Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv."

Transkript

1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, KØBENHAVN K TLF Arbejdsmarkedsstyrelsen Att.: Birgitte S. Staffeldt Njalsgade 72A 2300 København S. Sagsnr.: HW Direkte tlf.nr.: november 2013 Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen har i brev af 13. november 2013 bedt om KTO s bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Præciseringer og konsekvensændringer i den lovgivningsmæssige udmøntning af kontanthjælpsreformen, undtagelse fra aktindsigt i varslingssager, m.v.) Arbejdsmarkedsstyrelsen har bedt om bemærkninger inden den 20. november KTO skal indledningsvist bemærke, at KTO finder den meget korte svarfrist stærkt kritisabel. KTO skal i forhold til forslagene vedrørende præciseringer af bestemmelser om nyttejob foreslå, at det tydeliggøres i loven, at ansatte i nytteindsats ikke bliver en forudsætning for at kunne løse kerneopgaverne på den enkelte arbejdsplads og at indsatsen ikke må medføre fortrængning af de ordinært ansatte. Det skal endvidere foreslås, at det præciseres, at denne forudsætning gælder i forhold til de enkelte faggrupper på arbejdspladsen. Erfaringerne på det kommunale område viser, at der indenfor visse stillingsgrupper på kommunale arbejdspladser er uforholdsmæssigt mange ekstraordinært ansatte i forhold til ordinært ansatte. Det bør endvidere præciseres i lovbemærkningerne vedrørende udøvelse af ministerens bemyndigelsesbestemmelse til at fastsætte nærmere regler om nytteindsats, herunder om indholdet og om mulighederne for at dispensere fra rimelighedskravet, at tillidsrepræsentanter på de berørte områder inddrages med henblik på at sikre et rimeligt indhold i forløbene mv. Desuden bør det præciseres, at udøvelse af dispensationsreglen alene kan ske efter aftale mellem den offentlige arbejdsgiver og de(n) lokale tillidsrepræsentant fra berørte områder.

2 - 2 - KTO skal i øvrigt generelt henvise til KTO s høringssvar af 4. juni 2013 vedrørende nytteindsatsen mv., som vedlægges. KTO finder det endeligt kritisabelt, at ledige selvforsørgende, som er afskåret fra at få kontanthjælp, som følge af fx formue eller ægtefælles indkomst med forslaget får beskåret sine rettigheder til tilbud om læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, ret til tilbud om realkompetencevurdering samt selvfunden ansættelse med løntilskud. Disse ledige diskrimineres således i forhold til andre ledige uagtet, at der deres situation er identisk dog med undtagelse af forsørgelsesgrundlaget. KTO skal i øvrigt henvises til høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne samt høringssvar fra KTO s medlemsorganisationer. Med venlig hilsen Helle Basse Henrik Würtzenfeld

3 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, KØBENHAVN K TLF Arbejdsmarkedsstyrelsen Sagsnr.: EA Direkte tlf.nr.: juni 2013 Kopi sendt til: og Vedr.: Høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet - indsatsdelen) KTO har ved af 15. maj 2013 modtaget ovenstående i høring med frist for eventuelle bemærkninger den 5. juni Virksomhedspraktik kan jf. lovforslagets udkast til ny 42a og 42b gives som nytteindsats med det formål, at personen skal arbejde for sin ydelse. Med udkastet til lovændring er det ikke foreslået, at beskæftigelse i nytteindsats forudsætter merbeskæftigelse; men beskæftigelse i nytteindsats er derimod underlagt rimelighedskravet i 48. Lovforslaget lægger endvidere op til jf. lovforslagets udkast til ny 48, stk. 4, at det lokale beskæftigelsesråd kan dispensere fra rimelighedskravet for personer, der er i virksomhedspraktik i form af nytteindsats efter ansøgning fra kommunen. Som baggrund for mulighed for at få dispensation fra rimelighedskravet angives at: Formålet med rimelighedskravet er bl.a. at sikre, at ledige primært arbejder sammen med ordinært ansatte og dermed opnår erfaringer, som bedst muligt bringer dem tættere på et rigtigt job. Med nytteindsats er formålet som nævnt, at den ledige indgår i et arbejdsfællesskab og udfører et stykke arbejde for sin ydelse, som skaber nytte. Da formålet således ikke er det samme som for almindelig virksomhedspraktik, vil der kunne være situationer, hvor rimelighedskravet ikke vil være hensigtsmæssigt. KTO finder det vigtigt, at hele arbejdsmarkedet bidrager til at sikre beskæftigelse/aktivering af ledige mhp. meningsfuld beskæftigelse og forberedelse til at få et job på det ordinære arbejdsmarked eller til uddannelse inden for det område, hvor beskæftigelse finder sted. KTO anser det endvidere som centralt, at ansatte i nytteindsats ikke bliver en forudsætning for at kunne løse kerneopgaverne på den enkelte arbejdsplads og ikke kommer til at fortrænge de ordinært ansatte.

4 - 2 - KTO finder det tilsvarende vigtigt, at medarbejderne og tillidsvalgte inddrages i arbejdet hermed, både for at drøfte indhold i forløbet og konsekvenserne for personale- og arbejdsvilkår for de øvrige ansatte, herunder for at sikre, at fortrængning af allerede ansatte ikke finder sted. KTO skal derfor foreslå, at udkastet til lovforslag i forhold til udførelse af nytteindsats ændres til følgende: Nytteindsats bør også kunne etableres på private, statslige samt regionale arbejdspladser. Personer i nytteindsats bør ansættes og aflønnes i henhold til gældende overenskomst på området. Det bør forudsættes, at der er tale om merbeskæftigelse. I opgørelsen af merbeskæftigelsen bør der endvidere ikke blot ses på den samlede arbejdsplads, men også på omfanget inden for det enkelte overenskomstområde / den enkelte faggruppe. Rimelighedskravet som gælder for virksomhedspraktik bør også gælde for personer i nytteindsat. Dispensationsmuligheden vedrørende rimelighedskravet i forhold til nytteindsats bør således fjernes, alternativt bør dispensation fra rimelighedskravet kun kunne gives ved aftale mellem arbejdsgiveren og lokale repræsentant(er) for de(n) faglige organisationer, hvor ansættelsen forudsættes at finde sted. Rimelighedskravet bør endvidere præciseres, så der fremover skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af ansatte i løntilskud, virksomhedspraktik og nytteindsats på arbejdspladsen og inden for den enkelte faggruppe. Det bør i lovgivningen fremgå, at en forudsætning for nytteindsats er, at det af ansættelsesmyndighedens tilbud til jobcenteret om ansættelse af personer i nytteindsats skal fremgå, at det har været drøftet med tillidsrepræsentanten for det pågældende område og at det fremgår, at de ansatte er positive over for at medvirke til opfyldelsen af formålet med ansættelsen. KTO skal i den forbindelse kvittere for, at der i udkastet til lovændring er lagt op til, at spørgsmålet om etableringen af nytteindsats skal være drøftet forud mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten eller en medarbejderrepræsentant, uafhængigt af hvor lang tid nytteindsatsen fastsættes til. Det bør dog i lovgivningen præciseres, at drøftelsen skal ske med tillidsrepræsentanten for den faggruppe, hvor ansættelsen finder sted. Såfremt der ikke er en tillidsrepræsentant, drøftes det med en medarbejderrepræsentant. Endelig skal KTO foreslå, at reglerne for offentligt løntilskud afskaffes og erstattes af reglerne for privat løntilskud. Baggrunden for KTO s ændringsforslag er blandt andet følgende: Allerede i dag er 6,5% af alle kommunalt ansatte ansat på særlige vilkår i fleksjob, løntilskud eller seniorjob i en kommune, jf. opgørelse foretaget af KL s blad Momentum i februar Hertil kommer ansatte i ulønnet virksomhedspraktik. Tillægges denne gruppe, vil andelen af ansatte på særlige vilkår i kommunerne være endnu større.

5 - 3 - Fordelingen af ansatte på særlige vilkår er jf. oversigten nedenfor meget forskelligt fordelt på de forskellige sektorer. Det er derfor vigtigt, at en kommende indsats for at skabe nytteindsatsjobs særligt målrettes de sektorer, der i dag bidrager mindst til at løfte den arbejdsmarkedspolitiske indsats. Andel ansatte på særlige vilkår i forskellige sektorer (%) Staten 1,5 Regioner 2,1 Private sektor 2,8 Kommuner 6,5 Note: Tallene er ikke fuldstændig sammenlignelige, da de tilgængelige talkilder er forskellige. Tallene for staten og den private sektor er et gennemsnit for Tallene for regioner og kommuner er fra februar 2013 Kilde: Momentum på baggrund af KRL, DREAM, jobindsats.dk og Danmarks Statistik Nedenstående opgørelse viser desuden, at der inden for en række faggrupper i forvejen er uforholdsmæssigt mange ansatte i job efter arbejdsmarkedslovgivningen i forhold til antallet af ordinært ansatte. Det fremgår således, at andelen af ansatte på særlige vilkår i kommunerne inden for faggrupperne teknisk service, rengøring, pædagogmedhjælpere og pæd. assistenter samt kontor- og it-personale er væsentligt større end gennemsnittet på 6,5%. Således udgør eks. andelen af ansatte på særlige vilkår i kommunerne inden for teknisk service eks. hele 33,4%. Ansatte på særlige vilkår i kommunerne Fordelt på udvalgte faggrupper. Fleksjob Løntilskud Seniorjob Samlet Andel af alle ansatte (%) Teknisk service ,4 Rengøring ,0 Pædagogmedhjælpere og pæd. assistenter ,0 Kontor- og it-personale ,8 Samlet ,5 Note: Tallene er fra februar 2013 Kilde: Momentum på baggrund af Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) Fordelingen af ekstraordinært ansatte inden for de enkelte faggrupper er endvidere forskelligt fra kommune til kommune. Således udgør andelen af ansatte i særlige stillinger inden for teknisk servicepersonale i 10 kommuner mellem ca. 43% og ca. 56%. Hertil kommer ansatte i seniorjobs, som udgør ca. 5% af de ansatte inden for teknisk servicepersonale, samt ansatte i ulønnet virksomhedspraktik.

6 - 4 - Ubalance mellem antallet af ordinært ansatte og ansatte efter arbejdsmarkedslovgivningen kan gøre det svært at opretholde kvaliteten og fagligheden i arbejdspladsens opgaveløsning. Den store udskiftning i ekstraordinære ansættelser som løntilskudsjob/virksomhedspraktik/nytteindsats kan samtidig udfordre den sociale sammenhængskraft, samarbejdsevne og den samlede erfaring, der er på fagområdet på den pågældende arbejdsplads. Andre faggruppers/ufaglærtes overtagelse af arbejdsopgaver kan desuden udfordre den faglige identitet og kultur på arbejdspladsen. Disse forhold kan samlet give de ordinært ansatte oplevelsen af, at fagligheden og fagets omdømme og status forringes. Der henvises endvidere til eventuelle høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne samt fra KTO s medlemsorganisationer. Med venlig hilsen Helle Basse Eva Agerlin

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område og

Læs mere

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE BETINGELSER OG VILKÅ R I FORBINDELSE ME D: FORSØRGE LSE OG BESKÆ FTIGELSE HJ ÆLP I SÆRLIGE TILF Æ LDE SÆRLIG STØTTE TIL BØ

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

LO har følgende bemærkninger til lov om Velfærdsaftalen, del II af 13. november 2006.

LO har følgende bemærkninger til lov om Velfærdsaftalen, del II af 13. november 2006. Beskæftigelsesrådet Holmens Kanal 20 1060 København K Att. Lise Pontoppidan Sagsnr. 14.02-06-18 Vores ref. HBØ/kfr Deres ref. Den 22. november 2006 /2 VEHP UNQLQJHUWLOK ULQJYHGUORYIRUVODJRP9HOI UGVDIWD

Læs mere

Public. Lovforslagets 1 nr. 10 Opfølgning i kontaktforløb for personer i ressourceforløb.

Public. Lovforslagets 1 nr. 10 Opfølgning i kontaktforløb for personer i ressourceforløb. Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 1 Offentligt Public En person i Ressourceforløb, som arbejder nogle timer om ugen, tilstrækkeligt til at opfylde betingelserne for sygedagpenge, sygemelder sig.

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K

Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 EAN 5798000398566 Vedlagt sendes

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Der er modtaget 29 høringssvar til lovforslaget om organisering

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side l Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formå1..... 5 1 Aftalens

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

SOCIALT KAPITEL i staten

SOCIALT KAPITEL i staten Vejledning SOCIALT KAPITEL i staten Juni 2004 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Personalestyrelsen CFU Vejledning om Socialt kapitel i staten - en beskrivelse af

Læs mere

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Der er modtaget 39 høringssvar til lovforslaget om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere