Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder"

Transkript

1 Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 41 Bygherre: Tage Knudsen ISBN

2 2 Indledning. Tage Knudsen har en gård i Hulbæk ved Ørum ca. midt imellem Viborg og Randers. Han er en af de landmænd Viborg Stiftsmuseum har samarbejdet med de sidste 10 år og før den tid har hans far, Viggo Knudsen flere gange anmeldt fund af oldsager. Gården er placeret på de ret gode jorder lige nord for en gammel smeltevandsdal fra istiden (Figur 1). Bækken Søbæk løber i denne dal, som er en del af Nørreådalen, der mod øst løber ud i Randers Fjord. Figur 1: Placeringen af Tage Knudsens gård ved Ørum. Højdedragene nord for ådalen rummer mange kendte fortidsminder. Det gælder ikke mindst gravhøje sten- og bronzealder samt bopladser fra jernalderen. Det har derfor ikke været overraskende, at vi har fundet nye fortidsminder næsten hver gang Tage Knudsen skulle foretage anlægsarbejder.

3 3 Første gang museet foretog arkæologiske undersøgelser hos Tage Knudsen og hans familie var i , da der skulle bygges et helt nyt stuehus lige nord for gårdens daværende bygninger (Figur 2). Tæt på stedet var tidligere registreret en gravhøj, og derfor var det oplagt at foretage en prøvegravning for at se, om gravhøjen eller andre anlæg skulle blive berørt. Resterne af gravhøjen viste sig dog ikke at blive berørt, men til gengæld blev der fundet spor efter både en boplads og brandgrave fra ældre jernalder. Endvidere fandtes også spor efter aktiviteter fra yngre stenalder. Figur 2. Gravhøje (røde) og arkæologisk undersøgte områder (grønne) ved Tage Knudsens gård. I 2005 skulle gården udvides med en ny stald og samtidig skulle en gyllebeholder flyttes. Museet foretog en mindre prøvegravning og besigtigede desuden den gravede grøft ned til den syd for gården beliggende nye gyllebeholder. Der blev fundet enkelte stolpehuller og andre anlægsspor. Fundene viste, at der i ældre jernalder havde været en eller flere bopladser syd for gården. En af disse bopladser blev for alvor truet i 2008, da stalden fra 2005 skulle udvides videre mod syd, og denne gang måtte der derfor foretages en egentlig udgravning for at undersøge og dokumentere sporene efter de berørte dele af bopladsen. I det følgende er det især resultaterne fra udgravningen af bopladsen, der skal fremlægges, men da bopladsen mod syd formodentlig er fra samme tid som fund ved stuehuset, er det også relevant at omtale nogle af disse fund.

4 4 Boplads fra ældre jernalder, ca f. kr. Ved udgravningerne i 2008 fandtes spor efter 4 langhuse, nogle gruber samt enkelte andre anlægsspor (figur 3). Sporene efter det nordligste af langhusene var blevet ødelagt ved anlæggelsen af en vej uden om den stald, der blev opført i Figur 3. Oversigtsplan over anlægsspor fra udgravning i Der er næsten kun bevaret spor efter stolpehuller til de tre langhuse, hvis grundplan vi kunne fastlægge med sikkerhed (figur 4). En umiddelbar sammenligning viser, at nok er alle langhusene næsten Ø-V orienterede og treskibede, men der er alligevel nogle væsentlige forskelle. For let at kunne sammenligne husenes grundplaner er de vist på figur 4 i samme størrelsesforhold (1:100). Forskellene kommer især til udtryk i husenes forskellige størrelse (Tabel 1). Således er hus II klart mindre end både hus I og hus III. Desuden har hus III givetvis været noget smallere end de to andre huse. Hus III ser endvidere kun ud til at have haft en indgang i sydsiden, mens de

5 5 to andre huse har haft to indgange placeret over for hinanden. Endelig har det største af husene, nemlig hus I, haft tre sæt tagstolper i vestdelen, mens de to andre huse kun har haft to sæt. Det kan også ses, at der er spor efter en rumadskillelse lige øst for indgangen i hus I. Dette hus har derfor formodentlig haft en væg med en dør mellem vestdelen, som sandsynligvis har været beboelsesende, og østdelen, som formodes at have været staldende. Selv om der ikke fandtes spor efter en rumadskillelse i de to andre langhuse, kan det godt have været tilfældet. Fraværet af sådanne spor kan skyldes bevaringsforholdene. Figur 4. Grundplaner af jernalderhusene II, III og I (1:100). De fire langhuse er placeret på en sådan måde, at det er mest sandsynligt, at de har afløst hinanden. Uden at det kan afgøres med sikkerhed, kan man overveje, om det mindste hus II er det ældste og det største hus I det yngste.

6 6 Tabel 1. Oversigt over udvalgte elementer i langhusenes konstruktion og dimensioner Anlæg Længde Tværspænd Bredde Areal Andet Hus II ,65-2,80 Ca. 5,0 Ca. 60 m2 Hus III 15,5-17 2,20-2,45 Ca. 4,6 Ca. 75 m2 Kun én indgang Hus I ,70-3,00 Ca. 5,4 Ca. 85 m2 Rumadskillelse Hus IV???? Der blev også fundet enkelte andre anlæg, det er værd at nævne. Lige vest for hus I fandtes således en stor formodet råstofgrube (K23), hvor man kan have gravet ler op til brug for f. eks. til klining af husenes vægge. I denne grube fandtes bopladsaffald i form af lerkarskår og knusesten (fig. 5 og fig. 6). Man kan overveje, om det har været praktisk at have et stort, mere eller mindre opfyldt hul så tæt på husene. Måske har gruben kun været benyttet i forbindelse med ét af langhusene. Der blev i øvrigt fundet en anden endnu større grube ca. 30m længere mod sydvest (se figur 3), men den blev ikke undersøgt nærmere. Lerkarskårene fra K23 kan dateres til førromersk jernalder, formodentlig til tiden omkring f. Kr. Figur 5: Større skårflager til et knust og kasseret lerkar i grube K23. Nævnes skal også grube K40, der blev fundet lige øst for hus I (figur 3 og figur 4). Denne grube havde et markant sort trækulfarvet lag, der viste, at der havde været ild i gruben. I gruben fandtes ud over et forkullet stykke af en træstamme både nogle få lerkarskår og en flad, kløvet sten (figur 6), der langs kanten viser spor efter flere afslåede stykker. Et gæt kunne være, at man i gruben har produceret trækul til brug for smedens arbejde med jern, og at stenen er et af smedens kasserede arbejdsredskaber.

7 7 Figur 6. Lerkarskår og knusesten fra grube K23 samt tilhugget kløvet sten fra grube K40 Samlet antages det, at der i det undersøgte område har ligget en enkelt gård i fire faser. Ingen af husene ser ud til at være brændte. Antager det, at husene har haft en levetid på omkring 35 år, så har man måske boet på stedet i en periode på knap 150 år. Ud fra husenes typer og de lerkarskår, der blev fundet ved udgravningen, skal de 150 år formodentlig placeres ind et sted i tidsrummet mellem 350 og 50 f. Kr. Nærmere kommer vi det ikke indtil videre.

8 8 Bopladsen i lokal sammenhæng. Der er efterhånden gjort en del fund fra ældre jernalder både ved Hulbæk og ved Ørum (figur 7). Fundene omfatter både mange spor efter bopladser, nogle fattige og en enkelt meget rig grav samt et depotfund i engene syd for Ørum. Vi kan derfor nu begynde at danne os et billede af forholdene i denne del af Ørum sogn i tiden f. Kr. Figur 7. Bopladser (ovaler), gravfund (kors) og depotfund (stjerne) fra æ. jernalder. Jernalderfund er blå, mens røde markeringer er fra sten- og bronzealder. Ser vi først på området ved Ørum, så har vi ved plejehjemmet Højvangen i den sydlige udkant af Ørum her udgravet hustomter og grave fra flere perioder i ældre jernalder (400 f. Kr. 100 e. Kr.). I den vestlige del af Ørum er i 2008 også hustomter fra ældre jernalder og nogle nærliggende grave kan være fra samme tid. Endelig er der ved tørvegravning i Vels Enge fundet en ret sjælden, såkaldt kronehalsring. Det ser derfor ud til, at der ved Ørum har ligget en flyttende landsby igennem det meste af ældre jernalder. Dens ældste fase har formodentlig været placeret ved plejehjemmet omkring 400 f. Kr. og derefter flytter den rundt i området ved Ørum gennem hele ældre jernalder. Vi har også enkelte spor efter bebyggelse fra yngre jernalder og det kan således tænkes, at der

9 9 ved Ørum har ligget en flyttende landsby lige siden den tidlige jernalder og indtil der etableres en middelalderlandsby ved en stenbygget kirke. Fortsætter vi derefter til området ved Hulbæk, så er der ud over bopladsfundene ved Tage Knudsen (helt blå cirkel på figur 7) fundet spor efter lidt ældre bopladser i et større område lige vest for hans gård. Her er der dog kun foretaget yderst begrænsede undersøgelser. Lidt mere omfattende udgravninger blev som ovenfor nævnt foretaget da Tage Knudsens stuehus blev anlagt. Her blev der fundet stolpehuller og råstofgruber fyldt med bopladsaffald, bl.a. med mange dele af knuste lerkar. Nok så spændende var dog gravfundene, der omfattede 3 eller brandgrave. En af disse grave rummede store del af fire lerkar, hvoraf i hvert fald ét lerkar var sekundært brændt (figur 8 tv.), og derfor formodes at have været med på ligbålet. I en anden af gravene fandtes størstedelen af en jernkniv (figur 8 th.). Lerkarrene kan dateres til den sidste del af førromersk jernalder (150-0 f. Kr.), og de er derfor nok lidt yngre end de udgravede hustomter. Figur 8. Gravfund fra gravplads ved Tage Knudsens stuehus. Gravfundene ved Hulbæk/Mollerup omfatter også et meget rigt gravfund med bl.a. to guldbelagte sølvbægre og flere bronzegenstande (figur 9). Der er desværre lidt usikkerhed omkring fundstedet, vi ved dog, at det blev gjort i en høj på Gaardmand Skak Christensens Mark i Mollerup i 1800-tallet. Så vidt vi har kunnet finde ud af, er det mest sandsynligt, at fundet er gjort i en høj lidt øst for Mollerup (stort blå kors på figur 7).

10 10 Figur 9. Gravfund med bronzekar og sølvbæger fra Mollerup. Engelhardt 1865:58 Klindt-Jensen 1953:61 Vi tror indtil videre ikke, at udviklingen ved Hulbæk/Mollerup har været helt den samme som ved Ørum. Ved Hulbæk har vi nemlig kun fundet bebyggelsesspor og grave fra ældre jernalder. Vi har ingen fund fra yngre jernalder eller den tidligste middelalder. Navnet Mollerup med endelsen rup er formodentlig en afledning af ordet torp og kan tyde på, at der i middelalderen har ligget en eller flere udflyttergårde ved Mollerup. Det er i dette tilfælde mest oplag at antage, at sådanne udflyttergårde er gårde, der er udflyttet fra landsbyen Ørum og ikke fra landsbyen Kvorning længere mod øst. Efter udgravningerne hos Tage Knudsen er vores formodning med andre ord, at der i ældre jernalder har ligget to flyttende nabolandsbyer ved henholdsvis Ørum og Hulbæk. Vi foreslår endvidere, at skellet mellem de to landsbyer har gået ned gennem en markant slugt (på figur 7 markeret med en lilla, stiplet linie). Landsbyen ved Ørum fortsætter videre ind i yngre jernalder og ender i tidlig middelalder med at blive til Ørum med dertil hørende stenkirke. Landsbyen ved Hulbæk ophører måske engang i den sene del af ældre jernalder, men genopstår ved Mollerup som en mindre bebyggelse uden tilhørende kirke tidligt i middelalderen. Men, hvem ved, måske har vi om få år gjort nye fund, som betyder, at vi må revidere vores antagelser. Tak til Tage Knudsen for det gode samarbejde i forbindelse med udgravningen.

11 Figur 9. Lars Agersnap i gang med udgravning af affaldsfyldt råstofgrube. I baggrunden ses den fredede gravhøj lige foran traktoren. 11

12 12 Relevant litteratur Engelhardt, C. 1865: Nydam Mosefund. Kjöbenhavn Jensen J. 2003: Danmarks Oldtid bd. 3. Ældre jernalder 500 f.kr. 400 e.kr. København Klindt-Jensen, O. 1953: Bronzekedelen fra Brå. Aarhus Diverse oplysninger: Viborg Stiftsmuseums j. nr.: VSM G416 Lokalitet: Hulbækvej 31 Sogn, herred og amt: Ørum, Sønderlyng, Viborg Dansk Kulturhistorisk Centralregister: Kulturarvsstyrelsens j. nr.: Bygherre: Tage Knudsen, Hulbækvej 31, 8830 Tjele Areal: Ca. 0,3ha. Deltagere i udgravningen: Martin Mikkelsen (daglig leder og berretningspligtig) Lars Agersnap (assistent) Dokumentationsmaterialet bestående af beretning, tegninger, fund, fotos m.v. opbevares på Viborg Stiftsmuseum, Hjultorvet 4, 8800 Viborg. Undersøgelsen er betalt af bygherren og Viborg Stiftsmuseum

13 13 Om bygherrerapporter Når der er foretaget en arkæologisk udgravning, der er helt eller delvist finansieret af en privat eller offentlig bygherre, skal der udarbejdes en særskilt rapport til bygherren. Bygherrerapporten skal være almindeligt tilgængelig, præsentere udgravningens resultater og sætte dem i sammenhæng med det omgivende landskabs kulturhistorie. 1 Viborg Stiftsmuseum har besluttet at udgive museets bygherrerapporter i en fortløbende serie. Ældre numre kan købes for 20 kr. (medmindre andet er anført) ved henvendelse til museet. Liste over Viborg Stiftsmuseums bygherrerapporter 1. Båndruplund en boplads fra bronzealder og tidlig jernalder. Martin Mikkelsen Nordentoften, Skals en boplads fra sen yngre stenalder, bronzealder og tidlig jernalder. Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Brokbakken en samlingsplads fra bronzealder og en gravplads fra ældre jernalder. Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Lynderup SV et aktivitetsområde fra sen yngre stenalder og bronzealder. Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Teglværksvej en boplads fra ældre bronzealder. Martin Mikkelsen Klejtrup Syd en boplads fra sen yngre stenalder / tidlig ældre bronzealder. Marianne Høyem Andreasen Krogen, Aidt. Under udarbejdelse. 8. Højvangen, Ørum. Kamilla Fiedler Terkildsen og Martin Mikkelsen. Under udarbejdelse. 9. Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen Ørum Sportsplads et aktivitetsområde fra ældre jernalder. Mikael H. Nielsen Sundstrup Øst en boplads fra yngre stenalder. Mikkel Kieldsen Ettrupvej, Fjelsø to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder. Kamilla Fiedler Terkildsen Løvel Syd - bebyggelsesspor fra yngre bronzealder og ældre germansk jernalder. Malene R. Beck & Dorthe Kaldal Mikkelsen Skaldehøj og Arildsvej - to bopladser fra førromersk jernalder. Mikkel Kieldsen. Under udarbejdelse. 15. Liseborg- et forsvarsværk fra tidlig førromersk jernalder. Dorthe Kaldal Mikkelsen Lindum syd langhus fra middelalderen. Jesper Hjermind Søhuset, Viborg - på kanten af middelalderbyen. Marianne Greve Iversen Formyre SØ - hustomt og grave fra sen ældre bronzealder - fladmarksgravpladser fra tidlig jernalder. Martin Mikkelsen Tindbækvej 25 - Gravhøj fra enkeltgravskultur. Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder. Martin Mikkelsen Løgstrup SØ - en boplads fra yngre jernalder - aktivitetsspor fra yngre bronzealder. Sanne Boddum, Mikkel Kieldsen & Mikael H. Nielsen Viborg Vestermark - Bopladser fra bronzealderen. og Martin Mikkelsen. Under udarbejdelse. 23. Ridder Munks Vej - En gravplads m.m. fra stenalder, bronzealder og jernalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen Rødding SV - bebyggelse fra yngre bronzealder og ældre førromersk jernalder. Mikkel Kieldsen Randrup Mølle et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder. Sidsel Wåhlin og Martin Mikkelsen Spangsdal II og Gl. Asmild. Under udarbejdelse. 27. Bjerring Hede - en gravplads fra ældre jernalder - en boplads- og aktivitetsspor fra ældre jernalder. Asger V. Amundsen og Martin Mikkelsen Under udarbejdelse. 28. Liseborg Høje - boplads fra yngre bronzealder - begravelse i vognfading fra vikingetid. Elin Vanting & Dorthe Kaldal Mikkelsen Stenshede Syd - Gravhøj fra enkeltgravskultur - bopladser fra yngre bronzealder og ældre jernalder. Claus Sørensen og Martin Mikkelsen Hjortdalgård - en boplads fra ældre jernalder. Claus Frederik Sørensen og Dorthe Kaldal Mikkelsen. 31. Sønder Mose - en bebyggelse fra ældre bronzealder. Dorthe Kaldal Mikkelsen Kulturarvsstyrelsen: Retningslinjer for udformning af rapport til bygherre/anlægsmyndighed

14 32. Rådmandshus bebyggelse fra yngre vikingetid og ældre middelalder på Viborg Vestermark. Mikkel Kieldsen Højlund Spangsdal I landsby fra yngre jernalder. Sanne Boddum Rugballegård brandgrave og boplads fra førromersk jernalder. Martin Mikkelsen Kokær Høj bebyggelse fra jernalder. Mikkel Kieldsen Birgittelyst boplads og aktivitetsområde fra yngre bronzealder og førromersk jernalder samt vejforløb fra historisk tid. Jakob Westermann og Dorthe Kaldal Mikkelsen Ørum Industrivej boplads fra yngre bronzealder og førromersk jernalder. Elin Vanting Mølgård, Resen boplads fra førromersk jernalder. Martin Mikkelsen, Mikkel Kieldsen, Kamilla F. Terkildsen Iller en bebyggelse fra yngre jernalder. Dorthe Kaldal Mikkelsen Toftumvej, Mønsted. Jættestuetomt fra yngre stenalder samt boplads fra romersk jernalder. Kamilla Fiedler Terkildsen

15 Gengivet med tilladelse fra tidsskriftet SKALK 15

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder 1 Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 52 Bygherre:

Læs mere

Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder

Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder Casper Sørensen Billede taget fra udgravningen. Viser K1, hvor landmålerstokkene er sat i de tagbærende stolpehuller. Landmålerstokkene til højre viser indgangen.

Læs mere

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Mikkel Kieldsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 35 Bygherre: Dennis A. Eriksen & Brian Sønderby ISBN 978-87-87272-78-0 2 Indledning. At Tapdrup har en

Læs mere

Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder

Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2015 Bygherrerapport nr. 81 Bygherre: Jens og Jacob Adler Jensen ISBN 978-87-92778-40-6 2 Indledning

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave 24 NoMus Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave Esben Aarsleff Forud for opførelsen af en større fabriksbygning for Widex til fremstilling af høreapparater ved Vassingerød, nær Allerød,

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Rapport om den arkæologiske udgravning ved Ellekilde Heldagsskole, Torslunde, Ishøj Kommune, TAK 1355 Kroppedal, Museum for Astronomi

Læs mere

'.O --...j (X) BORNHOLMSKE SAMLINGER

'.O --...j (X) BORNHOLMSKE SAMLINGER '.O --...j (X) II BORNHOLMSKE SAMLINGER 12 BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 12. BIND RØNNE 1978 HAKON HOLM OFFSET ISBN 87-87042-11-8 I kommission

Læs mere

Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning

Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning Korfundamentsgrøften, A53, af den middelalderlige kirke i Arløse Næstved Museum NÆM 2007:156 Arløse Førslev Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, tidl.

Læs mere

15.00-18.00 Orientering i de faglige grupper - se programmer for de enkelte grupper

15.00-18.00 Orientering i de faglige grupper - se programmer for de enkelte grupper 1/51 Kultur-, naturhistorisk- og kunstfagligt orienteringsmøde på Hotel Comwell Kolding 12.-14. november 2014 12. nov. 2014 10.00-10.30 Ankomst. (Bemærk: Indkvartering først fra kl. 14.00) 10.30-10.45

Læs mere

Detektorfund - hvad skal vi med dem?

Detektorfund - hvad skal vi med dem? Detektorfund - hvad skal vi med dem? Dokumentation og registrering af bopladser med detektorfund fra jernalder og middelalder Rapport fra et bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 26. oktober 1998

Læs mere

Miljø løsninger nul huller i vores viden

Miljø løsninger nul huller i vores viden Amtet regner med at være færdige med anlæg af Vardevej i 2005, så både messecentret og Herning Stadion kan få det fulde udbytte af den nye motortrafikvej syd for Herning, når den åbner i 2006. Lettere

Læs mere

Høje og hjulspor i tusindvis

Høje og hjulspor i tusindvis Høje og hjulspor i tusindvis færdsel i det vestjyske landskab Af Torben Egeberg Langs moderne asfaltveje og afsides grusveje ligger der enkelte steder rækker af gravhøje. I nogle tilfælde kun med få høje

Læs mere

Lokal Historie fra Sydøstjylland 2009

Lokal Historie fra Sydøstjylland 2009 Lokal Historie fra Sydøstjylland 2009 Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2009 udgivet 28. oktober 2009. Historisk Samfund for Sydøstjylland og bidragyderne. Tryk: PrinfoVejle, Jelling. ISBN: 978-87-92571-05-2

Læs mere

1. Indledning. Viborg, februar 2015 Brian Wiborg Museumschef

1. Indledning. Viborg, februar 2015 Brian Wiborg Museumschef Årsberetning 2014 1 1. Indledning 2014 var et godt, men også omskifteligt år for Viborg Museum. Ikke mindst pga. et for Viborg Museum sjældent skifte på lederposten. I marts 2014 meddelte museets chef

Læs mere

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden?

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden? De Fem Halder Kan man kigge gennem jorden? Pilotprojekt til implementering af ikke-destruktive arkæologiske undersøgelsesmetoder (IDA) i Dansk Middelalderarkæologi Viborg Middelalderseminar 3 Lars Agersnap

Læs mere

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2011

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2011 SYDVESTJYSKE MUSEER Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse 3 Ledelsesberetning 5 Arkæologi 7 Historie 8 Formidling 9 Samlingen 10 Undersøgelser 19 Udstillinger og aktiviteter 21 Publikationer og foredrag

Læs mere

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING DET GAMLE HOSPITAL - AUNING Bygningsarkæologisk rapport Stephanie Christensen 20114077 Århus Universitet Middelalder- og Renæssancearkæologi Indhold Indledning...2 Baggrundshistorie...2 Analyse... 3 Fundament

Læs mere

Rejse til Nordnorge. Trondenes og Kvæfjord, Troms, og Engeløya, Steigen, Nordland, august 2011

Rejse til Nordnorge. Trondenes og Kvæfjord, Troms, og Engeløya, Steigen, Nordland, august 2011 Rejse til Nordnorge. Trondenes og Kvæfjord, Troms, og Engeløya, Steigen, Nordland, august 2011 Af Flemming Kaul, Nationalmuseet, Danmarks Oldtid Kveøy, Troms. Kveøy.Troms Studierejse under Nordlige Verdener

Læs mere

Om brug af Zostera. Uddrag af: Årets Gang 2004. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2005.

Om brug af Zostera. Uddrag af: Årets Gang 2004. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2005. Uddrag af: Årets Gang 2004. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2005. 75 Taget med tang isolerede tilfælde fra arkæologernes arbejdsmark Om brug af Zostera Af Jens Nielsen Mennesket har

Læs mere

Bygherrerapport SBM 1076, Åleje. V. Lyngbygård å

Bygherrerapport SBM 1076, Åleje. V. Lyngbygård å Bygherrerapport SBM 1076, Åleje. V. Lyngbygård å Matr. Nr. 9a, Galten By, Galten Sogn, Framlev Herred, Århus Amt. Stednummer: 15.01.10, KUAS journalnr.: for 2003-2111-1820. Beretning for den arkæologiske

Læs mere

Intra monasterium. hans krongaard kristensen. de danske herreklostres totalanlæg

Intra monasterium. hans krongaard kristensen. de danske herreklostres totalanlæg hans krongaard kristensen Intra monasterium de danske herreklostres totalanlæg Udtrykket intra monasterium er hentet fra benediktinerregelen og kan oversættes til: inden for klostret. I artiklen her skal

Læs mere

Post 1 - Bålhøj og Danserhøj Der er en klar sammenhæng emellem nutid og fortid og det vil kunne ses flere steder undervejs på turen.

Post 1 - Bålhøj og Danserhøj Der er en klar sammenhæng emellem nutid og fortid og det vil kunne ses flere steder undervejs på turen. Denne cykelstursfolder er lavet efter en cykeltur sommeren 1999 arrangeret i samarbejde mellem Øster Brønderslev Menighedsråd og Øster Brønderslev Borgerforening. Folderen blev udgivet foråret 2000 af

Læs mere

Pjecen er udarbejdet i et samarbejde mellem: Københavns Amt, Teknisk Forvaltning og Københavns Amtsmuseumsråd

Pjecen er udarbejdet i et samarbejde mellem: Københavns Amt, Teknisk Forvaltning og Københavns Amtsmuseumsråd Pjecen er udarbejdet i et samarbejde mellem: Københavns Amt, Teknisk Forvaltning og Københavns Amtsmuseumsråd Redaktion, grafisk tilrettelæggelse og layout: Jens Henrik Jønsson, Københavns Amtsmuseumsråd

Læs mere

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 1 2 3 Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 4 5 Jelling-monumenterne Verdensarv / 9 Runestenene og deres bevaring / 10

Læs mere

Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang

Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Velkommen til denne tur, der vil bringe jer rundt i både området og historien ligesom de to tidligere ture, der

Læs mere

Kaningård II. Af: Claudio Casati

Kaningård II. Af: Claudio Casati Kaningård II Beretning over arkæologisk undersøgelse af cirka 7 m2 og detaljeret udgravning af cirka 2 m2. Fund af anlægsstrukturer og kulturlag fra maglemosekultur (og yngre stenalder). Gennemført i perioden

Læs mere