Kap, 7. Fugtisolering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kap, 7. Fugtisolering"

Transkript

1 Kap, 7. Fugtisolering 7.1* Alinene tenay*. StL I, Bygninger sk«! konstrueres og udføres på cn sådan midt* at fugtgener og fmglskæder undgås, Stk. 2, Overfladevand skål ledes væk fra terræn omkring byg- LYDISOLERING 94* Almene kim** Lydisolationen måles ved anvendelse *f de i &S/ISO/ R 140 angivne målemetoder, dog karrigeres der altid til 03 sekunda efterklang-slid i med* ^rømmet måling i bygninger, 2«Målinger \xåhm% inden for frekvensområde? Hz med mtervalier p&-1/3'oktav, M&ddværdien ac rum isolationen cl Jer reduktions! amet er den aritmetiske middelværdi af de 16 nfiåk* værdier i det nævnte ffekvemområde, 3» Ved måling af trinlydniverøet anvendes filire, hvis båndbredde cr J/3 oktav, og hvis centerfrekvens inden for det angivne frekvensområde er følgende: JOG, 125, , 250* 315, 400, 500, 630, am i m 1250, i m ,3150 HL Stø, 4, Ved måling af støjniveau udføres målingerne i rummet* midte Hvis afstanden mellem rummets midte og i rummet anbragte installationer overstiger 2*0 m, skal milinger desuden foretages i afstanden 2,0 m fra de enkelte installationer i retning møé rnmmcis midte. Døre og vinduer skal vasre lokkede. Matarcsuliaterne korri* geres med JO log, hvor i er eficrklangstiden wd 300 Hz. Målingerne udføres med lydtrykmåler, der opfylder kravene i IEC pubjilcatiøqcfi wr, 179- M. 5, Hvor mm, til hvilke der snlle* krav om lydisolation* græn«$er direkte mod forrelningik v«rfcsasds- citer andre letøierv i hvilke der frembringes rærligt fenerende &IØJ, samt hvor erhvervsmæssig virksomhed indrettes i beboelsesbygninger, km bygningsmyndigheden stille &ttriige og strengere krav til lydforholdene end nedenfor anført. Stk. 6, Bygningsmyndigheden kan tf ilte krav om, at den inden åm fer dige bygning tages \ brug, foretages, måling af lydforholdene.. K&p, S. Varmeisolering å.l. Almene krav* SM. I, Bygningsdele, tii hvilke der i dette kapitel stilles krav om varmeisolering, skal beregnes på grundlag af Dansk Ingeniørforenings»Regler for beregning af bygningers varmetab* OD SF norm nr«55), Trim«niission&iallet k er målt i enheden W/m 1 *C«Tallene i parentes afgiver * målt i fccri/m* h*c Stk. 2. Byjtøingsdtek, der skal varmeisoleres i henhold til kravene i det følgende, mi kun indeholde koldebroer i uvæsentligt omfang og skal udføres pi en $å$m måde, u varmetabet Ikke forøges væsentligt mm følge af bia&k og fugt' Er v&rmetolerkgen særlig udsat for vuidpå virkning, skal den afdækkes med vmdiæt materiale.

2 BY, BOLIG LANDDISTRIKTER Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg Dato: Kontor: Sagsnr.: Sagsbehandler Dok id: 17. april 2013 Almene boliger jhe Vedrørende beboerdemokrati i relation til helhedsplan - Svendborg Andels- Boligforening, afdeling 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ved Svendborg Kommunes é~mail af 17. januar 2013 modtaget kopi af kommunens brev af 17. januar 2013 med bilag, herunder bl.a. Svendborg Andels- Boligforenings af 2. november 2012 til Svendborg Kommune, til Mads Peter Møller, Ørbækvej 54, , 5700 Svendborg. Det fremgår af ovennævnte af 2. november 2012 bl.a., at håndteringen af helhedsplanen for afdeling 14 på foranledning af afdelingsbestyrelsen er udført af organisationsbestyrelsen, og at boligorganisationens administration har forestået den praktiske gennemførelse. Ministeriet har forstået den ovenfor anførte oplysning, således at organisationsbestyrelsen har forestået tilvejebringelsen af helhedsplanen, medens boligorganisationens administration har forestået den praktiske gennemførelse af helhedsplanen. Det er i bestemmelsen i 34, stk. 5, i lov om almene boliger m.v. (almenboligloven) fastsat, at hvis der i en afdeling ikke er valgt en afdelingsbestyrelse, eller hvis afdelingsbestyrelsen har nedlagt sit hverv, uden at en ny afdelingsbestyrelse er valgt, varetager boligorganisationens bestyrelse de funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen. Almenboligloven eller de i medfør heraf udstedte bekendtgørelser ses ikke herudover at indeholde hjemmel for en afdelingsbestyrelse til at overlade funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen, til boligorganisationens bestyrelse. Ministeriet skal på denne baggrund anmode Svendborg Kommune som tilsynsmyndighed - eventuelt efter forud indhentet udtalelse fra boligorganisationen ~ om efter omstændighederne snarest belejligt at fremkomme med en vurdering af de beboerdemokratiske implikationer/konsekvenser af helhedsplanens tilvejebringelse I regi af organisationsbestyrelsen, når henses til ordlyden af bestemmelsen i 4, stk. 4, i Landsbyggefondens regulativ af marts 2011, hvorefter helhedsplanen udarbejdes af boligorganisationen under iagttagelse af reglerne om beboerdemokrati i 37 i lov om almene boliger m.v. Endelig skal man anmode Svendborg Kommune om over for boligorganisationen at indskærpe, at der udover de i almen boliglovens 34, stk. 5, nævnte situationer ikke ses at være hjemmel for en Gammel Mønt København K - T * E

3 afdelingsbestyrelse til at overlade funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen, til boligorganisationens bestyreise. Med venlig hilsen Jens Hartmann Eisling Fuldmægtig 2 af 2 Gammel Mønt Købehavn K - T E

4 Svendborg Andelsboligforening Sregnegårdshåven? S?øO: Svendborg Tilsagn om støtte til lån i rtiédfør af lov om almene Milger m,v* S Stø - slutte til renovering m.v* ioiigor ant$3t?ori: Svendborg Anddsboliøforeriln^, Afdeling : 4 r Byparken. Afd, ictenmr* Ma$r*nr* % 118 a> b og I Svendborg markjorder,: Beliggenhed : ØrbsskveJ ag J58-7S. Kommune : Svendborg. Projekt tidbedring-' af byggeskader,, ombygning, tilgangelighed og rnjyøforbedrin^er. Pi grynrjiag af bdliøof^anlsatlonens ansøgning af i, december 2010 og kommyoalijesiyreteens indstilling af i. december 2010, hvorefter de foreløbige, godkendte anslåede udgifter til renovering m.v, andriger 129,248x000 icr v meddeler fonden herved tilsagn om ydelsesstøtte i medfør af almen bolig loven, $1, med forbehold af de! fondens regulativ og vejledning af S, februar 2008 nævnte bestemme!- ser, 3, 06*020 asf c086 Låntagers- betaling ps realkreditfånet beregner første gang 3 mineder efter låneoptagelsen som. 4,3% p.a. af renoveringens anskaffelsessum. Hemdover betaler farstager løbende bidrag på realkreditllnet HSndvasrkerudgifterne omfatter øg er I budget af 25. september 2009 og i skema-a ind, moms anslået tik Byggeskader Blokket Udbedring af skader på murværk, Fuonlng af elementsamtmger. y Nye rnyrafdaakfti uger pi fnlstående more. Totalmnoveririg af badeværelser med nye klinker/fliser på gutym og vægge, mkl vldrumssikring, udskiftning af sanitet og armaturer, nye-^^b,. etablering af murvinger ved brusekabiner samt nye døre med veptifatlonsspalte mv< Klyngehuse:

5 Udskiftning af defekte mufqv^higgere, Etablering al faeafjeisolerlog. Udskiftnirig af elastiske fyger arnkring faeadepafllef. Udskiftning af sålbænke. Etablering af nye ovenlys, Inddækning af murkronen 73,173,000 kr, Omkostninger.er anslået: til r izåå$m8u&± Ansigt anskaffelsessum, byggeskader: 90, ler, Tsl ae«gfchghed/ a aadéyaeréiser og køkkener i klyngeltrusene gøres tilgængelige. 36 boliger sammenlægges dl 18 stk* Badeværelser renoveres p8 samme mide som I biokkane: 20,333,000 kr.. Omkostninger er anslået til: 4mf l om kr:,. Ansøgt anskaffelsessum, tilgængelighed* 2S,220,øøO kr. Miljøforbedringer Etablering af krlminalitetsfnrebyggende foranstaltninger, bl.a, nyt låsesystem. I blokkene renoveres indgangspartier. Der isæres l vinduer pr, opgang, itabiering af dsrtetefener/adgangskontrol,; Etablering é ny udvendig belysning samt belysning X telderskakte, 1.0,730,000 kr, Omkostninger er anslået tii: JLSSSMSi^, Ansægt anaafeisessyrn, miljø: 13 J35,000 kr«udgifter der ikke kan g odtøndes : 5Jx* Korrektion IM. nyt fremsendt budget: ~, kr, Ged'tcgrøft faretebig anskaffeise$sum/ alt inku USlM&^MX per er forudsat følgende finansiering: Realkreditlån {mntetllp^sntegslsn) USJMMO.kt. Ar^skaffelsessommen. er opdelt I følgende bestanddele; Byggeskader: Hiljøt IlgængetlgNd: 30,693 tmt. 13,335 tkr. t.kr, Det bemærkes at 63,00 tjkr. er overført fra den ustøttede låntagning til de&e tilsagn«kommunens aecept forbeholdes* 2

6 UBt forudsæt[e, at der j den godkendte anskaffelsessum ikke er uforudseellge trdgifter. Såfremt der opst8r behov far afholdelse af sådarrne, må dette dokumenteres senest ved regnskabsaflæggelsen. Opmærksomheden henledes på, at der sammen rned skema-e skal fremsendes en totalokonomisk vurdering, jf. Bekendtgorelse om støtte tll alrnene boliger mv., 38, Der vedlægges orientering. Realkrediti nstilutte rne ka n fordre kommunal garanti for realkreditlånet. Land:byggefondens regarantiforpligtigelse er dog begrænset til indestående i la ndsdisposition sfonden n Jf, almenboligloven. Fastsættelsen ag omfange[ åf de støttede lån er sket på baggrund af fondens vurdering af gennemførelse af lejeforhølelser i afdelingen og boligorganisationens medfinansiering med midler fra egenkapltaten" åndre midler m,v.: - Lejetorhø1else: t.kr./er eller ca. 231 kr'lltr2/år. Der gennemføreg andre arbe;der for ca, 38'616 t.kr. - Boligorganisatlonens egetbidrag: 170 t. kr,, Jf. sag om huslejest0tte mv, Særlige vilkår: Tilsågnet betingee, af at afdelingen på et behoermdde godkender de forcslåede foranstaltninger og de huslejemæsslge konsekven$er derued. Tilsagnet betinges af kommunalbestyrelsens o9 fondens sær' skilte accept af det endnu ikke oplyste kcnkrete garantikrav for bel ån ingen f ra rea lkredlti nstituttev erne, Hvls boligorgånlsatlonen kan bekræfte at byggeriet elter ;enrra byggarr6ejåer er mere end 20 år gammelr, kan juridisk re pe$surn undlades, jf, regulatlv af februar 2008' Bedes fremsendt sene t sammen med skema-b, Oet bemærkes, at fonden kan udskyde arbejderns påbegyndelse med henblik på at begrænte den samlede bygge- og antægsaktivitet - jf. almenboligloven, 91, stk pkt, Kopi af dette tilsagnsbrev er sendt til Svendborg Kommunalhe tyrelse fi.nr, 10/4?42SJ sg Kuben Management A'/S, Odense. / Med venlig hilsen ljdisebygcefonden ffiffif,*, aireer R, Kristensen'

7 I. Beboerdemokrati Ifølge l,stk. 1, i lov om leje af almene boliger gælder loven for leje af følgende boliger: Almene boliger, der tilhører en almen boligorganisation. Almene ældreboliger, der tilhører en kommune eller en amtskommune. Almene ældreboliger, der tilhører en selvejende institution. De omtalte boligorganisationer, kommuner, amtskommuner og selvejende institutioner er i loven betegnet som udlejer, jf lovens 3, stk. L Den person, som har indgået aftale med udlejer om leje af de nævnte boliger, betegnes som lejer, jf. lovens 3, stk. 2. Der er ikke i lov om leje af almene boliger medtaget regler om be- boerdemokrati. Regler om beboerdemokrati Når der i loven er tillagt udlejeren rettigheder eller forpligtelser, er det således forudsat, at udlejeren udøver disse i overensstemmelse med reglerne om beboerdemokrati i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v, og i forskrifter udstedt i medfør heraf. Udlejerens beslutninger må således træffes af det organ i boligorganisationen, som efter de nævnte regler har kompetencen på det pågældende område. Dette vil f.eks. kunne indebære, at udlejerens beslutninger skal træffes af beboerne på et afdelingsmøde. Tvister Beboerklagenævnet er efter 101, stk. 1, nr. 1, i lov om leje af almene boliger tillagt kompetence til at træffe afgørelse i tvister om lovligheden af de beslutninger, som er truffet af de beboerdemokratiske organer, jf kap. 1 og 2 i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. 8

8 De regler, som gælder for de beboerdemokratiske organers udøvelse af beboerdemokratiet, fremgår dels af den lovgivning, som direkte regulerer den almene sektors virksomhed - herunder de enkelte boligorganisationers vedtægter - dels af den almindelige foreningsret. Beboerklagenævnet kan f.eks. tage stilling til klager over, at det pågældende organ ikke hår været kompetent, at bestemte frister ikke er overholdt, at ikke-stemmeberettigede har stemt osv Nævnet kan derimod ikke tage stilling til den del af en beslutning, der omfatter det pågældende organs udøvelse af et skøn. De omtalte tvister kan indbringes for beboerklagenævnet af alle, som har en retlig interesse i sagen, jf. 101, stk.2, i loven. Det vil først og fremmest sige beboerne og udlejeren, men f.eks. også bestyrelsen i en almen forretningsførerorganisation og i et alment andelsselskab vil kunne indbringe tvister. Finder beboerklagenævnet, at beslutningen ikke er truffet på et lovligt grundlag, kan nævnet erklære beslutningen for ugyldig, hvis manglen ved beslutningen har haft væsentlig betydning for den trufne beslutning. I visse tilfælde vil beboerklagenævnet dog efter almindelige forvaltningsretlige principper kunne beslutte, at en ellers ugyldig beslutning alligevel bør bevare sin gyldighed. Som eksempel herpå kan nævnes tilfælde, hvor beslutningens ugyldighed ville indebære "tab af værdier". Tvister skal indbringes for nævnet inden 4 uger, efter at beslutningen er truffet, og nævnet kan tillægge indbringelsen opsættende virkning. Klagefristen omfatter også ugyldighedsindsigelser. En klager er dog ikke afskåret fra at indbringe en indsigelse om ugyldighed for boligretten. Beboerklagenævnet orienterer kommunalbestyrelsen om nævnets afgørelser på dette område, jf. lovens 101, stk. 3. Det forudsættes i denne forbindelse, at kommunalbestyrelsen lægger de konkrete afgørelser, som beboerklagenævnet træffer, til grund for dens tilsyn både i konkrete sager, men også i dens mere overordnede tilsyn med boligorganisationerne. 9

9 Ved tilbageflytningen i vor bolig, nr. 3 7 Å... <3<5 3 (opgangsnr. & placering) har vi konstateret følgende mangler ved renoveringen: /^< ~2> 7>?/g~/é y ^ L ^ é r r / f f l / c / ^ t r ^ / C / 9?? é Z L ^gy^gj^f> C / c / ^ ^ < ^ A y ^ é / 9 c ^ST <? T T g ^ ~ ~; Navnj^ Telefon nr /sy m i Afleveres senest torsdag den 20. december 2012, udfyldt i varmemesterens postkasse eller i Anemonens postkasse (Byparken 40 st. th.) Mangler udbedres fra tirsdag den 8. januar og onsdag den 9. januar 2013, hvor vi skal have adgang til jeres lejlighed.

10 BT, BOLIG : LANDDISTRIKTER Svendborg Kommune] Ramsherred Svendborg Dato: 21. december 2012 Kontor; Almene Boliger Sagsnr.; Sagsbehandler: jhe Dok id: Vedrørende renoveringsprojekt Svendborg Andels-Boligforening, afd. 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har fra Mads Mølleer, der er beboer i Svendborg Andels- Boligforening, afd. 14, modtaget et antal s, herunder bl.a. af 15. december 2012, der vedlægges. Man skal med henvisning til bestemmelsen i 164, stk. 1, i lov om almene boliger m.v. anmode Svendborg Kommune om som tilsynsmyndighed om tage det i ovennævnte af 15. december 2012 beskrevne forhold op til behandling. Med venlig hilsen Jens Hartmann Eisling Fuldmægtig Gammel Mønt København K T E -

11 Sv: Mads Møller henvendelse vedr. Svendborg Kommunes forvaltning af sit tilsy n med Svenborg Andelsboligforening - Helhedsplan. (MBBL Id nr ) Almene bol i ger <Atmenbo^^ 2 a p r 2014 kl Til; Mads Møller Gc: Svendborg Kor^ w Til Mads Møller Jeg kan bekræfte, at det klare udgangspunkt for Iværksættelse af boligsociale helhedsplaner er, at planen godkendes på et afdelir^smøde, jf, aimenboligloven 37, Forudsætningen for at afdelingsmødet kan tage stilling til et sådan spørgsmål er naturiigvis, at mødet forelægges et tilstrækkeligt grundlag tit at kunne tage stilling. Ministeriet vil ikke gå ind i en vurdering af det konkrete materiale om helhedsplanen før Skovparken i Svendborg Med venlig hilsen Mikael Lynnerap Kristensen Kontorchef Mir.merlet for By. BoUg og LanddistnKte- Bofigtagllgt Område Almene Boliger Gammel Mønt Køf^havn K 1/t

12 Skte2a 4 A<Mihistrat ionen ér ikke bekendt med, at afdelingsbestyrelsen skulle have rundsendt materiale t i l beboerne i afd. 14. Venlig hilsen j'ørgen Berg Jensen Direktør [ cid: image 001»i 01CD1S Bl«8 3 AF8 A3 01 Svendborg AndeIs-Boligforening Direkte mail; j b j8svanbo.dk Fra; Mine-Marie Gregersen- [mailto:anne- Marie «Gregersen6Svendborg,dk] Sendt: 3. april :44 T i l : Jørgen Berg Jensen Emne: Vs; Fwd: Afgørelse fra ministeriet vedr. beboerdemo kra t i I henhold t i l telefonsamtale d.d* Det er det afsnit med fed skrift/ det drejer sig om. Hvis du har dette materiale bedes du sende det t i l Bo Tønnesen. Tak* Med venlig hilsen &nne~marie Gregersen Pire kt ionssekretari at et Ramsherred Svendborg Direkte tlf*: svendborgisvendborg *dk ~ Videresendt af Anne-Marie Gregersen/SKFAMG/C:/Svendborg-Kom den :41 file:/^^

13 *#KAB Pjece for bestyrelser

14 Bedre boliger for alle ***KAB

15 Forord. 4 Afdelingens driftsbudget i fokus 5 Direkte indflydelse fra beboerne 5 Budgetarbejdet er en udfordring 6 Det enkle budget - og det mére komplicerede 7 Uddelegering af opgaver til grupper af beboere 8 Tidsfrister omkring budgetlægningen..8 Hvor 'tæt' skal der budgetteres? 9 Efter beboermødets afholdelse...10 Det 'egentlige' budget - og et nyt budgetsammendrag...10 Brug plancher - aftal hvilke 10 Små huskeregler i god tid 11 Ordforklaring til budgettet (beskrivelser af forskellige konti) Budget-plancher 15-23

16 Budgetmøde. Synes du, det lyder som et kedeligt møde, hvad så med at tilføje: "Kom og vær med til at forme fremtiden i din boligafdeling". Det er det, et budgetmøde handler om. Beboerne har den fulde kompetence til at godkende næste års budget. For at det skal blive et godt møde, så skal afdelingsbestyrelsen i samarbejde med administrationen levere en målrettet information og præstere en god fremlæggelse på selve mødet. Det skal give mening. Denne pjece henvender sig til alle afdelingsbestyrelser og er tænkt som en hjælpende hånd i den vigtige proces med at forberede budgetmødet. Pjecen indeholder et forslag til et diasshow (en PowerPointpræsentation). Den kan anvendes til at fremlægge budgettet, så der også er en visuel præsentation af tallene og udviklingen. Administrationen kan efter aftale støtte din afdelingsbestyrelse i forberedelsen, herunder tilpasse plancherne til jeres ønsker og behov. I mange tilfælde er det en økonomimedarbejder eller den lokale administration, som er med til at fremlægge budgettet for beboerne og svare på spørgsmål. Før afdelingsmødet uddeles normalt et resumé af budgettet (høgletal) til beboerne. Dette papir er på 4 sider og giver det store overblik over det væsentlige i budgettet. Sammen med de 4 sider uddeles en lille folder, der forklarer en række generelle forhold om budgettet. Endelig vil vi fremhæve, at KAB tilbyder et grundlæggende budgetkursus for bl.a. medlemmer af afdelingsbestyrelser. Det varer en dag og er en bred introduktion til processen. Vi håber, at din afdelingsbestyrelse og beboerne får et godt møde, og at debatten kommer til at handle om holdninger og jeres valg af service og standard. God arbejdslyst. Og god debat om fremtiden i din boligafdeling. Finn Christensen, formand Kjeld Poulsen, næstformand Jesper Nygård, administrerende direktør Juli 2007

17 Afdelingens driftsbudget i fokus Beboerne skal tage stilling til afdelingens driftsbudget for det kommende regnskabsår. Afdelingsmødet har denne kompetence for at sikre beboerne reel indflydelse på udviklingen i deres boligafdeling. Budgetmødet (afdelingsmødet) er en vigtig krumtap i beboerdemokratiet. Med hensyn til aflæggelse af årsregnskabet for afdelingen kan beboerne vælge, om de skal tage regnskabet til orientering på budgetmødet, eller om de vil have adgang til at godkende regnskabet på et særligt regnskabsmøde. Bestyrelsen for boligorganisationen skal - som hidtil - have budgettet til endelig godkendelse. Årsregnskabet godkendes endeligt af boligorganisationens øverste myndighed (repræsentantskab/generalforsamling) eller af organisationsbestyrelsen, hvis den har fået overdraget opgaven. Direkte indflydelse fra beboerne Lov om almene boliger giver beboerne mulighed for at påvirke udviklingen i deres afdeling i samarbejde med afdelingsbestyrelsen. Et regnskab er historie - man kan endevende og diskutere tallene, men det er for sent at ændre på virkeligheden. Et driftsbudget er derimod et fremadrettet bud på udgifter og indtægter: Hvad skal eller vil vi bruge penge på i det kommende år, og hvordan får vi dækning for udgifterne? Hermed er grunden lagt for en god debat mellem afdelingsbestyrelsen og beboerne om, hvordan fremtiden skal være. For at styrke debatten holder en del afdelinger forberedende møder med beboerne, hvor det er muligt at disku-

18 tere særlige emner og få indtryk af beboernes ønsker. På denne måde kan afdelingsbestyrelsen få afklaret og præciseret poster på budgettet, som måske ellers vil føre til større drøftelser på budgetmødet. Som yderligere sikring af beboerindflydelsen kan budgettet sendes til urafstemning blandt beboerne. Det skal ske, hvis eksempelvis 25 % af de stemmeberettigede deltagere i budgetmødet stiller krav om det. Med "eksempelvis" menes, at den procent, der fremgår af vedtægterne, ifølge lovgivningen gerne må være lavere, men ikke højere end de 25 %. Ellers bliver det urimeligt svært at få tilslutning til en urafstemning. Tallet er fastsat i boligorganisationens vedtægter. Budgetarbejdet er en udfordring Inden budgettet ligger klart som forslag og kan fremsendes til beboerne, har afdelingsbestyrelsen i samarbejde med forvaltningsområdet i KAB og den lokale administration arbejdet med tallene, ofte i en tæt dialog. Nogle tal er lige at gå til og kendes i ^isse tilfælde præcist: Det gælder eksempelvis ydelser på lån, ejendomsskatter og udgifter til administration. Andre tal kan skønnes nogenlunde præcist på grundlag af tidligere erfaringer og eventuelle nye takster, eksempelvis udgifter til energi og drift af vaskeri og beboerlokaler. af afdelingen og afdelingens indtægter, som helt dominerende kommer via huslejebetalingen. Det betyder, at forslag og ønsker skal diskuteres - nogle gange detaljeret - og prioriteres i forhold til hinanden. Det gælder eksempelvis udgifter til renholdelse, almindelig løbende vedligeholdelse og henlæggelser (opsparing) til istandsættelse og fornyelser. Udgifter, der sædvanligvis udgør en betydelig del af budgettet. Det kan udløse drøftelser af det serviceniveau, man gerne vil have i afdelingen på kort og længere sigt. Eller af, hvor meget der skal bruges på beboeraktiviteter. Man er også nødt til at forholde sig til, hvad der skal bruges på forskellige typer af udgifter til vedligeholdelse og fornyelser over en længere årrække. For blot at nævne nogle ting. Disse budgetdrøftelser er ikke altid lette: Udviklingen i huslejen lægger en overordnet ramme. Man kan ikke fra år til år regulere radikalt på udgifterne til renholdelse, uden at det får betydelige konsekvenser for beboernes oplevelse af serviceniveauet. Og man kan heller ikke uden videre udskyde mere langsigtede vedligeholdelsesarbejder uden at komme i konflikt med lovgivningen - eller skabe betydelige økonomiske problemer for afdelingen, den dag det viser sig, at man har sparet for meget på de forkerte ting. Men i mange andre tilfælde skal alt det, man godt kunne ønske sig, holdes op imod, hvad der faktisk kan lade sig gøre, hvis huslejen ikke skal løbe løbsk. Lovgivningen kræver, at der er balance mellem de samlede udgifter til driften En række af disse diskussioner afklares i budgetlægningen i et samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen, forvaltningsområdet i KAB og den lokale administration, eventuelt suppleret med arbejde i særlige udvalg i afdelingen eller

19 med de tidligere omtalte møder med beboerne op til det egentlige budgetmøde. Arbejdet munder ud i et budgetforslag, som skal forelægges for beboerne, i princippet af afdelingsbestyrelsen. Der er i en del afdelinger tradition for, at repræsentanter for forvaltningsområdet i KAB eller fra den lokale administration bidrager til forelæggelsen. Men mange beboere vil nok finde det naturligt, at det er afdelingsbestyrelsen, der forelægger et budget, som er afdelingsbestyrelsens udspil til beboerne. Det enkle budget - og det mere komplicerede Ovenfor er det antydet, at forberedelsen af budgettet kan blive krævende, hvis beboerne skal sikres reel indflydelse. Det er imidlertid en kendt sag, at mange af de tunge budgetposter styres "udefra" (afdrag på lån, skatter o.l.) og reelt er upåvirkelige. Andre betydende poster - f.eks. planlagt og periodisk vedligeholdelse - styres via et langtidsbudget, som justeres løbende. Hvis afdelingen så i øvrigt er i stabil gænge, og man har styr på den løbende ren- og vedligeholdelse, vil udarbejdelse, drøftelse og godkendelse af budgettet være forholdsvis ukompliceret. Er der derimod tale om en afdeling med mange diskussioner om f.eks. ren- og vedligeholdelse, uenighed om beboeraktiviteter, større renoverings- eller fornyelsesopgaver eller lignende, er det ikke nødvendigvis en let sag at udarbejde et budgetforslag, som afdelingsmødet kan tiltræde. Der er mange enkelttemaer, som man skal forholde sig til, og diskussioner om forholdsvis små beløb til f.eks. beboeraktiviteter kan godt blive komplicerede. Ikke mindst hvis budgettet medfører større stigninger i huslejen. I en sådan situation er det vigtigt, at afdelingsbestyrelsen vurderer behovet for særlige tema-møder om budgettet i god tid før det ordinære budgetmøde. Der kan også være behov for igangsætning af særlige udvalgsarbejder for udarbejdelse af særligt orienteringsmateriale og lignende. Det gælder naturligvis i særlig grad, hvis opgaver ønskes uddelegeret til en eller flere beboergrupper. Udgifter til beboeraktiviteter skal som nævnt være indeholdt i afdelingens budget, eventuelt som en særskilt post på budgettet. Afdelingen kan også være tilknyttet en ejerforening, hvor det er vigtigt at beboerne får oplyst, hvordan indflydelse og sammenhæng af økonomien for ejerforeningen er. Når man nøje bør overveje planlægningen omkring et mere kompliceret budget, hænger det sammen med flere forhold:

20 Bestemte tidsfrister skal overholdes omkring forelæggelse og godkendelse af driftsbudgettet. Løbet er i praksis "ved at være kørt" ca. 4 måneder, før budgettet skal træde i kraft.» Beboerinddragelse og informationsarbejde kræver forberedelse og tid og ikke mindst diskussioner om økonomi og prioriteringer. AMélingsbestyrelseh rrtå sikre isig, at tier kari argumenteres sagligt for - og den selv bakker op om - de udgiftsposter, der kommer på budgettet, hvis budgetmødet skal forløbe på en ordentlig måde. Uddelegering af opgaver til grupper af beboere Der er også mulighed for at uddelegere dele af afdelingsbestyrelsens eller afdelingsmødets kompetence til een eller flere grupper af beboere. Et eksempel: En af afdelingens boligblokke ønsker midler til selv at indrette et nyt klublokale for blokkens beboere. Beboerne her eller en særligt valgt gruppe må så planlægge deres "projekt", så udgifterne hertil kan indgå i afdelingens samlede budget og godkendes af afdelingsmødet. Hvis projektet rækker ud over/hvad afdelingen som helhed ønsker at bidrage med økonomisk, eksempelvis fordi lokalet er forbeholdt blokkens beboere, kan de pågældende blive palagt selv at hære udgitem huslejestigning. Et andet eksempel: En gruppe beboere har påtaget sig ansvaret for et "værested", hvor de større børn kan høre musik, købe sodavand, spille kort og hygge sig. Der bør laves et særligt budget over omkostninger til indretning, musikanlæg og den løbende drift, som kan indgå i afdelingens budget og godkendes på budgetmødet. E^etrvilnaturligvis stiller koordination, hvis projekter af denne type skal indgå i budgetbehandlingen på afdelingsmødet på en seriøs måde. De bør forberedes i god tid, så de kan indgå i afdelingsbestyrelsens, og forvaltningsgruppens og den lokale administrations arbejde med budgettet. Det samme gælder andre nye, større aktiviteter og initiativer, som kræver tid og debat, før de er modne til forelæggelse på budgetmødet. Tidsfrister omkring budgetlægningen Budgetmødet, der mere formelt kaldes det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde med bl.a. godkendelse af driftsbudget på dagsordenen, skal være afholdt inden 3 måneder før det næste regnskabsårs begyndelse. I praksis medfører det som nævnt, at afdelingsmødets godkendelse af driftsbudget skal foreligge senest ca. 4 måneder før det ny regnskabsårs start, hvis KAB skal nå at udsende huslejevarslmgeri tide.

21 Selve afdelingsmødet skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel, og budgettet skal udsendes til beboerne mindst 1 uge før mødet. I nogle boligorganisationer kan der være vedtaget en længere frist. Nedenfor vises, hvordan tidslinien for budgetlægning kan se ud. Et budgetår er på 12 måneder og følger ikke nødvendigvis kalenderåret. Hvor "tæt" skal der budgetteres? Det fremgår af det foregående, at det i sidste ende er afdelingsmødet, som bestemmer, hvordan budgettet skal se ud. Opgaven er dog bunden på mange punkter: Kontoplanen er som standard specificeret på en måde, der for en lang række poster giver de nødvendige og tilstrækkelige oplysninger. Hertil kommer, at bindingerne rækker videre til en række af de budgettal, som optræder i budgettet. Indeværende budgetår (12 måneder) h I r > J K * e * Markvandring DV-pIan udarbejdes 6 Budgetudkast til afdelingsbestyrelsen 7 Møde med afdelingsbestyrelsen Indkaldelse til afdelingsmøde 8 Afdelingsmøde afholdes 9 Varsling af lejeforhøjelse

22 Nogle poster er i detaljer bestemt udefra og er derfor upåvirkelige. Det gælder f.eks. skatter og kapitaludgifter. Nogle poster er påvirkelige, selv om væsentlige ændringer kræver en langsigtet stillingtagen. Det gælder f.eks. vedligeholdelse og renholdelse. Endelig er der en gruppe poster, som er adfærdsafhængige og ofte kan påvirkes på kortere sigt ved konkrete beslutninger, ved informationsindsats overfor beboerne og lignende. Det gælder f.eks. udgifter til beboerlokaler, beboeraktiviteter, vand og energi. Der kan være forskellige holdninger til, hvor "tæt" de enkelte poster skal budgetteres. For flere af de upåvirkelige gælder, at de kan forudses næsten på kroner og øre. For andre typer af udgifter er det langt mere hensigtsmæssigt at arbejde med et samlet, rundt beløb, som afdelingsbestyrelsen (eller andre budgetansvarlige) skal holde sig indenfor. Det gælder f.eks. udgifter til beboeraktiviteter og drift af selskabslokaler. Ud fra praktiske hensyn kan afdelingsbestyrelsen og administrationen have brug for et vist råderum uden igen at skulle forelægge et nyt budget til godkendelse på et afdelingsmøde. Det vil belaste beboerdemokratiet for hårdt, hvis beboerne jævnligt skal forholde sig til mindre justeringer af budgettet. 4. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens budget for perioden (periode angives). Budgettet foreslås af afdelingsbestyrelsen vedtaget som et rammebudget. 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 6. Valg af formand. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 8. Valg af suppleanter. 9. Eventuelt. Efter beboermødets afholdelse Det skal nævnes, at der nu er mulighed for at revidere et driftsbudget på visse punkter, uden at det kræver forelæggelse på et beboermøde. Det gælder, hvis ejendomsskatterne forhøjes, eller hvis afdelingen pålægges nye eller forøgede afgifter til vand, el, renovation eller lignende takster, der er fastlagt af en offentlig myndighed. En eventuel huslejeforhøjelse på grund heraf skal dog varsles efter de gældende regler for varsling af driftsbudget. Det "egentlige" budget - og et nyt budgetsammendrag Det konkrete arbejde med forberedelse af budgettet foregår på grundlag af den lovbestemte kontoplan med en detaljeret redegørelse for de enkelte poster. Dette budget er typisk noget uoverskueligt og for detaljeret på de - om man så må sige - "forkerte steder" for beboerne. Ofte får beboerne ikke meget ud af at få det delt rundt op til budgetmødet. Det gælder måske særligt for langtidsbudgettet. Det anbefales derfor, at afdelingsmødet godkender budgettet som en ramme for afdelingens drift og aktiviteter. Fornyet godkendelse vil så kun være nødvendig, hvis der ønskes udført andre arbejder end dem, der er budgetlagt, eller hvis den godkendte budgetramme ændres væsentligt. Der gives således afdelingsbestyrelsen mulighed for i samarbejde med forvaltningsområdet og den lokale administration i løbet af året at foretage omdisponeringer i et vist omfang. Iværksættelse af nye, ikke godkendte aktiviteter kræver dog forelæggelse på et beboermøde. Afdelingsmødet kan også beslutte at de vedtager et budget med en mere detaljeret fastsættelse af de enkelte budgetposter. Man skal dog være opmærksom på, at der altid vil kunne opstå mindre overskridelser af budgetterede beløb. Afdelingsbestyrelsen kan også indstille til afdelingsmødet, at hvis visse aktiviteter viser sig at koste mindre, end det er budgetlagt, så kan andre særligt angivne arbejder igangsættes for det eventuelt overskydende budgetbeløb. Det anbefales kraftigt, at referatet fra budgetmødet klart angiver, om der er vedtaget et rammebudget eller et detaljeret budget. Der er i stedet mulighed for at udsende et beboerbudget, som er et sammendrag af det "egentlige" budget. Det støtter op om diskussionen af de punkter, det er vigtigt og væsentligt at drøfte med beboerne på beboermødet. Det udvidede budget skal altid kunne hentes på ejendomskontoret/ varmemesterkontoret. Beboerbudgettet består af følgende 4 dele: 1. En forside med oplysninger om afdelingen og en grafisk oversigt over budgettet. 2. En side med de vigtigste budgettal. 3. Oversigt med drift- og vedligeholdelsesplan. 4. Et særskilt budget for antennebidrag. Specielt oversigten med drift- og vedligeholdelsesplanen med tal for, hvad der i det kommende år skal bruges til de vigtigste aktiviteter, kan hjælpe til at styrke interessen for, hvad afdelingens midler bruges til. Brug plancher - aftal hvilke Ved forelæggelse af budgettet kan afdelingsbestyrelsen aftale med hhv. driftschefen, ejendomslederen eller økonomimedarbejderen, hvilke plancher der skal vises på mødet. Afstemningstemaet bør fastlægges allerede i mødets dagsorden, der f.eks. kan se således udr 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Afdelingsbestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab for perioden (periode angives) til orientering. Eksempler herpå kan være: Lejeforhøjelse - på udvalgte typer af boliger Budgettets poster i sammendrag Budgettets samlede udgifter som "lagkage" Typer af udgifter i procent Budgetafvigelser

23 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse «Drift- og vedligeholdelsesplan for budgetåret Det kan stærkt anbefales at bruge disse plancher, fordi de hjælper beboerne til indblik i afdelingens konkrete forhold. Nogle afdelingsbestyrelser vælger også at få lavet særlige plancher til erstatning eller som supplement. Små huskeregler i god tid Planlæg næste afdelingsmøde/budgetmøde i god tid» Afdelingsbestyrelsen, forvaltningsområdet og den lokale administration aftaler, hvem der gør hvad omkring dato, indkaldelse og andre praktiske ting Find et lokale som er egnet til at fremvise plancher, hvor man kan se og høre, hvad der bliver sagt (evt. højttaleranlæg) Bestil plancher i god tid Aftal hvem der skal fremlægge budgettet på mødet Aftal afstemningstema for godkendelse af budgettet (se det tidligere viste eksempelpå en dagsorden) Aftal hvem der skriver referat

24 En kortfattet beskrivelse af forskellige konti, som kan optræde i budgettet (kontonummer står i parentesen). Udgifter Nettokapitaludgifter (105) Ydelser på lån optaget til opførelse af ejendommen. I ældre afdelinger er der typisk lån med samme ydelse hvert år, men i nyere afdelinger reguleres lånene i takt med inflationen. Ejendomsskatter (106) Til kommuner på basis af ejendomsvurderingen (kun grundværdien). Vandafgift (107) Udgift til ejendommens samlede vandforbrug (hvis husstandene ikke betaler deres forbrug individuelt efter måler). Omfatter udgifter til vand og vandafledning. Renovation (109) Afhentning af affald fra husstandene. Forsikring (110) Bygningsbrandforsikring o.lign. for ejendommen. Indboforsikring indgår ikke i budgettet, og hver husstand bør selv tegne en indboforsikring. El og varme til fællesarealer (111) Til kældre, affaldsrum, selskabslokaler, udearealer m.v. Målerpasning, kontroiaflæsning, varmeteknisk bistand m.v. og individuelt varmeregnskab (111) Hvis afdelingen har indgået aftale om levering af varmeteknisk bistand m.v. Varme i boligen betales direkte af beboeren via a'conto betaling. Administrationsbidrag (112) Betales til boligorganisationen, som afholder egne udgifter og betaler for administrationen af boligorganisationen og dens af delinger til KAB. Dispositionsfond (112) Obligatorisk bidrag til boligorganisationens dispositionsfond - op til et vist maksimumbeløb pr. lejemål. Pligtmæssige bidrag (113) Afdelinger, der helt eller delvis er taget i brug før 1. januar 1970, skal betale årligt bidrag til Landsbyggefonden: A- indskud, som er et fast årligt beløb, og G-Indskud på basis af afdelingens boligareal, ganget med et årligt reguleret beløb. Renholdelse (114) Lønninger, feriepenge, arbejdsskadeforsikring mv. til ejendomsfunktionærer. Udgifter til drift af ejendomskontoret/ varmemesterkontoret og evt. trappevask, udgifter til traktor o.lign. Almindelig vedligeholdelse (115) Almindelig løbende vedligeholdelse af bygninger, installationer, udeareal m.v. Endvidere den del af de almindelige vedligeholdelsesarbejder i boligerne, som afdelingen er pålagt efter lovgivningen og afdelingens vedligeholdelsesreglement. Omfatter kun vedligeholdelse, der ikke udføres efter planlagt turnus. Planlagt og periodisk vedligeholdelse (116) Faktisk afholdte udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse eller til hovedistansættelse/fornyelse af tekniske installationer. Udgifter betales af tidligere henlagte midler (langtidsbudgettet) og påvirker således normalt ikke årets driftsbudget/regnskab. Indvendig vedligeholdelse Afhænger af den valgte vedligeholdelsesordning. Der findes 3 forskellige ordninger: A-ordning, A-ordning med normalistandsættelsesbeløb (Ni-beløb) og B-ordning. Under A-ordningen påhviler vedligeholdelsespligten lejeren. Under B- ordningen påhviler vedligeholdelsespligten afdelingen. Istandsættelse ved fraflytning (117) Afhænger af den valgte vedligeholdelsesordning. Ved A- ordning dækker kontoen afdelingens faktisk afholdte udgifter til istandsættelse ved fraflytning. Ved B-ordning udgiftføres de faktisk afholdte udgifter til indvendig vedligeholdelse i boperioden og til eventuel istandsættelse ved fraflytning på denne konto (slid og ælde). Udgifterne betales af tidligere henlagte midler og påvirker således ikke årets driftsbudget/-regnskab. Bemærk: Den enkelte boligs vedligeholdelseskonto (B-ordning) kan ikke benyttes, når lejeaftalen er opsagt, selvom lejeren fortsat bor i boligen. Særlige aktiviteter (118) Til drift af fællesfaciliteter (beboerlokale, vaskeri m,v.). Evt. også ejerforeningsbidrag.

25 Diverse udgifter (119) Kontingenter/beboermøder, rådighedsbeløb, kurser m.v. Der afsættes også beløb til uforudsete udgifter for at undgå hyppige reguleringer af lejen bl.a. i forbindelse med de årlige ændringer af skatter og afgifter. Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse (120) Årets opsparing til fremtidige aktiviteter i henhold til den faktiske vedligeholdelsesplan for de kommende mindst 10 år, der fremgår af langtidsbudgettet. Henlæggelse (opsparing) foretages for at udjævne udgifterne til større arbejder, så disse kan gennemføres på det teknisk/økonomisk mest hensigtsmæssige tidspunkt, og således at der samtidig sikres en jævn lejeudvikling. Henlæggelser tii istandsættelse ved fraflytnrngtl2t/122)^ Opsparing til afdelingens andel af den fremtidige istandsættelse af fraflyttede boliger. Se evt. under konto 117. Henlæggelser til indvendig vedligeholdelseskonto (122) Lejernes opsparing på egne vedligeholdelseskonti. Tab ved lejeledighed og fraflytning (123) Opsparing til imødegåelse af evt. fremtidige tab på husleje og frafrytnmgsregninger. I visse tilfælde dækker boligorganisationens dispositionsfond udgifterne. Ydelser på lån til forbedringsarbejder (125) Betaling af lån, optaget i forbindelse med forbedrings- og moderniseringsarbejder. For det meste er det et fast beløb, men visse lån reguleres i takt med inflationen. Indtægter Boligafgifter og lejer (201) For boliger, kældre, garager/butikker, erhverv m.v. Beløbet svarer til lejeindtægten ved fuld udlejning. Renter (202) Af afdelingens indestående i bank eller boligorganisation. Tilskud fra boligorganisationen (203) Boligorganisationen kan yde tilskud til afdelingerne af nettorenteindtægten fra fælles formueforvaltning, herunder udbytte fra en investeringsforening. Andre ordinære indtægter (203) Fra beboerlokaler, vaskeri, selskabslokaler o.lign. Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester Alle udgifter vedrørende antenner skal være med i et særligt antennebudget. Det indeholder følgende udgifter: Anlægsudgifter Henlæggelser/afskrivninger Løbende afgifter/hybridnetsafgifter Servicekontrakt Forsikring Kollektiv dekoder Internt tv (beboerkanal) Administrationsbidrag Ophavsretlige afgifter m.v. Afskrivning af forbedringsarbejder (126) Den del af forbedrings- eller moderniseringsarbejder, som ikke er finansieret ved låneoptagelse, afskrives over budgettet. Der vil kunne "lånes" af opsparede midler (henlæggelser) mod behørig sikkerhedsstillelse, og lånet betales tilbage indenfor en bestemt årrække. Tab ved lejeledighed og fraflytning (130) Hvis tabet er større, end det kan dækkes af tidligere opsparede henlæggelser. I visse tilfælde dækker boligorganisationens dispositionsfond udgifterne. Afvikling af underskud (133) Et tidligere underskud på afdelingens regnskab, som typisk skal afvikles over 3 år.

26 K>>>X-:>:>>>:-:-: WKAB Bedre boliger for alle Budget-planche logi Lejeregulering <W*KAB Eksempler på lejeregulering pr. måned Boligstørrelse Gammel leje (Kr.) Stigning (Kr.) Ny leje (Kr.) 27 m m m m m Bedre boligerfor dte

27 Budgettets poster * KAB Udgifter: Poster IlOOGkr. Nettokapitaludgifter 487 Faste udgifter Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter Total Bedre boliger for alle Budget-planche 3 og 4 Budgettets poster 2008 * KAB Indtægter: Poster kr. Leje Renter 60 Tilskud 44 Diverse 48 Total Bedre boliger for alle

28 Resultat 2008»KAB Resultat: Poster kr. Udgifter Indtægter Resultat -220 Lejeregulering 220 Resultat efter lejeregulering 0 Lejeforhøjelse far 2008 er 5,57 % eller 23,83 kr./m 2 /år Bedre bdtigm for alle Budget-planche 5 og 6 Totale udgiftssammensætning for 2008 jwkab 17% 6% V; Nettokapitaludgifter Ejendomsskatter Energiforbrug M Administration M Dispositionsfond 19% Renholdelse Vedligeholdelse Beboeraktiviteter Henlæggelser Ekstraordinære 11% 11% Bedre boliger for alle

29 Typer af udgifter * KAB I i - 42,56 I Påvirkelige udgifter 30! 25 ; 20 i Adfærdsafhængige udgifter 15 ]-- 10 ; 5 -f - I Upåvirkelige udgifter o 4 - Bedre boliger for olie Budget-planche 7 og 8 Lejeregulering -1 Lejeforhøjelsen skyldes bl.a.»kab Ejendomsskatterne stiger med kr. Øget el-forbrug og el-priser stiger med kr. Administrationsudgifter stiger med kr. Øget udgifter til dispositionsfond kr. Større lejeindtægter med kr. Større renteindtægter med kr. Bedre boliger for olie

30 Budget afvigelser på udgiftssiden - udvalgte Ejendomsskatter Ejendomsskatter - ændret grundværdi Vandafgift - prisstigninger på vandafledningsafgift Renovation - større forbrug Energiforbrug Højere elforbrug samt el-priser Administration Prisen for forvaltningsbidrag stiger Dispositionsfond Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden - G-indskud **KAB kr kr kr kr. Bedre t^iger for alle Budget-planche 9 og 10 Budget afvigelser på indtægtssiden - udvalgte KAB. Leje kr. Højere erhvervsleje Renter Højere rentesats kr. Bedre boliger for alle

31 Konto 106 & 109 M KAB OffentHge udgifter 2008 Ændring (Kr.) (Kr.) Ejendomsskat Vandafgift Renovation Bedre- tidiger for olie Budget-planche 11 og 12 Konto 110 WKAB Forsikring 2008 (Kr.) Ændring (Kr.) Forsikring Afdelingen er gået fra skadegruppe 4-2 Bedre boliger for alte

32 Konto 111 & 112»KAB Offentlige udgifter 2008 (Kr.) Ændring (Kr.) Energiforbrug Bidrag til boligorganisationen (Administrationsbidrag - modregnet tilskud) Dispositionsfond Bedre bdig&r for olie Budget-planche 13 og 14 Konto »KAB Indtægter 2008 (Kr.) Ændring (Kr.) 201-Leje Renter Bedre boliger for alle

33 Henlæggelser til planlagt & periodisk vedligehold» KAB / V Konto 120 Årets henlæggelser Konto 401 Opsamlede henlæggelser - forbrug Bedre boliger for die Budget-planche 15 og 16 Budget for drifts- og vedligeholdelsesplan 2008»KAB Vigtigste vedligeholdelsesarbejder kr. Undersøgelse i forhold til manglende isolering Vinduer, døre smøres og udskiftes efter behov Tagflade gennemgås og tagsten understryges Udgifter i forbindelse med slid og ælde og fraflytning Varmeledning i betonkanal fores eller udskiftes El og installationer i boliger Der skal totalt udføres vedligeholdelsesarbejder for Bedre boltøer te afe

34 Budget-planche 17

35

36 4** KAB KAB. Vester Voldgade København V. T F

37 REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBED RING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT TIL FREMME AF INNOVATION I BYGGERIET I medfør af lov om almene boliger m.v., 95, stk. 1, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra velfærdsministeren fastsat følgende regler om støtte efter lovens 91 og 91 b. KAPITEL 1 RENOVERINGSSTØTTE «j Landsbyggefonden kan I i perioden af midler fra landsdispositionsfonden give tilsagn om støtte til almene boligafdelinger i form af ydelsesstøtte og regaranti ved optagelse af lån til finansiering af opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring. Stk. 2. Reglerne i dette kapitel finder tilsvarende anvendelse på almene ældreboliger ejet af en selvejende institutionen kommune eller en region, selvejende ungdomsboliger, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte efter den 1.juli 2005 samt friplejeboliger. ~\ Landsbyggefonden yder 2- ikke støtte til afdelinger, som ikke er i økonomisk balance ved deres etablering som almene afdelinger, herunder har væsentlige udækkede byggetekniske behov. Fonden kan dog yde støtte, hvis en afdeling efterfølgende er kommet i økonomisk balance eller hvis væsentlige byggetekniske behov, der er konstateret ved etableringen, er dækket. Stk. 2. Anlægsudgifterne til de arbejder, der er nævnt i 1, stk. 1, skal udgøre mindst 10 procent af bygningsværdien.ved arbejder, som kun omfatter en del af en afdeling, beregnes bygningsværdien forholdsmæssigt. Stk. 3. Betingelsen i stk. 2 kan dog fraviges, hvis der til byggeriet tidligere er bevilget særlig driftsstøtte, driftssikring, tilskud til en social og forebyggende indsats eller tilladt omprioritering. Q De arbejder, der er nævnt 3 i 1, stk. 1,finansieres i videst muligt omfang gennem lejeforhøjelser. Det er herudover en forudsætning for støtte efter 1, at boligorganisationen efter aftale med fonden finansierer arbejderne med midler fra boligorganisationens egenkapital, og/eller med boligorganisationens midler fra trækningsret,

38 jf. lov om almene boliger m.v. 87, i det omfang det er økonomisk muligt og forsvarligt. A Det er en forudsætning r for støtte efter 1, at afdelingen betaler ydelser på lånet i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om almene boliger m.v., 91, stk. 3 og 4. Stk. 2. Låntagers betaling på lånet fastsættes af fonden og skal normalt mindst udgøre 3,4 procent p.a.af lånets hovedstol. Stk. 3. Omfatter arbejderne forbedring af tilgængelighed, lejlighedssammenlægninger og miljøforbedrende foranstaltninger, kan låntagers betaling på lånet helt eller delvist bortfalde i særlige tilfælde. Endvidere kan låntagers betaling på lånet i særlige tilfælde fastsættes til mindre end 3,4 procent p.a.af lånets hovedstol. Fonden sørger for, at låntagernes gennemsnitlige betaling på lån efter 1 for hvertilsagnsårgang det første år mindst udgør 3,4 procent p.a. Stk. 4. Likvide midler, der fremkommer i forbindelse med låntagers betaling på lån med rentetilpasning, indgår i boligorganisationens dispositionsfond. Det gælder uanset om lånet er optaget som et lån med rentetilpasning eller efterfølgende er konverteret til et lån med rentetilpasning, jf. lov om almene boliger m.v. 20, stk. 1, nr. 8. Midlerne overføres til Landsbyggefonden på grundlag af opkrævning fra fonden og indgår i landsdispositionsfonden, jf. lovens 80 e og 89, stk. 3. r Landsbyggefondens *D ydelsesstøtte udgør et beløb, som svarer til forskellen mellem de samlede ydelser på lånet og låntagers betaling. Ydelsesstøtte ydes med virkning fra lånets optagelse og udbetales bagud i tilknytning til de i pantebrevene fastsatte terminer. Udbetalingen sker til långiver på grundlag af en specificeret opgørelse fra långiveren og en årlig revisorattest. Der kan ikke optages forhåndslån. Stk. 2. Ydelsesstøtte efter stk. 1 ydes på de vilkår, der er fastsat i lov om almene boliger m.v. 129, stk. 1,2.-6. pkt, og 130, stk. 1,1. pkt. Dog sker der kun en regulering af låntagers betaling, indtil den svarer til de samlede ydelser på lånet.ved finansiering med lån med rentetilpasning reguleres låntagers betaling, indtil den svarer til den ydelse, der på tidspunktet for låneoptagelsen kan beregnes på et tilsvarende fastforrentet lån. Stk. 3. Fonden kan helt eller delvis bringe betaling af ydelsesstøtte til ophør, såfremt ejendommens økonomi forbedres, eller ændrede forhold for byggeriet taler derfor, herunder at der indtræder en stigning i det almindelige huslejeniveau eller afdelingen ophører med at have almen status. Stk. 4.Velfærdsministeren fastsætter nærmere regler for lån som nævnt i 1 efterforhandling med fonden. Lånet kan maksimalt have en løbetid på 35 år. Stk.5.Velfærdsministeren kan efterforhandling med fonden påbyde konvertering af lånet i medfør af 179 i lov om almene boliger m.v. Det er endvidere en for- D udsætning for støtte efter 1,at kommunalbestyrelsen påtager sig garanti for den del af lånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 procent af ejendommens værdi. Garantien omfatter til enhver tid så stor en del af lånets restgæld og eventuelt forfaldne terminsydelser, som det oprindelige garantibeløb udgjorde af hovedstolen. Den del af restgælden, der ikke omfattes af garantien, har panteret forud for den garanterede del af restgælden. Stk. 2. Ved tilsagn om støtte påtager fonden sig forpligtigelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtigelsen (regaranti). Landsbyggefondens forpligtelse efter 1. pkt. er dog begrænset til indestående i landsdispositionsfonden. "T I forbindelse med støtte / efter 1 til udbedring af byggeskader skal boligorganisationen søge dækning for udbedringsudgifterne gennem tegnede forsikringer eller om nødvendigtved retsforfølgning af de, der er ansvarlige for byggeriet. Hvis det ikke er muligt at opnå erstatning og derved friholde beboerne for ekstraudgifter, skal boligorganisationen søge at få de nødvendige udbedringsudgifter finansieret på anden måde, herunder ved anvendelse af afdelingens henlagte midler, inden for de rammer der er fastsat herfor, eller ved optagelse af lån. Stk. 2. Er der tale om oprindelige byggeskader i afdelinger, som er omfattet af Byggeskadefonden eller af Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse, kan der ikke ydes støtte efter 1 til sådanne afdelinger. Boligorganisationen skal anmelde forholdet i den pågældende fond efter de derom gældende regler. Stk. 3. Hvis de under stk. 1 nævnte finansieringsmuligheder ikke er tilstrækkelige, kan en almen boligafdeling opnå støtte efter 1 til udbedring af byggeskader. Q Ved behandling af ansøg- O ning om støtte efter 1 skal følgende forhold iagttages: 1) Udgifterne skal være af en sådan størrelse, at det efter konkret vurdering af forholdene må anses for åbenbart, at afdelingen kan få betydelige økonomiske vanskeligheder, såfremt der ikke ydes støtte til finansieringen. Ved vurderingen heraf lægges der vægt på den endelige leje i afdelingen efter arbejdernes udførelse sammenlignet med lejen for tilsvarende lejligheder i kommunen. 2) Det er en betingelse, at indvundne forsikrings- og erstatningsbeløb eller lignende fradrages udbedringsudgifterne m.v. 3) Der kan ikke ydes støtte, hvis arbejderne er igangsat. Der kan dog med kommunalbestyrelsens og Landsbyggefondens godkendelse foretages helt nødvendige afværgeforanstaltninger inden tilsagn meddeles. 3

Fremlæggelse af budget

Fremlæggelse af budget Fremlæggelse af budget Pjece for bestyrelser Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Indholdfortegnelse Forord...4 Afdelingens driftsbudget i fokus...5

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til beboere i Afdeling Dalgasparken Dalgas Allé 2-6 7400 Herning Herning, den 2/9 2016 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til brug ved det ordinære afdelingsmøde tirsdag den 13/9 2016, klokken

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Aaparken

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Aaparken Til beboere i Afdeling Aaparken Aaparken 6-14 7400 Herning Herning, den 29/8 2016 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Aaparken Til brug ved det ordinære afdelingsmøde torsdag den 8/9 2016, klokken 17.00

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,09% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr. pr. m² m² Familieboliger

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2015/16 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2015/16 6

Læs mere

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Afdeling 5 Kildevænget Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 3,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Første afdelingsmøde i Afdeling Rådhusstrædet

Første afdelingsmøde i Afdeling Rådhusstrædet Til beboere i Afdeling Rådhusstrædet Rådhusstrædet 16 743 Ikast Herning, den 29/8 216 Første afdelingsmøde i Afdeling Rådhusstrædet Til brug ved det ordinære afdelingsmøde torsdag den 8/9 216, klokken

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2017

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2017 FOR PERIODEN 1/10 2016-30/9 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,4% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 19 1.330,99 1.566.804 1.176,94

Læs mere

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2016/17 6

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Brændgårdsparken

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Brændgårdsparken Til beboere i Afdeling Brændgårdsparken Brændgårdvej 1-79 7400 Herning Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Brændgårdsparken Herning, den 28/8 2015 Til brug ved det ordinære afdelingsmøde mandag den 7/9 2015,

Læs mere

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2010-31/12 2010 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,9% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger Familieboliger 288 23.634,64

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2017

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2017 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/7 2016-30/6 2017 Familieboliger: Uændret leje Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 9 624,60 723.687 1.158,64

Læs mere

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Uændret leje Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger famillieboliger 288 23.634,64 17.751.852 751,10 751,09

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /4 2017

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /4 2017 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2016-30/4 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 0,91% Institutioner Uændret leje. Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m.

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,92% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 4 rum 35 3.010,00 2.118.153 705,78

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2014/2015 Budgetperiode fra 01-07-2014 Budgetperiode til 30-06-2015

Almene boligorganisationer Budgetår 2014/2015 Budgetperiode fra 01-07-2014 Budgetperiode til 30-06-2015 Forside Almene boligorganisationer år periode fra 0-07-204 periode til 30-06-205 for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 62 LBF's afdelingsnr. 200 Kommunenr.

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2016 FOR PERIODEN 1/7 2015-30/6 2016 Familieboliger: Huslejeforøgelsen udgør: 15,61% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger 2 rum 8 658,98 625.704 949,50 821,29 3 rum

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Ældreboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,28% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Ældreboliger 2 rum 32 2.400,00 2.866.000 1.194,17 1.167,50

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 3. Ny Heimdalshus BUDGET FOR 2011

Boligselskabet Hjem. Afdeling 3. Ny Heimdalshus BUDGET FOR 2011 Boligselskabet Hjem Afdeling 3 Ny Heimdalshus BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 2,91% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 847,43 kr./m² 24,69 kr./m² 872,12 kr./m² Side

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2018

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2018 FOR PERIODEN 1/10 2017-30/9 2018 Familieboliger: Huslejen er uforandret Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger 2 rum 12 945,60 997.920 1.055,33 1.055,33 3 rum 35

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/5 2016-31/12 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 6,28% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 3 rum 12 1.009,64 981.000 971,60 914,19

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2011

Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2011 Den selvejende institution Karvig 1 Afdeling 1 Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2011 Note 1 - Konto 140/210 - Budgetresultat Udgifter i alt Indtægter i alt Underskud, konto 210 Budgetresultat

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2016 FOR PERIODEN 1/7 2015-30/6 2016 Familieboliger: Huslejeforøgelsen udgør: 12,42% Ungdomsboliger Huslejeforøgelsen udgør: 11,42% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger

Læs mere

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet

Læs mere

Beboermøde Afdeling 18 og 25

Beboermøde Afdeling 18 og 25 Beboermøde Afdeling 18 og 25 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 259 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 259 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr.

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Budget Afdeling 58. Huslejeforhøjelse 2,78% Smedebakken Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 58. Huslejeforhøjelse 2,78% Smedebakken Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2017 Afdeling 58 Smedebakken 22-76 Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Afdelingens årsregnskab for 2015 Der har i 2015 været et overskud på 33.580 kr., der er overført

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Hvidovrebo. Afdeling 4. Hvidovrebo, afdeling 4. Budget for 2016

Hvidovrebo. Afdeling 4. Hvidovrebo, afdeling 4. Budget for 2016 Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo, afdeling 4 Budget for 2016 Boligafgiftsforhøjelse 2,26% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget

Læs mere

Glostrup Andelsboligforening. Årsregnskab Afdeling 2

Glostrup Andelsboligforening. Årsregnskab Afdeling 2 Glostrup Andelsboligforening Årsregnskab 2013 Afdeling 2 Boligorganisation: Tilsyndførende kommune: LBF-nr.: 317 Kommunenr. 161 Glostrup Andelsboligforening Glostrup Kommune Dalvangsvej 54 Rådhusvej 2

Læs mere

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Nygårdsvej 37-6700 Esbjerg - Telefon 76 13 50 50 Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Oplysninger om afdelingen: Antal boliglejemål: 206

Læs mere

Budget Afdeling 7. Huslejeforhøjelse 0,0% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 7. Huslejeforhøjelse 0,0% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2015 Afdeling 7 Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag til budget. Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Sager til orientering... 4

Sager til orientering... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2014 Langelandsvej 32 Køge kl. 19.00 Torsdag den 25. september 2014 Sager til orientering... 4 Pkt. 27. Udlejningen 4 Pkt. 28. Budgetkontrol

Læs mere

Lægeforeningens Boliger

Lægeforeningens Boliger Lægeforeningens Boliger Afdeling 2 Sionsgade Budget for 2016 Boligafgiftsforhøjelse 0,77% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget

Læs mere

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 140 - Televænget Skæringsdato: 01-01-1982 Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 14.949

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2015

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2015 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2014-30/9 2015 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 0,78% Ældreboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 0,56% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr.

Læs mere

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Afdeling 7 Budget 2014 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 589 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2013 Ændring Husleje 2014 64,49 3.128

Læs mere

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger BEK nr 227 af 01/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2011-3761 Senere

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2014

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2014 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/7 2013-30/6 2014 Familieboliger: Uændret leje Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 9 624,60 692.038 1.107,97

Læs mere

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Huslejeændring i % 8,0 Udgiftsfordeling Figurerne viser afdelingens forventede udgifter fordelt på de fem udgifts hovedgrupper og en specifikation af gruppen

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 24

Beboermøde. Afdeling 24 Beboermøde Afdeling 24 Dagsorden beboermøde afdeling 24 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2011/2012

Læs mere

Beboermøde Afdeling 11

Beboermøde Afdeling 11 Beboermøde Afdeling 11 Dagsorden beboermøde afdeling 11 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Status helhedsplanen 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 102 - Nivåhøj II Skæringsdato: 01-04-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag Nordhavnsgården budget for år 2013 i sammendrag 1.14 Nordhavnsgården Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,6 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Familieboliger Familieboliger

Læs mere

DRIFTSBUDGET 1/ /

DRIFTSBUDGET 1/ / DRIFTSBUDGET 1/1 2009-31/12 2009 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,25% Årlig Ny leje Nuvær. leje p Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² r. m Familieboliger familieboliger 288 23.634,64 14.235.616

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Blågården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Blågården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag budget for år 2013 i sammendrag Afdelingsmødet torsdag den 20. september, kl. 19.00 Støberiet, Blågårds Plads 5, 3. sal Punkt 7 s driftsbudget 2013 1.85 Lejeændring 1. januar 2013

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 108 - Afdeling - Bogtrykkergården Skæringsdato: 04-06-1978 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Den selvejende institution Karvig 1. Afdeling BUDGET FOR 2011

Den selvejende institution Karvig 1. Afdeling BUDGET FOR 2011 Den selvejende institution Karvig 1 Afdeling 1 BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 4,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Forhøjelse Ny leje 1307,63 kr./m² 55,55 kr./m² 1363,18 kr./m²

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.429.582,65 3.409.184 3.460.233 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Budget Afdeling 42 Firkløveren. Huslejeforhøjelse 1,14% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 42 Firkløveren. Huslejeforhøjelse 1,14% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2016 Afdeling 42 Firkløveren Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 142 - Afdeling - Bagergården Skæringsdato: 01-07-1988 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Budget 2015 for Faxe Boligselskab, afd. 1

Budget 2015 for Faxe Boligselskab, afd. 1 Faxe Boligselskab, afd. 1 DAB Faxe Boligselskab Budget 2015 for Faxe Boligselskab, afd. 1 Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Boliger: 1,46% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 43,50 m

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 137 - Afdeling - Toften Skæringsdato: 01-12-1981 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etageareal. Famlieboliger 32 32 2.091,9 Garager 15 3 0,0 Motorcykelpladser 4 1 0,0 I alt 51 36 2.

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etageareal. Famlieboliger 32 32 2.091,9 Garager 15 3 0,0 Motorcykelpladser 4 1 0,0 I alt 51 36 2. Budget 2015 Ibrugtagningsår: 1977/78 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etageareal Famlieboliger 32 32 2.091,9 Garager 15 3 0,0 Motorcykelpladser 4 1 0,0 I alt 51

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere