BRABRAND BOLIGFORENING ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN. Partneringsamarbejde Sonnesgade Projektrapport oktober 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRABRAND BOLIGFORENING ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN. Partneringsamarbejde Sonnesgade Projektrapport oktober 2003"

Transkript

1 BRABRAND BOLIGFORENING ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Partneringsamarbejde Sonnesgade Projektrapport oktober

2 2

3 Forord 1. Resume og konklusioner 5 Afsnit A - Byggesagen 2. Signalement af byggesagen 3. Planlægning, forslag, myndighedsbehandling 4. Totalentreprisekontrakten 5. Færdigprojektering og udførelsen 6. Brugere/lejere apteringen 7. Resultater, økonomi, omgang, kvalitet Afsnit B - Forsøget 8. Oprindeligt forsøgsgrundlag 9. Revideret forsøgsgrundlag 10. Partneringsamarbejdet i projekteringen 11. Partneringsamarbejde med fagentreprenører i udførelsen, brug af procesværdier 12. Brug af bench marks 13. Vurderinger af forsøgselementerne - interviews Bilag Bilag 1 Tilbudskalkulation Bilag 2 Revideret forsøgsgrundlag af den 7. juni 2002 Bilag 3 Oversigt fag/underentreprenører

4 Der blev i 2002 foretaget en revurdering af forsøgsgrundlaget, således at fokus ud over partneringprocessen blev lagt på anvendelse af brug af procesværdier som opfølgning på samarbejdet på byggepladsen, brug af benchmarks og endvidere brug af incitamenter. Forord Erhvervs- og Boligstyrelsen har i de sidste par år samarbejdet med en række bygherrer og virksomheder om at afprøve nye samarbejdsformer i byggeriet. Det har været Styrelsens ønske, at en række ideer fra byggeriets virksomheder og fra udlandet blev gennemprøvet i konkrete byggerier. På den måde opnås en række erfaringer, der kan være med til at fremme byggeriets udvikling. Projektrapporten vil blive lagt på Erhvervs- og Boligstyrelsens hjemmeside Rapporten indeholder en række synspunkter og betragtninger. Hvor ikke andet anføres, er disse et udtryk for alle involveredes opfattelser. Projektrapporten er udarbejdet af akademiingeniør Mogens Høgsted, Vive Consult i samarbejde med byggesagens parter. Nærværende projektrapport omhandler etape 1 af byggesagen Sonnesgade i Århus, som blev godkendt som forsøgsbyggeri i 1999 og tilknyttet netværket Projekt Nye Samarbejdsformer 1. Partneringprocessen i denne byggesag blev planlagt af byggesagens parter inden man i dansk byggeri i øvrigt var begyndt at arbejde med denne betegnelse for et velplanlagt og plejet samarbejde. Byggesagen blev således inddraget som forsøgsbyggeri som et af de første partneringprojekter. Der var i det oprindelige udviklingsgrundlag primært fokuseret på partneringprocessen generelt På grund af at byggesagens opstart trak ud, blev byggesagen i 2002 overført til det nye netværk Bygherrer skaber værdier 2. 1 Netværket Projekt Nye Samarbejdsformer blev afsluttet i Slutrapporten ligger på Erhvervs- og Boligstyrelsens hjemmeside (www.ebst.dk). 2 Netværket Bygherrer skaber værdier, som indeholder over 20 byggesager, er omtalt på Erhvervs- og Boligstyrelsens hjemmeside (www.ebst.dk). 4

5 1. Resume og konklusioner Byggesagen Sonnesgade i Århus blev planlagt som et af de første forsøgsbyggerier i partneringsamarbejde. Byggesagen blev på grund af sagsbehandling og godkendelse af medejerboliger stærkt forsinket, men på trods heraf blev de oprindelige mål for samarbejdet og resultaterne (kvalitet, økonomi og tid) til fulde opfyldt. De mest markante resultater, der er opnået, kan beskrives således: Det gode samarbejde har medført en løbende øgning af kvaliteten gennem hele byggesagen og alle besparelser på trods af det aftalte incitament er pløjet ind i byggeriet som kvalitetsforbedringer De gode resultater er opnået på trods af den forsinkede opstart Det er vist, at der kan gennemføres en byggeproces med et betydeligt mindre tidsforbrug for de projekterende end sædvanligt. Dette har kunnet lade sig gøre ved et intenst samarbejde og en kompetent og risikovillig bygherre Det er lykkedes reelt at inddrage under/fagentreprenørerne i partneringsamarbejdet, og disse har sat tydelige aftryk på projektets udformning Der er anvendt et værktøj til opfølgning på samarbejdet på byggepladsen, som i høj grad har understøttet samarbejdet Både bygherre, entreprenør og projekterende er positive over for at fortsætte samarbejdet som team på kommende byggesager. De forbedringer, der er peget på, er: Forpligtende inddragelse af fag/underentreprenører i partnering-samarbejdet En bearbejdning af det anvendte incitament og evt. brug af bonus for fag/ underentreprenører En egentlig samlokalisering af entreprenør og projekterende i projekteringsfasen 5

6 6

7 Afsnit A Byggesagen 7

8 2. Signalement af byggesagen Betegnelse/adresse Sonnesgade, etape 1, Århus Art og omfang Etape 1: 48 almene boliger, ialt m² + fælleshus Bygherre Entrepriseform Udbudsform Projekterende Udførende Brabrand Boligforening Totalentreprise ved Hoffmann A/S Forsøgsbyggeri Arkitekt Aaskov & Østergaard Ingeniør NIRAS Jord, beton, VVS og EL er totalentreprenørens egenproduktion. En fuldstændig liste over fagentreprenører er vedlagt som bilag 3. Udførelsesperiode (byggeplads) Primo 2002 til marts 2003 Økonomi Total anlægsudgift iht. skema B Totalentreprise, kontraktsum kr incl. moms kr excl. moms 8

9 3. Planlægning, forslag, myndighedsbehandling Byggesagens overordnede tidsforløb er som vist neden for. Byggesagen har haft et langstrakt forløb fra de indledende overvejelser hos bygherren for ca. 5 år siden til afleveringen i foråret De enkelte faser er beskrevet i det følgende. Aktivitet - fase Planlægn. og projekt frem til udarbejdelse af disp. forslag Sagsbehandling i Århus Kommune Rev. projekt frem til totalentreprisekontrakt Færdigprojektering og udførelse Fase 1. Etablering af samarbejdet, udkast til samarbejdsaftale, udarbejdelse af prissat dispositionsforslag - til december 1999 Samarbejdet i den indledende fase mellem bygherre og byggevirksomheder er foregået ved ugentlige projekteringsmøder. Der har ikke været møder mellem entreprenør og rådgivere uden bygherrens tilstedeværelse. Samarbejdet er forløbet i en god atmosfære og i stor åbenhed. Aktiviteterne i fasen var: - afholdelse af workshop den 22. juni bygherrens oplæg til samarbejdsaftale og succesparametre af den blev tiltrådt på workshoppen den 22. juni udarbejdelse af udkast til samarbejdsaftale juli første totalentrepriseprise blev afgivet den , jf. herunder - fra september 1999 er der foregået en pristilpasning samt en forhandling med kommunen, jf. herunder. - der blev afgivet revideret pris den 20. december 1999 Prisoplæg af den Efter workshoppen i juni 1999 udformedes skitseprojekt i samspil mellem parterne. Arkitekten flyttede ind i eksisterende lokaler på byggepladsen. I denne fase undersøgtes en række forhold. Der kan nævnes udformning af pent house lejligheder, som pga. højdegrænseplaner måtte rykkes ind fra facaden. Kommunen frafaldt krav til sikringsrum. Prisen pr forelå som en åben kalkulation baseret på dels indhentede UE priser og egenpriser på bl.a. pælefunderingen. Der var tillagt 8 % i DB til entreprenøren. Entreprenøren havde udarbejdet en 11 siders bygningsdelsbeskrivelse. Den samlede pris var på kr. excl. moms for 48 boliger (etape 1). På dette stade var der nogen usikkerhed om arealberegningen, men med et skønnet areal på ca. 9

10 5.400 m² blev m² prisen ca kr. excl. moms, hvilket bygherren skønnede lå ca. 10 % over, hvad der er til rådighed ud fra rammebeløbet med fradrag af bygherrens andre udgifter. Prisen var baseret på lejernes egenbetaling af køkkenelementer og hårde hvidevarer. De besparelser, man umiddelbart aftalte at arbejde videre med, var: - en nøjere vurdering af udgift til pælefundering (afsat hertil 3.2 mio. kr.) - højere grad af lejeraptering - badeværelser som rumstore enheder - udretning af runde hjørner i facade - ændring af vinduesbredder til standard - fælleshus (hertil afsat 4.4 mio. kr.) Prisoplæg af den I løbet af december var dispositionsforslaget på plads, og totalentreprenøren udarbejdede prisoplæg af den En konsekvens af projektoptimeringen var, at størrelsen på boligenhederne reduceres fra 85 til 74 m². Prisoplægget (entrepriseudgifterne) for 48 boligenheder var på ca. 32 mio. kr. excl. moms (ca. 40 mio. kr. incl. moms). I denne pris var indeholdt lejer aptering af køkkenelementer, hvidevarer, gulvbelægning, og indvendige skillevægge. Malerarbejdet var indeholdt. Alle UE priser var indhentede, fraset pælefundering som stadig var en overslagspris. Beton og montage er egenproduktion. Fælleshuset indgik med 2.8 mio. kr. Det blev endvidere lagt fast, at etape 1 består af 48 boliger plus fælleshuset og P-pladser. Bygherrens kalkulation af de samlede udgifter viste, at der var en manko på ca. 5 mio. kr. eller ca. 15 %. Følgende elementer blev der arbejdet videre med: - godkendelse af pæleudgifter ud over rammebeløbet pr. boligenhed - reduktion af fælleshusets areal (færre gæsteværelser) - reduktion af etagehøjde (som var ca. 15 cm højere end krav i BR) - reduktion af altangangsbredde - udeladelse af sugeanlæg til skrald - alternative vinduesfabrikater - ændre facadesten En række af disse besparelser kom ind i projektet igen i fase 3. Det drejede sig om altangangsbredden, sugeskraldanlæg og teglsten i facaden. Fase 2. Sagsbehandling i Århus Kommune Ved de indledende kontakter til kommunen opstod en diskussion om lejlighedernes størrelse, som kommunen krævede reduceret til ca. 74 m² for grundtypen. Dette krav (som i sig selv øger m² prisen) blev kædet sammen med en godkendelig pris pr. boligenhed på kr. incl. moms, svarende til i alt kr. for de 48 boligenheder. Møderne med kommunen blev holdt af bygherren og arkitekten (uden totalentreprenøren). I modsat retning af kommunen ønskede det daværende præsidie 3 at holde fast i de større boliger. Et andet ønske fra præsidiet var at få en arkitektonisk vurdering af skitseprojektet, som det forelå i september Dette blev udført ved Arkitektgruppen i Århus, og medførte ikke umiddelbart ændringer i projektet. Skitseforslag blev fremvist for Stadsarkitektens kontor, Århus kommune i september måned Der var positive tilkendegivelser for idegrundlaget og disponeringen. Ved møde med Tilsynet for støttet byggeri, Århus kommune, i november 1999, blev finansieringsformen præsenteret. I finansieringen indgår udover den almindelige støtteberettigede finansiering en medejer finansiering baseret på et større indskud samt selvaptering, i alt kr. ( kr. pr. lejlighed). Tilsynet havde positive tilkendegivelser for finansierings modellen, men udbad sig en beskrivelse af finansieringsformen til godkendelse ved kommune og By- og Boligministeriet. Derudover blev skitseforslaget præsenteret. Tilsynet ville ikke give dispensation til et større lejlighedsgennemsnit, som skitseforslaget angav. I det tidlige forår 2000 havde partnering gruppen arbejdet sig frem til det færdige projektforslag samt økonomisk overslag, der skulle danne grundlag for ansøgning til kommunen (skema A). Skema A blev herefter udarbejdet 3 En faglig referencegruppe nedsat af bygherren til at følge byggeriet. Denne blev nedlagt. 10

11 sammen med projektmaterialet til godkendelse for bygherrens ledelse samt politiske organ. Man afventede herefter beskrivelsen af den alternative finansierings model fra Brabrand Boligforening samt godkendelse fra bygherrens ledelse, før indsendelse af skema A samt projektforslag. I juni måned blev skema A samt projektmateriale sendt til behandling ved Århus kommune uden ansøgning om alternativ finansiering. I august forlød det, at stadsarkitektens kontor ikke ville godkende projektforslaget, hvorefter man kontaktede stadsarkitekten kontor. De udbad sig yderligere projektmateriale, der blev fremsendt i september. Med baggrund i lokalplan forhold ville kommunen ikke godkende forslaget. Desuden mente kommunen, at projektet havde manglende arkitektonisk kvalitet. Efter flere forhandlinger med kommunen blev projektforslaget godkendt 10. november Vedr. ansøgning om alternativ finansiering rykkede kommunen (tilsynet for støttet byggeri) for denne i oktober måned Ansøgningen blev fremsendt samme måned. Skema A for etape 1 er behandlet i byrådet 6. december 2000 og indeholder 48 boligenheder med et bruttoareal på m² samt fælles hus på 500 m²; i alt m². Fordeling af anskaffelsessummen er. Grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger Diverse gebyrer Samlet anskaffelsessum Uagtet kommunens godkendelse af skema A fortsatte drøftelserne om godkendelse af facadeudformningen, og tegninger indsendes til byggetilladelse medio uge 10, Fase 3. Revision af projekt, prissætning (optimering) og totalentreprisekontrakt Det af kommunen godkendte projekt var baseret på revideret dispositionsforslag af , og skema A for etape 1 og 2. I forhold til det oprindelige projekt af december 1999 er der tale om følgende større ændringer: smallere altangang mindre kælderarealer Ved det gen-opstartende møde i projektgruppen den , blev det aftalt at arbejde med en række besparende forenklinger, bl.a.: Udeladelse af nedkørsel og flytning af p- pladser Bearbejdning af afløb fra penthouse Bearbejdning af facadeløsninger, især med henblik på tilgængelighed for vinduespudsning Ændring af kælderudformning Den 7. februar 2001 forelå entreprenørens tilbudskalkulation for entrepriseudgifterne (ikke identisk med håndværkerudgifterne i skema A). Tilbudskalkulationen er vist vedhæftet som bilag 1. Tilbudskalkulationen viser en samlet udgift på kr. excl. moms. ( kr. incl. moms). Til rådighed for bygherrens udgifter er der herefter kr. minus kr.; dvs kr. Der er herefter udarbejdet totalentreprisekontrakt, som er aftalt at foreligge den

12 4. Totalentreprisekontrakten Totalentreprisekontrakten er baseret på ABT, og indeholder nogle elementer som beskrives herunder. Samarbejdsaftalen indgår ikke i totalentreprisekontrakten. Incitament Der er ifm. indgåelse af totalentreprisekontrakten aftalt incitament med henblik på fordeling af besparelser på underentrepriser og egenproduktion ift. tilbudskalkulationen, idet totalentreprenøren garanterer de tilbudte UE priser og priser på egenproduktion. Disse opgår til knap 70 % af totalentreprisesummen. I totalentrepriseaftalen anføres: Besparelser på summen af ydelser mærket C deles med 40 % til bygherre, 40 % til totalentreprenøren og 20 % til rådgiverne i fællesskab. Bygherren skal godkende eventuelle besparelser, der som minimum skal være driftsneutrale for bygherren. Ydelser mærket C udgør ca. 70 % af totalentreprisesummen og indeholder ikke jord, kloak, beton og pæleramning, men alle øvrige fagentrepriser samt totalrådgivningen mv. Der er indregnet et dækningsbidrag til totalentreprenøren på 8 %. Det er anført, at totalentreprenøren skal medvirke til øgning af kvalitet og omfang, såfremt bygherrens andel af besparelser gør dette muligt. Håndtering af uenigheder Det er aftalt at anvende beslutningstrappen ved evt. uenigheder, som ikke kan løses direkte. 5. Færdigprojektering og udførelse Den oprindelige intention om at projektering skulle ske i et lokale på byggepladsen blev forladt, fordi byggesagen blev forsinket. Færdigprojektering er sket ved projekteringsmøder hver 14. dag hos totalentreprenøren. Man arbejder i dag videre på andre byggesager med modellen, hvor totalentreprenør og de projekterende sidder sammen. Udførelsen er forløbet efter tidsplanen (benævnt Håndværker tidsplan etape 1), som er udført i MS project og indeholder 143 aktiviteter. 12

13 Fag/underentreprenører og partnering-samarbejdet Der blev afholdt flere kick-of workshops (opstartsmøder), hvor fagentreprenører blev introduceret til partneringsamarbejdet. På opstartsmødet den 1. marts 2002 for fagentreprenører blev partnering præsenteret, og i boksen herunder anføres fra referatet: Det gælder om, at få ændret den offentlige holdning til partnering, som går på at patnering er en forklædt total entreprenør. Så det bliver synliggjort, at det er til alles fordel, inkl. bruger. Forskellen på den traditionelle Matrix-model, hvor vi øverst har en bygherre, projekterende, entreprenøren og underentreprenører nederst og Partnering-modellen er, at vi under sidstnævnte alle skal være mere lige. Hvor ved målet er bedre samarbejde. Af fordele og ulemper ved partnering kan følgende listes op: Fordele Tidsbesparende Økonomisk besparelse, uden det er på bekostning af kvaliteten Åben dialog/kommunikation Færre resurser til tvister Brug af erfaringer/viden Ærlighed Ulemper Besvær med at få økonomiens ender til at hænge sammen Projektudformningen kan blive for ensformig Øgede tilbudsomkostninger Manglende design frihed I opstartsmødet deltog arkitekt, ingeniør, murer, beton, betonelement, tømrer, VVS, el og totalentreprenør. Projektet blev gennemgået, og nedenfor anføres nogle citater fra referatet Tømrer OH (tømrer) pointerede, at han ønsker at deltage i udformning samt projektering af udhæng ved penthouse. Mht. gips i penthouse advisere OH med danogips. OH fremkom med forslag om, at facadepartier og vinduer evt. kunne udføres på pladsen. OH forespurgte om vinduesbundstykker skal have udfræsning for varme. Da bundstykkerne skal kunne klare, at man sætter sig på dem. (grundet den lave højde), foreslog OH om ikke de kunne laves i granit. Vælges det at lave dem i granit, skal OH kunne afgive ordre om 10 uger før levering. KØ og FÅ undersøger og melder tilbage. OH forespurgte om loft under æsken skulle granimprægneres. KØ og FÅ undersøger og melder tilbage. 13

14 01.02 Elinstallationer LN (rådgiver) gennemgik de foreløbigt fastlagte ting i el-projektet. Placering af el-udsparinger i elementer skal afklares snarest. Dette klares, så snart der er målsatte tegninger fra arkitekter. Elinstallationer skal udformes med fleksible løsninger, da boligerne afleveres uden skillevægge. Dette kan som eksempel gøres med udtræk fra dækelementer. Der skal laves og føringsveje fra hovedbygningen til fælleshuset, til evt. overvågningssystem og adgangskontrol. Lavenergibelysning. SEP (elektriker) har før deltaget i partnering opgaver og har kun gode erfaringer med det. Opfølgning af samarbejdet på underentreprenørmøder Som et led i forsøget er der anvendt et skema på underentreprenørmøderne. Skemaet indeholder en række udsagn om samarbejdet, som fagentreprenørerne vurderer til hvert møde. Udfyldelsen af skemaet er indgået i mødernes forløb som en rutine, og dette har haft positive effekter. Anvendelsen af skemaet er nærmere gennemgået i afsnit B i omtalen af forsøgselementerne. Succeshistorier Det gode samarbejde mellem totalentreprenør og fagentreprenører uanset disse ikke er direkte involverede i partneringaftalen har ført en række succeshistorier med sig. Disse er: Granitgulve i fælles hus foreslået af murer, som havde mulighed for et billigt indkøb Vinduesplader i granit i stedet for Perstorpplader Ændring af brystningsplader langs pent house fra muret løsning (med problematiske vedligeholdsegenskaber) til krydsfiner med pap Ændring til udførelse af bagmur i en trækonstruktion Forslag fra smed til at anvende glas i rækværker og håndliste i træ Skærmvægge mellem lejligheder blev udført som maghoni med alukanter i stedet for råglas. Disse ændringer er fremkommet i et samspil med fagentreprenører og har medført højere kvalitet til samme eller lavere omkostninger. Besparelser er brugt til kvalitetsøgninger på andre områder. 14

15 6. Brugere/lejere apteringen Totalentreprisen indeholder ikke færdigaptering, idet denne ydelse kunne udføres ved direkte finansiering af lejeren som medejerboliger. Der er hertil udarbejdet færdige tilbud på apteringen, som beboerne kunne vælge. Der har generelt været tilfredshed hos de beboere, som har valgt at være medejere. 7. Resultater, økonomi, omfang, kvalitet Bygherren Byggeregnskab (skema C) foreligger ikke pt. men det økonomiske resultat forventes at ligge tæt på skema B. Der har været følgende ekstraregninger: pælefundering (ca ) porttelefon (ca ) ekstra parkering (ca ) Her er det alene ekstraregningen vedrørende pælefundering, som er en uforudset udgift. Der er ikke økonomiske hængepartier mellem bygherren og totalentreprenøren. Det økonomiske resultat vil samlet ligge inden for skema B s tolerancer. Totalentreprenøren Totalentreprenøren har nogenlunde holdt dækningsbidraget, som var indregnet med 8 %. Rådgiverne Et af fokusområderne i byggesagen var, at rådgiverne skulle kunne opnå en fornuftig indtjening samtidig med, at samarbejdsformen medførte et reduceret honorar på % i forhold til en sædvanlig fremgangsmåde. Om rådgivernes sagsøkonomi anfører disse: Arkitekt -og ingeniørhonoraret blev tilbage i 99 aftalt med HOFFMANN til samlet kr ,- svarende til ca. 7,5 %. I forløbet blev dette nedjusteret ved forhandlinger til 2,6 mill.kr. svarende til 6,8 % eller 3,4 % pr. part. Udgangspunktet var at der var tale om en totalentreprisekontrakt hvor ydelser som økonomistyring, udbudsforhold ikke blev tildelt rådgiverne, men lå under totalentreprenøren. Tages sammenligningen med en tænkt rådgivningsaftale udført i 2003 under samme præmisser i en partneringsaftale med HOFFMANN kunne der med udgangspunkt i vores aktuelle sagsøkonomi og erfaringsgrundlag hentes en reduktion i ydelsen på omkring 10%. De 30% som har været nævnt i forløbet vurderes som urealistiske. Rådgivningsarbejder er presset på alle fronter. 15

16 Arkitekt og ingeniør fik aftalt et honorar, som var lavere end det sædvanlige honorar begrundet i samarbejdsformen. I sammenhæng med byggesagens forsinkelse (som ikke medførte en øgning af honoraret) er det overraskende, at samarbejdsformen har medført, at både arkitekt og ingeniør har kunnet opnå tilfredsstillende administrationstillæg/dækningsbidrag på byggesagen. Der er følgende resultat: Honorar Lønudgift Dækningsbidrag Arkitekt ,80 Ingeniør ,87 Rådgivernes vurdering af deres honorar er: Arkitekt: Dækningsbidraget svarer til en faktor 1,80 som på baggrund af sags-forløbet, med flere stop og genopstart af projektet, må karakteriseres som tilfredsstillende. Ingeniør: I betragtning af sagens relative lange sagsforløb fra idefasen i 97, hvor sagen blev oprettet hos os i maj 97, til en aflevering i juni 03 må dækningsgraden betragtes som særdeles tilfredsstillende. Her skal også medtages at projekteringen var igangsat, projektet blev midlertidig stoppet i en længere periode og vi efterfølgende skulle opstarte med en ny bemanding på sagen. På trods af at etape 1 bærer hovedparten af udviklings- og projekteringsomkostninger er det lykkedes via samarbejde i projektgruppen at sikre en fornuftig dækningsgrad. Set fra bygherren er målsætningen om et reduceret honorar og en fornuftig indtjening for rådgiverne opnået. Incitamenter Besparelser er ikke delte iht. aftalen, men omsat til kvalitetsforbedringer. En række forbedringer er omtalt i afsnit 5. Årsagen til at incitamentet ikke er brugt, er fra alle parters side ønsket om et produkt af høj kvalitet, og dermed et byggeri, som vil være en god reference. Det skønnes, at det ikke fordelte incitamentsbeløb ligger på ca. ½ mio. kr. 16

17 Afsnit B Forsøget 17

18 8. Oprindeligt forsøgsgrundlag Baggrunden for at inddrage byggesagen som forsøgsbyggeri var en række hypoteser hos bygherren: Det forventes, at projekteringsomkostningen kan minimeres med op til %, dels gennem tidsoptimering, og dels ved et tæt samarbejde. Alle parter vil blive placeret i samme bygningskompleks under projekteringsfasen. Der vil ske en meget nøje vurdering af projektomfang, tegnings- og beskrivelsesmængde. Der vil blive foretaget en vurdering af udførelsesmetoder, der optimerer entreprenørens materiel, hvilket skal nedsætte anlægsomkostningerne. Entreprenørens projektleders daglige deltagelse i projektets tilblivelse skal minimere det samlede forbrug af tid til ansvarsfraskrivelse. Bygherrens succesmål blev gennemgået på den indledende workshop i juni 1999, og der blev her lagt vægt på følgende: De økonomiske rammer skal udnyttes fuldt til at skabe et højkvalitetsbyggeri. Alle former for spild skal minimeres (pengene skal bruges til mursten). Byggegrunden skal udnyttes optimalt. At alle parter opnår tilfredsstillende økonomiske resultater. At beboere gennem egenbetaling af aptering får mulighed for at sætte deres individuelle præg på boligen. Der skal være et samarbejde i en atmosfære af tryghed, som fremmer en åben kommunikation, og gør det rart at arbejde sammen. Dette understøttes af, at projekterende og udførende flytter sammen i projektereingsfasen i eksisterende lokaler på byggepladsen. Andres gode erfaringer på delområder skal inddrages (det er et succesmål, at vi ikke overser nogle gode erfaringer, der kunne have været inddraget). Der skal bygges et sundt hus, som f.eks. er godt for astmatikere. Det er et succesmål, at byggeriet afleveres uden mangler. Det oprindelige forsøgsgrundlag af den 22. juli 1999 indeholdt følgende forsøgselementer: 5.1 Samarbejdet mellem byggevirksomheder og bygherren 5.2 Samarbejdet mellem byggevirksomhederne 5.3 Samarbejdet i projekteringsfasen og på byggepladsen 5.4 Økonomiske incitamenter i samarbejdsaftalen og åbne regnskaber 5.5 Brugermedvirken i samarbejdet 18

19 9. Revideret forsøgsgrundlag I marts 2002 i forbindelse med at byggesagen kom i gang udarbejdedes et revideret forsøgsgrundlag. Der blev her fastlagt følgende forsøgselementer: 1. Partneringssamarbejde generelt mellem bygherre og byggevirksomheder 2. Samarbejdet mellem byggevirksomhederne, herunder rådgivere og underentreprenører 3. Aftalte incitamenter om besparelser 4. Brug af bench marks 5. Brug af alternativ metode til løsning af evt. uenigheder Der blev vedrørende samarbejdet aftalt brug af procesindikatorer (omtalt i afsnit 14) og der blev aftalt brug af en række benchmarks inspireret af forsøgsbyggeriet Fredensvej i Gentofte 4. Forsøgsgrundlaget blev drøftet på et møde den 6. juni 2003, hvor mål (ambitionsniveauer) for de valgte bench marks blev fastlagt. Forsøgsgrundlaget i endelig udgave (af 7. juni 2002) er vedhæftet som bilag Partneringsamarbejdet i projekteringsfasen Iht. forsøgsgrundlaget var det bygherrens hypotese, at der ved et partneringsamarbejde kan spares ca % af tidsforbruget ifm. projekteringen i forhold til en normal byggesag. Resultatet er beskrevet i afsnit 7, og viser at målet er nået, samtidig med de projekterende har opnået tilfredsstillende dækningsbidrag. Dette skønnes at være et overraskende resultat på baggrund af byggesagens betydelige forsinkelse. De projekterende tilskriver resultatet det gode samarbejde både med totalentreprenør og en aktiv opbakkende bygherre ( især i relation til kommunen). 4 Se projektrapport nr. Projekt Nye Samarbejdsformer 19

20 11. Partneringsamarbejdet med fag/underentreprenører i udførelsesfasen, brug af procesværdier Med inspiration fra forsøgsbyggeriet Limfjordskollegiet i Aalborg blev der i forsøgsgrundlaget beskrevet anvendelse af en række procesindikatorer for at følge samarbejdet. Disse indikatorer er i Forsøgsgrundlaget anført som: Pkt. X, Samarbejdet siden sidste møde Ja Nej 1. Er samarbejdsklimaet godt 2. Er der tillid til hinanden 3. Kommunikeres der klart og i tide 4. Overholdes tidsmæssige aftaler 5. Fremsendes/foreligger (projekt-) materiale som aftalt 6. Håndteres uforudsete forhold (herunder fejl og afvigelser) så hurtigt og hensigtsmæssigt som muligt 7. Er spildtid undgået 8. Deltager de relevante personer i møderne 9. Træffes de relevante beslutninger uden unødig forsinkelse Hvis nej, så evt. hændelse(-r) og aktion for at undgå gentagelser/rette op på forholdet Dette skema har gennem anvendelsen og ved drøftelser blandt parterne på byggemøderne gennemgået en række forandringer. Først blev markeringen Ja eller nej erstattet med følgende 5 trins skala: 5 Meget godt 4 Godt 3 Nogenlunde 2 Dårligt 1 Meget dårligt Dernæst blev de enkelte indikatorer opdelt på parter, således at det endelige skema fik følgende udseende som vist på næste side. (Skemaet er fra den konkrete anvendelse). Tal i parantes er sidste gennemgang. Hvis markering 1 eller 2 anføres evt. hændelser og aktion for at undgå gentagelser/rette på forholdet. 20

21 Pkt Samarbejdet siden sidste møde 1. Er samarbejdsklimaet godt og er der tillid til hinanden. UE kontra byggeledelse 2. Er samarbejdsklimaet godt og er der tillid til hinanden. UE kontra projekterende 3. Er samarbejdsklimaet godt og er der tillid til hinanden. UE kontra UE. 4. Kommunikeres der klart og i tide. UE kontra byggeledelse 5. Kommunikeres der klart og i tide. UE kontra projekterende 6. Kommunikeres der klart og i tide. UE kontra UE 7. Overholdes tidsmæssige aftaler. UE kontra UE. 8. Overholdes tidsmæssige aftaler. UE kontra projekterende 9. Overholdes tidsmæssige aftaler. UE kontra UE 10. Håndteres fejl og afvigelser hurtigt og hensigtsmæssigt. UE kontra byggeledelse 11. Håndteres fejl og afvigelser hurtigt og hensigtsmæssigt. UE kontra projekterende 12. Håndteres fejl og afvigelser hurtigt og hensigtsmæssigt. UE kontra UE Gennemsnit ,82 (4,19) ,55 (3,75) ,64 (3,87) 5 6 3,55 (3,38) 6 5 3,45 (3,25) ,55 (3,40) ,73 (3,31) 5 6 3,55 (3,06) 5 6 3,55 (3,27) ,64 (3,56) 7 4 3,36 (3,38) 5 6 3,55 (3,53) 13. Håndteres uenigheder hurtigt og hensigtsmæssigt. UE kontra byggeledelse ,80. En har svaret, at der ikke har været noget. (3,73) 14. Håndteres uenigheder hurtigt og hensigtsmæssigt. UE kontra projekterende. 15. Håndteres uenigheder hurtigt og hensigtsmæssigt. UE kontra UE. 16. Er spildtid undgået fra byggeledelsens side. 17. Er spildtid undgået fra UE rs side. 18. Deltager de relevante personer i møderne ,82 (3,47) ,45 (3,60) ,63 (3,38) ,55 (3,50) ,91 (4,06) 19. Træffes de relevante beslutninger uden unødig forsinkelse ,73 (3,63) 21

22 Skemaet er anvendt således, at hver UE og TE på underentreprenørmøder har fremlagt deres vurdering, og disse markeringer har byggeledelsen noteret og beregnet gennemsnit (som vist oven for). Det udfyldte skema er vedlagt byggemødereferaterne. Det er byggelederens vurdering, at skemaet medvirker til at der hele tiden fokuseres på at opretholde det gode samarbejde, og at alle problemer gennem skemaudfyldelsen kommer på bordet og håndteres hurtigt. 12. Brug af benchmarks I det reviderede forsøgsoplæg var defineret en række benchmarks: Tilfredshed med produktet Tilfredshed med samarbejdet Økonomi Tid Håndtering af evt. uenigheder Mangler ved aflevering Miljøhensyn Arbejdsmiljø I det følgende gennemgås hvert enkelt benchmarks med angivelse af målsætning for opfyldelse og parternes vurdering af opfyldelse ved byggeriets aflevering. 22

23 A Bygherrens/brugernes tilfredshed med produktet Vurderingsskala og mål Der er valgt en vurderingsskala fra karakteren 1 (totalt utilfreds) til 10 (totalt tilfreds) med 5 som hverken tilfreds eller utilfreds. Bygherre/brugertilfredshed med produktet Vurdering Mål Grafen viser sammenhængen mellem vurderingen og scoren. Der er fastsat et mål på en vurdering min. 9. På grafen vises målsætningen ved røde stiplede pile. Der er planer om senere at spørge beboere, men det er indtrykket fra de indflyttede at der er stor tilfredshed. Det er parternes fælles vurdering, at der er opnået en kvalitet helt i top, dvs. en vurdering på 10. B Parternes tilfredshed med samarbejdet Vurderingsskala og mål For dette benchmarks bruges samme vurderingsskala som ovenfor (1 til 10). I vurderingen indgår samarbejdet generelt, håndtering af afvigelser m.v. Parterne er bygherren, entreprenør og rådgivere. Parternes tilfredshed med samarbejdet Vurdering udførelse Mål 23

24 Grafen viser sammenhængen mellem vurderingen og scoren. Målet var en vurdering på min. 9. På grafen vises målsætningen ved røde stiplede pile. Alle parter er enige i at samarbejdet har været eksemplarisk og afgørende medvirkende til de gode resultater. Der er derfor enighed om at der er opnået en vurdering på 10. C Økonomi - overholdelse af bygherrens beslutningsbudget for anlægsudgifter (heri projekteringsudgifter) Vurderingsskala og mål Scoren er som udgangsgrundlag fastsat ud fra den procentuelle afvigelse af det økonomiske resultat i forhold til beslutningsbudgettet (skema B). Som udgangspunkt indeholder resultatet alle bygherrens udgifter, også sådanne som skyldes beslutninger om udvidelse af byggeriets kvalitet og omfang. Målet er ingen overskridelse af budgettet (afvigelse). Bygherrens beslutningsbudget Der er en meget beskeden øgning af udgifterne ift. skema B på under 1 %, og dette sættes til en afvigelse på 0%, dvs. maksimal score. 24

25 D Tid - Overholdelse af bygherrens beslutningstidsplan Vurderingsskala og mål Scoren fastsættes ud fra den procentuelle afvigelse af det tidsmæssige resultat i forhold til beslutningstidsplanen. Der anvendes som grundlag bygherrens tidsplan iht. skema B. Bygherrens mål er, at tidsplanen overholdtes (afvigelse 0) Bygherrens tidsplan Tidsfrister i skema B er overholdte, og der er således konstateret et resultat på 0 % s afvigelse, dvs. maksimal score. E Håndtering af evt. uenigheder Vurderingsskala og mål Der er anvendt følgende vurderingsskala: Karakteren 1 gives for, at uenigheder har nødvendiggjort brug af ABR s tvisteregler. Karakteren 5½ gives for, at enkelte uenigheder har måttet løses på direktørniveau. Karakteren 10 gives for, at alle uenigheder er håndterede på det niveau, hvor de er opståede og i en positiv dialog. Imellem disse 3 trin gradueres vurderingen. Målet er en vurdering på 10. Uenigheder Der har ikke været betydende uenigheder. Der er derfor opnået en vurdering på 10, dvs. maksimal score. 25

26 F Mangler ved aflevering Vurderingsskala og mål Der anvendes følgende 5-trins vurderingsskala: 5 = Ingen mangler 4 = Få mangler, hurtig afhjælpning, projektet kunne tages i brug til tiden 3 = Mange uvæsentlige mangler, hurtig afhjælpning 2 = Mange mangler, lang afhjælpning 1 = Væsentlige mangler Målet er mangelfri aflevering (vurdering 5). Mangler Vurdering Mål Der er opnået en aflevering svarende til en vurdering på 4. G Miljø Vurderingsskala og mål Der er anvendt følgende vurderingsskala: Karakteren 1 for ingen miljøhensyn i byggesagen (ud over lovgivningskrav) 5½ for en kvalitativ (overordnet) inddragelse af miljøhensyn i projektudformningen og udførelse 10 for en fuld miljørigtig projektudformning og inddragelse af miljøhensyn i udførelsesfasen. Målet er en vurdering på min. 5,5 vedrørende inddragelse af miljøhensyn. Miljø Vurdering Mål 26

27 Der er på en række områder truffet miljøvenlige valg, f.eks.: - brug af facadebeklædning i gran i stedet for trykimprægneret træ - ekstra fjernelse af forurenet jord - brug af miljøvenlig gulvbehandling i kælder Det skønnes på baggrund heraf at målet er overholdt (vurdering 5,5). H Arbejdsmiljø/sikkerhed Vurderingsskala og mål Der er anvendt følgende vurderingsskala: Karaktéren 1 (Det grønne område) gives for høj inddragelse af arbejdsmiljø hensyn/sikkerhed under udførelse. Karaktéren 2 (Det gule område) gives for en kvalitativ (overordnet) inddragelse af arbejdsmiljø hensyn i projektudformningen og ingen gentagne påtalelser fra AT. Karaktéren 3 gives for ingen arbejdsmiljø hensyn i byggesagen (ud over lovgivningskrav) og/ eller med gentagne påtalelser fra Arbejdstilsynet under udførelsen. Målet er en vurdering på 1 (Det grønne område), svarende til en score på 100 %. Skemaet svarer til arbejdstilsynets, som bruges til tilpasset tilsyn Den lodrette aksen er et udtryk for det planlægningsmæssige side af byggesagen f.eks. Plan for sikkerhed og sundhed, APVèr, mønsterarbejdsplads med videre. Vandrette akse er den praktiske side af byggesagen f.eks. er alle instrueret i Plan for sikkerhed og sundhed, er APVér gennemgået på pladsen, findes der byggepladsbrugsanvisninger, er kørende og gående trafik adskilt med videre. Der har været 3 mindre uheld på byggepladsen, som har givet en fraværsdag. Der har været en påtale fra Arbejdstilsynet, fordi en betonmand gik uden sele. Der blev i sagen for dette givet en bøde på kr til Hoffmann. Den samlede vurdering er karakteren 2 (gult område), og dette omsættes til score på 50 %. 27

28 Illustration af det samlede resultat Radardiagrammet sammenfatter det samlede resultat. Dette kan formuleres således: - Det gode samarbejde har resulteret i et produkt med høj tilfredshed hos bygherre og parter, ingen uenigheder, overholdelse af tid og økonomi - Der er ikke afleveret mangelfrit som det var målet, mens miljø stort set er opfyldt - Mål vedrørende arbejdsmiljø er ikke opfyldt på grund af en påtale fra Arbejdstilsynet. Vurdering Mål 28

29 13. Interviews og vurderinger Part Spørgsmål Svar-kommentar Alle Hvad har partneringsamarbejdet betydet for byggesagen (overholdelse af økonomi, kvalitet og tid) Hvilke er de største successer i byggesagen. Hvad er effekten af det aftalte incitament På hvilke områder adskiller denne byggesag i partnering sig fra en sædvanlig byggesag. Har der været uenigheder, som er tacklet anderledes end i sædvanlige byggesager. Samarbejdet har været den afgørende faktor for det gode resultat. Den største succes har været teamsamarbejdet, herunder den gensidige opbakning. Incitamentet har betydet, at mindre fejl/uhensigtsmæssigheder har kunnet rettes løbende uden at gøre disse op i krav/ modkrav. De projekterende lægger flere kræfter i de indledende faser, så flader indsatsen ud før end i sædvanlige byggesager. Der har været tid til og mulighed for at inddrage underentreprenører i planlægning og projektering. Der har ikke været betydende uenigheder. 29

30 Part Spørgsmål Svar-kommentar Alle Bygherre Projekterende arkitekt og ingeniør Totalentreprenør Er der fremgangsmåder/metoder, som set i bakspejlet kunne have været anvendt med succes - hvad ville vi gøre anderledes næste gang. Hvad har bygherren opnået ved samarbejdsformen. Hvorledes har projekt/pristilpasningen påvirket den arkitektoniske frihed/kvalitet. Har der ved projekttilpasningen været beslutninger om løsninger, hvor prisen har medvirket til en sænkning af kvalitet. Har samarbejdsformen betydet et mindre omfang af tegninger og beskrivelser. Hvilke er de væsentligste områder, hvor projektet er udførelsesoptimeret. Kommunens involvering kunne have været tacklet bedre. Kommunen burde være inddraget i partneringsamarbejdet. Underentreprenører kunne have været inddraget økonomisk i en bonusordning, evt. som en tidsbonus. Et enkelt område - teknikrum - har dog fået for lidt opmærksomhed i projekteringsfasen. Opfyldelse af økonomi, kvalitet og tid - et byggeri, som bygherren kan være bekendt. Arkitekten har oplevet en stor grad af frihed til at udforme byggeriet og højne den arkitektoniske kvalitet. Nej Der er udført betydeligt færre tegninger end sædvanligt. Der er i høj grad anvendt skitser, som er vedhæftet projekteringsmødereferaterne. Man har stolet på og i høj grad overladt detailløsninger til underentreprenørerne. Bygherren har også accepterret et mindre projektomfang; dvs. accepteret de risici, som kunne ligge heri ved evt. uenigheder. Brug af badekabiner var en stor succes. Der er anvendt én type med spejlvending. 30

31 Bilag 1 Tilbudskalkulation pr. 7. februar 2001 Post Nedbrydning Jord, kloak pæle Belægning, muld Gartner og haveark. Beton Dækelementer Betonelementer incl. montage Leca Badeværelser Murer Tømrer Maler Tagdækning VVS, blik Ventilation El Stål Elevator Vinduer Facadepartier Gulv Reception Skraldsug Fælleshus Etablering byggeplads - Materiellejer - Byggepladsdrift - Rådgivere - Afgifter - Bemanding (ing. og formand) - Forsikringer, garanti, advokat - Diverse (KS, Sikkerhed, betonboring) I alt DB (8%) incl. risiko I alt totalentreprise Etape

32 Bilag 2 Bygherrer skaber værdier Sonnesgade, Århus Revideret forsøgsgrundlag 7. juni 2002 Baggrund Byggesagen Sonnesgade i Århus blev inddraget i Projekt Nye Samarbejdsformer i Byggesagen har været sat i stå i ca. 2 år, og er nu overført til netværket Bygherrer skaber værdier. Byggeriet af 1. etape på 48 boliger og fælleshus er i gang og forventes færdigt Dette reviderede forsøgsgrundlag supplerer det oprindelige oplæg af den 22. juli Forsøgselementer Der er aftalt følgende elementer: 1. Partneringssamarbejde generelt mellem bygherre og byggevirksomheder 2. Samarbejdet mellem byggevirksomhederne, herunder rådgivere og underentreprenører 3. Aftalte incitamenter om besparelser 4. Brug af benchmarks 5. Brug af alternativ metode til løsning af evt. uenigheder I det følgende gennemgås de enkelte elementer. 1. Partneringssamarbejde generelt Samarbejdet mellem byggevirksomhederne og bygherren involverer følgende: bygherren brugere totalentreprenøren totalrådgiveren Det er et centralt element, at samarbejdsformen medfører at projektet optimeres, så det, hvor det er muligt, tilgodeser entreprenørens valg af optimale udførelsesprocesser, og at parterne i fællesskab styrer efter den aftalte ramme for anlægsøkonomien, således at de så ofte benyttede sparerunder efter licitation undgås. Samarbejdet vil blive fulgt løbende på alle projekterings - og byggemøder, idet det er aftalt, at følgende indikatorer (spørgsmål) gennemgås og refereres på møderne. Herved registreres og følges samarbejdet tæt, og evt. problemer kan tages op med det samme disse opstår. 32

33 Pkt. X, Samarbejdet siden sidste møde Ja Nej 1. Er samarbejdsklimaet godt 2. Er der tillid til hinanden 3. Kommunikeres der klart og i tide 4. Overholdes tidsmæssige aftaler 5. Fremsendes/foreligger (projekt-) materiale som aftalt 6. Håndteres uforudsete forhold (herunder fejl og afvigelser) så hurtigt og hensigtsmæssigt som muligt 7. Er spildtid undgået 8. Deltager de relevante personer i møderne 9. Træffes de relevante beslutninger uden unødig forsinkelse Hvis nej, så evt. hændelse(-r) og aktion for at undgå gentagelser/rette op på forholdet Formålet er ikke at placere ansvar for evt. fejl, men alene (nøgternt) at konstatere, hvad der hændt, og fokusere på, hvad der kan gøres. 2. Samarbejdet mellem byggevirksomhederne Samarbejdet mellem byggevirksomhederne involverer følgende parter: totalentreprenøren dennes betydende underentreprenører rådgiverne (i regi af totalentreprenøren Det er målet, at samarbejdet mellem de involverede partnere skal udbygges, så alle parter tilhører projektet og ikke hvert sit firma og det hermed forbundne dækningsbidrag. Projekteringsfasen Det forventes, at projekteringsomkostningen kan minimeres med op til 30-40%, dels gennem tidsoptimering, og dels ved et tæt samarbejde. Alle parter vil blive placeret i samme bygningskompleks under projekteringsfasen. Der vil ske en vurdering af projektomfang, tegnings- og beskrivelsesmængde. Der vil blive foretaget en vurdering af udførelsesmetoder, der optimerer entreprenørens materiel, hvilket skal nedsætte anlægsomkostningerne. Entreprenørens projektleders daglige deltagelse i projektets tilblivelse skal minimere det samlede forbrug af tid til ansvarsfraskrivelse. Udførelsesfasen Fagentreprenører vælges ud fra om de har en positiv holdning til partnering, selvom de ikke indgår formelt i partneringsamarbejdet. Der afholdes et opstartmøde med alle fagentreprenører, hvor partneringsamarbejdet introduceres 33

34 3. Aftalte incitamenter om besparelser Der er ifm. indgåelse af totalentreprisekontrakten aftalt incitament med henblik på fordeling af besparelser på underentrepriser og egenproduktion ift. tilbudskalkulationen, idet totalentreprenøren garanterer de tilbudte UE priser og priser på egenproduktion som max.. For de underentrepriser, hvor rådgiverne har indflydelse på projektudformningen deles besparelser (efter tillæg af 8% DB) med 40% til bygherre, 40% til totalentreprenør og 20% til totalentreprenørens rådgivere. Disse underentrepriser er murer, tømrer, maler, tagdækning, VVS, ventilation, el, stål, vinduer, facadeparti og gulve. For de øvrige underentrepriser (fraset totalentreprenørens egenproduktion) fordeles besparelser (efter tillæg af 8% DB) med 60% til bygherren og 40% til totalentreprenøren. Totalentreprenørens egenproduktion betales i regning med det fastsatte DB på 8%. Eventuelle besparelser deles med 50% til bygherren og 50% til totalentreprenøren. Totalentreprenøren skal medvirke til øgning af kvalitet og omfang, såfremt bygherrens andel af besparelser gør dette muligt. 4. Brug af bench marks Der er aftalt brug af en række bench marks, og der parterne vil præcisere vurderingsgrundlaget af de enkelte bench marks og aftale målsætninger. De aftalte bench marks er: Tilfredshed med produktet Tilfredshed med samarbejdet Økonomi Tid Håndtering af evt. uenigheder Mangler ved aflevering Miljøhensyn Arbejdsmiljø I bilag 1 vises oplæg til de enkelte bench marks med forslag til måling/referencer. Målsætninger vedrørende opfyldelsen af bench marks fastsættes af parterne (bygherre, entreprenør og rådgivere), og vurdering af opfyldelsen sker i fællesskab ved byggesagens afslutning. Evaluator følger op på, at bench mark oplægget færdiggøres og anvendes. 5. Brug af alternativ metode til løsning af evt. uenigheder Der aftales en model til løsning af evt. uenigheder (beslutningstrappe) som indeholder, at en uenighed, som ikke inden for en begrænset tidsramme (som fastlægges af parterne) kan løses, foreligges direktøren for Brabrand Boligforening og totalentreprenøren, H. Hoffmann & Sønner. Evaluator konstaterer om uoverensstemmelser/konflikter håndteres, uden at der anvendes syn og skøn eller voldgift, men i stedet alternative modeller for løsning af konflikter. 34

35 Bilag 3 Fag-underentreprenører Entreprise 01 Jord, kloak & belægninger Entreprise 02 Betonelementer Vægge Entreprise 03 Betonelementer Altaner,søjler,bjælker Entreprise 04 Betonelementer Dæk Entreprise 05 VVS, Ventilation & Blik Entreprise 06 El-installationer Entreprise 07 Murer Entreprise 08 Tømrer Entreprise 09 Pæleramning Entreprise 10 Betonarbejder Entreprise 11 Maler Entreprise 12 Stål i penthouse Entreprise 13 Gelænder, værn & balkoner Entreprise 14 Facader i fælleshus og mellembygning Entreprise 15 Facadepartier mod gård Entreprise 16 Tagdækning (pap) Entreprise 17 Tagdækning (Ståltag) Entreprise 18 Port ved indkørsel Entreprise 19 Depotrum i kælder Entreprise 20 Flugtvejstrapper, Stål H. Hoffmann & Sønner A/S, Edwin Rahrs Vej 88, 8220 Brabrand H+H-Fiboment, Ribevej Brørup Dalton A/S Rødkærvej Mundelstrup Boligbeton A/S Gl. Præstegårdsvej Løsning H. Hoffmann & Sønner A/S, Edwin Rahrs Vej 88, 8220 Brabrand H. Hoffmann & Sønner A/S, Edwin Rahrs Vej 88, 8220 Brabrand Sejer Christensen A/S, Vesterskovvej 5, 8370 Hadsten Egil Rasmussen Danmarksgade 26, 7000 Fredericia Per Aarsleff A/S Lokesvej 15, DK-8230 Åbyhøj H. Hoffmann & Sønner A/S Edwin Rahrs Vej 88, 8220 Brabrand MC Malerforretning A/S Finlandsgade 10, Postboks 1138, 8200 Århus N Frederiks Smede- & Maskinforretning Nyrupvej 2, Frederiks, 7470 Karup JA-Fabrikken Marøgelhøj 5, 8240 Risskov FP-Aluglas A/S Livøvej 19, 8800 Viborg Asmussen vinduer & døre ApS Juelsbjergvej 3, Feldsted, DK-6200 Aabenraa Phønix Edwin Rahrs Vej 77, 8220 Brabrand Prima tagdækning A/S Jernet 33 A, 6000 Kolding GUNNEBO, Division Nord Mågevej 27, Postboks 007, DK-8370 Hadsten GUNNEBO TROAX A/S Baldershøj 24 A, 2635 Ishøj Smedefirmaet Koldkær A/S N.P. Thomsensvej 10, DK-7500 Holstebro 35

36 Rapporten er udarbejdet for Erhvervs- & Boligstyrelsen af akademiingeniør Mogens Høgsted, Vive Consult i samarbejde med sagens parter Oktober 2003 Grafisk tilrettelæggelse: Brabrand Boligforening Tryk: Linde Tryk Oplag:

37 37

38 38

39 39

40 Partneringsamarbejde Sonnesgade Projektrapport oktober 2003 Brabrand Boligforening

Erhvervs og Byggestyrelsen. Juni 2006. Ans Søpark. Rapport fra forsøgsbyggeri

Erhvervs og Byggestyrelsen. Juni 2006. Ans Søpark. Rapport fra forsøgsbyggeri Erhvervs og Byggestyrelsen Juni 2006 Ans Søpark Rapport fra forsøgsbyggeri 1 Indholdsfortegnelse Forord 1 Resultater og konklusioner 2 Byggesagen og parterne 3 Partneringaftalen 4 Workshops 5 Elevatorsagen

Læs mere

Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik

Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik Erhvervs- og Boligstyrelsen Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik Den 23. juli 2003 1 Indhold Side Forord 2 1 Indledning 3 2 Konklusioner 4 3 Byggesagen 4 4 Grundlag for

Læs mere

Projekt Nye Samarbejdsformer

Projekt Nye Samarbejdsformer Projekt Nye Samarbejdsformer arbejdspapir om brug af workshops ved partnering INFORMATION Erhvervs- og Boligstyrelsen Oktober 2001 1 Indhold 3 Forord 4 Nye samarbejdsformer - partnering 5 Workshops Hvorfor

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

Arbejdspapir. Bygherren og værdier. Erhvervs og Boligstyrelsen Bygherrer skaber værdier

Arbejdspapir. Bygherren og værdier. Erhvervs og Boligstyrelsen Bygherrer skaber værdier Arbejdspapir 3. februar 2005 Bygherren og værdier Netværket blev etableret i 2002. Formålet er at afprøve og evaluere elementer i nye samarbejdsformer med hovedvægt på partnering. I netværket deltager

Læs mere

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Om- og tilbygning enfamiliehus Xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxx

Læs mere

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere.

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Rammer og organisering Faxe Kommune har besluttet, at der i udbud af opgaver til private leverandører skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter.

Læs mere

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 20. oktober 2004 Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 Forfatter Manchet Driftschef Niels Christian Skov Nielsen, mail: nsn@vd.dk I artiklen omtales generelt partnering

Læs mere

Nye samarbejdsformer partnering

Nye samarbejdsformer partnering Nye samarbejdsformer partnering Af Knud Erik Busk, projektchef i DR og formand for Bygherreforeningen i Danmark Artikler fra HFB 30 2003 Baggrund Partnering har været anvendt i USA gennem de seneste 20

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE SVENDBORG KOMMUNE, TRAFIK OG INFRASTRUKTUR PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE Udbud September 2016 1. Aftalens baggrund og overordnede formål Partneringaftalens formål er at skabe de bedst

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Bilag 4. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver

GLOSTRUP KOMMUNE. Bilag 4. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver GLOSTRUP KOMMUNE Bilag 4 Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver Rammerne Glostrup Kommune har besluttet, at der i kontrakter med private leverandører så vidt muligt skal stilles krav om

Læs mere

Det gode udbud men hvad med samarbejdet bagefter? Foto og arkitekter for projektet for Cykelslangen: DISSING+WEITLING architecture

Det gode udbud men hvad med samarbejdet bagefter? Foto og arkitekter for projektet for Cykelslangen: DISSING+WEITLING architecture Det gode udbud men hvad med samarbejdet bagefter? Foto og arkitekter for projektet for Cykelslangen: DISSING+WEITLING architecture 1 Hvem er vi? > Lene Ahlmann-Ohlsen Direktør > Jan Aagaard Ythat? Rådgivende

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

PARTNERINGAFTALE. (Totalentreprisemodellen) Mellem. (navn, adresse ), i det følgende kaldet Bygherren

PARTNERINGAFTALE. (Totalentreprisemodellen) Mellem. (navn, adresse ), i det følgende kaldet Bygherren PARTNERINGAFTALE (Totalentreprisemodellen) Mellem (navn, adresse ), i det følgende kaldet Bygherren og (navn, adresse ), i det følgende kaldet Totalentreprenøren er der indgået nedenstående partneringaftale

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os VisuelHuse Nøglen til din drømmebolig ligger hos os Fiskerhuse VisuelHus No 13 - Fiskerhus 123 m 2 VisuelHus No 13 Fiskerhus 123 m 2 Indeholder: Stueplan: Entré, bryggers med indgang, et badeværelse, åbent,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Erhvervs og Boligstyrelsen Initiativ 6 i Byggepolitisk Handlingsplan 98. Projekt Nye Samarbejdsformer SLUTRAPPORT

Erhvervs og Boligstyrelsen Initiativ 6 i Byggepolitisk Handlingsplan 98. Projekt Nye Samarbejdsformer SLUTRAPPORT Erhvervs og Boligstyrelsen Initiativ 6 i Byggepolitisk Handlingsplan 98 Projekt Nye Samarbejdsformer SLUTRAPPORT Februar 2002 1 Rapporten indeholder: side Forord 3 1 Konklusioner og perspektiver 4 1.1

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

- Partnering i relation til nationale cirkulærer og EU s udbudsdirektiver

- Partnering i relation til nationale cirkulærer og EU s udbudsdirektiver Maj 2000 Nye samarbejdsformer - Partnering i relation til nationale cirkulærer og EU s udbudsdirektiver Dette notat er et arbejdspapir, som er udarbejdet i forbindelse med Projekt Nye Samarbejdsformer

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter AB Solbjerg Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004 Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter Notat Forord Andelsboligforeningen Solbjerg står i nær fremtid overfor

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

NR : 32 REF. : RJG. Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782. EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT.

NR : 32 REF. : RJG. Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782. EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT. 1 af 5 Helsingør. dato: 13.04.2015 Mødereferat NR : 32 REF. : RJG Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782 EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT. UE JORD & BETON Arbejdsleder XX UE

Læs mere

Notat. 1. Indhentede tilbud. Odense Universitetshospital Udbygning af Strålekælder

Notat. 1. Indhentede tilbud. Odense Universitetshospital Udbygning af Strålekælder Notat Projekt Kunde Emne Fra Region Syddanmark Odense Universitetshospital Udbygning af Strålekælder Region Syddanmark Indstilling af entreprenører til udførelse af anlægsog bygningsarbejder på projekt:

Læs mere

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: 2012.05.11 msag Vor ref: 2011 404 00 - REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: Fredag d. 11.05.2012, Kl.: 9.00 Vedr.: Sted: Vinduesrenovering, Carlton Karréen, etape 2 (Gårdside) På pladsen. Deltagere:

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

Partnering og kompetencer

Partnering og kompetencer Partnering og kompetencer En forudsætning for samarbejde i partnering er, at de basale faglige kompetencer er til stede hos bygherren, rådgivere, entreprenører, leverandører, mv. I de traditionelle samarbejdsformer

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. maj 24 via Magistraten Tlf. nr.: 894 3534 Jour. nr.: 82.6.A.M1/22/2222 Ref.:

Læs mere

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis LCDK medlemsmøde 06 november 2014 Lean værktøjer i praksis Lean værktøjer i praksis Et uddrag af visionen "Vi vil være epicenter for forskning, viden, uddannelse, erfaring, værktøjer, netværk og fordomsfri

Læs mere

Møde om renovering. v/erik Vibe Pedersen 11-01-2016

Møde om renovering. v/erik Vibe Pedersen 11-01-2016 Møde om renovering Renovering kræver fokus på eksisterende forhold, planlægning og en fleksibel og effektiv produktion. Samarbejde og Lean er helt nødvendigt og har stor indflydelse på trivsel, arbejdsmiljø

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 of 6 AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND I forbindelse med almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (iht. ABR 89). 1. Parterne 1.1 Undertegnede Syddjurs Kommune Plan og Udvikling

Læs mere

FORMULERING AF SAMARBEJDSAFTALE

FORMULERING AF SAMARBEJDSAFTALE BILAG 1 FORMULERING AF SAMARBEJDSAFTALE UDDRAG AF SAMARBEJDSAFTALE 4.2 Bygherren lægger vægt på, at parterne i fællesskab udarbejder de nærmere retningslinjer for samarbejdets grundlag og nærmere forløb,

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr.

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr. #JobInfo Criteria=KABside1# Følgegruppemøde nr. 4 Dato: Tirsdag d., kl. 11.00 Sted: Baunehøjparken 32 A, Jyllinge KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 kab@kab-bolig.dk www.kab-bolig.dk

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

TAARNBYHUSE NYBYG, RENOVERING OG FORBEDRINGER

TAARNBYHUSE NYBYG, RENOVERING OG FORBEDRINGER Dato: 23. oktober 2013 J. nr.: 102794 TAARNBYHUSE NYBYG, RENOVERING OG FORBEDRINGER Rettelsesblad 03 til udbudsbetingelser af 24. september 2013 Spørgsmål 1: Hvordan hænger 1.4 og 3.2 sammen? I 1.4 anføres,

Læs mere

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang.

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang. Bygherre Kontrakter Projektgennemgang Er bygherre interesseret i digital aflevering? Få afklaret hvad forventningerne er til omfanget af kvalitetssikringen. Det kan være en fordel at aflevere digitalt

Læs mere

Performance test Ydelsesbeskrivelse for økonomistyring ifm. byggeledelse.

Performance test Ydelsesbeskrivelse for økonomistyring ifm. byggeledelse. BILAG E.9-2 Performance test Ydelsesbeskrivelse for økonomistyring ifm. byggeledelse. 11. august 2017 UP, THORY 1. Introduktion Dette notat beskriver hvordan performance test skal håndteres i forbindelse

Læs mere

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt ÅRSMØDE I LEAN CONSTRUCTION 1. april 2005 Bjarne Krog-Jensen direktør Boligselskabet Fruehøjgaard Herning DALGASPARKEN - forsøgsprojekt 38 boliger (heraf 28 medejerboliger) Stor beboerindflydelse - i hele

Læs mere

STRATEGISKE PARTNERSKABER: UDBUDSRETLIGE RAMMER FOR LÆNGEREVARENDE SAMARBEJDER

STRATEGISKE PARTNERSKABER: UDBUDSRETLIGE RAMMER FOR LÆNGEREVARENDE SAMARBEJDER STRATEGISKE PARTNERSKABER: UDBUDSRETLIGE RAMMER FOR LÆNGEREVARENDE SAMARBEJDER Kurt Helles Bardeleben og Charlotte Frederikke Malmqvist 19. september 2017 0 Det strategiske partnerskab fra tillidsbaseret

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt.

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Københavns Erhvervsakademi udgave rev 01 August 2013 7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Præsentation/ godkendelse

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - EN INTRODUKTION TIL FØLGEGRUPPENS ARBEJDE I RENOVERINGSSAGER Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

Rådgiver faktablad (Side 1/2)

Rådgiver faktablad (Side 1/2) Rådgiver faktablad (Side 1/2) For rådgiveropgaven: Lægehus i Hinnerup (1352-003) Virksomhed: Tri-Consult A/S CVR: 14977139 Evalueringsstatus: [ ] 1. evaluering [X] 2. evaluering [ ] Endeligt faktablad

Læs mere

Lejerbo Aalborg - Østre Havn - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) almene ungdomsboliger.

Lejerbo Aalborg - Østre Havn - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) almene ungdomsboliger. Punkt 14. Lejerbo Aalborg - Østre Havn - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) - 269 almene ungdomsboliger. 2013-51265. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Side 1 af 6 REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG DEN 23. JUNI 2014, KL. 17,30 i BUTIKKEN Projekt udskiftning af vinduer og døre samt istandsættelse af trappeopgange Referat iht. dagsorden: På

Læs mere

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg Indholdsfortegnelse Opskrift på en god byggesag...4 Det gode udgangspunkt...4 Man skal ville samarbejde...4 At kende grundlaget...4

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang og udførelse 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i

Læs mere

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Honorar - udarbejdelse lokalplan - udvidelse konferencecenter - opførelse enfamiliehus xxxx xxxxxxxx

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

incitamentsbaserede aftaler

incitamentsbaserede aftaler Evaluering af anvendelsenn af incitamentsbaserede aftaler Indledning I budgetaftalen 2012 (herefter B2012) blev der vedtaget en hensigtserklæring (H26) om, at der medio 2012 skulle gennemføres en evaluering

Læs mere

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.00 Sted Byggepladsen Deltagere: Claus Christensen (CLC) M & B Jan Fischer (JF) El:CON Søren Lonnebjerg (SL) KPC BYG A/S Niels Christian Træholt (NCT) KPC BYG A/S

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering

Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering Hallur Hansen 27/06 1984 Tømrer Færøerne Opgavetekst Planlægning Projektgrundlag Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob.

Læs mere

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER 18. august 2008 1 Rådgiverens

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1

ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1 ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1 INTRODUKTION En bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer Januar 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-01- 08

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale-Håndbog - Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand, side 1 af 8 Januar 2013 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige

Læs mere

Sag: A/B Frederiksbo Sag nr.: 0862.01 Renovering af hovedtrapper

Sag: A/B Frederiksbo Sag nr.: 0862.01 Renovering af hovedtrapper + Tegnestuen Svalebæk ApS Kiplings Allé 42,1. 2860 Søborg Medlem af DANSKE ARK Tlf. : 4528 1306 Fax. : 4581 7474 CVR : 2681 6890 e-mail : mail@svalebaek.dk Sag: A/B Frederiksbo Sag nr.: 0862.01 Renovering

Læs mere

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15.

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling til projektering 1. Resume Århus Kommune Bygningsafdelingen

Læs mere

Holbæk Kommune Ombygning af Holbæk Værft. Tilbudsliste

Holbæk Kommune Ombygning af Holbæk Værft. Tilbudsliste Februar 2014 Underskreven tilbudsgiver tilbyder hermed i henhold til udbudsmaterialet at etablere ombygning af Holbæk Værft i henhold til projektforudsætningerne med alle forbundne projektydelser, leverancer

Læs mere

MOLT WENGEL TIDLIG INDDRAGELSE

MOLT WENGEL TIDLIG INDDRAGELSE TIDLIG INDDRAGELSE DE GODE GAMLE DAGE bygger 2 DE GODE GAMLE DAGE Arkitekten tegner Ingeniøren regner Entreprenøren bygger 3 DE KNAP SÅ GAMLE (MEN GODE!) DAGE Arkitekten tegner Ingeniøren regner Spærleverandøren

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring Grøn Proces Et redskab til produktionsforberedelse og styring Undersøgelser i byggebranchen viser at ventetid, spild, svind, tyveri og skader......udgør en væsentlig del af årsagen til branchens dårlige

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise

Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise 1. Baggrund I kontrakten med Rådgiverkonsortiet Medic OUH er angivet, at Nyt OUH projektet skal udbydes i stor- og fagentrepriser.

Læs mere

Nye samarbejdsformer. arbejdspapir om udformning af samarbejdsaftaler ved partnering B Y & B O L I G M I N I S T E R I E T

Nye samarbejdsformer. arbejdspapir om udformning af samarbejdsaftaler ved partnering B Y & B O L I G M I N I S T E R I E T Nye samarbejdsformer arbejdspapir om udformning af samarbejdsaftaler ved partnering INFORMATION B Y & B O L I G M I N I S T E R I E T NYE SAMARBEJDSFORMER arbejdspapir om udformning af samarbejdsaftaler

Læs mere