Hjemmehjælp. Håndbog for ældre- og sundhedspolitiske frivillige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmehjælp. Håndbog for ældre- og sundhedspolitiske frivillige"

Transkript

1 Hjemmehjælp Håndbog for ældre- og sundhedspolitiske frivillige

2 Indhold Forord...3 Når man er afhængig af hjælp...4 Kom godt i gang...7 Mærkesager...11 Vær synlig...21 Bliv hørt...25 Litteraturliste

3 Forord Hjemmehjælpen har i alle år været et kerneområde for Ældre Sagen det kan ingen vist være i tvivl om. Årsagen til, at hjemmehjælpen er så vigtig, er åbenlys: Danmark har politisk valgt at indrette sig med en samfundsmodel, hvor man hellere vil give hjælp i eget hjem end at bygge dyre plejehjemspladser. Grundtanken er smuk nok, men systemet virker naturligvis kun, hvis den kommunale hjemmehjælp fungerer i praksis. Det er helt afgørende for os at vide, at den enkelte får den rigtige hjælp, når og hvis der er brug for den. Det kunne jo være vores egen mor, farfar eller oldemor, der var tale om. Derfor er hjemmehjælpen et varmt politisk emne, hver gang der er Folketingsvalg, og i sådanne sammenhænge bliver Ældre Sagens undersøgelser og viden på landsplan ofte brugt. Men det er kommunen, der i sidste ende har ansvaret for at levere hjemmehjælpen. Netop derfor er det vigtigt, at Ældre Sagen i den enkelte kommune fungerer som aktiv med- og modspiller over for det kommunale selvstyre. Med andre ord skal Ældre Sagens arbejde på landsplan suppleres af en indsats fra aktive frivillige i den enkelte kommune; hvis vores mål og formål skal opnås, sådan som vores medlemmer med rette forventer. Denne håndbog er ment som et inspirationsmateriale, suppleret med yderligere værktøjer på vores hjemmeside Der vil ofte være behov for at tilpasse materialet til de særlige forhold, der gælder i den enkelte kommune. Dette kan eventuelt ske bistået af foreningskonsulenterne. Jeg ønsker jer alt mulig held og lykke med arbejdet for at sikre en god hjemmehjælp i jeres kommune! Bjarne Hastrup Direktør 3

4 Når man er afhængig af hjælp Mennesker, der er afhængige af andres hjælp, har ret til at leve et liv med de samme basale kvaliteter som alle andre. Frisk luft, menneskelig omsorg, et dagligt bad og et rent hjem bør være en selvfølge også for hjemmehjælpsmodtagere. Det er desværre ikke virkeligheden for de over mennesker, der modtager varig hjemmehjælp. Heraf er hele ældre over 65 år. Mange ældre har heldigvis familie og venner, der kan give en hånd med, andre har glæde af den store indsats, som bl.a. frivillige i Ældre Sagen yder, mens andre igen betaler sig fra at få vasket gardinerne og gjort rent i skabene. Men er det rimeligt? 1-2 Danmarks Statistik

5 Ældre Sagen arbejder for, at alle hjemmehjælpsmodtagere oplever et liv i værdighed. Et liv hvor svage ældre ikke konstant skal opleve skiftende ansigter, fortravlede og forsinkede hjemmehjælpere, der ikke har tid til at lytte og give den nødvendige menneskelige omsorg. Vi skal kunne stole på, at hjemmehjælpsmodtagere modtager den hjælp og den omsorg, der er brug for og på de tidspunkter, der er blevet lovet. Selv om landets kommuner har pligt til at tilbyde hjemmehjælp, bestemmer kommunerne i vid udstrækning selv omfanget og kvaliteten af hjælpen. Der er forskel fra kommune til kommune, derfor er det vigtigt, at Ældre Sagen lokalt arbejder for at sikre kommunens hjemmehjælpsmodtagere kvalitet i ældreplejen. I denne håndbog kan du læse mere om, hvordan du som ældre- og sundhedspolitisk frivillig kan arbejde lokalt med at sikre hjemmehjælpsmodtagere: rengøring en gang om ugen tilbud om et dagligt bad frisk luft en gang om dagen tid til omsorg og færre ansigter i ældreplejen Du får også mere at vide om, hvordan kommunerne arbejder. Det er vigtigt, at I som ældre- og sundhedspolitisk arbejdsgruppe kan sætte jer ind i det kommunale forløb, så I er godt klædt på til samarbejdet med kommunen. For kommunen bliver jeres medspiller og ikke jeres modspiller på trods af, at I evt. skulle have forskellige holdninger til tingene. En god og positiv dialog er som regel vejen frem for et frugtbart og givtigt samarbejde, hvor man samtidig har respekt for hinandens arbejde og arbejdsgange. 5

6 Derudover er det vigtigt, at I som frivillige synliggør jeres arbejde. På den måde bliver I en effektiv medspiller i det kommunale regi, og får større mulighed for at påvirke den kommunale dagsorden. Fakta om hjemmehjælp Hjemmehjælp tildeles af kommunen, hvis man ikke kan klare en række opgaver i hjemmet. Kommunens visitatorer skal sørge for tilbud om: Praktisk hjælp som rengøring, tøjvask, indkøb og madservice. Der kan være tale om mulighed for ledsagelse til læge, bank m.m. Personlig pleje, personlig hygiejne, toiletbesøg, bad, spisning, af- og påklædning m.m. Hvis ens fysiske eller psykiske evne gør, at man ikke selv kan varetage opgaven. Der er altså ikke noget krav om, at man skal være rundet en speciel alder, før man kan modtage hjemmehjælp. 6

7 Kom godt i gang Når I som frivillige skal i gang med at arbejde med hjemmehjælp, kan I med fordel evt. nedsætte en arbejdsgruppe, hvor I sammen kan arbejde indenfor nogle fastlagte rammer, der er udstukket af koordinationsudvalget. Dernæst er det en fordel, at I kender til, hvordan en kommune typisk arbejder. Du kan i dette afsnit læse om årets gang i kommunen i forhold til tre vigtige styringsredskaber, nemlig: kvalitetsstandarder brugertilfredshedsundersøgelser det kommunale budget Landets kommuner er meget forskellige, så vær opmærksom på, at jeres kommune kan have valgt at strukturere arbejdet på en anden måde. Kvalitetsstandarder Alle landets kommuner skal udarbejde og offentliggøre kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og genoptræning en gang årligt. Kvalitetsstandarderne kan som regel findes på kommunens hjemmeside. Kvalitetsstandarden er ofte meget detaljeret. Her kan I læse om kommunens serviceniveau fx i forhold til, hvor ofte man kan få tilbudt bad, eller hvor mange rum man kan få rengjort. Kvalitetsstandarderne er altså kommunernes beskrivelse af den ønskede service/kvalitet i kommunen, og er et godt redskab for jer som arbejdsgruppe, da ændringer i kvalitetsstandarderne får betydning for servicen til alle ældre, der får den pågældende hjælp. 7

