Omfanget af målgruppen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omfanget af målgruppen."

Transkript

1 Foreningens navn Beskrivelses af foreningens frivillige social arbejde Omfanget af målgruppen. Antal frivillige hjælpere Beslutning på Socialudvalgs mødet. 214 Aflastere i Demensramte Familier At hjælpe og aflaste mennesker med en demenssygdom og deres pårørende Demente mennesker på skærmede enheder, i hjemmene, i pårørendegruppen. Vores aktivitetsområde er bredt, så et nøjagtigt antal er ikke muligt. 13 Alderslyst Gymnastikforening Alderslyst Indre Mission Foreningens formål er som udgangspunkt at alle kan dyrke idræt. Målgrupperne vi koncentrerer os om er bl.a. foreningsløse børn, unge og 2- sprogede voksne. Inaktive børn og unge eller unge med specialbehov Formålet er at forkynde evangeliet og samtidig være et socialt samlingssted for ældre, der gerne vil høre om bibelens beretninger samt emner af mere folkeoplysende karakter. Vi ønsker at skabe et socialt netværk for troende ældre og ældre, der er interesseret i kristendommen ved hjælp af forkyndelse, foredrag, sang, kaffe og udflugter Alle børnene bor i Kommune (5) 4 alle bosat Kommune

2 Astma-Allergi Foreningen Bedre Psykiatri Foreningens formål er at forbedre livskvaliteten, såvel socialt som medicinsk, for alle der direkte eller indirekte er berørt af overfølsomhed herunder specielt astma og allergi. Foreningens formål fremmes ved: - At afholde aktiviteter for alle børn og unge til forbedring af deres livskvalitet. - At tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningsloven. - At tilbyde undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, forældre/børn aktiviteter samt andre oplysende og sociale tiltag for alle til fremme af foreningens formål Målgruppen er pårørende til psykisk syge, professionelle inden for det offentlige, behandlere og den brede offentlighed Aldersgruppen er børn og unge fra hele landet mellem 1 og 17 år, der lider af astma, allergi og/eller eksem Det må påregnes, at hvert 1. barn i Kommune har astma mellem 1 og 15 I lokalforeningen er vi 4 aktive i bestyrelsen samt suppleanter 2.6 Blå Kors Danmark Blå Kors Danmark er en kristen social organisation, som forebygger misbrug af alkohol og andre rusmidler og hjælper mennesker, som er i nød på grund af alkohol og andre rusmidler. Blå Kors har indgået samarbejde med kirker og menigheder fra nydanske familier og et tilsvarende antal danske kontaktfamilier

3 Børns Vilkår Børns Voksenvenner Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der i 35 år har arbejdet for at sikre børns ret til en god barndom og et godt liv, med en særlig indsats for børn som har det svært. Børns Vilkårs formål er at arbejde for at styrke og forbedre børn og unges vilkår, opvækst og udviklingsmuligheder i Danmark (jf. foreningens vedtægter stk. 2). Formål. At etablere kontakt og oprette venskaber mellem udsatte børn, familier med et spinkelt netværk (herunder familier med anden etnisk baggrund end dansk) og ressourcestærke voksne. Målgruppe: Udsatte børn mellem 6 g 18 år, familier med små børn ( -6 år) uden eller med et spinkelt socialt netværk og voksne frivillige med overskud og empati. Analyser af svarene på spørgsmålene om bopælskommune viser, at ca. 3,3 % af de brugere, der oplyser deres kommune, bor i Kommune. Det anslås, at omkring 1.25 af rådgivninger i 214 vil være til børn, unge og forældre, som bor i Kommune. Det estimeres, at en relativ andel af de ubesvarede henvendelser ligeledes er fra børn og unge i kommunen ca 1 personer stortset alle bosiddende Kommune Ca

4 Cafe Sygemeldt (som er en undergruppe af syg i ) Cyberhus (Center for Digital Pædagogik) Cafe Sygemeldt blev dannet af en gruppe langtidssygemeldte i Kommune i 211, og fungerer med 2 møder pr. måned, hvor formålet er at støtte udsatte borgere i den proces man er igang med (arbejdsprøvning, langtidssygemelding, jobsøgning mm.) og holder humøret oppe hos hinanden. Det kan være et stort pres for den enkelte og dennes pårørende at være langtidssygemeldt, og i denne gruppe kan man få støtte og humøret op igen. Gruppen er åben for alle og møderne er annonceret på gruppens facebookside. Det er en frivillig gruppe, hvor man skiftes om ansvaret for at åbne lokaler og lave kaffe/kage og sørge for hyggelige rammer. Gruppen har ingen indtægter og ingen kontingentopkrævning Vores formål er at styrke den tidlige og forebyggende indsats over for det enkelte barn ved at motivere og støtte barnet i at opsøge og modtage hjælp fra eget netværk og fra de relevante tilbud i kommunen, samt støtte børn og unge, som allerede er tilknyttet et kommunalt behandlings- og/eller støtteforløb, i at gennemføre det, der tilbydes i Kommune. Den primære målgruppe er udsatte børn og unge fra ca. 9 til 18 år, med hovedvægt på børn og unge i alderen år. Målgruppen er alle voksne i Kommune der via sygemelding eller andet er kommet i klemme i systemet. Alle har brug for lidt opmuntring til at klare den lange sygeperiode, arbejdsprøvning eller andet og den nye hverdag man nu kan se frem til. På gruppens facebookside er vi 211 personer der af og til/eller fast benytter tilbuddet om møder der afholdes i lokaler som 3F stiller gratis til rådighed i. Bosiddende i Kommune En optælling viser, at der i år 212 var knap 47. unikke besøgende fra Danmark om året på Cyberhus.dk - Af de lidt over 47. besøgende kommer de besøgende fra Kommune Alle er frivillige og skiftes til at tage sig at de praktiske opgaver i forbindelse med møder, facebook opdateringer mm ca. 1

5 Dansk Handicap Forbund, afd. Vores målsætning er et samfund for alle. Man møder mennesker som man har lyst til at være aktive sammen med. Handicappede og ikke handicappede. Vi lægger stor vægt på fællesskab, og vi har aktiviteter hver 14. dag: Bankospil, foredrag, film, underholdning, teater, udflugter og festlige sammenkomster 4-5 personer - alle bosiddende i Kommune ca 1-15 Dansk Røde Kors Flytningsarbejde Danske Døvblinde Dansk Røde Kors flygtningearbejde har til formål at hjælpe med at få et godt liv i Danmark Vi hjælper med lektiehjælp forståelse af papirer fra det offentlige samler skabe hænger lamper op og giver støtte til dem der har brug for nogen at snakke med når de er kede af det og alt muligt andet Der søges om økonomisk støtte til erfagrupper for døvblinde. Erfagrupperne har flere funktioner og fungerer som selvhjælpegrupper, sociale netværksgrupper og støtte grupper. De bruges til at give eller vedligeholde deltagernes livskvalitet og lyst, at give redskaber af både psykisk og fysisk karakter til at kunne leve med det dobbelte handicap Borgere fra Kommune 8 personer heraf en fra Kommune

6 DBS Dansk Blinde Samfund)klub Demenscafeen i Mariehøj v. frivillige Aflastere Diabetesforeninge n DBS Klub er en selvstændig forening med en bestyrelse bestående af 4 blinde eller stærkt svagtseende personer. Formålet er via specielt tilrettelagte arrangementer at bringe den enkelte synshandicappede medborger ud af sin ensomhed og isolation, blive mere selvhjulpen og bevidst om sine muligheder for også at kunne deltage aktivt i det almene samfundsliv. Mennesker med en demenssygdom samt deres pårørende/nærmeste, der kommer i Demenscafeen i Mariehøj Sognehus d.3. onsdag i hver måned. Alle med en demenssygdom inde på livet er velkomne. Uformelt / ingen tilmelding Give bedre livsvilkår for diabetesramte personer. Målgruppen er diabetes 2 patienter i kommune Målgruppen er alle medborgere i kommune med nedsat eller helt manglende synsfunktion og disses pårørende i bredeste forstand - Alle fra Kommune Varierende fra 6-8 til Målgruppen består af ca. 4 patienter i kommune mellem 6-8 personer 4 Der er pt. 4 frivillige tilknyttet projektet Festivand Formålet er at give alle udviklingshæmmede i SK og i retsen af Danmark en sansemæssig-kulturelsocial og kropslig oplevelse ca

7 Forældre og Fødsel, Lokalgruppe Midtjylland Frelsens Hjælp Meninghed Forældre og Fødsel er den eneste brugerforening, der offentligt taler kommende og nybagte forældres sag. Vores formål og kernesager er: 1. At sikre alle kvinder en god og tryg fødsel 2. At arbejde for, at alle kvinder får en god og tilstrækkelig ammerådgivning for at sikre den bedste start på livet for det lille nye barn 3. At arbejde for, at børnefamilien bliver prioriteret og familiens behov tilgodeses i forhold til politiske beslutninger Hjælpe socialt dårligt stillede børnefamilier med julepakker. Ca 6. borgere/år heraf ca 1 fra Kommune 7 familier med 1 til 5 børn i hver familie ca 7 3. Frivilligcenter Centret er sekretariat for pt 64 medlemsforeninger og er Kommunes viden- og kompetencecenter om frivilligt arbejde. Frivilligcentret er facilitator for samarbejdet mellem foreninger, borgere, kommune og virksomheder i oprettelsen af nye velfærdsalliancer. Frivilligcentret har en central rolle som udviklingskonsulent, og trækker det eksisterende foreningsliv ind i de kommunale sammenhænge, hvor kommunen ønsker at styrke og udvikle på frivilligheden. På den måde understøttes de demokratiske processer bag foreningslivet, og civilsamfundet får de bedste betingelser for at vokse og udvikles. Formål: Det overordnede formål med kurset er at klæde lederne på til at skabe det gode frivilligmiljø. Det konkrete kursusformål er at tilbyde ledere af frivillige et læringsrum hvor de BÅDE lære en ny arbejdsmåde og proces OG får konkrete input og inspiration til egne udfordringer. Mål: Efter endt kursus kan deltagerne hver især gennemføre en kollegial supervision med reflekterende team. Deltagerne vil kunne fungere som interviewer over for en fo-kusperson, adskille proces fra indhold, styre det 3X 25 kursusdeltagere

8 reflekterende team og sikkert guide teamet frem i en lærende og kreativ proces, hvor den enkeltes udfordring munder ud i fælles læring. Frivilligforeningen Akut-Døgn Frivilliggruppen ved Børnehandicpcent er Gigtforeningen Guidalderklubben sejs Frivilligforeningen Akut-Døgns sociale arbejde har til formål er at skabe en hyggelig og afslappet atmosfære for borgerne ved Akut Døgntilbud Frivilliggruppen ved Børnehandicapcenter har til formål at bidrage til, at skabe glæde og oplevelser for børn og unge tilknyttet kommunes Handicapcenter At skabe bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med ondt i led, ryg og muskler. Forebyggelse og behandling af de forskellige gigtsygdomme. sociale samvær med mennesker i lignende situationer Formålet med foreningen er at skabe oplevelser så som udflugter underholdning og hyggelig samvær for ældre ensomme mennesker 6 pladser er til borgere fra Kommune og 6 pladser er forbeholdt Regionen Målgruppen er pt de børn og unge der er tilknyttet Børnecentrets bosted Solbo. Det er 14 fastboende, 7 børn og unge i aflastning og 8 børn i dagtilbud Alle medlemmer - men ca 4-6 prs 1147 medlemmer i og omegn. og målgrúppen bor i Ca 2 alle fra Kommune personer min

9 Hjernesagen Søhøjlandet Hypermobile og HMS Region II Målgruppe: Mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen og deres pårørende Formål: at forebygge at mennesker rammes af blodprop eller blødning i hjernen at sikre bedst mulig behandling og genoptræning af mennesker, der rammes af blodprop eller blødning i hjernen at sikre bedst mulig støtte til ramte og deres pårørende at bringe ramte og pårørende sammen i sociale netvæk - at lave aktiviteter og projekter, så ramte får mulighed for at komme udenfor eget hjem og opleve igen - at forebygge vore ramtes ensomhed Foreningens formål er at oprette interessegrupper i Region II til støtte for personer, som har hypermobile led, deres familier m.fl. at afholde offentlige foredrag og medlemsmøder m.v. at udbrede kendskabet til hypermobilitet og hypermobilitetssyndrom. at arbejde for bedre tilbud, behandling og træning til hypermobile. at støtte personer, som er kommet i klemme i det offentlige social-væsen. at søge midler, så kontingent, undervisning m.v. kan holdes på et lavt beløb Hvor stor er målgruppen: Ca Ca. 4 (Selvom man siger at hver 7. dansker rammes - dette vil give 3.) Ca. 1 % af befolkning har hypermobiltet og kan derfor have gavn af foreningens aktivitetervi ved ikke præcis hvilke postnumre der hører til kommune, men hvis I ønsker det kan vi sende vores medlemsliste med postnummer, deri kan der ses hvor mange som bor i Kommune 5 bestyrelsesmedlem mer + ægtefæller + diverse pårørende + ad hoc som på Rosengaardcentret m.m. 7 3.

10 I.F. Silkesind Kirkens Korshær I.F. Silkesind er en forening for psykisk sårbare og borgere med psykiske problemer, som ikke gør brug af andre foreninger. Formålet med foreningen er: - At flere med psykisk sårbarhed/sygdom kommer til at dyrke motion. - At rekruttere flere medlemmer, ikke mindst de unge. - At skabe større livskvalitet for det enkelte medlem gennem idræt og motion. - At styrke den enkeltes selvtillid og selvværdsfølelse - At skabe et større netværk mellem psykisk sårbar/syge, pårørende og frivillige personer udenfor det psykiatriske system. - Fortsat undersøge behovet for og arbejde for følgeordninger Kirkens Korshærs formål er at hjælpe nødstedte mennesker hjemmehørende i og omegn sammen med alle vores frivillige. Vi tilbyder dem et fristed i form af vores varmestue, derudover har vi et aktivitetscenter samt en genbrugsbutik, hvor nogle af vores brugere er i jobaktivering. Målgruppen er mennesker med mange forskellige alvorlige problemer herunder ensomhed, psykiatrisk sygdom, misbrug, angst, hjemløshed, prostitution, lavt selvværd, dårlig økonomi og meget andet. 7 og alle bosiddende i Kommune ca.25 heraf 2 bosiddende i Kommune

11 KLO, kultur og litteratur orientering Kulturhus Sønderport Kvindehusforening en i Klo startede i 198 Ole Størup som en organisation i et forsøg på at oprette et lydbogsbibliotek med den filosofi, at blinde og andre synshandicappede også skulle have glæde af den trykte tekst Formål: Fortsat udvikling og vedligeholdelse af vores specialbibliotek, der har til formål at indlæse faglitteratur til børn, unge og voksne, der har problemer med den trykte tekst enten fordi de er blinde, ordblinde eller andet handicap, der gør, de ikke kan læse en bog Kulturhusets hovedformål er: - At skabe grobund for kulturudvikling i - At skabe muligheder og rammer for levende kultur - Det er brugerne, der skaber indholdet - At samle folk (interesse fællesskaber på tværs) - At skabe et mangfoldigt kulturliv. OGSÅ for de smalle aktiviteter - Koncerter, kreativt miljø, udstillinger, dans, teater, KHF består af en gruppe frivillige kvinder, der dækker Krisecenters aften- og nattevagter. Opgaven består i at besvare tel. henvendelser og/eller modtagelse af voldsramte kvinder og deres børn samt give dem omsorg. Svært at angive i tal, men vi opretter ca. 1 til 15 nye brugere hvert år. ca 5-7 fra Kommune 5 ca 9% i silkeborg Kommune -8 år heraf 6-8 fra Kommune Af frivillige er der i dag 16, hvoraf de 15 sidder rundt om i landet og indlæser bøgerne og den ene sidder på kontoret i Vejen og gør bøgerne klar. Kulturhuset har 12 frivillige - fordelt på flere forskellige grupper; cafégruppe, håndværkergruppe, teatergruppe osv

12 Kvisten Mandecentret Tilbyder terapi og støttende samtaler og gruppeterapi til unge og voksne - mænd og kvinder - der har været udsat for seksuelle overgreb og pårørende. Vi er alle uddannede eller under uddannelse terapeuter indenfor psykologi og psykoterapi og har praktisk erfaring med terapeutisk arbejde. Vi prioriterer tillid, respekt og rummelighed i vores møde med klienterne og sigter mod en høj faglig standard i vores arbejde. Det sker bl.a. gennem erfaringsdeling, faglig sparring, supervision og kurser. Læs mere på Mandecentret har til formål, gratis og anonymt, at yde støtte og vejledning til mænd i krise og truende livssituationer med henblik på., at den enkelte mand og hans familie kan få et godt afsæt til at komme godt gennem krisen og undgå en social deroute. Undtaget er dog mænd med misbrugs- eller psykiatriske problemstillinger, som venligst visiteres videre til anden relevant rådgivning. Mandecentret s bestyrelse og rådgivere arbejder alle på frivillig, ulønnet basis. Alle potentielle henvendelser ang. overgreb. Sidste år havde Kvisten i alt 1 henvendelser. 6 klienter i individuel terapi og pr 1. marts var der 55 klienter i individuel- eller gruppeforløb hos Kvistens terapeuter 7-1 borgere alle fra Kommune 6 ca

13 Mødestedets Venner Natteravnene i Kjellerup Foreningens formål er: a) at støtte op om Mødestedets unikke karakter som et åbent uvisiteret væresteds-tilbud for nuværende og tidligere psykisk sårbare. b) at bakke op om Mødestedets aktiviteter og traditioner. c) at medvirke til at skaffe midler til Mødestedets aktiviteter. d) at udbrede kendskab til Mødestedets virksomhed og tale dets sag i offentligheden. Foreningens formål er, at skabe større lokal tryghed, og livs-glæde, specielt blandt børn og voksne. Samt blandt de ældre. Med bl.a. mindre vold, hærværk, misbrug og småkriminalitet til følge. Vi er på gaden formiddag, eftermiddag og aften samt i weekenderne om aften og natten, På forskellige tider for med vores tilstedeværelse at skabe tryghed. Alle nuværende og tidligere psykisk sårbare størstedelen fra Kommune 2 Alle

14 Natteravnene i Osteoporoseforeni ngen, lokalafdeling Natteravnene er ansvarlige voksne, der gør en frivillig indsats for at skabe mere lokal tryghed og livsglæde, ved at være til stede blandt børn og unge på relevante tidspunkter og steder. I har vi stor opbakning af politi og SSP og vi indgår i et projekt kaldet Tryg Natteliv Vi går rundt i nattelivet for de unges trygheds skyld og vi har altid tid til at lytte og tid til en snak. Vi færdes kun udendørs, synlige, observerende og klar til at hjælpe ``forulykkede`` børn og unge sikkert hjem. Vi går i gaderne i midtbyen hver fredag og lørdag nat. Er der særlige ungdomsarrangementer deltager vi også her. I forbindelse med større arrangementer, f.eks Ild regatta, og Riverboat stiller vi ekstra hold. Vi deltager også ved Sidste Skoledag. - udbrede kendskabet til osteoporose/knogleskørhed lokalt - udbrede kendskabet til forebyggelse/behandling - arbejde for tilgang af medlemmer - udbrede kendskabet til foreningen i området - forvalte de midler, afd. får stillet til rådighed, for at udfylde sine opgaver - arbejde for bedre behandlings- og støttemuligheder i områ-det Alle børn og unge der færdes i by i aften og natte timer og trygheden hos deres forældre (De fleste fra ) 15 alle fra Kommune 45 5 bestyrelsesmedlem mer

15 ProAktive Diabetikere Red Barnets familie oplevelsesklub Røde Kors Besøgtjeneste Røde Kors Kjellerup Vi er en gruppe mennesker, som har besluttet, vi ikke vil død på grund af vores diabetes. Så vi har en adfærd, der gør, at dette ikke vil ske. Mål: Vi alle har et godt liv og har lægens ord for, at vi er velregulerede diabetikere Klubben henvender sig til familier, som af den ene eller anden årsag ikke har overskud til at tage på udflugter og få oplevelser med deres børn. Vi vægter nærmiljø, udeliv, sund mad og samvær højt. Formålet er, at børn og forældre sammen får nogle gode, sjove, spændende og lærerige oplevelser, og at både forældre og børn får mulighed for at udbygge deres sociale netværk Besøgstjenesten formidler besøg til ældre og ensomme mennesker der har brug for kontakt. Evt. hjælp til indkøb eller gå en tur, måske har de brug for en ledsager til lægebesøg m.m. Besøgsvenner, som året rundt besøger syge, dårligt gående ældre eller yngre mennesker, som er ensomme Der er ca. 4. registredede diabetikere i Kommune I løbet af 214 forventer vi at have været i kontakt med 1-2 diabetikere og deres familie Vi har ca familier (svarende til imellem 4-5 personer) 85 alle bosiddende i Kommune 4 alle bor i kommune 4 12 vi har ca besøgsvenner for øjeblikket

16 Røde Kors Kjellerup Afdeling Scleroseforeninge ns Lokalafdeling i Det frivillige arbejde består i at fremstille og videresende "nørkletøj" til lande over hele verden, der har brug for det. Forsendelsen sker via en pakkecentral i Kliplev. Der sendes bl.a. til Hviderusland, Tajikistan, Liberia, Laos. Disse lande blev der sendt til i 212. Forsendelserne går fra Røde Kors i Danmark til Røde Kors eller Røde Halvmåne i de pågældende lande. Det er Lokalafdelingens opgave at lave arrangementer af oplysende og social karakter for Scleroseforeningens medlemmer i. Sygdommens karakter betyder for mange, at de bliver hæmmede i deres fysiske og sociale liv. De risikerer således at blive efterladt ensomme i deres hjem, uden muligheder for et indholdsrigt liv i samvær med andre. Vi har til formål at skabe et socialt netværk for dem med berigende oplevelser både for hjertet og hjernen Der bliver årligt sendt 3-35 tons tøj, som uddeles til fattige i de pågældende lande alle fra kommune

17 Selvhjælp Med udgangspunkt i selvhjælpsmetoden tilbyder vi børn, unge og voksne 1) at deltage i grupper, 2) individuelle samtaleforløb, samt 3) udvikle nye initiativer (i samarbejde med borgere, foreninger, kommunen og andre samarbejdspartnere). Det forventes at mindst 4 børn, unge, voksne vil få gavn af Selvhjælp s tilbud i 214 Lige nu har vi 68 frivillige tilknyttet, og uddanner 1-15 nye okt. 213 Krolf Selvhjælp har til formål at formidle kontakt mellem mennesker, der står med de samme problematikker (sorg, skilsmisse, sygdom, ensomhed osv.), så de via erfaringsdeling kan arbejde sig gennem fælles udfordringer i et struktureret, støttende og konstruktivt netværk. Vi har fået bane ved Toftevang Ældre center hvor det er til stor livskvalitet for beboerne, vi drikker kaffe sammen med beboerne efter de har været ude og slå nogle slag på banen ergoterapeuten ser det også som en god balance træning der også bruger banen når dagcenter beboerne er inde på centeret. pengene skal bruges til at vedligeholdelse af banen og køller og kugler samt vi også laver gril aftener vi bager til kaffen til dem der er ude sammen med os vi er 12 medlemmer af foreningen og på Toftevang/dagcenter er der ca. 2 brugere der er 12 personer der er frivillige forældrene til den på 4 år er med i gruppen 375.

18 Oaseskirkes Sociale arbejde Parkinsonklub Retshjælp Formålet: At støtte udsatte og vanskeligt stillede familier i ved at tilbyde praktisk hjælp og netværk. Målgruppen er udsatte og vanskeligt stillede enlige forældre med børn - og andre udsatte familier - en del af dem nydanske. Målgruppens situation kan bedst karakteriseres ved manglende job, overførselsindkomst, langtidssygemelding, manglende energi og overskud i hverdagen, spinkelt netværk, ensomhed, dårlig økonomi og til tider håbløshed og en manglende tro på en god og positiv fremtid. Klubbens formål er ad frivillighedens vej løbende at afholde arrangementer for parkinsonramte i Kommune. Erfaringsmæssigt har klubbens aktiviteter vist sig fremmende på forebyggelse af den ensomme parkinsonpatient. Konkret viser det sig ved god opslutning om klubbens virksomhed At yde gratis retshjælp og bistand til sagsbehandling for rådsøgende i -området. Rådgivning og sagsbehandling ydes hovedsageligt af 7 jurastuderende, der arbejder ca. 12 timer ugentlig, men alene efter gammel sædvane og bevillingens størrelse aflønnes med studentertimetakst for 2,25 timer pr. uge. Herudover deltager 5 telefonrådgivere (jurister), 1 volontør (jurist)og en IT-medarbejder i retshjælpens arbejde og rådgivning på ren pro bono-basis. Daglig leder og sekretær modtager delvis aflønning i supplement til den frivillige indsats. 15 alle bosiddende i kommune 12 heraf 1 i Kommune Ca hovedparten fra Kommune , hvoraf 9 modtager delvis beskeden aflønning. Den frivillige indsats andrager i alt ca. 12 t/uge

19 Roklub, handicapafdelinge n Handicapafdelingen ledes af 5 frivillige, der alle er roere. Afdelingens ene mål er at vedligeholde/forbedre senhjerneskadedes fysiske formåen ved træning i roklubbens træningslokale og evt.ved roture på vandet. Afdelingens andet mål er at skabe et tilholdssted med trivsel, venskaber og hygge. (hjerneskaderne skyldes oftest hjerneblødninger og alkohol Der er 22 medlemmer i afdelingen -et passende antal i forhold til pladsen38-7 år alle fra Kommue 5 SIND - Nettet i Aarshus SIND`s Pårørenderådgivni ng SIND-NETTET er en selvstændig organisation under Landsforeningen Sind- og tilknyttet SIND Århus Kreds. SIND-NETTETS primære formål er at rekruttere frivillige personer og tilføre dem viden, så de kan besøge psykiske syge i eget hjem Målgruppen er psykisk syge/sårbare som enten har været-eller stadig er tilknyttet det etablerede system indenfor psykiatrien. Aldersgruppe er 2-7 år Formålet med SIND s Pårørenderådgivning. - at tilbyde gratis rådgivning, vejledning, støtte og undervisning til pårørende til sindslidende i Region Midtjylland. - at rådgivningen kan kontaktes anonymt, hvis det ønskes. - at forebygge psykiske og sociale problemer ved at etablere pårørende-grupper med støtte efter behov. - at formidle oplysning og viden til pårørende til sindslidende og andre instanser. - at formidle erfaringer fra rådgivningen videre til andre relevante grupper. Derudover tilbyder vi undervisning, Der er 15 borgere. (1 på venteliste alle fra Kommune Forventet antal borgere: 2 personer svarende til 2 gruppeforløb med tovholder og frivillige. Ca 5 personer som henvender sig på telefonrådgivningen. I alt personer 7 personer fra. Dertil kommer frivillig assistance fra Aarhus, hvor organisationen har 3 frivillige + fagpersonale 15 I gruppeforløbet én frivillig pr gruppe. I telefonrådgivningen er der altid 1-3 frivillige. Organisationen har 3 frivillige i Aarhus

20 kursustilbud, foredrag og oplysende møder. Målgruppe: Alle der er pårørende til en med en psykisk sygdom. I vil vi gerne fokusere på unge pårørende Stafet For Lievt i Svømmeklubben Gigt og Bevægelse Stafet For Livet har til formål at danne netværk blandt Fightere, som er mennesker der har hørt ordene "du har kræft", danne netværk blandt lokale støtter til kræftramte smat at nedbryde tabuer omkring det at have kræft. Alle borger fra Kommune 1. At tilbyde adgang til frivillig selvtræning på foreningsbasis i varmtvandsbassin uden visitation eller lægeordination for selvhjulpne personer med ondt i bevægeapparatet, gigt, ledsmerter eller med behov for genoptræning efter skader og operationer. 2. At tilbyde arrangementer og socialt samvær, udflugter og deltagelse i kulturelle arrangementer. Målgruppen er principielt alle men aktiviteterne er i praksis primært rettet mod personer 6+. ca.5 med potentiale til udvikle sig til 2 eller flere Alle foreningens medlemmer alle bosiddende Kommune 5 ca.7-1 TVRZ under, Frikirkens Børn og unddomsforening TVRZ er et frivilligt socialt arbejde for børn i kvarteret omkring Lupinvej og Resedavej. Formålet er at skabe relationer på tværs af alder, køn, etnisk baggrund og religion, samt at give børnene nogle gode oplevelser i deres lokalmiljø. Målgruppen er børn fra 8-13år 1 alle bosiddende Kommune 2 1.

21 ULF /Ry Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF) er en forening for og drevet af udviklingshæmmede. Foreningen driver politisk fortalervirksomhed, oplysningsarbejde om forældreskab, demokrati, alkoholmisbrug, økonomi, mobning, sex osv., vi tilbyder anonym rådgivning, kurser, fester, ferieture osv. I vores /Ry lokalkreds har vi udviklingshæmmede frivillige som selv planlægger og arrangerer aktiviteter for andre udviklingshæmmede. Vores hovedformål er at hjælpe udviklingshæmmede med at blive en del af samfundet, så de er på lige fod med alle andre, blive mere selvstændig og bedre til at mestre eget liv samt at vise hvordan de kan yde en frivillig indsats til gavn for andre udviklingshæmmede Vi regner med, at der kommer ca. 3 til hver aktivitet 5 Ungdommens Røde Kors, Ferielejr Påruplejren Ungdommens Røde Kors har til formål: at arbejde for og med sårbare børn og unge, gennem både afhjælpende og forebyggende aktiviteter. For at sikre dette skal Ungdommens Røde Kors bl.a.: opstarte og fastholde aktiviteter for sårbare børn og unge på områder, hvor der er behov herfor, give flest mulige unge både i og uden for organisationen viden om og forståelse for Røde Kors-bevægelsens ide, principper og arbejde, Det er på den baggrund, at vi hvert år arrangerer ferielejr for en stor gruppe af udsatte børn, der i mange tilfælde ellers ikke vil have mulighed for at komme på sommerferie 75 børn fra Region Midtjylland Der deltog 22 børn fra Kommune i 213. Vi har endnu ikke deltagerliste for lejren 214, men har altid mange børn fra

22 Ældre Sagen Gjern afdelingen Ældre Sagen Them Lokalbestyrelse Ældresagen Lokalafdeling Ældre Sagen har ca. 25 besøgsvenner, der en gang ugentlig besøger en medborger i gl. Gjern Kommune, der er gangbesværet eller kørestoldsbrug ere. Vi har frivillige der er demensaflastere. Vi arranger 4 søndags cafeer i vinterhalvåret. Ledsager tjeneste til læge/hospital/offentlig myndigheder. Handy mand til tjeneste vedr. småting i hjemmet. Vi har fået et korps af frivillige til "vågetjenesten" der kan træde hjælpende til hos uheldbredlig syge og deres pårørende Almennyttig forening,at virke for ældres sag og tale de ældres sag overfor kommunen,regionen, folketinget og andre der træffer beslutninger på ældrebefolkningens forhold Social-humanitær forening der på frivillig basis bidrager med hjælp, omsorg og nærvær til ældre medborgere, som har behov herfor og medvirker samtidig til at understøtte den enkeltes værdighed, respekt og selvbestemmelse, så den ældre medbor- ger kan få en aktiv og meningsfuld seniortilværelse Forventet antal borgere: ca. 25 besøgsmodtagere og 75-1 til søndags cafeer 8 alle bosiddende i Kommune IT undervisning: ca.5, Sprog ca.3 andre tilbud og aktiviteter ca SAMLET BELØB , Frivilligcentret 3. Formandspulje 75. I alt kr ,

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel 2013 Frivilligcenter LYNGBY-TAARBÆK 1 På landsplan arbejder mere end en kvart million mennesker frivilligt inden for

Læs mere

18 ansøgning til hovedpuljen 2015

18 ansøgning til hovedpuljen 2015 1 of 34 18 ansøgning til hovedpuljen 2015 Ans.nr. Foreningens navn 1 A-husets Vennekreds Målgruppe Formål - kort beskrivelse vore aktiviteter er hver torsdag året rundt,med undtagelse af jul og påske.vores

Læs mere

Home-Start Familiekontakt

Home-Start Familiekontakt Home-Start Familiekontakt Vær med i Folkebevægelsen mod Ensomhed og gør en indsats for at halvere antallet af ensomme inden 2020! Flere end 35 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. For børn, unge, deres familier og netværk i Ringkøbing-Skjern Kommune

Hjælp til selvhjælp. For børn, unge, deres familier og netværk i Ringkøbing-Skjern Kommune Hjælp til selvhjælp For børn, unge, deres familier og netværk i Ringkøbing-Skjern Kommune 1 2 Forord Kataloget er udviklet på tværs af de faglige organisationer i Ringkøbing- Skjern Kommune, og i samarbejde

Læs mere

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere

STYRELSENS BERETNING 2012-13

STYRELSENS BERETNING 2012-13 STYRELSENS BERETNING 2012-13 FOTO: JOHNNY WICHMANN Vi har fællesskabet som udgangspunkt RØDEKORS.DK RØDE KORS I BEVÆGELSE - MED FÆLLESSKABET I CENTRUM Røde Kors er verdens største humanitære organisation

Læs mere

Omsorgsudvalgets. rapport 2009

Omsorgsudvalgets. rapport 2009 Omsorgsudvalgets rapport 2009 + tilføjelser Udvalg nedsat af Menighedsrådet ved Sct. Pauls kirke i Århus 2 Indhold Side Forord 3 Sognets nuværende befolkningssammensætning 4 Statistiske udviklinger vedrørende

Læs mere

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området Nr. Forening / organisationen s navn Vedtægter vedlagt ja/nej kontaktperson Driftregnskab 2011 vedlagt ja/nej Formue / kassebeholdn ing(senest opgjorte) Foreningens sociale arbejde målgruppen antal brugere

Læs mere

Postkort til Byrådet

Postkort til Byrådet Postkort til Byrådet Mandecentret.dk Kriseramte mænd v/skilsmisse, parbrud, samværsproblemer og arbejdsløshed, sygdom Samtaler Støtte Bisidderfunktion Finde støtte hos ligestillede/netværksmøder Rådgivning

Læs mere

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 13, Glesborg Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 20:45 Medlemmer: Orla Lund Kaj Aagaard Margit Schumacher Hans Stagstrup Kristensen

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2013

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2013 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2013 Bliv frivillig i Aalborgs sociale foreninger! De Frivilliges Hus inviterer til infomøde for nye frivillige Tirsdag 29. januar el. tirsdag 26. februar kl.

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 Informationsaften for nye frivillige Onsdag den 4. februar 2009 kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus Omtrent en tredjedel af alle voksne danskere er engageret

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 Tina Raun Nielsen er frivillig i Parkinsonforeningen Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Tina bl.a. fortæller om en ny ParkinsonCafé i Aalborg. I nyhedsbladet

Læs mere

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup Foreningens formål: At være bindeled mellem fagforeningen og medlemmerne, og derved styrke sammenholdet. At oprette og deltage i fritidsaktiviteter af forskellig

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

FrivilligCenter Lolland Året 2010

FrivilligCenter Lolland Året 2010 FrivilligCenter Lolland FrivilligCenter Lolland Året 2010...Tid, Lyst og Overskud......Glæde......At være der... FrivilligCenter Lolland - Årsrapport 2010 Udgivet marts 2010 Søndre Boulevard 84 st., 4930

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS April-maj 2015

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS April-maj 2015 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS April-maj 2015 Månedens frivillig-portræt, Mie Jensen & Natalia Sick Conradsen Mie Jensen & Natalia Sick Conradsen fra 3.a. på Hasseris Gymnasium er blevet hædret som månedens

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2014 Peter Als fra Amnestys lokalforening i Aalborg er en glad mand Læs mini-portræt i bladet, hvor Peter fortæller om Amnestys erfaringer med udenlandske frivillige.

Læs mere

FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE

FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE 2010 Udgivelse: August 2010 Udgiver: De Frivilliges Hus Vesterbrogade 1 87 25 49 25 viborg@frivilligeshus.dk

Læs mere

Analyse af kirkers sociale ansvar

Analyse af kirkers sociale ansvar Analyse af kirkers sociale ansvar Oktober 2013 Indhold Indledning... 1 Analysedesign... 1 Definition... 2 Analyse... 3 1) Hvilke sociale indsatser har kirkerne for ikke-faste kirkegængere, der samtidig

Læs mere

Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune

Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune Revideret oktober 2014 Akutte instanser AA s vagttelefon (Anonyme alkoholikere)... 70 10 12 24 Alarm (Politi/Falck)...

Læs mere

Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune

Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune Udarbejdet af Sundhedsafdelingen i Herning Kommune December 2008 Akutte instanser AA s vagttelefon (Anonyme alkoholikere)...70

Læs mere

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød årsskrift 2011 FRIVILLIGCENTER HILLERØD Indhold Årsskrift 2011 er udgivet af Frivilligcenter Hillerød Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Tlf. 4824 1907 info@frivilligcenter-hillerod.dk www.frivilligcenter-hillerod.dk

Læs mere

HVEM GØR HVAD? Et oversigtshæfte over tilbud til socialt udsatte i Aalborg Kommune 16. udgave - 2015. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen

HVEM GØR HVAD? Et oversigtshæfte over tilbud til socialt udsatte i Aalborg Kommune 16. udgave - 2015. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Et oversigtshæfte over tilbud til socialt udsatte i Aalborg Kommune 16. udgave - 2015 HVEM GØR HVAD? Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Udgivet af: Center for Voksne, Badehusvej 1, 1., 9000 Aalborg

Læs mere

Boligsocial helhedsplan 2014-2018

Boligsocial helhedsplan 2014-2018 Boligsocial helhedsplan 2014-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TRIGEPARKEN FAKTA OG BOLIGSOCIALE UDFORDRINGER... 4 1.1 Kort om Trigeparken... 4 1.2 Beboerne i Trigeparken... 5 1.3 Boligsociale udfordringer i

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Maj-juni 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Maj-juni 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Maj-juni 2014 Camilla Rønn Jensen er frivillig i FriRummet, som er en klub for psykisk sårbare unge. Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Camilla fortæller om hendes frivillige

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS November-december 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS November-december 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS November-december 2014 René Vinding Christensen er en af de frivillige ved mandecentret Aalborg. 1 Månedens frivillig-portræt: Navn/forening: René Vinding Christensen, mandecentret

Læs mere