København som havneby. Langelinie 2.5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København som havneby. Langelinie 2.5"

Transkript

1 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København København som havneby Langelinie 2.5

2 2.5 Langelinie Stedet Kulturmiljøet omfatter Langeliniemolens østside (uden for den tidligere frihavn) og lystbådehavnen. Det støder op til kulturmiljø Fæstningsringen. Periode Industrialiseringen i Danmark foregik over ca. 150 år fra midten af 1800-tallet til anden halvdel af 1900-tallet. Kendetegnet ved denne periode er, at virksomhederne begynder at bruge maskiner for at forøge produktiviteten, og elektrificeringen breder sig også over Danmark. Ved industri forstås anvendelsen af 'mekaniske' kraftkilder ved fremstillings- og forædlingsprocessen, og ved industrialisering forstås således overgangen til anvendelse af damp, gas, olie og elektricitet som kraftkilder. Rumligt indebar denne overgang, at fremstillings- og forædlingsvirksomhederne blev frigjort fra deres tidligere stedbinding til vand og vind og således kunne lægges, hvor man ønskede. 2.1 Oversigtskortet viser de 6 kulturmiljøer i Kommuneplan 2011 i afsnittet 'København som havneby'. For hver af de markerede flader er der udarbejdet en baggrundsrapport. Denne rapport omhandler 2.5 Langelinie. 2

3 Industrialiseringen medførte også ændrede sociale forhold, og en stor indvandring fra land til by. I samme periode steg eksporten, og nye havne blev grundlagt. Begrundelse Langeliniepromenaden og lystbådehavnen er sammen med det tilstødende område mellem Kastellets grav og havnen (kulturmiljø Fæstningsringen med Den lille Havfrue etc.) blandt de første og bedste eksempler på befolkningens rekreative anvendelse af havnen. Anlægget erstattede ved Frihavnens anlæggelse en tidligere mulighed for at færdes langs vandet, men blev med den hævede promenade og et bassin kun for fritidssejlads specifikt udformet med både passiv (udsigt mv.) og aktiv (lystsejlads) brug af vandet for øje. Lystbådehavnen med udsigt til Holmen på den anden side af havnen Kulturmiljøets bevaringsværdier Det sammenhængende promenadeforløb fra det tilstødende kulturmiljø Fæstningsringen (med park, Langeliniepavillon, monumenter) til spidsen af Langeliniemolen inkl. den hævede promenade oven på det lange pakhus (af J. C. Dahlerup), som i dag er tilført anvendelser, der underbygger rekreation (cafe, butik) Træbeplantning og hegn ved promenaden Ledefyret for enden af molen, der (uagtet at det blev flyttet i 2002) er et traditionelt mål for rekreativ færdsel Lystbådehavnen og den i terrænet indbyggede bygning med faciliteter for fritidssejlads De opstillede monumenter (Søfartsmonumentet, Isbjørnen, mindestenen for Mylius Erichsen-ekspeditionen og Jutlandiastenen), der vidner om områdets popularitet og tilknytning til sejlads Afgrænsning af kulturmiljøet Værdifulde landskabsflader 3

4 4 Udgravningen Kulturhistorie Baggrund og Grundtræk Navnet Langelinie går tilbage til midten af det 17. århundrede, hvor det henviste til en idyllisk sti langs Øresundskysten, der rundede citadellet Kastellet og fortsatte i retning af en kalkovn nord for byen. Strækningen forløb i et militært område. I 1848 blev der anlagt en strandpromenade og en park for borgerskabet, men kun med adgang imod betaling af en vejafgift. Formålet var at holde de mindrebemidlede borgere ude. Først i 1894 blev området åbent for alle. Promenaden blev især brugt af borgerskabet til at vise sig frem, særligt om søndagen, hvor man spadserede på molen. Langelinie var en modpol til arbejderklassens promenade på Christianshavns Vold. Den stigende industrialisering gjorde det hurtigt klart, at Købehavns havn var ved at blive for lille. Tidligere planer om at skabe en frihavn blev derfor realiseret. I en plan fra 1862 blev det besluttet at udgrave det område, der giver adgang til de største oceangående skibe. Et forslag om at gøre hele Amager til et toldfrit område blev forkastet, og i stedet blev det besluttet at etablere en frihavn nord for Kastellet ved Langelinie. I begyndelsen Langelinie strakte sig oprindelig fra Inderhavnen forbi Kastellet og videre langs øresund helt op til Svanemøllen. Det blev så ænderet ved anlæggelse af Langelinie kajen, og frihavnen i Langelinie omkring år 1900 var arbejdet foranlediget af, at Tyskland udgravede Kielerkanalen. Arbejdet med denne blev påbegyndt i 1887 og truede Københavns position. I 1894 var frihavnen en realitet, og København havde fået en helt ny havnefront. Kajen blev fra midten af 1800-tallet også kendt som 'drømmens kaj', for det var herfra skibe med kurs imod Amerika afgik. Skibene bar hundredvis af danskere, som søgte lykken i den nye verden. Langelinie byder derfor både velkommen til København og er samtidig det sidste man ser af byen, når man forlader den. Enkeltelementer Fortællingen om Langelinie rummer udover det at være indsejlingen til København også minder om dansk flådeog ekspeditionshistorie, og der er opsat en lang række mindesmærker i området. Mindesten for hospitalsskibet Jutlandia. Da Korea-krigen brød ud den 25. juni 1950, gav Danmark tilsagn om at assistere FN og at give humanitær støtte til de allierede styrker i Sydkorea. Danmark sendte hospitalsskibet Jutlandia, som blev stillet til rådighed af ØK. Der blev lagt stor vægt på at bibeholde Jutlandias civile status. Dansk Røde Kors stod for drift, bemanding og organisation af hospitalet. ØK forsynede hende med besætning. Staten betalte. Jutlandia påbegyndte sin tjeneste i Pusan den 10. marts 1951, ca. 200 km fra fronten. Hospitalsskibet havde internationalt anerkendt standard, og som følge heraf fik hun overført nogle af de sværeste tilfælde. Der var god plads - der var kun ca. halvt så mange sengepladser som på militære hospitalsskibe af samme størrelse, ligesom der var avancerede specialklinikker. Jutlandia blev populær blandt soldaterne, for det betød gode chancer for en succesfuld behandling. En del soldater gik rundt med små sedler i lommen eller bundet fast til deres hundetegn,

5 Ældre luftfoto af Langeliniekajen tæt med anløbne skibe Jutlandia vender hjem fra Korea. hvoraf det fremgik, at de, hvis de blev sårede, ønskede at blive overført til Jutlandia. Koreanernes minder om Jutlandia er også præget af, at hun som det eneste hospitalsskib under krigen brugte ledig kapacitet til også at behandle civile koreanere. de år deltog han i flere udenlandske ekspeditioner, bl.a. til havet nord for Alaska. Ejnar Mikkelsen var leder af Alabamaekspeditionen til Nordøstgrønland i , hvor man søgte efter de omkomne fra Danmarksekspeditionen. Da skibet forliste, måtte Ejnar Mikkelsen sammen med en ledsager vente på undsætning i to år var Mikkelsen inspektør for Østgrønland, en kort periode også kolonibestyrer i Ammassalik. Mindesmærker for Ludvig Mylius-Erichsen ( ) og Danmarksekspeditionen ( ). Mylius-Erichsen var en dansk polarforsker. Han var leder af Danmarksekspeditionen, og han døde under denne sammen med ekspeditionsdeltagerne Jørgen Brøndlund og Niels Peter Høeg Hagen. Han havde tidligere deltaget i Den litterære Grønlandsekspedition ( ), hvor man kortlagde den nordlige del af Østgrønland, og hvor Mylius-Erichsen Land er opkaldt efter ham. Mindesmærke for Ejnar Mikkelsen ( ) Mikkelsen var dansk polarforsker, skibsfører, forfatter og inspektør på Østgrønland. Desuden planlagde og ledede han i Ittoqqortoormiit/Scoresbysunds kolonisering med indbyggere fra Ammassalik. I 1900 havde han som helt ung styrmand deltaget i Amdrupekspeditionen, Carlsbergfondens ekspedition til Østgrønland. De følgen- Mindestenen for Danmarksekspeditionen. Mindesmærke for danske søfolk som forliste under den 1. verdenskrig ( ). Danmark holdt sig neutral under 1. verdenskrig, men tyske ubåde gjorde de danske sømænds arbejde livsfarligt. Ubådene kunne ikke skelne mellem et dansk handelsskib og et engelsk krigsskib. Derfor mistede mange danske søfolk livet. Isbjørn med unger. Skulpturen er udført af Holger Wederkinch og er et vartegn for Grønland. Skulpturen markerer rigsfællesskabet med Grønland. Isbjørnen blev under 2. verdenskrig skudt i hovedet af en tysk soldat. Mindesmærke for danske søfolk som forliste under den 1. verdenskrig ( ). 5

6 lem promenaden og pakhusene ud mod inderkajen mod Frihavnen. Promenaden forløber ovenpå et 250 meter langt pakhus opført i kalksten. I det tidligere lager under den hævede promenade er der i dag indrettet caféer og butikker, og på den yderste del af den hævede promenade er den smukke rønneallé bevaret. Ved at hæve promanden giver man Københavnerne en flot udsigt over havneløbet. Lystbådehavnen Arkitektur Hovedtræk og bebyggelsesmønster Langeliniekajen strækker sig over 1 km ud fra kysten, nemlig fra Holger Wederkinchs skulptur Isbjørnen til Oslofærgernes tidligere anløbsplads på spidsen af molen. Foruden Isbjørnen findes adskillige mindesmærker - se side 4-5. For enden af molen har man frit kig til søforterne, Trekroner, Middelgrunden og Flakfortet. Delområder og elementer i bebyggelsen Den hævede promenade Langelinjepromenaden blev udformet af arkitekten Vilhelm Dahlerup, som også har tegnet det fine gitter mel- 6 Lystbådehavnen Langelinies lille lystbådehavn er fra Ud over selve lystbådehavnen ligger der også en roklub i en fin lille bygning indbygget i terrænet midt for havnebassinet. På roklubbens tag er der indrettet et haveanlæg omkring Søfartsmonumentet - det pompøse mindesmærke for de søfolk, der faldt under Første Verdenskrig. Sårbarhed Kulturmiljøet er generelt ikke sårbart. Det anvendes i god overensstemmelse med de oprindelige funktioner, og anvendelsen ventes at fortsætte. En planlagt udbygning af krydstogtkapaciteten i Nordhavn vil betyde en aflastning af Langeliniekaj, men brugen til skibsanløb for krydstogter, besøg af flådeskibe etc. forventes at fortsætte. Lystbådehavnen forventes ligeledes at fortsætte med sin nuværende anvendelse. Den hævede promenade giver god udsigt til havneløbet og som her til anløbne skibe.

7 Udsigt over Langeliniekajen og havneløbet Udviklingsmuligheder Lignende eksempler Områdets rekreative anvendelse skal understøttes. Den tilstødende del af Langeliniestrækningen, der ligger i kulturmiljø Fæstningsringen. Nuværende sikring Kilder Langelinjepromenaden er bygningsfredet i sin helhed inklusiv træer og hegn. Lystbådehavnen og dens omgivelser er fredet efter Naturbeskyttelsesloven som del af fredningen af Kastellet, samt for en dels vedkommende omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring Kastellet. Området er omfattet af lokalplaner, der understøtter en rekreativ anvendelse. Statens Forsvarshistoriske Museum Københavns Museum Vej og Park, Kastellet og udenværker København 2014 Udsigt over lystbådehavnen, krydtogtskibe ved langeliniekajen og havneløbet med Trekroner i baggrunden. 7

8 8 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Postbox København V Telefon

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY Sundby Sejlforening 2.6 2.6 SUNDBY SEJLFORENING Stedet Kulturmiljøet omfatter Sundby Havn med regnvandsudløb, havnebassin og landarealer brugt

Læs mere

København som havneby 2.2

København som havneby 2.2 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København København som havneby Nyhavn 2.2 2.2 nyhavn Stedet Kulturmiljøet omfatter Nyhavns nordlige og sydlige gader med kajkanten og bolværket samt belægningerne, husrækkerne

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN. Håndværkerbyen i Valby 3.7

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN. Håndværkerbyen i Valby 3.7 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN Håndværkerbyen i Valby 3.7 3.7 HÅNDVÆRKERBYEN I VALBY Stedet Kulturmiljøet omfatter Håndværkerbyens bebyggelser og arealer på begge sider af

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN. Carlsberg 3.4

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN. Carlsberg 3.4 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN Carlsberg 3.4 3.4 CARLSBERG, Glyptoteket, Videnskabernes Selskabs Bygning samt Bryggergården Stedet Kulturmiljøet omfatter alle Carlsbergs produktions-,

Læs mere

Vedr. forslag til lokalplan med kommuneplantillæg og miljøredegørelse Marmormolen II.

Vedr. forslag til lokalplan med kommuneplantillæg og miljøredegørelse Marmormolen II. Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Postbox 447 1505 København V København d. 3. september 2009. Vedr. forslag til lokalplan med kommuneplantillæg og miljøredegørelse Marmormolen II. Københavns

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S. Status over byudvikling

Arealudviklingsselskabet I/S. Status over byudvikling Arealudviklingsselskabet I/S Status over byudvikling Indhold Side 5 7 9 9 9 10 10 10 11 12 13 13 13 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 21 22 24 24 25 26 28 Forord Københavns Havn Hovedopgaver og fokusområder

Læs mere

Bydesign i København. Erfaringer fra Christiansbro, Havnestad og Amerika Plads. Københavns Kommune 2009

Bydesign i København. Erfaringer fra Christiansbro, Havnestad og Amerika Plads. Københavns Kommune 2009 bydesign i København Erfaringer fra Christiansbro, Havnestad og Amerika Plads Bydesign i København Københavns Kommune 2009 Udgiver Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Islands

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Nørre Campus 1.11

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Nørre Campus 1.11 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Nørre Campus 1.11 1.11 NØRRE CAMPUS Stedet Kulturmiljøet omfatter Universitetsparken, som er del af Københavns Universitets Nørre Campus med

Læs mere

JUTLANDIA. Historien om hospitalsskibet

JUTLANDIA. Historien om hospitalsskibet Historien om hospitalsskibet JUTLANDIA»Det var i 1949 eller cirka deromkring; da der var krig i Korea.«Kim Larsens forbehold er passende, for Koreakrigen brød først ud i 1950, og Jutlandia stævnede først

Læs mere

En havn. af muligheder. Visioner for mere liv ved og i Københavns Havn

En havn. af muligheder. Visioner for mere liv ved og i Københavns Havn En havn af muligheder Visioner for mere liv ved og i Københavns Havn 1 2 Forord en havn af muligheder Et kæmpe potentiale Med denne vision ønsker Københavns Kommune at sætte fokus på det kæmpe potentiale,

Læs mere

Bygninger ved vandet. Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet

Bygninger ved vandet. Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet Bygninger ved vandet Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G 2 0 0 3 1 Bygninger ved vandet 2 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G 2 0 0 3 Titel: Bygninger ved

Læs mere

Den første del er hentet direkte på DFfR s hjemmeside og fortæller om de generelle forhold for roning i Københavns Havn.

Den første del er hentet direkte på DFfR s hjemmeside og fortæller om de generelle forhold for roning i Københavns Havn. Roernes farvand Københavns Havn Skrevet og tilrettet med inspiration fra forfatteren og tidligere TV-A journalist Peter Olesen Turen tager udgangspunkt med start fra Roklubben SAS Den første del er hentet

Læs mere

Havnen i Odense - ny levende bydel ved vandet Vision

Havnen i Odense - ny levende bydel ved vandet Vision Havnen i Odense - ny levende bydel ved vandet Vision Liv, kvalitet og variation Dette hæfte indeholder en uddybende beskrivelse af de visioner for omdannelsen af Odense Havn, som indgår i byomdannelsesplanen

Læs mere

"Marmormolen II" Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg og miljøredegørelse

Marmormolen II Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg og miljøredegørelse "Marmormolen II" Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg og miljøredegørelse Borgerrepræsentationen har den 28. maj 2009 vedtaget forslag til lokalplan "Marmormolen II" med tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning ENGHAVE BRYGGE Forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 24. januar 2013 vedtaget forslag til lokalplan Enghave Brygge med tilhørende forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

en ny vej En cykelguide til et anderledes København

en ny vej En cykelguide til et anderledes København en ny vej En cykelguide til et anderledes København en ny vej Indhold Forord s. 2 Grønne områder s. 3 Christianshavns Vold s. 4 Rådhushaven s. 5 Skydebanehaven s. 6 Rosenhaven s. 7 Det Kgl. Danske Haveselskabs

Læs mere

Arkitektoniske perler lang udgave

Arkitektoniske perler lang udgave 1 Banegården Den første jernbaneforbindelse blev etableret i Aarhus i 1862. Den nuværende banegård er imidlertid nummer tre i rækken af banegårde på dette sted. Den blev indviet i 1929. I 1920'erne ønskede

Læs mere

BORNHOLMS RÅSTOFINDUSTRI

BORNHOLMS RÅSTOFINDUSTRI Kulturarv BORNHOLMS RÅSTOFINDUSTRI ET NATIONALT INDUSTRIMINDE Kulturarvsstyrelsen, Bornholms Museum og Bornholms Regionskommune har indgået et samarbejde om at få beskrevet og afgrænset de bærende værdier

Læs mere

MAGASIN FOR KØBENHAVNS HAVN. Fyrskibe. tema

MAGASIN FOR KØBENHAVNS HAVN. Fyrskibe. tema MAGASIN FOR KØBENHAVNS HAVN 7. årgang juni 2004 nr. 2 Fyrskibe tema Islands Brygge Syd omfatter området fra det nye LO-hovedsæde til roklubberne i syd. Indhold 3 Stort byggeri ved vandet 400 lejligheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 3

Indholdsfortegnelse. Forord 3 Indholdsfortegnelse Forord 3 Byomdannelsesplanen Om byomdannelsesplanen 4 Det videre arbejde 4 Havneforum 2002 5 Visioner Hvad vil vi med havnen? 6 De store træk 6 Vandet 6 Turisme, sport, fritid og rekreation

Læs mere

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Forord Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Sådan siger Lillemor Gunnløgsson i denne meget personlige bog, hvor hun fortæller

Læs mere

Meget vellykket jubilæums-arrangement

Meget vellykket jubilæums-arrangement Borgerbladet Medlemsblad for Borger- og Grundejerforeningen for Espergærde og Snekkersten m.v. Meget vellykket jubilæums-arrangement Borger- og Grundejerforeningens jubilæumsarrangement den 21.august 2004

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Strandgade Nord Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Lokalplanforslag Borgerrepræsentationen har den 9. februar 2012 vedtaget forslag til lokalplan 'Strandgade Nord' med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet

Læs mere

KORTLÆGNING FORELØBIG UDGAVE 2.UDGAVE PLANOMRÅDE SVENDBORG HAVN JANUAR 2004

KORTLÆGNING FORELØBIG UDGAVE 2.UDGAVE PLANOMRÅDE SVENDBORG HAVN JANUAR 2004 1 FORELØBIG UDGAVE KORTLÆGNING 2.UDGAVE PLANOMRÅDE SVENDBORG HAVN JANUAR 2004 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse --------------------------------------------------- 2 Indledning -------------------------------------------------------------

Læs mere

SLUTRAPPORT. for projekt. Mandemarke Grøn Plan

SLUTRAPPORT. for projekt. Mandemarke Grøn Plan SLUTRAPPORT for projekt Mandemarke Grøn Plan Naturgenopretning og etablering af rekreativt fællesområde på arealer omkring landsbyen Mandemarke, Østmøn Mandemarke Bylaug Juni 2011 1. Introduktion Denne

Læs mere

Inspektionsskibet TRITON til ankers ved Daneborg

Inspektionsskibet TRITON til ankers ved Daneborg TRITONs Nyhedsbrev Nr. 8 uge 36 Afgang Reykjavik Inspektionsskibet TRITON til ankers ved Daneborg Triton afgik fra Reykjavik planmæssigt den 28. august. Med om bord havde vi Chef GLK Kontreadmiral Uffe

Læs mere

I medgang og modgang - Rapport over udviklingen af den moderne havn i Aarhus fra o. 1840-2006.

I medgang og modgang - Rapport over udviklingen af den moderne havn i Aarhus fra o. 1840-2006. I medgang og modgang - Rapport over udviklingen af den moderne havn i Aarhus fra o. 1840-2006. Dampskibsbroen o. 1860 efter maleri i Den Gamle By. Indholdsfortegnelse 1. Indledning, s. 3. 2. Eksisterende

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Københavns Kommuneplan 2009

Tillæg nr. 1 til Københavns Kommuneplan 2009 Tillæg nr. 1 til Københavns Kommuneplan 2009 I henhold til 23 c i lov om planlægning (LBK nr. 1027 af 20. oktober 2008) ændres rammer for lokalplanlægningen for bydelen Østerbro som følger: Ændringer af

Læs mere

ENGHOLMENE KÆRHOLM KØBENHAVNS NYE KANALBY MED HAVNEFRONT KÆRHOLM

ENGHOLMENE KÆRHOLM KØBENHAVNS NYE KANALBY MED HAVNEFRONT KÆRHOLM ENGHOLMENE KÆRHOLM KØBENHAVNS NYE KANALBY MED HAVNEFRONT KÆRHOLM HOVEDSTADENS NYE HYGGELIGE HAVNEKVARTER FULDENDER KØBENHAVNS HAVN Side 3 Københavns Havn er den livsnerve, som er fælles for nogle af byens

Læs mere