til at bidrage til udviklingsarbejdet. I perioden har den interne kommunikation været baseret på de forskellige samarbejdsfora, der er etableret i forbindelse med UTA, samt hjemmesiden Der skulle have været etableret en nyhedsbrevsfunktion via hjemmesiden først og fremmest rettet imod samarbejdspartnerne. Denne funktion er af tekniske årsager ikke kommet i gang i denne periode. Første nyhedsbrev vil blive udsendt medio november 2011 og herefter en gang om måneden. Video som formidlingsredskab (info om Erhvervsklassen) er blevet afprøvet og video mediet vil blive udnyttet i den kommende periode. Der er bestilt Ipads som skal benyttes i denne forbindelse, hvor der vil være specielt fokus på formidling fra Ung til ung, se under punktet Andet. Som opfølgning på den første Camp, der blev gennemført i samarbejde med Kompetence 1 Projekter der har indsendt projektansøgning via det nye ansøgningsskema (ikrafttrædelsesdato ), skal udover denne redegørelse indsende en opgørelse (med tal) vedrørende projektets opfyldelse af projektets selvdefinerede succeskriterier. Der bør anvendes et særskilt skema til denne afrapportering. Skemaet på følgende link kan med fordel benyttes: Skema til opstilling og afrapportering vedrørende succeskriterier

2 forberedelsen af den næste. Andet Forum Bornholm den 27. januar 2011, blev der nedsat en arbejdsgruppe. Målet med gruppen var at iværksætte konkrete initiativer i forhold til sikring af det fremtidige kompetencebehov på Bornholm. Arbejdsgruppen har været sammensat på tværs af virksomheder, både private og offentlige. Projektlederen har deltaget i denne arbejdsgruppe. Som et resultat af arbejdet blev der arrangeret en opdagelsesrejse til Bornholm under titlen Bornholm din fremtid, målrettet unge bosiddende udenfor Bornholm. Arrangementet blev afviklet den 30. september 2011 og blev en meget stor succes. Bornholmske virksomheder fik kontakt til unge udenfor øen, hvoraf mange er født og opvokset på Bornholm, men uden kendskab til det bornholmske erhvervsliv. Unge udenfor Bornholm blev opmærksomme på de job og udviklingsmuligheder, der er her på Bornholm. Ikke mindst var arrangementet med til at vise vigtigheden af mødet mellem de unge og virksomhederne, og at det møde skal ske meget tidligere, allerede i grundskolen. Via arrangementet har UTA fået et netværk af ca. 80 unge med interesse for Bornholm, som der via mail og Facebook vil blive kommunikeret med. Næste Camp har fokus på de unge, som ikke er uddannelsesparate. Planlægningen af Campen er påbegyndt. Denne Camp afvikles februar eller marts Inspiration til Campen vil bl.a. blive hentet fra resultaterne af de første kvalitative interviews med unge 20 årige bornholmere uden uddannelse, samt fra forskningsresultater fra Center for Ungdomsforskning (cefu). Projektlederne deltager bl.a. i cefu s konference den 8. november Der arbejdes videre med at udnytte puljemidler til fælles inspiration samt information og formidling, som beskrevet i budgetoplæg juni Ungepanel I et samarbejde med KFB og som en del af BRKs ungepolitik, er der nedsat et panel af unge, til sparring med fx kommunalbestyrelsen vedr. problematikker, der vedrører bornholmske unge. UTA vil efter KFBs afslutning facilitere fortsættelsen af ungepanelet. Panelet har en vigtig funktion i koblingen imellem unge og det bornholmske erhvervsliv. Der er taget initiativ til et udviklingsprojekt med unge og brug af video og ny teknologi som formidlingsredskab. LBR (Det lokale beskæftigelsesråd på Bornholm) har bevilliget midler til konkret indkøb af teknisk udstyr, samt professionel

3 bistand til udformning af små videospot til inspiration unge og erhvervslivet imellem. Projektledelse (delprojektleder I): Analytisk arbejde - Indhente ny forsknings og best-practise viden. Ideen er at lade unge beskrive de bornholmske virksomheder og de mange forskelligartede og spændende jobfunktioner som findes, men som ikke nødvendigvis er kendte udenfor virksomheden. Dette skal herefter anvendes i studie- og erhvervsvejledningen for at gøre denne mere nuanceret, og dermed vise de unge, at der både findes spændende uddannelser og jobmuligheder på Bornholm. Analytisk arbejde Der arbejdes på at indhente ny forsknings og best-practice viden i forhold til uddannelsesproblematikker i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. For at kunne vurdere dette i en lokal Bornholmsk kontekst er der igangsat dataindsamling i forhold til at kunne vurdere udviklingen gennem nogle forløbsanalyser og gennem en systematisk statistisk dokumentation af uddannelsesbilledet på Bornholm Forløbsanalyser: Der er udarbejdet en plan for forløbsanalyser i den 3 årige projektperiode. Projektdeltagere: Alle unge, der er med i projekterne, bliver noteret i UUs dataprogram (UV-vej). Det vil give mulighed for at følge de unges vej i uddannelsessystemet sidenhen. Vejledningsaktiviteter: I forbindelse med UUs præsentationskurser/brobygningstilbud i 8., 9. og 10.klasse besvarer eleverne en elektronisk evaluering. Eleverne bliver spurgt til deres uddannelsesønsker m.v. i disse evalueringer, og vi får dermed mulighed for at følge elevernes overvejelser om uddannelsesvalg og hvorvidt brobygning og præsentationskurser påvirker deres valg på kort og på længere sigt. 20 årige uden uddannelse: Gruppen af unge uden uddannelse, der 1.marts var 20 år bosat på Bornholm, følges. Dette for at kunne give anbefalinger til hvordan kommunens tilbud til disse unge kan kvalificeres og for at få et billede af, hvordan projekt Fleksibel Uddannelse, Praktikpladsprojektet og projekt Task Force kan bidrage til et højere uddannelsesniveau. Nexø skole: En 8. og en 9. klasse fra Nexø Skole følges de

4 kommende 3 år. Lærere fra klasserne og UU-vejlederne for de unge er med i den forløbsanalyse, der bliver et nærbillede af uddannelsesvalgsprocessen og de problemstillinger, der er knyttet til det. Statistik Dataindsamling i forhold til at skaffe statistisk materiale som baggrund for kommende analyser er igangsat. Hvert kvartal opgøres hele ungdomsårgangen fra år i placeringskategorier, der viser, hvordan de er placeret i forhold til uddannelse /andre aktiviteter, ledighed mv. I samarbejde med CRT er der udarbejdet en statistik, der belyser fraflytningsproblematikken ved at kompensere for, hvor de unge bor og ser på hvordan det går de årgange (konkret de årige), der har afsluttet grundskolen på Bornholm. Ny viden. Deltagelse i: Studietur til Slagelse og Trelleborg sammen med UTAII 31.maj 2011 Konference: Effekter af uddannelses og erhvervsvejledning, den 22.sepptember Arrangeret af Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning og Undervisningsministeriet Konference: Generation målrettet den 8. november 2011 Arrangeret af cefu (Center for Ungdomsforskning) Gennemføre en række evalueringer for delprojekter Nem overgang: Intern arbejdsgangsanalyse og dens implementering er gennemført. Evaluering Der er gennemført evalueringer for en række delprojekter. De beskrives separat under hvert af de nedenstående delprojekter. Nem Overgang Samarbejdsproblematikker er et centralt emne i alle projekterne. Nogle steder foregår det forbilledligt og andre steder er der store problemstillinger. Projekt Nem Overgang har til hensigt at sørge for udvikling af samarbejdsrelationer på alle niveauer med fokus på, at den enkelte unge oplever en sammenhængende og kvalificeret indsats. Mange medarbejdere i projekterne er involveret i denne proces og ambitionen er, at UTA projektet kan være med til at udvikle samarbejdet i forhold til Nem Overgang. Samtlige UUs ansatte indgår som medarbejdere i projekt Nem Overgang. Der arbejdes med intern udvikling og udvikling af det eksterne samarbejde på forskellige niveauer. Samtidig er de også involveret i de fleste delprojekter som vejledere for de unge, og qua dette centralt placeret i forhold til de

5 Delprojekt 1.1 Erhvervsklasse Bornholm Første år med undervisning i Erhvervsklasse Bornholm er gennemført. Evaluering gennemført. Oplæg til varig indsats udarbejdes. Delprojekt 1.2 Rampen Minimum 15 elever har gennemgået et forløb og alle 15 er enten vendt tilbage til normalsystemet eller er blevet henvist til en anden egnet skole eller tilbud. Samspil med vejledning (UU), det sociale system (BCB etc.) mentorer og forældresamtaler skal være institutioner og virksomheder, de unge møder. Projektledelsen arbejder på at implementere arbejdsgangsanalyser, som tidligere er udarbejdet. Sideløbende udvides dette arbejde med uddannelsesinstitutionerne i forhold til overgange fra grundskole til ungdomsuddannelserne dette arbejde er igangsat i denne periode. 17 elever har været tilknyttet projektet i projektåret; 11 fra 9.klasse og 6 fra 8.klasse. 2 elever fra 9.klasse fortsatte hele året, mens de øvrige er vendt tilbage til deres stamklasser. Derudover har der i foråret været 8.klasse elever på prøve nogle uger for at vurdere, om de skal være med i Erhvervsklasse 9 med start august Der er lavet en evaluering af projektet (kan rekvireres). Evalueringen opsummerer at: Erhvervsklasse Bornholm er et projekt med potentiale. Målgruppen er beskrevet ganske præcist og der er bred enighed blandt samarbejdspartnerne omkring nødvendigheden af at kunne give de unge i målgruppen et alternativt undervisningstilbud. Indholdet og strukturen i undervisningstilbuddet er med til at eleverne bliver gladere for at gå i skole, mindsker fraværet og øger koncentration og selvtillid. Samarbejdet med Erhvervsskolen og UU øger elevernes kendskab til og konkrete erfaringer med uddannelses- og jobmuligheder. På baggrund af vurderingen af resultaterne kan et ophold i Erhvervsklasse Bornholm for elever, der passer ind i målgruppen, i stor udstrækning mindske skoletræthed og medvirke til større uddannelsesparathed. På baggrund af projekt Erhvervsklasse Bornholms erfaringer er der i evalueringen en række anbefalinger til kommende projekt: Erhvervsklasse 9 (E9), som er en naturlig fortsættelse af delprojekt Erhvervsklasse Bornholm. Overskydende midler bedes således overført til delprojekt 1.7 E9. Ingen ændringer i budgettal. 12 unge var deltagere i Rampens første forsøgs år. Der er udarbejdet en midtvejsevaluering (kan rekvireres) med anbefalinger til det kommende projekt år og med erfaringsopsamling fra projektarbejdet. På positivsiden viser det sig, at for elever, der passer ind i målgruppen, falder fraværet markant og glæden ved skolegangen stiger ligeledes markant. For disse elever er der også en meget positiv respons fra forældrene. Det har vist sig, at flere af de unge har haft problemstillinger, som Rampen ikke har

6 udviklet og afprøvet og Systematisk beskrevet.. Midtvejsevaluering: programevaluering (virker det og hvorfor?) kunnet løse, og de er blevet visiteret til andre tilbud, og det bliver adresseret i evalueringens anbefalinger til kommende projekt år. 5 unge er p.t. i gang på Rampens første hold i projekt år 2, hvor Rampens fysiske placering er flyttet til Klemensker Skole. Der forventes løbende tilgang. Delprojekt 1.3 Task Force Styregruppe for del-projektet etableret udarbejdelse af retningslinjer for indsatsen, herunder koordinering mellem Jobcenter of Ungecenter/BCB Indsats- og aktivitetsplan for skolerne udarbejdet samt socialrådgiver/sagsbehandler tilknyttet. Løbende data indsamlingsapparat på plads. Indsats- og aktivitetsplan iværksat Der er igangsat en analyse af fraværsproblematikker for øens grundskoleelever som baggrund for at vurdere, hvilke tilbud der er nødvendige for at imødegå problemstillinger med massivt fravær og for at vurdere, om Rampen rammer denne målgruppe. Task Force projektet er nu igangsat. Styregruppe bestående af cheferne fra UngeCenter Bornholm, Jobcenter Bornholm og Bornholms FamilieCenter er nedsat. Task Force teamet bestående af PPR-Psykolog fra 10. Klasse Centret, sagsbehandler fra Jobcentret og sagsbehandler fra FamilieCentret er i fuld gang med at iværksætte indsats og aktivitetsplan. Dataindsamling i forhold til udvikling af projektet og vurdering af effekt er aftalt i teamet, og der har været afholdt møde med repræsentanter fra ungdomsuddannelserne. Besøg af teamet på ungdomsuddannelserne er aftalt og forsøgsarbejdet forventes udviklet i den kommende periode. Delprojekt Pædagogisk samarbejde Dansk og Matematik Definition af pædagogiske handlingsmuligheder omkring de identificerede indsatsområder På de respektive skoler formidles, den indsamlede viden genereret i arbejdsgruppen, til det resterende personale. Ansvaret for dette påhviler de respektive ledelser. I samarbejdsgruppen evalueres skoleårets arbejde og næste skoleårs vidensdeling planlægges. Projekt er organiseret i 2 arbejdsgrupper. En danskgruppe og en matematikgruppe. Hver gruppe har lavet en evaluering af årets arbejde og har lagt planer for det kommende år. Evalueringerne er fremlagt på et fællesmøde for alle øens skoleledere, som efterfølgende har ansvaret for implementeringen på de enkelte skoler. Det første projekt år har taget udgangspunkt i identifikation af problemområder for begge gruppers vedkommende. Matematikgruppen har lavet en stor kvantitativ undersøgelse med deltagelse af 275 elever fra 7. klasser, 168 elever fra 8. klasser, 292 elever fra 9. klasser, og 479 elever fra 10. kl/1. år på ungdomsuddannelserne. Undersøgelsen er afsluttet og er blevet behandlet i gruppen og danner udgangspunkt for næste års vidensdeling på matematikområdet.

7 På ledelsesniveau evalueres udbredelsen af den indsamlede viden på de enkelte institutioner. Dette evalueres igen i de respektive fagudvalg Delprojekt Pædagogisk samarbejde Naturfag Besøg på Bornholms Gymnasium af elever fra Rønneskolen gennemført. Evaluering af besøgene gennemført. (målgruppe, fag der omfattes af forsøgsordning, praktisk afvikling justeres evt.). Etablering af koncept for alle Bornholms skoler på plads. Undersøgelsen er blevet gentaget først i dette skoleår(11/12) resultaterne er under behandling. Dansk gruppen har udarbejdet en spørgeramme for dansklærere i overbygningen og ungdomsuddannelserne. Der er ca. 50 besvarelser fra dansklærere (fra overbygningsskoler og ungdomsuddannelserne). Materialet er blevet behandlet og danner udgangspunkt for de indsatsområder, der skal arbejdes videre med i skoleåret 2011/12. Det har vist sig, at de fleste skoler ikke har lagt så mange timer i projektet, som der oprindeligt var budgetteret med. Afdækningen af overgangsproblematikkerne fortsætter dog som planlagt, men på grund af færre deltagende lærere sker videns spredningen indtil videre i mindre udstrækning end forventet. Overskydende midler bedes benyttet i delprojekt Ingen ændringer i budgettal. Første forsøgs år er afsluttet undervisningen og videnskabsrejsen er gennemført som planlagt med stor succes. Årets erfaringer er blevet opsamlet i en evaluering, hvor der også indgår elev og forældre evaluering. Evalueringen (kan rekvireres) konkluderer, at der har været meget stort udbytte af projektarbejdet både for medvirkende lærere og for deltagende elever. Som planlagt er det næste forsøgs år gjort ø- dækkende, så der nu deltager elever fra 3 distriktsskoler. Der er meget stor interesse for denne måde at arbejde sammen på i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og dette potentiale ønskes udfordret i det kommende år. Der er igangsat et lignende projekt omkring Talent-Engelsk i et samarbejde mellem Rønneskolen og Campus BG og der er påbegyndt et projekt omkring matematik i et samarbejde mellem 10. KlasseCentret og Campus HHX/HTX. I de 3 samarbejdsprojekter deltager i alt 7 lærere fra grundskole/10.klasse, 6 lærere fra STX/HTX og ca. 55 elever fra grundskole/10.klasse. Det har vist sig, at denne udviklingsmodel, med konkret samarbejde mellem lærere i grundskolen og ungdomsuddannelserne, efterspørger flere udviklingstimer. Vi vil gerne i projekt 1.4 Pædagogisk samarbejde

8 justere på fordelingen af udviklingstimer mellem de to delprojekter, således at et mindre forbrug i opvejes af et større forbrug i delprojekt Ingen ændringer i budgettal. Delprojekt 1.5 Frivilligt arbejde Første unge skal være matchet med frivillige organisationer gennem projektværksted. Første evaluering gennemført. Beskrivelse af indsats i skoleåret 11/12 skal være på plads. Delprojekt 1.6 Erhvervsklasse 10 Samarbejdsprojekter mellem 10KCB og Campus på lærerniveau. Udvikling af koncept for kommende skoleår i samarbejde mellem 10KCB og Campus Bornholm Delprojekt 1.7 Erhvervsklasse 9 (E9) Afholdt arbejds- og afklaringsseminar mellem Fagsekretariat for Børn og Der er lavet aftaler med 10 frivillige organisationer og der er i samarbejde med disse organisationer udarbejdet en beskrivelse af, hvilke opgaver de frivillige organisationer kan tilbyde de to målgrupper af unge. Målgruppe 1 er unge, som ikke er i uddannelse og her samarbejder projektet med UU og Jobcentret. Målgruppe 2 er unge i uddannelse og her er samarbejdspartnerne de gymnasiale uddannelser. Der er lavet et lavet en evaluering (kan rekvireres), som kommer med anbefalinger til det kommende projekt år, hvor indsatsen koncentreres om at afprøve de indgående aftaler i praksis. Der er p.t. aftalt 3 forløb med målgruppe 2, det første er i gang med deltagelse af elever og lærere fra HHX/HTX i samarbejde med en frivillig organisation. Delprojektet finder, at der er mere behov for arbejdstimer frem for materialekroner, hvorfor de ,- til materialer bedes overført til lønkontoen. Se budgetoplæg. Delprojekt 1.6 (erhvervsklasse 10) er blevet revideret. En revideret projektbeskrivelse/budget blev fremsendt og godkendt i juni måned. Der arbejdes nu på et øget samarbejde mellem Campus (Bornholms Erhvervsskole) og 10.KlasseCenter Bornholm med udgangspunkt i at forbedre det pædagogiske samarbejde gennem konkrete undervisnings/brobygningsforløb i skoleåret 2011/12. Der tages udgangspunkt i temalinjen Science med 17 elever, som vil komme til at arbejde sammen med indgangene Strøm, Styring og IT(SSI) og Produktion og Udvikling(P&U) på Campus Bornholms Erhvervsskole. Dette samarbejde udvides og udvikles i 2012/13 med henblik på at styrke tilbuddet i 10. klasse i forhold til afklaring og motivation (og dermed en øget uddannelsesparathed) i forhold til erhvervsuddannelserne. Der er afholdt møder mellem Campus Bornholm og Fagsekretariatet for Børn og Skole, hvor der er indgået aftaler omkring indsatsens struktur og organisering. Erfaringer fra evalueringen af projekt Erhvervsklasse Borholm er inddraget.

9 Skole, UU og Bornholms Erhvervsskole om indsatsens struktur og organisering. En uddybet beskrivelse af hvem der er målgruppen for 9. klasse på Erhvervsskolen er på plads. Visiteringsaftale med relevante instanser i BRK er på plads Første hold er visiteret. Der er udarbejdet en plan (programteori/virkningsevalueri ng) for evaluering af projektet Forsøgspulje 1.8 EGU-udvikling Arbejdet med udvikling af nye praktikpladser er i gang og der har været kontakt med de forskellige klynger og de ansvarlige for de potentielle nye EGU praktikvirksomheder Samarbejde med praktikpladsprojektet under UTA2 er indledt Målgruppen er blevet beskrevet i forhold til lærere/vejledere og skoleledere og der er blevet udarbejdet visiteringsaftaler med distriktsskolerne i BRK. Første hold er visiteret med elever fra hele øen, der tager hele deres 9.klasse i E9. Der er p.t. 15 elever i klassen. Der vil i evalueringsplanen blive lagt vægt på at vurdere det pædagogiske samarbejde mellem grundskolelærere og erhvervsskolelærere og der arbejdes videre med de anbefalinger, som evalueringen af Erhvervsklasse Bornholm har anvist. Overskydende midler fra Erhvervsklassen bedes overført til delprojektet. Ingen ændringer i budgettal. Arbejdet med at udvikle nye EGU praktikpladser er igangsat og går godt. På hospitalsområdet er der lavet aftaler om mulige EGU-praktikpladser, som ventes oprettet på længere sigt. Som noget nyt på SOSU området er der oprettet én praktikplads og en anden er på vej. Inden for rengøringsområdet er der lavet aftaler om 4 potentielle pladser på pedelområdet på grundskolerne er der oprettet 3 pladser. Det betyder at der er 11 potentielt nye pladser, hvoraf 7 allerede er i funktion med en ung EGU er. Samarbejdet med UTAs praktikpladsprojekt er i støbeskeen og ventes iværksat i kommende periode. Økonomi generelt Ubrugte midler bedes overført til resten af periode 4. Se vedlagte budgetoplæg til næste periode. Iht. aftale med Anette Mogensen/EBST er der i medarbejderværktøjet registreret på konto 40 og efterflg. bogført på konto 65. Hjemtaget finansiering, som endnu ikke er medtaget i regnskabet: Konto 943: Kr ,47 b) Afvigelser fra det ansøgte og oprindeligt planlagte - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte og godkendte projekt beskrives, herunder konsekvenser for det godkendte projektbudget. Ved budgetændringer, herunder i halvårsbudgetterne, sendes der skriftlig anmodning til Erhvervs- og Byggestyrelsen om godkendelse af ændringerne.

10 c) Informations- og pr-foranstaltninger - Der redegøres for, om informations- og pr-foranstaltningerne under projektet er gennemført som beskrevet i forbindelse med ansøgningen. Hjemmesiden opdateres løbende i forhold til projekterne m.m. Der har desværre ikke været teknisk muligt at lave et barometer på hjemmesidens forside, der beskriver projektets opnåede effekter, milepæl for milepæl. Der arbejdes på en løsning. UTA er synlig via hjemmesiden, men også via Facebook. og Eksempler på pressedækning: Pelle erobrede Muzikhuset. Artikel om Dagens Lærling i Bornholms Tidende d.4/ Artikler på Uddannelsesstyrelsens hjemmesiden den 31/ B540482&_z=z René Bloch skal sikre praktikpladser. Artikel i Bornholms Tidende d.26/ Godt for de unge at komme tættere på hvor tingene sker. Artikel i Bornholms Tidende d.27/ om Produktionshøjskolens flytning til Campus i Rønne. Kommunale praktikpladser til unge på kontanthjælp. Nyheder fra dr.dk/p4/bornholm d.8/ Hellere elevpladser end kontanthjælp. Artikel i Bornholms Tidende d.8/ Antallet af praktikpladser dykker. TV2/Bornholm nyheder d.9/ Der mangler praktikpladser: Nyheder fra dr.dk/p4/bornholm d.16/8 og den 17/ Unge leder forgæves efter praktikpladser. Nyheder fra dr.dk/p4/bornholm d.17/ Kommunen viser ansvar omkring praktikpladser. Nyheder fra dr.dk/p4/bornholm d.5/ unge mangler praktikplads. Nyheder fra dr.dk/p4/bornholm d.6/ bugnende ordrebøger giver praktikpladser. Nyheder fra dr.dk/p4/bornholm d.6/ Inviterer mulige tilflyttere til Bornholm. Nyheder fra dr.dk/p4/bornholm d.9/ Nyt initiativ inviterer unge på opdagelsesrejse til Bornholm. Artikel i Bornholms Tidende d.15/ Ipads i undervisningen skal fastholde eleverne på HG merkantil. Uddannelsestillæg til Bornholms Tidende d.16/

11 Autoområdet slutter strømmen til. Uddannelsestillæg til Bornholms Tidende d.16/ om El-biler. Bornholm din fremtid. Bussen er ladet til bristepunktet med kompetencer. Artikel i Business Bornholm d.22/ Praktikpladsmangel sender unge på kontanthjælp. Artikel i Bornholms Tidende d.22/ Unge bør sikres via et praktikpladscenter. Artikel i Bornholms Tidende d.23/ Som samfund producerer vi problemer for de unge. Artikel i Bornholms Tidende d.24/ Det er jo ikke sundt at være på kontanthjælp i længere tid. Artikel i Bornholms Tidende d.24/ Naturvidenskabelige talenter kan være fremtidens opfindere. Artikel i Bornholms Tidende Vi kommer til at mangle over 200 faglærte håndværkere. Artikel i Bornholms Tidende d.8/ Kæmpe udfordring omkring øens unge. Artikel i Bornholms Tidende d.14/ Synspunkt: Damernes magasin? Artikel i Bornholms Tidende d. 18/ Eksempler på møder og oplæg: UTA har bl.a. deltaget i forbindelse med: Dagens lærling den 3. mart 2011 Europadagen den 9. maj 2011 Rotary Rønne, den 19. september og den 31. oktober 2011 Bornholms Efterskole, den 15. september Virksomhedspanel som arrangeres af Kompetenceforum Bornholm Møde i Dansk Industri, den 14. juni og den 21. september Folkemødet, den 17. juni, ungepanelets interview med EU's Klima kommissær og EU's kommunikationsdirektør. Deltagelse i EU-debat. Temamøde med kommunalbestyrelsen og UTA-udvalget, den 23. august.

12 d) For projekter der gennemføres i partnerskab - Der redegøres for, om partnerskabet fungerer som forventet, herunder om der er ændringer i partnerskabskredsen og i samarbejdsrelationerne. Ændring i sammensætningen af et projekts partnere skal meddeles styrelsen. I forbindelse med indsendelse af perioderegnskaber skal der indsendes partnerskabserklæring for eventuelt nye partnere i projektet. De findes her: Erklæringerne indsendes i scannet form. Samtidig indsendes en opdateret oversigt over projektets partnere med oplysning om CVR-numre og navne via projektrapporteringsværktøjet. Projektrapporteringsværktøjet findes her: Brugernavn og kodeord er fremsendt til den projektansvarlige. Der er planlagt et nyt møde for alle partnere i projektet. Der er ikke ændringer i partnerskabskredsen. Partnerskabsaftaler er udarbejdet. UTAs forretningsudvalg mødes ca. hver 3. uge. UTA-udvalget, hvor borgmesteren er formand, mødes ca. hver anden måned. e) Øvrige forhold af relevans for projektets status - Her beskrives eventuelle andre forhold, som vurderes relevante, f.eks. forhold, som der er knyttet særlige vilkår til i tilsagnsbrevet. Bemærk, at der for projekter med statsstøtte typisk er særlige krav til afrapportering eller til tilsagnsmodtagers varetagelse af, at statsstøttereglerne overholdes. Har projektet selvdefinerede succeskriterier 2, da er der her yderligere mulighed for at knytte nogle skriftlige (kvalitative) bemærkninger til den fremsendte skematiske (kvantitative) afrapportering. 2 Kun projekter der har indsendt projektansøgning via det nye ansøgningsskema (ikrafttrædelsesdato ). *Statusrapportskabelon revideret

13 f) Ved projektregnskab (afsluttende regnskab) - Ved siden af den almindelige statusrapportering for punkt a, b, c, d og e laves en særskilt projektrapport, som beskriver og vurderer udviklingen af projektforløbet og opfyldelsen af projektets resultatmål, samt redegør for, hvilke tiltag der har været gennemført for at opnå forankring af erfaringer og resultater. Bemærk; at denne særskilte projektrapport skal vedhæftes sammen med eventuel øvrig relevant information om projektet ved indsendelsen af det afsluttende projektregnskab. Beskriv evt. kort i feltet nedenfor, hvad der er vedhæftet.

Redegørelse for projektets status UTA 1 - Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status UTA 1 - Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status UTA 1 - Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse for projektets status. 1 a) Projektets fremdrift på opgørelsestidspunktet

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Afrapportering af første periode fra 1. maj 2010 til 1. maj 2011

Afrapportering af første periode fra 1. maj 2010 til 1. maj 2011 Afrapportering af første periode fra 1. maj 2010 til 1. maj 2011 Uddannelse til Alle status maj 2011 1 Status på UTA 1 maj 2011 1.1 Erhvervsklasse Bornholm: Erhvervsklasse Bornholm har haft 17 elever i

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse for projektets status. 1 a) Projektets fremdrift på opgørelsestidspunktet

Læs mere

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum P R O J EKTBESKRIVELSE Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum 1. Baggrund Mange unge udfordres på deres vej fra grundskolen til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse for projektets status. 1 a) Projektets fremdrift på opgørelsestidspunktet

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Uddannelse Til Alle Status august 2012

Uddannelse Til Alle Status august 2012 Uddannelse Til Alle Status august 2012 Sommerferien er slut, og her midt i august er skolerne og så småt gået i gang med deres undervisning. Mange af projekterne i Uddannelse til Alle har også holdt sommerferie

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Onsdag den 26. januar 2011 kl i mødelokale C, Ullasvej

Onsdag den 26. januar 2011 kl i mødelokale C, Ullasvej Referat Møde i UTA udvalget Onsdag den 26. januar 2011 kl. 8.30-10.30 i mødelokale C, Ullasvej Medlemmer: Winni Grosbøll borgmester, Erik A.. Larsen formand for Børne- og Skoleudvalget, Henry Schou Madsen

Læs mere

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Formål Projektet er et offentligt/privat samarbejde med det formål at samle Bornholms Regionskommune, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune Side1/5 Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:65151543 bjy@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 9-09-2010 1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune 2.

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Redegørelse for projektets status UTA1 31.10.12

Redegørelse for projektets status UTA1 31.10.12 Redegørelse for projektets status UTA1 31.10.12 Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse for projektets status. 1 a) Projektets

Læs mere

Redegørelse for projektets status UTA1 31.10.12

Redegørelse for projektets status UTA1 31.10.12 Redegørelse for projektets status UTA1 31.10.12 Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse for projektets status. 1 a) Projektets

Læs mere

N O TAT. Projekt Ungdomsuddannelse aktivitetsplan. Mødested Alle møder planlægges afholdt på:

N O TAT. Projekt Ungdomsuddannelse aktivitetsplan. Mødested Alle møder planlægges afholdt på: N O TAT Projekt Ungdomsuddannelse aktivitetsplan Nærværende dokument er en foreløbig tids- og aktivitetsplan for Projekt Ungdomsuddannelse. De væsentligste aktiviteter består i de fem netværksmøder. De

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Afsluttende spørgeskema for UTA s delprojketer

Afsluttende spørgeskema for UTA s delprojketer Afsluttende spørgeskema for UTA s delprojketer undersøgelsen Undersøgelsen indeholder svar fra 47 personer der har svaret på et afsluttende spørgeskema for hvert delprojekt de har deltaget i. Da hver person

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Redegørelse for projektets status UTA2 28.02.13

Redegørelse for projektets status UTA2 28.02.13 Redegørelse for projektets status UTA2 28.02.13 Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse for projektets status. 1 a) Projektets

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Slutevaluering Rampen

Slutevaluering Rampen Slutevaluering Rampen Juli 2012 1. Indledning. Projekt Rampen under UTA 1 har afsluttet 2. forsøgsår og projektet afsluttes i UTA-regi. Nærværende evalueringsrapport vil beskrive Rampens resultater og

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER Især industrien vil mangle 20.000 faglærte i 2020. Sådan skriver DI Indsigt i november 2013. Ledighedstal fra Dansk Metal bekræfter denne udvikling. Tallene er

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Baggrund: De seneste reformer på såvel grundskole som ungdomsuddannelser viser et konstant voksende behov for hurtigere fremdrift og øgede boglige kompetencer i det

Læs mere

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013 Kom godt i gang Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune Evaluering november 2013 1 Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede den 21/02 2012 111.500 kr. til projekt Kom godt i

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

BRFkredit. Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser

BRFkredit. Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser 2011 BRFkredit Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser Oprindeligt kaldt Erhvervsadoption og senere Projekt sociale klausuler

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle. Politisk handlingsplan

Ungdomsuddannelse til alle. Politisk handlingsplan Ungdomsuddannelse til alle Politisk handlingsplan December 2008 Indledning...3 Kommunikation og formidling...3 Baggrund og formål for det lokale projekt...4 Organisering...5 Indsatsområder...6 Analyseresultat

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Metodisk note Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme Maj/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. UNDERSØGELSESDESIGN...3 3. KVANTITATIVT

Læs mere

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 BAGGRUND Nye reformer og vilkår for folkeskolen, en koordineret vejledingsindsats, samt en ny EUD-reform skaber en ny virkelighed for folkeskoleelever, der

Læs mere

GARANTISKOLEN SILKEBORG

GARANTISKOLEN SILKEBORG GARANTISKOLEN SILKEBORG 29. og 30. november 2016 KL Uddannelsestræf. a. Opstart: En kort fortælling om baggrunden for dannelsen af Garantiskolesamarbejdet b. Samarbejde og fælles ansvar: En skitsering

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Aalborg s Unge-strategi

Aalborg s Unge-strategi Aalborg s Unge-strategi Beskæftigelseskonference 12. april 2012 Ved Thomas Krarup Næstformand i Beskæftigelsesudvalget i Aalborg Vinkler på mit oplæg Hvorfor skal vi have en Unge-strategi? Hvad indeholder

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje 2011

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje 2011 Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje 2011 Dette ansøgningsskema skal bruges ved ansøgning om midler fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Ansøgning og budget er sendt til: Uddannelse.regionaludvikling@regionsyddanmark.dk.

Læs mere

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. november 205 Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Byrådet skal træffe beslutning om driften af det erhvervsrettede

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Vester Voldgade 123 1220 København

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Projektets titel: Håndholdt uddannelsesvejledning Projektperiode: 1. september 2013 31. marts 2014

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse Direktør Kirsten Holmgaard Mercantec Velkomst Program 13.00 Velkomst ved direktør Kirsten Holmgaard, Mercantec 13.10 Behov for flere faglærte,

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole Indledning KL inviterede i foråret 2014 alle kommuner til et samarbejde om at realisere en ny folkeskole. Formålet med samarbejdet er at udvikle politisk og

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-15 1 Forord v. Mogens Kragh Andersen, formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 2 Syddansk Uddannelsesaftale Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale?

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION I løbet af et skoleår indsamles store mængder oplysninger relateret til den enkelte elevs faglige kunnen, trivsel og generelle udvikling i skolen. Det sker, både

Læs mere

Projektejer (kontaktoplysninger) Projektejer er beskæftigelseschef Carsten Lagoni, Torvet 5, 7400 Herning Mail: Tlf:

Projektejer (kontaktoplysninger) Projektejer er beskæftigelseschef Carsten Lagoni, Torvet 5, 7400 Herning Mail: Tlf: Projekt Ny Start - i Job i Sundhed og Ældre - en målrettet beskæftigelsesrettet indsats til gavn for Sundhed- og Ældreområdet samt flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Herning kommune. Projektejer

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune

Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune 16. feb 2015 Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune Baggrund Der findes i dag utallige eksempler på projekter og aktiviteter, hvis formål er at styrke samarbejdet mellem

Læs mere