HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE

2 FORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696 af 29. juni 2012) inddrage flere forebyggende initiativer. Blandt andet derfor er kommunalbestyrelsen blevet pålagt at udarbejde en handlingsplan, som skal beskrive tiltag/initiativer i den forebyggende og bekæmpende indsats over for rotter. Handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af rotter beskriver de tiltag, som Holbæk kommune har valgt at fokusere på i den kommende 3-årige periode. Rækkefølgen af de udvalgte indsatsområder er ikke et udtryk for en indbyrdes prioritering af de enkelte områder. 2

3 Forord... 2 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Kommunens målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 7 Indsatsområder... 7 Beskrivelse af indsatsområder og planlagte aktiviteter... 8 Viden om rotter skal sikre en målrettet kommunal rottebekæmpelse Optimere brugen af digitalt registreringsprogram Sikre at f.eks. fugle- og vildtfodring, hønse- og dyrehold og affald ikke tiltrækker rotter. 11 Sikring mod kloakrotter Rottespærrer på kommunale institutioner, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt 14 4 Hurtig udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer Målrettet kloakrottebekæmpelse Tilsynspraksis i landzonen Ændret praksis for kampagnebesøg i landzonen Sikring af fremdrift og kvalitet i rottebekæmpelsen Evaluering af den kommunale rottebekæmpelse og fremdriften af planlagte aktiviteter Systematisk registrering og kontrol af sikringsordninger

4 VISION Den kommunale rottebekæmpelse i Holbæk Kommune skal være målrettet, effektiv og fremsynet. Holbæk Kommune vil på sigt have fokus på at forebygge mod rotter. Derfor vil Holbæk Kommune i den kommende 3 årsperiode indsamle viden om og årsager til rotteforekomst, da det er gennem viden, at den bedste bekæmpelse og forebyggelse kan tilrettelægges. BEKENDTGØRELSEN OM FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I henhold til Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter nr. 696 af 29. juni i det følgende kaldet Bekendtgørelsen, skal kommunalbestyrelsen foretage en effektiv rottebekæmpelse. Bekæmpelsen af rotter skal foregå i overensstemmelse med de af Naturstyrelsen udarbejdede retningslinjer. Nogle af de væsentligste ændringer i Bekendtgørelsen i forhold til tidligere er; Anmeldelse om rotter i beboelse (indendørs) eller på fødevarevirksomheder skal have tilsyn/besøg uden ubegrundet ophold. Kommunalbestyrelsen skal lade bekæmpelsen varetages og udføres af autoriserede personer. Kommunalbestyrelsen er forpligtiget til at følge den resistensstrategi som er udstukket af Naturstyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal lade en handlingsplan udarbejde minimum hvert 3. år Kommunalbestyrelsen skal lade rottespærrer opsætte hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt: o Eksisterende kommunale skoler, plejehjem og dagsinstitutioner o I forbindelse med byggemodning og renovering af kommunale skoler, plejehjem, dagsinstitutioner og parcelhusområder Tilsyn (kampagnebesøg) i landzonen skal ske efter nye retningslinier 4

5 STATUS Holbæk Kommune er ansvarlig for rottebekæmpelsen i hele kommunen. Den praktiske udførelse med rottebekæmpelsen er udliciteret til et privat bekæmpelsesfirma, som fra 2012 er Mortalin A/S Antallet af anmeldelser var højest i 2008 (landsdækkende tendens), hvorefter antallet af rotteanmeldelser faldt. I 2011 og i 2012 er antallet af rotteanmeldelser igen steget, hvilket giver indikation af et behov for målrettede indsatser over for rotterne. I Holbæk Kommune kan borgeren anmelde rotter døgnet rundt via kommunens hjemmeside. Borgere der anmelder rotter i bl.a. beboelser, institutioner, fødevarevirksomheder og lignende får omgående besøg. Andre anmeldelser får besøg af rottebekæmperen senest 3 dage efter anmeldelsen. Med denne service vil kommunen sikre, at borgeren hurtigt får løst sit rotteproblem. Kommunen gennemfører årligt kloakrottebekæmpelse med det formål at nedbringe bestanden af rotter i kloakken og dermed antallet af anmeldelser forårsaget af kloakrotter. Kommunen vil fortsat foretage kloakrottebekæmpelse, men vil med den kommende handlingsplan have mere fokus på en mere målrettet bekæmpelse. Kommunen har tidligere foretaget halvårlige tilsyn i landzone. Med indførelse af den nye Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter skal ejendomme i landzone kun besøges hvert andet år. Dog skal de ejendomme, hvor der anmeldelses rotter følges op med målrette bekæmpelse indtil ejendommen er rottefri og derefter vil forebyggende initiativer blive igangsat. I Holbæk Kommune vil der blive sat fokus på en hensigtsmæssig anvendelse af rottegift af hensyn til miljøet og for at mindske risikoen for resistensudvikling. Da rottebekæmpelsen og dermed også giftudlægningen varetages af et privat bekæmpelsesfirma fører kommunen et regelmæssigt tilsyn og er i løbende dialog med rottebekæmperne, for at sikre borgerne den bedste bekæmpelse. Med ikrafttrædelse af den nye bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter skal kommunen sikrer sig at al bekæmpelse med gift henholder sig til resistensstrategien og at der derfor altid anvendes den svageste mulige gift. De tiltænkte tiltag inden for både den forebyggende og bekæmpende rottebekæmpelse vil i Holbæk Kommune bl.a. omfatte et øget fokus på den administrative rottebekæmpelse, som skal sikre, en effektiv og forsvarlig kommunal rottebekæmpelse. Holbæk kommune vil, i den kommende periode , satse på at indsamle specifik viden om årsager til rotteforekomst og forbruget af gift i de enkelte anmeldelser, for fremadrettede at kunne målrette forebyggende indsatser og nedbringe mængden af anvendt gift. 5

6 Kommunen vil allerede i perioden 2013 til 2015 igangsætte nogle initiativer på dette område. 6

7 KOMMUNENS MÅLSÆTNING FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER For at understøtte kommunens overordnede vision for den kommunale rottebekæmpelse har kommunen opstillet følgende mål: At skaffe viden om forekomst og årsager til rotter i Holbæk Kommune At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i byzone At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i landzone At begrænse rotternes forekomst til kloakkerne i byområder og minimere deres forekomst samme sted At sikre kvalitet og kontinuitet i den kommunale rottebekæmpelse At al rottebekæmpelse i Holbæk Kommune henholder sig til resistensstrategien At nedbringe mængden af gift pr. ejendom At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhævelse på rotteområdet INDSATSOMRÅDER Til at understøtte de ovenstående målsætninger er der udvalgt følgende indsatsområder. De udvalgte indsatsområder er at; Viden om rotter skal sikre en målrettet kommunal rottebekæmpelse 1. Optimere brugen af digitalt registreringsprogram 2. Sikre at f.eks. aktiviteter som fuglefodring, hønse- og dyrehold og affald ikke tiltrækker rotter Sikring mod kloakrotter 3. Rottespærrer på kommunale institutioner, hvor det er teknisk og hensigtsmæssigt muligt 4. Hurtig udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer 5. Målrettet kloakrottebekæmpelse Tilsynspraksis i landzone 6. Ændret praksis for kampagnebesøg i landzone Sikring af fremdrift og kvalitet i rottebekæmpelsen 7. Evaluering af den kommunale rottebekæmpelse og fremdriften af planlagte aktiviteter 8. Systematisk registrering og kontrol af sikringsordninger 7

8 MÅLSÆTNINGER at skaffe viden om forekomst og årsager til rotter i Holbæk Kommune at nedbringe antallet af rotteanmeldelser i byzone at nedbringe antallet af rotteanmeldelser i landzone at begrænse rotternes forekomst til kloakkerne i byområder og minimere deres forekomst samme sted at sikre kvalitet og kontinuitet i den kommunale rottebekæmpelse at al rottebekæmpelse i Holbæk Kommune henholder sig til resistensstrategien at nedbringe mængden af gift pr. ejendom At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhævelse på rotteområdet BESKRIVELSE AF INDSATSOMRÅDER OG PLANLAGTE AKTIVITETER Herunder er angivet en skematisk gennemgang af de fastsatte målsætninger og indsatsområder, som i perioden skal være medvirkende til at give rottebekæmpelsen i Holbæk Kommune et målrettet og kvalitetsmæssigt løft. INDSATSOMRÅDER 1. Optimere brugen af digitalt registreringsprogram x x x x x Sikre at f.eks. Fuglefodring, hønse- og dyrehold ikke tiltrækker rotter 2. x x x x Rottespærrer på kommunale institutioner, hvor det er teknisk 3. x og hensigtsmæssigt muligt 4. Hurtig udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer x x x x 5. Målrettet kloakrottebekæmpelse x x x 6. Ændret praksis for kampagnebesøg i landzone x x x Evaluering af den kommunale rottebekæmpelse og fremdriften af planlagte aktiviteter 7. x x x 8. Systematisk registrering og kontrol af sikringsordninger x x x 8

9 VIDEN OM ROTTER SKAL SIKRE EN MÅLRETTET KOMMUNAL ROTTEBEKÆMPELSE Rotter er tæt tilknyttet os mennesker, og det er den aktivitet og de rum vi skaber til rotter, der kan forårsage deres tilstedeværelse. Når rotter forekommer, er det derfor vigtigt at finde ud af, hvorfor de er der. Når årsagen kendes, kan der i højere grad og mere effektivt forebygges mod rotterne. I Holbæk Kommune har man tidligere haft fokus på at få rotterne bekæmpet, når de dukkede op. Med den nye bekendtgørelse er der lagt op til, at der også skal forebygges mod rotter. Holbæk Kommune vil derfor i de næste tre år have fokus på at indsamle viden om, hvor rotter forekommer og hvilke årsager, der er til deres fremkomst. Med den indsamlede viden vil Holbæk Kommune med handlingsplanen kunne målrette indsatsen over for rotterne yderligere. Nogle af de områder kommunen vil have fokus på i den kommende periode er; Optimalt brug af digital registrering med henblik på bl.a. registrering af årsager, giftforbrug etc. Årsager til rotteforekomst samt varige og holdbare løsninger Vejledning af kommunens borgere til hensigtsmæssig adfærd og rottesikring med henblik på at reducere rotters levemuligheder De følgende indsatsområder beskriver nogle af de tænkte tiltag, som skal bidrage til processen mod en mere målrettet og effektiv kommunal rottebekæmpelse. 1 Optimere brugen af digitalt registreringsprogram I forbindelse med anmeldelser af rotter skal der fremover undersøges og registreres oplysninger om bl.a. årsag til rotteforekomst, bekæmpelsen og giftanvendelse. Kommunen vil aktivt benytte denne viden til fremover at målrette og sikre kvaliteten af den kommunale rottebekæmpelse. Formålet med at benytte digital registrering er; At den almindelige/praktiske sagsbehandling i forbindelse med anmeldelsen gøres nemmere At rotteanmeldelser kan foretages elektronisk via kommunens hjemmeside At man fra administrativ side kan anvende programmets data til hurtigt og nemt at skabe overblik over såvel den enkelte som de samlede rotteanmeldelser Holbæk Kommune benytter i dag programmet PESTIKOM, hvor alle handlinger vedrørende den kommunale rottebekæmpelse registreres. Kommunen vil bl.a. sikre sig, at en tilpasset version lever 9

10 op til de nye krav til registrering af rotteforekomst, men også at datakvaliteten kan benyttes til evaluering af den kommunale rottebekæmpelse. Aktiviteter, forventede resultater og succeskriterier for indsatsområde 1 er beskrevet i de nedenstående punkter samt hvilke målsætning aktiviteterne støtter op om og de forventede resultater i den kommende periode Aktiviteter Implementering af alle lovpligtige krav i digitalt registreringsprogram Kommunen vil sikre, at det opdaterede digitale program bliver fuldt integreret i den praktiske og administrative rottebekæmpelse Eftersyn, kontrol og opfølgning på registreringer vedr. den praktiske rottebekæmpelse Forventede resultater Mere effektiv sagsbehandling At bekæmpelsen og forebyggende indsatser løbende kan evalueres Succeskriterium At alle nye lovkrav implementeres i eksisterende program og er anvendeligt i den administrative behandling af rottebekæmpelsen Understøtter målsætningen At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhævelse på rotteområdet At skaffe viden om forekomst og årsager til rotter i Holbæk Kommune Sikre kvalitet og kontinuitet i den kommunale rottebekæmpelse At al rottebekæmpelse i Holbæk Kommune henholder sig til resistensstrategien At nedbringe mængden af gift pr. ejendom 10

11 2 Sikre at f.eks. fugle- og vildtfodring, hønse- og dyrehold og affald ikke tiltrækker rotter Der er en række aktiviteter og forhold, som f.eks. fuglefodring, vildtfodring, hønse- og dyrehold etc., som har stor tiltrækningseffekt på rotter og som enkeltvis eller sammen giver gode muligheder for, at rotter kan etablere sig i et område. Fuglefodring Forekomst af overdreven fuglefodring skabe gode forhold for overfladerotter. Derfor kan forekomst af overdreven fuglefodring i områder med stor kloakrelateret rotteforekomst være medvirkende til, at rotter kan etablere sig på overfladen. Ophør af fuglefodring er et væsentlig bidrag til en effektiv bekæmpelse, men så snart fodring genoptages kan problemer med rotter opstå igen, derfor er der behov for nogle længerevarende løsninger. Hobbyhold af høns, fugle og dyr Erfaringsmæssigt tiltrækker hobbyhold af høns, fugle og/eller dyr rotter i både by- og landzone. I landzone skaber f.eks. hønsehold, som regel, kun rotteproblemer på den enkelte matrikel, men i byzone kan selv få hønsehold etc. give anledning til rotter i et langt større område og for langt flere borgere end på den enkelte matrikel. Med relative få og simple forebyggende tiltag kan problemer med rotter i og omkring disse hønseog dyrehold nedbringes. Vildtfodring Vildtfodringspladser er kendt for at kunne danne grobund for mange rotter, som kan sprede sig til de umiddelbare omgivelser. Derudover udgør rotten et sundhedsmæssigt problem, da rotten er en naturlig bærer af bakterien Borrelia burgdorferi, som via flåtens bid kan overføres fra rotter til vildt og herfra videre til mennesker. Forekomst af salmonella og campylobacter kan, ligeledes via rotten, spredes fra inficerede besætninger til omgivelserne. Kommunen har ikke tidligere haft fokus på vildtfodringspladser og er derfor ikke bekendt med omfanget af denne aktivitet og betydningen for rotteforekomsten. Derfor vil Holbæk Kommune; Øge kendskabet til vildtfodringspladser i kommunen for derved at kunne foretage en vurdering af, om der er behov for særlig fokus på dette område. Affaldshåndtering 11

12 I særlige tilfælde kan ukorrekt affaldshåndtering udgøre et problem for rotteforekomsten, idet spiseligt affald kan blive kilde til rotters overlevelse. Det kan være; Utilstrækkelig affalds kapacitet til håndtering af den daglige affaldsmængde Uhensigtsmæssig opbevaring af affald. Mangel på bundpropper i større affaldscontainer, som bevirker, at rotter kan have fri adgang indtil container og deres indhold. Initiativer Erfaringsmæssigt benyttes der hyppigt og gennemsnitligt mere gift pr. anmeldelse forårsaget af bl.a. fuglefodring og hønsehold. Derfor er der hér behov for indførelse af forebyggende foranstaltninger for at nedbringe rotteproblemet og giftforbruget. Kommunen vil derfor arbejde for mere varige løsninger af de nævnte problemer ved at; Kommunens borgere får information og viden om de problemer fuglefodring, vildtfodring, hønse og dyrehold og ukorrekt affaldshåndtering kan forårsage Øge den kommunale håndhævelse af borgers forpligtigelser til ikke at skabe tilholdssted for rotter Kommunen fremover foretager registrering om rotteforekomster forårsaget af de nævnte aktiviteter, så man, på sigt, kan lave relevante tiltage med hensyn til yderligere forebyggende indsatser Eventuel indskærpelse overfor borgere etc. vil finde sted efter Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (nr. 639) : 14. Ingen må ved udlægning af foder eller på anden måde skabe tilhold for fugle eller andre omstrejfende dyr, når dette medfører ulemper for omgivelserne. Aktiviteter, forventede resultater og succeskriterier for indsatsområde 2 er beskrevet i de nedenstående punkter, samt hvilke målsætning aktiviteterne der støtter op om og de forventede resultater i den kommende periode

13 Aktiviteter Udarbejdelse af informationsmateriale/folder vedr. fuglefodring, vildtfodring, hønse- og dyrehold og affald Sikrer udbredelse af information til borgerne i Holbæk Kommune via kommunens hjemmeside Hurtig sagsbehandling og håndhævelse i særlige grelle tilfælde Indsamling af data vedrørende anmeldelser forårsaget af bl.a. hønse- og fuglehold etc. Forventede resultater Overblik over omfanget af de enkelte aktiviteters betydning for rotteforekomst Nedgang i antal anmeldelser forårsaget af hønse- og fuglehold Nedgang i antal anmeldelser forårsaget af fuglefodring Nedgang i antal anmeldelser forårsaget af affaldsproblemer At der bruges mindre gift på ejendomme med de omtalte aktiviteter Succeskriterier Nedgang i andelen af rotteanmeldelser med relation til fuglefodring, hønse- og fuglehold Nedgang i mængden af gift på ejendomme med fugle- og hønsehold Nedgang i andelen af rotteanmeldelser med relation til uhensigtsmæssig affaldshåndtering Understøtter målsætningen At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i byzone At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i landzone At nedbringe mængden af giftforbruget pr. anmeldelse At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhævelse på rotteområdet 13

14 SIKRING MOD KLOAKROTTER Rotter lever godt i vores kloakker. Her har de rigelig adgang til vand og føde. Det der umiddelbart kan begrænse antallet af kloakrotter, er antallet af gode redepladser. De tørre stikledninger er typisk gode redeområder for rotter. Hvis kloakkerne er intakte og antallet af ubenyttede stikledninger minimeres (ved f.eks. afpropning), vil man ikke umiddelbart opleve kloakrotter som et problem. Kloakrotter bekæmpes typisk med brug af gift, men al kloakrottebekæmpelse er at betragte som symptombehandling, idet kloakrottebestanden efter kort tid vil være tilbage på samme niveau. Derimod kan intakte kloakker og dermed udbedring af defekte kloakker og eventuel sikring mod indtrængning i stikledningen ved hjælp af rottespærrer have større indvirkning på antallet af kloakrelaterede rotteanmeldelser. Med de tre nedenstående indsatsområder vil Holbæk Kommune primært fokusere på varige løsninger af kloakrotteproblemet, men samtidig erkender Holbæk Kommune, at der lokalt kan være et akut behov for kloakrottebekæmpelse. 3 Rottespærrer på kommunale institutioner, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt Den nye Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter påbyder kommunerne at opsætte rottespærrer på kommunale institutioner, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt. Som udgangspunkt skal rottespærrer opsættes på alle kommunale institutioner. De institutioner, som bør have 1. prioritet, vil være; Institutioner under renovering Institutioner som er beliggende centralt i byzone og i tæt bebyggelse Institutioner beliggende inden for det fælles ledningsnet Institutioner med eller beliggende i områder med mange rotteanmeldelser Ved byggemodning i forbindelse med etablering af nye institutioner Dernæst vil rottespærre blive opsat i det omfang, det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, på de øvrige institutioner samt i forbindelse med byggemodninger som angivet i bekendtgørelsen. Rottespærrer vil ikke blive opsat steder, hvor det viser sig uhensigtsmæssigt, f.eks. hvis; Brøndens udformning ikke tillader plads til en rottespærre Der er stor risiko for opstuvning i kraft af ringe selvrensningseffekt Der tidligere har været opstuvning Kommunen vil som minimum, i løbet af 2013, lave aftaler med relevante instanser, bl.a. Center for Ejendomme og Holbæk Forsyning, med hensyn til; 14

15 Det økonomisk og praktiske omfang af opgaven Beslutninger vedr. finansiering af opgaven Planlægning af projektforløb Tidsrammen for aktiviteten med at opsætte rottespærrer de steder, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt er 3 år ( 37 stk. 2) og således inden for planperioden. Aktiviteter, forventede resultater og succeskriterier for indsatsområde 3 er beskrevet i nedenstående punkter samt hvilke målsætning aktiviteterne støtter op om og de forventede resultater i den kommende periode Aktiviteter Undersøgelse af opgavens omfang og økonomi Planlægning af opgaven Opsætning af rottespærrer, hvor det vurderes hensigtsmæssigt og teknisk muligt at opsætte rottespærrer Kloakrottebekæmpelse bag ved rottespærrer, hvis der konstateres aktivitet ved opsætningen Forventede resultater At de pågældende institutioner er sikret mod indtrængning af kloakrotter Succeskriterium At der er opsat rottespærrer de steder, hvor det har vist sig hensigtsmæssigt og teknisk muligt Understøtter målsætningen At begrænse rotternes forekomst til kloakkerne i byområder og minimere deres forekomst samme sted 15

16 4 Hurtig udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer Defekte kloakker er en hyppig årsag til rotteanmeldelser i Holbæk Kommune og det antages, at langt størstedelen af de registrerede defekter forekommer inde på den private ledningsdel. I stedet for ensidigt at fokusere på kloakrottebekæmpelse, som kun har en kortere præventiv virkning vil Holbæk Kommune fokusere på effektive løsninger af enkeltstående problemer med kloakrotter ved; At foretage et grundigt tilsyn omfattende en kvalificeret fejlfinding og identifikation af årsagen til rotteforekomsten ved 1. besøg, bl.a. skal der foretages røgprøve på matriklens ledningssystem ved mistanke om kloakdefekt. Hurtig sagsbehandling og eventuel håndhævelse i forbindelse med konstaterede kloakdefekter på både det offentlige og private ledningsnet. o Borgere får udstedt en mundtlig eller skriftlig henstilling. Udbedres defekten ikke eller skønner kommunen, at det ikke vil ske, skal kommunen udstede et forvarsel med en frist på udbedringen. Varsling følges derefter op af påbud og sluttelig kan kommunen vælge at gribe til selvhjælpshandling. For at sikre, at kloakdefekter udføres af autoriserede kloakmestre kræver kommunen en færdigmelding fra kloakmesteren som dokumentation for at ejeren har efterlevet påbuddet. I forbindelse med ledningsrenovering på den offentlige ledning kan kommunen sammen med Holbæk Forsyning vælge at foretage en undersøgelse af de private stikledninger og brønde. Ved konstaterede defekter udstedes der henstilling etc. til de enkelte grundejere (som nævnt ovenfor). Til håndhævelse af ovenstående punkter henvises der til bekendtgørelsen; 3. Grundejere skal rottesikre og renholde deres ejendomme herunder brønde og stikledninger således, at rotters levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt. 11. Kommunalbestyrelsen kan meddele en grundejer påbud om undersøgelse samt udførelse af de fornødne foranstaltninger i forbindelse med bekæmpelse af rotter. Aktiviteter, forventede resultater og succeskriterier for indsatsområde 4 er beskrevet i de nedenstående punkter samt hvilke målsætning aktiviteterne støtter op om og de forventede resultater i den kommende periode

17 Aktiviteter Så vidt det er teknisk muligt, skal der udføres en røgprøve ved 1. besøg ved rotteanmeldelser, hvor der er mistanke om kloakdefekt Ved konstateret defekt pålægges grundejere at udbedre hurtigst muligt Sagsbehandling og håndhævelse i forbindelse med henstillinger etc. Registrering af indsendte færdiggørelsesdokumenter Forventede resultater Optimering og effektivisering af sagsgang Forbedret kvalitet af private kloak og afløbsinstallationer på den private ledningsdel At antallet af kloakrelaterede rotteanmeldelser falder Succeskriterium Færre kloakrelaterede rotteanmeldelser Understøtter målsætningen At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i byzone At begrænse rotternes forekomst til kloakkerne i byområder og minimere deres forekomst samme sted At sikre kvalitet og kontinuitet i den kommunale rottebekæmpelse At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhævelse på rotteområdet 17

18 5 Målrettet kloakrottebekæmpelse Kloakrottebekæmpelse er frivilligt, idet lovgivningen, der påbyder bekæmpelse af rotter, ikke omfatter kloakrotter. Selvom kloakrottebekæmpelse er symptombehandling og ikke kan resultere i varige løsninger, så kan Holbæk Kommune vælge at foretage kloakrottebekæmpelse i områder, som er stærkt plaget af kloakrotter. Bekæmpelsen vil lette rottetrykket i det lokale ledningsnet for en periode. Kommunen vil i samarbejde med Holbæk Forsyning årligt udvælge steder, hvor kloakrottebekæmpelse kan være relevant. Derudover kan kommunen og forsyningen, i forbindelse med renovering af den kommunale ledningsdel, vælge at foretage en lokal kloakrottebekæmpelse. Formålet med bekæmpelsen er at forebygge de eventuelle rottegener, som kan opstå, når rotterne presses ud i de private ledningsdele på grund af de generelle forstyrrelser i den kommunale ledningsdel, som renoveringsarbejdet forårsager. Aktiviteter, forventede resultater og succeskriterier for indsatsområde 5 er beskrevet i de nedenstående punkter samt hvilke målsætning aktiviteterne støtter op om og de forventede resultater i den kommende periode Aktiviteter Regelmæssige møder (2-3 gange årligt) med Holbæk Forsyning med henblik på at udpege områder, hvor kloakrottebekæmpelse kan finde sted Gennemførelse af systematisk kloakrottebekæmpelse i udvalgte områder Forventede resultater Færre anmeldelser med kloakrelation i de områder, hvor bekæmpelsen gennemføres. Succeskriterium Nedgang i andelen af kloakrelaterede rotteanmeldelser i områder, hvor der foretages kloakrottebekæmpelse Understøtter målsætningen At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i byzone At begrænse rotternes forekomst til kloakkerne i byområder og minimere deres forekomst samme sted At sikre kvalitet og kontinuitet i den kommunale rottebekæmpelse 18

19 TILSYNSPRAKSIS I LANDZONE 6 Ændret praksis for kampagnebesøg i landzone Tidligere skulle alle ejendomme i landzone have et tilsynsbesøg to gange årligt. Proceduren for tilsynet i landzone er med den nye bekendtgørelse blevet ændret, så alle ejendomme skal besøges én gang hvert andet år. Til gengæld skal de ejendomme, hvor der konstateres rotter følges nøje mht. bekæmpelse og forebyggelse, indtil de, på tre på hinanden følgende besøg, er uden rotter. Som led i indsatsen mod forhold som tiltrækker rotter (se bl.a. indsatsområde 2), vil der, specielt på ejendomme med gentagende anmeldelser, være et øget fokus på bl.a. vildtfodringen. Med den målrettede indsats i landzone er målet, at der i langt højere grad bliver fokuseret på de ejendomme, hvor der forekommer rotter, og at der for de ejendomme, hvor der er gentagende anmeldelser grundet lokale forhold, udarbejdes planer for forebyggelse i samarbejde med den enkelte grundejer. Kommunen vil igennem information oplyse om; Den nye model for kampagnebesøg At generel gifthåndtering i forbindelse med rottebekæmpelse kun må overlades til den autoriserede rottebekæmper. Aktiviteter, forventede resultater og succeskriterier for indsatsområde 6 er beskrevet i de nedenstående punkter samt hvilke målsætning aktiviteterne støtter op om og de forventede resultater i den kommende periode Aktiviteter Sikring at digitalt program kan håndtere planlægningen af kampagnebesøgene Kommunen vil i samarbejde med bekæmpelsesfirmaet iværksætte det nye tilsyn Information på kommunens hjemmeside Målrettet bekæmpelse fulgt op af vejledning om forebyggelse på ejendomme med gentagende anmeldelser. Forventede resultater At antallet af ejendomme med gentagende rotteproblemer reduceres Succeskriterium At antallet af ejendomme med gentagende anmeldelser falder Understøtter målsætningen At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i landzone At skaffe viden om forekomst og årsager til rotter i Holbæk Kommune 19

20 At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhævelse på rotteområdet 20

21 SIKRING AF FREMDRIFT OG KVALITET I ROTTEBEKÆMPELSEN I Holbæk Kommune er der ansat administrative medarbejdere, som skal sikre kvaliteten af den kommunale rottebekæmpelse, føre tilsyn og have kontakt til bekæmpelsesfirmaet, som varetager den kommunale rottebekæmpelse. De følgende indsatsområder beskriver den administrative opgave inden for rotteområdet samt nye planlagte aktiviteter til håndhævelse af rotteområdet. 7 Evaluering af den kommunale rottebekæmpelse og fremdriften af planlagte aktiviteter For at sikre at igangsatte aktiviteter inden for bekæmpelse og forebyggelse kan rettes ind efter størst mulig nyttevirkning, vil kommunen foretage en evaluering af eventuelle fremskridt eller mangel på samme minimum én gang årligt. Aktiviteter, forventede resultater og succeskriterier for indsatsområde 7 er beskrevet i de nedenstående punkter samt hvilke målsætning aktiviteterne støtter op om og de forventede resultater i den kommende periode Aktiviteter I forbindelse med kvartalsvise driftsmøder med bekæmpelsesfirmaet og evt. andre samarbejdsparter vil de digitale registreringer om rotteanmeldelser blive gennemgået Evalueringsmøde minimum én gang årligt, hvor alle involverede parter i den kommunale rottebekæmpelse deltager. Evaluering og status af rotteanmeldelser etc. én gang årligt Forventede resultater At den kommunale rottebekæmpelse til en hver tid lever op til gældende lov og vejledning Succeskriterium At der minimum én gang årligt foretages en evaluering af anmeldelser, resultater og fremdrift på de enkelte initiativer. Understøtter målsætningen At sikre kvalitet og kontinuitet i den kommunale rottebekæmpelse At al rottebekæmpelse i Holbæk kommune henholder sig til resistensstrategien At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhævelse på rotteområdet 8 Systematisk registrering og kontrol af sikringsordninger 21

22 Som led i en effektiv rottebekæmpelse skal kommunen også have viden om rotteforekomst de steder, hvor de ikke selv foretager bekæmpelse (ved private sikringsordninger). Alle private sikringsordninger skal indberettes til kommunen (jf. 17 stk. 3) og rotteforekomst skal ligeledes indberettes til kommunen (jf. 2). Det er, til en hver tid, kommunens ansvar at sikre en effektiv rottebekæmpelse overalt i kommunen også i den private sikringsordning. Kommunen skal bl.a. sikre sig, at der ikke; Benyttes stærkere gift end nødvendig i bekæmpelsen i en sikringsordning Benyttes stærkere gifte i den forebyggende indsats end midler med aktivstoffet coumatetralyl For at kunne varetage denne opgave skal Holbæk Kommune i første omgang sikre sig viden om de private sikringsordninger i kommunen. Ligeledes skal kommune sikre, at de fremover kan modtage og anvende de oplysninger om giftforbrug, som de enkelte bekæmpelsesfirmaer fremover skal indsende til kommunen én gang årligt. 18. Stk. 2. En autoriseret person, der anvender de i stk. 1 nævnte foderstationer, skal én gang årligt senest den 1. februar til kommunalbestyrelsen indberette type samt antal kg af de i det foregående år anvendte bekæmpelsesmidler. Aktiviteter, forventede resultater og succeskriterier for indsatsområde 8 er beskrevet i de nedenstående punkter samt hvilke målsætning aktiviteterne støtter op om og de forventede resultater i den kommende periode Aktiviteter Information til bekæmpelsesfirmaer vedr. de krav Holbæk Kommune stiller til de private sikringsordninger Undersøge muligheder for etablering af et online system til håndtering af tilmelding/afmelding af sikringsordninger og rotteforekomst etc. Som del af kommunens tilsyn af private sikringsordninger, vil kommunen sikre, at der årligt foretages stikprøvekontrol af de eksisterende sikringsordninger det vil bl.a. omfatte gennemgang af bygningsgennemgangsrapporter, alm. tilsynsrapporter og registreret giftforbrug. Forventede resultater At kommunen for forøget viden om rotteforekomst og giftforbrug i de private sikringsordninger 22

23 At der skabes kontakt og dialog med de praktiserende bekæmpelsesfirmaer i Holbæk Kommune Succeskriterier At kommunen får kendskab til alle sikringsordninger i kommunen At kommunen får kendskab til rotteforekomst ved sikringsordninger Understøtter målsætningen At sikre kvalitet og kontinuitet i den kommunale rottebekæmpelse At al rottebekæmpelse i kommunen henholder sig til resistensstrategien At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhævelse på rotteområdet 23

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 1 0BFORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 3. Status... 4 4.

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2015 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Status... 5 Budget... 6 Kommunens målsætning for forebyggelse

Læs mere

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1]

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1] Evaluering af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 [1] Indledning og formål Natur & Miljø er ansvarlig for rottebekæmpelsen i Syddjurs kommune. Den enkelte

Læs mere

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 8 Kommunens

Læs mere

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Kalundborg Kommune 2013-2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27.02.2013 1 Indholdsfortegnelse: INDHOLD Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning Den udkast

AC Heiberg Rådgivning Den udkast 1 !"#$%&%!%' Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 5 Kommunens målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 6 Indsatsområder...

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Indhold Indledning... 2 Handlingsplan 2013-2015... 2 Effektiv kommunal rottebekæmpelse, der lever op til gældende lovkrav... 2 Kemiske bekæmpelsesmidler... 3 Forebyggelse af rotteproblemer... 4 Indsats

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy Rottehandlingsplan og kloakker 21-11-2013 Lis Richardy Kommunal rottebekæmpelse i Roskilde Bekæmpelsen er udliciteret til privat bekæmpelsesfirma Roskilde Forsyning A/S står for den praktiske administrative

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ODENSE KOMMUNE 2013-2015 Side 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18 Vedtaget af Plan-, miljø - og klimaudvalget den 7. februar 2017 1 Indledning, formål og Lovgrundlag Fredensborg kommune har ansvaret for

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune i Vordingborg Kommune 2014-2016 September 2013 1. Indledning Rotter er uønskede dyr i Danmark, fordi de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige sygdomme,

Læs mere

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Indledning... 2 Temaer for strategiplanen... 2 Tema A Effektiv rottebekæmpelse... 3 Indsatsområde Kvalitet... 3 Indsatsområde Miljøbevidsthed...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015 Indhold 1. Indledning lovgivning... 2 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 3 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 4 4. Målelige succeskriterier

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2018 Formål og lovgrundlag Nordfyns Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2016-2018. Handlingsplanen

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Handlingsplanen er udtryk for Aarhus Kommunes overordnede fokusområder og mål i forhold til den lovpligtige bekæmpelse

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

R A P P O R T. Rottehandlingsplan

R A P P O R T. Rottehandlingsplan R A P P O R T Rottehandlingsplan 2016-2019 // 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 3. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune... 4 4. Status... 4 5.

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune 2013-2016 Side 1 Indledning og baggrund Rotter er skadedyr, der kan forvolde skader på kloakker og ejendomme, når de søger efter mad og levesteder. Det største

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 INDLEDNING... 3 2 STATUS PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 2.1 TILDELTE RESSOURCER PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 3 MÅLSÆTNING... 4 4 INDSATSOMRÅDER... 4 5 TILTAG

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen...4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...5 Målelige

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rottebekæmpelse i Gribskov Kommune...4 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...4 4. Evaluering af handlingsplan 2013-15...5 4.1 Brug af gift...5

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: Februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

ROTTE- HANDLINGSPLAN

ROTTE- HANDLINGSPLAN ROTTE- HANDLINGSPLAN 2016-2018 Den 1. juli 2012 trådte Miljøministeriets Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Landets kommuner skal fremover udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse,

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Hotel Blicher, Ry - 14. april 2015 Velkommen til informationsmøde om Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kirsten Søndergaard og Niels Hesthaven Sørensen Flere rotter Udfordringer Flere

Læs mere

Rottehandlingsplan Vejen Kommune

Rottehandlingsplan Vejen Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Vejen Kommune Indhold; Rotter og handlingsplan... 3 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse i Vejen Kommune... 3 Fokusområder i handlingsplan 2016-2018... 3 Fokusområde

Læs mere

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE 3. januar 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse 02 Lovgrundlag 03 Overordnede mål for rottebekæmpelse og

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 Indhold Baggrund 3 Status 4 Opfølgning på Handlingsplan 2013-2015 6 Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 8 Indsatsområder: w 1 Målrettet kloakrottebekæmpelse

Læs mere

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Vedtaget af Byrådet den 17. december 2013 1 Indhold Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse...

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt foretager Ikast-Brande Kommune selv rottebekæmpelsen i Ikast-Brande Kommune. Rottebekæmpelsen har været

Læs mere

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan Tårnby & Dragør Kommuner Rottehandlingsplan 2013-2015 Teknisk Forvaltning Tårnby Kommune 22-11-2013 14. marts 2014 Mh Indholdsfortegnelse Forord og baggrund:... 2 Overordnede mål for rottebekæmpelse:...

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Maj 2013 Indledning... 3 Formål med handlingsplanen... 4 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Aabenraa kommune... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter i kommunen i henhold

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: 17. november 2014 Sagsnr.: 09.13.01-P15-1-12 Sagsbehandler: Jakob Aarup Vedrørende: - Notat sendes/sendt til: Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Baggrund

Læs mere

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2017-2019 2017-2019 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 VI BETALER ALLE TIL DEN KOMMUNALE ROTTEBEKÆMPELSE... 4 ANTALLET AF ROTTEANMELDELSER

Læs mere

Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan. Køge Kommune Rottehandlingsplan Køge Kommune 2016 til 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR 2016-2018 3 3 TILDELTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSEN 4 4 SUCCESKRITERIER 4 5 SÆRLIGE

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune 2016-2018 1 Indhold Målet for den kommunale rottebekæmpelse i Holbæk Kommune... 3 Servicemål for den praktiske del af den kommunale

Læs mere

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9 Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts 2013 1/9 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Vision og mål... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse...

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 1 Udarbejdet af konsulent Ann-Charlotte Heiberg i samarbejde med Center for Anlæg og Ejendomme Juni 2016 Kontaktperson: Hanne Hansen, Center for Anlæg og Ejendomme, Tlf. 7994

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016 ad Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Udarbejdet august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Vision... 4 3. Mål...

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2016-2018 Godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 17. marts 2016 Fakta Hvorfor skal vi have en handlingsplan? Rotter kan komme igennem åbninger og

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710 2012 158501 Dokument nr. 710 2015 310317 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov

Læs mere

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE Rottehandlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE 2016-2018 Rottehandlingsplan 2016 // Skanderborg Kommune Side 3 Indhold Indledning - rotter og handlingsplan... 5 Organisering og økonomi... 6 Servicemål for den

Læs mere

Rottehandlingsplan. for Bornholm

Rottehandlingsplan. for Bornholm Rottehandlingsplan 2016-2018 for Bornholm Teknik & Miljø - Marst 2017 Indholdsfortegnelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Bornholms Regionskommune... 3 Rottehandlingsplan 2016-2018... 3

Læs mere

Rottehandlingsplan Varde Kommune

Rottehandlingsplan Varde Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Varde Kommune Siden 1. januar 2013 har alle kommuner skulle have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse med krav om fornyelse minimum hvert tredje år. Rottehandlingsplanen

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: 2016-2018 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 3 Årsag til rottetilhold... 4 Forbrug af rottegifte i perioden... 5 Status på

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Formål og lovgrundlag... 3 Opfølgning på handlingsplan 2013-2015... 4 Status på rottebekæmpelse i Lemvig Kommune... 5 Antal

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER PROJEKT Vesthimmerlands Kommune Projekt nr. 210947 Version 2 Dokument nr. 125919480 Udarbejdet af JVI Kontrolleret af SHH

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2018 1 Indhold Rottehandlingsplan 2016 2018... 3 Skadedyrsenheden... 5 Styrke dialogen med københavnerne til gavn for forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter... 6 Inddrage københavnere,

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse

Plan for forebyggelse og bekæmpelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag... 3 2. Status... 3 3. Mål... 6 4. Handleplan... 6 4.1. Udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer...

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Indledning Rotter er skadegørere, der kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt holdes nede. Samtidig kan rotter

Læs mere

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2017 Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rotteanmeldelser i Slagelse Kommune... 4 Anmeldelser på landsplan... 7 Årsager til stigninger

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1. revision 2015 Planperiode: 2016 til 2018 Indledning I 2012 udarbejdede Assens Kommune den første rottehandlingsplan. Handlingsplanen blev udarbejdet

Læs mere

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune - miljøgodkendelse Teknik & Miljø - Marts 2013 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår:

Læs mere

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune Evaluering af Rottehandlingsplan 2013-2015 Køge Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 STATUS FOR ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 3 1.1 Det igangværende pilotprojekt med WiseTraps videreføres 3 1.2 Skoler og

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) Page 1 of 8 BEK nr 696 af 26/06/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2012 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Bilag

Læs mere

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer 2014 Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer Rottehul på en vej, hvor rotterne er kommet op til overfladen via defekt kloak Connie Nielsen Hvidovre Kommune 15-10-2014 Indhold Resume... 2 1.0 Antal

Læs mere

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. nst@nst.dk Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter KL har den 10. februar 2012 modtaget høring af udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter. Overordnet set har den nye rottebekendtgørelse rigtig

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 696 af 26/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-4400-00004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2017-2018 KULTUR, MILJØ OG VÆKST VEJ- OG PARKAFDELINGEN NOVEMBER 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 1. Baggrund... 3 2. Handlingsplanens indhold...

Læs mere

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL takker for modtagelse af udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. KL støtter op om behovet

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan 2016-2018 Rottehandlingsplan Egedal Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Formål... 2 2. Bekæmpelse i Egedal Kommune... 3 2.1 Myndighedsopgaver... 3 2.2 Forebyggelse og bekæmpelse i

Læs mere

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1)

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Den fulde tekst i 7 og 37 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Ifølge 7 skal Kommunalbestyrelsen som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt

Læs mere

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan 2013-2015 Lene Skovmose Herning Kommune 2 Indhold Lovgrundlag 3 Status...3 Organisering af rottebekæmpelsen..4 Budget for årene 2013

Læs mere

Status for rottebekæmpelsen

Status for rottebekæmpelsen Status for rottebekæmpelsen På udvalgsmødet den 6. marts 2017 blev der anmodet om en nærmere redegørelse for rottebekæmpelsen i Aarhus Kommune. Baggrunden herfor var indslaget i DR s Kontant den 2. marts

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 1904 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4600-00086 Senere ændringer

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00027 Ref. Mimad, mihal Den 19/1 2015 Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Udkast til vejledning

Læs mere

Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark

Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Titel: Emneord: Resume: URL: Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Rotter, rottebekæmpelse, rotteforebyggelse,

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Kolding Kommune 2013-2016 Indhold Vision...3 Overordnede mål...3 Indsatsområder...3 1. Kommunal rottebekæmpelse...5 2. Information til borgere og virksomheder...6 3.

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune.

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Opdateret 13.oktober 2014. Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige

Læs mere

Kontraktaftalebilag A Kravspecifikation

Kontraktaftalebilag A Kravspecifikation Kontraktaftalebilag A Kravspecifikation Den Kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Kontraktaftalebilag A side 1 af 13 1 OPGAVENS OMFANG... 4 2 GENERELLE KRAV TIL KONTRAKTHAVEREN OG DEN UDFØRTE

Læs mere

Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Bilag 2 Tilbudsliste

Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Bilag 2 Tilbudsliste Rottebekæmpelse i Odense Kommune Bilag 2 Tilbudsliste Dato: 15-10-2013 Udarbejdet af: ACH/PJH Version: 5 Godkendt af: side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet.

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet. Vision Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune Overordnede mål Ingen rotter i gadebilledet. Det er strategiens målsætning: At forebygge frem for at bekæmpe, At rotterne bliver i kloakken, At der

Læs mere

Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Bilag 1 Specifikation af ydelsen (Kravspecifikation)

Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Bilag 1 Specifikation af ydelsen (Kravspecifikation) Rottebekæmpelse i Odense Kommune Bilag 1 Specifikation af ydelsen (Kravspecifikation) Dato: 14-10-2013 Udarbejdet af:, ACH, JM Version: 5 Godkendt af: PJH/OFD side 2 af 17 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere