Notat om problemstillinger i forbindelse med ny samarbejdsaftale om indlæggelser og udskrivninger (varslingsfrister).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om problemstillinger i forbindelse med ny samarbejdsaftale om indlæggelser og udskrivninger (varslingsfrister)."

Transkript

1 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Niels-Erik Aaes Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 08/3118 Telefon: Dato: 29. juli 2008 Notat om problemstillinger i forbindelse med ny samarbejdsaftale om indlæggelser og udskrivninger (varslingsfrister). 1. Introduktion til problemstillingen Dette notat redegør for problemstilling og forhandlingsforløb vedrørende spørgsmålet om varsling af kommunerne ved udskrivning af færdigbehandlede patienter, hvor der i forbindelse med udformningen af sundhedsaftalen om udskrivningsforløb har været uenighed mellem regionen og kommunerne i fællesskab. Når et af regionens sygehuse udskriver en patient, der har behov for kommunale ydelser efter udskrivningen, afsender sygehuset et færdigbehandlingsvarsel til kommunen inden udskrivningen finder sted. Dette for at give kommunen tid til at visitere og tilrettelægge de kommunale ydelser, så de er klar ved patientens hjemkomst. Hvor tidligt sygehuset afsender varslet er derfor af betydning for kravet til kommunens arbejdstilrettelæggelse og beredskab. Hvis kommunen ikke har ydelserne klar og må bede om at sygehusopholdet forlænges, skal regionen ifølge sundhedsloven opkræve kommunen en takst pr. liggedag efter færdigbehandlingen. Denne opkrævning sker automatisk via Sundhedsstyrelsen, som forestår afregning af kommunernes medfinansiering. Denne afregning sker uafhængig af eventuelle varslingsaftaler. Regionen har i første halvår af 2008 modtaget godt 11 mio. kr. fra kommunerne pga. færdigbehandlede sygehusindlagte patienter. Det er bemærkelsesværdigt at omfanget af færdigbehandlede sengedage og dermed den kommunale betaling er stærkt varierende uden sammenhæng med f.eks. kommunens indbyggertal eller bymæssighed. Gennemsnittet af sengedage pr indbyggere har for hele regionen været 5,4 i de første 6 måneder af 2008, mens f.eks. Billund Kommune har haft 1,5 sengedag, Haderslev Kommune 10,1 sengedag, Esbjerg Kommune 1,2 og Odense Kommune 13,6 sengedage pr indbyggere. Der har gennem en årrække eksisteret aftaler, indgået mellem amter og kommuner, om hvor tidligt sygehusene skal varsle udskrivningen af hensyn til kommunernes forberedelse. Med kommunalreformen og sundhedsloven skal disse samarbejdsforhold fastlægges i sundhedsaftalerne, idet aftaleparterne i henhold til bekendtgørelsen om sundhedsaftaler skal sikre rettidig afklaring af patientens behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt m.v. Det er en lægelig afgørelse at vurdere, hvornår en patient er færdigbehandlet. Højeste prioritet for regionen og dens sygehuse er at patienterne kan udskrives umiddelbart, når de er færdigbehandlede. Hverken region eller kommuner eller patienter - har interesse i at patienterne opholder sig i sygehuset efter færdigbehandlingen. En tidlig planlægning og tæt kommunikation mellem sygehus og kommune er derfor bærende principper i den fremtidige regionale samarbejdsaftale om somatiske patientforløb i Region Syddanmark, som er lagt til grund for sundhedsaftalerne. Derom er der enighed mellem region og kommuner. Den uenighed, der er opstået mellem regionen og kommunerne, vedrører alene en afgrænset gruppe af relativt lette patienter, nemlig de patienter der er indlagt mere end 1 døgn i sygehuset, men som kan udskrives uden at der er tale om væsentlige ændringer i patientens funktionsevne og behov for hjælp fra kommunen. Der kan være tale om patienter, som i forvejen modtager kommunale ydelser og

2 disse skal så genstartes uændret efter at de har været indstillet under indlæggelsen. Ellers der kan være tale om nye modtagere af kommunens ydelser, som dog i så fald vil være af meget begrænset omfang (f.eks. praktisk bistand). Skønsmæssigt drejer det sig om 4-5 % af alle patienter. For disse patienter ønsker kommunerne 2 døgns varsling, mens regionen har stået fast på at 1 døgns forberedelsestid må være tilstrækkeligt. Regionens væsentligste bekymring går på, at indlæggelser der normalt vil vare 2 eller 3, evt. 4 dage, kan risikere at blive forlænget efter færdigbehandlingstidspunktet alene på grund af varslingsfristen, når denne sættes til 2 døgn. Det skal bemærkes at der hverken om de helt korte indlæggelsesforløb under 1 døgns varighed eller om de komplicerede udskrivningsforløb efter længere indlæggelser, er uenighed mellem region og kommuner om kommunikation og varsling. Aktuelt nu opfatter kommunerne varslingsfristerne som en sikkerhed mod at blive presset for hårdt fra sygehusene til tidligere hjemtagning af patienterne. Det må forventes, at dette behov hos kommunerne vil blive mindre efterhånden som samarbejdet og dialogen udvikles i løbet af Udkastet til sundhedsaftalerne om udskrivningsforløb De tidligere amter, der indgik i Region Syddanmark, havde hver især med deres kommuner indgået samarbejdsaftaler om tværsektorielle patientforløb. I Vejle Amt var der en aftale for såvel Fredericia og Kolding sygehuse som Vejle og Give sygehuse. I forbindelse med indgåelse af sundhedsaftalerne i 2007 blev samarbejdsaftalerne fra de nedlagte amter forlænget til udgangen af 2007, og der blev igangsat et arbejde med udformning af en ny fælles samarbejdsaftale for hele regionen. Aktuelt er der således ikke formelt nogen samarbejdsaftale med kommunerne, hvorfor der skal indgås en ny aftale. Det udarbejdede forslag til ny samarbejdsaftale, som indgår som integreret del af sundhedsaftalerne (grundaftalen) om udskrivningsforløb og indlæggelsesforløb, tager udgangspunkt i principperne om - at indsatsen afpasses efter behovet, - udskrivningen begynder ved indlæggelsen og - sammenhæng og fleksibilitet gennem dialog. Aftalen er bygget op med beskrivelser af samarbejde og kommunikation i 5 typer / faser af patientforløb og it-kommunikation er indtænkt i alle faser. I høringsudkastet til grundaftale om udskrivningsforløb blev det - på baggrund af kommunernes tilkendegivelser i den administrative høring i januar valgt at opretholde en bestemmelse om at sygehuset varsler kommunen om færdigbehandling, henholdsvis 2 døgn inden udskrivning for ukomplicerede udskrivninger og 3 døgn for komplicerede udskrivninger. Disse frister svarer til de hidtidige bestemmelser i Ribe Amt og ved Vejle og Give sygehuse. I Sønderjylland og ved Fredericia og Kolding sygehuse har fristen ved ukomplicerede udskrivninger hidtil været 1 døgn. På Fyn har fristen været 3 døgn uanset plejebehov. Ved Sundhedskoordinationsudvalgets behandling af høringsforslaget til grundaftaler 26. februar 2008, kunne regionsrådets repræsentanter ikke acceptere især fristen vedrørende ukomplicerede udskrivninger, idet der vurderes at være risiko for unødig forlængelse af indlæggelserne alene på grund af varslingstiden. 3. Resultat af høringsrunden om grundaftalerne marts 2008 Kommunernes høringssvar Side 2 af 6

3 På baggrund af Sundhedskoordinationsudvalgets beslutning blev kommunerne ved høringsrunden i marts på ny spurgt om deres holdning til varslingsfristen ved ukomplicerede udskrivninger. Med høringsbrevet blev de kommunale parter særligt anmodet om at forholde sig til, hvorvidt den i bilaget til grundaftalerne om udskrivning og indlæggelser anførte varslingsfrist for ukomplicerede udskrivninger på 2 døgn kan nedsættes til 1 døgn. 5 kommuner Esbjerg, Kerteminde, Odense, Nyborg og Vejen ønsker de i aftalen anførte varslingsfrister fastholdt, for Esbjergs vedkommende med henvisning til vanskeligheder med implementering af den digitale kommunikation. 7 kommuner åbner i deres høringssvar mulighed for at nedsætte varslingsfristen til 1 døgn under nærmere angivne forudsætninger: - Assens Kommune i særlige tilfælde efter forudgående dialog; - Billund Kommune, når der er foretaget en aktuel funktionsvurdering og der er enighed om plejeydelser mellem sygehus og kommune; - Fredericia under forudsætning af at der er skabt dialog, der bygger på gensidige hensyn til den enkelte patient; - Faaborg-Midtfyn, dog kun vedr. borgere der kun modtager praktisk hjælp; - Sønderborg: under forudsætning af at varsling indgår inden kl. 14 (hverdage); - Varde: kun som del af et i fællesskab igangsat projekt; - Aabenraa: under forudsætning af nærmere definition af patientgruppen samt afgrænsning til hverdage. 5 Kommuner kan tiltræde at varslingsfristen nedsættes til 1 døgn uden andre forbehold end at samarbejdsaftalens bestemmelser i øvrigt følges: Fanø, Kolding, Langeland, Nordfyn og Svendborg. 4 kommuner har ikke forholdt sig specifikt til spørgsmålet: Haderslev, Middelfart, Tønder og Vejle. Haderslev har dog nogle ønsker til forskellige præciseringer og Vejle ønsker en definition af ukomplicerede udskrivninger. De fleste kommuner ønsker endvidere fastholdt fristen på 3 døgn for komplicerede udskrivninger, og nogle ønsker herudover præciseret at der skal være tale om hverdags-døgn. Regionsrådets høringssvar Ved høringen om forslag til grundaftaler har regionsrådet i sit høringssvar foreslået, at varslingsfristerne afkortes, idet det vurderes at de beskrevne varslingsfrister kan medføre forlængelse af indlæggelsesforløb. Det er endvidere regionsrådets intention, at samarbejdsaftalen i de kommende år udvikles yderligere med sikring af det tidlige dialogbaserede samarbejde til erstatning for rigide tidsfrister. Derudover har regionen i diskussionen påpeget, at den tidlige dialog mellem sygehus og kommune sikres gennem indførelsen af en forløbsplanen. Forløbsplanen udgør i henhold til den kommende samarbejdsaftale et resumé af sygehusets behandlingsplan, med de oplysninger som kommunen har brug for til sin opfølgning. Forløbsplanen afsendes senest 2 døgn efter indlæggelsen, med oplysning om forventet udskrivningstidspunkt, og udgør dermed et forvarsel til kommunen. Principielt kunne varslingsfristerne helt undværes i samarbejdsaftalen, idet der via de øvrige bestemmelser og it-redskaberne er sikret dialog mellem sygehus og kommune hele vejen gennem forløbene. Endvidere har kommunen mulighed for at anmode om udvidet koordinering med opsættende virkning for udskrivningen. Det må derfor være et mål på sigt at lade fristerne helt udgå. Spørgsmålet om varslingsfristen for de ukomplicerede udskrivninger har på ny været forelagt Sundhedskoordinationsudvalget 17. april 2008 i sammenhæng med resultatet af høringsfasen. Side 3 af 6

4 Udvalget tog kommunernes høringssvar til efterretning og tilbagesendte spørgsmålet om varslingsfrister til det administrative kontaktforum til genbehandling. 4. Håndtering af varslingsspørgsmålet i andre regioner. Region Midt: Ved udskrivning af patient med uændret funktionsevne: - Varsling senest mellem kl samme dag som sygepleje skal udføres ved behov for enkle sygeplejeydelser. - Varsling senest den foregående (hver)dag ved behov for praktisk bistand eller personlig pleje. I Region Midt arbejdes med en supplerende definition af en færdigbehandlet patient, hvoraf fremgår: Udskrivelsestidspunktet er aftalt med kommunen, hvor disse skal inddrages, jfr. sundhedsaftale og varslingsfrister, så patienten så vidt muligt er klar til udskrivning på registreringsdatoen for færdigbehandlet. Det betyder at sundhedspersonalet på hospitalerne i deres planlægningsarbejde af udskrivelse af den enkelte patient i størst muligt omfang søger at sikre sammenfald mellem udskrivnings- og registreringsdato for færdigbehandlet patient. Det betyder ikke at registreringstidspunktet for færdigbehandlet kan rykke i forhold til varslingsfrist eller at patienter kan blive på hospitalet, hvis de kan modtages tidligere i den kommunale hjemmepleje end varslingsfristen foreskriver. Region Nord: Ved udskrivning ved uændret behov varsles senest kl. 12 dagen før udskrivning. Udskrivning i weekend skal meddeles senest fredag kl. 11. Kan fristerne ikke overholdes kontaktes kommunens ansvarlige sygeplejerske. Region Sjælland: Ved ukompliceret udskrivning skal kommunens visitator som hovedregel have modtaget henvendelse fra sygehuset kl. 11 dagen før udskrivningen med information om indlæggelsesforløb, plan for fortsat behandling mv. Region Hovedstaden: For patienter indlagt mellem 1 og 5 døgn: Ved udskrivning med uændret eller lettere nedsat funktionsniveau varsles senest kl. 14 på udskrivningsdagen. Kommunen og egen læge varsles som vanligt om hospitalets vurdering af patientens funktionsevne og behov efter udskrivningen allerede efter 1 døgns indlæggelse. 5. Forhandlingsmøde med Odense Kommune juni 2008 Varslingsspørgsmålet er af Odense Kommune er tillagt afgørende betydning for sundhedsaftalerne som helhed - blandt andet på grund af kommunens relativt store udgifter til færdigbehandlede patienter og Odense Kommunes stillingtagen vurderedes derfor at være central for kommunernes holdning til spørgsmålet. Derfor afholdtes et snævert politisk forhandlingsmøde med Odense Kommune den 9. juni 2008 med varslingen som eneste tema. Konklusionerne på dette møde var: - at Odense Kommune og Region Syddanmark blev enige om at indlede en fælles proces omkring et samarbejde vedrørende udskrivningsplanlægning. Udskrivningen skal således ikke bygge på varslingsregler men i stedet bygge på dialog. Udskrivning skal starte allerede ved indlæggelse, således at varslingsfrister erstattes af en tæt dialog mellem OUH og Odense Kommune med henblik på, at patienten kan udskrives, når vedkommen er færdigbehandlet. Udgangspunktet herfor er det udarbejdede udkast til en ny regional samarbejdsaftale. Side 4 af 6

5 at Region Syddanmark var interesseret i at indgå i et sådan arbejde, idet man håber at de øvrige kommuner vil deltage. at Odense Kommune påtager sig opgaven om at drøfte forslaget med de øvrige kommuner. at der nedsættes en regional/kommunal arbejdsgruppe, der har til opgave at udvikle en fælles udskrivningsplanlægning, og arbejdet skal være afsluttet, således at implementering kan ske medio at indtil da er de nuværende varslingsregler fra 1. generations sundhedsaftaler gældende, med mindre andet er aftalt i forbindelse med revision af sundhedsaftalerne og som erstatning for den nuværende sundhedsaftaletekst om varsling udarbejdes der en ny sundhedsaftaletekst, der beskriver processen vedrørende samarbejdet om udskrivningsplanlægning. Odense Kommune har efterfølgende opnået tilslutning til denne proces på et borgmestermøde afholdt den 13. juni Fornyet behandling i Sundhedskoordinationsudvalget Spørgsmålet om den videre proces omkring samarbejdsaftalens principper samt om den endelige udformning af grundaftalen om udskrivningsforløb blev forelagt Sundhedskoordinationsudvalget i møde den 26. juni Af beslutningsreferat fra mødet fremgår: Sundhedskoordinationsudvalget besluttede, at følgende afsnit indføjes i grundaftalen om udskrivningsforløb sidst i afsnittet under krav 1 om Overordnede mål og principper : Som led i implementeringen af denne sundhedsaftale igangsætter RSD og kommunerne et samarbejde om at udvikle en fælles udskrivningsplanlægning. Den fælles udskrivningsplanlægning bygger på sundhedsaftalens principper. Med henblik herpå nedsættes primo august 2008 en fælles regional/kommunal arbejdsgruppe under det administrative kontaktforum. Arbejdet vedr. den fælles udskrivningsplanlægning skal være afsluttet medio oktober 2008, således at implementering kan igangsættes umiddelbart herefter. I bilaget til grundaftalen erstattes teksten i fodnoten til pkt af følgende: Fra 1. januar 2009 og indtil medio 2009 hvor implementering forventes gennemført gælder grundaftalen med de særlige aftaler, der er beskrevet under de specifikke aftaler for den enkelte kommune.. Såfremt der ikke kan opnås enighed om en fælles udskrivningsplanlægning på baggrund af arbejdsgruppens arbejde, er det opfattelsen hos Region Syddanmark, at der ikke eksisterer et aftalegrundlag at falde tilbage på hvad angår varsling. Det er kommunernes medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalgets opfattelse, at de eksisterende aftaler gælder, såfremt der ikke opnås enighed om en ny aftale. Regionens sundhedsstab har på baggrund af ovenstående divergens mellem kommuner og region i opfattelsen af hvilket aftalegrundlag der er gældende, såfremt der ikke opnås enighed om en ny aftale vedrørende varsling, anmodet advokatfirmaet Bech-Bruun om en vurdering. 7. Opsummering om den videre proces Sundhedsaftalerne kan med et forbehold, der kun går på den endelige ordlyd om varsling, godkendes af regionsrådet og kommunalbestyrelserne og derpå indberettes til Sundhedsstyrelsen. Side 5 af 6

6 I efteråret 2008 forventes at foreligge et grundlag for den fælles udskrivningsplanlægning, som ligeledes kan tiltrædes af de respektive parter som et supplerende fortolkningsgrundlag for sundhedsaftalen om udskrivningsforløb og som et konkret grundlag for det daglige samarbejde om patientforløb. Den fælles udskrivningsplanlægning kan herefter implementeres som en del af den regionale samarbejdsaftale om patientforløb på det somatiske område. Implementeringen forventes at ske i første halvår 2009 i samarbejde med sygehuse og kommuner, og koordineret i de lokale samordningsfora. Opnås der derimod ikke enighed om den fælles udskrivningsplanlægning, vil sundhedsaftalen om udskrivningsforløb og dermed den regionale samarbejdsaftale i øvrigt være gældende, bortset fra ordlyden om varslingsfrist i bilagets forløbsoversigter. Hvorvidt der så er en gældende aftale om varsling, og hvilken i så fald, må bero på en drøftelse i sundhedskoordinationsudvalget, bl.a. på grundlag af ovennævnte juridiske vurdering. Når samarbejdsaftalen i øvrigt gælder, vil alle nødvendige samarbejds- og kommunikationsprocedurer omkring udskrivning imidlertid vil være fastlagt, herunder også sygehusets information til kommunen om forventet udskrivning af patienter. Det reelle problem i hverdagen må derfor vurderes som beskedent, også henset til usikkerheden kun gælder en lille andel af patienterne. Der er således intet reelt til hinder for at kunne iværksætte en implementering af samarbejdsaftalen i sygehuse og kommuner. Side 6 af 6

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet. Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Rikke Viggers Journal nr.: E-mail: Rikke.Viggers@regionsyddanmark.dk Dato: 26. februar Telefon: 29201214 Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Læs mere

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1 KKR SYDDANMARK Region Syddanmark 2. december 2008 Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1. Indledning I de sundhedsaftaler om udskrivningsforløb, der i 2008 er indgået mellem Region Syddanmark

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb SAM:BO Samarbejde om borgerforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb Fra hidtil til fremover Hvad går ud? Sund Dialog (Fyn) Patientens vej (Ribe) Samarbejdsaftale Sønderjyllands

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Den Ældre Medicinske Patient Forum for Geriatrisk Sygepleje i Region Syddanmark Temadag: Brandpunkt i sektorovergange fra politik til praksis i et tværfagligt perspektiv Dato: d. 17 marts 2015 Projektleder

Læs mere

Resultat af høringsrunde vedr. grundaftaler for sundhedsaftaler 2008

Resultat af høringsrunde vedr. grundaftaler for sundhedsaftaler 2008 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Tina Hygum Hansen & Niels-Erik Aaes Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde E-mail: Niels-Erik.Aaes@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/3118 Telefon: 76631319

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt

Læs mere

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Anita Lerche Afdeling: Ledelsessekretariatet E-mail: Anita.Lerche@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631007 Dato: 19. november 2007 Tilbagemelding

Læs mere

Problemstillinger til drøftelse med kommunerne i relation til sundhedsaftaler mv.

Problemstillinger til drøftelse med kommunerne i relation til sundhedsaftaler mv. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Niels-Erik Aaes Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde E-mail: Niels-Erik.Aaes@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/3118 Telefon: 76631319 Dato: 17. april 2008

Læs mere

Høring - praksisplan for fysioterapi

Høring - praksisplan for fysioterapi Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Sundhedsområdet Dette udkast sendes nu i høring hos de 22 kommuner, Sundhedsstyrelsen, Region Syddanmark, Kiropraktorkredsforeningen, Danske Patienter og samtlige

Læs mere

Revideret rammeaftale

Revideret rammeaftale Revideret rammeaftale om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder (Version 30.9.2015) Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning 1 Indledning Denne rammeaftale omhandler

Læs mere

Den eksisterende generelle samarbejdsaftale mellem Sygehus Sønderjylland og Aabenraa Kommune er fortsat gældende indtil udgangen af 2007.

Den eksisterende generelle samarbejdsaftale mellem Sygehus Sønderjylland og Aabenraa Kommune er fortsat gældende indtil udgangen af 2007. Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt for at sikre fortsat

Læs mere

Grundaftale om hjælpemiddelområdet

Grundaftale om hjælpemiddelområdet 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om hjælpemiddelområdet 29. februar 2008 2 Krav nr. 1: Arbejdsdeling Arbejdsdelingen mellem region og kommuner for tilvejebringelse af hjælpemidler og behandlingsredskaber til

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb version 1 foråret 2013 Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes

Læs mere

Resumé af Sundhedsaftalerne

Resumé af Sundhedsaftalerne Resumé af Sundhedsaftalerne Følgende resumé er et sammendrag af regionernes sundhedsaftaler med kommunerne med henblik på at skabe et overblik over, hvorvidt og hvordan Sundhedsplanerne inkluderer palliation.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark 1. Videreudvikling af SAM:BO Sundhedsaftalens parter vil blandt andet måles på om vi lykkes med implementeringen af SAM:BO på det psykiatriske område.

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Udviklingsplan for psykologhjælp.

Udviklingsplan for psykologhjælp. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jørgen Marinus Madsen Afdeling: Praksisafdelingen E mail: Joergen.marinus.madsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/3062 Telefon: 76631393 Dato: 30. oktober 2012

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale om. udskrivningsforløb mellem Region. Midtjylland og Region Nordjylland

Udkast til samarbejdsaftale om. udskrivningsforløb mellem Region. Midtjylland og Region Nordjylland Udkast til samarbejdsaftale om udskrivningsforløb mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland Side 1 af 5 Baggrund På baggrund af ønske fra de nordjyske kommuner, der grænser op til Region Midtjylland,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge København S

Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge København S Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge 67 2300 København S Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Indledning

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Forelæggelse af Sundhedsaftaler forslag til revision 2008

Forelæggelse af Sundhedsaftaler forslag til revision 2008 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Niels-Erik Aaes Afdeling: Kommunesamarbejde E-mail: Niels-Erik.Aaes@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/11821 Telefon: 76631319 Dato: 21. juli 2008 Forelæggelse af

Læs mere

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes hurtigere og hurtigere

Læs mere

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Begrebsafklaring Sundhedslovens 205: Regionsrådet og Kommunalbestyrelsen indgår aftaler om opgave varetagelsen på sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget,

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne Til Regionsrådet i Region Syddanmark Kommunalbestyrelserne i Assens Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune,

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark 25. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 KOMMUNALE REDEGØRELSER 3 FREDERICIASKOLEN 4 NYBORGSKOLEN

Læs mere

Forslag til specifikke aftalepunkter for Svendborg Kommune

Forslag til specifikke aftalepunkter for Svendborg Kommune Afdelingen for Kommunesamarbejde Dato: 22. december 2006 Journalnr.: 06/349 Initialer: JMS Forslag til specifikke aftalepunkter for Svendborg Kommune Introduktion Følgende forslag til specifikke aftalepunkter

Læs mere

Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale

Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale 2011-14 Med grundlag i sundhedslovens 205 skal der indgås en sundhedsaftale mellem Region Syddanmark og hver af de 22 kommuner i regionen. Tilvejebringelsesprocessen

Læs mere

Udvidelse af kapaciteten i dermatologisk speciallægepraksis

Udvidelse af kapaciteten i dermatologisk speciallægepraksis Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 12/8259 Dato: 24. april 2012 Udarbejdet af: Helle Bruun E mail: Helle.Bruun@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631412 Notat Udvidelse af kapaciteten

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd.

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd. Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG Torsdag d. 30. maj 2013 Program Hvor langt er vi med den ergoterapeutiske del af CPOP? Midtvejs-status for implementeringen af den ergoterapeutiske del af CPOP

Læs mere

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Nyborg Kommune og Region Syddanmark den 12. oktober 2010.

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Nyborg Kommune og Region Syddanmark den 12. oktober 2010. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: Dato: 21. oktober 2010 Udarbejdet af: Tanja Gerner Jusslin E-mail: Tanja.Gerner.Jusslin@regionsyddanmark.dk Telefon: 65432036

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark Samlet bilagsmateriale til Kommunal Rekruttering i Syddanmark Indhold Assens - - - - - - - - - - - 1 Nordfyn - - - - - - - - - - - 14 Billund - - - - - - - - - - - 2 Region Syddanmark - - 15 Esbjerg -

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner... 2 2. særforanstaltninger og enkeltmandprojekter fordelt

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling

Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling Baggrund, formål og målgruppe Region Midtjylland og kommunerne i regionen har indgået

Læs mere

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal Gerontopsykiatrien belyst gennem tal 23-26. Ud fra esundhed (dvs LandsPatientRegisteret) og Lægemiddelstatistikken er følgende opgjort. Der er set på 7+ årige indlagte eller i ambulant forløb i psykiatrien

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark

Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark Kortbilag 3 med det samlede nye forslag Graveområder og interesseområder er vist på oversigtskort over kommuner eller

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere

Organisering og sikring af lægedækningen

Organisering og sikring af lægedækningen DEL 2 Organisering og sikring af lægedækningen Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Organisering og sikring af lægedækningen Praksisplanudvalget i Region Syddanmark 30%

Læs mere

UDKAST. Møde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Region Syddanmark om sundhedsaftaler

UDKAST. Møde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Region Syddanmark om sundhedsaftaler Deltagere i møde om sundhedsaftaler 2011-14 mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Region Syddanmark Sundhedsområdet Afdelingen for Kommunesamarbejde Kontaktperson: Karina Andersen Karina.Andersen@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

Praksisplan for almen praksis

Praksisplan for almen praksis DEL 1 Praksisplan for almen praksis Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Udfordringer og indsatsområder Praksisplanudvalget i Region Syddanmark Region

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Godkendt i den administrative

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG Status SUNDHEDSAFTALE 2015-2018 CENTRALE ELEMENTER I BEKENDTGØRELSE OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET (JANUAR 2015) Baggrund

Læs mere

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Fælles kommunal økonomigruppe ved Specialkonsulent Morten Jessen-Hansen, Aabenraa Kommune 1 Præsentation Indhold Medfinansiering

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31.

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. august 2006 Finansiering jf. Regeringsaftalen Bloktilskud: 13.303 mio.

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syd Finansieringsmodel for Socialtilsynene Det er kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommunes ansvar at Socialtilsyn Syd har den nødvendige

Læs mere

Servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark

Servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 11/6546 Dato: 13. april 2012 Udarbejdet af: Frank Rejnholt Skovdal E mail: Frank.Rejnholt.Skovdal@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631354

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1 Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999. 2 Målgruppe: Patienter med livstruende sygdom og samtidig palliative behov samt deres pårørende.

Læs mere

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Odense Kommune og Region Syddanmark den 25. november 2010.

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Odense Kommune og Region Syddanmark den 25. november 2010. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Niels-Erik Aaes Journal nr.: 10/6198 Telefon: 76631319 Dato: 1. december 2010 e-mail: Niels-Erik.Aaes@regionsyddanmark.dk O Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler

Læs mere

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering 10. september 2014 Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering Side 3: Budget 2015 Side 4: Takster Side 5: Objektiv finansiering Side 6: Opsummering Side 1 Principper for dimensioneringen

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-09-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 04-09-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HALSNÆS KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Halsnæs Kommune og

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn]

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn] Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn] Navn og hjemsted 1 Fondens navn er [skriv navn på fonden] Fondens hjemsted er [skriv hjemstedskommune for fonden] Fonden er stiftet af Assens, Billund,

Læs mere

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Kerne i kommunalreform på sundhedsområdet Et mere effektivt og bedre sammenhængende

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

1.A.2 Udarbejdelse af regional samarbejdsaftale

1.A.2 Udarbejdelse af regional samarbejdsaftale Indsatsområde 2: Indlæggelsesforløb Krav 1. Hvilke relevante oplysninger om patientens behov m.v., der skal udveksles mellem kommunen, den praktiserede læge og sygehuset; hvordan det sikres, at informationen

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vælg billede Vælg farve regionsyddanmark.dk Godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 14.

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. marts 2007 Kl. 17.00 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sundhedsaftaler med Region Syddanmark...2 2. Samarbejde

Læs mere

Den væsentligste ændring med den nye bekendtgørelse en fast fordelingsnøgle for de økonomiske udgifter.

Den væsentligste ændring med den nye bekendtgørelse en fast fordelingsnøgle for de økonomiske udgifter. Notat Kommunal position og handlemuligheder vedr. ny bekendtgørelse for fælles hjælpeordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens. Indledning. Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum har

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere