Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse"

Transkript

1 Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat flere områder gennem de senere år og ligger nu på gennemsnittet for landets kommuner. Der er dog forsat et stykke vej op til top-10. Venstre ønsker en opgørelse på områder, som kan konkurrenceudsættes fra alle magistratsafdelinger herunder Borgmesterens afdeling. (f.eks. min. 5 områder, der beskriver fra hver magistratsafdeling i opgørelsen). Magistratsafdelingerne er desuden blevet bedt om en kort beskrivelse af, hvorledes afdelingens opgavevaretagelse er konkurrenceudsat i sammenligning med landsgennemsnittet. Børn og Unges vurdering af forslaget: Magistratsafdelingen for Børn og Unge har indenfor de seneste år haft to større udbud af driftsopgaver. Der er tale om udbud af grønne områder og institutionsservice på dagtilbudsområdet samt skolerengøringen. Derudover arbejdes der på et genudbud af kørselsopgaven i Udbuddet af grønne områder og institutionsservice er overgået til Natur og Vej Service, og besparelsen blev opgjort til 4,6 mio. kr. årligt svarende til en besparelse på over 30 procent. Udbuddet af skolerengøring blev vundet af en ekstern leverandør, og den samlede årlige besparelse beløb sig til godt 32,5 mio.kr. eller ca. 45 procent. Begge udbud var lavet med udgangspunkt i det gennemsnitlige serviceniveau, der var gældende forud for udbuddet. Erfaringerne i MBU er således, at der har været væsentlige økonomiske effekter af konkurrenceudsættelserne. Ses der på Indikator for KonkurrenceUdsættelse (IKU) på de funktioner på hovedkonto 3, som MBU administrerer 1, viser indikatoren følgende for 6- byerne: 1 : Funktionerne , , , , , , , , , , , , (bl.a. folkeskoler, skolefritidsordninger, ungdomsskolevirksomhed, befordring af elever i grundskolen, kommunale specialskoler, pædagogisk psykologisk rådgivning).

2 6-byer HK København 20,4% 33,6% 37,2% 27,0% Aarhus 19,0% 20,7% 21,7% 22,7% Hele landet 19,4% 20,5% 21,2% 21,4% Randers 17,5% 18,1% 17,9% 16,9% Esbjerg 16,7% 16,0% 15,5% 16,1% Odense 13,1% 12,6% 14,5% 15,6% Aalborg 10,9% 9,6% 11,3% 12,5% Aarhus ligger således over landsgennemsnittet og i toppen blandt 6-byerne kun overgået af Københavns Kommune. Folkeskolen udgiftsføres på hovedkonto 3. Undervisningen i folkeskolen kan ikke overdrages til private, men private kan løse en række af de støttefunktioner, som knytter sig til driften af folkeskolen, f.eks. drift og vedligehold af bygninger, rengøring og kørsel af skolebørn. MBU har igennem flere år haft udbudt buskørsel og rengøring. I MBU udgiftsføres også væsentlige udgifter på hovedkonto 5 2 til bl.a. dagtilbud og dagpleje. Kigges der på disse områder og sammenlignes med 6- byerne, viser IKU følgende: 6-byer HK5, MBU København 18,2% 13,8% 14,7% 13,9% Esbjerg 10,4% 11,2% 12,4% 13,1% Landsgennemsnit 11,0% 10,8% 11,7% 12,0% Odense 8,6% 10,8% 11,2% 11,8% Randers 8,5% 9,2% 10,0% 11,1% Aarhus 9,6% 9,5% 10,0% 10,8% Aalborg 5,6% 4,7% 5,7% 5,8% Aarhus ligger således under landsgennemsnittet og som den 6-by kommune, der har den næstlaveste IKU score. Som eksempler på områder, der kan konkurrenceudsættes er rengøring, vedligehold af bygninger, tilsyn, befordring samt madservice. MBU har gennem flere år konkurrenceudsat grønne områder og institutionsservice, befordring, rengøring og madservice. 2 : Funktionerne , , , , , (bl.a. daginstitutioner, dagpleje, integrerede institutioner, særlige dagtilbud og særlige klubber, tilskud til privatinstitutioner, vuggestuer).

3 Skaleringsmuligheder: Opgaver kan konkurrenceudsættes og har været konkurrenceudsat på en række områder indenfor MBU. Nedenfor er oplistet en række områder, hvor det kan undersøges nærmere, om der er potentiale forbundet med eventuelle konkurrenceudsættelser. Områderne er: 10. klasse Grønne områder Opførelse af skole som OPP/OPS Kantinedrift på de skoler, som ønsker konkurrenceudsættelse af opgaven Rengøring de steder, det ikke allerede er konkurrenceudsat (dele af Dagtilbud og FU) 10. klasse I henhold til erhvervsskolereformen kan kommunerne konkurrenceudsætte det erhvervsrettede tilbud i 10. klasse til erhvervsskolerne eller alternativt etablere EUD10 i et samarbejdet mellem Aarhus Kommune og erhvervsskolerne. Målgruppen for EUD10 er elever, der er motiverede for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangskravene, samt elever der er uafklarende vedr. valg af erhvervsuddannelse. Elevgrundlaget til det erhvervsrettede tilbud i 10. klasse udgør pt. ca. 100 elever og ca. 20 % af det samlede elevtal i 10. klasse. Men andelen kan stige og afhænger af de unges valg. Formålet med en konkurrenceudsættelse af EUD10 til erhvervsuddannelserne vil være en tættere kobling til en erhvervsuddannelse, så flere unge i Aarhus Kommune vælger og gennemfører en erhvervsrettet ungdomsuddannelse. Børn og Unge har i 2015 gennemført en proces med erhvervsskolerne i Aarhus for at afklare grundlaget for konkurrenceudsættelse af EUD10. Erhvervsskolerne er interesserede i opgaven. Børn og Unge har derfor stillet en byrådsbeslutning i udsigt i efteråret 2015, med en mulig konkurrenceudsættelse af EUD10 fra skoleåret 2016/17. I andre kommuner er der erfaringer med at lade eksterne aktører varetage andre opgaver indenfor 10. klasse. Eksempelvis løses dele af 10. klasse af gymnasierne i nogle kommuner. Tilgangen med konkurrenceudsættelse af forløb i 10. klasse, hvor både kommunale og ikke-kommunale aktører kan byde ind på opgaven, kan således anvendes generelt indenfor 10. klasse. Da der allerede er gennemført et afklaringsforløb med erhvervsuddannelserne vedr. EUD10, kan det i første omgang overvejes at afprøve en konkurrenceudsættelse af EUD10. EUD10 vil da kunne betragtes som et pilotprojekt for en eventuel bredere anvendelse af konkurrenceudsættelse af opgaver indenfor 10. klasse i Aarhus Kommune.

4 Grønne områder / tekniske hjælpefunktioner MBU har udbudt vedligehold af de grønne områder og institutionsservice på dagtilbudsområdet. Opgaven blev overdraget til Natur og Vej service i Erfaringerne viste, at der var en markant økonomisk gevinst ved at overdrage opgaven. På skoleområdet er der ikke gennemført en samlet konkurrenceudsættelse. Pt. bruger ca. halvdelen af skolerne eksterne leverandører til flere eller alle opgaver vedrørende pleje af udearealer, mens de øvrige skoler anvender eget teknisk servicepersonale til at løse opgaverne. MBU har besluttet at danne administrative fællesskaber, som varetager administrative opgaver i fællesskab mellem skole og dagtilbud i de enkelte lokaldistrikter. Som et element i dette administrative fællesskab kan det være relevant at vurdere, om der kan være synergier ved at sammentænke tekniske hjælpefunktioner på tværs af enheder. Tilsvarende kan det være relevant at vurdere, om der generelt kan tænkes på tværs af magistratsafdelinger i forhold til at sikre en hensigtsmæssig opgaveløsning på de tekniske hjælpefunktioner. Der kan således være forhold, der taler for lokale muligheder for fleksibilitet i opgaveløsningen, ligesom der kan være forhold, der taler for tværmagistratslige stordriftsfordele. En potentialeafklaring i forbindelse med en eventuel konkurrenceudsættelse af området kan med fordel inddrage disse perspektiver. Opførelse af skole som OPP/OPS skole i Nye Der planlægges en ny by syd for Elev, Nye, som samlet set vil få mellem indbyggere og ca boliger til børnefamilier med ca. 980 skolesøgende børn. Hertil kommer ca. 150 skolesøgende børn fra de eksisterende boliger i Elev, og dermed et samlet elevtal på ca børn svarende til en ny 4 sporet skole. Behovet for den ekstra skolekapacitet opstår i takt med at boligudbygningen i området gennemføres. En 4 sporet skole skal have et samlet areal på ca kvm. Udgiften til opførelse forventes at være på ca. 220 mio. kr. Et OPP/OPS projekt vil sædvanligvis betyde, at en entreprenør bygger og vedligeholder skolen i en årrække. Når kontraktperioden udløber er det typisk, at kommunen overtager bygningen af entreprenøren. Det kan overvejes at undersøge mulighederne herunder fordele og ulemper for etablering og finansiering af en ny skole i Nye som et OPP/OPS projekt.

5 En sådan afdækning forudsættes gennemført i samarbejde med Indkøb og Udbud i Borgmesterens Afdeling samt via indsamling af erfaringer fra andre kommuner. Kantinedrift på de skoler, som ønsker konkurrenceudsættelse af opgaven I forbindelse med salg af Kolt og Vejlby skoler har forligspartierne bag den nye skolestruktur afsat en pulje på op til 9 mio. kr. til medfinansiering af etablering af en madprofil på interesserede skoler. Puljen kan bl.a. anvendes til forbedring af de fysiske rammer for samt udbygning af kantiner på skolerne. Som led i anvendelsen af midlerne kan det overvejes, at midlerne anvendes i samarbejde med udvalgte interesserede skoler med henblik på at afprøve potentialerne i konkurrenceudsættelse af kantinedriften på de pågældende skoler. Midlerne kan således reserveres de skoler, som er interesserede i at afprøve konkurrenceudsættelse af kantineområdet, og de kan eksempelvis reserveres til udbygning/forbedring af eksisterende kantiner, som forberedelse til en konkurrenceudsættelse. Rengøring de steder, der ikke allerede er udbudt MBU har over en årrække konkurrenceudsat rengøring på skoler og i dagtilbud. Der er dog en række dagtilbud, som ikke har haft konkurrenceudsat hele deres rengøringsopgave, ligesom der på dele af FU-området er rengøring, som ikke har været konkurrenceudsat. Der er primært tale om enheder, som har eller har haft eget personale til at varetage opgaven. Det er vurderingen, at der fortsat er rengøringsopgaver i dagtilbud og på FUområdet svarende til ca. 980 timer pr. uge. fordelt på ca. 60 forskellige adresser. Udgiften til opgaven svarer til ca. 8,7 mio. kr. pr. år, hvilket dog skal vurderes konkret.

Budgettjekliste det nye?

Budgettjekliste det nye? Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg september 2013 Budgettjekliste det nye? Her er samlet nogle af de ny budgetforslag, der bliver arbejdet med i kommunerne. Du kan bruge inspirationsnotatet,

Læs mere

Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver overblik over eksisterende dokumentation af effekterne. Maj 2010

Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver overblik over eksisterende dokumentation af effekterne. Maj 2010 Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver overblik over eksisterende dokumentation af effekterne Maj 2010 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Udklip fra KREVIs katalog "Inspiration til effektiviseringer 2011"

Udklip fra KREVIs katalog Inspiration til effektiviseringer 2011 Udklip fra KREVIs katalog "Inspiration til effektiviseringer 2011" Effektiviseringsforslagene i denne rapport er udvalgt blandt de i alt 581 ideer til effektivisering, KREVI har samlet i kataloget Inspiration

Læs mere

HØRING AF UDKAST TIL MULIGHEDSKATALOG 2013-2016. Høring af udkast til Mulighedskatalog 2013-2016

HØRING AF UDKAST TIL MULIGHEDSKATALOG 2013-2016. Høring af udkast til Mulighedskatalog 2013-2016 Høring af udkast til Mulighedskatalog - 1: Øget inklusion og målretning af specialtilbud i folkeskolen _x Effektivisering Budgetreduktion Budgetudvidelse (sæt kryds) Økonomiske konsekvenser i Budget og

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013

Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013 Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013 Vedtaget af byrådet d. 24. januar 2011 1 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Udbudsstrategiens afgrænsning...3 1.2 Strategiens indhold...3 2. Udbudsstrategien

Læs mere

Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune

Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune Aarhus, den 14. maj 2012 Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune Indledning Aarhus Kommune er i vækst og der forventes i 2030 at være 375.000 indbyggere i kommunen. Befolkningsvæksten indebærer,

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Kommunal ejendomsadministration

Kommunal ejendomsadministration Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Kasper Lemvigh Kommunal ejendomsadministration Foranalyse af mulighederne for benchmarking, beregning af produktivitetspotentiale og inspiration til realisering

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder

Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Juni 2011 1 Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder

Læs mere

Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015

Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015 Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01 Sektor: Anbefalingens betegnelse: Tværgående Digitalisering Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015 (2012-priser i 1.000 kr.) Forslag

Læs mere

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2014 p/l 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2014 p/l 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering Forslag E-doc 2013-52434 Effektivisering og tilpasning af budgettildeling samt budgetmodeller på ejendomsområdet Analyse af potentialerne ved en række forskellige tiltag på ejendomsområdet i BUF. Tabel

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune

Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune U Rapport Beredskabskatalog Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 METODE... 4 3 AARBENRAA I OVERBLIK... 7 4 BEREDSKABSKATALOG I OVERBLIK... 9 5 BEREDSKABSKATALOG... 10 5.1 Strukturtilpasninger...

Læs mere

Oversigt over spareforslag på DAGINSTITUTIONSOMRÅDET. Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016

Oversigt over spareforslag på DAGINSTITUTIONSOMRÅDET. Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Oversigt over spareforslag på DAGINSTITUTIONSOMRÅDET Temaer: 50.50.T1. Forslag til visions og innovationsproj. om det fremtidige dagtilbud I alt Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Supplerende forslag:

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af. Personbefordring. Potentialeafklaring - Odense Kommune

Konkurrenceudsættelse af. Personbefordring. Potentialeafklaring - Odense Kommune Konkurrenceudsættelse af Personbefordring Potentialeafklaring - Odense Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Maj 2012 Potentialeafklaringen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 6.1: Program for sammenhængende

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse: Udvalg Forslag nummer/navn Side 001 Effektivisering af administration... 3 002 Besparelser på indkøb... 4 003

Læs mere