Eurofins Steins Laboratorium A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eurofins Steins Laboratorium A/S 1857 2007"

Transkript

1

2 Eurofins Steins Laboratorium A/S Den 11. juni 2007

3 2007 Eurofins Steins Laboratorium lokal og global Eurofins Steins Laboratorium A/S er Danmarks ældste private laboratorium. Det er samtidig en topmoderne og international virksomhed med afsæt i de værdier, der blev skabt ved laboratoriets grundlæggelse i Laboratoriet er i dag en del af laboratoriegruppen Eurofins Scientific, der med mere end ansatte og 100 afdelinger verden over er blandt de absolut førende på området. Eurofins Steins Laboratorium er særdeles godt rustet til at levere de ydelser, som fremtidens moderne produktionsvirksomheder, detailvirksomheder, organisationer og offentlige myndigheder vil efterspørge. Laboratoriet har en kernekompetence inden for laboratorieanalyser, rådgivning, auditering og certificering, når det gælder fødevarer, mejeriprodukter og landbrug. Vi kan sikre vores kunder en professionel service baseret på de mest moderne metoder, tilgang til lokale og internationale fagspecialister samt optimale teknologier og analysefaciliteter. 150 års jubilæet er en mærkedag, der bekræfter, at det behov, man i 1857 så for uvildige laboratorieydelser på det lokale marked, fortsat eksisterer på det globale marked. Vi glæder os derfor over, at Eurofins Steins også fremover vil være den foretrukne partner, når det gælder laboratorieservice. Sv. Aage Linde adm. direktør -2 -

4 1857 Vi have hermed den Ære Da man i 1907 så tilbage på laboratoriets første 50 år, var det med en konstatering af, at der på daværende tidspunkt stort set ikke var et område, hvor der ikke blev draget nytte af den kemiske og mikroskopiske undersøgelse. Autoriteteterne, som vil sikre Borgerne godt Drikkevand og uforfalskede Levnedsmidler, Fabrikanten og Handelsmanden, som vil hævde deres Konkurrencedygtighed ved at fremlægge Attest for den af dem fabrikerede eller forhandlede Vares Beskaffenhed, Forbrugeren, for hvem det er af Betydning at skaffe sig Vished for, at en modtagen Vare ikke er af ringere Beskaffenhed, end det er garanteret ham, Dommeren, hvis Opgave det er at opklare en Forbrydelse eller konstatere, om en afgiven Forklaring er rigtig, alle forstaar de, at de har Brug for den Hjælp, den kemiske og mikroskopiske Undersøgelse kan byde dem. Ved laboratoriets start i 1857 var forholdet et andet. Dengang var det kun i ringe grad gået op for industri, handel og landbrug, hvilken værdifuld støtte hver enkelt af dem kunne have af den kemiske videnskab, når den blev taget i anvendelse over for praktiske opgaver... og Trangen til kemiske Analyser var derfor kun ringe. Stifterne af det første undersøgelseslaboratorium herhjemme, turde ikke basere deres virksomhed på kemiske analyser alene og gav derfor virksomheden en bredere basis

5 Også Dagbladet for København henleder i en artikel den 18. juni 1857 opmærksomheden på laboratoriets oprettelse og skriver blandt andet: Det behøver ingen nærmere Udvikling, hvor stor Nytte en saadan Anstalt vil kunne berede Læger, Jordbrugere, Handlende og hele det store Publikum af Konsumenter

6 1857 Cand. Pharm. S. Groth og Cand. Polyt. A.N. Ørsted Stifterne af laboratoriet var yngre kemikere - cand. pharm. S. Groth og cand. polyt. A.N. Ørsted (søn af den verdenskendte fysiker H.C. Ørsted). A.N. Ørsted havde i nogle år forinden bestyret et laboratorium i London. I det første år var det småt med prøver til kemiske analyser - ca. 150 prøver om året. Trods det forholdsvis lave antal prøver var der en meget stor spredning på prøvetyper. Man tog i bund og grund alt, hvad kunderne kunne finde på at sende til analyse. Ud over kemiske analyser støttede laboratoriet sig også til botanisk-mikroskopiske undersøgelser, som laboratoriet dog ikke selv var i stand til at tilbyde fra starten. Disse undersøgelser købte man i underleverance hos den daværende direktør for Botanisk Have, Joh. Lange (udgiveren af Flora Danica). S. Groth A.N. Ørsted Det var ikke alene analyser, man udførte de første år. Man tilbød også at løse opgaver med recepter på sennep, gæring af brød, fremstilling af brint og middel mod træsvamp. -5 -

7 1865 Cand. Pharm. V. Stein I 1860 flyttede laboratoriet til Studiestræde nr. 12 i København, og samme år blev den 24-årige cand. pharm. V. Stein ansat som assistent på laboratoriet. Samme år fratrådte Groth laboratoriet, og Ørsted fortsatte som eneejer frem til 1863, hvor Stein blev optaget som medejer. I 1865 fratrådte også Ørsted, hvorefter V. Stein var eneejer af laboratoriet frem til

8 1867 Lysere tider Det var dog ikke nogen indbringende forretning Stein overtog. Den havde hidtil arbejdet med tab, men under Steins ledelse kom der lysere tider. Det skete blandt andet ved, at Stein begrænsede laboratoriets virksomhed til alene analytisk arbejde. Allerede i 1867 var antallet af undersøgelser øget så meget, at det var nødvendigt at flytte til nye lokaler i St. Kongensgade 31 i København. På dette tidspunkt ændredes også navnet på laboratoriet fra S. GROTH & ØRSTEDS LABORATORIUM til V. Steins analytisk-kemiske Laboratorium. Afdeling for undersøgelser af foderstoffer Laboratoriets virke blev fra 1867 og frem i større grad et handelslaboratorium, der sikrede, at fx den gødning, man agtede at benytte, indeholdt de stoffer, man forventede - og at mængden heraf stod i et rimeligt forhold til gødningens pris. Et nyt tiltag dukkede op på denne baggrund; det var garantiangivelse af værdistoffer i forbindelse med annoncering af varer til blandt andet landbruget. -7 -

9 1867 Analyse og kontrol af gødningsstoffer Kontrollen af gødningsstoffer udviklede sig. Der blev etableret ordninger, således at køberen - ved køb af en vis mængde - kunne få udført en gratis undersøgelse af partiet på laboratoriet. Som vederlag for disse undersøgelser sikrede de enkelte fabrikanter laboratoriet et bestemt honorar årligt. I årene førte laboratoriet kontrol med kunstgødningsfabrikken i Landskrona. Denne kontrol foregik på den måde, at der til stadighed på fabrikken opholdt sig en af laboratoriets assistenter, som under ekspeditionen udtog en prøve af hver sæk, hvorefter sækken igen blev lukket med en plombering af laboratoriet. For foderhjælpestoffernes vedkommende var det vanskeligere at få en garantiordning oprettet. De fleste foderhjælpestoffer var som oftest affaldsstoffer fra en eller anden fabrikation, og de var derfor af variabel beskaffenhed. Afdeling for gødningsundersøgelser Konkurrencen i foderhandlen førte imidlertid til, at flere og flere af de handlende så deres fordel i at påtage sig en undersøgelse. Af denne grund sad laboratoriet i 1880 inde med et tilstrækkeligt stort analysemateriale til, at man deraf kunne danne sig en mening om den almindelige beskaffenhed af de mest benyttede foderstoffer. På grundlag af dette materiale, som omfattede analyser af foderstoffer i laboratoriet gennem de seneste ti år, 15 forskellige foderstoffer og i alt prøver, blev der samlet en tabel, som blev offentliggjort i Tidsskrift for Landøkonomi. Laboratoriet fortsatte i årene herefter med at udgive og opdatere disse tabeller. -8 -

10 1878 Mekaniske cementundersøgelser I 1878 blev virksomhedens forretningsområde udvidet med en særlig afdeling for mekaniske cementundersøgelser. Baggrunden for dette tiltag var en vedtagelse i Teknisk forening om en række bestemmelser for ensartet levering og undersøgelse af Portland-cement. Laboratoriets ekspertise inden for dette område blev i de kommende år anvendt ved en række store bygningsværker som fx Frihavnen, Kunstmuseet og Københavns Rådhus. Denne aktivitet fortsatte i 18 år, til Ingeniørforeningen oprettede Statsprøveanstalten og efter overenskomst overtog laboratoriets maskiner og inventar

11 Københavns Rådhus

12 1882 Ikke uden kamp I anledning af laboratoriets 25 års dag i 1882, stod der at læse i Ugeskrift for Landmænd: De 25 Aar... have været af overordentlig stor Betydning for Landbrugets Udvikling i saa at sige alle Retninger, og i intet tidligere Tidsrum af samme Længde har Fremgangen været saa stor. Hertil er naturligvis mange og meget forskellige Grunde, men enhver Landmand, der har Øje for den indgribende Betydning, Kemien i dette Tidsrum har haft for vort Landbrug, vil erkende, at Steins Laboratorium bærer en stor Del af Fortjenesten for denne Fremgang. Vi skulle saaledes her minde om den Rolle, Laboratoriet har spillet i Handelen med kunstige Gødninger og Foderstoffer her i Landet.... Det skyldes væsentligt Laboratoriets kontrollerende Virksomhed, at den Handel i det hele har været ført paa en saa solid og ærlig Maade hos os. Der er naturligvis mange Gange af driftige Industridrivende gjort Forsøg paa at lyksaliggøre Landmændene med Handelsgødninger eller Foderstoffer, hvis velklingende Navne skulde skaffe dem Afsætning til gode Priser, trods deres tarvelige Indhold, men naar slige Forsøg altid ere blevne hurtig standsede og aldrig have kunnet trives hos os i en Grad som i de fleste andre Lande, saa hidrører dette for en stor Del derfra, at det Stempel, en undersøgelse i V. Steins kemiske Laboratorium har sat på en Gødning eller et Foderstof, altid er bleven betragtet som saa afgørende, at et hvert Forsøg paa at sætte sig ud over det er mislykkedes

13 Ogsaa ved mange andre Lejligheder, hvor den kemiske Undersøgelse kunne give nyttige Oplysninger, som ved Undersøgelse af Jordarter osv., have Landmændene haft Gavn af denne Anstalt, og her skulle vi naturlig minde om, at de ved kandidat V. Storch udførte Analyser, der udgøre en saa vigtig Del af Undersøgelserne i Docent Fjords Forsøg til Mælkeridriftens Fremme, alle ere udførte i Steins kemiske Laboratorium.... Blad af kopibog med professor V. Steins egenhændigt indførte analyser Det er dog en Selvfølge, at den store Anseelse, Steins Laboratorium nu nyder, ikke er vunden uden Kamp. Flere Gange er der af Folk, hvis Planer krydsedes ved dets Virksomhed, gjort forsøg paa at rokke Tilliden til dets Analyser, og Ugeskrifts ældre Læsere vil saaledes sikkert endnu mindes det nærgaaende Angreb, der i 1870 rettedes paa Hr. Stein af nogle Kemikere, der havde oprettet en konkurrerende Forretning i Kjøbenhavn, et Angreb, der imidlertid endte med et grundigt Nederlag for Angriberne, saa Hr. Steins Anseelse kun blev yderligere styrket... I 1882 blev Stein nærmere knyttet til landbruget som det Kgl. Danske Landhusholdningsselskabs konsulent i agrikulturkemi. En officiel anerkendelse af sin virksomhed modtog Stein i 1886, idet han blev titulær professor

14 1887 Fortsat vækst Den fortsatte vækst af virksomheden betød, at man var nødt til at finde nye lokaler. Det fandt man i 1887 i Kastrup Glasværks ejendom, Nørrevold nr. 12 i København. Ligeledes i 1887 blev Stein ansat som statskonsulent i agrikulturkemi. Det betød, at han for at varetage dette job måtte udvide laboratoriets ledelse. Hans valg faldt på cand. polyt. Fr. Christensen, der siden 1869 havde været assistent på laboratoriet. Fr. Christensen indtrådte ligeledes som medejer af laboratoriet. I året 1886 var der for staden København blevet udstedt en ny sundhedsvedtægt, hvis 7 lød således: Under Sundhedskommisionens Overbestyrelse stilles et Laboratorium, i hvilket Kommissionen kan lade foretage saadanne kemiske, fysiske og mikroskopiske Undersøgelser, som der til Varetagelse af denne Vedtægts Bestemmelser maatte findes fornødne. Kommunalbestyrelsen bestemmer efter Indstilling af Sundhedskommissionen det Nærmere med Hensyn til Laboratoriets Indretning, Bestyrelse m.m.; Udgifterne herved afholdes af Kommunens Kasse efter Bevilling paa sædvanlig Maade. Kommunalbestyrelsen indgik på baggrund af denne vedtægt en kontrakt med Steins Laboratorium, ifølge hvilken dette forpligtede sig til at indrette en særlig afdeling med to assistenter udelukkende til undersøgelser for Sundhedskommissionen. Bestemmelserne indeholdt forpligtigelser for laboratoriet til at foretage bakteriologiske undersøgelser i almindelighed og endvidere visse undersøgelser af levnedsmidler, som magistraten kunne forlange samt undersøgelser for tuberkelbaciller for læger i København

15 1888 Kunst smør og ægte smør I 1888 kom loven om margarine. For Danmark, hvor smøreksporten allerede på dette tidspunkt var betydelig, var det afgørende, at der kunne skelnes mellem det nye kunst smør og ægte smør. På grund af margarineloven fra 5. april 1888 skulle der ansættes tre inspektører, der skulle udtage smør og margarine over hele landet til kemiske undersøgelser. Ifølge overenskomst med ministeriet overtog laboratoriet disse undersøgelser, der blev en meget udstrakt og betydningsfuld del af laboratoriets virksomhed. Afdeling for smørundersøgelser

16 1891 Laboratoriet for Statens Undersøgelser af Levnedsmidler Afdeling for offentlig undersøgelse af levnedsmidler Allerede i 1870 erne var der flere steder i verden iværksat et offentlig tilsyn med salget af vigtige levnedsmidler. Formålet var at sikre, at varer ikke var sundhedsskadelige - men også sikre mod direkte bedrag. Herhjemme udøvedes dette tilsyn af politiet, der dog ikke prioriterede denne opgave særligt højt. Der var dog ikke direkte eksempler på forfalskning af levnedsmidler her i landet af betydeligt omfang, som det var set flere steder i udlandet. Der var dog gjort erfaringer, der godtgjorde, at lovgivningsmagten begyndte at beskæftige sig med disse forhold blev der for første gang forelagt et lovforslag om reformer på dette område i Rigsdagen. Men det var først i 1891, at det lykkedes at få vedtaget en lov. Det vedtagne forslag var da også væsentlig forskellig fra det oprindelige forslag, der byggede på et offentligt kontrolsystem med et statslaboratorium med offentlig ansættelse af mindst ti dertil oplærte. Det Rigsdagen ville var at sætte et langt mindre apparat i værk - ikke mindst grundet de store udgifter herved. Man enedes derfor om Lov om Undersøgelse af Levnedsmidler m.m., som fik kongeligt stadsfæste den 9. april Ved denne lov bemyndigedes justitsministeren til at slutte overenskomst med et bestående privat analytisk-kemisk laboratorium om at foretage undersøgelser af offentlige udbudte levnedsmidler

17 mod et bestemt årligt vederlag. Prøver af de nævnte levnedsmidler skulle ved politiets foranstaltning udtages og indsendes til laboratoriet. I henhold til ovennævnte bemyndigelse blev det af justitsministeriet overdraget Steins Laboratorium at foretage de i loven omhandlede undersøgelser. Det medførte, at der den 1. oktober 1891 ved laboratoriet blev oprettet en særlig afdeling med navnet Laboratoriet for Statens Undersøgelser af Levnedsmidler. Undersøgelser af levnedsmidler anno 2007 Hvert år blev der udarbejdet en årsrapport til justitsministeriet. Den 27. februar samme år blev ordningen udvidet med et cirkulære, der bemyndigede laboratoriet til at bede de enkelte politikredse om varer, der kunne tænkes underkastet kontrol

18 1905 Cand. polyt. Fr. Christensen overtager ledelsen I 1897 fejredes årsdagen for laboratoriets 40 årige beståen ved en sammenkomst. Årene efter 1897 betegner en jævn og stadigt stigende fremgang for laboratoriet - med et heraf stigende antal undersøgelser på næsten alle områder. Den 1. februar 1905 døde professor Stein og cand. polyt. Fr. Christensen, som herefter var eneejer, overtog dets ledelse. Laboratoriet omfattede på dette tidspunkt tre hovedafdelinger: Laboratoriet for Statens Undersøgelser af Levnedsmidler, Sundhedskommisionens Laboratorium til undersøgelser for Københavns Sundhedskommission og Privatlaboratoriet, som var langt det største. Her blev alle andre undersøgelser for offentlig og privat tegning udført

19 1905 Privatlaboratoriet Kemiske undersøgelser i den tekniske afdeling For at give et billede af opgavernes omfang i det private laboratorium kan nævnes prøver af gødninger - overvejende kunstgødninger for indhold af deres værdistoffer. Foderstoffer underkastedes kemiske undersøgelser til bestemmelse af værdistoffer (kvælstof, fedt mv.) og mikroskopiske undersøgelser til oplysning om bestanddele og opbevaringstilstand. Ved undersøgelse af smør drejede det sig i reglen om at få oplyst om smørret var natursmør - uden fremmed indblanding. Undersøgelse af smør blev altovervejende udført for statens smør- og margarinekontrol, smøreksportører og mejerier af hensyn til smøreksporten. Prøver af margarine blev næsten udelukkende indsendt af statens smør- og margarinekontrol og af margarinefabrikkerne for at kontrollere, om margarinen svarede til margarinelovens krav. Prøver af mælk og fløde blev indsendt af mejerierne. I mælken bestemtes mængden af fedt, for skummet mælks vedkommende til oplysning om centrifugens renskumningsevne - og undertiden tillige indholdet af faste bestanddele med henblik på mulig forfalskning. Fløden blev undersøgt for indhold af fedt, da det var bestemmende for flødens pris. De øgede hygiejnekrav medførte, at kravet til analyse af drikkevand voksede

20 I øvrigt blev der foretaget tekniske undersøgelser af meget forskellig art - kul, koks, tørv og lignende. Ligeledes undersøgte man petroleum, brugt gasrensemasse, ler og kalk til cement, smøremidler, malerfarver, potaske, sæbe, røg og luft. Personale anno 1907 I sager vedrørende mord og selvmord, hvor mistanken hvilede på forgiftning, blev der udtaget sekreter og organer til analyse for uorganiske og organiske giftstoffer. Undersøgelserne blev som oftest udført på dyr, hvor isolater af det mistænkte stofs virkning blev afprøvet. Påvisning af blod på klæder eller andre genstande var en meget almindelig undersøgelse i mordsager på dette tidspunkt. I brandsager brugte man laboratoriet til at påvise, om en brand var påsat eller opstået ved selvantændelse. I sager om dokumentforfalskning var det ofte oplysning om den anvendte blæk eller skriftstræk. Også til opklaring af sædlighedsforbrydelser blev laboratoriets assistance ofte benyttet

21 1910 Cand. pharm. Gunner Jørgensen Ved laboratoriets 50 års jubilæum blev forstander Fr. Christensen hædret med professortitlen. Han fortsatte herefter endnu 23 år for institutionen. Professor Christensen virkede i en række ministerielle kommissioner, der var etableret til at udarbejde analysemetoder for gødnings- og foderstoffer samt for mælke- og mejeriprodukter. Dette blev grundlaget for de af Handels- og Landbrugsministeriet autoriserede arbejdsmetoder. I 1910 optog Fr. Christensen cand. pharm Gunner Jørgensen som kompagnon. De virkede sammen frem til Christensens død den 16. februar Christensen døde kun to dage før sin 83 års fødselsdag. Gunner Jørgensen fortsatte herefter virksomheden efter de samme principper, som Stein og Christensen havde grundlagt. Af de talrige assistenter, der i de forløbne år var ansat i laboratoriet, havde et stort antal en lang anciennitet. Alle havde en taknemmelig erindring om deres tid i laboratoriet. Flere af assistenterne havde tillige lejlighed til at offentliggøre analytiske arbejder, som kom laboratoriet til gavn. Som eksempel kan nævnes cand. pharm. Aug. Hesselbo, der på det botaniske område præsterede værdifulde arbejder

22 I 1908 fik Gunner Jørgensen Justitsministeriets bemyndigelse til at deltage i den internationale levnedsmiddel-kongres i Genève - som delegeret for Danmark. Indbydelsen til denne kongres udgik fra et nyoprettet selskab - La Societe universelle de la Croix blance de Genève. Folkene bag havde fået den idé at virke i fredstid, som Røde Kors virker i krigstid. Afdeling for undersøgelse af mælkeriprodukter Som den første opgave blev valgt bekæmpelse af forfalskning af levnedsmidler. Idéen om det Hvide Kors, kunne dog ikke føres ud i de enkelte lande, og tanken måtte opgives. I 1910 blev kongresserne efterfulgt af en international konference, hvor Gunner Jørgensen igen var dansk repræsentant. På denne konference blev der blandt andet udarbejdet fælles enheder for mål og vægt ved levnedsmiddelundersøgelser

23 1910 Foder, fløde og surrogatvarer I 1909 foreslog grosserer Th. Colding, at laboratoriet skulle overtage kontrollen med de foderblandinger, han agtede at fremstille. Laboratoriet sagde ja - på betingelse af, at en fodersagkyndig ville påtage sig den ernæringsmæssige side. Det blev professor Harald Goldschmidt ved Landbohøjskolen, der påtog sig dette hverv. Med dette afsæt blev Danmarks første foderblandingsfabrik etableret i De første år blev vanskelige for foderblandingsfabrikker, da der ikke var meget tillid til de færdige blandinger. Dette problem blev dog løst efter det Goldschmidts-Steinske system, hvor der på hver fabrik blev ansat en uafhængig kontrollør, der overvågede den daglige drift og råvarerne. Fløde til Tyskland var en eksportartikel, der betød meget for laboratoriet før 1. Verdenskrig. Der var told på smør - men ikke på fløde. Da afregningen skete på basis af fedtindholdet, steg efterspørgslen efter disse analyser voldsomt, og i 1913 modtog laboratoriet prøver. Mælkeanalyser anno 2007 Da krigen kom, ændrede analysebehovet sig radikalt. Al import og eksport blev standset, og der opstod en produktion af surrogatvarer af enhver art til brug for mennesker og dyr. Alle disse forskellige varer blev analyseret for deres beskedne indhold af værdistoffer

24 1922 Kemi, mikroskopi, bakteriologi, sensorik og mus Efter krigen intensiveres analyserne af importerede foderstoffer. Ud over kemiske og mikroskopiske undersøgelser tog man også bakteriologiske og sensoriske analyser i brug. Man fodrede mus med mistænkt foder for at konstatere, om der kunne opstå sygdomstilfælde ved fodring. I 1927 udviklede cand. pharm. Poul Hansen i laboratoriet en metode til analyse af blåsyre i levnedsmidler og foder. Da der i1922 kom giftige rapskager i handlen, var Steins Laboratorium straks i stand til at adskille dem fra sædvanlige rapskager. Det var ikke mindst Gunner Jørgensen og mikroskopiker professor Bille Gram, der var i stand til at identificere giftige frø i rapsen. Den metode, man på dette tidspunkt brugte til at udregne foderstoffernes værdi som energikilde for dyrene, gik ud på at bestemme antallet af foderenheder ud fra protein, fedt og kulhydrat - de såkaldt skandinaviske foderenheder, udarbejdet af Nils Hansson. Steins Laboratorium har fra 1924 opført disse værdier på foderstoftabellerne

25 1927 Tekniske undersøgelser en blandet landhandel I mellemkrigsårene havde laboratoriet også en moderne afdeling for tekniske undersøgelser af produkter som olie og brændsel. Ligeledes skal nævnes forsøg med forskellige produkters virkeevne - vejmaterialer, mineraler, bygningsmaterialer, sæber, rensemidler, forbindsstoffer, tobak og papir. Af opgaver i denne afdeling kan også nævnes organer fra mennesker og dyr til test for giftstoffer, medicinske specialiteter, vitaminer i levnedsmidler, vand og jord for radium, træ for hussvamp, tømmersvamp m.v., desenfektionsmidlers bakteriedræbende evne samt udryddelsesmidler for fluer, kakkelakker og væggetøj. Kort sagt en meget blandet forretning. En samling prøver, indsendt til offentlig undersøgelse af politimyndighederne Analyse af vand var også en væsentlig aktivitet - både drikkevand, vand til mejerier, kedelvand, spildevand og badevand blev undersøgt. Laboratoriet var godt rustet til disse undersøgelser. Man havde blandt andet et enestående sammenligningsmateriale i et kartotek, der var samlet fra alle egne af landet

26 1935 Produktudvikling af levnedsmidler - metodeudvikling Efter krigen kom der også gang i internationale kongresser om anvendt kemi, hvor Gunner Jørgensen bidrog med en stor indsats for kemiske reagensers renhed. Det var også her, der blev nedsat udvalg, der fik fastsat fælles normer for foderstofsanalyser og brændselsanalyser. Produktudviklingen af levnedsmidler gik stærkt i disse år, hvorfor det var nødvendigt konstant at følge med i litteraturen om nye teknologiske landvindinger og sikre, at der blev indarbejdet metoder, der gjorde det muligt at kontrollere for blandt andet konserveringsmidler og andre tilsætningsstoffer

27 1937 Laboratorieforstander F. Bjørn Jensen Gunner Jørgensen døde i 1937, og ny indehaver af laboratoriet blev statsautoriseret laboratorieforstander F. Bjørn Jensen. Fra 1946 var F. Bjørn Jensen medlem af Indenrigsministeriets ernærings- og metodeudvalg, der var den danske nationalkomite af Nordisk Metodik-Komite for Levnedsmidler. Under forstander F. Bjørn Jensen fortsatte den positive udvikling af laboratoriet, og i 1956 modtog laboratoriet prøver til undersøgelse i de ti afdelinger, som laboratoriet bestod af. I 1956 kunne man fejre 65 års dagen for oprettelse af afdelingen for offentlige undersøgelser en afdeling af laboratoriet, der undersøgte prøver af udbudte levnedsmidler. Fra dette tidspunkt møder forbrugerne oftere og oftere varer, der er forsynet med påskriften Under stadig kontrol af Steins Laboratorium. I 1957 var 14 virksomheder eller detailkæder omfattet af kontrolordningen, der spændte fra detailvarer, over øl og mineralvand til forbindsstoffer, restaurationsudstyr, kaffeerstatning, honning og kosmetik. Indehaveren af Steins Laboratorium, laboratorieforstander F. Bjørn Jensen

28 Af disse ordninger skal her fremhæves IRMA-varekontrollen, der omfattede ca. 70 forskellige produkter - og som i perioden fra 1950 erne til 1970 erne var med til at gøre Steins Laboratorium kendt i den brede befolkning sammen med MATAS varekontrol fra samme tidspunkt. MATAS ordningen eksisterer fortsat. Det renommé, der blev skabt om Steins Laboratorium, førte også til, at laboratoriet blev betragtet som en offentlig institution - ligesom blandt andet politiet og brandvæsnet. Laboratoriet var i forstander F. Bjørn Jensens periode blevet indført i en række internationale kontrakter som 1. eller 2. laboratorium. En placering, der sikrede laboratoriet et fortrin i forhold til konkurrende virksomheder

29 1968 Ekspansion og geografisk spredning I 1968 blev forstander F. Bjørn Jensens søn, cand. pharm. Ole Bjørn Jensen tilknyttet firmaet. Han overtog i 1976 ledelsen af laboratoriet, der på daværende tidspunkt havde adresse på Holsbjergvej 42 i Albertslund. Ole Bjørn Jensen fortsatte sin fars virke i en lang række nævn og udvalg - herunder Nordisk Metodik -Komite for Levnedsmidler. Under forstander Ole Bjørn Jensens ledelse, blev laboratoriet udviklet og geografisk spredt ud over landet til blandt andet Odense, hvor Dansk Handelslaboratorium i 1980 erne blev opkøbt. I slutningen af 1980 erne blev en jysk afdeling bygget på Fabriksvej i Brørup. Forstander Ole Bjørn Jensen

30 1989 Mejeriforeningen overtager laboratoriet I 1989 blev Steins Laboratorium solgt til Danske Mejeriers Fællesorganisation (Mejeriforeningen) og lagt sammen med Mejeribrugets Analysevirksomhed, der var centrallaboratorium for mejeribranchen. Brandet Steins Laboratorium blev fastholdt for den fortsættende virksomhed, der herefter var placeret i Albertslund, Brørup, Århus, Holstebro, Ladelund og Ringsted. Første adm. direktør for denne virksomhed blev ingeniør Bent Olsen. I 1992 købte Steins Laboratorium det århusianske Qvists Laboratorium fra 1892 et laboratorium, der på mange måder lignede det oprindelige Steins Laboratorium. Laboratoriets satsningsområder blev målrettet mejeribrug, landbrug, læge- og levnedsmidler, miljø og energi. Da Lurmærket i 1991 overgik til erhvervet fra Statskontrollen for mejeriprodukter og æg, blev kontrollen med mærket placeret hos Steins Laboratorium, der siden ugentligt sikrer kontrol af den høje kvalitet, der er bag dette mærke

31 1992 Centralisering og internationalisering og brand I 1992 blev Bent Olsen afløst af mejeriingeniør Jacob Korsgård, der som adm. direktør fik til opgave at strukturere laboratoriet på en mere forretningsmæssig optimal måde - et arbejde, der blev gennemført i perioden frem til 1995, hvor det blev besluttet at samle laboratoriet i færre men større enheder. Det betød, at den fremtidige placering blev på Hjaltesvej 8 i Holstebro og på Ladelundvej 85 i Vejen. Aktiviteterne i Holstebro var koncentreret om mælk, mejerianalyser, pharma og fødevarer - medens der på Ladelundvej blev fokuseret på landbrugsanalyser og miljøanalyser. Afdelingen på Ladelundvej I 1990 erne skete der en strukturmæssig ændring inden for Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen i Danmark - fra 32 laboratorier til 11 enheder, og hvor man samtidig udskilte miljøaktiviteterne for at koncentrere sig om kontrol af levnedsmidler. Flere af disse gamle miljølaboratorier blev opkøbt af private eller overgik til kommunerne. Steins købte blandt andet laboratorier i Svendborg, Varde og Esbjerg. Afdelingen på Hjaltesvej

32 I denne periode indledte Steins Laboratorium strategiske samarbejder med RSSL i Reading UK og Norsk Matanalyse i Norge. I 1997 blev laboratoriet godkendt af Fødevaredirektoratet som kontrolorgan over for EU-kommisionen til kontrol af BGB-produkter (produkter med beskyttet geografisk oprindelse i EU). I 2000 fusionerede Steins Laboratorium med Kvægbrugslaboratoriet i Ladelund, og veterinæranalyser blev en del af porteføljen. I 2000 blev Jacob Korsgaard afløst af adm. dir. Carsten Sønder. Fra 2001 kom Steins Laboratorium på det svenske marked ved fusion med de to svenske laboratorier, MSAB og Svenske Mejerilaboratorier AB. Samtidig udvidedes ejerkredsen til også at omfatte Svensk Mjölk. I 2002 overtog Steins Hygiejnelaboratoriet i Tønder. Samme år besøgte nuværende statsminister Anders Fogh Rasmussen laboratoriet i Holstebro

33 2000 Brand i Holstebro Langfredag i påsken 2000 blev det kemiske laboratorium i Holstebro ramt af en voldsom brand, der på 20 minutter forvandlede et velfungerende laboratorium til en ruin. Med afsæt i ruinerne blev et nyt og meget moderne laboratorium opført samme sted

34 2003 Fortsat internationalisering I maj måned 2003 var laboratoriet vært for den internationale mejerikongres Analytical Week med mere end 150 eksperter fra over 25 lande. I 2003 blev Steins Laboratorium Sp. Zoo. en realitet med etablering af eget laboratorium i Malbork i Polen. Ultimo 2004 blev Carsten Sønder afløst af adm. direktør Torben Bloch Pedersen, der stod i spidsen for laboratoriet frem til den 1. juli 2006 Malbork i Polen

35 2006 Cand.scient. Sv. Aage Linde Den 1. juli 2006 blev laboratoriet solgt til den internationale laboratoriegruppe Eurofins Scientific, og adm. direktør Sv. Aage Linde overtog ledelsen af laboratoriet. Sv. Aage Linde, der er cand.scient. i kemi, har i næsten en menneskealder været med til at sætte sit præg på den danske - og internationale - laboratoriebranche. Efter nogle års ansættelse ved miljø- og levnedsmiddelkontrolenheden i Holstebro og Teknologisk Institut i Århus grundlagde han i 1981 MILJØ-KEMI, Dansk Miljø Center A/S. Denne virksomhed voksede støt op gennem 80 erne og 90 erne under Sv. Aage Lindes ledelse med adskillige danske afdelinger samt afdelinger i Norge og Tyskland. Det primære arbejdsområde var undersøgelser af miljø og produkter. I 2000 blev MILJØ-KEMI overtaget af den internationale laboratoriegruppe Eurofins, der havde sit oprindelige afsæt i Nantes i Frankrig. I den forbindelse blev porteføljen udvidet til også at omfatte levnedsmidler og farmaceutiske produkter. Sv. Aage Linde fortsatte som adm. direktør i gruppens skandinaviske afdelinger og indtrådte samtidig i ledelsen af den internationale virksomhed, der fortsatte med en meget kraftig ekspansion på verdensplan

36 Eurofins Scientific Med salget til Eurofins er en ny og spændende epoke startet for laboratoriet. Steins Laboratorium er blevet en integreret del af Eurofins Gruppen og fortsættes under navnet Eurofins Steins Laboratorium. Fokusområder for den fremtidige forretning er opgaver inden for landbrug, mejeri og fødevarer. Grundlaget for laboratoriets virksomhed er fortsat baseret på uvildighed, kvalitet, ansvarlighed og troværdighed. Laboratoriets virksomhed er underlagt nationale og internationale autorisationer, akkrediteringer og godkendelser, der til stadighed medvirker til at sikre en høj og stabil kvalitet. I 2006 var laboratoriets samlede analyseomfang i Danmark ca. 27 mio. analyser

37 Vi have hermed den Ære Det er saaledes ikke alene egentlige chemiske Sager, der vil kunne blive undersøgte; ogsaa de allerfleste Handelsvarer, Fødemidler, Vand, Jord, Gødningsmidler o.s.v. har Chemien i de senere Aar lært os at bestemme, hvorvidt de ere forurenede eller maaske endog forsætlig forfalskede. Vore undersøgelser vil på Forlangende blive ledsagede af en Attestation, for hvis Paalidelighed vi indestaar. Betalingen for Udførelsen af Analyserne maa selvfølgelig være forskellig.... alt efter det foreliggende Spørgsmaals hele Natur. Som medlem af Eurofins Gruppen er laboratoriet i stand til lokalt at betjene kunderne med serviceydelser fra den globale palette. Det garanterer brugere af laboratoriet en optimal service og adgang til international ekspertviden og moderne teknologi på alle områder. I anledning af 150 års jubilæet besøgte HKH Prins Henrik laboratoriet i 2006, hvor han hilste på CEO Gilles Martin, Eurofins Scientific

38 Eurofins Steins Laboratorium A/S... service på internationalt niveau

39

Læs mere på www.eurofins.dk/landbrug. Laboratoriet. informerer

Læs mere på www.eurofins.dk/landbrug. Laboratoriet. informerer Laboratoriet informerer lokalt og globalt Eurofins Steins Laboratorium Etableret 1857 i København 250 medarbejdere i Holstebro / Vejen Speciale i analyser af fødevarer, mælk, foder og agro-relaterede produkter

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Varespecifikation for DANABLU

Varespecifikation for DANABLU Varespecifikation for DANABLU BGB 1. Navn Danablu 50+ eller Danablu 60+ (afhængig af fedtindholdet) 2. Beskrivelse af DANABLU Skimmelost, fuldfed eller ekstra fuldfed, halvfast til blød, blåskimmelmodnet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Mælkebehandling og teknologihistorie

Mælkebehandling og teknologihistorie Bioteknologi 2, Tema 3 Opgave www.nucleus.dk 2 b Mælkebehandling og teknologihistorie Man kan beskrive og forstå teknologihistorie på mange måder. Det kan være interessant at se film og rekonstruktioner

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr.

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2017.0051 Lederne for A (advokat Niels Nehrkorn) mod DI Overenskomst II for Q8 Danmark A/S (advokat Anders Toft Hansen) Uoverensstemmelsen angår, om A i henhold til Lederaftalens

Læs mere

100 års forretningsjubilæum hos Fischer's Boligmontering Vejen. Fischer's Boligmontering - nu og i fremtiden

100 års forretningsjubilæum hos Fischer's Boligmontering Vejen. Fischer's Boligmontering - nu og i fremtiden Tillæg til Vejen Avis 19. oktober 1982 - siderne 19 til 22 Tirsdag den 19. 0ktober 1982 Vejen Avis 19 100 års forretningsjubilæum hos Fischer's Boligmontering Vejen Fischer's Boligmontering gennem tiden...

Læs mere

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende L 92/12 Den Europæiske Unions idende 3.4.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 304/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav

Læs mere

Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren

Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren 1900 Sidst i 1800-tallet debatteredes børnearbejde og dets konsekvenser åbent. Dette førte til en 5 række love, der skulle regulere børnearbejdet.

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Ringkjøbing Amt (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Rådighed over selskabets sommerhus

Rådighed over selskabets sommerhus - 1 Rådighed over selskabets sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hovedaktionærer, der har fået stillet bil, bolig, båd eller sommerhus til rådighed af eget selskab, er omfattet af

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

DLG. v. Torben Thomsen

DLG. v. Torben Thomsen DLG v. Torben Thomsen Overblik Blandt Europas største landbrugsselskaber Aktiviteter i mere end 20 lande Blandt de største eksportører af maltbyg, sædekorn, foderog brødkorn samt raps i EU Fakta om DLG

Læs mere

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2014-2015. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2014-2015. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle BA ØKONOMI - VALGFAG Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 Michael Simonsen drev i 1990 erne et firma under navnet

Læs mere

Kongelig Dansk Ambassade Madrid

Kongelig Dansk Ambassade Madrid Kongelig Dansk Ambassade Madrid Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Holbergsgade 2 DK-1057 Copenhague K DINAMARCA Claudio Coello 91-4º E-28006 Madrid, Spanien Tlf: +34 91 431 84 45 Fax: +34

Læs mere

Historie og organisation

Historie og organisation Historie og organisation Den tidlige historie 2 Oms 3,9b 00 erne 3 Finanskrisen i 2008 4 Organisation 5 Sanistål i udlandet 6 Tidslinje 7 1 Den tidlige historie Saniståls historie kan føres tilbage til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 493-1937) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 20. august 1937 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

Kontrollen af foder for forurening med dioxin og PCB i 2011

Kontrollen af foder for forurening med dioxin og PCB i 2011 Kontrollen af foder for forurening med dioxin og i April Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kolofon Denne vejledning er udarbejdet i af Fødevarestyrelsen, Foder. Fotograf(er):

Læs mere

Mere åbne grænser og. danskernes indkøb. I Tyskland SUSANNE BYGVRA

Mere åbne grænser og. danskernes indkøb. I Tyskland SUSANNE BYGVRA SUSANNE BYGVRA Mere åbne grænser og danskernes indkøb I Tyskland Danmark havde før medlemskabet af EF ført en finanspolitik, hvor høje punktafgifter og moms udgjorde en betragtelig del af statens indtægter.

Læs mere

Legetøj der sælges i alternative butikker

Legetøj der sælges i alternative butikker Rapport over Overvågningsindsats 2010 RK2010 5c Legetøj der sælges i alternative butikker 332-32-00030 1 Indholdsfortegnelse Formål...2 Kort opgavebeskrivelse...2 Kort konklusion...2 Udførelse...3 Resultater...4

Læs mere

Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt

Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt 11.03.2015 Workshop session 1: Hvor og hvordan samarbejder vi bedst? Gyda præsenterede de tre trædesten/projekter

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

MØLESTEN FRA RANDERS TIL HELE VERDEN

MØLESTEN FRA RANDERS TIL HELE VERDEN Randers Amtsavis 7. Maj 2011 MØLESTEN FRA RANDERS TIL HELE VERDEN Mølestensfabrikken Engsko var en af Randers' tidlige eksportsucceser. Af Tina Knudsen Jensen, arkivar Randers Lokalhistoriske Arkiv. Ekspreskværnen

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Jysk Svømmebads-Teknik A/S ElectroCell A/S

Jysk Svømmebads-Teknik A/S ElectroCell A/S Jysk Svømmebads-Teknik A/S ElectroCell A/S 1 2 1976 Den første svømmehal 1978 Den første svømmehal i udlandet 1979 Det første vandland 1983 Fuldautomatiske doseringsautomatikker Offentlige svømmeanlæg

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen Dato: 13. december 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Lau F. Berthelsen Sagsnr.: 2017-750-0015 Dok.: 599741 KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen 1. Det fremgår af regeringsgrundlaget

Læs mere

Baggrunden for aftalen

Baggrunden for aftalen Baggrunden for aftalen iflg. Venstre Formål Nedbringe omkostningerne for danske virksomheder Fjerne unødig bureaukrati og regler, der bremser mulighederne for vækst og ekspansion. Modernisere en række

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

Lidt om Bjergby Lokalforening.

Lidt om Bjergby Lokalforening. Lidt om Bjergby Lokalforening. Billeder og tekst af Erik Skjoldager Pr. 1. maj 1962 blev jeg ansat som foderstofuddeler i Bjergby Lokal-forening og Hovbak Gødningsforetning, der indtil da havde været en

Læs mere

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910 Af Bent Hartvig Petersen Den 18. februar kan Solrød sogn fejre et 100 års jubilæum for den over 800 år gamle Solrød Landsbykirke. Det er på denne dag 100 år siden, at kirken overgik til selveje og blev

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Tivoliklubben ------------------ Side 2

Tivoliklubben ------------------ Side 2 Tivoliklubben Kystartilleriforeningens TIVOLIKLUB blev stiftet ved et møde i Tivoli den 12. juni 1925 og kan således i år fejre sit 85 års jubilæum. I den anledning udsendes dette lille festskrift til

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 066/2015 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen og Statsautoriseret revisor Ramazan Turan afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Belgien og Luxembourg

Belgien og Luxembourg Den kgl. Danske ambassade Bruxelles Maj 2004 1 ØKOLOGIDEPECHE Belgien og Luxembourg Rapport 2003 Statskonsulent Anders Buch Kristensen 1. Oversigt 2 Andelen af økologisk produktion i Belgien og Luxembourg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011

Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011 Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011 Velkommen til Odense Tekniske Gymnasium side 1 Fysik Show side 2 Mordgåde side 3 Kemi i hverdagen side 4 Mikroskopisk liv side 5 PhysiQue Du Soleil

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Horsens Gasværk horsens, den

Horsens Gasværk horsens, den Horsens Gasværk horsens, den 9-1 1913 Hrr. Gasværksbestyrer cand. polyt Ing. Th. Kofoed Vejle I besvarelse af Deres Forespørgsel af 30. f.m. skal jeg meddele, at jeg for Ingeniørarbejdet med Ombygningen

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

TRANSFORMINGWATERCARE

TRANSFORMINGWATERCARE TRANSFORMINGWATERCARE Indhold 2 Visioner for vand 4-5 Eksperter i vandbehandling 6-7 Teknologier til kamp mod korrosion 8-9 Sundt og rent vand naturligvis 10-11 Procesindustri Vand til øl eller vand til

Læs mere

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet. 23. Mai 1873 Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen

Læs mere

FRA FAMILIEFIRMA til landsdækkende rengøringsvirksomhed VORES STYRKE ER VORES ERFARING

FRA FAMILIEFIRMA til landsdækkende rengøringsvirksomhed VORES STYRKE ER VORES ERFARING FRA FAMILIEFIRMA til landsdækkende rengøringsvirksomhed KN Rengøring blev en realitet, da den jyske vinduespolerer Kaj Nielsen i 1983 valgte at udvide sin forretning til også at omfatte rengøring. Tilliden

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB

SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB Mælkens mangfoldighed En seminarrække om mælk og mejeriprodukter i alle afskygninger De enkelte seminarer vil blive afholdt fra oktober 2013 og frem til medio

Læs mere

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kommentar til kilde 1: Forude ventede et kæmpe-lobbyarbejde fra mange sider. Nogle ønskede en bane, der fulgte højderyggen med sidebaner til købstæderne. Andre ønskede

Læs mere

TALEPUNKTER. Tale til samråd d. 8. januar 2008 i Folketingets Erhvervsudvalg om spørgsmål A (Markedsføring af Lurpak Smørbar)

TALEPUNKTER. Tale til samråd d. 8. januar 2008 i Folketingets Erhvervsudvalg om spørgsmål A (Markedsføring af Lurpak Smørbar) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 108 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. januar 2008 TALEPUNKTER Tale til samråd d. 8. januar 2008 i Folketingets Erhvervsudvalg

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

bedste tilverdens Leverandør

bedste tilverdens Leverandør tilverdens bedste Leverandør Vi har smag for gode oste Hos HKI OST står vi til rådighed stort set døgnet rundt, når det handler om ost; vi kører Europa tyndt for at få ostene hjem til rette tid, og bringer

Læs mere

Opnå fordele som medlem i DLG

Opnå fordele som medlem i DLG Opnå fordele som medlem i DLG Som medlem bliver du automatisk medejer. Det er vores mål at skabe værdi for både DLG og selskabets ejere. Hvad får du ud af dit medejerskab? Medejer af en stor koncern Som

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere