Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og regnskab Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder Dette bilag gennemgår, hvordan skoler og bydækkende enheder tildeles bevilling til rengøring og det tekniske område i den nye model. I den foreslåede model er der forskel på budgetprincipperne på de to områder. På rengøringsområdet foreslås en model baseret på opmålinger af alle skoler, mens der på det tekniske område foreslås en model baseret på et grundbeløb, tillæg for store arealer samt en sats pr. elev. Principper på rengøringsområdet Tildelingen af bevilling på rengøringsområdet tager udgangspunkt i en konkret opmåling af hver enkelt skole. Forvaltningen har i foråret 2013 fremsendt tegningsmateriale til hver enkelt skole, som skolerne efterfølgende har givet en tilbagemelding på. På den baggrund er der foretaget en opdateret timeopmåling, som lever op til kommunens rengøringsstandard. På baggrund af timeopmålingen er hver skole tildelt bevilling efter, hvad Børne- og Ungdomsforvaltningens Rengøringssektion kan rengøre skolen for. Den konkrete udregning af bevillingen foregår efter følgende principper: - Alle skoler tildeles et antal daglige rengøringstimer til adresserne på det pågældende organisationsnummer. De daglige rengøringstimer tillægges: o timer til hovedrengøring (beregnet som det daglige antal rengøringstimer gange 10). o Midler til vinduespolering svarende til 3 pct. af den daglige tid. - Det samlede antal rengøringstimer ganges herefter med Rengøringssektionens timepris 1 på 224,0 kr. og herefter med det antal undervisningsdage skolen har. Herved fremkommer den årlige bevilling til rengøring. - For de skoler, som har en tandklinik på skolen, foretages en opmåling af tandklinikken, hvorefter de opmålte timer ganges med Rengøringssektionens timerpris som igen ganges med tandklinikkens åbningsdage. Den fremkomne bevilling tillægges skolerne rengøringsbevilling. Budget og Regnskab Gyldenløvesgade København V 1 Rengøringssektionens timepris indeholder midler til maskinel, vikar, tilsyn, papir, rengøringsartikler mm. EAN nummer

2 Et eksempel på en skole med 20 daglige rengøringstimer er vist i tabel 1. Tabel 1. Eksempel på rengøringsbevilling, timer og kr. Daglige rengørings timer tillagt eventuelle timer til tandklinik Øvrig tid 1 Daglige hovedrengøringstimer (dgl.timer*10/ antal åbningsdage) Vinduesp olering, timer (3 %) Samlet antal rengøringstimer inkl. hovedrengøring og vinduespolering Samlet ny rengøringsbe villing i kr. (samlet timetal* timepris* åbningsdage) 20,0 0,78 1,00 0,6 22, Øvrig tid til andre opgaver. Tidligere dækkede denne tid den såkaldte nøgletid og kaffetid. Rengøringsmodellen tager derudover højde for en række særlige forhold: Specialelever I den konkrete opmåling af den enkelte skole er der taget højde for specialelever. Skoler med disse elevtyper kompenseres for, at eleverne har et større rengøringsbehov end et tilsvarende antal normalelever. Heldagsskoler Tingbjerg og Nørre Fælled Skoler gives et tillæg til rengøringsvarende til den bevilling en KKFO ville have fået, såfremt der var tale om en selvstændig enhed. Rengøringsopmålingens indhold Rengøringsopmålingen er foretaget på alle adresser under hver enkelt organisationsnummer og tager højde for individuelle forhold på skolerne, herunder toiletter og lokalebenyttelse. Opmålingskriterierne følger vejledningen Kommuneinformation 12, som er grundlaget for kommunens rengøringsstandard på alle skoler. Som følge heraf tages der højde for bl.a. gulvbelægning, etageskift, bygningsskift, møbleringsgrad og bygningens stand, men ikke belastningsgrad eller elevtal. Principper på det tekniske område Tildeling af bevilling til det tekniske område sker efter tre parametre. For det første tildeles alle skoler et grundbeløb. For det andet tildeles alle skoler en sats pr. elev og endelig tildeles skoler med store udendørsarealer et tillæg. Den konkrete udregning af bevillingen foregår efter følgende principper: - Alle skoler tildeles et grundbeløb på kr. Grundbeløbet tildeles organisationsnummeret, hvorfor der ikke tildeles flere grundbeløb til flere matrikler. - Alle skoler tildeles en elevafhængig sats. Satsen pr. elev afhænger af elevtypen, idet der forsøges taget højde for det Side 2 af 6

3 areal, der stilles til rådighed for den enkelte elevtype. (se tabel 2). - Skoler med et udendørsareal større end m2 tildeles et tillæg på kr. årligt. Der tildeles maksimalt ét tillæg til hvert organisationsnummer. Tabel 2. Sats pr. elev til teknisk personale, kr. Omregningsfaktor nye satser (2013 PL) Elevsats (kr.) Almenklasser Modtagelsesklasser Hørehæmmede Specialundervisning (og specialklasserække) kat Specialklasserække kat Specialundervisning (og specialklasse) kat Specialundervisning kat Specialundervisning kat 5a Specialundervisning kat 5b * Ungdomsskolen i Utterslev er en kommunal specialskole på ungdomsuddannelsesniveau inden for Den Særlige Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU). Skolens STU-tilbud er opdelt i tre typer, som udløser en elevsats. Deres tre tilbud foreslås at følge specialskolernes kategori 3,4 og 5b i forhold til teknisk bistand. Et eksempel på en skole med 400 almenbørn er vist i tabel 3. Tabel 3. Eksempel på bevilling til teknisk personale (kr.) Antal almene elever Opmåling udendørsareal Grundbeløb Elevafhængi g bevilling Tillæg for stort udeareal Samlet bevilling til teknisk personale m kr kr kr kr. Bevillingen til teknisk personale tager derudover højde for en række særlige forhold. Opmåling af antal kvadratmeter Alle skolernes udendørsarealer er opmålt, idet størrelsen af udendørsarealet har betydning for, om der ydes tillæg for store udendørsarealer. Opmålingerne er i overvejende grad foretaget via luftfoto eller ved besigtigelse. Udendørsarealet er defineret som den samlede matrikel fratrukket bygninger. Udendørsarealer over m 2 udløser tillæg for store udendørsarealer. Heldagsskoler Tingbjerg og Nørre Fælled Skoler gives et tillæg til teknisk personale svarende til den bevilling en KKFO ville have fået, såfremt der var tale om en selvstændig enhed. Bibliotek Side 3 af 6

4 Kirsebærhavens Skole gives et tillæg til teknisk personale som følge af en indgået aftale med Kultur og Fritidsforvaltningen om varetagelse af den tekniske opgave på det på skolen beliggende bibliotek. Forhold, der ikke er medtaget i ny model. Bevilling til teknisk personale i forbindelse med weekendudlån Med implementeringen af ny låse systemteknologi i efteråret 2013 på den restgruppe af skoler, der endnu ikke har denne teknologi, bortfalder den særbevilling, der tidligere er givet til skoler med weekendudlån. Fremover varetages opgaven omhandlende support af systemet i weekender og aften af Rådhusvagten. Udgiften til drift og vedligehold af systemet meldes ud til skolerne i grundbevillingen. Denne bevilling svarer årligt til kr. per skole. Bevilling til to matrikler Der gives ikke længere ekstra bevilling til skoler med to matrikler. Ofte er skoler med to matrikler byskoler, hvor udearealerne er begrænsede. Bevilling til Tandklink Der gives ikke ekstra bevilling til skoler med tandklinik, idet meropgaverne i forbindelse med en tandklinik vurderes som værende marginale. Bevilling til KKFO Skolerne tildeles bevilling til teknisk personale i 52 uger om året. Der gives ikke ekstra bevilling til skoler med KKFO beliggende på matriklen, idet meropgaverne i forhold til de udvendige arealer vurderes som værende marginale 2. Bevilling til tekniske anlæg Der gives ikke ekstra bevilling til tekniske anlæg, idet der ikke eksisterer en entydig sammenhæng mellem antal anlæg og nødvendig arbejdsindsats. Således vil både meget avancerede systemer og ældre manuelle systemer kræve en ekstra indsats. Samlet set vil de seks ovennævnte parametre være at finde i et eller flere tilfælde på den enkelte skole. Da modellen bl.a. har til formål at være gennemskuelig søges særbevillinger minimeret samtidig med, at de anvendte kriterier skal være objektive. Fremtidige budgetændringer Såfremt den enkelte skole oplever ændringer, der påvirker bevillingen til rengøring eller teknisk personale, skal bevillingen tilrettes. På rengøringsområdet kan en skole f.eks. blive udbygget/ombygget eller ændre lokaleudnyttelse, hvilket kan påvirke rengøringsopmålingen. 2 KKFO erne får tildelt midler til løsning af indvendige opgaver. Side 4 af 6

5 Rengøringssektionen vil i disse tilfælde foretage nye opmålinger af de relevante lokaliteter, men det er skolens eget ansvar at følge op på, om ændrede fysiske forhold afspejler sig i en ændret budgettildeling. På det tekniske område vil størstedelen af budgetændringerne ske automatisk i forbindelse med ændringer i elevtallet. Markante ændringer i udendørsarealet kan påvirke tildelingen af tillæg for stort udendørsareal, hvorfor skolerne skal følge op på, om ændringerne afspejler sig i en ændret budgettildeling. Bevilling til løn til teknisk personale vedr. øget åbningstid Skoler med fritidsudlån har hidtil modtaget en bevilling til udvidet åbningstid finansieret af KFF. Bevillingen udløber med udgangen af 2013, men blev ved budgetforliget for 2014 midlertidig forlænget med 1 år. I forbindelse med udmelding af budgettet for 2014 vil forvaltningen bevilge midler til rengøring i løbet af weekenden til skoler med udlån af idræts- og omklædningsfaciliteter i weekenden. Bydækkende enheder Idet de bydækkende enheder adskiller sig fra skolerne ved eksempelvis ikke at have elevnormering på samme måde, er der udarbejdet en særlig model for hver bydækkende enhed. I det følgende beskrives de kriterier, der er lagt til grund for tildeling af bevilling for den enkelte enhed. Center for Specialundervisning for Voksne (CSV), Ungdommens Uddannelsesvejledning(UU), Billedskolen, Musikskolen og Familiekurserne De bydækkende enheder ovenfor tildeles bevilling til rengøring efter samme principper som skolerne, dvs. på baggrund af en konkret timeopmåling. Bevillingen til det tekniske område indebærer en besparelse på 7 pct. ift. bevillingen for 2013, som følge af at der overflyttes midler fra det tekniske område til rengøringsområdet. Børnecenter København Børnecentret modtager bevilling til rengøring efter samme principper som skolerne, dvs. efter en konkret timeopmåling. Den konkrete timeopmåling udestår i øjeblikket, da centeret har været under ombygning. Bevillingen til det tekniske område modtager Børnecentret via driftsrammen, som er uændret. Børne- og Ungdomstandplejen Børne- og Ungdomstandplejen tildeles midler til såvel rengøring som teknisk personale på den overordnede bevillingsramme. Der ændres ikke ved denne bevilling. Den selvstændige skole Grupperne Side 5 af 6

6 Den selvstændige skole Grupperne tildeles bevilling til rengøring efter samme principper som skolerne, dvs. efter en konkret timeopmåling. Der tildeles ikke særskilt bevilling til det tekniske område, da institutionen bor til leje hos 3. mand. Børneklinikken Børneklinikken modtager bevilling til rengøring og teknisk personale på den overordnede driftsramme. Der ændres ikke ved denne bevilling. Ungdomsskolen (KKU) Ungdomsskolen er i øjeblikket beliggende på flere matrikler, men indtil der forelægger en afklaring af, om KKU flyttes til Bispebjerg Skole, samarbejder forvaltningen med Ungdomsskolen om at finde en løsning for tildeling af midler til rengøring og det tekniske område. Ligesom for de øvrige bydækkende enheder vil KKU også blive pålagt en besparelse på 7 pct. på det tekniske område. Side 6 af 6

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2014 p/l 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2014 p/l 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering Forslag E-doc 2013-52434 Effektivisering og tilpasning af budgettildeling samt budgetmodeller på ejendomsområdet Analyse af potentialerne ved en række forskellige tiltag på ejendomsområdet i BUF. Tabel

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Bilag 5 Katalog med tværgående effektiviseringsforslag I efteråret 2009 blev der nedsat en styregruppe for effektiviseringsstrategi 2011 med repræsentanter fra alle forvaltninger. Styregruppen har til

Læs mere

Formål og resultater. Analyse: Effekten for ledelsesstrukturen og klassedannelse m.m., ved ændring af skolestrukturen Lolland Kommune

Formål og resultater. Analyse: Effekten for ledelsesstrukturen og klassedannelse m.m., ved ændring af skolestrukturen Lolland Kommune Analyse: Effekten for ledelsesstrukturen og klassedannelse m.m., ved ændring af skolestrukturen Lolland Kommune Lolland Kommune har rettet henvendelse til KL s juridiske Kontor med forespørgsel om KL s

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

Ressourcestyring i folkeskolen

Ressourcestyring i folkeskolen Ressourcestyring i folkeskolen En beskrivelse, sammenligning og analyse af ressourcestyringen på folkeskoleområdet i Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje-Taastrup Kommuner. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Rapport - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Version 5, d. 26. maj, 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Rapportens tilrettelæggelse...4 1.3 Datagrundlag...4

Læs mere

HANDLEKATALOG 2012-15

HANDLEKATALOG 2012-15 HANDLEKATALOG 2012-15 31. AUGUST 2011 Lyngby-Taarbæk Kommune 31.08.2011 HANDLEKATALOG 2012-15 Total 1 SKOLER -8.925-22.383-26.258-26.516-84.082 2 BØRN -10.601-14.602-16.228-16.028-57.459 3 FRITID -691-1.021-1.043-1.064-3.819

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Undervisningsudvalget , Undervisningsudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 UU01 Fælles skolestruktur Tre Falke SER -1,0-1,8-3,0-3,5 Skolen og Skolen på La Cours Vej (eller anden skole)

Læs mere

Katalog til sikring af budgetoverholdelse budget 2011

Katalog til sikring af budgetoverholdelse budget 2011 Kommunaldirektøren 15. marts 2011 Katalog til sikring af budgetoverholdelse budget 2011 I 2011 er budgetoverholdelse endnu vigtigere end tidligere år. Årsagen til dette er, at kommunerne risikerer at skulle

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr.

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Beskrivelse Roskilde Kommune i alt 30.050 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 10.300 Økonomiudvalget

Læs mere

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri dd Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri Indhold 1. INDLEDNING... 3 RESUMÉ... 3 2. OM OPGØRELSEN... 6 3. PRÆSENTATION AF RESULTATER...

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Præsentation Centeret står for drift af småbørns- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013 0 Indhold Baggrund og resumé... 2 Lovgrundlag, anbefalinger og vejledninger... 3 Børn og ungetandpleje... 3 Sundhedsstyrelsens anbefalinger - færre og større klinikker... 3 Tandplejens struktur og organisering...

Læs mere

Tilskud til idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune

Tilskud til idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune Tilskud til idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 11. juni 2007 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Organisering... 4 1.2 Kommissorium... 5 1.3 Indkomne høringssvar...

Læs mere

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011 Vejledende materiale 1 Introduktion Materialet beskriver rammerne for frokost- og madordninger i dagtilbuddene i Århus Kommune efter 1. januar

Læs mere

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. december 2009 Sagsbehandler Lene Andersen Økonomistyring i Esbjerg Kommune 1. Indledning Dette notat om økonomistyring i Esbjerg Kommune er udarbejdet for at give et

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 11. august 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 11. august 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 11. august 2015 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 11. august 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 4 2

Læs mere