Børne- og Ungdomsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Ungdomsudvalget"

Transkript

1 Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 8. maj 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V) Hanne Bøgsted (O) Kristina Lilly Frandsen (V) Mette Hardam (V) Ida Skov (Ø) Brian Kjær (A) Bahram Dehghan (A) Bent H. Pedersen (A)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med Handicaprådet Budgetlægning 2015 og overslagsårene Ændring af takster på Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde Ændring af navn og vedtægt for selvejende børnehave Overdragelse af Strandby Fritidscenter til Strandby Skole og Frederikshavn Kommune Maj Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets regi...16 Underskrifter: Børne- og Ungdomsudvalget - Referat maj 2014 Side 2 af 16

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /14 Åben Oversigt over reduktionskrav 2014 og frem.pdf /14 Åben Forslag til et bæredygtigt børneområde i Frederikshavn Kommune.pdf /14 Åben Befolkningsprognose 0-16 år, COWI BUU pdf /14 Åben Idekatalog 2015 BUU pdf /14 Åben PowerPoint vedr. et bæredygtigt børneområde.pdf Børne- og Ungdomsudvalget - Referat maj 2014 Side 3 af 16

4 1. Dialogmøde med Handicaprådet Sagsfremstilling Forud for den politiske budgetproces for budgetåret 2015 afvikles dialogmøde mellem Handicaprådet og Børne- og Ungdomsudvalget. Åben sag Sagsnr: 14/5859 Forvaltning: BK Sbh: hahe Besl. komp: BUU Handicaprådets medlemmer er indbudt til et dialogmøde den 8. maj 2014 kl Fra Handicaprådet deltager: Aksel Jensen, formand Betina Hansen Nynne Fabricius, handicapkonsulent Handicaprådet har fremsendt følgende spørgsmål til dialogmøde med Børne- og Ungdomsudvalget: 1. Hvordan sikres det i fremtiden, at Pengene følger barnet. Der har været håndfaste løfter om at de penge, der var afsat til et barn i specialklasse, ville følge barnet over i inklusionssituationen. Derved ville der være garanti for at der var økonomiske muligheder for at tilføre støttepædagogisk hjælp i klassen 2. Hvorledes forholder dette løfte sig til virkeligheden nu efter ca. ét års erfaring? 3. Hvilke pædagogiske hjælpelærere anvendes indtil nu. Her tænkes på faglig baggrund og uddannelse til hjælpelærere? 4. Hvordan tilsikres det i fremtiden, at de økonomiske løfter fortsat kan overholdes? Her tænkes på visitationsregler i fremtiden, hvor der jo ikke vil være specialklasser på samme niveau som i dag. 5. Hvordan er det sikret, at inkluderede børn kan få hjælp til at tage nødvendig medicin på de ordinerede tidspunkter? Hvem får ansvaret? Hvordan sikres medicinhjælpen ved den ansvarshavendes fravær sygdom, ferier osv.? 6. Hvordan forventes heldagsskolen at påvirke børnene med særlige behov, der er inkluderet i en almindelig klasse? Der er særlige behov, der kan betyde, at barnet ikke kan koncentrere sig i så lange skoledage. Eller har behov for flere pauser eller ro i perioder. Hvordan tages disse hensyn, uden at barnet isoleres, og dermed fortsat ikke er inkluderet? 7. Har skolerne oplevet problemer for de børn med særlige behov, ved dårlig akustik i klasselokalerne? De fysiske rammer er måske vigtige for især denne del af børn? 8. Med heldagsskolen, er der tilsyneladende forslag om at frivillige organisationer og foreninger, skal være aktivitetsaktive. Hvorledes forestilles det, at de frivillige har Børne- og Ungdomsudvalget - Referat maj 2014 Side 4 af 16

5 de kompetencer der kræves for at kunne inkludere de børn der har et særligt behov? Giver skolerne særlige kurser til disse personer, eller forventes det at en spejdertropsfører automatisk har den viden og kompetence, der kræves for at varetage aktivering af alle børn? 9. Hvorledes forventes det at børn med fysiske handicap, inkluderes når der i heldagsskolen, skal være fysisk aktivitet hver dag? Den blinde pige får nok ikke så meget inklusion af at spille rundbold eller løbe en tur i naturen? Ligeledes kan det være svært for kørestolsbrugeren at gå med på botaniktur i naturen? 10. Hvordan vurderes den foreløbige inklusion at være forløbet? Er der oplevelser der har givet ændringer i målsætninger og handlingsplaner? 11. Hvordan går det med de børn der ikke inkluderes? Er der mulighed for at det lavere antal børn i specialklasser, giver bedre tid til de resterende elever? 12. Hvordan er resultaterne af Unge Team? Har man opnået de forventede mål med teamet? Indstilling Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget gennemfører dialogmøde med Handicaprådet. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. maj 2014 Dialogmødet blev gennemført. Fra Handicaprådet deltog Aksel Jensen, formand og Betina Hansen, medlem. Svar på spørgsmålene: 1. Skolerne får i skoleåret 13/ kr. pr barn i normalområdet. Hvis man som skole visiterer elever til et specialklassetilbud i Frederikshavn Kommune betaler man den takst, det er beregnet til at koste. Disse penge er beregnet ud fra, at de midler der er brugt på området tidligere, fortsat er til stede (dog reguleret med demografien.) 2. Skolerne kan bruge midlerne til at inkludere på egen skole, hvis dette passer bedre med barnets tarv pædagogisk som socialt mv. Hvordan midlerne anvendes er forskelligt det afhænger af det enkelte barns behov. Det vil sige at der for nogen er pædagogisk støtte til barnet i klassen, at børnene kan være samlet på mindre hold eller andre løsninger der passer det enkelte barn. 3. Det er forskelligt. Der er brugt både lærere og pædagoger med forskellige efter- og videreuddannelser inden for specialområdet. I tilfælde hvor der er tale om praktisk hjælp er det ofte pædagogmedhjælpere. Børne- og Ungdomsudvalget - Referat maj 2014 Side 5 af 16

6 4. Der er ikke lagt op til en besparelse på området. Visitationsreglerne er ikke ændret, det sker efter samme system som før. I det samlede billede sker der dog færre visitationer, hvilket også var udgangspunktet for den strategi der er vedtaget i forhold til inklusion. 5. Ansvaret for dette er den enkelte skoles og dermed er det skolelederen der i sidste ende er ansvarlig. Det har været vendt i ledergruppen at den enkelte skole skal sørge for at have retningslinjer for området. 6. Tilrettelæggelsen af dagligdagen sker med udgangspunkt i de enkelte børnegruppers behov, og tilrettelæggelsen sker af de medarbejdere der er tættest på børnene og dermed kender de forskellige behov. Har man brug for en ekstra pause, får man det. Det sker også i dag, uden at barnet isoleres eller ekskluderes. Børn kan sagtens rumme forskelligheden nogle har brug for ekstra pauser, nogle for at tage en løbetur, nogle har brug for at få en ekstra forklaring på noget fagligt stof mv. 7. Ikke os bekendt. 8. Det er aldrig de frivilliges eller foreningernes ansvar at inkludere børn. Når man som skole indgår et samarbejde med foreninger eller lignende vil der selvfølgelig ske en vurdering af hvilke børn der læringsmæssigt kan profitere af tilbuddet, om der skal kendte voksne med, hvilken information foreningerne skal tilgå inden samarbejdet mv. 9. Her er det igen en vurdering. Folkeskolereformen har netop sit udgangspunkt i, at læringen sker med udgangspunkt i den enkelte. 10. Vurderingen er at det indtil nu er at det overordnet er gået godt. Vi har ikke foretaget nogle ændringer i målsætningerne og handleplanerne endnu. 11. De meget specialiserede tilbud fortsætter som de plejer. I forhold til de mindre specialiserede tilbud opleves der et fald i elevtal. Det betyder, at deres ressourcer samlet set bliver færre, da de tildeles ressourcer pr. barn. Så tiden til den enkelte er det samme som altid. 12. I forbindelse med etableringen af Ungeenheden (nu Centerfor Unge) blev der overflyttet en del opgaver vedrørende årige handicappede borgere fra andre af kommunens centre fra primært Center for Handicap og Psykiatri, Center for Børne- og Ungdomsudvalget - Referat maj 2014 Side 6 af 16

7 familie og Center for Social og Sundhedsmyndighed til Center for Unge. Center for Unge startede 1. oktober 2013 og er i øjeblikket ved at udvikle værktøjer til effektmålinger og vil desuden blive underkastet en mere omfattende evaluering efter et år fra opstarten. Det er således ikke i øjeblikket muligt at give et evident svar baseret på facts og talmateriale, men det er Center for Unges opfattelse, at de handicappede årige borgere er blevet vel integreret i det nye Center, og at de profiterer af den tværfaglige tilgang, som Center for Unge er i stand til at tilbyde herunder ikke mindst det organisatorisk tætte samarbejde der nu er etableret mellem de vejledere, rådgivere og udførere. Børne- og Ungdomsudvalget - Referat maj 2014 Side 7 af 16

8 2. Budgetlægning 2015 og overslagsårene Sagsfremstilling Økonomiudvalget har på møde den 12. februar 2014 besluttet tidsplan og budgetproces for budgetlægningen Udgangspunktet for budgetlægningen er, at det vedtagne budget for 2014 overholdes for samtlige bevillingsområder. Derfor har økonomiudvalget besluttet at korrigere de enkelte fagudvalgs driftsrammer med den forholdsmæssige andel af reduktioner, som er indregnet i budget 2014, men som indtil nu har været placeret i centrale puljer. Åben sag Sagsnr: 14/430 Forvaltning: BK Sbh: sskr Besl. komp: BUU Reduktionerne på de centrale puljer er fordelt efter principper godkendt af Økonomiudvalget. Økonomiudvalget har i forhold til budget 2015 besluttet at forhåndsreducere fagudvalgenes serviceudgifter med 3 %. Herudover har Økonomiudvalget besluttet, på specifikke områder at reducere med 25 mio. kr. på serviceudgifterne. Der er udarbejdet et bilag med en oversigt over de udmeldte puljer for 2014 for udvalgets område samt de vedtagne reduktioner for (Bilag eftersendes inden mødet). Indstilling Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2014 Sagen genoptages den 18. marts Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 18. marts 2014 Drøftet. Udvalget beslutter, at direktøren skal sikre budgetoverholdelse i 2014, herunder at en del af reduktionerne for 2014 realiseres decentralt og en del via stillingsvurderinger. Arbejdet med budget 2015 igangsættes og genoptages på maj mødet. Fraværende Kristina Lilly Frandsen (V) og Hanne Bøgsted (O) - i stedet mødte Flemming Rasmussen (O) Supplerende sagsfremstilling Der er udarbejdet et idekatalog for budget for Børne- og Ungdomsudvalgets område. Børne- og Ungdomsudvalget - Referat maj 2014 Side 8 af 16

9 Indstilling Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. maj 2014 Drøftet. Sagen genoptages den 14. maj Bilag Oversigt over reduktionskrav 2014 og frem.pdf (dok.nr.80137/14) Forslag til et bæredygtigt børneområde i Frederikshavn Kommune.pdf (dok.nr.79521/14) Befolkningsprognose 0-16 år, COWI BUU pdf (dok.nr.79661/14) Idekatalog 2015 BUU pdf (dok.nr.79770/14) PowerPoint vedr. et bæredygtigt børneområde.pdf (dok.nr.85174/14) Børne- og Ungdomsudvalget - Referat maj 2014 Side 9 af 16

10 3. Ændring af takster på Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde Sagsfremstilling Folkeskolereformen, der træder i kraft den 1. august 2014, indebærer at eleverne skal have flere timer i skolen, og derved tilbringe mindre tid i SFO og Fritidscentre. Åben sag Sagsnr: 13/2133 Forvaltning: ØKC Sbh: sskr Besl. komp: BUU/ØU/BR På den baggrund ændres taksterne for SFO og Fritidscentre som følge af en nedsat åbningstid i SFO og Fritidscentre. Når taksterne ændres midt i et budgetår er det er ikke lovpligtigt, men god forvaltningsskik, at informere forældre om takstændringer 3 måneder før de nye takster træder i kraft. Taksterne pr. den 1. august 2014 for SFO og Fritidscentre er følgende: Budget 2014 ( ) Nye takster ( ) Skolefritidsordning (SFO) Fra 0 3 klasse (SFO I): - Morgenplads pr. måned 430,00 300,00 - Eftermiddagsplads pr. måned 1.360,00 945,00 - Fuldtidsplads pr. måned 1.790, ,00 Fra 4. klasse (SFO II): - Morgenplads pr. måned 260,00 150,00 - Eftermiddagsplads pr. måned 650,00 360,00 - Fuldtidsplads pr. måned 910,00 510,00 Fritidshjem/klubber (ændres til SFO I pr ) - Morgenplads (0. 3. klasse) 200,00 Ændres til SFO I - Eftermiddagsplads (0. 3. klasse) 635,00 Ændres til SFO I - Fuldtidsplads (0. 3. klasse) 835,00 Ændres til SFO I Fritidshjem/klubber (ændres til SFO II pr ) - Morgenplads (4. 6. klasse) 200,00 Ændres til SFO II - Eftermiddagsplads (4. 6. klasse) 500,00 Ændres til SFO II - Fuldtidsplads ( klasse) 700,00 Ændres til SFO II Fritidscentre - Klubpladser (fra 4. klasse) 500,00 360,00 Ålbæk eftermiddagsklub (ændres til SFO II pr ) 30,00 Ændres til SFO II Indstilling Børne- og Ungdomsudvalget - Referat maj 2014 Side 10 af 16

11 Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at godkende nye takster for SFO og Fritidscentre pr Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014 Godkendt. Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. april 2014 Tilbagesendes til Børne- og Ungdomsudvalget. Fraværende: Jørgen Tousgaard og Kenneth Bergen, i stedet mødte Steen Jensen og Renate Weilov. Supplerende sagsfremstilling Sagen genoptages i Børne- og Ungdomsudvalget Indstilling Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at sagen drøftes. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. maj 2014 Sagen blev drøftet. Udvalget henviser sagen til budgetforhandlingerne for 2015, dog således at taksten kronemæssigt fastholdes på niveau med takster for skoleåret Børne- og Ungdomsudvalget - Referat maj 2014 Side 11 af 16

12 4. Ændring af navn og vedtægt for selvejende børnehave Sagsfremstilling Røde Kors Børnehave i Frederikshavn har indsendt ansøgning til Børne- og Ungdomsudvalget om, at få godkendt ændringer af deres vedtægt. Åben sag Sagsnr: 14/5477 Forvaltning: BK Sbh: piso Besl. komp: BUU Bestyrelsen har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27. november 2013 enstemmigt vedtaget, at der ikke længere skal være repræsentation af Røde Kors Lokalafdeling i børnehavens bestyrelse, og at Røde Kors Børnehave i Frederikshavn fremover skal hedde Den lille børnehave. Bestyrelsen har i samme forbindelse vedtaget en ændring af deres forretningsorden, som de i øvrigt selv fastsætter. Ændringen reducerer bestyrelsesmedlemmernes antal til 5, mod tidligere 7 medlemmer. Ellers er den nye vedtægt sammenfaldende med tidligere vedtægt, som byrådet i Frederikshavn Kommune godkendte den 2. juni Bestyrelser i selvejende daginstitutioner fastsætter selv deres vedtægt, som dog skal godkendes i kommunen. Kommunen skal sørge for at vedtægten er udformet i overensstemmelse med reglerne på området. Røde Kors Børnehaves nye vedtægt lever fortsat op til dagtilbudslovens krav om, at de forældrevalgte medlemmer i bestyrelsen skal have flertal og er dermed i overensstemmelse med gældende regler. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Børnehavens driftsoverenskomst med Frederikshavn Kommune af 4. oktober 2007 fortsætter trods vedtægtsændringen. Indstilling Direktør med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at 1. vedtægtsændringen godkendes 2. navneændringen godkendes Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. maj Godkendt. 2. Godkendt. Børne- og Ungdomsudvalget - Referat maj 2014 Side 12 af 16

13 5. Overdragelse af Strandby Fritidscenter til Strandby Skole og Frederikshavn Kommune Sagsfremstilling Strandby Fritidscenter har foreslået Frederikshavn Kommune, at deres fritidscenter i forbindelse med ændringerne i folkeskolereformen, overgår til at blive en SFO I og SFO II samt en aftenklub på Strandby Skole. Åben sag Sagsnr: 14/6120 Forvaltning: Sbh: piso Besl. komp: BUU Strandby Fritidscenter ser fordele i, at børn og medarbejdere kan blive en aktiv del af skoledagen, og vil arbejde for vilkår, så børnene og de unge fremadrettet oplever helhed omkring deres skole og fritid i Strandby. Strandby Fritidscenter har haft et tæt samarbejde med Strandby Skole om de foreslåede ændringer. Strandby Fritidscenter og Frederikshavn Kommune har drøftet mulighederne og har nu lavet en aftale om, hvordan aktiviteterne i Strandby Fritidscenter formelt kan overdrages. Strandby Fritidscenter er et selvejende fritidstilbud efter dagtilbudsloven. Aftalen er udformet så driftsoverenskomsten mellem fritidscenteret og Frederikshavn Kommune efter gensidig aftale ophører pr. 1. juni Alle aktiver og passiver overdrages derefter til Frederikshavn Kommune, hvilket er i overensstemmelse med bestemmelserne i driftsoverenskomst og vedtægt for det selvejende fritidscenter. Fritidstilbuddet i dagtimerne bliver til SFO I og SFO II på Strandby Skole, mens aftenklubtilbuddet bliver en lokal afdeling af en af kommunens øvrige klubber med tilsvarende aftenklubpladser. Strandby Skole forpligtes i aftalen til at stille lokaler til rådighed for et aftenklubtilbud i Strandby. Strandby Fritidscenters lokaler ejes af Frederikshavn Kommune, og der er derfor ikke behov for særlige aftaler og fx tinglysning i relation til det bygningsmæssige. Overdragelsesaftalen ligger underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer i Strandby Fritidscenter inden Børne- og Ungdomsudvalgets møde. Som en følge af at det selvejende fritidscenter nedlægges sker en række administrative og organisatoriske ændringer. Ændringerne iværksættes pr. 1. juni eller hurtigst muligt derefter. Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser, idet de beskrevne ændringer ligger inden for den ramme, som allerede er afsat til drift af fritidstilbud og folkeskolereformens indførelse. Børne- og Ungdomsudvalget - Referat maj 2014 Side 13 af 16

14 Indstilling Direktør med ansvar for Børn og Kultur indstiller at, Børne-og ungdomsudvalget godkender aftalen om overdragelse. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. maj 2014 Godkendt. Børne- og Ungdomsudvalget - Referat maj 2014 Side 14 af 16

15 6. Maj Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets regi Sagsfremstilling Diverse information/orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets regi. Åben sag Sagsnr: 13/25358 Forvaltning: BK Sbh: hahe Besl. komp: BUU Indstilling Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. maj 2014 Orienteringen blev taget til efterretning. Børne- og Ungdomsudvalget - Referat maj 2014 Side 15 af 16

16 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Christina Lykke Eriksen Pia Karlsen Hanne Bøgsted Kristina Lilly Frandsen Mette Hardam Ida Skov Brian Kjær Bahram Dehghan Bent H. Pedersen Børne- og Ungdomsudvalget - Referat maj 2014 Side 16 af 16

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 4. september 2014 Tid 15:00 Sted Center for Unge, Hånbækvej 32A, Frederikshavn NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. februar 2015 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Udvalget godkendte, at nyt punkt 3 tilføjes dagsordenen: Tilsyn i forhold til IMS Service

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget 12-06-2008 Dato 12. juni 2008 Tid 16:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand Mogens Brag

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 077. Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid 3 078. Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling,

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 25. marts 2015. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 25. marts 2015. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 25. marts 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Mogens Brag, Frode Thule Jensen, Lars Oldager, Peter E. Nielsen, Bent H. Pedersen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. marts 2015. Tid 15:00 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 4. marts 2015. Tid 15:00 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. marts 2015 Tid 15:00 Sted Koktvedparken, Koktvedparken 1, Fr.havn NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 13. januar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 10. februar 2015 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Irene Hjortshøj (A) Brian Kjær (A) Kenneth

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A)

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder Referat Handicaprådet Ekstraordinært møde Dato 11. januar 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Folkeoplysningsudvalget 31-10-2013 Dato 31. oktober 2013 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML 0.23 (byrådslounge) Ordinært møde Pia Karlsen, Bent H. Pedersen, Jens Porsborg,

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 020. Temamøde sundhedsplejen 3 021. Budgetorientering 4 022. Frigivelse af anlægsmidler 2011 5 023.

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 09. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere