Husorden & Retningslinier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden & Retningslinier"

Transkript

1 Husorden & Retningslinier Opdateret 12. marts 2012

2 Affald Ejerforeningen er tilmeldt Århus Kommunes affaldsløsning med nedgravede containere, hvilket betyder, at du skal aflevere dit husholdningsaffald, aviser, flasker m.m. i de containere, som er nedgravet/opstillet på hjørnet af Åboulevarden og Christiansgade. Alt andet affald, f.eks. efter en større oprydning, udflytning, indflytning, m.m. skal du selv sørge for at få bortskaffet. Du kan evt. benytte kommunes storskraldsordning: Husk at du først må sætte affaldet frem på gaden aftenen før afhentningsdatoen. De aflåste affaldscontainere, som er placeret i baggården, må alene benyttes af butikkerne. For såvel husholdningsaffald som alt andet affald gælder, at du under ingen omstændigheder må bruge trappeopgangen eller baggården som midlertidig oplagringsplads. Overholdes retningslinierne for affald ikke, vil enhver udgift til fjernelse heraf blive pålagt forureneren. Aflåsning Dørene fra bagtrapperummene ud til baggården Dørene fra bagtrapperummene ud til baggården skal altid være lukkede og låste! Porten Porten ind til baggården skal være lukket og låst i tidsrummet kl. 22:00 kl. 06:00. Hvis du som beboer f.eks. kommer hjem kl. 21, så luk og lås bare porten alligevel! Det kunne jo være, at du var sidste mand eller kvinde i gården den aften. Der henstilles desuden til, at man lukker porten forsigtigt, så det ikke runger i hele ejendommen Barnevogne I forbindelse med nedlægning af bagtrapperne i forhuset er der skabt to små bagtrapperum. Rummene er tiltænkt brugt til parkering af barne- og/eller klapvogne, der ikke må henstilles i opgangene. I første omgang kan alene bagtrapperummet i ÅB 53 benyttes. Butikkerne i forhuset Butikkerne i forhuset skal, ud over at respektere alle øvrige regler og retningslinier, som de fremgår af denne Husorden og Retningslinier : Indhente evt. krævede offentlige godkendelser og tilladelser i forbindelse med evt. udeservering, skiltning på fortovet, osv. samt tilstille Ejerforeningens bestyrelse en kopi af sådanne formelle godkendelser. Holde facaden ud for egen butik samt indgangspartierne til henholdsvis Åboulevarden 51 og 53 ryddede og rengjorte efter endt arbejdsdag, herunder sørge for at fjerne papir, cigaretskodder og andet affald. Ejerforeningen Louisegaarden, Husorden & Retningslinier, 23. november 2010 Side 1 af 8

3 Benytte de aflåste containere til affald fra deres butikker eller selv bortskaffe affaldet på anden vis. Bagtrapperummene må ikke bruges som midlertidig oplagringsplads. Overholdes retningslinierne for affald ikke, vil enhver udgift til fjernelse heraf blive pålagt forureneren. Ved til- eller fraflytning af et butikslokale skal lejer (eller ejer) sørge for bortskaffelse af alt affald (skilte, inventar m.m.) jf. også afsnittet om Affald. Cykler Skal placeres i de fastmonterede cykelstativer. I tilfælde af pladsmangel, skal cyklerne fortsat placeres i gyden ved cykelstativerne, men således, at de ikke er til gene for andre og/eller hindrer passagen til bagtrapperummene og affaldscontainerne. Cykler, anhængere, barnevogne osv. må ikke henstilles i opgangene. Efter forudgående opslag foretages der ca. hvert halve år en større oprydning, hvor herreløse cykler fjernes som storskrald. Vær opmærksom på cykeloprydningsopslagene, således at du kan mærke din cykel og dermed undgå, at den bliver fjernet. Ejendomsadministration Ejerforeningen har indgået en administrationsaftale med: Colliers Ejendomsadministration A/S Prismet Silkeborgvej 2 DK- Telefon: Telefax: Web: Ejere Hvis du er ejer af en lejlighed eller en butik i vil du modtage information fra Ejerforeningens bestyrelse via ejendomsadministratoren (Colliers) eller via Ejerforeningens hjemmeside Sørg selv for regelmæssigt at checke Ejerforeningens hjemmeside. For at gøre informationsudvekslingen effektiv og billig, bedes alle ejere sørge for, at ejendomsadministratorens (Colliers) adresseliste altid er ajour og indeholder en gyldig adresse. Hvis du udlejer din lejlighed, er det entydigt og uden undtagelser dit ansvar, at dine lejere overholder Ejerforeningens Husorden og Retningslinier. Hvis du har brug for yderligere information, ekstra originalnøgler m.m., er du velkommen til at kontakte Ejerforeningen via Ejerforeningens hjemmeside. Elevatorer Om end elevatorerne undergik en større renovering i 2008 og i 2012 fik udskiftet dørene, skal de åbnes og lukkes med forsigtighed for at undgå, at sikkerhedsfølerne aktiveres og sætter elevatorerne ud af drift. Ejerforeningen Louisegaarden, Husorden & Retningslinier, 23. november 2010 Side 2 af 8

4 Hvis elevatorerne er ude af drift kontakt da viceværten/et medlem af Ejerforeningens bestyrelse. Hvis ingen af de forannævnte er tilgængelige, kan Schindler A/S kontaktes på telefon Hvis du kontakter Schindler A/S uden om viceværten/et medlem af Ejerforeningens bestyrelse, skal du altid efterfølgende sende Ejerforeningens formand en kort mail med beskrivelse af hændelsesforløbet, således at eventuelle ekstra serviceregninger kan kontrolleres og afstemmes før betaling. Facader og Trappeopgange For at sikre så ensartede facader og trappeopgange som muligt, skal alle ønsker om opsætning af skilte, markiser, lamper, udluftningsaggregater, skorstene, altaner, antenner, paraboler, osv., såvel som udskiftning af døre, vinduer, osv. mod facader og trapper skriftligt forlægges Ejerforeningens bestyrelse, som vil tage konkret skriftlig stilling til hvert enkelt ønske. Arbejdet må IKKE igangsættes før der foreligger en skriftlig tilladelse fra Ejerforeningens bestyrelse. Hvis arbejdet igangsættes uden Ejerforeningens forudgående skriftlige tilladelse, kan Ejerforeningen foranledige ændringen omgjort for ejers regning. Fester Lejlighedsvise fester i weekenden er naturligvis tilladt a.h.t. de øvrige beboere, dog ikke mere end højest 3-4 gange årligt per lejlighed. Skal du holde fest, skal du altid via et opslag på opslagstavlen i god tid (og gerne mindst 5 dage forud) varsle de øvrige beboere i opgangen. Uanset denne varsling, skal der naturligvis tages hensyn til ejendommens øvrige beboere, og der skal være ro i ejendommen senest kl. 01:00! Ved ro menes, at alle vinduer og døre skal være lukkede, og at støjniveauet ikke må genere hverken over-, under- eller genboerne. Bemærk, at ejendommens konstruktion betyder, at støj (og især bassen) nærmest uhindret går imellem etagerne, så en god regel er, at støjen ikke må være højere, end at der i det samme rum kan føres en nogenlunde normal samtale. Se også under Støj. Vis respekt og forståelse for, at vi er en ejerforening med beboere i mange forskellige aldersgrupper, med forskelligt søvnbehov og med forskellige arbejdsrytmer. Hvis du holder fest, er det ALTID dit ansvar, at fællesarealerne (opgang, elevator og baggård) fremstår rene og ryddede umiddelbart efter festen og senest kl. 12:00 dagen efter arrangementet. Hvis fællesarealerne ikke er rengjort indenfor denne tidsfrist, kan Ejerforeningen vælge at få rengjort fællesarealerne på de pågældende ejere/lejeres regning. Det er også dit ansvar som ejer/lejer at sørge for, at dine gæster ikke er til gene for ejendommens øvrige beboere. Fællesarealer Al vedligeholdelse af fællesarealer herunder facader, baggård, opgange, tag, vinduer (udvendigt), hoveddøre ud til trapperne m.m. skal igangsættes af Ejerforeningen. Har du forslag til ændringer og forbedringerne af fællesarealerne jf. ovenstående, kontakt da Ejerforeningens bestyrelse. Ejerforeningen Louisegaarden, Husorden & Retningslinier, 23. november 2010 Side 3 af 8

5 Flytning Ved til- og fraflytning skal der udvises størst mulig forsigtighed for ikke at beskadige trappeopgang og elevator. I tilfælde af skader, vil skadevolderen blive holdt økonomisk ansvarlig. Ved til- og fraflytning skal du sørge for at bestille ændring af navneskiltet i opgangen og på dørtelefonen (se hvordan på Husk at meddele fraflytningsdatoen til ejendomsadministratoren (Colliers) samt oplyse om din nye adresse i tilfælde af, at vi har brug for senere at komme i kontakt med dig. Generalforsamling Hvert år i marts/april måned afholdes der Generalforsamling i Ejerforeningen. Som ejer er deltagelse på Generalforsamlingen vigtig, da alle større beslutninger om Ejerforeningen bliver truffet og drøftet på dette møde. Som lejer er du, uden stemmeret, velkommen til at møde op for at høre, hvilke tiltag og planer Ejerforeningen har for det kommende år. Grill Ejerforeningen råder over et par havegrill, som om sommeren er placeret på tagterrasserne. Såvel tagterrasse som grill er til fri fælles afbenyttelse, men husk at rydde op og rengøre begge dele efter brug. Specielt skal du være opmærksom på, at få fjernet alle madrester, flasker, m.m. Have- /Oprydningsdag En gang årligt, typisk kort før sommerferien, afholder Ejerforeningen en fælles have/oprydningsdag, hvor hver enkelt lejlighed/butik stiller med (mindst) en person. Ved manglende fremmøde opkræves et udeblivelsesgebyr på DKK 500 per lejlighed/butik. På dagen rydder vi op og rengør fællesarealerne ligesom tagterrasserne klargøres til sommeren. Hjemmeside På kan du finde diverse relevante informationer og aktuelle nyheder, ligesom du kan bestille nyt navneskilt m.m. Du er altid velkommen til at kontakte Ejerforeningens bestyrelse med forslag til yderligere informationer eller elementer, som hjemmesiden kunne stille til rådighed. Husdyr Der er ikke forbud mod husdyr i Ejerforeningen, men det er en klar forudsætning, at de ikke er til gene for de andre beboere. Håndværkere Hvis du opdager fejl eller mangler ved fællesarealerne, skal du kontakte viceværten/et medlem af Ejerforeningens bestyrelse. Med undtagelse af det ovenfor under elevato- Ejerforeningen Louisegaarden, Husorden & Retningslinier, 23. november 2010 Side 4 af 8

6 rer beskrevne, må du ikke rekvirere håndværkere på Ejerforeningens vegne. Bemærk i øvrigt, at der ikke må lukkes/åbnes for Ejerforeningens vand- og/eller varmeanlæg uden at Ejerforeningens VVS-mand er til stede/har godkendt indgrebet. Alle planlagte indgreb skal varsles i god tid og planlægges således, at de forstyrre beboerne og de 4 butikker mindst muligt. Står du selv og skal bruge en håndværker, kan Ejerforeningen anbefale følgende, der alle kender vores ejendom særdeles godt: VVS: Risskov Blik & VVS Service, (Fritz Poulsen v. Bjarne Poulsen) Telefon: og/eller Hotline: og/eller (Jesper Willis, C.F. Andersen) Kloakservice: Risskov Kloakservice Telefon: Elektriker: Dana Electric A/S Telefon: (også hotline) Telefax: Låsesmed: Låsekompagniet.dk v. Jesper Snedker Telefon: Telefax: Motorcykler Må ikke parkeres i gården eller på andre fællesarealer. Nøgler Ejerforeningen har pga. anvendelse af for mange dårlige kopinøgler i 2009 været nødsaget til at udskiftet alle nøglecylindere omkring fællesarealerne (for-, lofts- og bagtrapper samt porten). Ekstra originalnøgler kan bestilles hos Ejerforeningens bestyrelse (DKK 35 per styk). Det henstilles kraftigt, at der kun anvendes originalnøgler. Er du lejer bør du først henvende dig til din udlejer, som formelt er ansvarlig for at fremskaffe dine originalnøgler. Baghuset anvender et specielt nøglesystem, hvor Ejerforeningens formand administrerer en bestemt kode. Nøglerekvisitioner kan fås hos: Express Låseservice A/S Ryhavevej 50 DK-8210 Århus V Telefon: Telefax: Udfyldte, underskrevne rekvisitioner sendes til Ejerforeningens formand, som sørger for at tilføje kodeord og videresende til Express Låseservice A/S. Ejerforeningen Louisegaarden, Husorden & Retningslinier, 23. november 2010 Side 5 af 8

7 Opslagstavler Nederst i alle tre opgange findes en opslagtavle til fælles brug. Ejerforeningen vil typisk annoncere større tiltag på opslagstavlen, ligesom du bl.a. kan bruge den til advisering af fester og lignende. P-pladser Ejerforeningen råder over de 4 parkeringspladser i baggården. P-pladserne er reserveret til de personer, som har indgået en lejeaftale med Ejerforeningen, og som dermed har et gyldigt parkeringskort fra Ejerforeningen placeret i forruden. Al anden parkering på fællesarealerne er ikke tilladt. Kontakt Ejerforeningens bestyrelse hvis du er interesseret i at leje en af de 4 parkeringspladser (opføres på venteliste hvis ingen af parkeringspladserne er ledige). Støj Samtlige beboere, såvel ejere som lejere, skal vise hensyn til naboer både over-, under- og genboer. Dette betyder, at der fra de enkelte lejligheder ikke må være så meget larm og støj, at det kan være til gene for de øvrige beboere og dette uanset om støjen kommer fra et stereoanlæg, en spontan fest eller noget helt tredje. Bemærk, at ejendommens konstruktion betyder, at støj (og især bassen) nærmest uhindret går imellem etagerne, så en god regel er, at støjen ikke må være højere end at der i det samme rum kan føres en nogenlunde normal samtale. Se også ovenfor under Fester. Hvis du skal have udført arbejde i din lejlighed, herunder afhøvle gulve, bore i vægge, osv., må dette kun foregå i tidsrummet fra kl. 08:30 til kl. 21:00 alle ugens dage. De enkelte beboere er ansvarlige for, at deres gæster iagttager god ro og orden på fællesarealerne og ikke opfører sig til gene for ejendommens øvrige beboere. Tagterrasse Tagterrasserne er en del af fællesarealet, og er til fri benyttelse, naturligvis forudsat, at disse ryddes og rengøres efter brug. Alene Ejerforeningens havemøbler, blomsterkasser, grill, m.m. må placeres på tagterrasserne. Det er således ikke tilladt at placere egne havemøbler, blomsterkasser, hængekøjer, trampoliner eller lign på tagterrasserne. Tagterrasserne må ikke anvendes til midlertidig eller permanent opbevaring af affald eller. lign. Hjælp gerne med til at holde terrasserne friske vand blomsterkummerne en gang imellem, etc. Ejerforeningen Louisegaarden, Husorden & Retningslinier, 23. november 2010 Side 6 af 8

8 Techem Techem (tidligere navn: Brunata) foretager hvert år i januar/februar måned aflæsning af vand- og varmeforbruget i hver enkelt lejlighed. Techem vil normalt advisere aflæsningen i god tid. Hvis du ikke kan være til stede i forbindelse med aflæsningen, er du selv ansvarlig for at sikre (evt. gennem en aftale med naboen), at der er adgang til din lejlighed. Trappevask Der er ansat hjælp til rengøring af trapperne hver 14. dag. Alle ejere og lejere har dog pligt til at holde orden på fortrappen, såvel som på de andre fællesarealer. Døre, dørkarme og dørmåtter skal rengøres af den enkelte beboer. Skotøj m.m. må ikke placeres på trapperne. Vand & el Al vand-, varme- og elarbejde i den enkelte lejlighed skal udføres efter de til enhver tid gældende retningslinier og lovgivning. Ejerforeningen har alene vedligeholdelsespligten af de lodrette rør og faldstammer. Er du i tvivl, så kontakt Ejerforeningens bestyrelse eller viceværten. Vicevært Ejerforeningen har tilknyttet en vicevært, som er ansvarlig for den praktiske gennemførelse af en række af Ejerforeningens daglige opgaver. Viceværten refererer til Ejerforeningens bestyrelse, som også definerer og prioriterer hvilke opgaver, der skal varetages af viceværten Af hensyn til alle beboeres trivsel er det afgørende nødvendigt, at denne Husorden & Retningslinier overholdes af alle. Såfremt Husorden & Retningslinier ikke respekteres vil Ejerforenings bestyrelse efter at være orienteret herom, rette henvendelse til den pågældende ejer og evt. lejer. Ved gentagne overtrædelser af Husorden & Retningslinier vil Ejerforeningen bestyrelsen i samråd med deltagerne på den årlige Generalforsamlingen vurdere, hvilke sanktioner, der kan gøres gældende. Evt. spørgsmål kan rettes til Ejerforeningens bestyrelse. Se kontaktpersoner, og telefonnumre på Ejerforeningen Louisegaarden Opdateret på generalforsamling 12. marts 2012 Ejerforeningen Louisegaarden, Husorden & Retningslinier, 23. november 2010 Side 7 af 8

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø 1 Formål Formålet med denne Husorden er, at alle ejere/lejere i Stockholmsgade 21 har et konkret regelsæt at forholde sig til i det daglige.

Læs mere

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13 Husorden for ejerforeningen H. Schneekloths vej 3-13 Opdateret januar 2015 Husorden for H. Schneekloths vej 3-13 Denne husorden er henvendt til nuværende og nye beboere for at give en samlet information

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Husorden for ejerforeningen Fyrholm

Husorden for ejerforeningen Fyrholm Husorden for ejerforeningen Fyrholm Kære naboer, Fyrholm indgår i en af Københavns mest spændende bebyggelser, Sluseholmen, som er anlagt med sigte på at skabe gode udfoldelsesmuligheder så tæt på centrum

Læs mere

EF Dybendalsvej 67-73

EF Dybendalsvej 67-73 EF Dybendalsvej 67-73 Beboervejledning www.dybendalsvej.dk Version 1 April 2012 EF DYBENDALSVEJ 67-73 1 VELKOMMEN Denne beboervejledning er udfærdiget til brug for samtlige beboere i EF Dybendalsvej 67-73,

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT Ejerforeningen Fyrholm er til for at varetage vedtægterne og den daglige drift af Fyrholm. Det gælder for såvel ejere som lejere. Fyrholm skal være det bedste sted at bo. Og

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE December 2014 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Kantorparken 55-65 8240 Risskov

Kantorparken 55-65 8240 Risskov Ejerforeningen Blok 4 Kantorparken 55-65 8240 Risskov Kantorparken 55-65, set fra Parksiden, foto taget af John Jensen, KP 61 Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok 4 Vi

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

FORORD. Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST.

FORORD. Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST. Udgave 6.2-2015 FORORD Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST. Håndbogen giver information om ejerskifte samt om mange

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. 23o Forhåbningsholms Alle 41A og B 1904 Frederiksberg C (Udkast 2007)

Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. 23o Forhåbningsholms Alle 41A og B 1904 Frederiksberg C (Udkast 2007) 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. o Forhåbningsholms Alle 1A og B 10 Frederiksberg C (Udkast 00) Denne skrivelse er til nuværende og nye beboere. Hensigten

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967. Håndbog. For andelshavere i AST

Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967. Håndbog. For andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967 Håndbog For andelshavere i AST 6. udgave 2013 FORORD Håndbog for andelshavere i AST Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens

Læs mere

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen.

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Denne håndbog er en samling af de muligheder, forpligtigelser og rettigheder medlemmerne af Ejerforeningen Solgården 1 har. Det er bestyrelsens ønske at den kan være en hjælp i de situationer den enkelte

Læs mere

Kantorparken Blok III Husorden og orientering

Kantorparken Blok III Husorden og orientering Ejerforeningen Kantorparken Blok III Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok III Hjerteligt velkommen til Kantorparken Blok III. Vi håber, at alle nye beboere hurtigt vil

Læs mere

Infomappe. Kvintus Kollegiet

Infomappe. Kvintus Kollegiet Infomappe Kvintus Kollegiet Velkommen Tillykke med dit nye kollegieværelse her på Kvintus Kollegiet. Du bor nu på et kollegium der har nogle af Danmarks største værelser, alle med eget køkken og bad. Endvidere

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET Dette dokument er et forsøg på at lave en samlet oversigt over praktiske oplysninger, anliggender og forhold der gør sig gældende for beboere på Kvintus Kollegiet. Ud over

Læs mere

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere