Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet."

Transkript

1 BUDGETAFTALE 2016 Dato: 25. september 2015 Budgetaftale 2016 Følgende partier står bag denne aftale: Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet. Udgangspunktet er Byrådets budgetforslag, der blev førstebehandlet den 17. september Forudsætninger i oprindeligt budgetforslag fra byrådets 1. behandling: Indholdsmæssigt er der indarbejdet en driftsreduktion på 35,0 mio. kr. og en anlægsramme på 80,0 mio. kr. Her ud over er budgettets forudsætninger følgende: Indregnet særtilskud efter ansøgning på 13,0 mio. kr. i Indregnet likviditetstilskud fra staten på 36,168 mio. kr. i En skatteprocent på 26,9 % med skattenedsættelse i hvert af årene med 0,1% og statskompensation herfor med 75% i år 1, 50% i år 2 og 3 og 25% i år 4. Uændret grundskyld i forhold til 2015 med 7,2 promille for landbrug og 22,82 promille for øvrige ejendomme. Statsgaranti til beregning af indbyggertal, skat og bloktilskud. Lånoptagelse på 19,0 mio. kr. Afdrag på lån med 43,6 mio. kr. Kirkeskatteprocent på 1,18%. Aftalens indhold: Følgende forudsætninger er ændret i forhold til budgetoplægget: Skatteprocenten afviger fra den økonomiske politik, idet den fastlægges uændret på 27,0%. Det er fastlagt, at der vælges statsgaranti for indbyggertal, skat og bloktilskud. Låneoptagelsen er på 27,5 mio. kr. Driftsreduktioner, inklusiv driftsudvidelser er på netto 20,4 mio. kr. Anlægsudgifterne, inkl. grundkapitalindskud er på 83,4 mio. kr. Likviditetsmæssigt en henlæggelse på 2,292 mio. kr. Aftalen vurderes i øvrigt at være i overensstemmelse med den økonomiske politik. Vesthimmerlands Kommune. Himmerlandsgade Aars. Tel

2 Aftalens resultatbudget: Resultatbudget Hele kr. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Generelle tilskud Forhøjelse af aktivitetsbestemt medfinansiering Skatter Tilbageførsel af sk attenedsættelse Indtægter Driftsudgifter Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Sundhedsudvalget, forhøjelse aktivitetsbestemt medfin Beskæftigelsesudvalget Børne- og skoleudvalget Kultur- og fritidsudvalget Teknik- og miljøudvalget Pris- og lønfremskrivning Råderum Driftsudvidelser Bidrag til omstillingspuljen (1% af serviceudgifterne) Yderligere reduk tion - budget i balance Afbalancering af budgetbalance Driftsudgifter Renter Yderligere renter Renter Skattefinansieret driftsoverskud Driftsudgifter Anlæg Anlæg op til øk onomisk politik Anlæg i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Budgetaftale 2016 Side 2

3 Hele kr. FORSYNINGSVIRKSOMHED Drift Anlæg Finansiering via Renovest RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED DET SAMLEDE RESULTAT Optagne lån Optagne lån i overslagsår iht. øk-politik Afdrag på lån Yderligere afdrag på lån Balanceforskydninger Grundkapitalindskud ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER Økonomi - opsummering: Nedenstående tabel angiver den opsummerede aftale for økonomien: Opsummering Resultatbudget fra Økonomiudvalgets 1. beh Neutralisering af råderum Neutralisering af tilbagekøb Neutralisering af anlæg Neutralisering af låneadgang Resultatbudget til prioritering Driftsreduktioner Driftsønsker Anlægsønsker Anlæg op til økonomisk politik Lån, automatisk låneadgang Lån, kvalitetsfond Lån i h. t. økonomisk politik Lånegarantier, Messecenter, Idrætscenter Østermarken, Farsø Svømmehal Renter, lån mere end 18,995 mio.kr Afdrag, lån mere end 18,995 mio.kr Tilbageførsel af skattenedsættelse Resultat i forhold til aftalen For overslagsår er underskuddene afbalanceret under driftsudgifterne. Budgetaftale 2016 Side 3

4 Driftsreduktioner: ØKrå-001 Væksthus og Messecenter Vesthimmerland ØKrå-002 Porto, print og papir ØKrå-003 Serverdrift iht. udbud ØKrå-004 Omstillingspuljen ØKrå-005 Sundhedsordning ØKrå-006 Administrationsbidrag til forsyning ØKrå-007 Forøgelse af investeringspulje ØKrå-008 Udbud på forsikringer ØKrå-009 Andel af udbud på tolkebistand ØKrå-010 Personalereduktion m.v Økonomiudvalget i alt SOCrå001 Regnskabserfaring socialpædagogiske fripladser SOCrå002 Regnskabserfaring merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Socialudvalget i alt SUNrå001 Reduktion af budget til borgerrettet forebyggelse SUNrå001 Nedlæggelse af tilbuddet "Aktiv i naturen" SUNrå002 Brugerbetaling af driftsudgifter til GPS SUNrå002 Ophæv kommunalt tilskud til "Motion og samvær" SUNrå002 Brugerbetaling badebænke og greb SUNrå003 Effektivisering i genoptræningsafdelingen SUNrå003 Effektivisering af adm. arbejdsgange sammenlægning af afdelinger SUNrå004 Reduktion til bevilling af støtte til bil - SEL SUNrå005 Ledsagelse under ferie SUNrå006 Nedlæggelse af Bofællesskabet Højvej SUNrå006 Driftsudgifter Værestedet Granlyvej SUNrå007 Omlægning/effektivisering af arbejdsgange SUNrå008 Reduktion i nattevagt på Løgstørtilbuddene SUNrå009 SUNrå010 Nedlæggelse af nattevagtfunktion på Østre Boulevard Strukturændring vedrørende Botilbuddene i Aalestrup Budgetaftale 2016 Side 4

5 SUNrå011 Ændret konteringspraksis på botilbuddene SUNrå012 Salg af Granlyvej SUNrå014 S1 Luk Kærbo, Søndervang og Ulstruplund SUNrå015 S2 Luk Søndervang, Ulstruplund og Røde Kors Hjem SUNrå016 S3 Luk Søndervang og Ulstruplund SUNrå017 SUNrå018 S4a Region luk enkeltstående somatiske plejeboliger S4b Land luk enkeltstående somatiske plejeboliger SUNrå019 S5a Region lukning af somatiske boenheder SUNrå020 S5a Land lukning af somatiske boenheder SUNrå021 Ny indkøbsmodel SUNrå023 Ændring af afregningsmetode til plejecentrene SUNrå024 Budg. overskud på servicearealer på plejecentrene SUNrå025 Nedlæggelse af 3 pladser på Ulstruplund SUNrå026 Rammebesparelse - Røde Kors SUNrå027 Kørsel til dagcentre Røde Kors SUNrå027 Aktivitetscentre - uvisiteret tilbud for borgere +60 år SUNrå027 Pensionistforeninger SUNrå027 Leaseplan SUNrå027 Konsulentydelser SUNrå027 Central uddannelsespulje SUNrå028 Budgetregulering Nedlukning af Ulstruplund Sundhedsudvalget i alt Budgetaftale 2016 Side 5

6 BESrå-001 Ledighedsydelse BESrå-002 Forsikrede ledige BESrå-003 Førtidspensioner Beskæftigelsesudvalget i alt BSrå001 Reduktion af familiestuer/-klasser BSrå002 Reduktion af SFO BSrå004 Ændret fradrag for samlæsning BSrå005 Ledelsestid på skolerne BSrå006 Regnskabserfaring - specialkørsel BSrå007 Regnskabserfaring - demografi BSrå008 Demografi dagtilbud og øv. regnskabserfaringer BSrå011 Samdrift UU, 10. kl og Ungdomsskolen BSrå012 Samdrift af BIB og CPP (tidligere PPR) BSrå013 Specialområdet BSrå018 Nye fødselstal BSrå019 Rammebesparelse Børne- og Skoleudvalget i alt KFrå-001 Knabergården KFrå-002 Haller KFrå-004 Folkebiblioteker KFrå-006 Aars Teater Bio KFrå-007 Vesthimmerlands Kulturskole KFrå-008 Gardere KFrå-011 Gislum-Nyrup Husflidsskole KFrå-012 Forskellige kulturelle aktiviteter KFrå-013 Vesthimmerlands Kulturråd KFrå-014 Gundestrup Spillene KFrå-015 Folkeoplysende voksenundervisning KFrå-017 Medlemstilskud KFrå-018 Lokaletilskud Kultur- og Fritidsudvalget i alt Budgetaftale 2016 Side 6

7 TMrå001 Opsigelse af aftaler med Leaseplan i Park & Vej TMrå002 Vintertjeneste, afskaffelse af 3. plov på A-ruterne TMrå003 Græsklipning tilpasses faktisk brug TMrå004 Fastansættelse af teknisk tegner, tjen.yd. spares TMrå005 Vedligehold overdrages til grundejerforeninger TMrå006 Køb af Evaholmvej 8, driftsbesparelse TMrå007 Reduktion af service på drift park, vej og havne TMrå008 Tilbudsindhentning og projektbeskrivelse TMrå009 Bistand til myndighedsopgaver vand og natur TMrå010 Brugerbetaling i.f.m. miljøtilsyn og -godkendelser TMrå011 Drift af byggesagsarkiv TMrå012 Udvendig vedligeholdelse af bygninger Teknik- og Miljøudvalget i alt Driftsudvidelser: ØKdr-001 Arkivalier ØKdr-002 Udbetaling Danmark Økonomiudvalget i alt SOCdr001 Forventet tilgang af anbringelser SOCdr002 Psykologhjælp til unge SOCdr003 "Sverigesmodellen" - nye arbejdsmodel til familieområdet Socialudvalget i alt Budgetaftale 2016 Side 7

8 SUNdr001 SUNdr002 Styrkelse af visitation ift. Revisitation jf. SEL 83a Udvid Myndighed Psykiatri/Handicap med 1 sagsbeh SUNdr003 Minibusser til botilbuddene SUNdr004 Ændret efterspørgsel vedr. plejehjemspladser, herunder friplejehjemmet Hesselvang SUNdr005 Ældremilliarden SUNdr006 Vederlagsfri fysioterapi Sundhedsudvalget i alt BESdr-002 Borgerserviceydelser Beskæftigelsesudvalget i alt BSdr001 Psykologhjælp til unge BSdr002 Garantinormering LBO Strandby Skole BSdr003 Ungemiljø i Aars Børne- og Skoleudvalget i alt KFdr-100 Naturvejledning, "Det gode liv" KFdr-101 Farsø Svømmehal, serviceringstilskud KFdr-102 Vesthimmerlands Museum, øget driftstilskud KFdr-103 Limfjordsmuseet, øget driftstilskud KFdr-104 Folkeoplysning, materialetilskudspulje KFdr-105 Folkeoplysning, medlemstilskud årige KFdr-106 Boldbaner KFdr-107 Drift af lokalebookingsystem KFdr-108 Idrætscenter Østermarken, serviceringstilskud Kultur- og Fritidsudvalget i alt Budgetaftale 2016 Side 8

9 TMdr001 Vejafvandingsbidrag TMdr002 Drift og vedligehold af nye faciliteter TMdr003 Revision af vandløbsregulativer TMdr004 Offentlige toiletter - forøget rengøring Teknik- og Miljøudvalget i alt Bemærkninger til aftaler om driften: SUNrå Strukturændringer vedrørende botilbuddene i Aalestrup Sundhedsudvalget skal arbejde med at optimere driften i forbindelse med strukturændringer i botilbuddene i Aalestrup, således at der kan realiseres et rationale i budget 2017 og årene fremefter. SUN - Nedlukning af Ulstruplund - Rationale plejeboliganalyse (erstatter SUNrå14 - SUNrå20) Den nødvendige reduktion af plejeboliger sker via nedlukning af Plejecenter Ulstruplund. Der vil blive set positivt på muligheder for at omdanne Plejecenteret til anden form for bofællesskab for ældre eller til andre formål. KFrå Folkebiblioteker Udmøntningen af besparelsen skal ikke ske på de kulturelle arrangementer. KFrå Gundestrup Spillene Gundestrup Spillene ligestilles med andre kulturelle aktiviteter, og kan fremover søge om tilskud under puljen til Forskellige kulturelle aktiviteter. Dermed sikres samme dialog mellem Kultur- og Fritidsudvalget om udvikling af aktiviteten, som andre tilsvarende aktiviteter. SOCdr002 og BSdr001 - Psykologhjælp til unge Der iværksættes et forsøgsprojekt i en periode på 3 år, hvor unge kan tilbydes gratis psykologhjælp. Projektet iværksættes af de 2 udvalg efter udarbejdelse af en egentlig projektbeskrivelse, hvor der inddrages erfaringer fra lign. tilbud i andre kommuner. Tilbuddet skal supplere kommunens eksisterende tilbud til unge. BS - Drift af et Ungemiljø Der afsættes et budget til drift af et ungemiljø i Miljøet er ikke defineret, og den fysiske placering er ikke kendt. Men med midlerne tilkendegives, at der vil blive ydet støtte til driften et sådan fælles ungemiljø i Vesthimmerland. Udviklingen af ungemiljøet skal ske i dialog mellem Ungerådet, andre unge og Børne- og Skoleudvalget. KFdr102 - og KFdr103 - Vesthimmerlands Museum, øget driftstilskud og Limfjordsmuseet, øget driftstilskud Byrådet ønsker, at museerne fremmer deres samarbejde. Det øgede driftstilskud skal stimulere samarbejdet, bl. a. på skoletjenesteområdet. Særlig bemærkning vedr. bygningsvedligeholdelse Budgetter og ansvaret for al den udvendige bygningsvedligeholdelse placeres fremover under Teknik- og Økonomiforvaltningen. Udmøntning sker altid i dialog med brugerne. Budgetaftale 2016 Side 9

10 Anlægsprojekter: ØKan-001 Byfornyelse ØKan-002 Områdefornyelse ØKan-003 Indsatspulje ØKan-004 Grundkap.l/Indsk. Landsbyggefond ØKan-005 IT-bredbånd Økan-006 Tilbygning jobcenter ØKan-007 Nedrivning af Løgstør hallerne ØKan-008 Retablering af Christiansminde ØKan-009 Renovering af Rideklubbens arealer ØKan-010 Parkeringspladser jobcenter ØKan-011 Socialøkonomisk køkken - tilbygn. Jobc Økan-012 Messecenter Vesthimmerland Økan-012 Messecenter Vesthimmerland Økonomiudvalget i alt SUNan001 Udbygning og renovering af bygning på Dalgårdsvej SUNan002 Sundhedens hus SUNan003 Socialpsykiatriens hus SUNan004 Vedligholdelse på plejecentrene SUNan005 Ændring aktivitetslok. Klubben Løgstør samt elevator SUNan006 IT SUNan007 Velfærdsteknologi - Forebyggelse og Myndighed SUNan008 El-cykler SUNan009 Velfærdsteknologi i Hjemme og sygeplejen SUNan010 Udbygning af fællesarealet - Østre Boulevard SUNan011 Udskiftning af køretøjer - BV Vesthimmerland SUNan012 Velfærdsteknologi - ansk. af toilet-badestole Sundhedsudvalget i alt Budgetaftale 2016 Side 10

11 BSan001 Limfjordsskolen - renovering elevfløjene BSan002 Vestermarkskolen - PCB BSan003 Pulje til AT-påbud BSan004 Løgstør Skole - renovering BSan004 Løgstør Skole - renovering energi BSan005 Hornum Hallen - tilbygning af minisal BSan006 Børnehuset Aalestrup - sammenlægn. af inst BSan007 Børnehave Aars BSan008 Hornum Børnehave - etablering/renovering BSan009 V. Hornum Skole - udv. beklædning af lærervær BSan010 V. Hornum Skole - renovering af musikhuset BSan011 V. Hornum Skole - vinduer i skolekælder BSan012 Toppedalskolen - forbedring af tag BSan013 Løgstør Skole - udskiftning af vinduer BSan014 Farsø Skole - nyt tag på fællessalen BSan015 Farsø Skole - overdækning af atriumgården BSan016 Bh. Bakgården - vedligehold BSan017 V. Hornum Skole - isolering af ydervæg BSan018 Toppedalskolen - renovering BSan019 Toppedalskolen - ny gulvbelægning BSan020 Blære Skole - renovering sløjd/billedkunst lokale BSan021 Blære Skole - ny gulvbelægn./fjernelse af podie BSan022 Blære Skole - renovering musik-/samlingslokale BSan023 Aars Skole - etablering af elevator BSan024 Aars Skole - gulvbelægning BSan025 Integr. Inst. Højgården - renovering BSan026 Bh. Troldehøjen - gulvbelægning BSan027 LBO V. Hornum Skole - ventilation BSan028 Toppedalskolen - ventilation BSan029 Farsø Skole - lydisolering BSan030 Blære Skole - ventilation BSan003 Pulje til AT-påbud BSan031 V. Hornum Skole - udvidelse af p-areal BSan032 V. Hornum Skole - legeplads etape BSan033 V. Hornum Skole - ny belægning ved indgang BSan034 V. Hornum Skole - støttemur ved musikhuset Budgetaftale 2016 Side 11

12 BSan035 SFO Aars Skole - bålhytte BSan036 Blære Skole - lys med bevægelsessensorere BSan037 Løgstør Skole - nedrivning af gymnastiksale BSan038 Løgstør Skole - nedrivning af "Muldvarpen" BSan039 Lyngvej 6, Gedsted - nedrivning BSan040 Masterplan BSan041 Udvikling af børne- og skoleområdet BSan042 Ungemiljø i Aars Børne- og Skoleudvalget i alt KFan-508 Vedligeholdelse af haller KFan-514 Aars Vest KFan-515 Vesthimmerlands Bibliotek, indretning biblioteksrum KFan-519 Landsbyudvalget, projektmidler KFan-520 Kunstgræsbaner i Vesthimmerland KFan-600 Knabergården, bygningsvedligehold KFan-601 Haller, udarbejdelse af tilstandsrapport KFan-602 Farsø Svømmehal, hygiejnekrav KFan-603 Blære Multicenter,nyt udendørs idrætsanlæg KFan-604 Ranum Multikulturhus, vedligehold samt springgrav KFan-605 Stenaldercenter Ertebølle, konsulentrapport KFan-606 Vesthimmerlands Museum, kontorbygning KFan-607 Johannes V. Jensen Museet - nyt tag KFan-608 Lanternen - boldbaner og atletikfaciliteter KFan-609 Idrætscenter Østermarken - lånegaranti KFan-609 Idrætscenter Østermarken - lånegaranti KFan-610 Farsø Svømmehal lånegaranti KFan-610 Farsø Svømmehal lånegaranti Kultur- og Fritidsudvalget i alt Budgetaftale 2016 Side 12

13 TMan001 Bygningsvedligehold - ekstraordinær TMan001 Bygningsvedligehold - ekstraordinær borgernæreomr TMan006 Kloaksepareringer i Aalestrup TMan007 Aars Messecenter hal 2 - tagrenovering (Se ØKan- 012) TMan008 Køb af Evaholmvej TMan009 Energioptimering, belysning i bygninger TMan010 Etablering af offentligt toilet v/østerbrogade TMan021 Kimbrertorvet Aars - delvis overdækning TMan022 Springvand Store Torv, Farsø nedlæg. og erstattes TMan023 Baneparken i Løgstør - etablering TMan024 Bevægelsespark i.f.m. Lanternen TMan025 Omfartsvej syd om Aars TMan030 Vejrenovering i f. m. kloakarbejder TMan033 Vejrenovering i f. m. div. ledningsarbejder TMan040 Trafiksikkerhedsprojekter, pulje TMan043 Trafikafvikling omkring Farsø Skole TMan044 Udvidelse af vejbane/cykelsti, Sdr. Ringvej/Tinghøj TMan045 Cykelsti mellem Farsø og Hornum TMan052 Støjværn Danmarksvej TMan053 Trafiksaneringer i.f.m. landsby><landbrugproblematik TMan054 Vejforløb Hobrovej/Sdr. Boulevard ændres TMan056 Cykelsti, Ullits-Hvalpsund TMan060 Opgradering af stoppesteder og terminaler TMan071 Kanalhavnen - østlige molehoved renoveres TMan072 Vestre Bådhavn - østlige molehoved renoveres TMan073 Vestre Bådhavn - ny bølgebryder TMan074 Hvalpsund fiskerihavn - bølgeskærm TMan076 Højvandssikring i Løgstør - undersøgelse TMan077 Materielhus Rønbjerg Havn TMan078 Ny bølgeskærm ved mastekran, Løgstør Havn TMan090 Ny genbrugsplads i Farsø TMan090 Ny genbrugsplads i Farsø finansieres via Renovest TMan091 Ny genbrugsplads i kommunens sydlige opland Teknik- og Miljøudvalget i alt Budgetaftale 2016 Side 13

14 Bemærkninger til aftaler om anlæg: ØKan Messecenter Vesthimmerland I forbindelse med beslutningen om en ny hal 2 i Messecenter Vesthimmerland skal der arbejdes hen imod, at Messecenter Vesthimmerland overtager bygningerne i regi af en selvejende institution. Finansieringen af projektet vil i givet fald ske via en kommunal lånegaranti til finansiering i Kommunekredit. SUNan Sundhedens Hus Der blev i Budget 2015 afsat 0,5 mio. kr. til formålet. Disse midler står fortsat klar til at igangsætte samarbejdet. Såfremt samarbejdspartnerne - Region Nordjylland m. fl. - kan igangsætte projektet i 2016, så vil midlerne afsat i 2017 blive fremrykket til brug i 2016 gennem bevillingssag i Byrådet, da Vesthimmerlands Kommune har fokus på at fastholde praksistilbud i Farsø. BSan Børnehave Aars Der skal arbejdes på at etablere en ny børnehave i Aars. Der ønskes ikke en storinstitution - det vil sige udgangspunktet er en børnehave på ca. 120 børn. Placeringen er ikke fastlagt. Inden byggeri og placering af ny børnehave, udarbejdes en daginstitutionsanalyse, hvor behov, ønsker og udvikling, herunder byens udvikling/ bosætning beskrives. BSan008 - Hornum Børnehave Der afsættes midler svarende til en ny børnehave på skolen, således at der kan opnås det beskrevne driftsrationale. Den endelige løsning/ placering af ny børnehave fastlægges i Børne- og Skoleudvalget inden for den afsatte ramme. KFan Kunstgræsbaner i Vesthimmerland Beløbet til kunstgræsbaner kan først frigives, når Aars IK har beskrevet et projekt, der kan indeholdes inden for rammen. Der skal være sikkerhed for, at udgifter til jordbundsforhold og øvrige følgeudgifter kan dækkes af det afsatte beløb. Projektet kan eventuelt gennemføres som kommunalt anlægsprojekt. Dette skal godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget. KFan Lanternen - boldbaner og atletikfaciliteter Såfremt der vises interesse for en privat udstykning af de eksisterende boldbaner, og der kan realiseres salgsindtægter på boldbaner og Løgstør-Hallerne, vil der i budgettets overslagsår blive set positivt på etablering af nye boldbaner ved Lanternen. Det eksisterende klubhus forventes overdraget som led i finansieringen. TMan Trafiksikkerhedsprojekter, pulje I forbindelse med puljen udarbejdes et projekt, der beskriver, hvordan trafiksikkerheden kan forbedres på Gislumvej mellem Østrup og Aars. Projektet skal derefter indgå i prioriteringsdrøftelserne for budgettets overslagsår. TMan Højvandssikring i Løgstør - undersøgelse Forvaltningen skal udarbejde en vurdering af behovet for at fremrykke undersøgelsen og dermed afgive en indstilling i forhold til bevillingstidspunkt i budgettets overslagsår. Budgetaftale 2016 Side 14

15 Låneadgang i 2016: Øvrige aftaler / bemærkninger / forudsætninger: ØKan-002 Områdefornyelse ØKan-003 Indsatspulje SUNan003 Socialpsykiatriens hus BSan001 Limfjordsskolen - renovering elevfløjene BSan002 Vestermarkskolen - PCB BSan003 Pulje til AT-påbud BSan004 Løgstør Skole - renovering BSan004 Løgstør Skole - renovering energi BSan006 Børnehuset Aalestrup - sammenlægn. af inst BSan007 Børnehave Aars BSan008 Hornum Børnehave - etablering/renovering BSan040 Masterplan KFan-508 Vedligeholdelse af haller KFan-515 Vesthimmerlands Bibliotek, indretning biblioteksrum KFan-519 Landsbyudvalget, projektmidler KFan-520 Kunstgræsbaner i Vesthimmerland KFan-607 Johannes V. Jensen Museet - nyt tag KFan-609 Idrætscenter Østermarken - lånegaranti KFan-610 Farsø Svømmehal lånegaranti TMan001 Bygningsvedligehold - ekstraordinær borgernæreomr TMan071 Kanalhavnen - østlige molehoved renoveres TMan072 Vestre Bådhavn - østlige molehoved renoveres I alt Lånegarantier til Idrætscenter Østermarken og Farsø Svømmehal i 2016 og Messecenter Vesthimmerland i 2017 og Lån fratrukket lånegarantier Vedr. det igangsatte arbejde om udvikling på børne- og skoleområdet - forslag om kapacitetstilpasninger på børne- og skoleområdet Budgetparterne er enige om, at der efter høringsperioden vedr. de foreslåede skolelukninger træffes afgørelse i Byrådet om den fremtidige skolestruktur. Budgetparterne er enige om et skoleforlig indeholdende en reduktion af skolebudgettet på 12 mio. kr. (ved helårseffekt i 2017). Derudover er budgetparterne enige om, at et skoleforlig kan indeholde omprioriteringer på ca. 5 mio. kr.. Midlerne kan også tilgå øvrige udvalg. Disse midler er ikke en del af reduktionen på de 12 mio. kr.. Det skabte råderum fra et skoleforlig indgår som en del af det råderum, som Børne- og Skoleudvalget skal bidrage med til budgetlægningen i overslagsårene. Budgetaftale 2016 Side 15

16 Anlægsbevillinger: Følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb anses for bevilget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen: BSan001 Limfjordsskolen - renovering elevfløjene BSan002 Vestermarkskolen - PCB BSan003 Pulje til AT-påbud BSan040 Masterplan KFan-508 Vedligeholdelse af haller KFan-515 Vesthimmerlands Bibliotek, indretning biblioteksrum KFan-519 Landsbyudvalget, projektmidler TMan001 Bygningsvedligehold - ekstraordinær TMan001 Bygningsvedligehold - ekstraordinær borgernæreomr TMan006 Kloaksepareringer i Aalestrup TMan030 Vejrenovering i f. m. kloakarbejder TMan033 Vejrenovering i f. m. div. ledningsarbejder TMan040 Trafiksikkerhedsprojekter, pulje TMan052 Støjværn Danmarksvej TMan053 Trafiksaneringer i.f.m. landsby><landbrug-problematik TMan056 Cykelsti, Ullits-Hvalpsund TMan060 Opgradering af stoppesteder og terminaler TMan071 Kanalhavnen - østlige molehoved renoveres TMan072 Vestre Bådhavn - østlige molehoved renoveres I alt Forudsætningen for frigivelsen er, at anlægsprojektets udgifter og indtægter forventes at kunne afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb, og at projektets indholdsmæssige del svarer til den praksis og de standarder, der kan forventes i Vesthimmerlands Kommune. Frigivelsen er endvidere betinget af, at der til fagudvalgets behandling foreligger estimater og beregninger for anlægsprojektets økonomi og tidsplan for udførelsen. Strækker anlægsprojektet/bevillinger sig over flere år, er det endvidere en forudsætning, at det samlede projekt kan finansieres indenfor de i investeringsoversigten anførte beløb for indeværende og følgende år. Finansiering: Der vælges Statsgaranti til beregning af indbyggertal, skat og bloktilskud for Budgetaftale 2016 Side 16

17 Den 25. september 2015 Knud Kristensen Det Konservative Folkeparti Per Bach Laursen Venstre Pia Buus Pinstrup Det Konservative Folkeparti Palle Jensen Socialdemokratiet Niels Heebøll Socialistisk Folkeparti Brian Christensen Dansk Folkeparti Ninni Lodahl Gjessing Det Radikale Venstre Budgetaftale 2016 Side 17

Budget 2015-2018. Beretning

Budget 2015-2018. Beretning Budget 2015-2018 Beretning Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 3 Resultatbudget... 5 Generelle bemærkninger... 7 Budgetaftale 2015... 19 Personaleoversigt... 37 Takster... 47 1 2 Borgmesterens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

REGNSKAB 2014 ÅRSBERETNING

REGNSKAB 2014 ÅRSBERETNING Årsberetning 214 Vesthimmerlands Kommune REGNSKAB 214 ÅRSBERETNING Side 1 Årsberetning 214 Vesthimmerlands Kommune Forord Indholdsfortegnelse KOMMUNEOPLYSNINGER BORGMESTERENS FORORD Side 3 5 PÅTEGNINGER

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013 Byrådsmødet den 19. september 2013 Punkt 141. Åbent - Halvårsregnskab 2013 - hele kommunen Sagsnr.: 820-2013-41699 Doknr.: 820-2013-185384 Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller Baggrund Kommunerne skal udarbejde

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 185. Endelig opgørelse over mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011 Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Samling af administrationen på

Læs mere

Budgetforslag 2015-18

Budgetforslag 2015-18 Favrskov Kommune 2. september 2014 Budgetforslag 2015-18 Udarbejdet af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Dan Jensen (uden

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger 3. Generelle bemærkninger 13 14 3.1 Resultatopgørelse 2009-2012 Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.668,4 1.687,5 1.704,1 1.754,6 Tilskud og udligning 648,2 723,4

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 6. september 2011

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 6. september 2011 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 6. september 2011 Kl. 8:00 i Rådssalen, Lyndby Afbud: Hans Olsen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - 1. behandling

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

Budget 2014-17 Investering i fremtiden

Budget 2014-17 Investering i fremtiden Svendborg, den 21. september 2013 Budget 2014-17 Investering i fremtiden Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Tværsocialistisk Liste, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal

Læs mere

Budget. Handicap- og Psykiatriudvalget 360.848 357.115 353.383 353.383 4.01 Handicap, psykiatri og misbrug 360.848 357.115 353.383 353.

Budget. Handicap- og Psykiatriudvalget 360.848 357.115 353.383 353.383 4.01 Handicap, psykiatri og misbrug 360.848 357.115 353.383 353. Resultatopgørelse og finansieringsoversigt Budget 2016-2019 Foreløbig resultatopgørelse pr. 17.august 2015 Budgetrammer på drift 1.000 kr. Budget 2016-2019 Budget Budgetoverslag 2016 2017 2018 2019 SKATTEFINANSIERET

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse 175 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2016 med overslagsårene 2017-2019 er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2015. Bornholms Regionskommunes budget 2016 består af to bøger.

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere