Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3."

Transkript

1 21. maj 2010 TIF 4/ /LD/JFL Baggrundsnotat: JN Datas partnerskab med Nordisk Finans IT om it-drift JN Data A/S (JN Data) har indgået samarbejde med Nordisk Finans IT P/S (NFIT) om varetagelse af opgaver relateret til it-drift. JN Data er et joint venture mellem Jyske Bank A/S (Jyske Bank) og Nykredit Realkredit A/S (Nykredit). NFIT er et partnerskab mellem Bankernes EDB Central (BEC) og Skandinavisk Data Center A/S (SDC). Samarbejdet baserer sig dels på indgåelse af en rammeaftale mellem ejerne Jyske Bank, Nykredit, BEC og SDC om partnerskab mellem JN Data og NFIT, og dels på JN Datas overtagelse af visse aktiver fra SDC og BEC, samt en række medarbejdere fra BEC. KONKURRENCESTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET På grund af omfanget og karakteren af aktiviteterne i JN Data overgår JN Data fra at være et ikke-selvstændigt fungerende joint venture til at være et selvstændigt fungerende joint venture, hvilket udgør en fusion i medfør af konkurrencelovens 12 a, stk. 2, som skal godkendes, inden den gennemføres. Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3. Bestemmelserne i Partnerskabsaftalens punkt 3.2, 7.1.1, 7.1.2, (d) og (d) er ikke direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af fusionen og er derfor ikke omfattet af godkendelsen af fusionen. Stillingtagen til disse bestemmelser falder derfor uden for denne afgørelse. De relevante virksomheder i fusionen De relevante virksomheder i fusionen udgør JN Data, Jyske Bank, Nykredit, NFIT samt SDC og BEC. Nedenfor følger en kort beskrivelse af virksomhederne. JN Data JN Data blev stiftet i 2002 af Jyske Bank og Nykredit, der hver ejer 50 pct. af aktierne og kontrollerer JN Data i fællesskab. Formålet med stiftelsen af selskabet var at skabe stordriftsfordele inden for it-drift ved at samle parternes eksisterende aktiviteter i en fælles enhed.

2 2/10 JN Data har til hovedopgave at sikre, at Jyske Bank og Nykredit har en sikker og stabil it-drift - til lavest mulige enhedsomkostninger - som opfylder lovgivningens krav til drift af infrastruktur på vegne af finansielle virksomheder. 1 JN Data leverer it-driftsydelser til Jyske Bank og Nykredits samlede koncerner. Nordisk Finans IT NFIT blev etableret i september 2009 som et samarbejde om finans-it mellem SDC og BEC, som hver især ejer 50 pct. af virksomheden. NFIT har til formål at foretage it-udvikling og realisere synergier på tværs af BEC og SDC ved at påtage sig udviklingsopgaver, der alternativt skulle gennemføres begge steder. NFIT tilbyder udvikling og drift af it-ydelser til BEC og SDC, der igen leverer disse ydelser videre til deres respektive ejere m.fl., jf. nedenfor. Skandinavisk Data Center SDC blev etableret i 1963 som et fælles datacenter for danske sparekasser, og formålet var at skabe stordriftsfordele. Kernevirksomheden er udvikling, vedligeholdelse, drift og fællesindkøb af it-løsninger til den finansielle sektor. Selskabet er et full-service it-center for mindre og mellemstore pengeinstitutter i Norden med særlig fokus på udvikling, vedligeholdelse, drift og fællesindkøb af it-løsninger til den finansielle sektor. SDC ejes af sine kunder og brugere, som udgøres af ca. 146 mindre og mellemstore pengeinstitutter i Danmark, Sverige, Norge og Færøerne. Bankernes EDB Central BEC er en forening grundlagt i Medlemmerne består af 65 mindre og mellemstore pengeinstitutter i Danmark. Ud over medlemmerne er BEC s kunder andre finansielle virksomheder. BEC beskæftiger sig hovedsageligt med udvikling og drift af brancheløsninger til den finansielle sektor samt forretningsområder og brancher, som er relaterede til den finansielle sektor. Nykredit Realkredit A/S Nykredits har til formål at drive realkreditvirksomhed og dermed knyttet accessorisk virksomhed. Jyske Bank A/S Jyske Bank har til formål at drive bankvirksomhed og dermed knyttet accessorisk virksomhed. 1 De primære bestemmelser findes i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010.

3 3/10 Transaktionen (fusionen) Da JN Data blev etableret i 2002 vurderede Konkurrencestyrelsen, at der ikke var tale om et selvstændigt fungerende joint venture, og etableringen af JN Data var ikke omfattet af konkurrencelovens fusionskontrolregler. JN Data skulle [ikke] varetage en selvstændig virksomheds samtlige funktioner 2, bl.a. som følge af, at det var forventningen, at mere end 50 pct. af JN Datas omsætning skulle stamme fra ydelser til de to moderselskaber, samt at dette salg ikke ville foregå efter armslængdeprincippet, jf. den første halvdel af figur 1. Figur 1: JN data før og efter fusionen Kilde: Konkurrencestyrelsen. Den nu anmeldte transaktion består af to dele. For det første ændrer JN Data karakter fra at være et ikke-selvstændigt fungerende joint venture til at være et selvstændigt fungerende joint venture. Det skyldes, at Jyske Bank og Nykredit har indgået en rammeaftale med SDC og BEC om partnerskab mellem JN Data og NFIT, efter hvilken JN Data skal overtage alle opgaver relateret til it-drift for NFIT (dvs. SDC og BEC s it-drift), samtidig med at JN Data også varetager Jyske Banks og Nykredits it-drift. De aktiviteter, der i april 2012 forventes overdraget fra SDC til JN Data, vedrører SDC s it-drift, som indtil det tidspunkt udføres af IBM som underleverandør. Aktiviteterne omfatter drift af it-systemer til brug for SDC s kunder, der omfatter en række pengeinstitutter. De overdragne dele omfatter bl.a. databaseinfrastruktur, netværksydelser, telefoniydelser, internetpræsentationsplatform, afviklingsplatforme til applikationer (mainframe, webapplikationsservere og windowsservere), kapacitetsplanlægning, sikkerhedsydelser etc. 2 Konkurrencestyrelsens afgørelse af 28. august 2002.

4 4/10 De aktiviteter, der i 2010 overdrages fra BEC til JN Data, vedrører BEC s it-drift, som ellers har været udført internt af BEC. Aktiviteterne omfatter drift af it-systemer til brug for BEC s kunder. De overdragne dele omfatter bl.a. databaseinfrastruktur, netværksydelser, telefoniydelser, internetpræsentationsplatform, afviklingsplatforme til applikationer (mainframe, webapplikationsservere og windowsservere), kapacitetsplanlægning, sikkerhedsydelser etc. Dertil kommer overdragelse af en række medarbejdere, materielle og immaterielle aktiviteter, samt lejekontrakter. Fremover forventes mere end 50 pct. af JN Datas omsætning at stamme fra ydelser til tredjemand. Samtidig er der åbnet op for, at JN Data kan indgå samarbejde med andre eksterne kunder for at øge muligheden for stordrift. Jyske Bank, Nykredit og NFIT faktureres alle for de omkostninger, der relaterer sig til deres respektive virksomheder. Indgåelsen af partnerskabsaftalen indebærer ikke en ændring i ejerkredsen bag eller i kontrollen med JN Data. Jyske Bank og Nykredit vil fortsat være de eneste ejere, og NFIT vil være partner uden stemmeret. De overordnede betingelser for, at et joint venture er selvstændigt fungerende, er: at joint venturet varetager en selvstændig virksomheds samtlige funktioner, og at det funktionsmæssigt er økonomisk uafhængigt, og at det er indrettet til at spille en aktiv rolle på markedet. I den forbindelse gælder som udgangspunkt, at når mere end 50 pct. af joint venturets omsætning kan henføres til salg til tredjemand, er det en indikation for, at det er selvstændigt fungerende. Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at de overordnede betingelser er opfyldt, hvilket indebærer, at JN Data fremover udgør et selvstændigt fungerende joint venture, hvis etablering i sig selv er en fusion i medfør af konkurrencelovens 12 a, stk. 2. For det andet overtager JN Data samtlige aktiviteter, der relaterer sig til drift af it-systemerne for SDC og BEC, ligesom et antal medarbejdere, samt materielle og immaterielle aktiver overtages. Overtagelse af kontrol med en del af en virksomhed udgør en fusion i medfør af 12 a, stk. 1, nr. 2. Styrelsen er enig med parterne i, at overtagelsen af aktiviteterne fra SDC og BEC kan ses som en integreret del af ændringen af JN Data til et selvstændigt fungerende joint venture, og at de to dele bør vurderes som en samlet fusion.

5 5/10 Jurisdiktion De deltagende virksomheders samlede omsætning i Danmark overskrider tærskelværdierne i 12, stk. 1, nr Fusionen er derfor anmeldelsespligtig og må ikke gennemføres, før end den er godkendt, jf. 12 c, stk. 5. Høring Konkurrencestyrelsen har foretaget en markedshøring i perioden 25. januar 2010 til 8. februar Høringen har ikke givet anledning til bemærkninger. Konkurrencestyrelsen har modtaget den endelige anmeldelse den 27. april Markedsbeskrivelse Det overordnede marked for it-ydelser omfatter ifølge Kommissionen tre delmarkeder: markedet for computer hardware, markedet for computer software og markedet for it-services. 4 Kommissionen har anført, 5 at man i tidligere afgørelser har overvejet at opdele markedet for it-service i 7 servicekategorier: Hardware maintenance, software maintenance and support, IT and business consulting, software development and integration, IT management services, business management services og education and training. Kommissionen har yderligere overvejet at opdele IT management services i IT application outsourcing og IT outsourcing. Kommissionen har i alle tilfælde ladet den endelige markedsafgrænsning stå åben. 6 It-drift hører under it-services. Det relevante produktmarked Det er parternes opfattelse, at det relevante produktmarked kan afgrænses til markedet for it-service til private. Denne markedsafgrænsning er ifølge parterne i overensstemmelse med Konkurrencestyrelsens afgørelse vedrørende EQT V Ltd. og ATP s overtagelse af KMD A/S, hvor markedet for it-services er en del af det overordnede marked for it-ydelser. 7 Konkurrencestyrelsen lod den endelige afgrænsning af markedet stå åben. 3 De deltagende virksomheders samlede omsætning i EU overskrider også tærskelværdierne i EF-fusionsforordningens artikel 1, stk. 2, og fusionen har som udgangspunkt fællesskabsdimension. Imidlertid vedrører mere end to tredjedele af omsætningen Danmark for hver af Jyske Bank, Nykredit (samt JN) og de aktiviteter, der overdrages fra SDC og BEC, og der skal derfor alligevel ikke ske anmeldelse til Europa-Kommissionen, jf. artikel 1, stk Se COMP/M.3571 IBM/Maerskdata/DMData (EUT 2005/C 28/02). 5 Se COMP/M.5197 HP/EDS (EUT 2008/C 222/03). 6 Se COMP/M.2478 IBM Italia/Business Solutions/JV (EFT 2001/C 278/05), COMP/M.1901 Cap Gemini/Ernst & Young (EFT 2000/C 262/04), IV/M.1561 Getronics/ Wang (EFT 1999/C 189/06), IV/M.2609 HP/Compaq (EFT 2002/C 39/10) og IV/M.3398 HP/Triaton (EUT 2004/C 174/05). 7 Se EQT V ltd. og ATP s overtagelse af KMD A/S af 25. februar 2009.

6 6/10 For så vidt angår it-ydelser til private, er det parternes opfattelse, at markedet bør opdeles i markedet for computer hardware, markedet for computer software og markedet for it-services. Parterne har henvist til, at Kommissionen i tidligere afgørelser har afgrænset markedet i disse tre markeder. 8 Kommissionen har ladet den endelige afgrænsning af markedet stå åben og har heller ikke taget stilling til om, markedet kunne underopdeles i offentlig eller privat. 9 I tidligere kommissionsafgørelser om it-service har de analyser, som Kommissionen har lagt til grund ved afgrænsningen af det relevante marked, haft forskelligt udgangspunkt. 10 Kommissionens analyser har været baseret på enten typen af service, kundernes aktiviteter eller kundernes størrelse. 11 Kommissionen har dog i alle tilfælde ladet den endelige afgrænsning af markedet stå åben. Til formål for vurderingen af nærværende transaktion er det styrelsens vurdering, at it-drift muligvis kunne udgøre et blandt flere undermarkeder til markedet for it-service, men at den endelige markedsafgrænsning kan stå åben, da den anmeldte transaktion ikke vurderes at give anledning til konkurrencemæssige bekymringer uanset hvilken produktmæssig markedsafgrænsning, der lægges til grund. Det relevante geografiske marked Det er parternes opfattelse, at den mest snævre geografiske afgrænsning, der vil kunne være relevant, vil være et nordisk marked. Dette gælder i særlig grad for udbud af it-drift, der i modsætning til fx udvikling af applikationer ifølge parterne i høj grad vil være internationalt. Dette ses ifølge parterne også af, at de øvrige aktører på markedet enten er globale eller er aktører på et nordisk marked. Det drejer sig bl.a. om virksomheder som IBM, Siemens, EDB Business Partner, Hewlett-Packard, Logica, Ergo Group og EDB-Gruppen. 8 Se bl.a. sag COMP/M.3571 IBM/Maerskdata/DMData (EUT 2005/C 28/02). 9 Se Kommissionens afgørelser i COMP/M.3571 IBM/Maerskdata/DMData (EUT 2005/C 28/02), COMP/M.3995 Belgacom/Telindus (EUT 2005/C 322/05) og COMP/M.4871 KPN/Getronics (EUT 2007/C 257/05). 10 Se COMP/M.3571 IBM/Maerskdata/DMData (EUT 2005/C 28/02), COMP/M.3995 Belgacom/Telindus (EUT 2005/C 322/05) og COMP/M.4871 KPN/Getronics (EUT 2007/C 257/05). 11 Typen af it-service har omfattet: hardware maintenance, software maintenance og support, consulting, development integration, it management services, business management services, og uddannelse og træning. Kundernes aktiviteter har omfattet: finansielle serviceydelser, transport, fremstillingsvirksomhed, offentlige kunder, etc. Kundernes størrelse har omfattet: udbud til store virksomheder og små organisationer.

7 7/10 Kommissionen har i tidligere afgørelser indikeret, at it-service har vist en stigende grad af internationalisering af både udbud og efterspørgsel, men har i alle tilfælde ladet den eksakte geografiske afgrænsning stå åben. 12 Til formål for vurderingen af nærværende transaktion kan den eksakte geografiske afgrænsning af markedet stå åben, da den anmeldte transaktion ikke vurderes at give anledning til konkurrencemæssige bekymringer uanset hvilken geografisk markedsafgrænsning, der lægges til grund. Parternes stilling på det relevante marked Ved vurderingen af parternes stilling på det relevante marked tager styrelsen udgangspunkt i et marked for it-drift i Danmark. JN Datas markedsandele før og efter fusionen er henholdsvis på 4 og 10 pct. og ligger dermed under 25 pct. 13 Markedsandelene indikerer, at fusionen formodentlig ikke hæmmer den effektive konkurrence, jf. tabel Tabel 1: Markedsandele på et marked for it-drift i Danmark før og efter fusionen, pct. af total omsætning, tal fra 2008 Før fusion Efter fusion JN Data 4 10 Den overdragne aktivitet fra SDC 2 - Den overdragne aktivitet fra BEC 4 - Interval for de 4 største virksomheder Anm.: Data er for de 21 største virksomheder. Disse virksomheder har tilsammen ca. 77 pct. af markedet for it-drift i Danmark. Intervallet for de 4 største virksomheder angiver markedsandelen for virksomheden med den laveste henholdsvis den højeste markedsandel blandt de 4 største virksomheder. Kilde: Konkurrencestyrelsen p.b.a. tal fra Gartner. Idet parterne har oplyst, at de primært er aktive på det danske marked, vil det derfor ligeledes være usandsynligt, at fusionen kan påvirke et større geografisk marked end Danmark. 12 Jf. COMP/M Capgemini/BAS (EUT 2008/C 283/02), COMP/M HP/Synstar (EUT 2004/C 249/05), COMP/M HP/Triaton (EUT 2004/C 174/05), COMP/M.5666 Xerox/AFS (EUT 2010/C 85/01), COMP/M IBM/MaerskData/DMdata (EUT 2005/C 28/02), COMP/M.2478 IBM Italia/ Business Solutions/JV (EFT 2001/C 278/05). 13 Vurderingen af parternes stilling på det relevante marked er baseret på tal fra Gartner. Der er alene tale om tal fra leverandører, der udbyder it-drift og omfatter derfor ikke tal fra fx Jyske Bank, Nykredit, BEC og SDC. Totalmarkedet er derfor undervurderet i forhold til det reelle aktivitetsomfang, hvilket betyder, at beregningerne er foretaget på et konservativt grundlag. 14 Ifølge Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser, EUT C 31 af , s. 5, pkt. 18, vil begrænsede markedsandele hos de deltagende virksomheder på det relevante marked være en indikation på, at fusionen ikke kan antages at hæmme den effektive konkurrence. Kommissionen finder, at der især foreligger indicium herfor, når de deltagende virksomheders markedsandel ikke overstiger 25 pct.

8 8/10 Ifølge Kommissionens retningslinjer er det usandsynligt, at der kan påvises horisontale konkurrencemæssige problemer på et marked med et Herfindahl Hirschmann Indeks (HHI) efter fusionen på under Det er også usandsynligt, at Kommissionen vil påvise horisontale konkurrencemæssige problemer ved et HHI efter fusionen på mellem og og et delta under 250, eller et HHI efter fusionen på over og et delta under 150, hvor delta er forskellen mellem HHI efter og før fusionen. HHI før fusionen er på maksimalt 491 og efter fusionen på 559 i nærværende sag og delta er Der er således ifølge Kommissionens retningslinjer tale om et marked med lav koncentration. Der er således tale om en fusion, hvor det er usandsynligt, at der kan påvises særlige konkurrencemæssige problemer. 17 Vurdering Da JN Data overgår til at være et selvstændigt fungerende joint venture og på den måde udgør en fusion, skal det vurderes om, etableringen af det selvstændigt fungerende joint venture hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 2, og om oprettelsen af joint venturet har til formål eller til følge at samordne fortsat uafhængige virksomheders adfærd, jf. 12 c, stk. 3. På baggrund af fusionsparternes markedsandele, ændringen i HHI og delta, samt Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner i øvrigt, vurderer styrelsen, at den anmeldte fusion ikke giver anledning til betydende koordinerede eller ikke-koordinerede virkninger, hvorfor en mere indgående vurdering heraf er overflødig og derfor ikke foretages. Risiko for samordning Ved vurderingen af oprettelsen af selvstændigt fungerende joint ventures skal det ligeledes vurderes, om oprettelsen af joint venturet har til formål eller følge at samordne moderselskabernes hidtil uafhængige konkurrenceadfærd, jf. 12 stk. 3. Risikoen for samordning er større, når en stor andel af moderselskabernes omkostninger ensrettes som følge af joint venturet. Ved vurderingen af risikoen for samordning mellem BEC, SDC, Jyske Bank og Nykredit har styrelsen lagt til grund, at den andel af virksomhedernes 15 Et HHI på nul indikerer fuldkommen konkurrence, mens et HHI på indikerer monopol. Generelt gælder det, at markeder, hvor HHI overstiger 1.800, er præget af høj koncentration, mens markeder, hvor HHI er mindre end 1.000, er karakteriseret ved lav koncentration. 16 HHI er udregnet på baggrund af oplysninger fra parterne og tal fra Gartner. Oplysningerne indeholder ikke tal for alle aktører, men kun de største plus en summarisk opgørelse over andre udbydere. Andre udbydere har en individuel markedsandel på under 1 pct. 17 Det beregnede HHI er derudover større, end det ville have været, da man ikke ved hjælp af de i kilden nævnte data kan udregne et helt præcist mål for HHI for det relevante marked.

9 9/10 omkostninger, der ensrettes ved transaktionen for Jyske Bank og Nykredit er henholdsvis ca. 7 og 1 pct. 18 For så vidt angår (ejerne af) BEC og SDC, vil der ligeledes være tale om en meget lille andel af ejernes omkostninger, givet at SDC og BEC er ejet af henholdsvis 55 og 146 pengeinstitutter. Der vurderes på den baggrund ikke at være en øget risiko for samordning, og der vil derfor ikke blive foretaget en vurdering af samarbejdet i medfør af 6 og 8. Tilknyttede aftaler / accessoriske begrænsninger Aftaler, der er indgået i tilknytning til en fusion, og som er direkte knyttet til og nødvendige for fusionens gennemførelse kaldes accessoriske begrænsninger. Disse godkendes sammen med fusionen. 19 Begrænsninger, der ikke er accessoriske, vurderes separat fra fusionen. Formålet med accessoriske begrænsninger er at lette gennemførelse af fusionen og sikring af en kortere overgangsperiode, hvor den nye enhed kan opnå fodfæste på markedet. Formålet er ikke at sikre en periode, hvor fusionsparterne kan opnå bestemte synergier/tjene omkostningerne hjem. 20 Parterne har anført, at Partnerskabsaftalen indeholder accessoriske begrænsninger. For det første anser parterne den eksklusive købsforpligtelse, 21 der er aftalt mellem JN Data og NFIT, hvor JN Data fra partnerskabets ikrafttræden 22 er single point of contact for henholdsvis BEC og SDS s it-drift, 23 samt forpligtelsen for både BEC og SDC 24 samt for Jyske Bank og Nykredit 25 til at outsource alle væsentlige it-driftsopgaver til JN Data, som accessorisk til fusionen. For det andet anser parterne uopsigeligheden af partnerskabsaftalen indtil udgangen af oktober og det efterfølgende opsigel- 18 Konkurrencestyrelsens beregninger på baggrund af oplysninger fra parterne og selskabernes årsregnskaber. 19 Se EUT C 56 af , s. 24, Kommissionens meddelelse om konkurrencebegrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af fusioner. 20 Se hertil Kommissionens meddelelse pkt Partnerskabsaftalen pkt Over for BEC træder aftalen i kraft i 2010, mens aftalen først træder i kraft over for SDC i april 2012, jf. Partnerskabsaftalen pkt Pkt. 3.2 i Partnerskabsaftalen. 24 Pkt (d) i Partnerskabsaftalen. 25 Det fremgår af Jyske Bank og Nykredits Aktionæroverenskomst for oprettelsen af JN Data af 20. februar 2002, s. 6 under pkt om forretningsmæssige forhold, at "[ ] parterne er i videst muligt omfang inden for rammerne af denne aftale forpligtet til at outsource udførelsen af fremtidige IT-opgaver til JN Data. Dette gælder uanset om, der er tale om fælles leverancer fra JN Data eller løsning af individuelle opgaver for parterne, herunder opgaver, som parterne måtte have påtaget sig at udføre for tredjemand." Desuden omfatter forpligtelsen alle parternes koncernforbundne selskaber. Forpligtelsen er gentaget i Partnerskabsaftalen under pkt (d). 26 Pkt i Partnerskabsaftalen.

10 10/10 sesvarsel på to år til udløbet af en kalendermåned 27 som nødvendige for fusionens gennemførelse. Ifølge Kommissionens meddelelse må købsforpligtelser i forbindelse med etableringen af et selvstændigt fungerende joint venture ikke være eksklusive, og de må ikke overstige en periode på fem år, hvis de skal vurderes som værende accessoriske til en fusions gennemførelse. 28 Henset hertil vil den mellem parterne aftalte eksklusive købsforpligtelse med en bindingsperiode på mindst 7 (+2) år betyde, at der som udgangspunkt ikke er tale om accessoriske begrænsninger. Parterne har anført, at den aftalte eksklusivitet, uopsigelighed og opsigelsesvarslet på to år er nødvendige for, at JN Data kan generere de forventede synergier ved fusionen. Styrelsen vurderer, at idet JN Data siden 2002 har været etableret som en aktiv enhed, udgør det forhold, at JN Data fremover også skal varetage itdriften for SDC, BEC og NFIT ikke en så særlig situation, der nødvendiggør en indkøringsperiode på mere end 5 år fra partnerskabsaftalens iværksættelse. Dette støttes også af, at parterne selv anfører, at integrationen af fusionen forventes at være fuldt gennemført efter 3 år. Sammenfattende er det således styrelsens vurdering, at de af parterne angivne begrænsninger ikke er accessoriske til fusionen og derfor ikke indgår som en del af godkendelsen af fusionen. 29 Konklusion Af de ovenstående grunde kan fusionen godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3. Bestemmelserne i Partnerskabsaftalens punkt 3.2, 7.1.1, 7.1.2, (d) og (d) er ikke direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af fusionen og er derfor ikke omfattet af godkendelsen af fusionen. Stillingtagen til disse bestemmelser falder derfor uden for denne afgørelse. 27 Pkt i Partnerskabsaftalen. 28 Kommissionens meddelelse punkt Endelig stillingtagen til, hvorvidt den aftalte eksklusivitet, aftalernes uopsigelighed og opsigelsesvarslet på to år mærkbart begrænser konkurrencen på det relevante marked, jf. konkurrencelovens 6, vil skulle foretages separat fra vurderingen af fusionsanmeldelsen. Det bemærkes, at stillingtagen hertil ikke er afgørende for vurderingen af, hvorvidt fusionen hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 2, og skal godkendes eller forbydes.

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK

EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK 22-05 2014 13/13057 /LJE/MSE/CHM /KB/LKA Punkt 2: Rådsmødet den 28. maj 2014 EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ...

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

Svenska Lantmännens overtagelse af aktier i Spirakoncernen

Svenska Lantmännens overtagelse af aktier i Spirakoncernen Svenska Lantmännens overtagelse af aktier i Spirakoncernen Jornal nr. 3/1120-0401-0070/FI/pr/mah Rådsmødet den 27. april 2005 Resumé 1. Med aftale af 1. marts 2005 har Lantbrukarnas Ekonomiaktiebolag overdraget

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fusion mellem Metropol Online A/S og Jyllands-Posten A/S

Fusion mellem Metropol Online A/S og Jyllands-Posten A/S Fusion mellem Metropol Online A/S og Jyllands-Posten A/S Journal nr. 3:1120-0401-17,/hbs/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 29. august 2001 Resumé 1. Ved anmeldelse af 1. juni 2001 har Metropol Online A/S

Læs mere

JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK

JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK RÅDSMØDET DEN 18. JUNI 2003 Journal nr. 3/1120-0401-0050 & 3/1120-0401-0051/Medier,

Læs mere

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring 11-11-2009 ITE 4/0120-0402-0041 /ASL Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord I/S 1. Sagsfremstilling 1.1 Anmeldelse og høring 1. Konkurrencestyrelsen modtog den 11. september

Læs mere

Danske Banks salg af aktier i PBS

Danske Banks salg af aktier i PBS Danske Banks salg af aktier i PBS Journal nr.3/1120-0204-0118/fødevare og Finans/vu Rådsmødet den 29. januar 2003 Sammenfatning 1. Danske Bank har fremsendt forslag til opfyldelse af sit tilsagn til rådet

Læs mere

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S 4/0120-0401-0031/TIF/ Den 24. august 2008 meddelte Roskilde Bank A/S, at Danmarks Nationalbank (i det følgende Nationalbanken)

Læs mere

VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS

VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS 23-10 2013 13/04614 /SHA, JF, MMW, LIF, LKA, MEF Punkt 2: Rådsmøde den 23. oktober 2013 VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3:1120-0401-37/fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg

Læs mere

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 20-05 2015 14/11313 /ABR /HBF /NVH /UHL Punkt 2: Rådsmøde den 27. maj 2015 DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Rådsmødet den 14. maj 2008 Ikke fortrolig udgave Indholdsfortegnelse 1. Resumé...6 1.1 Indledning...6 1.2 Markedsafgrænsning...6 1.3 Vurdering...7 1.3.1

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NETS ADFÆRD I FORBINDELSE MED INDLØSNING AF INTERNATIONALE BETALINGSKORT

NETS ADFÆRD I FORBINDELSE MED INDLØSNING AF INTERNATIONALE BETALINGSKORT 28-05-2014 13/03415 /MSE, SEM Punkt 2 NETS ADFÆRD I FORBINDELSE MED INDLØSNING AF INTERNATIONALE BETALINGSKORT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ...

Læs mere

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune 1 af 11 06-08-2012 15:28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2:8032-51, 2:801-120/hhk Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata

Læs mere

DONGS AFTALER OM GASFYRSERVICE

DONGS AFTALER OM GASFYRSERVICE DONGS AFTALER OM GASFYRSERVICE Journal nr. 3/1120-0100-0895/kl/ISA RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. DS Håndværk & Industri (DS) har klaget over DONG s ny underentreprenøraftale med VVS-installatører,

Læs mere