8 Læs også mere om kvalitetsstandarder på Selv om det ikke er et krav, vil mange kommuner vælge at revidere kvalitetsstandarderne nogenlunde på samme tid af året oftest i forbindelse med vedtagelse af budgettet. Det er derfor vigtigt, at I finder ud af, hvornår jeres kommune reviderer kvalitetsstandarderne og blander jer i debatten. Tildeling af hjælp Al tildeling af hjælp sker efter en konkret individuel vurdering, men der tages udgangspunkt i det serviceniveau, der er beskrevet i kvalitetsstandarden. Det betyder, at kommunens visitator kan vurdere, at behovet for hjælp er større end det serviceniveau, der er beskrevet i kvalitetsstandarderne. Det kan fx dreje sig om ekstra rengøring til astmatikere. Brugertilfredshedsundersøgelser Kommunerne er forpligtet til at følge kvaliteten af praktisk hjælp og personlig pleje. Dette kan ske på mange måder. Mange kommuner udarbejder efterhånden offentligt tilgængelige brugertilfredshedsundersøgelser, hvor man en gang årligt spørger hjemmehjælpsmodtagerne, hvordan de vurderer hjælpen. Kontakt kommunen for undersøgelsen. Det kommunale budget Arbejdet med budgetlægningen starter længe før, det kommer på kommunalbestyrelsens dagsorden. Det foregår faktisk året rundt. Så snart et årsbudget er vedtaget, starter arbejdet med det næste. For at komme med bemærkninger og forslag i rette tid, er det vigtig af få tidsplanen for årets budgetarbejde i kommunen for eksempel fra Økonomiafdelingen. 8

9 Det er en god ide at samarbejde med ældrerådet. Ældrerådet får automatisk information om kommunens budget eller har adgang hertil. Det kan være nyttigt i et samarbejde om fælles fokusområder. Kommunens behandling af budgettet kan se således ud: Tidspunkt Februar/marts Marts/april Maj/juni Juni August September Handling i kommunen Temadebatter i kommunalbestyrelsen. Et år kan det være om folkeskolen eller miljøet. Et andet år om ældre- og sundhedspolitik som tema. Tidsplan for budgetlægningen besluttes. Administrationen udarbejder forslag til serviceniveau og tilhørende økonomi. Administrationen samler på grundlag af en fremskrivning af det løbende års budget og de politiske signaler om eventuelle udvidelser eller besparelser et budgetforslag. Forslaget udsendes til høring blandt andet hos ældreråd og handicapråd. Undertiden holdes et offentligt borgermøde om forslaget. De stående udvalg behandler budgetforslag. Økonomiudvalget behandler budgetforslag. 15. September Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslaget. September/oktober Eventuelle sparerunder i udvalgene for at få ønskesedlen om serviceforbedringer til at hænge sammen med de økonomiske realiteter. 15. oktober Kommunalbestyrelsen vedtager budgettet ved 2. behandling. December Budgettet offentliggøres. 9

10 Som hovedregel bør bemærkninger og forslag sendes til kommunen i årets første måneder. Derfor er det en god ide, at I går i gang med at argumentere for jeres konkrete ønsker allerede i årets første måneder, men det skal ikke afholde jer fra at komme med ønsker resten af året. I den offentlige høringsfase mellem første og anden behandling kan I også sende jeres kommentarer til budgettet. I samme periode afholder kommunen ofte et offentligt borgermøde, hvor I har mulighed for at stille spørgsmål og fremsætte forslag. Sideløbende kan I sende indlæg og læserbreve til den lokale avis, men husk at være saglige og argumentere for jeres sag. Ældre Sagens slagord om Ingen argumentation uden dokumentation gælder stadig. Hvordan får man fat på budgetforslaget? I har efter Offentlighedsloven først krav på at se budgettet, når Økonomiudvalget efter den 15. september har indstillet forslaget til kommunalbestyrelsen. I praksis vil et godt og løbende samarbejde mellem kommunen og Ældre Sagen dog ofte give mulighed for information inden september. Ældrerådets høringsret giver ofte mulighed for kendskab til kommunens budgetovervejelser allerede før sommerferien. Det kan være svært at læse et budget. Tjek generelle bemærkninger, hvor I bl.a. kan læse om: Udviklingen i antallet af ældre. Udgifter til pleje- og omsorgspersonale. Antallet af plejeboliger. Hvorvidt det konkrete budgetforslag svarer til det nuværende serviceniveau, eller om servicen bliver hævet eller sænket? 10 I kan også foreslå, at kommunen på et offentligt møde eller et møde for ældres repræsentanter gennemgår materialet, så I har indsigt, inden I indsender bemærkninger eller forslag.

11 Mærkesager I forbindelse med hjemmehjælp vil der være en række mærkesager, som vil have stor betydning for hjemmehjælpsmodtagernes ve og vel. Nedenfor gennemgår vi fem forslag til mærkesager, der alle er værd at kigge efter i sømmene og arbejde med. Undervejs i jeres arbejde vil I sikkert støde på andre emner, det også er værd at hive fat i. 1 Bedre rengøring Ældre, som er afhængige af hjælp, opholder sig typisk langt mere i eget hjem end for eksempel erhvervsaktive yngre danskere. Man oplever derfor en mærkbar forringelse i livskvaliteten, når man opholder sig længere tid i ikke-rengjorte rum. Funktionssvigt som fx inkontinens, dårligt syn medvidere kan bevirke, at badeværelse og køkken hurtigere bliver snavsede. Halvdelen af hjemmehjælpsmodtagerne ønsker, at der blev gjort bedre rent 3. Over halvdelen af hjemmehjælpsmodtagernes ønske om et rent hjem i form af rengøring hver uge svarer ikke til det konkrete serviceniveau, hvor langt størsteparten af hjemmehjælpsmodtagerne tilbydes rengøring hver 14. dag eller endog hver tredje uge i omkring 1 ½ time. Der er desværre intet, der tyder på, at de danske kommuner af sig selv vil tilbyde bedre rengøring. 93 % af kommunerne har ikke planer om at tilbyde rengøring en gang om ugen 4 i AC Nielsen for Ældre Sagen: Konsekvenser af Kommunalreformen, Deltagerne i undersøgelsen modtog alle hjælp til rengøring. 4 Vilstrup/Synnovate Repræsentativ undersøgelse for Ældre Sagen af de kommunale budgetter for 2008 på plejeområdet, København

12 Ældre Sagen mener Hjemmehjælpen skal tilpasses modtagernes behov og ønsker. Som udgangspunkt tilbydes rengøring en gang om ugen. I kan arbejde for, at jeres kommune tilbyder rengøring en gang om ugen. Det er dog vigtigt, at I kender kommunens aktuelle serviceniveau. Nedenstående spørgsmål kan bruges, når I vil finde frem til omfanget af rengøring i jeres kommune, som det er beskrevet i kvalitetsstandarderne, og som det udmøntes i dagligdagen. Læs kvalitetsstandard for praktisk hjælp eller rengøring Hvor ofte tilbydes hjemmehjælpsmodtagere rengøring? Hvor lang tid kan hjemmehjælpsmodtagere modtage rengøring? Hvor mange rum/areal kan hjemmehjælpsmodtagere få rengjort? Spørg kommunen Spørg, hvordan kvalitetsstandarden konkret udmøntes i hverdagen. Kommunen må hverken fortælle om den visiterede eller leverede tid i forhold til den enkelte hjemmehjælpsmodtager, men de må godt fortælle om den generelle udvikling. Hvor meget tid er der gennemsnitligt visiteret til rengøring pr. modtager pr. gang i det foregående år kontra indeværende år? Hvor meget tid er der gennemsnitligt leveret til rengøring pr. modtager pr. gang i det foregående år kontra det indeværende år. 12

13 Fakta Visiteret tid den tid, hjemmehjælpsmodtagere tildeles efter en konkret individuel vurdering Leveret tid den tid, hjemmehjælpsmodtagere reelt modtager i dagligdagen. Læs kommunens brugertilfredshedsundersøgelse Hvor tilfredse er hjemmehjælpsmodtagerne med rengøringen? Er der nogle, der efterspørger mere og bedre rengøring? I vil ud fra brugertilfredshedsundersøgelsen få et godt overblik over, hvor tit, i hvilket omfang og hvor lang tid ældre i kommunen modtager rengøring, samt de ønsker hjemmehjælpsmodtageren har til rengøringen i kommunen. Det kan holdes op imod, at Ældre Sagens landsdækkende undersøgelse viser, at halvdelen af hjemmehjælpsmodtagerne ønsker sig rengøring en gang om ugen. 2 Tilbud om dagligt bad Etagevask eller klatvask seks af ugens syv dage er desværre virkeligheden for langt størsteparten, der er afhængig af hjælp til badet. Men bad en gang om ugen stemmer ikke overens med de krav, der i dag stilles til den personlige hygiejne. Og behovet bliver ikke mindre, hvis man er syg og ofte ligger i sengen. 2/3 af hjemmehjælpsmodtagerne der får bad, får kun bad en gang om ugen. 46 % ønsker sig et bad langt oftere end den ene gang om ugen, som er virkeligheden for dem 5 5 AC. Nielsen: Konsekvenser af Kommunalreformen., Kbh

14 Langt de fleste kommuner har dog ikke til hensigt at efterkomme hjemmehjælpsmodtagernes ønske. 76 % af kommunerne har ikke planer om at indføre et tilbud om et dagligt bad i Ældre Sagen mener Ældre skal tilbydes hjælp til bad efter behov - også hvis de vil i bad hver dag. I kan arbejde for, at jeres kommune tilbyder bad en gang om dagen. Det er dog vigtigt, at I kender kommunens aktuelle serviceniveau. Nedenstående spørgsmål kan bruges, når I vil finde frem til, hvad mulighederne er for et dagligt bad, både som det er beskrevet i kvalitetsstandarderne, og som det udmøntes i dagligdagen. Læs kvalitetsstandard for personlig pleje eller bad Hvor ofte tilbydes hjemmehjælpsmodtagere bad? Skriv til kommunen Spørg, hvordan kvalitetsstandarden konkret udmøntes i hverdagen. Hvor stor procentdel af alle hjemmehjælpsmodtagere, der er visiteret til bad, modtager bad henholdsvis en gang om dagen, tre gange om ugen og en gang om ugen? Læs kommunens brugertilfredshedsundersøgelse Er hjemmehjælpsmodtagerne tilfredse med badet/ personlig pleje? Er der nogle, der efterspørger hyppigere bad? 14 6 Vilstrup/Synnovate undersøgelse af de kommunale budgetter for 2008 for Ældre Sagen, Kbh. 2008

15 I vil herudfra få et godt overblik over, hvor ofte ældre i jeres kommune modtager bad samt hvilke ønsker, de har til hyppigheden. Det kan holdes op imod Ældre Sagens landsdækkende undersøgelse, der viser, at 2/3 af dem, der modtager bad en gang om ugen gerne vil i bad oftere. 3 Frisk luft en gang om dagen Ældre, der ikke har en reel mulighed for at komme uden for deres hjem, bør have et tilbud om frisk luft hver dag, ligesom indsatte i landets fængsler har krav på en daglig gåtur. Frisk luft er vigtig for vores velbefindende. Vi har brug for at komme ud, mærke årstidens skiften, få lys og luft, se forandringerne i gadebilledet. Det giver velvære, noget at tale om og holder os i gang. 15

16 Næsten 7 ud af 10 danskere ville gerne have tilbud om hjælp til en tur i frisk luft hver dag eller hver anden dag, hvis de bliver usikkert gående eller kørestolsbruger. 7 Næsten ingen kommuner i Danmark tilbyder hjælp til at komme ud i frisk luft. Mange steder tilbyder frivillige fra bl.a. Ældre Sagen en at følges med en gang om ugen. Men det kræver, at man kan få en professionel til at hjælpe sig over i kørestolen eller selv kan klare det. Det er desværre ikke alle, der har den mulighed. Ældre Sagen mener Hjemmehjælpsmodtagere og plejehjems-/plejeboligbeboere, der er afhængige af hjælp for at komme udendørs, skal have tilbud om en ledsaget tur i frisk luft hver dag. I kan arbejde for, at jeres kommune tilbyder en ledsaget tur en gang om dagen. Det er dog vigtigt, at I kender kommunens aktuelle serviceniveau først. Nedenstående spørgsmål kan bruges, når I vil finde frem til, hvad mulighederne er i dag. Læs kvalitetsstandard for omsorg I skal være opmærksomme på, at kun nogle kommuner har en kvalitetsstandard for omsorg, hvor frisk luft kan være omtalt. Kan hjemmehjælpsmodtagere blive visiteret til frisk luft? 7 Vilstrup/Synnovate: Forestillinger om skattefinansierede velfærdsydelser til ældre. Undersøgelse for Ældre Sagen, København Undersøgelsen viser desuden, at de adspurgte mener, at samme tilbud burde gælde for ældre, der i dag er i den situation. 16

17 Skriv til kommunen Hvor mange ældre er visiteret til frisk luft i foregående år og i år? Hvor ofte tilbydes ældre i gennemsnit frisk luft? Hvilke initiativer er igangsat, for at ældre, der er afhængige af hjælp for at komme udendørs, tilbydes frisk luft? I vil herudfra få et godt overblik over, hvilke muligheder, der er for at få hjælp til en ledsaget tur ud i den friske luft. I kan sammenligne mulighederne med det behov, som bl.a. frivillige i Ældre Sagen oplever. 4 Omsorg og kendte ansigter Tid til en kop kaffe, til en snak, hvis man måske lige er flyttet i ældrebolig eller på plejehjem eller til at lytte, når behovet for at fortælle pludselig melder sig. I en tid, hvor kvalitetsstandarder og skemaer fylder mere og mere, er der en fare for, at det, der ikke kan sættes på formel og måles, bliver glemt. Omsorgen er svær at måle og endnu svære at sætte tid på. Næsten 40 % ville ønske, at hjemmehjælperne havde bedre tid til at lytte 8. Mange føler, at hjemmehjælperne har travlt, derfor er det svært at bede om ekstra tid til, at hjemmehjælperen sætter sig ned og lytter. Tid til omsorg er vigtigt for at forebygge ensomhed og sygdom og for, at hjemmehjælperne oplever et meningsfuldt arbejde, som de har lyst til at blive i. Nogle kommuner har prøvet at imødekomme behovet ved at udarbejde en kvalitetsstandard for omsorg. Det er en forbedring, men hvad med den omsorg, som ikke kan forudses, og som ikke kan tidsfastsættes? 8 AC Nielsen: Konsekvenser af Kommunalreformen, Kbh

18 Ældre Sagen mener Omsorg, medmenneskelighed og samvær bør indgå som en integreret og naturlig del af alle ydelser i ældreplejen, ikke mindst blandt de svageste i plejeboligerne. Omsorg er som sagt svær at sætte på formel. Nedenstående spørgsmål kan bruges til at finde ud af, hvad jeres kommune i dag gør for at sætte fokus på omsorg i ældreplejen. Læs kvalitetsstandard for omsorg I skal være opmærksomme på, at kun nogle kommuner har en kvalitetsstandard for omsorg. Hvem kan blive visiteret til omsorg? Hvilke ydelser dækker omsorgen? Skriv til kommunen Hvor stor en procentdel af hjemmehjælpsmodtagerne er visiteret til omsorg? Hvilke andre initiativer er igangsat for at tilbyde den nødvendige omsorg. Læs kommunens brugertilfredshedsundersøgelse Hvor mange føler, at der er blevet mindre tid i år i forhold til sidste år? Hvor mange føler, at hjemmehjælperne har for travlt? Hvor mange efterlyser mere tid til omsorg og til snak? I vil herudfra få et godt overblik over, hvem der tilbydes omsorg og på hvilke præmisser. I kan sammenligne med Ældre Sagens undersøgelse om, at næsten 40 % af hjemmehjælpsmodtagerne efterspørger, at hjemmehjælperne har mere tid til at lytte. 18

19 5 Færre ansigter i hjemmeplejen Skiftende hjemmehjælpere betyder utryghed, træthed, smerte og tab af værdighed, når man gang på gang skal møde og forklare sig for nye personer. Hver tredje oplever, at der kommer flere eller endog mange flere forskellige hjemmehjælpere hos dem nu end for et år siden 9. Det er utrygt, specielt for ældre der er meget afhængige af hjemmehjælp, ikke at vide, hvem der kommer, hvornår de kommer, og om de overhovedet når det i dag. Den ældre skal være tryg ved at hjemmehjælperen, der kommer i hjemmet, kender ens behov, ens historie og ved, hvilke opgaver man skal have hjælp til. Vi skal kunne stole på, at hjemmehjælpsmodtagere modtager den hjælp og den omsorg, der er brug for og på de tidspunkter, der er blevet lovet. Men desværre har knap halvdelen af kommunerne ikke nedbragt antallet af hjælpere i de ældres hjem i Ældre Sagens mener Hjemmehjælpsmodtagere bør have en fast hjælper, men ved ferie, sygdom, efteruddannelse mv. bør den faste hjælper erstattes af et team med max 4 forskellige hjælpere i løbet af dagtimerne. I kan arbejde for, at jeres kommune gør en indsats for at sikre færre ansigter i hjemmeplejen. Det er dog vigtigt, at I kender kommunens aktuelle situation og indsats. Følgende spørgsmål kan bruges til at finde ud af, hvad jeres kommune i dag gør for at sikre færre ansigter. 9 AC Nielsen: Konsekvenser af Kommunalreformen, Kbh Vilstrup/Synnovate: Undersøgelse af de kommunale budgetter mv.,kbh

20 Læs kvalitetsstandarderne Loven giver allerede i dag hjemmehjælpsmodtagerne mulighed for selv at være med til at prioritere, hvem der skal hjælpe og med hvilke opgaver gennem den fleksible hjemmehjælp og valg af personlig hjælper. Hvis din kommune ikke oplyser om mulighederne i kvalitetsstandarderne, så kontakt dem med henblik på at få det ændret. Skriv til kommunen Kommunen må ikke fortælle om, situationen i et konkret hjem, men gerne om den generelle udvikling. Hvor mange forskellige hjemmehjælpere kom der i gennemsnit hos de enkelte hjemmehjælpsmodtagere, der både modtager praktisk hjælp og personlig pleje, i foregående år? Hvilke initiativer er igangsat for at nedbringe antallet af forskellige hjemmehjælpere i de enkelte hjemmehjælpmodtageres hjem? Kan hjemmehjælpsmodtagere få oplyst præcist, hvornår hjemmehjælperen kommer? Kan hjemmehjælpsmodtagere få oplyst, hvor meget tid hjemmehjælperen har? Læs kommunens brugertilfredsheds undersøgelse Hvor mange føler, at der kommer flere hjemmehjælpere i hjemmet i dag end for et år siden? Hvor mange føler, at hjemmehjælperne ikke kommer til tiden? 20 I vil herudfra få et godt overblik over, hvem der tilbydes omsorg og på hvilke præmisser. I kan sammenligne med Ældre Sagens undersøgelse om, at næsten 40 % af hjemmehjælpsmodtagerne efterspørger, at hjemmehjælperne har mere tid til at lytte.

21 Vær synlig Som frivillig eller nystartet arbejdsgruppe gælder det i høj grad om at gøre opmærksom på jeres eksistens. Ældre- og sundhedspolitik handler også om at være synlig, give sin mening til kende og blive hørt. Beboerne i kommunen, embedsmænd, politikere og samarbejdspartnere bør ikke være i tvivl om, at Ældre Sagen arbejder seriøst med at forbedre hjemmehjælpen i kommunen. Det handler om at fortælle, hvad I ved om lige netop jeres kommunes serviceniveau, hvad ældre i kommunen ønsker, og hvad I mener, kommunen kan gøre for at løse problemet. Mulighederne er mange. Skriv til lokalpressen Når I har nedsat jeres ældre- og sundhedspolitiske arbejdsgruppe, vil første skridt ofte være at fortælle om jer selv. Skriv til lokalpressen, fortæl hvem I er, hvad I vil arbejde for, og hvordan I kan kontaktes. 21

22 Forslag til pressemeddelelse Mere kvalitet i ældreomsorgen Dato Ældre Sagen i X-købing nedsætter arbejdsgruppe, der s k a l s l å e t s l a g f o r e n b e d r e æ l d r e o m s o r g i k o m m u n e n Med kommunalreformen, som blev gennemført i 2007, er der skabt et nyt Danmark, hvor servicen til borgerne ifølge de politiske udmeldinger mere end nogensinde skal være indrettet efter borgernes behov. Blandt de vigtige opgaver, som de nye kommuner og regioner skal løse, er servicen på ældre- og sundhedsområdet - og her er det ikke mindst hjemmehjælp, som råber på et kvalitetsmæssigt løft. Ældre Sagens undersøgelser viser således, at de fleste hjemmehjælpsmodtagere har behov for rengøring hver uge, men det er kun de færreste, der får det. Og de fleste kommer kun i bad hver eller hver anden uge, selvom ønsket er et bad hver eller hver anden dag. Så der er altså nok at tage fat på for de nye kommuner og regioner. Ældre Sagen i X-Købing vil gerne medvirke til, at der bliver sat fokus på problemerne og skabt de rigtige og holdbare løsninger i vores område. Vi har derfor nedsat en ældre- og sundhedspolitisk arbejdsgruppe, der i et tæt samarbejde med kommunen og andre foreninger vil arbejde for en bedre og mere sammenhængende offentlig service. Arbejdsgruppen består af: navne og kort præsentation af medlemmerne. Arbejdsgruppens første initiativ er: det kunne f.eks. være et offentligt møde, hvor lokale politikere inviteres til at komme med oplæg og svare på spørgsmål. Eller konkrete forslag til forbedringer på ældreområdet. Ældre Sagen er medlem af AARP Global Network, som støtter den ældre befolknings behov i hele verden. Med venlig hilsen Formanden for Ældre Sagen i X-Købing eller kontaktperson for arbejdsgruppen/arbejdsgrupperne Adresse Telefonnummer Bilag: Det kunne eventuelt være et strategipapir over de problemer og indsatsområder, som arbejdsgruppen vil sætte fokus på. Eller en undersøgelse af lokale forhold på ældre- og sundhedsområdet. 22 Se pressemeddelelsen på

23 Samarbejd med kommunens politikere, embedsmænd og råd Det er en god ide, at I sammen med formanden for Ældre Sagen i jeres kommune, kontakter borgmesteren, socialudvalgsformanden eller andre relevante politikere for et møde, hvor I præsenterer jer selv og får en dialog om, hvordan I kan samarbejde. På den måde gør I opmærksom på, at I har en holdning, når det kommer til ældre- og sundhedspolitik. Det er en god ide også at tage kontakt til ledende embedsmænd, leder af hjemmeplejen, plejehjemmene og genoptræningen specielt for at få mere viden om kommunens konkrete serviceniveau. Bemærk! I kan kontakte Ældre Sagens Komiteservice for at få tilsendt to eksemplarer af Værd at Vide samt Ældre Sagens årsrapport, som I kan tage med til mødet med borgmesteren og socialudvalgsformanden, så I kan vise kommunen, hvem I er, og hvad Ældre Sagen står for. I kan kontakte Ældreråd og Handicapråd, der begge har høringsret i forhold til de af kommunens tiltag, der handler om ældre og handicappede i kommunen. I vil opleve, at I kan få glæde af hinanden, og at der er mange fordele ved et tæt samarbejde på de områder, hvor I arbejder for samme sag. Samarbejd med andre frivillige Som frivillig eller nystartet arbejdsgruppe og også senere i jeres arbejde har I brug for viden om, hvordan ældre i jeres kommune konkret oplever ældreplejen i kommunen. I vil få brug for at indhente viden mange steder fra, men det er selvfølgelig oplagt at bruge Ældre Sagens frivillige besøgs-, sygehus og motionsvenner eller andre frivillige, som har en personlig kontakt med ældre i kommunen. 23

24 De social-humanitære frivillige er ude i marken og vil ofte være nogle af de første, der hører om, hvis hjemmehjælpen er aflyst. I kan fx arrangere en halv temadag i samarbejde med den social-humanitære kontaktperson, hvor I inviterer frivillige, der er i kontakt med hjemmehjælpsmodtagerne til at fortælle om, hvad de oplever. Husk! Sammenlign jeres resultat med resultaterne fra ældreog sundhedspolitiske frivillige i andre kommuner. I får et overblik over, hvordan serviceniveauet er i andre kommuner og kan fortælle politikerne i kommunen om de gode eksempler på den anden side af kommunegrænsen. 24

25 tilmelde sig arrangementet eller om debatmødet er åbent. Ældre Sagen Nørregade København K Tlf Bliv hørt Synlighed skabes også ved hjælp af borgermøder og læserbreve i aviserne. Forslag til annoncer og læserbreve finder I på hvorfra de kan printes direkte. Her vil der også blive givet et par eksempler Annoncer skal være en appetitvækker, der får folk til at møde op til arrangementet. Annoncen kan forkortes yderligere, da det ofte er meget dyrt at indrykke annoncer i lokalpressen. Annoncen kan indrykkes i lokalpressen, jeres medlemsblad eller i tillægget det sker til Ældre Sagens medlemsblad. I kan også sørge for, at annoncen kommer op at hænge på: biblioteker medborgerhuse aktivitetscentre uddannelsessteder og andre steder i din kommune, hvor der færdes mange mennesker Husk også Ældre Sagens oversigt over arrangementer samt jeres egen lokale hjemmeside. Mere kvalitet i ældreplejen? Basale rettigheder til hjemmehjælpsmodtagere såsom frisk luft, et dagligt bad og et rent hjem er til debat både på landsplan og lokalt. Men hvordan sikrer vi mere kvalitet i ældreplejen i en tid, hvor mange oplever fortravlede og forsinkede hjemmehjælpere, der ikke har tid til at lytte og give den nødvendige menneskelig omsorg. Deltag i debatten Skriv dato, tid og sted Fortæl, hvem der deltager eksempelvis borgmesteren, socialudvalgsformanden, ledede embedsmænd, repræsentanter fra Ældre Sagen. Skriv også, om man skal Ældre Sagen er medlem af AARP Global Network, som støtter den ældre befolknings behov i hele verden. Vi glæder os til en god debat! Ældre Sagen i X-købing Kommune Se annoncen på 25

26 Læserbreve Læserbrevene kan I, efter aftale med koordinationsudvalget eller lokalkomiteen i ikke-sammenlagte kommuner, sende som repræsentant for Ældre Sagen i jeres kommune. Husk det er vigtigt, at læserbrevene er i overensstemmelse med koordinationsudvalget/lokalkomiteen i ikke-sammenlagte kommuners holdning, så Ældre Sagen taler med en stemme i jeres kommune. Læserbrevene på næste side er selvfølgelig kun forslag til inspiration. I kan bruge dele af læserbrevene, sammensætte det på en anden måde eller skrive jeres eget. Brug det I kan og tilret efter situationen i lige netop jeres kommune. Pas på, at læserbrevet ikke bliver for langt, så er der risiko for, at det ikke bliver trykt. Husk! Læserbrevet skal dateres. Du bør a fslutte brevet med dit navn, Ældre Sagen i X-købing Kommune samt kontaktoplysninger. 26

27 Læserne skriver Rengøring en gang om ugen Mange hjemmehjælpsmodtagere har behov for rengøring hver uge, men stort set ingen får det. Ældre Sagens seneste undersøgelse viser, at over halvdelen af alle hjemmehjælpsmodtagere ville ønske, at der blev gjort bedre rent hos dem. Det er måske ikke så underligt, for er man afhængig af hjælp, vil man typisk opholde sig langt mere hjemme end andre. Man vil derfor opleve en mærkbar forringelse i livskvaliteten, hvis man opholder sig længere tid i beskidte rum. Funktionssvigt som for eksempel inkontinens, dårligt syn medvidere kan bevirke, at eksempelvis badeværelse og køkken hurtigere bliver snavsede. I vores kommune tilbydes ældre her kan I skrive lidt om, hvordan det konkrete serviceniveau er i jeres kommune. Hvor ofte kan man få rengøring og i hvilket omfang? Vi mener ikke, at vi kan være tjent med, at ældre i kommunen tilbydes nævn det konkrete serviceniveau. Tilbud om rengøring en gang om ugen må være et rimeligt krav, der markant kan hæve livskvaliteten for borgerne i X-købing. Inger Christensen, Ældre Sagen i X-købing Kommune Dagligt bad Håret klasker, og man føler sig uoplagt. Jeg er sikker på, at mange godt ved, hvordan det er at vågne op og trænge til et bad. For de fleste af os er det heldigvis ikke et problem, da vi bare kan gå ud og tænde for bruseren og blive klar til en ny dag. Sådan er virkeligheden desværre ikke for de hjemmehjælpsmodtagere, der får hjælp til at komme i bad. I vores kommune tilbydes ældre her kan I skrive lidt om, hvordan det konkrete serviceniveau er i jeres kommune, hvor tit tilbydes ældre i gennemsnit bad. Ældre Sagen i X-købing mener selvfølgelig ikke, at alle ældre skal tvinges i bad en gang om dagen, men tilbuddet skal være der for de, der ønsker det. Thorkild Rasmussen, Ældre Sagen i X-købing Kommune Frisk luft en gang om dagen Frisk luft fangerne i landets fængsler tilbydes en daglig gårdtur i frisk luft, de fleste hunde bliver luftet dagligt og de fleste af os, vil nok have svært ved at forestille os, hvordan det ville være aldrig at komme ud og få frisk luft. I vores kommune er der desværre en stor gruppe af ældre, der meget sjældent kommer på gaden. De har ikke mere kræfterne til at komme ud ved egen hjælp. De må derfor undvære den oplevelse, det er at komme ud, mærke vind og vejr, årstidernes skiften og se forandringerne i gadebilledet/ landskabet. Det kan vi ikke være bekendt. I X-købing kommune tilbydes ældre her kan i skrive lidt om, hvordan det konkrete serviceniveau er i jeres kommune og om kommunen har nogle konkrete forslag til, hvordan de vil sikre frisk luft til ældre. I Ældre Sagen mener vi, at ældre der ikke har en reel mulighed for at komme uden for deres hjem bør have et dagligt tilbud om frisk luft. Vi er overbeviste om, at det vil give øget velvære, bedre mobilitet og måske endda en bedre dag. Bente Sørensen, Ældre Sagen X-Købing Kommune Tid til omsorg Tid til en snak, når minderne trænger sig på, når man føler sig ensom eller bare har brug for, at der er nogle, der lytter. Kort sagt tid til omsorg er vigtigt, specielt for de ældre hjemmehjælpsmodtagere i vores kommune, der desværre er meget alene. Ældre Sagens nyeste undersøgelse fra oktober 2007 viser, at hver 5. hjemmehjælpsmodtager oplever, at hjemmehjælperne bruger mindre eller meget mindre tid end for et år siden. Og af dem oplever hele 55 %, at hjemmehjælperne har fået mindre tid til opgaverne. 42 % af alle hjemmehjælpsmodtagere vurderer, at hjemmehjælperne er pressede! I X-købing kommune her kan I skrive lidt om, hvordan det ser ud i jeres kommune. Hvor mange føler, at der er blevet mindre tid end sidste år. Hvor mange føler at hjemmehjælperne er stressede? Er omsorgen en naturlig del af plejen, af kvalitetsstandarderne? Og er der en speciel kvalitetsstandard for omsorg. Vi skal passe på de ældre og deres hjælpere, sådan at hjemmehjælperne kan udføre et anstændigt arbejde uden, de selv brænder ud. Færre ansigter ønskes Mange forskellige hjemmehjælpere betyder utryghed, træthed, smerte og tab af værdighed, når man gang på gang skal møde og forklare sig for nye personer. Faste hjemmehjælpere og færre skiftende ansigter har derfor også i mange år været et brændende ønske for hjemmehjælpsmodtagere. I X-købing her kan I fortælle om, det konkrete serviceniveau i jeres kommune. Har kommune gjort noget for, at nedbringe antallet af hjemmehjælpere i jeres kommune? Er der kommet flere eller færre i hjemmet i de seneste år. Vi bør afsætte de nødvendige midler sådan, at antallet af skiftende hjemmehjælpere nedbringes, så vi i fremtiden ser flere faste forhold og færre forskellige og fortravlede hjemmehjælpere. Det er utrygt, specielt for ældre der er meget afhængige af hjemmehjælp, ikke at vide, hvem der kommer, hvornår de kommer og om de overhovedet, når det i dag. Vi skal kunne stole på, at hjemmehjælpsmodtagere modtager den hjælp og den omsorg, der er brug for og på de tidspunkter, der er blevet lovet. Ældre Sagen i X-købing mener, at det må være rimeligt, at hjemmehjælpsmodtagere kan få oplyst, hvornår hjælpen kommer og hvor lang tid, der er sat af til hjælpen. Ældre Sagen i X-købing mener derfor heller ikke vi kan være tjent med, at her kan I skrive om ældre i jeres kommune, kan få oplyst tidspunkt for, hvornår hjemmehjælperen kommer og hvor meget tid de har. Se læserbreve på 27

28 Litteratur og links Find her inspiration til uddybende litteratur og gode hjemmesider. Du kan også gå ind på Ældre Sagens hjemmeside hvorfra materialet så vidt muligt kan printes. Vi vil desuden løbende opdatere med relevant materiale på hjemmesiden. Hvis du ikke har adgang til internettet, kan du kontakte Komiteservice for at få tilsendt relevant litteratur. Bemærk! Hvis du har adgang til internettet, kan du læse Ældre Sagens aktuelle presseklip på hjemmesiden Hjemmesiden bliver dagligt opdateret med resumeer af landsdækkende, regionale og visse lokale mediers nyhedsdækning af ældre- og sundhedsområdet, referencer til Ældre Sagen og generelt nyhedsstof vedr. ældre. Generelt Den gode gruppe, Hvorfor, hvornår og hvordan?: Ældre Sagen, april 2007 Forestillinger om skattefinansierede velfærdsydelser til ældre: Vilstrup/Synovate, undersøgelse for Ældre Sagen, 2007 Hvis du vil klage: Socialministeriet, 2007 Sådan forløber din sag: Socialministeriet, 2007 Hjemmesider Kommunernes hjemmesider. Kommunernes nøgletal. 28

29 Sammenligning af kommunerne. Velfærdsministeriet om love og afgørelse. Den sociale ankestyrelse. Nyt fra ældreområdet. Statens informationsside. Folketingets hjemmeside. Information om kommunale forhold. Kommunernes Landsforening. Orientering og nyheder. Indenrigsministeriet. Ventelister og nøgletal for kommunerne. Om samfundsforhold. Alle love og regler. Alt om sundhed. Regeringens sundhedsprogram. Danske regioner. Link til regionernes hjemmeside, hvor blandt andet sundhedsaftalerne kan findes. Sammenligning af kommuners tilbud på ældreområdet. Kommunernes kvalitetsstandarder og priser ved frit leverandørvalg. Viden om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp. 29

30 Udgivelser Bedre kvalitet i den offentlige service: Ældre Sagen, maj Frit valg og fleksibel hjemmehjælp: Socialministeriet og Ældre Sagen, januar Hjemmehjælp - tid og omsorg savnes: Ældre Sagen, Kommunalreformen inspirationshæfte: Ældre Sagen, juli Konsekvenser af Kommunalreformen: AC Nielsen for Ældre Sagen, Repræsentativ undersøgelse for Ældre Sagen af de kommunale budgetter for 2008 på plejeområdet: Vilstrup/Synovate, Service og takster i den kommunale ældrepleje: Synovate for Ældre Sagen, november Værd at vide 2008: Munksgaard og Ældre Sagen, København Lovgivning Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.: Socialministeriet, 12. december Lov om social service (Serviceloven), kapitel 16, 86 om genoptræning uden sygehusindlæggelse. Vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse mv. Vejledning nr. 2 serviceloven. Se afsnit II, kapitel 2 & 3 og afsnit VII, kapitel

31 Nørregade København K Tlf Redaktion: Frivilligafdelingen, Rådgivning og Udvikling Grafik/Tryk: Datagraf Illustrationer: Annette Carlsen Oplag: marts 2008 Tak til: Arne Rasmussen Ældre Sagen i Hedensted Birthe Mogensen Ældre Sagen i Hedensted Doris Hartmeyer, Ældre Sagen i Guldborgsund Erik B. Madsen, Ældre Sagen i Hjørring Eva Sloth Ældre Sagen i Billund Finn Vinther, Ældre Sagen i Billund Gert Pedersen, Ældre Sagen i Skive Inge Milbrat, Ældre Sagen i Stevns Ingrid Andresen, Ældre Sagen i Hjørring Kjeld Iversen, Ældre Sageni Skanderborg Per Klausen, Ældre Sagen i Horsens Robert Lauritsen, Ældre Sagen i Billund Svend Nørbjerg, Ældre Sagen i Stevns Ulla Mariegaard, Ældre Sagen i Hjørring Viggo Sørensen, Ældre Sagen i Skive 31

32 Hjemmehjælp Ældre Sagen arbejder for, at alle hjemmehjælpsmodtagere oplever et liv i værdighed. I denne håndbog kan du læse mere om, hvordan du som ældreog sundhedspolitisk frivillig kan arbejde lokalt med at sikre hjemmehjælpsmodtager kvalitet i ældreplejen. Håndbogen er ment som et inspirationsmateriale, suppleret med yderligere værktøjer på 32

Genoptræning. Håndbog for ældre- og sundhedspolitiske frivillige

Genoptræning. Håndbog for ældre- og sundhedspolitiske frivillige Genoptræning Håndbog for ældre- og sundhedspolitiske frivillige Indhold Forord...3 Når man har brug for genoptræning...4 Kom godt i gang...8 Mærkesager...13 Vær synlig...24 Bliv hørt...28 Litteraturliste...31

Læs mere

Budgetlæsning. Hvordan læser og anvender man kommunens budget? ÆLDRE SAGEN Frivilligafdelingen 19.8 2010

Budgetlæsning. Hvordan læser og anvender man kommunens budget? ÆLDRE SAGEN Frivilligafdelingen 19.8 2010 ÆLDRE SAGEN Frivilligafdelingen 19.8 2010 Budgetlæsning Hvordan læser og anvender man kommunens budget? Dette Notat er ment som en håndsrækning til Ældre Sagens medlemmer, navnlig frivillige, der i Lokalkomiteer,

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119 Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem US-nr 7119 maj juli 2007 1 Hvad er Deres alder? år 2 Hvad er Deres køn? Mand 1 Kvinde 2 3 Modtager De enten praktisk

Læs mere

Det kommunale budgethjul

Det kommunale budgethjul Det kommunale budgethjul Budgethjulet gennemgår, hvordan budgettet bliver til måned for måned. Det henvender sig primært til dig, der fungerer som tillidsvalgt på en arbejdsplads. Budgethjulet er et værktøj,

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 5. maj 2009) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev

Læs mere

DANSKE ÆLDRE. Figur 1: Aldersgruppers andel af den samlede befolkning: Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt

DANSKE ÆLDRE. Figur 1: Aldersgruppers andel af den samlede befolkning: Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt DANSKE ÆLDRE I dette notat beskrives i korte træk den demografiske udvikling i Danmark og den danske ældrepleje. Notatet er inddelt i tre afsnit:

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3 Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole Flemming Lyse,

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev det besluttet at igangsætte

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet 1 De 10 kriterier i de 5 hovedområder Hovedområde: Livskvalitet: Respekt, rummelighed og mulighed for udvikling Støtte til at kunne fungere i hverdagen og få

Læs mere

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder.

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 31. januar 2008, blev kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp og personlig pleje, hjemmesygeplejeydelser samt træning

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Kære PR-frivillig. Kender du nogen? Vi søger cases: Landsdækkende kampagne i uge 40: Pas på pårørende

Kære PR-frivillig. Kender du nogen? Vi søger cases: Landsdækkende kampagne i uge 40: Pas på pårørende Kære PR-frivillig Det ser ud til, at I kan bruge PR-nyhedsmailen. Vi har fået gode henvendelser fra jer spørgsmål, ønsker til hjælp med pressemeddelelser og mails med artikler, I har fået i pressen. Ikke

Læs mere

5 møder med formænd og næstformænd for ældreog seniorråd - august/september 2014

5 møder med formænd og næstformænd for ældreog seniorråd - august/september 2014 5 møder med formænd og næstformænd for ældreog seniorråd - august/september 2014 Formænd/næstformænd fra i alt 91 ældre- og seniorråd deltog i et af de 5 møder, der blev afholdt i perioden 27. august til

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Forord I Ældre Sagen har vi talt med ældre mennesker, der modtager hjælp, om, hvad et værdigt liv er for dem. Vi har blandt andet

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Læsevejledning og databehandling...3 Hjemmepleje... 4 Samlet tilfredshed med praktisk hjælp og personlig pleje...4 Praktisk hjælp...5 Kerneydelser...5 Den personlige

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Ældre Sagens undersøgelser Brugerundersøgelse: 48 kvalitative interview om: - GPS-alarmer - Robotstøvsugere - Træning - Badekabiner

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Boliger. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Boliger. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Boliger Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Boliger Om denne pjece Randers Kommune tilbyder boliger til borgere,

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger Eva Pedersen Kontorchef Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Lukket Referat Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konklusion... 3 Tilfredshed med den indledende kontakt... 4 Tilfredshed med pjecen...

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance s. 7 bør der gå max 4 5 mdr. fra den samlede vurdering til afgørelse foreligger. 7 Mdr. er helt urimeligt.

Borgerstyret Personlig Assistance s. 7 bør der gå max 4 5 mdr. fra den samlede vurdering til afgørelse foreligger. 7 Mdr. er helt urimeligt. Den 26. oktober 2015 Udvalget for Ældre og Handicappede, Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet. Ældrerådet har på sit møde den 19.10.2015 behandlet kvalitetsstandarder for visitationsområdet

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 1 Indledning Tilynet er udført af : Inge Bukart Hansen, visitator Dorthe Milthers, områdeleder

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Projektvejledning. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget

Projektvejledning. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Projektvejledning Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Velkommen til anden del af Ren luft til ungerne Kære frivillige Vi har et vigtigt budskab: Børn skal ikke udsættes for tobaksforurening

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport Hjemmehjælp i Herning 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Grundlæggende data og metode 4 2.1 Metode 5 3 Resultater og konklusioner 6 3.1 Forslag til

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Den 11. november Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.-

Den 11. november Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.- Den 11. november 2015 Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.- Ældrerådet har på sit møde mandag den 09.11.2015 behandlet Dagsordenen til møde i Udvalget for Sundhed

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra 15. marts 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra 15. marts 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra 15. marts 2016 Forord Formålet med Kvalitetsstandarder, Hjørring Kommune 2016 er at informere om Hjørring Kommunes serviceniveau. Heri findes kvalitetstandarder

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Som hjemmehjælpsmodtager kan du nu selv vælge, hvem du vil have til at levere din hjemmehjælp. Du kan også få indflydelse på, hvilke

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen

Værdighedspolitik for ældreplejen JAN FEB MAR APR MAJ JUN Værdighedspolitik for ældreplejen Bestyrelsens forslag til overordnede værdier og prioriteringer v/bent Aa. Rasmussen eller Erik Stagsted Hvordan fik vi en lov om værdighed i ældreplejen?

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Seniorrådet 2014

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Seniorrådet 2014 TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Seniorrådet 2014 Dato: 7.5.2014 Tidspunkt: Kl. 09.00 Sted: Lok. 215 Deltagere: Knud Madsen, Hanne Bager, Gert Clevin, Winnie Hansen. Gæster: Administrationen: Afbud: Fraværende:

Læs mere

Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet

Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet Blok A Tak for at De vil deltage i undersøgelsen om livskvalitet og hjemmehjælp. Jeg vil i dette interview først stille nogle spørgsmål

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Helhedssyn i sociale sager

Helhedssyn i sociale sager Helhedssyn i sociale sager En kæmpe ambition - og kan det overhovedet lade sig gøre? DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Hvad er sociale sager? Det er fx sager om: Social rådgivning og vejledning

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

Dagligvarer udbringning uden betaling

Dagligvarer udbringning uden betaling Dagligvarer udbringning uden betaling Lov om social service 83 Praktiske opgaver i hjemmet. 1. Indledning 2. Kvalitetsstandard 3. Lovgrundlag og ankeafgørelse. 02 Den 1. august 2007 1 1. Indledning Indledning:

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Klippekort. Kvalitetsstandard 2016

Klippekort. Kvalitetsstandard 2016 Klippekort Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard klippekort Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for klippekortordningen i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Lovgrundlag 3 Visitation

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg

Psykisk pleje og omsorg Ydelsestype (2) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten (Serviceloven

Læs mere