Center for Økonomi og Indkøb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Økonomi og Indkøb"

Transkript

1 VALLENSBÆK KOMMUNE Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune Center for Økonomi og Indkøb

2 Indhold 1. Indledning Vallensbæk dengang og nu Forventet udvikling for hele Vallensbæk Kommune Forventet befolkningsudvikling Forventet udvikling opgjort på aldersgrupper Forventet udvikling i de enkelte distrikter Distrikt Pilehaveskolen Distrikt Vallensbæk Skole Distrikt Egholmskolen Metode, forudsætninger og træfsikkerhed Metoden i ProPlan GIS Specifikke forudsætninger og forbehold Fertilitet og dødelighed Flyttemønstre Nybyggeri og ledige boliger Sammenligning af tidligere prognoser med faktisk udvikling Bilag Skoledistrikter Befolkningsudvikling i hele kommunen Befolkningsudvikling i Pilehaveskolens distrikt Befolkningsudvikling i Vallensbæk Skoles distrikt Befolkningsudvikling i Egholmskolens distrikt

3 1. Indledning Udviklingen i antallet af indbyggere i kommunen samt den aldersmæssige sammensætning har betydning for efterspørgslen på serviceydelser som daginstitutioner, skoleundervisning og ældrepleje. Nærværende prognose dækker perioden frem til 2027 og giver dermed et estimat over udviklingen indenfor en rimelig planlægningshorisont. Befolkningsprognosen indgår således i den overordnede budgetlægning og lægges til grund for bl.a. en detaljeret analyse af kapacitetsbehovet på daginstitutions- og folkeskoleområdet, forventninger til udgiftsbehov på ældreområdet samt den strategiske udvikling af kommunen, herunder vurdering af den overordnede sammenhæng mellem personer indenfor og udenfor arbejdsstyrken. I de år, hvor kommunen har valgt selvbudgettering af kommuneskatten, fastsættes udskrivningsgrundlaget desuden efter befolkningsprognosen. 2

4 2. Vallensbæk dengang og nu Befolkningens størrelse og sammensætning i Vallensbæk er løbende under udvikling. Ved folketællingen i 1901 kunne den daværende sognekommune mønstre 404 indbyggere. Dette tal var ved folketællingen i 1935 øget til 615 indbyggere. Med den løbende realisering af bl.a. fingerplanen i 1960 erne og 70 erne voksede indbyggertallet. Figur 2.1 nedenfor viser udviklingen fra 1971 til Der har i perioden været to store spring i indbyggertallet. Frem til 1980 voksede indbyggertallet til godt for herefter at ligge fast i en årrække. Fra 2008 voksede tallet igen for at stabilisere sig på godt indbyggere. Den markante stigning blev i begge tilfælde drevet af en udbygning af kommunens boligmasse. Pr. 1. januar 2015 er der indbyggere i Vallensbæk Kommune. Figur 2.1. Befolknings- og aldersudviklingen i Vallensbæk Kommune Indbyggertal x Alder 53,0 48,0 43,0 38,0 33,0 28,0 23,0 18,0 Indbyggertal pr. 1. januar Aldersgennemsnit (voksen befolkning) Anm.: Aldersgennemsnittet er beregnet for den voksne befolkning (indbyggere over 18 år). Figur 2.1 viser desuden udviklingen i gennemsnitsalderen for den voksne befolkning (indbyggere over 18 år). Aldersgennemsnittet er steget støt fra 34 år i 1971 til 49 år i Udviklingen i Vallensbæk Kommune afspejler dermed den landsdækkende tendens med en aldrende befolkning. Stigningen i indbyggertallet fra omkring 2009 gav dog et knæk i den gennemgående stigningstakt. 3

5 3. Forventet udvikling for hele Vallensbæk Kommune I dette afsnit beskrives den forventede udvikling i indbyggertallet frem til 2027 i Vallensbæk Kommune som helhed. I afsnit 4 beskrives den forventede udvikling i hvert af kommunens tre distrikter Forventet befolkningsudvikling Udviklingen er dels vist grafisk og dels ved nedslag i årene 2021 og Den forventede udvikling for hele kommunen er vist i figur 3.1. De stiplede linjer repræsenterer alternative prognoser. Den grønne linje er Danmarks Statistiks prognose for Vallensbæk Kommune. Prognosen indeholder antagelser om udviklingen i bl.a. fertilitet, dødelighed og flytninger, men indeholder ikke lokale forhold vedrørende bl.a. flyttemønstre og udnyttelse af boligmassen. De sidste fem års ekstraordinære stigning i indbyggertallet antages derfor at fortsætte. Denne prognose viser dermed et meget optimistisk scenarium. Den orange linje beskriver den forventede udvikling, hvis der ikke opføres nyt byggeri. Forskellen på den orange og den blå linje er dermed effekten af forventet nybyggeri i Amalieparken og på Stationstorvet. Figur 3.1. Hidtidig og forventet udvikling i indbyggertallet Indbyggertal x Prognose ekskl. nybyggeri Fremskrivning Danmarks Statistik Prognose for Vallensbæk En oversigt over antal personer i de enkelte aldersgrupper er vedlagt i bilag. 4

6 Den forventede udviklinger viser en stigning i indbyggertallet på kort sigt og et fald på længere sigt. Stigningen skyldes effekten af nye boliger i hhv. Amalieparken og Stationstorvet. Indflytningen i seniorboligerne på Stationstorvet forventes at bestå af eksisterende borgere i kommunen, som hermed frigør familieboliger til tilflyttere fra andre kommuner. Faldet på længere sigt kan tilskrives en kombination af nettofraflytning og stigende dødelighed. Nettofraflytning Vallensbæk Kommune har siden 2008 oplevet en stor tilflytning, men fra omkring 2010 desuden en stor fraflytning. Hvis der ses bort fra flytninger til og fra udlandet, var fraflytningen i 2014 større end tilflytningen. Kommunens alderssammensætning har betydning for flyttemønstrene. Unge mennesker i starten af 20 erne samt ældre mennesker i midt-80 erne flytter hyppigst fra kommunen, mens etablerede familier i alderen midt-30 erne og frem til omkring 60 år udgør en stabil gruppe. Forskydninger mellem aldersgrupperne får dermed betydning for flyttemønstrene. Vallensbæk Kommune har i de seneste år som sagt både oplevet store til- og fraflytninger. Men da tilflytningen har været drevet af nybyggeri, må der forventes en nedgang, efterhånden som de tilgængelige byggegrunde bliver udnyttet, mens fraflytningen vil fortsætte, efterhånden som børn og unge i kommunen når 20-årsalderen. Stigende dødelighed Som det fremgår af figur 2.1 er gennemsnitsalderen for indbyggerne i Vallensbæk Kommune løbende vokset. Hyppigheden af dødsfald stiger med alderen og den faktiske udvikling i Vallensbæk har også været en gradvis stigning i årlige dødsfald. Antallet af fødsler har dog uden undtagelse ligget over antallet af dødsfald i de sidste 40 år. Men forskellen bliver mindre, da dødeligheden stiger mere end fødselsraten. Tilflytningen fra omkring 2008 sænkede gennemsnitsalderen, jf. figur 2.1. Bevægelsen gav flere unge mennesker, der har etableret sig med familie i Vallensbæk Kommune, og dermed forbedret balancen mellem nyfødte og dødsfald. Den langsigtede tendens er dog en stigning i dødligheden, om end der skal tages forbehold, da middellevetiden forventes at være stigende Forventet udvikling opgjort på aldersgrupper I det følgende vises udviklingen i hhv. 2015, 2021 og 2027 fordelt på aldersgrupper. Formålet er at vise udviklingen i forholdet mellem børn og ældre på den ene side og personer i den arbejdsdygtige alder på den anden side. Til sammenligning er Danmarks Statistiks prognose for hele landet vist. Danmarks Statistiks prognose på landsplan vurderes at være mere pålidelige end på kommuneniveau, da landsudviklingen ikke påvirkes af flytninger mellem kommunerne og er mindre følsom overfor lokale forhold på grund af et stort datagrundlag. 5

7 Tabel 3.1. Befolkningsudvikling i udvalgte aldersgrupper i Vallensbæk Kommune Antal personer Ændring Relativ aldersfordeling Antal Pct år ,8 1,2 1,1 1-6 år ,1 8,7 7, år ,2 14,3 15,1 Børn i alt ,8 24,2 23, år ,9 9,6 8, år ,0 30,7 26, år ,3 19,4 22,8 Arbejdsstyrken i alt ,3 59,6 57, år ,1 5,8 3, år ,5 5,1 4, år ,1 4,2 8, år ,1 1,1 2,3 Ældre i alt ,1 16,2 18,7 Indbyggere i alt ,4 100,0 100,0 Tabel 3.2. Befolkningsudvikling i udvalgte aldersgrupper på landsplan Antal personer Ændring Relativ aldersfordeling Antal Pct år ,7 1,0 1,2 1-6 år ,2 6,6 7, år ,9 13,1 11,4 Børn i alt ,2 20,7 19, år ,0 13,0 12, år ,2 28,5 26, år ,4 21,6 21,8 Arbejdsstyrken i alt ,6 63,2 60, år ,0 5,0 4, år ,2 4,4 5, år ,9 5,0 7, år ,4 1,7 2,3 Ældre i alt ,5 16,2 19,6 Indbyggere i alt ,7 100,0 100,0 Andelen af ældre (indbyggere over 66 år) i Vallensbæk Kommune er i 2015 på ca. 16,2 pct., hvilket er identisk med tallene for hele landet. Denne andel vokser igennem prognoseperioden, men der er en tendens til, at væksten er kraftigere på landsplan end i Vallensbæk. I 2027 udgør Vallensbæks andel af ældre ca. 18,7 pct., mens den for hele landet er skønnet til 19,6 pct. Sammenlignet med hele landet har Vallensbæk en forholdsvis større andel af børn og unge under 18 år. Selvom det relative fald frem mod 2027 i denne gruppe er større i Vallensbæk end på landsplan, vil 6

8 kommunen også i 2027 have en større andel af børn og unge. Faldet i antal børn og unge skyldes både fraflytning og at dem, der i perioden fylder 18 år, nu tælles med i arbejdsstyrken. For gruppen af indbyggere i arbejdsstyrken (18 til 66 år) har Vallensbæk en lavere andel end hele landet med 59,6 pct. i Vallensbæk mod 63,2 pct. på landsplan i For Vallensbæk forventes desuden et fald i 2027, mens der er en svag vækst i gruppen på landsplan. Trods vækst på landsplan vil gruppen af arbejdsdygtige alligevel udgøre en mindre andel af den samlede befolkning i Dette skyldes den forholdsvis større vækst i gruppen af ældre. Sammenfattende tegnes et billede af, at Vallensbæk følger de samme tendenser som på landsplan, men at kommunens andel af børnefamilier medvirker til at forsinke aldringen. En detaljeret aldersfordeling for Vallensbæk er vist i figur 3.2. Figuren har en granatform, hvilket er en figur, der kan genfindes på landsplan, men med lokal variation. F.eks. giver tilflytterne i 1970 erne, der i dag er i 70-årsalderen, et udslag øverst i figuren, og de seneste års tilflyttere, der er omkring år og har børn under 18 år, giver udslag i midten og i bunden af figuren. Den gule linje viser fordelingen i Den historiske tendens med en aldrende befolkning kan ses ved at linjen forskydes opad. Figur 3.2. Befolkningspyramide i 2015 sammenlignet med år år år år år år år år år år år år år år år år år år 5-9 år 0-4 år Anm.: De vandrette søjler viser antal indbyggere i hvert aldersinterval fordelt på køn i 2015 (faktiske tal), mens den gule linje viser udviklingen i 2027 (prognose). 7

9 4. Forventet udvikling i de enkelte distrikter Kommunen er inddelt i tre skoledistrikter. Skoledistrikterne benyttes i det følgende til at beskrive befolkningsudviklingen i de enkelte dele af kommunen. Distriktet knyttet til Pilehaveskolen dækker området nord for motorvejen og består af Nordmarken, herunder Blomsterengen, Firkløverparken og Solsikkehusene. Distriktet knyttet til Vallensbæk Skole udgøres af området vest for Ringvejen og består af Landzonen, Vallensbæk Landsby og Egeskovparken samt en del af Vejlegårdsparken. Boligområdet Amalieparken er placeret i dette distrikt. Distriktet knyttet til Egholmskolen består af området øst for Ringvejen og omfatter Højstrupparken og Nøddeboparken. Derudover består distriktet af dele af Vejlegårdsparken samt boligområderne Åhaven og Essexpark. Et kort over distrikterne er vist i bilag Distrikt Pilehaveskolen Pilehaveskolens distrikt adskiller sig fra de øvrige to distrikter ved at have en forholdsvis høj andel ældre indbyggere. Andelen er pr. 1. januar 2015 på 20,8 pct. mod 11,7 pct. i distrikterne Vallensbæk Skole og 14,4 pct. i Egholmskolen. Den forventede vækst i denne aldersgruppe er til gengæld mindre end for de øvrige distrikter med forventet 21,5 pct. ældre i Pilehaveskolens distrikt i 2027 mod 14,3 pct. og 18,8 pct. i hhv. Vallensbæk Skole og Egholmskolens distrikt. Tendensen fremgår både af tabel 4.1 og figur 4.1. Det ses her, at arbejdsstyrken i Pilehaveskolens distrikt falder frem til 2023, hvorefter den begynder at stige igen. Stigningen ledsages af et tilsvarende fald i ældregruppen. Tabel 4.1. Befolkningsudvikling i udvalgte aldersgrupper i Pilehaveskolens distrikt år år år Børn i alt år år år Arbejdsstyrken år år år år Ældre i alt Distrikt i alt

10 Figur 4.1. Forventet udvikling i indbyggertallet i Pilehaveskolens distrikt Indbyggertal x Børn og unge Arbejdsstyrken Ældre Figur 4.2. Aldersfordeling i 2015 og 2027 i Pilehaveskolens distrikt Indbyggertal x Alder 9

11 4.2. Distrikt Vallensbæk Skole Indbyggerprofilen i Vallensbæk Skoles distrikt minder generelt om Egholmskolens nedenfor. Boligområdet Amalieparken er imidlertid en del af Vallensbæk Skoles distrikt, hvilket giver en forskydning i den generelle tendens som følge af forventningerne til opførelse af nybyggeri på de byggegodkendte grunde. Forskydningen er tydelig i figur 4.3 med en stigning i både arbejdsstyrke og børnetal. Herefter fortsætter den gennemgående tendens med en faldende arbejdsstyrke og stigende ældrebefolkning. Tabel 4.2. Befolkningsudvikling i udvalgte aldersgrupper i Vallensbæk Skoles distrikt år år år Børn i alt år år år Arbejdsstyrken år år år år Ældre i alt Distrikt i alt Figur 4.3. Forventet udvikling i indbyggertallet i Vallensbæk Skoles distrikt Indbyggertal x Børn og unge Arbejdsstyrken Ældre 10

12 Figur 4.4. Aldersfordeling i 2015 og 2027 i Vallensbæk Skoles distrikt Indbyggertal x Alder 4.3. Distrikt Egholmskolen I Egholmskolens distrikt forventes en permanent tendens med gradvis faldende arbejdsstyrke og børnetal ledsaget af en gradvis stigning i ældrebefolkningen. Distriktet udviser dermed den samme tendens, som kan genfines for kommunen som helhed som beskrevet i afsnit 3. Tabel 4.3. Befolkningsudvikling i udvalgte aldersgrupper i Egholmskolens distrikt år år år Børn i alt år år år Arbejdsstyrken år år år år Ældre i alt Distrikt i alt

13 Figur 4.5. Forventet udvikling i indbyggertallet i Egholmskolens distrikt Indbyggertal x Børn og unge Arbejdsstyrken Ældre Figur 4.6. Aldersfordeling i 2015 og 2027 i Egholmskolens distrikt Indbyggertal x Alder 12

14 5. Metode, forudsætninger og træfsikkerhed I dette afsnit gennemgås dels det metodiske grundlag for befolkningsprognosen og dels berøres de forudsætninger, der er lagt til grund. Desuden gives afslutningsvis en vurdering af kvaliteten af de tidligere års prognoser Metoden i ProPlan GIS Prognosen er foretaget i programmet ProPlan GIS. ProPlan GIS bygger på den grundantagelse, at mennesker har forskellige behov i forskellige faser af deres liv. Alder får dermed betydning for bl.a. flyttemobilitet, størrelsen på den efterspurgte bolig og udnyttelsen af boligen. Modellen tager udgangspunkt i en typisk livscyklus for en familie, hvor en person fødes (alder 0 år, husstandstørrelse 3 eller flere), flytter hjemmefra og bor alene (alder år, husstandsstørrelse 1), danner par med en jævnaldrende (alder år, husstandstørrelse 2), får børn (alder år, husstandsstørrelse 3 eller mere), børn flytter hjemmefra (alder 45 år og ældre, husstandstørrelse 2), hvorefter den ene partner dør (alder år, husstandstørrelse 1). Denne dynamik fanges ved at inddele boliger i tre størrelser: Lille bolig på 1-2 værelser. Typisk en lille husstand uden børn, beboet af yngre eller ældre indbyggere. Mellem bolig på 3-4 værelser. Typisk mindre husstand på to personer i alderen år og ældre, evt. med børn. Stor bolig på 5 værelser eller mere. Typisk større husstand med ét eller flere børn og forældre i alderen 30 år og op til 70 år. På baggrund af 5 års historik (2010 til 2014) beregnes koefficienter for bl.a. fertilitet, dødelighed, forblivelsesrate (flyttemønster i kvotient) og boligbehov. Koefficienterne beregnes særskilt for køn og alder. Der benyttes et glidende gennemsnit, så fertiliteten for f.eks. 37-årige kvinder beregnes efter kvinder i årene 36, 37 og 38 med vægtene ¼, ½ og ¼. Fertiliteten beregnes som en funktion af både alder og boligstørrelse. En kvotient over 1 giver en tilvækst for pågældende alder og køn, mens en kvotient under 1 giver et fald. Tilflytning til kommunen kræver ledige boliger. Disse kan enten fremkomme ved at eksisterende boliger frigives eller at der bygges nyt. Profilen på tilflyttere er som udgangspunkt lig fraflytterene. For nybyggeri lægges en konkret (forventet) profil til grund for indflytningen. Unge i alderen år har erfaringsmæssigt et flyttemønster, der afviger fra den generelle tendens ved en forholdsvis stor pludselig fraflytning, når de flytter hjemmefra. Der beregnes derfor en særlig fremskrivningsprocent for denne aldersgruppe. De beregnede værdier i historikperioden lægges til grund for en fremskrivning af indbyggersammensætningen pr. 1. januar 2015 som opgjort af Danmarks Statistik. 13

15 5.2. Specifikke forudsætninger og forbehold I det følgende kommenteres de væsentligste forudsætninger, der er lagt til grund for prognosen for Fertilitet og dødelighed Fertiliteten beregnes som en funktion af både alder og boligstørrelse. Figur 5.1 viser sammenhængen. Fertiliteten svinger mærkbart fra år til år. Det bemærkelsesværdigt store antal fødsler blandt unge i starten af 20-årsalderen er især kendetegnende for 2010, mens tyngden i 2014 ligger i intervallet år. De årlige udsving repræsenterer dermed en potentiel fejlkilde for især de prognoseår, der ligger langt fremme. Det kan dog bemærkes, at antallet af kvinder i starten af 20 erne med et stort hus i Vallensbæk udgør et meget lille antal i absolutte tal. Figur 5.1. Fertilitet i perioden Antal levendefødte pr. kvinde 0,6 x 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Lille bolig Mellem bolig Stor bolig Alder Som nævnt i afsnit 3 er dødeligheden steget sideløbende med gennemsnitsalderen i kommunen. Ved beregning af den forventede dødelighed er denne tendens benyttet. Der forventes imidlertid generelt en stigning i middellevealderen. I det omfang denne tendens også gør sig gældende i Vallensbæk Kommune, vil dødeligheden i prognosen være estimeret for højt. Det samme forhold bør holdes for øje ved vurdering af forholdet mellem personer i og uden for arbejdsstyrken. En stigende levealder forventes også at give flere gode leveår, dvs. at ældrebefolkningen fremover kan forventes at blive mere mobil end i dag. I tilbagetrækningsreformen fra 2011 vil 14

16 pensionsalderen gradvis blive hævet fra Dette øgede arbejdsudbud betyder, at arbejdsstyrken som afgrænset af aldersintervallet 18 til 66 år ikke må tolkes for firkantet Flyttemønstre Under afsnit 3, side 5, blev det nævnt, at unge og meget gamle flytter mest, mens de årige udgør en forholdsvis stabil gruppe. Figur 5.2 viser til- og fraflytningen i 2014 fordelt på alder. Som nævnt under afsnit 3 er den store tilflytning i høj grad drevet af udbygningen af kommunens boligmasse. Der er derfor med de kendte byggeplaner som forudsætning tale om forbigående tendens. Der er dermed en risiko for, at prognosen på dette punkt er for optimistisk eller i hvert fald halter bagefter den faktiske udvikling. Figur 5.2. Flyttemønstre i 2014 Antal til- og fraflyttere 60 X Tilflyttere Fraflyttere Alder Nybyggeri og ledige boliger Amalieparken er godkendt til i alt 15 punkthuse med 24 boligmål i hver. Heraf er der aktuelt opført 10 huse. Det er i prognosen antaget, at den resterende kvote af godkendte boliger opføres i 2017 og 2018 med antal boligmål fordelt som vist i tabel 5.1. Opførelsen af seniorboliger på Stationstorvet er medtaget fra år Der er valgt en senere ibrugtagning end planlagt, dels fordi ProPlan GIS regner nybyggeri pr. 1. januar og ikke løbende i året, og dels af hensyn til mulige forsinkelser. Seniorboligerne giver ikke i sig selv en vækst i indbyggertallet, da det overvejende forventes, at der er tale om eksisterende borgere i kommunen, der flytter ind. Dette frigiver imidlertid boliger til tilflyttere fra andre kommuner. Der regnes med, at de boliger, der frigøres, er store boliger, jf. s. 13, og at de typisk vil blive beboet af familier med en husstandsstørrelse på 2,5 personer. 15

17 Tabel 5.1. Forventet nybyggeri i antal boliger Byggeprojekt Amalieparken Stationstorvet Sammenligning af tidligere prognoser med faktisk udvikling For at vurdere, hvor god den anvendte model er til at prognosticere befolkningen, er tidligere prognoser sammenlignet med den faktiske udvikling. For at få et detaljeret datagrundlag er sammenligningen foretaget pr. aldersgruppe mellem de faktiske tal og de prognosticerede tal for 2015 i de sidste tre års befolkningsprognoser. Figur 5.3 viser sidste års prognose for 2015 sammenlignet med de faktiske tal pr. 1. januar Generelt viser figuren et højt match, men der er en tendens til, at prognosen undervurderer den faktiske udvikling for antal indbyggere omkring hhv. 1-2-årsalderen, årsalderen og midt-20-årsalderen med ca. 10 personer. Figur 5.3. Sammenligning mellem prognosetal og faktiske tal for 2015 Indbyggere 300 x Prognose 2015 Faktisk 2015 Alder Anm.: Prognosen for er benyttet. Figur 5.4 angiver afvigelserne fra figur 5.3 mere tydeligt. Figuren bekræfter, at de største afvigelser ligger aldersgrupperne nævnt ovenfor, især de midt-20-årige. 16

18 Figur 5.4. Afgivelse mellem prognosetal og faktiske tal for 2015 Afvigelse x Alder Anm.: Prognosen for er benyttet. Negative afvigelser betyder, at prognosen undervurderer den faktiske udvikling i aldersgruppen. Den umiddelbare konklusion er, at sidste års prognose undervurderede udviklingen. Generelt trækker de negative afvigelser mere ned end de positive afvigelser trækker op. Dette forhold kan vurderes på prognoserne som helhed. Dette er gjort i tabel 5.2, der viser afvigelserne for 2015 angivet i hhv. antal indbyggere og i en koefficient. Koefficienten beregnet som en Pearson produkt-moment korrelation angiver graden af korrelation, hvor en koefficient på 1 betyder perfekt (positiv) korrelation. Tabel 5.2. Absolut og relativt match mellem prognoser og faktiske tal for 2015 Faktisk 2015 Prognose 2015 Afvigelse R faktisk-prognose Prognose 2021 Prognose , Prognose , Prognose , Prognose Anm.: Afgivelsen angiver prognose minus faktisk udvikling. Negative tal betyder, at prognosen undervurderer udviklingen. Tendensen til at undervurdere virkeligheden bekræftes i tabel 5.2 i de negative afvigelser. Det ses desuden, at jo længere frem, der prognosticeres, jo større afvigelse. Korrelationskoefficienterne viser tilsvarende, at graden at match mellem prognose og faktisk udvikling stiger fra 2012 prognosen til 2014 prognosen. En koefficient på 0,997 for sidste års prognose er meget høj og vurderes derfor at være tilfredsstillende givet de usikkerhed, der er forbundet med at spå om fremtiden. 17

19 Bilag Skoledistrikter 18

20 Befolkningsudvikling i hele kommunen Alder Total

21 Befolkningsudvikling i Pilehaveskolens distrikt Alder Total

22 Befolkningsudvikling i Vallensbæk Skoles distrikt Alder Total

23 Befolkningsudvikling i Egholmskolens distrikt Alder Total

Center for Økonomi og Indkøb

Center for Økonomi og Indkøb VALLENSBÆK KOMMUNE Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 2016-2028 Center for Økonomi og Indkøb 10-03-2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udviklingstræk i Vallensbæk Kommune... 3 2.1. Årsager til vækst...

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Marts 2015 Dette er befolkningsprognosen 2015-2027 for Glostrup Kommune. Prognosen er udarbejdet af Center for It og Udvikling. Prognosen er udarbejdet med anvendelse af ProPlan

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Prognoser i Assens Kommune

Prognoser i Assens Kommune Prognoser i Assens Kommune Baggrund Dette dokument beskriver, hvordan vi beregner de forskellige typer af prognoser i Assens Kommune, og hvordan sammenhængen er mellem de forskellige prognoser. De forskellige

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 19. marts 2012 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2029 FOR VORDINGBORG KOMMUNE MARTS 2016 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Befolkningsprognose 2016-2029 for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2023 Befolkningspyramide 2012 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2023 set i forhold til 2012? 95-99 årige 100 28 95-99 årige 70 90-94 årige 452 155 90-94

Læs mere

Befolkningsprognose. Aabenraa Kommune 2012-2024

Befolkningsprognose. Aabenraa Kommune 2012-2024 Befolkningsprognose Aabenraa Kommune 2012-2024 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 1971 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Ilulissat kommune 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Ilulissat kommunea 2003-2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 26. juni 2009 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2030 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose Ballerup Kommune

Befolkningsprognose Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 2 5 Dato: 2. marts 5 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.01.00-P10-3-14 Befolkningsprognose 5-8 Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2013 Befolkningsprognose 2013 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 Side1/10 Økonomiafdelingen Grønlandsgade 3 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 16 Fax: 65 15 14 39 mek@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 I dette notat

Læs mere

Tilflytning til Irma-byen. - Økonomiske konsekvenser 14/ Side 1 af 17

Tilflytning til Irma-byen. - Økonomiske konsekvenser 14/ Side 1 af 17 Tilflytning til Irma-byen - Økonomiske konsekvenser 14/005173-16 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Sammenfatning... 3 2. Analyse af flyttemønstre 2010-2013... 5 Tilflytning til lokalområder

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2029 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2014 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2014 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose. Notat Sagsnr.: 2013/0003936 Dato: 26. marts 2013 Titel: Befolkningsprognose 2013-2024 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune ØKONOMI OG STYRING ØKONOMIBILAG NR. 2 2016 Dato: 28. februar 2016 Revideret: 31. maj 2016 Tlf. dir.: 4477 2232 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christina Brun Andersen Sagsid: 00.01.00-P10-1-16 Befolkningsprognose

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere