Omfanget af målgruppen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omfanget af målgruppen."

Transkript

1 Foreningens navn Beskrivelses af foreningens frivillige social arbejde Omfanget af målgruppen. Antal frivillige hjælpere Beslutning på Socialudvalgs mødet. 214 Aflastere i Demensramte Familier At hjælpe og aflaste mennesker med en demenssygdom og deres pårørende Demente mennesker på skærmede enheder, i hjemmene, i pårørendegruppen. Vores aktivitetsområde er bredt, så et nøjagtigt antal er ikke muligt. 13 Alderslyst Gymnastikforening Alderslyst Indre Mission Foreningens formål er som udgangspunkt at alle kan dyrke idræt. Målgrupperne vi koncentrerer os om er bl.a. foreningsløse børn, unge og 2- sprogede voksne. Inaktive børn og unge eller unge med specialbehov Formålet er at forkynde evangeliet og samtidig være et socialt samlingssted for ældre, der gerne vil høre om bibelens beretninger samt emner af mere folkeoplysende karakter. Vi ønsker at skabe et socialt netværk for troende ældre og ældre, der er interesseret i kristendommen ved hjælp af forkyndelse, foredrag, sang, kaffe og udflugter Alle børnene bor i Kommune (5) 4 alle bosat Kommune

2 Astma-Allergi Foreningen Bedre Psykiatri Foreningens formål er at forbedre livskvaliteten, såvel socialt som medicinsk, for alle der direkte eller indirekte er berørt af overfølsomhed herunder specielt astma og allergi. Foreningens formål fremmes ved: - At afholde aktiviteter for alle børn og unge til forbedring af deres livskvalitet. - At tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningsloven. - At tilbyde undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, forældre/børn aktiviteter samt andre oplysende og sociale tiltag for alle til fremme af foreningens formål Målgruppen er pårørende til psykisk syge, professionelle inden for det offentlige, behandlere og den brede offentlighed Aldersgruppen er børn og unge fra hele landet mellem 1 og 17 år, der lider af astma, allergi og/eller eksem Det må påregnes, at hvert 1. barn i Kommune har astma mellem 1 og 15 I lokalforeningen er vi 4 aktive i bestyrelsen samt suppleanter 2.6 Blå Kors Danmark Blå Kors Danmark er en kristen social organisation, som forebygger misbrug af alkohol og andre rusmidler og hjælper mennesker, som er i nød på grund af alkohol og andre rusmidler. Blå Kors har indgået samarbejde med kirker og menigheder fra nydanske familier og et tilsvarende antal danske kontaktfamilier

3 Børns Vilkår Børns Voksenvenner Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der i 35 år har arbejdet for at sikre børns ret til en god barndom og et godt liv, med en særlig indsats for børn som har det svært. Børns Vilkårs formål er at arbejde for at styrke og forbedre børn og unges vilkår, opvækst og udviklingsmuligheder i Danmark (jf. foreningens vedtægter stk. 2). Formål. At etablere kontakt og oprette venskaber mellem udsatte børn, familier med et spinkelt netværk (herunder familier med anden etnisk baggrund end dansk) og ressourcestærke voksne. Målgruppe: Udsatte børn mellem 6 g 18 år, familier med små børn ( -6 år) uden eller med et spinkelt socialt netværk og voksne frivillige med overskud og empati. Analyser af svarene på spørgsmålene om bopælskommune viser, at ca. 3,3 % af de brugere, der oplyser deres kommune, bor i Kommune. Det anslås, at omkring 1.25 af rådgivninger i 214 vil være til børn, unge og forældre, som bor i Kommune. Det estimeres, at en relativ andel af de ubesvarede henvendelser ligeledes er fra børn og unge i kommunen ca 1 personer stortset alle bosiddende Kommune Ca

4 Cafe Sygemeldt (som er en undergruppe af syg i ) Cyberhus (Center for Digital Pædagogik) Cafe Sygemeldt blev dannet af en gruppe langtidssygemeldte i Kommune i 211, og fungerer med 2 møder pr. måned, hvor formålet er at støtte udsatte borgere i den proces man er igang med (arbejdsprøvning, langtidssygemelding, jobsøgning mm.) og holder humøret oppe hos hinanden. Det kan være et stort pres for den enkelte og dennes pårørende at være langtidssygemeldt, og i denne gruppe kan man få støtte og humøret op igen. Gruppen er åben for alle og møderne er annonceret på gruppens facebookside. Det er en frivillig gruppe, hvor man skiftes om ansvaret for at åbne lokaler og lave kaffe/kage og sørge for hyggelige rammer. Gruppen har ingen indtægter og ingen kontingentopkrævning Vores formål er at styrke den tidlige og forebyggende indsats over for det enkelte barn ved at motivere og støtte barnet i at opsøge og modtage hjælp fra eget netværk og fra de relevante tilbud i kommunen, samt støtte børn og unge, som allerede er tilknyttet et kommunalt behandlings- og/eller støtteforløb, i at gennemføre det, der tilbydes i Kommune. Den primære målgruppe er udsatte børn og unge fra ca. 9 til 18 år, med hovedvægt på børn og unge i alderen år. Målgruppen er alle voksne i Kommune der via sygemelding eller andet er kommet i klemme i systemet. Alle har brug for lidt opmuntring til at klare den lange sygeperiode, arbejdsprøvning eller andet og den nye hverdag man nu kan se frem til. På gruppens facebookside er vi 211 personer der af og til/eller fast benytter tilbuddet om møder der afholdes i lokaler som 3F stiller gratis til rådighed i. Bosiddende i Kommune En optælling viser, at der i år 212 var knap 47. unikke besøgende fra Danmark om året på Cyberhus.dk - Af de lidt over 47. besøgende kommer de besøgende fra Kommune Alle er frivillige og skiftes til at tage sig at de praktiske opgaver i forbindelse med møder, facebook opdateringer mm ca. 1

5 Dansk Handicap Forbund, afd. Vores målsætning er et samfund for alle. Man møder mennesker som man har lyst til at være aktive sammen med. Handicappede og ikke handicappede. Vi lægger stor vægt på fællesskab, og vi har aktiviteter hver 14. dag: Bankospil, foredrag, film, underholdning, teater, udflugter og festlige sammenkomster 4-5 personer - alle bosiddende i Kommune ca 1-15 Dansk Røde Kors Flytningsarbejde Danske Døvblinde Dansk Røde Kors flygtningearbejde har til formål at hjælpe med at få et godt liv i Danmark Vi hjælper med lektiehjælp forståelse af papirer fra det offentlige samler skabe hænger lamper op og giver støtte til dem der har brug for nogen at snakke med når de er kede af det og alt muligt andet Der søges om økonomisk støtte til erfagrupper for døvblinde. Erfagrupperne har flere funktioner og fungerer som selvhjælpegrupper, sociale netværksgrupper og støtte grupper. De bruges til at give eller vedligeholde deltagernes livskvalitet og lyst, at give redskaber af både psykisk og fysisk karakter til at kunne leve med det dobbelte handicap Borgere fra Kommune 8 personer heraf en fra Kommune

6 DBS Dansk Blinde Samfund)klub Demenscafeen i Mariehøj v. frivillige Aflastere Diabetesforeninge n DBS Klub er en selvstændig forening med en bestyrelse bestående af 4 blinde eller stærkt svagtseende personer. Formålet er via specielt tilrettelagte arrangementer at bringe den enkelte synshandicappede medborger ud af sin ensomhed og isolation, blive mere selvhjulpen og bevidst om sine muligheder for også at kunne deltage aktivt i det almene samfundsliv. Mennesker med en demenssygdom samt deres pårørende/nærmeste, der kommer i Demenscafeen i Mariehøj Sognehus d.3. onsdag i hver måned. Alle med en demenssygdom inde på livet er velkomne. Uformelt / ingen tilmelding Give bedre livsvilkår for diabetesramte personer. Målgruppen er diabetes 2 patienter i kommune Målgruppen er alle medborgere i kommune med nedsat eller helt manglende synsfunktion og disses pårørende i bredeste forstand - Alle fra Kommune Varierende fra 6-8 til Målgruppen består af ca. 4 patienter i kommune mellem 6-8 personer 4 Der er pt. 4 frivillige tilknyttet projektet Festivand Formålet er at give alle udviklingshæmmede i SK og i retsen af Danmark en sansemæssig-kulturelsocial og kropslig oplevelse ca

7 Forældre og Fødsel, Lokalgruppe Midtjylland Frelsens Hjælp Meninghed Forældre og Fødsel er den eneste brugerforening, der offentligt taler kommende og nybagte forældres sag. Vores formål og kernesager er: 1. At sikre alle kvinder en god og tryg fødsel 2. At arbejde for, at alle kvinder får en god og tilstrækkelig ammerådgivning for at sikre den bedste start på livet for det lille nye barn 3. At arbejde for, at børnefamilien bliver prioriteret og familiens behov tilgodeses i forhold til politiske beslutninger Hjælpe socialt dårligt stillede børnefamilier med julepakker. Ca 6. borgere/år heraf ca 1 fra Kommune 7 familier med 1 til 5 børn i hver familie ca 7 3. Frivilligcenter Centret er sekretariat for pt 64 medlemsforeninger og er Kommunes viden- og kompetencecenter om frivilligt arbejde. Frivilligcentret er facilitator for samarbejdet mellem foreninger, borgere, kommune og virksomheder i oprettelsen af nye velfærdsalliancer. Frivilligcentret har en central rolle som udviklingskonsulent, og trækker det eksisterende foreningsliv ind i de kommunale sammenhænge, hvor kommunen ønsker at styrke og udvikle på frivilligheden. På den måde understøttes de demokratiske processer bag foreningslivet, og civilsamfundet får de bedste betingelser for at vokse og udvikles. Formål: Det overordnede formål med kurset er at klæde lederne på til at skabe det gode frivilligmiljø. Det konkrete kursusformål er at tilbyde ledere af frivillige et læringsrum hvor de BÅDE lære en ny arbejdsmåde og proces OG får konkrete input og inspiration til egne udfordringer. Mål: Efter endt kursus kan deltagerne hver især gennemføre en kollegial supervision med reflekterende team. Deltagerne vil kunne fungere som interviewer over for en fo-kusperson, adskille proces fra indhold, styre det 3X 25 kursusdeltagere

8 reflekterende team og sikkert guide teamet frem i en lærende og kreativ proces, hvor den enkeltes udfordring munder ud i fælles læring. Frivilligforeningen Akut-Døgn Frivilliggruppen ved Børnehandicpcent er Gigtforeningen Guidalderklubben sejs Frivilligforeningen Akut-Døgns sociale arbejde har til formål er at skabe en hyggelig og afslappet atmosfære for borgerne ved Akut Døgntilbud Frivilliggruppen ved Børnehandicapcenter har til formål at bidrage til, at skabe glæde og oplevelser for børn og unge tilknyttet kommunes Handicapcenter At skabe bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med ondt i led, ryg og muskler. Forebyggelse og behandling af de forskellige gigtsygdomme. sociale samvær med mennesker i lignende situationer Formålet med foreningen er at skabe oplevelser så som udflugter underholdning og hyggelig samvær for ældre ensomme mennesker 6 pladser er til borgere fra Kommune og 6 pladser er forbeholdt Regionen Målgruppen er pt de børn og unge der er tilknyttet Børnecentrets bosted Solbo. Det er 14 fastboende, 7 børn og unge i aflastning og 8 børn i dagtilbud Alle medlemmer - men ca 4-6 prs 1147 medlemmer i og omegn. og målgrúppen bor i Ca 2 alle fra Kommune personer min

9 Hjernesagen Søhøjlandet Hypermobile og HMS Region II Målgruppe: Mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen og deres pårørende Formål: at forebygge at mennesker rammes af blodprop eller blødning i hjernen at sikre bedst mulig behandling og genoptræning af mennesker, der rammes af blodprop eller blødning i hjernen at sikre bedst mulig støtte til ramte og deres pårørende at bringe ramte og pårørende sammen i sociale netvæk - at lave aktiviteter og projekter, så ramte får mulighed for at komme udenfor eget hjem og opleve igen - at forebygge vore ramtes ensomhed Foreningens formål er at oprette interessegrupper i Region II til støtte for personer, som har hypermobile led, deres familier m.fl. at afholde offentlige foredrag og medlemsmøder m.v. at udbrede kendskabet til hypermobilitet og hypermobilitetssyndrom. at arbejde for bedre tilbud, behandling og træning til hypermobile. at støtte personer, som er kommet i klemme i det offentlige social-væsen. at søge midler, så kontingent, undervisning m.v. kan holdes på et lavt beløb Hvor stor er målgruppen: Ca Ca. 4 (Selvom man siger at hver 7. dansker rammes - dette vil give 3.) Ca. 1 % af befolkning har hypermobiltet og kan derfor have gavn af foreningens aktivitetervi ved ikke præcis hvilke postnumre der hører til kommune, men hvis I ønsker det kan vi sende vores medlemsliste med postnummer, deri kan der ses hvor mange som bor i Kommune 5 bestyrelsesmedlem mer + ægtefæller + diverse pårørende + ad hoc som på Rosengaardcentret m.m. 7 3.

10 I.F. Silkesind Kirkens Korshær I.F. Silkesind er en forening for psykisk sårbare og borgere med psykiske problemer, som ikke gør brug af andre foreninger. Formålet med foreningen er: - At flere med psykisk sårbarhed/sygdom kommer til at dyrke motion. - At rekruttere flere medlemmer, ikke mindst de unge. - At skabe større livskvalitet for det enkelte medlem gennem idræt og motion. - At styrke den enkeltes selvtillid og selvværdsfølelse - At skabe et større netværk mellem psykisk sårbar/syge, pårørende og frivillige personer udenfor det psykiatriske system. - Fortsat undersøge behovet for og arbejde for følgeordninger Kirkens Korshærs formål er at hjælpe nødstedte mennesker hjemmehørende i og omegn sammen med alle vores frivillige. Vi tilbyder dem et fristed i form af vores varmestue, derudover har vi et aktivitetscenter samt en genbrugsbutik, hvor nogle af vores brugere er i jobaktivering. Målgruppen er mennesker med mange forskellige alvorlige problemer herunder ensomhed, psykiatrisk sygdom, misbrug, angst, hjemløshed, prostitution, lavt selvværd, dårlig økonomi og meget andet. 7 og alle bosiddende i Kommune ca.25 heraf 2 bosiddende i Kommune

11 KLO, kultur og litteratur orientering Kulturhus Sønderport Kvindehusforening en i Klo startede i 198 Ole Størup som en organisation i et forsøg på at oprette et lydbogsbibliotek med den filosofi, at blinde og andre synshandicappede også skulle have glæde af den trykte tekst Formål: Fortsat udvikling og vedligeholdelse af vores specialbibliotek, der har til formål at indlæse faglitteratur til børn, unge og voksne, der har problemer med den trykte tekst enten fordi de er blinde, ordblinde eller andet handicap, der gør, de ikke kan læse en bog Kulturhusets hovedformål er: - At skabe grobund for kulturudvikling i - At skabe muligheder og rammer for levende kultur - Det er brugerne, der skaber indholdet - At samle folk (interesse fællesskaber på tværs) - At skabe et mangfoldigt kulturliv. OGSÅ for de smalle aktiviteter - Koncerter, kreativt miljø, udstillinger, dans, teater, KHF består af en gruppe frivillige kvinder, der dækker Krisecenters aften- og nattevagter. Opgaven består i at besvare tel. henvendelser og/eller modtagelse af voldsramte kvinder og deres børn samt give dem omsorg. Svært at angive i tal, men vi opretter ca. 1 til 15 nye brugere hvert år. ca 5-7 fra Kommune 5 ca 9% i silkeborg Kommune -8 år heraf 6-8 fra Kommune Af frivillige er der i dag 16, hvoraf de 15 sidder rundt om i landet og indlæser bøgerne og den ene sidder på kontoret i Vejen og gør bøgerne klar. Kulturhuset har 12 frivillige - fordelt på flere forskellige grupper; cafégruppe, håndværkergruppe, teatergruppe osv

12 Kvisten Mandecentret Tilbyder terapi og støttende samtaler og gruppeterapi til unge og voksne - mænd og kvinder - der har været udsat for seksuelle overgreb og pårørende. Vi er alle uddannede eller under uddannelse terapeuter indenfor psykologi og psykoterapi og har praktisk erfaring med terapeutisk arbejde. Vi prioriterer tillid, respekt og rummelighed i vores møde med klienterne og sigter mod en høj faglig standard i vores arbejde. Det sker bl.a. gennem erfaringsdeling, faglig sparring, supervision og kurser. Læs mere på Mandecentret har til formål, gratis og anonymt, at yde støtte og vejledning til mænd i krise og truende livssituationer med henblik på., at den enkelte mand og hans familie kan få et godt afsæt til at komme godt gennem krisen og undgå en social deroute. Undtaget er dog mænd med misbrugs- eller psykiatriske problemstillinger, som venligst visiteres videre til anden relevant rådgivning. Mandecentret s bestyrelse og rådgivere arbejder alle på frivillig, ulønnet basis. Alle potentielle henvendelser ang. overgreb. Sidste år havde Kvisten i alt 1 henvendelser. 6 klienter i individuel terapi og pr 1. marts var der 55 klienter i individuel- eller gruppeforløb hos Kvistens terapeuter 7-1 borgere alle fra Kommune 6 ca

13 Mødestedets Venner Natteravnene i Kjellerup Foreningens formål er: a) at støtte op om Mødestedets unikke karakter som et åbent uvisiteret væresteds-tilbud for nuværende og tidligere psykisk sårbare. b) at bakke op om Mødestedets aktiviteter og traditioner. c) at medvirke til at skaffe midler til Mødestedets aktiviteter. d) at udbrede kendskab til Mødestedets virksomhed og tale dets sag i offentligheden. Foreningens formål er, at skabe større lokal tryghed, og livs-glæde, specielt blandt børn og voksne. Samt blandt de ældre. Med bl.a. mindre vold, hærværk, misbrug og småkriminalitet til følge. Vi er på gaden formiddag, eftermiddag og aften samt i weekenderne om aften og natten, På forskellige tider for med vores tilstedeværelse at skabe tryghed. Alle nuværende og tidligere psykisk sårbare størstedelen fra Kommune 2 Alle

14 Natteravnene i Osteoporoseforeni ngen, lokalafdeling Natteravnene er ansvarlige voksne, der gør en frivillig indsats for at skabe mere lokal tryghed og livsglæde, ved at være til stede blandt børn og unge på relevante tidspunkter og steder. I har vi stor opbakning af politi og SSP og vi indgår i et projekt kaldet Tryg Natteliv Vi går rundt i nattelivet for de unges trygheds skyld og vi har altid tid til at lytte og tid til en snak. Vi færdes kun udendørs, synlige, observerende og klar til at hjælpe ``forulykkede`` børn og unge sikkert hjem. Vi går i gaderne i midtbyen hver fredag og lørdag nat. Er der særlige ungdomsarrangementer deltager vi også her. I forbindelse med større arrangementer, f.eks Ild regatta, og Riverboat stiller vi ekstra hold. Vi deltager også ved Sidste Skoledag. - udbrede kendskabet til osteoporose/knogleskørhed lokalt - udbrede kendskabet til forebyggelse/behandling - arbejde for tilgang af medlemmer - udbrede kendskabet til foreningen i området - forvalte de midler, afd. får stillet til rådighed, for at udfylde sine opgaver - arbejde for bedre behandlings- og støttemuligheder i områ-det Alle børn og unge der færdes i by i aften og natte timer og trygheden hos deres forældre (De fleste fra ) 15 alle fra Kommune 45 5 bestyrelsesmedlem mer

15 ProAktive Diabetikere Red Barnets familie oplevelsesklub Røde Kors Besøgtjeneste Røde Kors Kjellerup Vi er en gruppe mennesker, som har besluttet, vi ikke vil død på grund af vores diabetes. Så vi har en adfærd, der gør, at dette ikke vil ske. Mål: Vi alle har et godt liv og har lægens ord for, at vi er velregulerede diabetikere Klubben henvender sig til familier, som af den ene eller anden årsag ikke har overskud til at tage på udflugter og få oplevelser med deres børn. Vi vægter nærmiljø, udeliv, sund mad og samvær højt. Formålet er, at børn og forældre sammen får nogle gode, sjove, spændende og lærerige oplevelser, og at både forældre og børn får mulighed for at udbygge deres sociale netværk Besøgstjenesten formidler besøg til ældre og ensomme mennesker der har brug for kontakt. Evt. hjælp til indkøb eller gå en tur, måske har de brug for en ledsager til lægebesøg m.m. Besøgsvenner, som året rundt besøger syge, dårligt gående ældre eller yngre mennesker, som er ensomme Der er ca. 4. registredede diabetikere i Kommune I løbet af 214 forventer vi at have været i kontakt med 1-2 diabetikere og deres familie Vi har ca familier (svarende til imellem 4-5 personer) 85 alle bosiddende i Kommune 4 alle bor i kommune 4 12 vi har ca besøgsvenner for øjeblikket

16 Røde Kors Kjellerup Afdeling Scleroseforeninge ns Lokalafdeling i Det frivillige arbejde består i at fremstille og videresende "nørkletøj" til lande over hele verden, der har brug for det. Forsendelsen sker via en pakkecentral i Kliplev. Der sendes bl.a. til Hviderusland, Tajikistan, Liberia, Laos. Disse lande blev der sendt til i 212. Forsendelserne går fra Røde Kors i Danmark til Røde Kors eller Røde Halvmåne i de pågældende lande. Det er Lokalafdelingens opgave at lave arrangementer af oplysende og social karakter for Scleroseforeningens medlemmer i. Sygdommens karakter betyder for mange, at de bliver hæmmede i deres fysiske og sociale liv. De risikerer således at blive efterladt ensomme i deres hjem, uden muligheder for et indholdsrigt liv i samvær med andre. Vi har til formål at skabe et socialt netværk for dem med berigende oplevelser både for hjertet og hjernen Der bliver årligt sendt 3-35 tons tøj, som uddeles til fattige i de pågældende lande alle fra kommune

17 Selvhjælp Med udgangspunkt i selvhjælpsmetoden tilbyder vi børn, unge og voksne 1) at deltage i grupper, 2) individuelle samtaleforløb, samt 3) udvikle nye initiativer (i samarbejde med borgere, foreninger, kommunen og andre samarbejdspartnere). Det forventes at mindst 4 børn, unge, voksne vil få gavn af Selvhjælp s tilbud i 214 Lige nu har vi 68 frivillige tilknyttet, og uddanner 1-15 nye okt. 213 Krolf Selvhjælp har til formål at formidle kontakt mellem mennesker, der står med de samme problematikker (sorg, skilsmisse, sygdom, ensomhed osv.), så de via erfaringsdeling kan arbejde sig gennem fælles udfordringer i et struktureret, støttende og konstruktivt netværk. Vi har fået bane ved Toftevang Ældre center hvor det er til stor livskvalitet for beboerne, vi drikker kaffe sammen med beboerne efter de har været ude og slå nogle slag på banen ergoterapeuten ser det også som en god balance træning der også bruger banen når dagcenter beboerne er inde på centeret. pengene skal bruges til at vedligeholdelse af banen og køller og kugler samt vi også laver gril aftener vi bager til kaffen til dem der er ude sammen med os vi er 12 medlemmer af foreningen og på Toftevang/dagcenter er der ca. 2 brugere der er 12 personer der er frivillige forældrene til den på 4 år er med i gruppen 375.

18 Oaseskirkes Sociale arbejde Parkinsonklub Retshjælp Formålet: At støtte udsatte og vanskeligt stillede familier i ved at tilbyde praktisk hjælp og netværk. Målgruppen er udsatte og vanskeligt stillede enlige forældre med børn - og andre udsatte familier - en del af dem nydanske. Målgruppens situation kan bedst karakteriseres ved manglende job, overførselsindkomst, langtidssygemelding, manglende energi og overskud i hverdagen, spinkelt netværk, ensomhed, dårlig økonomi og til tider håbløshed og en manglende tro på en god og positiv fremtid. Klubbens formål er ad frivillighedens vej løbende at afholde arrangementer for parkinsonramte i Kommune. Erfaringsmæssigt har klubbens aktiviteter vist sig fremmende på forebyggelse af den ensomme parkinsonpatient. Konkret viser det sig ved god opslutning om klubbens virksomhed At yde gratis retshjælp og bistand til sagsbehandling for rådsøgende i -området. Rådgivning og sagsbehandling ydes hovedsageligt af 7 jurastuderende, der arbejder ca. 12 timer ugentlig, men alene efter gammel sædvane og bevillingens størrelse aflønnes med studentertimetakst for 2,25 timer pr. uge. Herudover deltager 5 telefonrådgivere (jurister), 1 volontør (jurist)og en IT-medarbejder i retshjælpens arbejde og rådgivning på ren pro bono-basis. Daglig leder og sekretær modtager delvis aflønning i supplement til den frivillige indsats. 15 alle bosiddende i kommune 12 heraf 1 i Kommune Ca hovedparten fra Kommune , hvoraf 9 modtager delvis beskeden aflønning. Den frivillige indsats andrager i alt ca. 12 t/uge

19 Roklub, handicapafdelinge n Handicapafdelingen ledes af 5 frivillige, der alle er roere. Afdelingens ene mål er at vedligeholde/forbedre senhjerneskadedes fysiske formåen ved træning i roklubbens træningslokale og evt.ved roture på vandet. Afdelingens andet mål er at skabe et tilholdssted med trivsel, venskaber og hygge. (hjerneskaderne skyldes oftest hjerneblødninger og alkohol Der er 22 medlemmer i afdelingen -et passende antal i forhold til pladsen38-7 år alle fra Kommue 5 SIND - Nettet i Aarshus SIND`s Pårørenderådgivni ng SIND-NETTET er en selvstændig organisation under Landsforeningen Sind- og tilknyttet SIND Århus Kreds. SIND-NETTETS primære formål er at rekruttere frivillige personer og tilføre dem viden, så de kan besøge psykiske syge i eget hjem Målgruppen er psykisk syge/sårbare som enten har været-eller stadig er tilknyttet det etablerede system indenfor psykiatrien. Aldersgruppe er 2-7 år Formålet med SIND s Pårørenderådgivning. - at tilbyde gratis rådgivning, vejledning, støtte og undervisning til pårørende til sindslidende i Region Midtjylland. - at rådgivningen kan kontaktes anonymt, hvis det ønskes. - at forebygge psykiske og sociale problemer ved at etablere pårørende-grupper med støtte efter behov. - at formidle oplysning og viden til pårørende til sindslidende og andre instanser. - at formidle erfaringer fra rådgivningen videre til andre relevante grupper. Derudover tilbyder vi undervisning, Der er 15 borgere. (1 på venteliste alle fra Kommune Forventet antal borgere: 2 personer svarende til 2 gruppeforløb med tovholder og frivillige. Ca 5 personer som henvender sig på telefonrådgivningen. I alt personer 7 personer fra. Dertil kommer frivillig assistance fra Aarhus, hvor organisationen har 3 frivillige + fagpersonale 15 I gruppeforløbet én frivillig pr gruppe. I telefonrådgivningen er der altid 1-3 frivillige. Organisationen har 3 frivillige i Aarhus

20 kursustilbud, foredrag og oplysende møder. Målgruppe: Alle der er pårørende til en med en psykisk sygdom. I vil vi gerne fokusere på unge pårørende Stafet For Lievt i Svømmeklubben Gigt og Bevægelse Stafet For Livet har til formål at danne netværk blandt Fightere, som er mennesker der har hørt ordene "du har kræft", danne netværk blandt lokale støtter til kræftramte smat at nedbryde tabuer omkring det at have kræft. Alle borger fra Kommune 1. At tilbyde adgang til frivillig selvtræning på foreningsbasis i varmtvandsbassin uden visitation eller lægeordination for selvhjulpne personer med ondt i bevægeapparatet, gigt, ledsmerter eller med behov for genoptræning efter skader og operationer. 2. At tilbyde arrangementer og socialt samvær, udflugter og deltagelse i kulturelle arrangementer. Målgruppen er principielt alle men aktiviteterne er i praksis primært rettet mod personer 6+. ca.5 med potentiale til udvikle sig til 2 eller flere Alle foreningens medlemmer alle bosiddende Kommune 5 ca.7-1 TVRZ under, Frikirkens Børn og unddomsforening TVRZ er et frivilligt socialt arbejde for børn i kvarteret omkring Lupinvej og Resedavej. Formålet er at skabe relationer på tværs af alder, køn, etnisk baggrund og religion, samt at give børnene nogle gode oplevelser i deres lokalmiljø. Målgruppen er børn fra 8-13år 1 alle bosiddende Kommune 2 1.

21 ULF /Ry Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF) er en forening for og drevet af udviklingshæmmede. Foreningen driver politisk fortalervirksomhed, oplysningsarbejde om forældreskab, demokrati, alkoholmisbrug, økonomi, mobning, sex osv., vi tilbyder anonym rådgivning, kurser, fester, ferieture osv. I vores /Ry lokalkreds har vi udviklingshæmmede frivillige som selv planlægger og arrangerer aktiviteter for andre udviklingshæmmede. Vores hovedformål er at hjælpe udviklingshæmmede med at blive en del af samfundet, så de er på lige fod med alle andre, blive mere selvstændig og bedre til at mestre eget liv samt at vise hvordan de kan yde en frivillig indsats til gavn for andre udviklingshæmmede Vi regner med, at der kommer ca. 3 til hver aktivitet 5 Ungdommens Røde Kors, Ferielejr Påruplejren Ungdommens Røde Kors har til formål: at arbejde for og med sårbare børn og unge, gennem både afhjælpende og forebyggende aktiviteter. For at sikre dette skal Ungdommens Røde Kors bl.a.: opstarte og fastholde aktiviteter for sårbare børn og unge på områder, hvor der er behov herfor, give flest mulige unge både i og uden for organisationen viden om og forståelse for Røde Kors-bevægelsens ide, principper og arbejde, Det er på den baggrund, at vi hvert år arrangerer ferielejr for en stor gruppe af udsatte børn, der i mange tilfælde ellers ikke vil have mulighed for at komme på sommerferie 75 børn fra Region Midtjylland Der deltog 22 børn fra Kommune i 213. Vi har endnu ikke deltagerliste for lejren 214, men har altid mange børn fra

22 Ældre Sagen Gjern afdelingen Ældre Sagen Them Lokalbestyrelse Ældresagen Lokalafdeling Ældre Sagen har ca. 25 besøgsvenner, der en gang ugentlig besøger en medborger i gl. Gjern Kommune, der er gangbesværet eller kørestoldsbrug ere. Vi har frivillige der er demensaflastere. Vi arranger 4 søndags cafeer i vinterhalvåret. Ledsager tjeneste til læge/hospital/offentlig myndigheder. Handy mand til tjeneste vedr. småting i hjemmet. Vi har fået et korps af frivillige til "vågetjenesten" der kan træde hjælpende til hos uheldbredlig syge og deres pårørende Almennyttig forening,at virke for ældres sag og tale de ældres sag overfor kommunen,regionen, folketinget og andre der træffer beslutninger på ældrebefolkningens forhold Social-humanitær forening der på frivillig basis bidrager med hjælp, omsorg og nærvær til ældre medborgere, som har behov herfor og medvirker samtidig til at understøtte den enkeltes værdighed, respekt og selvbestemmelse, så den ældre medbor- ger kan få en aktiv og meningsfuld seniortilværelse Forventet antal borgere: ca. 25 besøgsmodtagere og 75-1 til søndags cafeer 8 alle bosiddende i Kommune IT undervisning: ca.5, Sprog ca.3 andre tilbud og aktiviteter ca SAMLET BELØB , Frivilligcentret 3. Formandspulje 75. I alt kr ,

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem 1 Børns Vilkår Rådgivning til børn og unge 2 Ungdommens Røde Kors Oplevelser for børn af udsatte familier 3 Natteravnene i Aabenraa Skabe tryghed for unge i nattelivet 4 Red Barnet, Aabenraa Netværk for

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet,

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet, Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde 18 pr. 1.april 2008 for indsatsområderne: Flygtninge og indvandrere: Ansøger: 1. Klub Heimdal. Kontaktgruppen for flygtninge/indvandrere i. 2. Flygtningevennerne

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

Tilskud fra puljen "Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt", 2013

Tilskud fra puljen Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt, 2013 Kvinderådgivningen Brunhilde Kvinderådgivningen Brunhilde - Kurser for frivillige 2013 11.500 8731-0002-05 Kvindecenterfonden Kvindecenterfonden Dannerhuset - kurser for frivillige i 2013 40.000 8731-0003-06

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem Ansøgninger vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 2017 1. ansøgningsrunde Børn/unge: Dok. 1 Dansk Præmatur Forening 2 Ungdmens Røde Kors Støtte og rådgivning til familier og fagpersoner til for

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger oktober - 18 midler Ansøger april - Aktivitet Ansøgt beløb Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS 15.000 kr. LMS arbejder for at skabe bedre rammer for personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Ansøgninger april midler

Ansøgninger april midler Ansøgninger april 2013-18 midler Ansøger Bevilget beløb i 2012 2013 - Aktivitet Ansøgt beløb i april 2013 Lokal forankring Rungsted Sogns Menighedspleje Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter

Læs mere

Postkort til Byrådet

Postkort til Byrådet Postkort til Byrådet Mandecentret.dk Kriseramte mænd v/skilsmisse, parbrud, samværsproblemer og arbejdsløshed, sygdom Samtaler Støtte Bisidderfunktion Finde støtte hos ligestillede/netværksmøder Rådgivning

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket)

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Frivillighedsudvalg Referat Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Afbud fra Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 14 Godkendelse af referat fra møde den 25. februar

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets indstilling for 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven i 2012.

Læs mere

Bilag 1 til pkt. Tilskud til frivilligt socialt arbejde, Serviceloven 18. Efterår 2014

Bilag 1 til pkt. Tilskud til frivilligt socialt arbejde, Serviceloven 18. Efterår 2014 Beskrivelse af foreningernes/projektets formål, hvad der søges til og Administrationens vurdering. 1. Foreningen Familierum, Glostrup. Foreningens formål er at skabe netværk, hvor forældre kan udveksle

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2017

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2017 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2017 Heinz K & Rold Dolls MUSIK KONCERT Foto: Klaus Rasmussen Gratis musik på Gammel Torv. Koncert for musikelskere med bandet Heinz K & Rold

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn)

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) 1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) AnsøgerNavn Projekttitel 2015 2014 2013 Backspin Social Cafe for socialt udsatte familier 70.000 BenzoRådgivningen

Læs mere

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014 Budget for 337.299 kr. Bevilget til sundhedsfremmende tiltag i henhold til Overført fra Årets frivillige sociale pris 22.341 kr. - 4.000 kr. Sundhedspolitikken eserveret til nye foreninger i - 3.500 kr.

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2008 2. runde Nr.: 1 Kontakt mellem Mennesker 2 Ældre Sagen -Gudme Nyt uddannelsesforløb for frivillige sociale foreninger Tillægsansøgning til oprindelig ansøgning,

Læs mere

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018 79 - tilskud til aktiviteter 2018 Fordeling af 79-puljen til aktiviteter 2018 Nr Forening Projekt Målgruppe Projekts hovedformål 1 Aktivitetscentret VOC Aktivitetscenter for Udsatte, ITsvage, Pårørende

Læs mere

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge,

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge, Overordnet målgruppe Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøgers navn Forvaltningens kommentar Søger penge til at yde tilskud til børn, som ikke har råd til at deltage i fritidsaktiviteter. Broens arbejde vurderes

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2016/0000050 Dato: 5. februar 2016 Titel: Administrationens bemærkninger til ansøgningerne Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Dansk Landsforening for hals- og mundhuleopererede

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Demens Tilbud om støtte, træning og samvær

Demens Tilbud om støtte, træning og samvær Demens Tilbud om støtte, træning og samvær Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for en gruppe sygdomme, der angriber hjernen og svækker de intellektuelle funktioner. Mennesker med demens har

Læs mere

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Unge på vej Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Måske tror du, at du er den eneste, der oplever svære tanker, men sandheden er, at der formentlig er mange andre i din klasse, der gør sig mange af de samme

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg

Projekt forebyggende hjemmebesøg Projekt forebyggende hjemmebesøg Del 1: Kort sammenfatning af rapporten Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Sundhedsafdelingen

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2015

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2015 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2015 LUNDBYE-VARDINGHUS-GUDNASON JAZZ KONCERT Gratis koncert for jazz- og musikelskere på Gammel Torv med trioen Søren Lundbye (piano), Henrik

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Nr. Ansøger Aktiviteten/projektets formål Beskrivelse Ansøgt beløb Bevilling 1. Alkorådet (søgt begge puljer) Rådgivning og oplysning til misbrugeren

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede 18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede Alm. 18 Projekter Dokumen Bemærkning tation for til an- 2014 ca. Forening Ansøgt Beløb Ansøgt

Læs mere

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015 Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde Budget for 349.711 kr. til indsatser under Sundhedspolitikken 79.700 kr. Overført fra 45.539 kr. 164.500 kr. isponeret og reserveret til et særligt brobygningsprojekt

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen - 2016

Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Nr. Forening Kort beskrivelse Ansøgt 2016 Bevilliget 2016 Bevilliget 2015 Kategori Planlægning af 2 årlige 1 Vejlefjords Venner arrangementer for 5.000 Sygdomsgrupper og

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Kristian Buhr Velkommen til Bedre Psykiatri Aarhus tilbud på Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Med denne pjece vil vi oplyse om, hvilke tilbud vi har til pårørende til personer med en psykisk

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Ballerup Kommune har en række tilbud til demensramte borgere og deres pårørende. Her i pjecen kan

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Vil du vide mere? Kommunens hjemmeside: www.ballerup.dk Demenslinien - telefonrådgivning: 5850 5850 Alzheimerforeningen: 3940 0488, www.alzheimer.dk www.videnscenterfordemens.dk Når hukommelsen svigter

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Forord I Ældre Sagen har vi talt med ældre mennesker, der modtager hjælp, om, hvad et værdigt liv er for dem. Vi har blandt andet

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Juli 2015 Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Vesthimmerlands Ungeteam

Vesthimmerlands Ungeteam Vesthimmerlands Ungeteam Ungeteamet er et gratis tilbud til børn/unge og deres forældre, hvor barnet/den unge som udgangspunkt ikke allerede er i kontakt med socialforvaltningen. Ungeteamets arbejdsområde

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 Frivilligmarked 2014 Lørdag den 30. august kl. 11.00-15.00 på Gammel Torv i Aalborg Hvert år i slutningen af august afholder De Frivilliges

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Svære alkoholskader er ingen hindring for et bedre liv Vores mål er at hjælpe mennesker, der er svært alkoholskadede,

Læs mere

Skema over ansøgere 1. runde 2016

Skema over ansøgere 1. runde 2016 Skema over ansøgere 1. runde 2016 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering støtte støtte 1. Ældre Sagen Aktiviteterne omfatter blandt andet tryghedskald, besøgstjeneste, demenscafé,

Læs mere

Sagsnr. Ansøgere Ansøgt kr. Afslag kr. Bevilling kr. Flerårig 45.500 15.500 30.000. 4 Idrætsforeningen Kæmperne 60.000 30.000 30.

Sagsnr. Ansøgere Ansøgt kr. Afslag kr. Bevilling kr. Flerårig 45.500 15.500 30.000. 4 Idrætsforeningen Kæmperne 60.000 30.000 30. Ansøgninger 2015 1 Sagsnr. VOKSNE MED SINDSLIDELSE 1 Angstforeningen 84.876 44.876 40.000 2 Benzorådgivningen, Landsforeningen SIND 45.500 15.500 30.000 3 DepressionsForeningen 13.000 3.000 10.000 4 Idrætsforeningen

Læs mere

I alt 823.506 723506-208406

I alt 823.506 723506-208406 Tilskud 18 midler 2010 Kt. 599 00 120-50 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap april 2010 Samlet budget 1.700.000 politisk besparelse 185.000 1.515.000 34% til Frivillighusene 515100 25%

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1/2017

NYHEDSBREV NR. 1/2017 SELVHJÆLP Ringkøbing-Skjern NYHEDSBREV NR. 1/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om et nyt tilbud: Åben café for alle, der har erhvervet en senhjerneskade samt deres pårørende. Selvhjælp Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Servicedeklaration Socialpsykiatri Nord

Servicedeklaration Socialpsykiatri Nord Lovgrundlag Servicedeklaration Socialpsykiatri Nord Lov om Social Service 85. Kommunen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har

Læs mere

Kvantitativ status på milierådgivningerne

Kvantitativ status på milierådgivningerne Københavns kommunes Socialforvaltning Kvantitativ status på milierådgivningerne Børnefamiliecenter København 2012 Indhold Børnefamiliecenter Københavns Familierådgivninger... 2 Kendetegn ved Familierådgivningernes

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Notat vedr. analyse af Værestedet.

Notat vedr. analyse af Værestedet. HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDL. Dato: 20.07.2009 Notat vedr. analyse af Værestedet. Værestedet flytter pr. 1.9.2009 til nye lokaler i Humlehuset på Bryggerivej. Efter aftale med direktør Ulla Andersen er der

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset Fraværende: Inge-Lise Kofoed Beck Pkt. Tekst Side 19 Budget/regnskab 1 20 Godkendelse af referat fra møde den 26. februar

Læs mere

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Odense d.1. august 2008 Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Udarbejdet af Louise Munk Poulsen Karen Thomsen Pia Bache Mikkelsen Koordinator i Medlem af SINDs besty- Formand for SIND

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

Kvalitetsstandard. Aktivitetscentre. Social og Omsorg 2008. Kvalitetsstandarder - Aktivitetscentre

Kvalitetsstandard. Aktivitetscentre. Social og Omsorg 2008. Kvalitetsstandarder - Aktivitetscentre Social og Omsorg 2008 Kvalitetsstandarder - Aktivitetscentre Kvalitetsstandard Aktivitetscentre Godkendt af Udvalget for Social og Omsorg den 08. August 2007 Indledning Aktivitetscentrene drives som selvstændige

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere