RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Nordsjællands Politi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Nordsjællands Politi"

Transkript

1 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2015

2 Indledning Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2015 og gælder i ét år. Planen er udarbejdet på baggrund af Moderniseringsstyrelsens vejledning om Økonomistyring i staten Del II, Regelgrundlag, og indeholder dels landsdækkende mål, som har til formål at udmønte centralt fastsatte krav, og dels kredsspecifikke mål, der tager udgangspunkt i de lokale udfordringer for Nordsjællands Politi i De landsdækkende mål er blandt andet en udmøntning af de mål, som indgår i politiets og anklagemyndighedens målog resultatplaner med Justitsministeriet, herunder krav som følger af regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen (oktober 2011), flerårsaftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi i , den fælles strategi for politiet og anklagemyndigheden for , politiets virksomhedsplan for 2015 og anklagemyndighedens mål og strategi for Fokusområder I Nordsjællands Politis mål- og resultatplan for 2015 er der fastsat følgende fokusområder, som er rettet mod bekæmpelse og forebyggelse af kriminaliteten på en række helt centrale områder samt mod at øge borgernes tryghed: Den utryghedsskabende, borgervendte kriminalitet skal nedbringes. På baggrund af lokalt definerede målsætninger er politikredsen forpligtet til at nedbringe og forebygge den kriminalitet f.eks. tricktyveri og itkriminalitet der lokalt generer borgerne Antallet af indbrud i privat beboelse reduceres, og politikredsen skal samtidig sætte mere fokus på forebyggelse af hæleri Der skal ske en konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rockerog bandemedlemmer, og det forebyggende arbejde og exit-indsatsen på rocker- og bandeområdet skal styrkes Indsatsen i de særligt udsatte boligområder skal intensiveres bl.a. gennem bekæmpelse og forebyggelse af kriminalitet i områderne Færdselssikkerheden skal øges gennem en styrket og effektiv politiindsats Effektiv virksomhedsstyring samt stærkt fokus på lederskab og sygefravær Effektivitet og kvalitet i straffesagsbehandlingen Fokus på at øge fremdriften i sager om økonomisk kriminalitet. Politiets og anklagemyndighedens opgaver i politikredsene er nært forbundne, og de overordnede operative mål om bekæmpelse af rocker-/bandekriminalitet, indbrud i privat beboelse og kriminaliteten i de særligt udsatte boligområder kan kun nås gennem et tæt, dagligt samarbejde. Derfor er politiets og anklagemyndighedens mål i politikredsenes kontrakter koordineret, så kontrakterne, ud over fagspecifikke og særlige udviklingsmæssige mål, også understøtter opnåelsen af de fælles, overordnede mål, som er fastlagt i politiets og anklagemyndighedens strategi Siden 2009 har politiet og anklagemyndigheden særligt prioriteret styringen af større sager om økonomisk kriminalitet. Indsatsen har betydet et stærkere fokus på de store økonomiske sager, både efterforskningsmæssigt og i anklagemyndigheden. Også i 2015 vil både politiet og anklagemyndigheden have særlig fokus på behandlingen af større sager om økonomisk kriminalitet. For at understøtte dette, er der opstillet mål i politikredsenes mål- og resultatplaner for sagsbehandlingstiden for disse sager. Mål- og resultatplanens fokus på sagsbehandlingstid og effektivitet må ikke have negative konsekvenser i forhold til retssikkerhed og kvalitet i sagsbe-

3 handlingen. Domfældelsesprocenten anvendes som indikator for kvaliteten af straffesagsbehandlingen, og der må således ikke forekomme betydende afvigelser i forhold til det sædvanlige niveau. Endvidere er det et grundlæggende krav, at Nordsjællands Politis kvalitets- og legalitetssikring mindst opnår karakteren Tilfredsstillende i Statsadvokaten i Københavns bedømmelse af kredsen. Det er samtidig helt afgørende, at kvaliteten af de data, der anvendes til såvel virksomhedsstyringen som den operative styring, er retvisende. Det er i den forbindelse politikredsenes ansvar at sikre, at de data, der registreres i eksempelvis sagsstyringssystemet og tidsregisteringssystemet, er korrekte. Det er derfor også et grundlæggende krav, at kredsens datakvalitet skønnes at kunne danne grundlag for en retvisende styring, herunder en valid vurdering af resultaterne for Rigspolitiet og Rigsadvokaten vil i 2015 fortsat styrke forretningscontrollingen, hvilket bl.a. vil omfatte en nøjere opfølgning på kredsenes registreringspraksis. Ved opstillingen af mål- og resultatplanen er der taget udgangspunkt i politiets og anklagemyndighedens forventede resultater i 2014 eller i et gennemsnit af resultaterne for perioden samt forventningen til sagsbelastningen i Herudover tager indsatsen vedrørende bekæmpelse af indbrud i privat beboelse udgangspunkt i resultaterne for perioden

4 1. Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes vægt Politiet skal også i 2015 prioritere bekæmpelsen og forebyggelsen af den kriminalitet, der generer borgerne mest i hverdagen, og som opleves som særligt utryghedsskabende. Det gælder indbrud, tyveri, narkotikakriminalitet og den mere alvorlige voldskriminalitet samt uro, konfrontationer eller voldelige opgør i borgernes lokalområde. Indsatsen over for den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet tager udgangspunkt i det lokale trusselsbillede og er baseret på et analytisk politiarbejde samt dialog med de lokale interessenter i politikredsen. Målet for 2015 er at styrke befolkningens tryghed og sikre, at der er tillid til politiet både lokalt og på landsplan. Det skal ske ved en stærk lokal indsats, hvor hver politikreds er forpligtet til at planlægge og gennemføre lokale indsatser, der er målrettet mod bekæmpelsen og forebyggelsen af den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet. På den baggrund vil Nordsjællands Politi gennemføre særlige indsatser rettet mod: Tricktyveri fra borger It-kriminalitet. Mål 1a Tricktyveri fra borger Antallet af anmeldelser om tricktyveri 1 i beboelse og på gadeplan er faldet i forhold til antallet i Hvis ovennævnte mål ikke er opfyldt, skal politikredsens sigtelsesprocent i 2015 være højere end sigtelsesprocenten i Nordsjællands Politi har gennemført en forebyggende indsats (kampagne) og 1 Tricktyveri i forhold til gerningskoderne og har i den forbindelse indtænkt mulighederne for forebyggelse under anvendelse af sociale medier. Indsatsen evalueres. Mål 1b It-kriminalitet Implementere Standarder for grundregistrering og indledende visitation som disse er defineret på baggrund af kundgørelsen om it-kriminalitet. 90 % af de sager 2, der er udvalgt til kvalitetskontrol, er forsynet med korrekte søgenøgler. Lokalt puljemål Der er i 2014 og 2015 afsat særlige puljer til ekstraordinære og innovative indsatser, der henholdsvis understøtter den nationale operative strategi vedrørende bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet samt medvirker til, at politiet fortsat finder nye veje til effektivt at forebygge og bekæmpe kriminalitet. Nordsjællands Politi har fået tildelt puljemidler til en ekstraordinær indsats, der er rettet mod, at imødekomme og forebygge problemer i forbindelse med etablering af et større udrejsecenter på den tidligere Sjælsmark Kaserne, der er beliggende få kilometer fra asylcenter Sandholm. Mål 1c Forebyggelse af borgernær kriminalitet og utryghed ved asylcenterområderne Sjælsmark og Sandholm Indgået partnerskabsaftaler med Direktoratet for Kriminalforsorgen, Udlændingestyrelsen, Allerød og Hørsholm kommuner, Dansk Røde Kors samt andre nødvendige interessenter. Igangsat udarbejdelse af it-design og udvikling af det internetbaserede dialogforum. 2 De udvalgte sager repræsentere 15 % af sagerne inden for områderne: virtuelle trusler, penge franarret ifm med køb/salg, køb af stjålne kreditkortoplysninger, muldy pakke og muldyr penge, ransomeware, hacking og id-tyvieri- kriminalitet begået eller forsøgt begået i forbindelse hermed. 4

5 Udviklingen i antal sigtelser vedrørende den borgervendte kriminalitet i Hørsholm Kommune skal ligge over udviklingen i antal anmeldelser set i forhold til gennemsnittet af antal anmeldelser i perioden Forstærket indsats mod indbrud i privat beboelse og forebyggelse af hæleri vægt Selvom indbrudskriminaliteten er faldet, er den fortsat et landsdækkende problem, der er til stor gene og bekymring for borgerne. Derfor er der i samtlige politikredses mål- og resultatplaner fastsat mål for deres indsats mod indbrud i privat beboelse. Med udgangspunkt i niveauet for perioden blev der omkring årsskiftet 2012/2013 fastsat et 3-årigt mål for nedbringelse af antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse. Dette mål er anført i denne mål- og resultatplan. For at understøtte indsatsen mod den organiserede indbrudskriminalitet, herunder omrejsende kriminelle, og for at styrke det tværgående samarbejde mellem politikredsene, er der i mål- og resultatplanerne ligeledes fastsat særlige mål for den regionale indsats. En indsats, der understøttes af de såkaldte indbrudstask forces, aom blev etableret i 2012 i både Øst- og Vestdanmark. Politiets indsats over for bekæmpelsen af indbrud og hæleri kan ikke stå alene. Det er derfor helt nødvendigt, at borgerne, politiet og private aktører m.fl. arbejder sammen om bekæmpelsen og forebyggelsen af disse kriminalitetsformer. Politiet vil derfor fortsat øge inddragelsen af borgerne og relevante samarbejdspartnere i arbejdet med at forebygge og bekæmpe indbrud og hæleri. Hæleriindsatsen vil i 2015 være baseret på politikredsenes konkrete udfordringer, som de har identificeret på baggrund af lokale analyser. Mål 2: Forstærket indsats mod indbrud i privat beboelse og forebyggelse af hæleri Den målrettede indsats mod indbrud i privat beboelse og hæleri videreføres i 2015, hvilket indebærer, at Nordsjællands Politi skal gennemføre følgende: Antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse 3 skal i Nordsjællands Politi i 2015 være faldet med mindst 9 procent i forhold til det gennemsnitlige niveau i Såfremt antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse ikke er faldet i overensstemmelse med de fastsatte målkrav, skal udviklingen i antallet af sigtelser vedrørende indbrud i privat beboelse ligge over udviklingen i antallet af anmeldelser, dvs. sigtelsesprocenten skal øges. Udviklingen i sigtelsesprocenten i 2015 måles i forhold til det gennemsnitlige niveau i Antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse skal i Østdanmark i 2015 være faldet med 9 procent i forhold til det gennemsnitlige niveau i Såfremt antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse ikke er faldet i overensstemmelse med de fastsatte målkrav, skal udviklingen i antallet af sigtelser vedrørende indbrud i privat beboelse i Østdanmark ligge over udviklingen i antallet af anmeldelser, dvs. sigtelsesprocenten skal øges. Udviklingen i sigtelsesprocenten i 2015 måles i forhold til det gennemsnitlige niveau i Udviklingen i antallet af tiltaler for indbrud i privat beboelse i både politikredsen og hele Østdanmark er som minimum på niveau med udviklingen i antallet af sigtelser i forhold til det gennemsnitlige niveau i Politikredsen har senest den 1. april 2015 gennemført en analyse, der belyser arten og omfanget af hæleri i kredsen. Politikredsen har på baggrund af en lokal analyse iværksat mindst 4 forebyggende eller efterforskningsmæssige indsatser, der retter sig mod hæleri. 3 Omfatter indbrud i villa, lejlighed, værelse og landejendom. 5

6 3. Konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer vægt Kriminalitet, der udspringer af rocker- og bandemiljøet, er fortsat et væsentligt problem for det danske samfund. Derfor skal der fortsat sættes massivt og bredt ind overfor de rocker- og bandegrupperinger, der gennem deres kriminalitet samt indbyrdes konflikter og opgør skaber utryghed i befolkningen. Det vil blandt andet ske gennem helhedsorienterede indsatser, hvor der er et koncentreret fokus på bekæmpelsen af de kriminalitetsudøvende aktører, herunder de toneangivende bagmænd. Rigspolitiet skal endvidere videreudvikle konceptet for måludpegning og opfølgning på rocker- og bandeindsatsen. Foruden det overordnede fokus på den direkte kriminalitetsbekæmpelse vil indsatserne have fokus på forebyggende tiltag, der skal hindre tilgangen til rocker- og bandemiljøerne. Det vil ske gennem metodeudviklingskoncepter, hvor der lægges vægt på at afskærme potentielle unges tilgang til rocker- og bandegrupperingerne. Herunder vil politiet fokusere på forpligtende tværsektorielle samarbejder for derigennem at sikre, at de exitegnede rocker- og bandemedlemmer tilbydes de rette muligheder for at træde ud af det kriminelle miljø. Politiet vil endvidere arbejde målrettet med at udmønte regeringens rockerog bandepakke Fast greb om banderne med fokus både på de strafprocessuelle stramninger og de forebyggende initiativer særligt vedrørende exitindsatsen. Mål 3: Konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer Politiet foretager en målrettet indsats i forhold til konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer i 2015, hvilket indebærer, at Nordsjællands Politi skal gennemføre følgende: Politikredsen har i samarbejde med de øvrige politikredse på Sjælland sikret, at der kontinuerligt er fængslet 150 af de rocker- og bandemedlemmer, der overvåges af politiet. Politikredsen har i samarbejde med de øvrige politikredse på Sjælland sikret, at 50 personer, der ikke er registrerede som rocker- og bandemedlemmer, men som ved deres kriminelle aktivitet er en væsentlig forudsætning for rocker- og bandemedlemmernes virksomhed, skal være eller have været varetægtsfængslet eller have afsonet domme på baggrund af efterforskninger, der er iværksat i Politikredsen har etableret en exitenhed med dedikerede ressourcer, ligesom der er udarbejdet lokale processer til sikring af en helhedsorienteret exitindsats. Politikredsen har fokus på at sikre, at de exitegnede rocker- og bandemedlemmer tilbydes de rette muligheder for at komme ud af det kriminelle miljø. I den forbindelse har kredsen gennemført systematisk egnethedsscreening af det af Rigspolitiet fastsatte antal personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøet. 4. Intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområder vægt 7,5 pct. Der er fortsat særligt udsatte boligområder (SUB-områder), hvor der er for megen kriminalitet, og hvor der er behov for at øge trygheden. De problemer, der er i SUB-områderne, kan være meget forskellige og består ikke alene i egentlig alvorlig kriminalitet, men også i anden utryghedsskabende 4 Såfremt der sker en overopfyldelse på målkravet om antallet af fængslede rocker- og bandemedlemmer på 150, nedjusteres dette målkrav tilsvarende. 6

7 adfærd, der generer andre beboere, f.eks. støjende opførsel, hærværk og ulovlig knallertkørsel på sti- og gangsystemer. Indsatsen i 2015 skal som udgangspunkt fokusere på de i alt 29 boligområder 5 i hele landet, der ud fra en politifaglig vurdering er mest belastede af kriminalitet eller utryghedsskabende adfærd. Fastlæggelsen af disse boligområder er drøftet i kredsrådene i politikredsene. Med henblik på at sikre, at der løbende er fokus på de boligområder, der er mest belastede, skal der årligt ske en revurdering af disse områder 6. Politiet har generelt forstærket indsatsen i SUB-områderne med henblik på at nedbringe kriminaliteten og øge trygheden. Politiets indsats baseres på lokale trusselsvurderinger, så den løbende kan målrettes i forhold til problemernes aktuelle omfang og karakter. Med henblik på at forstærke fokus på beboernes tryghed i de særligt udsatte boligområder og for at give et mere nuanceret billede af trygheden i områderne, blev der i 2012/2013 for første gang udarbejdet et tryghedsindeks, der blandt andet omfatter disse boligområder. Tryghedsindekset måler både udviklingen i den objektivt konstaterbare kriminalitet (udviklingen i antallet af anmeldelser) og borgernes subjektive opfattelse af tryghed og nabolagsproblemer 7. Rigspolitiet har også for 2014 udarbejdet et tryghedsindeks, der 5 Disse 29 områder blev udpeget i Politikredsene skal senest den 15. januar 2015 indberette til Rigspolitiet, hvilke områder, der er udpeget for Såfremt politikredsen ikke udpeger områder, skal der ske en genforhandling af mål- og resultatplanen med henblik på at foretage en justering af vægtningen af de resterende mål og eventuel opstilling af yderligere lokale mål. 7 Tryghedsindekset er baseret på en omfattende spørgeskemaundersøgelse, hvor mere end borgere har deltaget, og på oplysninger fra politiets register over anmeldelser. Det er sammensat af et Spørgeskemaindeks, der måler borgernes oplevelser af nabolagsproblemer og den utryghed, disse nabolagsproblemer skaber, samt et Anmeldelsesindeks, der er baseret på borgernes anmeldelser til politiet. Indeksene opgøres yderligere på tre kriminalitetsformer: blandt andet danner grundlag for fastlæggelsen af politiets indsats i boligområderne i 2015, således at indsatsen og resultatkravene inkluderer både udviklingen i den anmeldte straffelovskriminalitet og de kriminalitetstyper, som borgerne oplever som mest uro- og utryghedsskabende. Mål 4: Intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet foretager en målrettet indsats mod kriminalitet i de særligt udsatte boligområder, og fokuserer særligt på at øge borgernes tryghed, hvilket indebærer, at Nordsjællands Politi skal gennemføre følgende: Nordsjællands Politi har planlagt og gennemført minimum en indsats i hvert af de særligt udpegede boligområder, herunder opstillet konkrete resultatkrav for indsatsen, som er rettet mod at forbedre trygheden i områderne. Resultatkravene skal fastlægges således, at effekten af indsatserne direkte kan aflæses af tryghedsindekset. Mindst 75 procent af resultatkravene, der er rettet mod at forbedre trygheden, er opfyldt. Lokalt puljemål Nordsjællands Politi har i 2014 og 2015 fået 10 mio. kr. til videreførelse og udvikling af politikredsens særlige enhed for trygge boligområder (ETB), herunder udvikling af det indledte tværsektorielle samarbejde med kommuner, boligforeninger, erhvervsdrivende og andre interessenter i de udvalgte udsatte boligområder i henholdsvis Kokkedal/Nivå, Vapnagård og Nøjsomhed i Helsingør og Østervang i Hillerød. 1) Personlig sikkerhed, 2) Tyveri og indbrud samt 3) Hensynsløs adfærd. Disse tre kriminalitetsformer kan opdeles i yderligere 17 forskellige typer nabolagsproblemer. 7

8 Mål 4a Tværsektoriel indsats mod rocker- og bandekriminalitet i de udsatte boligområder I samarbejde med kommunerne gennemført 40 bekymringssamtaler (ved anvendelse af bekymringssamtalekonceptet) med særligt udvalgte fokuspersoner i de særligt udsatte boligområder. Mindst 60 procent af de unge, der har været til samtale, er ikke registreret som sigtet eller mistænkt i politiets sagsstyringssystem (POLSAS) i seks måneder fra samtaletidspunktet. 5. Færdselssikkerheden skal øges gennem en styrket politiindsats 7,5 pct. Politiets færdselsindsats skal understøtte realiseringen af de målsætninger, der fremgår af Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan, som løber frem til I handlingsplanen er der taget afsæt i EU s målsætning om at halvere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken inden udgangen af 2020 i forhold til niveauet i For at opfylde målene for 2020 skal politiets fremtidige færdselsindsats såvel nationalt som lokalt i langt videre omfang tilrettelægges på baggrund af forudgående analyser. Det vil føre til, at planlægningen og gennemførelsen af de enkelte færdselsindsatser bliver mere differentierede og effektive og medvirker til at forbedre trafiksikkerheden. Dette gælder blandt andet politiets landsdækkende og målrettede færdselskontroller, der er rettet mod spiritus- og narkotikakørsel, høj hastighed, manglende brug af sikkerhedssele og hjelm samt uopmærksomhed i trafikken. På samme måde skal de tværsektorielle særlige kontroller af tunge køretøjer være baseret på grundige analyser af de enkelte kontrolområder. Derved forventes det, at indsatsen opnår den tilsigtede færdselssikkerhedsmæssige effekt. Rigspolitiet fastlagde i 2014 en strategi for politiets færdselsindsats frem til Strategien danner blandt andet grundlag for politiets hastighedskontroller. Med afsæt i færdselsstrategien fortsættes arbejdet med udarbejdelsen af den mere langsigtede strategi for brugen af automatisk trafikkontrol (ATK). Nordsjællands Politis færdselsindsats skal baseres på lokale analyser, der belyser kredsens udfordringer på færdselsområdet. Disse analyser udmøntes gennem lokale operationsplaner for den samlede færdselsindsats i kredsen, der både omfatter indsatsen vedrørende trafikfarlige forseelser og automatisk trafikkontrol. Det fremgår endvidere af politiets nationale færdselsstrategi for 2014 og 2015, at hastighedskontrol skal gennemføres på strækninger, hvor den færdselsmæssige, tryghedsskabende og adfærdsregulerende effekt er størst. Foruden det overordnede fokus på færdselssikkerheden skal politiets indsats også bidrage til at skabe tryghed blandt trafikanterne og understøtte en hensigtsmæssig trafikafvikling. Mål 5: Færdselssikkerheden skal øges gennem en styrket politiindsats Politiet fortsætter sin målrettede indsats for at øge færdselsindsatsen i 2015 gennem en styrket politiindsats. Dette indebærer, at Nordsjællands Politi skal gennemføre følgende: Der er minimum foretaget måletimer vedrørende automatisk trafikkontrol. Der er minimum rejst sigtelser for trafikfarlige forseelser, herunder spirituskørsel, kørsel frem mod rødt/gult lys og vigepligtforseelser mv. Der er i samarbejde med Københavns Vestegns Politi og Københavns Politi gennemført mindst tre udvidede rutinekontroller. 8 8 De udvidede rutinekontroller gennemføres i samarbejde med andre politikredse og myndigheder, eksempelvis Skat, Bilinspektionen og Beredskabsstyrelsen. Kontrollerne er et led i politiets målrettede færdselskontrol, men har samtidig også fokus på andre former for kriminalitet. 8

9 6. Effektiv virksomhedsstyring samt stærkt fokus på lederskab og sygefravær vægt 5 pct. Effektiv virksomhedsstyring Rigspolitiet og Rigsadvokaten vil i de kommende år implementere en ny styringskæde og videreudvikle mål- og resultatstyringen i politiet og anklagemyndigheden. Dette skal sikre en enstrenget styringsstruktur samt understøtte, at måltalsstyringen anvendes mere målrettet, analytisk baseret og forståeligt. Samtidig vil det give politikredsene et større strategisk råderum. På den baggrund skal politiet i 2015 tilpasse den lokale styring med henblik på, at politikredsenes strategier fremover er et centralt omdrejningspunkt for udmøntningen af såvel de landsdækkende som lokale mål. Således skal politikredsene i 2015 fastlægge lokale strategiske styringskæder, der kan understøtte udmøntningen af pejlemærkerne for mål- og resultatstyring og sikre en effektiv eksekvering af de strategiske mål. Politikredsenes stabe har ansvaret for en lang række væsentlig opgaver, herunder blandt andet løsningen af kredsenes økonomi- og HR-opgaver, ledelsesstøtte samt koordinering af samarbejdet med de centrale myndigheder og med politikredsens lokale interessenter. Det er ligeledes stabene, der har ansvaret for koordinering og afrapportering af mål- og resultatkrav og gennemførelsen af de årlige strategiprocesser i politikredsene. I 2015 skal der fastlægges et koncept indeholdende et nationalt målbillede for stabe. Med udgangspunkt i det nationale målbillede for stabe skal der udarbejdes anbefalinger, der kan understøtte stabenes arbejde med skabe værdi for den samlede opgavevaretagelse i politikredsen. I 2015 skal samtlige politikredse således fastlægge en handlingsplan for deres stabs opgavevaretagelse og udvikling understøttet af konkrete fokusområder og klare udviklingsmål. Fokus på lederskab og sygefravær I 2015 skal de overordnede HR-initiativer, der blev iværksat i 2013 og 2014 med blandt andet en lederreform samt et fælles ledelsesgrundlag for politiet og anklagemyndigheden, fastholdes og konsolideres. Dette vil blandt andet ske ved et fortsat fokus på arbejdet med ledelsesgrundlaget, hvor der iværksættes yderligere tiltag til at understøtte lederne i de nye roller, herunder med henblik på at sikre, at organisationen arbejder aktivt ud fra ledelsesgrundlaget i dagligdagen. Som led i dette arbejde vil understøttelsen af medarbejderleder-niveauet, der i forlængelse af lederreformen har oplevet væsentlige ændringer i ledelsesrollen, være særligt central. I 2015 vil der være fokus på fortsat nedbringelse af sygefraværet. Som led heri skal konkrete aktiviteter understøtte politikredsenes og Rigspolitiets områder i at forebygge og håndtere sygefravær, ligesom fastsatte differentierede mål for sygefravær for de enkelte politikredse og områder i Rigspolitiet skal sikre ambitiøse men også realistiske målsætninger. Som led i dette arbejde skal der tillige være fokus på trivselsskabende initiativer. Mål 6: Effektiv virksomhedsstyring samt stærkt fokus på lederskab og sygefravær Politiet fokuserer særligt på at sikre en effektiv virksomhedsstyring, understøtte lederne i dansk politi bedst muligt samt arbejder målrettet på at nedbringe medarbejdernes sygefravær. Dette indebærer, at Nordsjællands Politi gennemfører følgende: Ved udgangen af 2015 er sygefraværet 9 i politikredsen faldet med 10 procent i forhold til sygefraværet i kredsen i januar-november Sygefravær er opgjort for alle medarbejdere i politikredsen. 9

10 niveauet for sygefravær december 2013, svarende til et fald på 1 dag i gennemsnit pr. medarbejder. Målet er, at det gennemsnitlige antal sygedage i kredsen i 2015 maksimalt udgør 8,8 dage. Der er inden udgangen af 1. kvartal 2015 sikret udarbejdelse af konkrete handlingsplaner, hvor trivselsundersøgelsen i 4. kvartal 2014 peger på behov herfor. Der er inden udgangen af 2015 fastlagt og gennemført lokale Leadership Pipeline initiativer for at understøtte medarbejderlederniveauet. Politikredsen har i 2015 fastlagt en handlingsplan for stabens opgavevaretagelse og udvikling understøttet af konkrete fokusområder og klare udviklingsmål. I minimum 95 procent af alle vagter i 2. halvår 2015 er der sket tidsregistrering inden for 10 dage og i 99 procent af vagterne er der sket tidsregistrering inden for 20 dage. 10 Politikredsen foretager månedlig stikprøvevis kvalitetssikring af mindst 10 medarbejderes registreringer i forhold til, om der er en sammenhæng mellem medarbejdernes tidsregistreringer og de aktiviteter, som medarbejderne jf. blandt andet POLSAS har beskæftiget sig med. Resultatet af kvalitetssikringen indsendes til Rigspolitiet. 11 Der fastlægges målkrav for opfølgningen på resttiden. 11 Politikredsen foretager månedlig stikprøvevis kvalitetssikring af, at registreringen af hændelser i POLSAS sker i overensstemmelse med vejledning i registrering af hændelser. Resultatet af kvalitetssikringen indsendes til Rigspolitiet. 11 Der er minimum 2 gange årligt gennemført uanmeldt egenkontrol med, at responstidsmålingerne er foretaget korrekt. Egenkontrollen 10 Forudsætter at Rigspolitiet kan levere den nødvendige ledelsesinformation til at følge op på målet. 11 Målkravene træder først i kraft pr. 1. april I første kvartal 2015 vil Rigspolitiet i samarbejde med politikredsene udarbejde en nærmere beskrivelse af de krav, der vil blive stillet til kvalitetssikringen. Endvidere skal der opstilles et mål for opfølgning på resttiden. skal omfatte de retningslinier, der fremgår af politikredsens instruks/vejledning for kvalitetssikring af målingerne. Resultatet af egenkontrollen er indsendt til Rigspolitiet Effektivitet i straffesagsbehandlingen vægt 20 pct. Der er ikke fastsat centrale mål for effektiviteten i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale, men det er efter Justitsministeriets og Rigsadvokatens opfattelse vigtigt at fastholde fokus på at forbedre effektiviteten løbende. I anklagemyndighedens kontrakt for 2012 blev der på denne baggrund opstillet et flerårigt mål om, at anklagemyndighedens produktivitet i politikredsene skal forbedres (stykprisen pr. vægtet sag nedbringes) med 5 % over flerårsaftaleperioden Målet er indfaset, så der i 2012 og 2013 blev forudsat en produktivitetsstigning på 1,5 % og i 2014 og 2015 på 1 %. Da bevillingerne stort set er stabile over perioden, indebærer målet, at produktionen af straffesager skal øges, og kravet retter sig således både mod politiet, der skal efterforske sagerne, og mod anklagemyndigheden, som efterfølgende skal tage stilling til dem. I 2015 foretages en mindre omfordeling af bevillingerne, ligesom der stilles differentierede krav til kredsens produktivitetsstigninger. De differentierede mål fastsættes så stykprisen svarer til målkravet i 2014, dog må ingen kreds have en stykpris på over kr. Såfremt alle kredse overholder disse målkrav i 2015, vil anklagemyndigheden samlet have en produktivitetsforbedring på 9 % fra 2011 til

11 Samtidig med at flere sager skal behandles, er det også vigtigt, at alle sager behandles så hurtigt, som sagen tillader, for uanset om man er sigtet, tiltalt, offer for en forbrydelse eller vidne, er en straffesag en belastning. forbedringer af arbejdsprocesser og administrative rutiner mv. Den enkelte kreds har metodefrihed og vælger selv, hvordan den vil effektivisere arbejdet i hele straffesagskæden. Sagsbehandlingstiden fra sigtelse til tiltale eller anden afgørelse er derfor fortsat et mål i Kredsenes mål er fastsat individuelt i forhold til kredsenes nuværende niveau, og tager udgangspunkt i at overholde to måneders fristen på mindst 60 % på landsplan. Målet er opstillet, så 67 % udgør den øvre grænse. Den samlede sagsbehandlingstid i politi og anklagemyndighed omfatter både politiets efterforskning og anklagemyndighedens juridiske vurdering samt iværksættelse af den endelige fuldbyrdelse af domme, og politikredsene skal derfor have fokus på alle dele af straffesagskæden. Derfor er der fastsat et nyt mål om sagsbehandlingstiden for fuldbyrdelse af betingede og ubetingede domme. Målet er fastsat ens for samtlige kredse. I en tid, hvor anklagemyndigheden i politikredsene øger produktiviteten ved at tilrettelægge velfungerende sagsgange i de mindre og ukomplicerede sager, er det vigtigt også at holde fokus på de længerevarende og komplicerede sager. Med henblik på at begrænse antallet af langvarige sigtelser og sikre en hurtigere behandling af straffesagerne, er der fortsat fokus på at nedbringe den gennemsnitlige alder af de 20 % ældste sigtelser, hvor der endnu ikke er taget stilling til tiltalespørgsmålet. Mål 7: Effektivitet i straffesagsbehandlingen Nordsjællands Politi arbejder målrettet på at: Anklagemyndighedens stykpris fastholdes på kr. for Sagsbehandlingstiden i straffelovssager skal forbedres, så der i mindst 63 % af sagerne er rejst tiltale eller truffet en anden afgørelse senest 2 måneder efter sigtelsestidspunktet. Give kriminalforsorgen besked om fuldbyrdelse af betingede og ubetingede domme i mindst 90 % af sagerne inden 30 dage fra domsdato. Den gennemsnitlige alder af de 20 % ældste sigtelser, hvor der ikke er rejst tiltale eller anden afgørelse, er maksimalt 450 dage ved udgangen af Til sammenligning var Nordsjællands Politis sagsbehandlingstider følgende pr. 1. november 2014: 60 % af tiltalerne eller andre afgørelser i straffelovssager blev rejst/truffet senest 2 måneder efter sigtelsestidspunktet (mål 2014: 63 %) Den gennemsnitlige alder af de 20 % ældste sigtelser, hvor der ikke er rejst tiltale udgjorde 513 dage (mål 2014: 450 dage) 58 % af kredsens betingede og ubetingede domme blev i 2013 fuldbyrdet inden 30 dage. For at anklagemyndigheden samlet set kan leve op til målene, er det afgørende, at der i de enkelte politikredse løbende arbejdes med at effektivisere arbejdet i hele straffesagskæden gennem styrket driftsledelse og målrettede 11

12 8. Styring af sager om økonomisk kriminalitet og sager med udbytte vægt 20 pct. I 2015 vil der fortsat være et stort fokus på fremdriften i sager om økonomisk kriminalitet. Der vil fortsat være et mål for oprettelse og fremdrift af milepælssager og hvidvasksager. Styringen af de større sager om økonomisk kriminalitet i politikredsene foretages ud fra en projektmodel med opstilling af milepælsplaner for de omfattede sager og med løbende opfølgning på sagsbehandlingen, som Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har udarbejdet i samarbejde med kredsene. Dette indebærer at: Der skal opstilles milepælsplaner for fremdriften i alle relevante større sager om økonomisk kriminalitet. Kredsen udvælger de sager, der kan betegnes som større, hvorefter disse sager forelægges for Statsadvokaten i København. Endvidere gennemgår Statsadvokaten i København kredsens milepælsplaner. Der skal være en betydelig fremdrift i behandlingen af relevante større sager om økonomisk kriminalitet. Indberetningen af milepælsplanerne til statsadvokaterne foretages elektronisk fra politikredsene, ved at milepælsplanerne oprettes og opdateres i efterforskningsværktøjet PEDPoint. Herved bliver det muligt for statsadvokaterne at følge fremdriften i milepælssagerne i anklagemyndighedens ledelsesinformationssystem. Statsadvokaten i København vil i forbindelse med sit tilsyn vurdere, om kredsens sagsbehandling vedrørende større sager om økonomisk kriminalitet (milepælssagerne) samt oprettelse og fremdrift af hvidvasksager har været tilfredsstillende. Der skal i 2015 samtidig være fokus på at foretage finansiel efterforskning i alle sager, hvor der er et økonomisk udbytte. Kredsen skal derfor være opmærksom på at nedlægge påstand om konfiskation i alle relevante sager, uanset om eventuelle aktiver er beslaglagt under sagen. Kredsen skal endvidere i alle sager med et større økonomisk udbytte vurdere, om der er mulighed for at beslaglægge aktiver hos den sigtede med henblik på konfiskation og evt. dækning af erstatning, sagsomkostninger eller bøder. Politikredsene har i de senere år generelt øget produktionen og nedbragt sagsbehandlingstiderne, og i 2013 rettede politiet og anklagemyndigheden derfor yderligere fokus på håndteringen af de øvrige sager om økonomisk kriminalitet - der ikke er omfattet af projektmodellen - ved at opstille mål for sagsbehandlingstiden fra anmeldelse til tiltale eller anden afgørelse i de øvrige sager om økonomisk kriminalitet. Målet videreføres i Rigsadvokaten vil herudover i 2015 iværksætte en række konkrete initiativer i politikredsene med henblik på at udvikle sagsstyringen og kvaliteten i sager om økonomisk kriminalitet. Tilrettelæggelsen heraf vil ske ultimo Mål 8: Styring af sager om økonomisk kriminalitet og sager med udbytte Nordsjællands Politi skal gennemføre følgende punkter: Der skal opstilles milepælsplaner for fremdriften i alle relevante større sager vedrørende økonomisk kriminalitet. Kredsen udvælger de sager, der kan beteg- 12

13 nes som større, hvorefter disse sager forelægges for Statsadvokaten i København. Endvidere gennemgår Statsadvokaten i København kredsens milepælsplaner. Der skal være en betydelig fremdrift i behandlingen af relevante større sager vedrørende økonomisk kriminalitet. Kredsen skal efterforske alle efterforskningsoplæg om hvidvask samt registrere øvrige underretninger om hvidvask og vurdere deres efterforskningsrelevans. I alle relevante sager med økonomisk udbytte skal politikredsen vurdere, om der er mulighed for beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra kriminaliteten. Der skal rejses tiltale eller træffes anden afgørelse i 67 % af de øvrige sager om økonomisk kriminalitet inden 6 mdr. efter anmeldelse. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra anmeldelse til tiltale eller anden afgørelse i de øvrige sager om økonomisk kriminalitet skal nedbringes til 210 dage i Til sammenligning var sagsbehandlingstiderne pr. 1. november 2014 følgende: 63 % af tiltalerne eller andre afgørelser i de øvrige sager om økonomisk kriminalitet blev rejst/truffet inden 6 måneder efter anmeldelse (Mål 2014: 50 %) Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 203 dage fra anmeldelse til tiltale eller anden afgørelse i de øvrige sager om økonomisk kriminalitet (Mål 2014: 300 dage). 9. Kvalitet i straffesagsbehandlingen vægt Det er et centralt mål i politiets og anklagemyndighedens strategi for at forbedre borgerbetjeningen og øge effektiviteten og kvaliteten i opgavevaretagelsen. Der er derfor gennem flere år arbejdet med lean og driftsledelse i den lokale anklagemyndighed, og langt hovedparten af landets politikredse har endvidere gennem de senere år i samarbejde med Rigsadvokatens lean-enhed gennemført lokale projekter med henblik på at øge kvalitet og effektivitet i straffesagsbehandlingen. På baggrund af erfaringerne fra de lokale projekter stillede Rigspolitiet og Rigsadvokaten i 2014 krav om, at der blev gennemført lokale projekter i politikredsene, hvor opgavevaretagelsen i beredskab og vagtcentral blev vurderet med henblik på at øge effektiviteten og kvaliteten i straffesagsbehandlingen i den enkelte kreds. Som følge af det igangværende arbejde med implementering af en omfattende samlet udviklingsplan for Københavns Politi blev der ikke stillet særskilt krav om et sådant lokalt projekt i denne politikreds i 2014, men det er forventningen, at et lignende krav vil kunne stilles til Københavns Politi i 2016, når alle tiltag i udviklingsplanen er gennemført. Ved kravene i 2014 var det forudsat, at projekterne skulle øge kvaliteten i straffesagsbehandlingen lokalt. Kvaliteten i første led i straffesagsbehandlingen er en forudsætning for effektiviteten i den efterfølgende sagsbehandling og kvaliteten af slutproduktet. Der stilles derfor i 2015 krav om, at de 13

14 gennemførte projekter evalueres med henblik på at vurdere, hvilke konkrete kvalitetsforbedringer projekterne har medført. I forbindelse med gennemførelsen af de lokale kvalitetsprojekter i 2014 foretog politikredsene i samarbejde med Rigsadvokatens lean-enhed en kvalitetsmåling af straffesagsbehandlingen i beredskabet. Denne måling blev gennemført ved at vurdere kvaliteten i en stikprøve på 300 sager fra beredskabet og analysere resultaterne nærmere ved hjælp af de redskaber, der indgår i SixSigma-metoden. På baggrund af disse analyser har kredsene udvalgt de væsentligste lokale kvalitetsudfordringer, som de vil arbejde videre med, og kredsene definerer selv deres succeskriterier for, hvor stor en reduktion i fejl mv., som kredsen skal opnå. Evalueringen af det lokale projekt skal gennemføres ved, at der i 2015 bliver gennemført en tilsvarende analyse af en stikprøve på 300 sager fra beredskabet. I 2014 har en række medarbejdere fra politikredsen gennemgået en uddannelse i brugen af SixSigma-metoden. Derfor skal kredsen i 2015 gennemføre kvalitetsanalysen med langt mindre bistand fra Rigsadvokatens lean-enhed, der dog fortsat vil have en koordinerende rolle i forhold til kvalitetsmålingerne, foretage opsamling af resultaterne på landsplan og i mindre omfang yde direkte bistand til gennemførelsen af kredsenes kvalitetsmåling i beredskabet. Mål 9: Kvalitet i straffesagsbehandlingen I 2015 gennemføres som videreførelse af kravet om øget kvalitet i straffesagsbehandlingen følgende aktiviteter: 1. Politikredsen har senest 1. februar 2015 indsendt en beskrivelse af de konkrete lokale mål for forbedringen af kvaliteten i straffesagsbehandlingen i beredskabet i 2015 til Rigsadvokaten. 2. Politikredsen har senest 1. februar 2015 fremsendt en beskrivelse af, hvornår og hvordan kredsen ønsker at gennemføre evalueringen af de lokale målsætninger metodebeskrivelse og tidsplan skal godkendes af Rigsadvokaten. 3. Politikredsen har gennemført evalueringen af det lokale projekt vedrørende kvalitet i straffesagsbehandlingen i beredskabet i overensstemmelse med den fremsendte beskrivelse, og resultatet af evalueringen er fremsendt til Rigsadvokaten inden udgangen 2015.* *Rigsadvokaten udsender senest den 1. marts 2015 en skabelon for afrapporteringen af resultaterne af evalueringen. 14

15 Budget- og bevillingsforhold Den samlede bevilling til politiet og anklagemyndigheden fremgår af finanslovens Bevillingen til den lokale anklagemyndighed kan derfor ikke læses ud af finansloven, men fordelingen af den samlede bevilling sker ved en fælles overenskomst mellem Rigspolitiet og Rigsadvokaten. Tabel 1 er derfor et udtryk for den aftalte fordeling af bevillingen til politiet og den lokale anklagemyndighed i Nordsjællands Politi. B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 Samlet bevilling heraf politi heraf anklagemyndigheden* heraf nivellering/husleje heraf puljemidler Regnskab** Resultat Akkumuleret overskud * Anklagemyndighedens bevilling i omfatter lønrammen til jurister, politianklagere og administrativt personale i den lokale anklagemyndighed samt refusionsindtægter. Den angivne bevilling er den foreløbige bevillingsudmelding til anklagemyndigheden, og der kan således forekomme en bevillingskorrektion i forbindelse med den endelige fordeling af bevillingen til anklagemyndigheden. ** Regnskabstal i 2014 er baseret på politikredsens seneste budget (prognose 3). 15

16

17 Bilag 1: ning af mål Dimensioner i mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 1. Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 2. Forstærket indsats mod indbrud i privat beboelse og forebyggelse af hæleri 3. Konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer 4. Intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområder 5. Færdselssikkerheden skal øges gennem en styrket politiindsats 6. Effektiv virksomhedsstyring samt stærkt fokus på lederskab og sygefravær 7. Effektivitet i straffesagsbehandlingen 8. Sager om økonomisk kriminalitet og sager med udbytte 9. Kvalitet i straffesagsbehandlingen 7,5 pct. 7,5 pct. 5 pct. 20 pct. 20 pct. Mål 1: Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes vægt Mål 1a: Tricktyveri fra borger Antallet af anmeldelser om tricktyveri 12 i beboelse og på gadeplan er faldet i forhold til antallet i Hvis ovennævnte mål ikke er opfyldt, skal politikredsens sigtelsesprocent i 2015 være højere end sigtelsesprocenten i Nordsjællands Politi har gennemført en forebyggende indsats (kampagne) og har i den forbindelse indtænkt mulighederne for forebyggelse under anvendelse af sociale medier. Indsatsen evalueres. Mål 1b: Internetkriminalitet Implementere Standarder for grundregistrering og indledende visitation som disse er defineret på baggrund af kundgørelsen om it-kriminalitet. 90 % af de sager 13, der er udvalgt til kvalitetskontrol, er forsynet med korrekte søgenøgler. 25 pct. 15 pct. 15 pct. 12 Tricktyveri i forhold til gerningskoderne og

18 Mål 1c: Lokalt puljemål Forebyggelse af borgernær kriminalitet og utryghed ved asylcenterområderne Sjælsmark og Sandholm Indgået partnerskabsaftaler med Direktoratet for Kriminalforsorgen, Udlændingestyrelsen, Allerød og Hørsholm kommuner, Dansk Røde Kors samt andre nødvendige interessenter. Igangsat udarbejdelse af it-design og udvikling af det internetbaserede dialogforum. Udviklingen i antal sigtelser vedrørende den borgervendte kriminalitet i Hørsholm Kommune skal ligge over udviklingen i antal anmeldelser set i forhold til gennemsnittet af antal anmeldelser i perioden Mål 2: Forstærket indsats mod indbrud i privat beboelse og forebyggelse af hæleri vægt Den målrettede indsats mod indbrud i privat beboelse og hæleri videreføres i 2015, hvilket indebærer, at Nordsjællands Politi skal gennemføre følgende: Antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse 14 skal i Nordsjællands Politi i 2015 være faldet med 9 procent i forhold til det gennemsnitlige niveau i Såfremt antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse ikke er faldet i overensstemmelse med de fastsatte målkrav, skal udviklingen i antallet af sigtelser vedrørende indbrud i privat beboelse ligge over udviklingen i antallet af anmeldelser, dvs. sigtelsesprocenten skal øges. Udviklingen i sigtelsesprocenten i 2015 måles i forhold til det gennemsnitlige niveau i Antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse skal i Østdanmark i 2015 være faldet med 9 procent i forhold til det gennemsnitlige niveau i Såfremt antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse ikke er faldet i overensstemmelse med de fastsatte målkrav, skal udviklingen i antallet af sigtelser vedrørende indbrud i privat beboelse i Østdanmark ligge over udviklingen i antallet af anmeldelser, dvs. sigtelsesprocenten skal øges. Udviklingen i sigtelsesprocenten i 2015 måles i forhold til det gennemsnitlige niveau i Udviklingen i antallet af tiltaler for indbrud i privat beboelse i både politikredsen og hele Østdanmark er som minimum på niveau med udviklingen i antallet af sigtelser i forhold til det gennemsnitlige niveau i Politikredsen har senest den 1. april 2015 gennemført en analyse, der belyser arten og omfanget af hæleri i kredsen. Politikredsen har på baggrund af en lokal analyse iværksat mindst 4 forebyggende eller efterforskningsmæssige indsatser, der retter sig mod hæleri. 15 pct. 30 pct. 30 pct. 20 pct. 20 pct. Mål 3: Konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer vægt Politiet foretager en målrettet indsats i forhold til konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer i 2015, hvilket indebærer, at Nordsjællands Politi skal gennemføre følgende: Politikredsen har i samarbejde med de øvrige politikredse Sjælland sikret, at der kontinuerligt er fængslet 150 af de rocker- og bandemedlemmer, der 30 pct. 13 De udvalgte sager repræsentere 15 % af sagerne inden for områderne: virtuelle trusler, penge franarret ifm med køb/salg, køb af stjålne kreditkortoplysninger, muldy pakke og muldyr penge, ransomeware, hacking og id-tyvieri- kriminalitet begået eller forsøgt begået i forbindelse hermed. 14 Omfatter indbrud i villa, lejlighed, værelse og landejendom. 18

19 overvåges af politiet. Politikredsen har i samarbejde med de øvrige politikredse på Sjælland sikret, at 50 personer, der ikke er registrerede som rocker- og bandemedlemmer, men som ved deres kriminelle aktivitet er en væsentlig forudsætning for rocker- og bandemedlemmernes virksomhed, skal være eller have været varetægtsfængslet eller have afsonet domme på baggrund af efterforskninger, der er iværksat i Politikredsen har etableret en exitenhed med dedikerede ressourcer, ligesom der er udarbejdet lokale processer til sikring af en helhedsorienteret exitindsats. Politikredsen har fokus på at sikre, at de exitegnede rocker- og bandemedlemmer tilbydes de rette muligheder for at komme ud af det kriminelle miljø. I den forbindelse har kredsen gennemført systematisk egnethedsscreening af det af Rigspolitiet fastsatte antal personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøet. 30 pct. 20 pct. 20 pct. Mål 4: Intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområder vægt 7,5 pct. Politiet foretager en målrettet indsats mod kriminalitet i de særligt udsatte boligområder, og fokuserer særligt på at øge borgernes tryghed, hvilket indebærer, at Nordsjællands Politi skal gennemføre følgende punkter: Nordsjællands Politi har planlagt og gennemført minimum en indsats i hvert af de særligt udpegede boligområder, herunder opstillet konkrete resultatkrav for indsatsen, som er rettet mod at forbedre trygheden i områderne. Resultatkravene skal fastlægges således, at effekten af indsatserne direkte kan aflæses af tryghedsindekset. Mindst 75 procent af resultatkravene, der er rettet mod at forbedre trygheden, er opfyldt. Mål 4a: Lokalt puljemål Tværsektoriel indsats mod rocker- og bandekriminalitet i de udsatte boligområder I samarbejde med kommunerne gennemført 40 bekymringssamtaler (ved anvendelse af bekymringssamtalekonceptet) med særligt udvalgte fokuspersoner i de særligt udsatte boligområder. Mindst 60 procent af de unge, der har været til samtale, er ikke registreret som sigtet eller mistænkt i politiets sagsstyringssystem (POLSAS) i seks måneder fra samtaletidspunktet. Mål 5: Færdselssikkerheden skal øges gennem en styrket politiindsats vægt 7,5 pct. Politiet fortsætter sin målrettede indsats for at øge færdselsindsatsen i 2014 gennem en styrket politiindsats. Dette indebærer, at Nordsjællands Politi skal gennemføre følgende punkter: Der er minimum foretaget måletimer vedrørende automatisk trafikkontrol. Der er minimum rejst sigtelser for trafikfarlige forseelser, herunder spirituskørsel, kørsel frem mod rødt/gult lys og vigepligtforseelser mv. 40 pct. 25 pct. 25 pct. 40 pct. 40 pct. 15 Såfremt der sker en overopfyldelse på målkravet om antallet af fængslede rocker- og bandemedlemmer på 150, nedjusteres dette målkrav tilsvarende. 19

20 Der er i samarbejde med Københavns Vestegns Politi og Københavns Politi gennemført mindst tre udvidede rutinekontroller pct. Mål 6: Effektiv virksomhedsstyring samt stærkt fokus på lederskab og sygefravær vægt 5 pct. Politiet fokuserer særligt på at sikre en effektiv virksomhedsstyring, understøtte lederne i dansk politi bedst muligt samt fokusere på at nedbringe medarbejdernes sygefravær. Dette indebærer, at Nordsjællands Politi gennemfører følgende punkter: Ved udgangen af 2015 er sygefraværet 17 i politikredsen faldet med 10 procent i forhold til sygefraværet i kredsen i januar-november niveauet for sygefravær december 2013, svarende til et fald på 1 dag i gennemsnit pr. medarbejder. Målet er, at det gennemsnitlige antal sygedage i kredsen i 2015 maksimalt udgør 8,8 dage. Der er inden udgangen af 1. kvartal 2015 sikret udarbejdelse af konkrete handlingsplaner, hvor trivselsundersøgelsen i 4. kvartal 2014 peger på behov herfor. Der er inden udgangen af 2015 fastlagt og gennemført lokale Leadership Pipeline initiativer for at understøtte medarbejderlederniveauet. Politikredsen har i 2015 fastlagt en handlingsplan for stabens opgavevaretagelse og udvikling understøttet af konkrete fokusområder og klare udviklingsmål. I minimum 95 procent af alle vagter i 2. halvår 2015 er der sket tidsregistrering inden for 10 dage og i 99 procent af vagterne er der sket tidsregistrering inden for 20 dage. 18 Politikredsen foretager månedlig stikprøvevis kvalitetssikring af mindst 10 medarbejderes registreringer i forhold til, om der er en sammenhæng mellem medarbejdernes tidsregistreringer og de aktiviteter, som medarbejderne jf. blandt andet POLSAS har beskæftiget sig med. Resultatet af kvalitetssikringen indsendes til Rigspolitiet. 19 Der fastlægges målkrav for opfølgningen på resttiden. 19 Politikredsen foretager månedlig stikprøvevis kvalitetssikring af, at registreringen af hændelser i POLSAS sker i overensstemmelse med vejledning i registrering af hændelser. Resultatet af kvalitetssikringen indsendes til Rigspolitiet. 19 Der er minimum 2 gange årligt gennemført uanmeldt egenkontrol med, at responstidsmålingerne er foretaget korrekt. Egenkontrollen skal omfatte de retningslinier, der fremgår af politikredsens instruks/vejledning for kvalitetssikring af målingerne. Resultatet af egenkontrollen er indsendt til Rigspolitiet pct. 16 De udvidede rutinekontroller gennemføres i samarbejde med andre politikredse og myndigheder, eksempelvis Skat, Bilinspektionen og Beredskabsstyrelsen. Kontrollerne er et led i politiets målrettede færdselskontrol, men har samtidig også fokus på andre former for kriminalitet. 17 Sygefravær er opgjort for alle medarbejdere i politikredsen. 18 Forudsætter at Rigspolitiet kan levere den nødvendige ledelsesinformation til at følge op på målet. 19 Målkravene træder først i kraft pr. 1. april I første kvartal 2015 vil Rigspolitiet i samarbejde med politikredsene udarbejde en nærmere beskrivelse af de krav, der vil blive stillet til kvalitetssikringen. Endvidere skal der opstilles et mål for opfølgning på resttiden. 20

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten

Læs mere

Mål- og resultatplan for politiet

Mål- og resultatplan for politiet JUSTITSMINISTERIET RIGSPOLITIET RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for politiet 2015 Politiets strategiske målbillede Politiets mission og vision I politiets og anklagemyndighedens fælles strategi for 2011-2015

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2013 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 5 2.3.1.

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2014 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 6 2.3.1.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2013 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI 1 Forord I 2014 var omdrejningspunktet for Nordsjællands Politis virksomhed fortsat, at vi er til for borgerne. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS Beretning vedrørende Københavns Politis virksomhed 2011 Layout og fotos: Steen Hansen, sha003@politi.dk Kommunikationsafdelingen Forsidefoto:

Læs mere

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN 2015 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 SIDE FORORD 3 MISSION, VISION OG MÅL 4 RAMMERNE FOR SAMARBEJDET 5 SAMARBEJDSFORA 6 SÅDAN ARBEJDER VI 7 LOKALPOLITIET 7 EFTERFORSKNINGEN

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 for Midt- og Vestsjællands Politi

ÅRSBERETNING 2012 for Midt- og Vestsjællands Politi ÅRSBERETNING 2012 for Midt- og Vestsjællands Politi Indholdsfortegnelse 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13 15 15 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24-27 28 FORORD KREDSRÅD

Læs mere

Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2009

Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2009 31. MAJ 2010 POLITISTABEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 4515 0006 E-mail: Web: politiafd@politi.dk www.politi.dk Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Albertslund KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Ballerup Brøndby Glostrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Årsrapport 2013 Rødovre Vallensbæk INDHOLD Indhold FORORD AF POLITIDIREKTØREN...3 INDSATOMRÅDER

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Albertslund Ballerup Brøndby Glostrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Årsrapport 2012 Rødovre Vallensbæk INDHOLD 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 Om årsrapporten... 3 1.2

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015

National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015 National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015 Indhold Baggrund og formål 2 Nationalt Forebyggelsescenter 2 Fokusområder 2014 2015 3 Rigspolitiets (NFC) målsætninger og leverencer i 2014

Læs mere

5 Mål og strategi 2010-1

5 Mål og strategi 2010-1 Mål og strategi 010-15 010-15 En stærk anklagemyndighed Anklagemyndigheden er sammen med politiet et af det danske samfunds vigtigste redskaber til at bekæmpe kriminalitet. Samtidig er vi i kraft af vores

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLD 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 Politiets opgaver (mission)... 3 1.2 Anklagemyndighedens opgaver (mission)... 4 1.3 Årets gang i politikredsen... 4 2.0 2010...

Læs mere

KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDRØRENDE KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDRØRENDE KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010 KØBENHAVNS FORORD VED POLITIDIREKTØR JOHAN REIMANN Redegørelse vedrørende KØBENHAVNS POLITIS virksomhed 2010 Udgivet af: Københavns Politi Politigden 1567 København V Fotos: Kommunikationsafdelingen Københavns

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om politireformen (beretning nr. 16/2008) 3. november 2014 RN

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi. December 2008

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi. December 2008 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi December 2008 BERETNING OM SKATS INDSATSSTRATEGI i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund og formål...

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune HANDLEPLAN 2014 for Lokalrådet i Aalborg Kommune 1 1. Rammerne for lokalrådets arbejde Kredsrådet er det øverste strategiske forum for samarbejdet mellem Nordjyllands Politi og de 9 kommuner i politikredsen.

Læs mere

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3 08 Resultater indhold Forord 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2008 4 sagsproduktion Anklagemyndighedens økonomi og sagsproduktion 2008 7 Vi bruger mest tid på sager om vold 10 Uændret

Læs mere