Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3."

Transkript

1 21. maj 2010 TIF 4/ /LD/JFL Baggrundsnotat: JN Datas partnerskab med Nordisk Finans IT om it-drift JN Data A/S (JN Data) har indgået samarbejde med Nordisk Finans IT P/S (NFIT) om varetagelse af opgaver relateret til it-drift. JN Data er et joint venture mellem Jyske Bank A/S (Jyske Bank) og Nykredit Realkredit A/S (Nykredit). NFIT er et partnerskab mellem Bankernes EDB Central (BEC) og Skandinavisk Data Center A/S (SDC). Samarbejdet baserer sig dels på indgåelse af en rammeaftale mellem ejerne Jyske Bank, Nykredit, BEC og SDC om partnerskab mellem JN Data og NFIT, og dels på JN Datas overtagelse af visse aktiver fra SDC og BEC, samt en række medarbejdere fra BEC. KONKURRENCESTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET På grund af omfanget og karakteren af aktiviteterne i JN Data overgår JN Data fra at være et ikke-selvstændigt fungerende joint venture til at være et selvstændigt fungerende joint venture, hvilket udgør en fusion i medfør af konkurrencelovens 12 a, stk. 2, som skal godkendes, inden den gennemføres. Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3. Bestemmelserne i Partnerskabsaftalens punkt 3.2, 7.1.1, 7.1.2, (d) og (d) er ikke direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af fusionen og er derfor ikke omfattet af godkendelsen af fusionen. Stillingtagen til disse bestemmelser falder derfor uden for denne afgørelse. De relevante virksomheder i fusionen De relevante virksomheder i fusionen udgør JN Data, Jyske Bank, Nykredit, NFIT samt SDC og BEC. Nedenfor følger en kort beskrivelse af virksomhederne. JN Data JN Data blev stiftet i 2002 af Jyske Bank og Nykredit, der hver ejer 50 pct. af aktierne og kontrollerer JN Data i fællesskab. Formålet med stiftelsen af selskabet var at skabe stordriftsfordele inden for it-drift ved at samle parternes eksisterende aktiviteter i en fælles enhed.

2 2/10 JN Data har til hovedopgave at sikre, at Jyske Bank og Nykredit har en sikker og stabil it-drift - til lavest mulige enhedsomkostninger - som opfylder lovgivningens krav til drift af infrastruktur på vegne af finansielle virksomheder. 1 JN Data leverer it-driftsydelser til Jyske Bank og Nykredits samlede koncerner. Nordisk Finans IT NFIT blev etableret i september 2009 som et samarbejde om finans-it mellem SDC og BEC, som hver især ejer 50 pct. af virksomheden. NFIT har til formål at foretage it-udvikling og realisere synergier på tværs af BEC og SDC ved at påtage sig udviklingsopgaver, der alternativt skulle gennemføres begge steder. NFIT tilbyder udvikling og drift af it-ydelser til BEC og SDC, der igen leverer disse ydelser videre til deres respektive ejere m.fl., jf. nedenfor. Skandinavisk Data Center SDC blev etableret i 1963 som et fælles datacenter for danske sparekasser, og formålet var at skabe stordriftsfordele. Kernevirksomheden er udvikling, vedligeholdelse, drift og fællesindkøb af it-løsninger til den finansielle sektor. Selskabet er et full-service it-center for mindre og mellemstore pengeinstitutter i Norden med særlig fokus på udvikling, vedligeholdelse, drift og fællesindkøb af it-løsninger til den finansielle sektor. SDC ejes af sine kunder og brugere, som udgøres af ca. 146 mindre og mellemstore pengeinstitutter i Danmark, Sverige, Norge og Færøerne. Bankernes EDB Central BEC er en forening grundlagt i Medlemmerne består af 65 mindre og mellemstore pengeinstitutter i Danmark. Ud over medlemmerne er BEC s kunder andre finansielle virksomheder. BEC beskæftiger sig hovedsageligt med udvikling og drift af brancheløsninger til den finansielle sektor samt forretningsområder og brancher, som er relaterede til den finansielle sektor. Nykredit Realkredit A/S Nykredits har til formål at drive realkreditvirksomhed og dermed knyttet accessorisk virksomhed. Jyske Bank A/S Jyske Bank har til formål at drive bankvirksomhed og dermed knyttet accessorisk virksomhed. 1 De primære bestemmelser findes i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010.

3 3/10 Transaktionen (fusionen) Da JN Data blev etableret i 2002 vurderede Konkurrencestyrelsen, at der ikke var tale om et selvstændigt fungerende joint venture, og etableringen af JN Data var ikke omfattet af konkurrencelovens fusionskontrolregler. JN Data skulle [ikke] varetage en selvstændig virksomheds samtlige funktioner 2, bl.a. som følge af, at det var forventningen, at mere end 50 pct. af JN Datas omsætning skulle stamme fra ydelser til de to moderselskaber, samt at dette salg ikke ville foregå efter armslængdeprincippet, jf. den første halvdel af figur 1. Figur 1: JN data før og efter fusionen Kilde: Konkurrencestyrelsen. Den nu anmeldte transaktion består af to dele. For det første ændrer JN Data karakter fra at være et ikke-selvstændigt fungerende joint venture til at være et selvstændigt fungerende joint venture. Det skyldes, at Jyske Bank og Nykredit har indgået en rammeaftale med SDC og BEC om partnerskab mellem JN Data og NFIT, efter hvilken JN Data skal overtage alle opgaver relateret til it-drift for NFIT (dvs. SDC og BEC s it-drift), samtidig med at JN Data også varetager Jyske Banks og Nykredits it-drift. De aktiviteter, der i april 2012 forventes overdraget fra SDC til JN Data, vedrører SDC s it-drift, som indtil det tidspunkt udføres af IBM som underleverandør. Aktiviteterne omfatter drift af it-systemer til brug for SDC s kunder, der omfatter en række pengeinstitutter. De overdragne dele omfatter bl.a. databaseinfrastruktur, netværksydelser, telefoniydelser, internetpræsentationsplatform, afviklingsplatforme til applikationer (mainframe, webapplikationsservere og windowsservere), kapacitetsplanlægning, sikkerhedsydelser etc. 2 Konkurrencestyrelsens afgørelse af 28. august 2002.

4 4/10 De aktiviteter, der i 2010 overdrages fra BEC til JN Data, vedrører BEC s it-drift, som ellers har været udført internt af BEC. Aktiviteterne omfatter drift af it-systemer til brug for BEC s kunder. De overdragne dele omfatter bl.a. databaseinfrastruktur, netværksydelser, telefoniydelser, internetpræsentationsplatform, afviklingsplatforme til applikationer (mainframe, webapplikationsservere og windowsservere), kapacitetsplanlægning, sikkerhedsydelser etc. Dertil kommer overdragelse af en række medarbejdere, materielle og immaterielle aktiviteter, samt lejekontrakter. Fremover forventes mere end 50 pct. af JN Datas omsætning at stamme fra ydelser til tredjemand. Samtidig er der åbnet op for, at JN Data kan indgå samarbejde med andre eksterne kunder for at øge muligheden for stordrift. Jyske Bank, Nykredit og NFIT faktureres alle for de omkostninger, der relaterer sig til deres respektive virksomheder. Indgåelsen af partnerskabsaftalen indebærer ikke en ændring i ejerkredsen bag eller i kontrollen med JN Data. Jyske Bank og Nykredit vil fortsat være de eneste ejere, og NFIT vil være partner uden stemmeret. De overordnede betingelser for, at et joint venture er selvstændigt fungerende, er: at joint venturet varetager en selvstændig virksomheds samtlige funktioner, og at det funktionsmæssigt er økonomisk uafhængigt, og at det er indrettet til at spille en aktiv rolle på markedet. I den forbindelse gælder som udgangspunkt, at når mere end 50 pct. af joint venturets omsætning kan henføres til salg til tredjemand, er det en indikation for, at det er selvstændigt fungerende. Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at de overordnede betingelser er opfyldt, hvilket indebærer, at JN Data fremover udgør et selvstændigt fungerende joint venture, hvis etablering i sig selv er en fusion i medfør af konkurrencelovens 12 a, stk. 2. For det andet overtager JN Data samtlige aktiviteter, der relaterer sig til drift af it-systemerne for SDC og BEC, ligesom et antal medarbejdere, samt materielle og immaterielle aktiver overtages. Overtagelse af kontrol med en del af en virksomhed udgør en fusion i medfør af 12 a, stk. 1, nr. 2. Styrelsen er enig med parterne i, at overtagelsen af aktiviteterne fra SDC og BEC kan ses som en integreret del af ændringen af JN Data til et selvstændigt fungerende joint venture, og at de to dele bør vurderes som en samlet fusion.

5 5/10 Jurisdiktion De deltagende virksomheders samlede omsætning i Danmark overskrider tærskelværdierne i 12, stk. 1, nr Fusionen er derfor anmeldelsespligtig og må ikke gennemføres, før end den er godkendt, jf. 12 c, stk. 5. Høring Konkurrencestyrelsen har foretaget en markedshøring i perioden 25. januar 2010 til 8. februar Høringen har ikke givet anledning til bemærkninger. Konkurrencestyrelsen har modtaget den endelige anmeldelse den 27. april Markedsbeskrivelse Det overordnede marked for it-ydelser omfatter ifølge Kommissionen tre delmarkeder: markedet for computer hardware, markedet for computer software og markedet for it-services. 4 Kommissionen har anført, 5 at man i tidligere afgørelser har overvejet at opdele markedet for it-service i 7 servicekategorier: Hardware maintenance, software maintenance and support, IT and business consulting, software development and integration, IT management services, business management services og education and training. Kommissionen har yderligere overvejet at opdele IT management services i IT application outsourcing og IT outsourcing. Kommissionen har i alle tilfælde ladet den endelige markedsafgrænsning stå åben. 6 It-drift hører under it-services. Det relevante produktmarked Det er parternes opfattelse, at det relevante produktmarked kan afgrænses til markedet for it-service til private. Denne markedsafgrænsning er ifølge parterne i overensstemmelse med Konkurrencestyrelsens afgørelse vedrørende EQT V Ltd. og ATP s overtagelse af KMD A/S, hvor markedet for it-services er en del af det overordnede marked for it-ydelser. 7 Konkurrencestyrelsen lod den endelige afgrænsning af markedet stå åben. 3 De deltagende virksomheders samlede omsætning i EU overskrider også tærskelværdierne i EF-fusionsforordningens artikel 1, stk. 2, og fusionen har som udgangspunkt fællesskabsdimension. Imidlertid vedrører mere end to tredjedele af omsætningen Danmark for hver af Jyske Bank, Nykredit (samt JN) og de aktiviteter, der overdrages fra SDC og BEC, og der skal derfor alligevel ikke ske anmeldelse til Europa-Kommissionen, jf. artikel 1, stk Se COMP/M.3571 IBM/Maerskdata/DMData (EUT 2005/C 28/02). 5 Se COMP/M.5197 HP/EDS (EUT 2008/C 222/03). 6 Se COMP/M.2478 IBM Italia/Business Solutions/JV (EFT 2001/C 278/05), COMP/M.1901 Cap Gemini/Ernst & Young (EFT 2000/C 262/04), IV/M.1561 Getronics/ Wang (EFT 1999/C 189/06), IV/M.2609 HP/Compaq (EFT 2002/C 39/10) og IV/M.3398 HP/Triaton (EUT 2004/C 174/05). 7 Se EQT V ltd. og ATP s overtagelse af KMD A/S af 25. februar 2009.

6 6/10 For så vidt angår it-ydelser til private, er det parternes opfattelse, at markedet bør opdeles i markedet for computer hardware, markedet for computer software og markedet for it-services. Parterne har henvist til, at Kommissionen i tidligere afgørelser har afgrænset markedet i disse tre markeder. 8 Kommissionen har ladet den endelige afgrænsning af markedet stå åben og har heller ikke taget stilling til om, markedet kunne underopdeles i offentlig eller privat. 9 I tidligere kommissionsafgørelser om it-service har de analyser, som Kommissionen har lagt til grund ved afgrænsningen af det relevante marked, haft forskelligt udgangspunkt. 10 Kommissionens analyser har været baseret på enten typen af service, kundernes aktiviteter eller kundernes størrelse. 11 Kommissionen har dog i alle tilfælde ladet den endelige afgrænsning af markedet stå åben. Til formål for vurderingen af nærværende transaktion er det styrelsens vurdering, at it-drift muligvis kunne udgøre et blandt flere undermarkeder til markedet for it-service, men at den endelige markedsafgrænsning kan stå åben, da den anmeldte transaktion ikke vurderes at give anledning til konkurrencemæssige bekymringer uanset hvilken produktmæssig markedsafgrænsning, der lægges til grund. Det relevante geografiske marked Det er parternes opfattelse, at den mest snævre geografiske afgrænsning, der vil kunne være relevant, vil være et nordisk marked. Dette gælder i særlig grad for udbud af it-drift, der i modsætning til fx udvikling af applikationer ifølge parterne i høj grad vil være internationalt. Dette ses ifølge parterne også af, at de øvrige aktører på markedet enten er globale eller er aktører på et nordisk marked. Det drejer sig bl.a. om virksomheder som IBM, Siemens, EDB Business Partner, Hewlett-Packard, Logica, Ergo Group og EDB-Gruppen. 8 Se bl.a. sag COMP/M.3571 IBM/Maerskdata/DMData (EUT 2005/C 28/02). 9 Se Kommissionens afgørelser i COMP/M.3571 IBM/Maerskdata/DMData (EUT 2005/C 28/02), COMP/M.3995 Belgacom/Telindus (EUT 2005/C 322/05) og COMP/M.4871 KPN/Getronics (EUT 2007/C 257/05). 10 Se COMP/M.3571 IBM/Maerskdata/DMData (EUT 2005/C 28/02), COMP/M.3995 Belgacom/Telindus (EUT 2005/C 322/05) og COMP/M.4871 KPN/Getronics (EUT 2007/C 257/05). 11 Typen af it-service har omfattet: hardware maintenance, software maintenance og support, consulting, development integration, it management services, business management services, og uddannelse og træning. Kundernes aktiviteter har omfattet: finansielle serviceydelser, transport, fremstillingsvirksomhed, offentlige kunder, etc. Kundernes størrelse har omfattet: udbud til store virksomheder og små organisationer.

7 7/10 Kommissionen har i tidligere afgørelser indikeret, at it-service har vist en stigende grad af internationalisering af både udbud og efterspørgsel, men har i alle tilfælde ladet den eksakte geografiske afgrænsning stå åben. 12 Til formål for vurderingen af nærværende transaktion kan den eksakte geografiske afgrænsning af markedet stå åben, da den anmeldte transaktion ikke vurderes at give anledning til konkurrencemæssige bekymringer uanset hvilken geografisk markedsafgrænsning, der lægges til grund. Parternes stilling på det relevante marked Ved vurderingen af parternes stilling på det relevante marked tager styrelsen udgangspunkt i et marked for it-drift i Danmark. JN Datas markedsandele før og efter fusionen er henholdsvis på 4 og 10 pct. og ligger dermed under 25 pct. 13 Markedsandelene indikerer, at fusionen formodentlig ikke hæmmer den effektive konkurrence, jf. tabel Tabel 1: Markedsandele på et marked for it-drift i Danmark før og efter fusionen, pct. af total omsætning, tal fra 2008 Før fusion Efter fusion JN Data 4 10 Den overdragne aktivitet fra SDC 2 - Den overdragne aktivitet fra BEC 4 - Interval for de 4 største virksomheder Anm.: Data er for de 21 største virksomheder. Disse virksomheder har tilsammen ca. 77 pct. af markedet for it-drift i Danmark. Intervallet for de 4 største virksomheder angiver markedsandelen for virksomheden med den laveste henholdsvis den højeste markedsandel blandt de 4 største virksomheder. Kilde: Konkurrencestyrelsen p.b.a. tal fra Gartner. Idet parterne har oplyst, at de primært er aktive på det danske marked, vil det derfor ligeledes være usandsynligt, at fusionen kan påvirke et større geografisk marked end Danmark. 12 Jf. COMP/M Capgemini/BAS (EUT 2008/C 283/02), COMP/M HP/Synstar (EUT 2004/C 249/05), COMP/M HP/Triaton (EUT 2004/C 174/05), COMP/M.5666 Xerox/AFS (EUT 2010/C 85/01), COMP/M IBM/MaerskData/DMdata (EUT 2005/C 28/02), COMP/M.2478 IBM Italia/ Business Solutions/JV (EFT 2001/C 278/05). 13 Vurderingen af parternes stilling på det relevante marked er baseret på tal fra Gartner. Der er alene tale om tal fra leverandører, der udbyder it-drift og omfatter derfor ikke tal fra fx Jyske Bank, Nykredit, BEC og SDC. Totalmarkedet er derfor undervurderet i forhold til det reelle aktivitetsomfang, hvilket betyder, at beregningerne er foretaget på et konservativt grundlag. 14 Ifølge Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser, EUT C 31 af , s. 5, pkt. 18, vil begrænsede markedsandele hos de deltagende virksomheder på det relevante marked være en indikation på, at fusionen ikke kan antages at hæmme den effektive konkurrence. Kommissionen finder, at der især foreligger indicium herfor, når de deltagende virksomheders markedsandel ikke overstiger 25 pct.

8 8/10 Ifølge Kommissionens retningslinjer er det usandsynligt, at der kan påvises horisontale konkurrencemæssige problemer på et marked med et Herfindahl Hirschmann Indeks (HHI) efter fusionen på under Det er også usandsynligt, at Kommissionen vil påvise horisontale konkurrencemæssige problemer ved et HHI efter fusionen på mellem og og et delta under 250, eller et HHI efter fusionen på over og et delta under 150, hvor delta er forskellen mellem HHI efter og før fusionen. HHI før fusionen er på maksimalt 491 og efter fusionen på 559 i nærværende sag og delta er Der er således ifølge Kommissionens retningslinjer tale om et marked med lav koncentration. Der er således tale om en fusion, hvor det er usandsynligt, at der kan påvises særlige konkurrencemæssige problemer. 17 Vurdering Da JN Data overgår til at være et selvstændigt fungerende joint venture og på den måde udgør en fusion, skal det vurderes om, etableringen af det selvstændigt fungerende joint venture hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 2, og om oprettelsen af joint venturet har til formål eller til følge at samordne fortsat uafhængige virksomheders adfærd, jf. 12 c, stk. 3. På baggrund af fusionsparternes markedsandele, ændringen i HHI og delta, samt Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner i øvrigt, vurderer styrelsen, at den anmeldte fusion ikke giver anledning til betydende koordinerede eller ikke-koordinerede virkninger, hvorfor en mere indgående vurdering heraf er overflødig og derfor ikke foretages. Risiko for samordning Ved vurderingen af oprettelsen af selvstændigt fungerende joint ventures skal det ligeledes vurderes, om oprettelsen af joint venturet har til formål eller følge at samordne moderselskabernes hidtil uafhængige konkurrenceadfærd, jf. 12 stk. 3. Risikoen for samordning er større, når en stor andel af moderselskabernes omkostninger ensrettes som følge af joint venturet. Ved vurderingen af risikoen for samordning mellem BEC, SDC, Jyske Bank og Nykredit har styrelsen lagt til grund, at den andel af virksomhedernes 15 Et HHI på nul indikerer fuldkommen konkurrence, mens et HHI på indikerer monopol. Generelt gælder det, at markeder, hvor HHI overstiger 1.800, er præget af høj koncentration, mens markeder, hvor HHI er mindre end 1.000, er karakteriseret ved lav koncentration. 16 HHI er udregnet på baggrund af oplysninger fra parterne og tal fra Gartner. Oplysningerne indeholder ikke tal for alle aktører, men kun de største plus en summarisk opgørelse over andre udbydere. Andre udbydere har en individuel markedsandel på under 1 pct. 17 Det beregnede HHI er derudover større, end det ville have været, da man ikke ved hjælp af de i kilden nævnte data kan udregne et helt præcist mål for HHI for det relevante marked.

9 9/10 omkostninger, der ensrettes ved transaktionen for Jyske Bank og Nykredit er henholdsvis ca. 7 og 1 pct. 18 For så vidt angår (ejerne af) BEC og SDC, vil der ligeledes være tale om en meget lille andel af ejernes omkostninger, givet at SDC og BEC er ejet af henholdsvis 55 og 146 pengeinstitutter. Der vurderes på den baggrund ikke at være en øget risiko for samordning, og der vil derfor ikke blive foretaget en vurdering af samarbejdet i medfør af 6 og 8. Tilknyttede aftaler / accessoriske begrænsninger Aftaler, der er indgået i tilknytning til en fusion, og som er direkte knyttet til og nødvendige for fusionens gennemførelse kaldes accessoriske begrænsninger. Disse godkendes sammen med fusionen. 19 Begrænsninger, der ikke er accessoriske, vurderes separat fra fusionen. Formålet med accessoriske begrænsninger er at lette gennemførelse af fusionen og sikring af en kortere overgangsperiode, hvor den nye enhed kan opnå fodfæste på markedet. Formålet er ikke at sikre en periode, hvor fusionsparterne kan opnå bestemte synergier/tjene omkostningerne hjem. 20 Parterne har anført, at Partnerskabsaftalen indeholder accessoriske begrænsninger. For det første anser parterne den eksklusive købsforpligtelse, 21 der er aftalt mellem JN Data og NFIT, hvor JN Data fra partnerskabets ikrafttræden 22 er single point of contact for henholdsvis BEC og SDS s it-drift, 23 samt forpligtelsen for både BEC og SDC 24 samt for Jyske Bank og Nykredit 25 til at outsource alle væsentlige it-driftsopgaver til JN Data, som accessorisk til fusionen. For det andet anser parterne uopsigeligheden af partnerskabsaftalen indtil udgangen af oktober og det efterfølgende opsigel- 18 Konkurrencestyrelsens beregninger på baggrund af oplysninger fra parterne og selskabernes årsregnskaber. 19 Se EUT C 56 af , s. 24, Kommissionens meddelelse om konkurrencebegrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af fusioner. 20 Se hertil Kommissionens meddelelse pkt Partnerskabsaftalen pkt Over for BEC træder aftalen i kraft i 2010, mens aftalen først træder i kraft over for SDC i april 2012, jf. Partnerskabsaftalen pkt Pkt. 3.2 i Partnerskabsaftalen. 24 Pkt (d) i Partnerskabsaftalen. 25 Det fremgår af Jyske Bank og Nykredits Aktionæroverenskomst for oprettelsen af JN Data af 20. februar 2002, s. 6 under pkt om forretningsmæssige forhold, at "[ ] parterne er i videst muligt omfang inden for rammerne af denne aftale forpligtet til at outsource udførelsen af fremtidige IT-opgaver til JN Data. Dette gælder uanset om, der er tale om fælles leverancer fra JN Data eller løsning af individuelle opgaver for parterne, herunder opgaver, som parterne måtte have påtaget sig at udføre for tredjemand." Desuden omfatter forpligtelsen alle parternes koncernforbundne selskaber. Forpligtelsen er gentaget i Partnerskabsaftalen under pkt (d). 26 Pkt i Partnerskabsaftalen.

10 10/10 sesvarsel på to år til udløbet af en kalendermåned 27 som nødvendige for fusionens gennemførelse. Ifølge Kommissionens meddelelse må købsforpligtelser i forbindelse med etableringen af et selvstændigt fungerende joint venture ikke være eksklusive, og de må ikke overstige en periode på fem år, hvis de skal vurderes som værende accessoriske til en fusions gennemførelse. 28 Henset hertil vil den mellem parterne aftalte eksklusive købsforpligtelse med en bindingsperiode på mindst 7 (+2) år betyde, at der som udgangspunkt ikke er tale om accessoriske begrænsninger. Parterne har anført, at den aftalte eksklusivitet, uopsigelighed og opsigelsesvarslet på to år er nødvendige for, at JN Data kan generere de forventede synergier ved fusionen. Styrelsen vurderer, at idet JN Data siden 2002 har været etableret som en aktiv enhed, udgør det forhold, at JN Data fremover også skal varetage itdriften for SDC, BEC og NFIT ikke en så særlig situation, der nødvendiggør en indkøringsperiode på mere end 5 år fra partnerskabsaftalens iværksættelse. Dette støttes også af, at parterne selv anfører, at integrationen af fusionen forventes at være fuldt gennemført efter 3 år. Sammenfattende er det således styrelsens vurdering, at de af parterne angivne begrænsninger ikke er accessoriske til fusionen og derfor ikke indgår som en del af godkendelsen af fusionen. 29 Konklusion Af de ovenstående grunde kan fusionen godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3. Bestemmelserne i Partnerskabsaftalens punkt 3.2, 7.1.1, 7.1.2, (d) og (d) er ikke direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af fusionen og er derfor ikke omfattet af godkendelsen af fusionen. Stillingtagen til disse bestemmelser falder derfor uden for denne afgørelse. 27 Pkt i Partnerskabsaftalen. 28 Kommissionens meddelelse punkt Endelig stillingtagen til, hvorvidt den aftalte eksklusivitet, aftalernes uopsigelighed og opsigelsesvarslet på to år mærkbart begrænser konkurrencen på det relevante marked, jf. konkurrencelovens 6, vil skulle foretages separat fra vurderingen af fusionsanmeldelsen. Det bemærkes, at stillingtagen hertil ikke er afgørende for vurderingen af, hvorvidt fusionen hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 2, og skal godkendes eller forbydes.

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere.

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN NOTAT 30-08-2011 TIF 4/0120-0402-0077 /TBJ, JKM KMD A/S's erhvervelse af Rambøll Informatik AIS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2011 en anmeldelse

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Dato: 19. september 2016 Sag: SIF-16/04482-137 Sagsbehandler: /MAR Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-539-0

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011. 16-04-2012 ITE 4/0120-0401-0099 /MAL Fusionsgodkendelse: Marius Pedersen A/S overtager CPHWASTE A/S Behandlingsdivision Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 23. marts 2012 en almindelig anmeldelse

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 26. juli 2011 BYS 4/0120-0401-0074 CHJ, HK, MEM PwC s overtagelse af Grant Thornton Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 24. maj 2011 en anmeldelse af en fusion mellem revisionsselskaberne PwC

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder.

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder. 02-04-2012 BYS 4/0120-0401-0097 /HK og CHJ Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. marts 2012 en almindelig anmeldelse af

Læs mere

Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven

Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven August 2010 Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

Fusionskontrol Vejledning

Fusionskontrol Vejledning Fusionskontrol Vejledning Januar 2017 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov

Læs mere

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2 Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø 4. juli 2007 Sag 4/0120-0401-0016 / FIB / MIK Deres ref. 70035618 GHO/MBU Telenors overtagelse af Tele 2 Telenor Danmark har med

Læs mere

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Søren Bo Rasmussen Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Agenda 1. Virksomhederne og transaktionen 2. Diversion ratios 3. Det relevante marked 4. Vurdering 5. Tilsagn 6. Lessons learned r

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2. Gorrissen Federspiel H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Dato: 31. januar 2017 Sag: SIF-16/11026-19 Sagsbehandler: /sem AX IV SAIC Holding ApS' køb af Frontmatec Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

KORT FORTALT 2015. SDC A/S / CVR.nr. 16988138 / Borupvang 1A / DK 2750 Ballerup / Regnskabsår: Kalenderåret

KORT FORTALT 2015. SDC A/S / CVR.nr. 16988138 / Borupvang 1A / DK 2750 Ballerup / Regnskabsår: Kalenderåret KORT FORTALT 2015 SDC A/S / CVR.nr. 16988138 / Borupvang 1A / DK 2750 Ballerup / Regnskabsår: Kalenderåret VISION At levere en positiv bankoplevelse til vores kunder og deres brugere til en konkurrencedygtig

Læs mere

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner

Bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner BEK nr 1005 af 15/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 13/05879

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde Aarhus 24. august 2017 Anne Bergholt Sommer Partner T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0081 cen/ase Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde 1. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at få afklaret

Læs mere

Nordeas køb af Fionia Bank

Nordeas køb af Fionia Bank 23-11-2009 4/0120-0401-0044 /SEM/JKM/LD Punkt 5 Rådsmødet den 25. november 2009 Nordeas køb af Fionia Bank Nordeas køb af Fionia Bank...1 1. Resumé...3 2. Afgørelse...6 3. Sagsfremstilling...7 3.1 Fusionsparterne...7

Læs mere

JN Data Helle Groth Teamleder Servicedesken Fokus på medarbejdermotivation i Servicedesken

JN Data Helle Groth Teamleder Servicedesken Fokus på medarbejdermotivation i Servicedesken JN Data Helle Groth Teamleder Servicedesken Fokus på medarbejdermotivation i Servicedesken # JN Data leverer sikker, stabil og effektiv it-drift til den finansielle sektor. Dansk IT-drift og teknikcenter

Læs mere

Det gør det nemt og overskueligt for kunden og muligt for JN Data at levere sikker og stabil IT-drift effektivt - og til en attraktiv pris.

Det gør det nemt og overskueligt for kunden og muligt for JN Data at levere sikker og stabil IT-drift effektivt - og til en attraktiv pris. STRATEGI 2020 I JN Data har vi lanceret en strategi med et kommercielt sigte. Med strategien har vi en klar ambition om, at vi i 2020 er en one stop shop for vores kunder. Det betyder, at vi finder vi

Læs mere

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S 4/0120-0401-0031/TIF/ Den 24. august 2008 meddelte Roskilde Bank A/S, at Danmarks Nationalbank (i det følgende Nationalbanken)

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Dato: 23. november 2016 Sag: FLID-16/06846 Sagsbehandler: LFI og LBH Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 19. oktober 2016

Læs mere

Virksomhedsovertagelser og konkurrencereglerne. Ved partner Jesper Kaltoft og specialistadvokat Mark Gall Uddannelsesdagen 2014

Virksomhedsovertagelser og konkurrencereglerne. Ved partner Jesper Kaltoft og specialistadvokat Mark Gall Uddannelsesdagen 2014 Virksomhedsovertagelser og konkurrencereglerne Ved partner Jesper Kaltoft og specialistadvokat Mark Gall Uddannelsesdagen 2014 2 Forberedelser og forhandlinger Overdragelse og gennemførelse Efterfølgende

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

DANSK FUSIONS KONTROL

DANSK FUSIONS KONTROL Erik Bertelsen, Jens Munk Plum & Morten Kofmann DANSK FUSIONS KONTROL 2. udgave Erik Bertelsen, Jens Munk Plum & Morten Kofmann Dansk Fusionskontrol 2. udgave, 1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S 2007/2 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 30. april 2008 af transportministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Revisor certificeringsordningen

Revisor certificeringsordningen Revisor certificeringsordningen Hvor mange revisorer skal vi sætte vores lid til fremover? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/14 1 Hovedkonklusioner Formålet med den nye revisor-certificeringsordning

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Ved af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved  af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Erhvervs- og Vækstministeriet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby hc@kfst.dk + kle@kfst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 10. august 2017 SAGSNR.:

Læs mere

Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland. 1. Transaktionen

Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland. 1. Transaktionen Dato: 21. december 2015 Sag: METS-15/07582 Sagsbehandler: /AKJ/NVH/STP Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Journal nr.3:1120-0401-10, ahj/service 28. marts 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Lasse

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU 21. februar 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU EU-Kommissionen har foreslået en generel revision af EU's fusionskontrolregler, der

Læs mere

TILSAGN AF JUNI 2013

TILSAGN AF JUNI 2013 TILSAGN AF JUNI 2013 A/S Dagbladet Politiken, Jyllands-Posten og Det Berlingske Officin A/S (nu henholdsvis JP/Politikens Hus A/S og Berlingske Media A/S, i det følgende kaldet Parterne ) afgav den 24.

Læs mere

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S Dato: 10. december 2015 Sag: FLID-15/08441-124 Sagsbehandler: /CWA/LFI KONKURRENCE- OG Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost.

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost. 5. juli 2011 MSF 4/0120-0401-0076 //MER /MNI Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter KFST) modtog den 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler BEK nr 64 af 28/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 4/0104-0200-0014 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 af 24. maj 2006.

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 af 24. maj 2006. Finansudvalget Aktstk. 151 - Svar på 9 Spørgsmål 7 Offentligt j.nr. 06-052864 Dato : Til Folketingets Finansudvalg Ad Aktstk. 151 SKATs it-systemer, igangsættelse af fase 2 Hermed sendes svar på spørgsmål

Læs mere

Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S

Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S Journal nr. 3/1120-0401-0065/FI/kh Resumé 1. Dagrofa har den 15. juli 2004 anmeldt sin overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S, jf. konkurrencelovens 12b,

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering Skatteministeriet J. nr. 15-1342223 Bekendtgørelse om land for land-rapportering I medfør af 3 B, stk. 16, i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere