Vilkårsændring/tilføjelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkårsændring/tilføjelse"

Transkript

1 Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato Journalnr Vestsjællands Amt tilføjer og ændrer hermed følgende vilkår til mil- Deres ref. godkendelse af 14. november Ændringen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens 33, stk. I. Deres cvr Miljøgodkendelsens vilkår 2.2 lyder: Slamoplaget må ikke forårsage lugtgener for omboende." Vilkår 2.2 ændres til: "Virksomheden må ikke give anledning til støv, lugt eller anden luft- forurening som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er generende." Miljøgodkendelsens vilkår 3. 1 lyder: "Støj: fra håndteringen af slammet i mellemdepotet må ikke give an- ledning til unødig gene for omboende." Vilkår 3.1 ændres til : "Støj fra virksomheden skal begrænses mest muligt og må ikke forår- sage unødig gene for omgivelser." Brevnr/ID Sagsbehandler Dorte Hansgaard Hansen/SUB Direkte telefon Matr.nr. 2A STENSTRUP BY, LYNGE

2 Følgende vilkår er tilføjet: 1.0 Indretning og drift Slamdeponeringspladsen skal være tæt. Det gælder bunden, siderne samt overgangen mellem bund og sider på den del af pladsen, hvor der opbevares affald. Belægningen skal være modstandsdygtig overfor det affald, der opbevares i tankene og containerne. Slamdeponeringspladsen skal kunne rumme indholdet af den største tank. Tankene og containerne skal være sikret mod påkørsel. Tankene skal være hævet over underlaget, så det er let at se, om der er udslip. Containerne til opbevaring af fast affald skal være luk- kede, så indholdet ikke kan optage yderligere vand. l.14. Overførsel af flydende affald til og fra tankene skal ske via slanger, studser og haner, der er forbundne på en må- de, så udslip af væske eller dampe forhindres. Der må kun opbevares de affaldsfraktioner som er nævnt i bilag 1 til Vilkårsændring/tilføjelse af 21. juli Den del af pladsen, hvor der opbevares slam skal være adskilt af en fysisk barriere fra den del, hvor der opbevares affald. Slamdepotpladsen skal holdes ren og evt. regnvand skal pumpes over i opsamlingsbeholderen dagligt. I 8. Afløbsledningens spærreventil skal være lukket når der opbevares affald på slamdeponeringspladsen, så der ikke kan afledes et evt. spild. Side 2 af 7

3 Affaldet skal håndteres i overensstemmelse med de til Enhver tid gældende kommunale affaldsregulativer. Olie- og kemikalieaffald skal opbevares, transporteres og afleveres efter de til enhver tid gældende bestemmelser herom. Der henvises p.t. til bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald. Virksomheden skal sende anmeldelse og en eventuel ansøgning om dispensation for aflevering til kommunen med kopi til amtet. Virksomheden skal fremsende en beskrivelse til amtet af, hvordan den vil tætne overgangen mellem bund og sider på pladsen, inden arbejdet udføres. 6.0 Egenkontrol Befæstede arealer skal vedligeholdes og kontrolleres mindst 2 gange årligt for utætheder. Utætheder skal ud- bedres øjeblikkeligt. Kontrol og beskrivelse af udbedringen skal indføres i en journal. Journalen skal være til- gængelig for tilsynsmyndigheden til enhver tid og opbevares i 5 år. Virksomheden skal føre journal over tilkørt og bortkørt affald. Journalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden til enhver tid og opbevares i5 år. Virksomheden skal foretage en inspektion af tankene hvert 5 år. Første inspektion skal senest foregå Kontrol og beskrivelse af inspektionen skal indføres i en journal. Journalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden til enhver tid og opbevares i5 år. Virksomheden skal opbevare dette dokument sammen med miljøgodkendelsen. Den, der ønsker det, har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltnings- loven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Visse sager, dokumenter eller oplysninger kan dog være undtaget fra retten til aktindsigt. Vilkårsændringen annonceres i Sorø Avis den 27. juli Side 3 af 7

4 Baggrund Sydvestsjællands Kloakservice ønsker at opstille 4 tanke til opsamling af farligt affald og 2 tætte containere til opsamling af fast affald. Containerne er på 21 m 3 og tankene er på henholdsvis, 50 m 3 og 16 m 3 2 på 75 m 3. Sydvestsjællands Kloakservice ønsker at opstille tankene og containerne den eksisterede slamdeponeringsplads se bilag 2 (til denne Vilkårsændring/tilføjelse). De affaldsfraktioner virksomheden ønsker at opbevare fremgår af bi- lag 1 (til denne Vilkårsændring/tilføjelse). Aktiviteten er omfattet af punkt k 203 på "Liste over godkendelsespligtig virksomhed", jf. bilag 2 til bekendtgørelsen nr. 943 af 16. september Formål Formålet med udvidelsen er at opsamle mindre mængder af affald fra affaldsproducenterne som virksomheden servicerer og derefter bort- skaffe affaldet i større mængder for dermed at opnå en bedre logistik og behandlingspris. Indretning Pladsen måler 30 m x 45 m med 2-3 meter høje sider. Pladsen har en nedkørsel, som er 5 meter bred med en væg langs den side der vender ind på pladsen. Virksomheden har oplyst at 5 meter ude, langs med nedkørslen, er bunden 0,45 meter længere nede, desuden er der et yderligere fald på de sidste 5 meter. Dvs. at opsamlingskapaciteten som minimum er på 0,45 m x 40 m x 5 m= 90 Se bilag 2 (til denne m 3 Vilkårsændring/tilføjelse). Pladsen har fald mod pumpebrøden idet sydvestlige hjørne. Pumpe- brønden fungerer manuelt og er ellers lukket. Vandet pumpes over en opsamlingsbeholder som også bruges til opsamling af spulevand fra rengøring af virksomhedens slamsugere, som til sidst bortskaffes til rensningsanlæg. Der er yderligere etableret en afløbsledning fra pumpebrønden med en spærreventil til at aflede regnvand, når pladsen er tom. Pladsen er befæstet med asfalt og kanterne består af fundablokke, som er muret med beton. Virksomheden har oplyst, at de to dele af pladsen er adskilt af "grus volde", således at slammet ikke kan flyde ned den laveste beliggende ende af pladsen. Virksomheden har oplyst, at de vil sikre tankene og containerne mod påkørsel ved at opstille betonblokke foran tankene. Containerne vil Side 4 af 7

5 blive dækket med presenninger med bøjle, så regnvand kan bliver afledt. Driftsforhold Virksomheden har oplyst, at påfyldning af tankene vil ske ved at slam- sugeren kører ned til tankene og pumper indholdet over tankene. Når slamsugeren er tom blæses der luft igennem, så slangen tømmes helt. Virksomheden forventer, at tankene skal bruges efter behov og tankenes indhold derfor vil variere. Tankene bliver renset inden der Påfyldes en ny affaldstype. Virksomheden har oplyst, at påfyldning af containerne også vil ske med slamsugeren. Det faste affald vil efterfølgende blive drænet for vand, som vil blive suget over i en af tankene via en slamsuger. Etablering af tank- og containeranlægget vil give anledning til ca. 5 ekstra kørsler pr. uge. Amtets vurdering Virksomheden er beliggende et område med drikkevandsinteresser. Der er derfor i de stillede vilkår lagt vægt på at minimere risikoen for uheld, så der ikke kan ske en forurening af jord, recipient eller grund- vand. Der er stillet vilkår så indholdet af den største tank kan opsamles på slamdeponeringspladsen. Desuden skal bunden og siderne af pladsen være tæt og modstandsdygtig over for tankenes og containernes indhold. Overgangen mellem pladsens sider og bunden skal som minimum være tæt på den del af pladsen, hvor der opbevares affald og som er beregnet til at kunne opsamle indholdet af den største tank i forbindelse med et uheld. Slamdeponeringspladsen er befæstet med asfalt, der accepteres som en tæt belægning under den forudsætning at spild kan opsamles øjeblikkeligt. Amtet vurderer at virksomheden har maskiner til at kunne op- samle et spild af en betydelig størrelse rimeligt hurtigt. Der stilles et egenkontrolvilkår om at virksomheden skal kontrollere tilstanden af asfaltbelægningen, overgang og siderne mindst 2 gange årligt for at sikre, at de er tætte. Amtet stiller vilkår, som skal sikre at der ikke sker spild og uheld. Vilkårene indebærer at tankene skal være sikret mod påkørsel og på- fyldning og tømning af tankene skal foregå på en måde, så spild for- hindres. Side 5 af 7

6 Virksomheden har kun tilladelse til at opbevare de affaldsfraktioner som er med på bilag 1(til denne Vilkårsændring/tilføjelse). Hvis virksomheden ønsker at opbevare andre fraktioner af affald, skal der ansøges om dette. Amtet vurderer, at antallet af transporter med farligt affald ikke vil give et væsentligt øget støjniveau. Derfor er det eksisterende vilkår 3.1 ændret så det også omfatter den nye aktivitet. Konklusion Amtet vurderer, at opstilling af tankene og containerne til affald, som beskrevet ansøgningsmaterialet samt notat om supplerende oplysninger af 20. juli 2005, kan med de fastsatte vilkår ske på en miljømæssig sikker måde uden væsentlig påvirkning af miljø, natur og naboer. Klagevejledning Afgørelsen vedrører kun forholdet til miljøbeskyttelsesloven. Klage- berettigede kan klage til Miljøstyrelsen over afgørelsen, jf. 91 miljøbeskyttelses loven. Klageberettiget er virksomheden, kommunalbestyrelsen, embedslæge- institutionen, enhver der har en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer, der har beskyttelse af miljøet som hovedformål, jf.. Nedenstående adresseliste. Eventuel klage over afgørelsen skal sendes til amtsrådet og stiles til Miljøstyrelsen. Klagen skal være skriftlig. Amtet skal have modtaget klagen inden klagefristens udløb onsdag den 24. august 2005 ved kontortids ophør, som er ma.-to. Kl , fr. Kl Amtet videresen- der klage og sagsakter til Miljøstyrelsen. Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal søgsmålet være anlagt senest 6 måneder efter offentliggørelsen, jf. 101 miljøbeskyttelsesloven. Vilkårsændringen kan udnyttes straks, idet Miljøstyrelsen dog ikke er bundet af den meddelte ændring ved en eventuel klagesagsbehandling. Side 6 af 7

7 Grundlaget for afgørelsen Ansøgning af 15. december 2004 Mødereferat fra mødet, mellem Sydvest-Sjællands Kloakser- vice og amtet, den 21. juni Notat om supplerende oplysninger af 20. juli 2005 Miljøgodkendelse af 14. november 1991 til mellemdepoter for spildevandsslam Landzonetilladelse af 23. maj 2005 til etablering af tanklager Dorte Hansgaard civilingeniør Kopi excl. bilag fremsendt til: Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Arbejdstilsynet, att. Tilsynscenter 2 (for Vestsjællands Amt), Postboks 1228, 0900 København C Embedslægeinstitutionen for Vestsjællands Amt, Rolighed 7, 2.th., 4180 Sorø Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø - Friluftsrådet v/flemming Larsen, Raklev Skillevej 61, 4400 Kalundborg - NOAH, Nørrebrogade 39 I.tv., 2200 København N Bilag: Bilag 1, Affaldsfraktioner Bilag 2, Plantegning Side 7 af 7

8 Bilag 1 Affaldsfraktioner som er omfattet af vilkårsændring/tilføjelse af 21. juli 2005 til Sydvest Sjællands Kloakservice. EAK Affald fra olieraffinering, rensning af naturgas og pyrolyse af kul Olieslam og fast affald Bundslam fra tanke Oliespild Affald fra regenerering af olie Vandigt flydende affald fra olieregenerering Andet affald, ikke specificeret andre steder Vandigt vaskevand Olieaffald Bundolie (fra skibe) Bundolie fra sejlads på indre vandveje Affald fra modtageanlæg for bundolie Slam fra olieseparatorer Slam fra olieudskillere Andre emulsioner Affald fra rengøring af transport- og lagertanke (undtagen og Affald fra rengøring af marine transporttanke indeholdende kemikalier Affald fra rengøring af marine transporttanke indeholdende olie Affald fra rengøring afjernbane- og vejtransporttanke inde- holdende olie Affald fra rengøring af jernbane og vejtransporttanke inde- holdende kemikalier Affald fra rengøring aflagertanke indeholdende kemikalier Affald fra ren.iwring af lagertanke indeholdende olie Andet affald, ikke specificeret andre steder Affald fra sandfang Fedt og olieblanding fra olieudskillere

9 Bilag 2 Slamdeponeringspladsen på Sydvest- Sjællands Kloakservice 30 meter 40 meter Ikke målefast

10

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Miljøgodkendelse af anlæg til fremstilling af sprinklervæske m.m.

Miljøgodkendelse af anlæg til fremstilling af sprinklervæske m.m. Curesin A/S Olievej 2 6700 Esbjerg Sendt pr. henrik@curesin.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. maj 2013 Sags id 2012-22587 Sagsbehandler Bodil D. Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 87 E-mail bdk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

A/S Mortalin INDGÅET 1 O NOV. 1995 MODTAGET. Miljøgodkendelse af. Bråbyvej 74-76 Haslev. Vestsjællands Amt Natur & Miljø. Teknisk Forvattning

A/S Mortalin INDGÅET 1 O NOV. 1995 MODTAGET. Miljøgodkendelse af. Bråbyvej 74-76 Haslev. Vestsjællands Amt Natur & Miljø. Teknisk Forvattning MODTAGET INDGÅET 1 O NOV. 1995 HASLEV KOMMUNE 1 * N0V ' 1995 KOPI TIL ORIENTERING Teknisk Forvattning Miljøgodkendelse af A/S Mortalin Bråbyvej 74-76 Haslev Vestsjællands Amt Natur & Miljø Jr-' Indhold

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse. Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE

Miljøgodkendelse. Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE Miljøgodkendelse Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE 1 Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13 8660 Skanderborg Skanderborg Kommune Adelgade

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt

Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt NATUR OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt For H2O Slop Oil ApS, Kattegatkajen 15B, 8500 Grenaa Tillægsgodkendelsen/afgørelsen omfatter: Udvidelse af procesanlæg til oparbejdning

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup TEKNIK OG MILJØ Dato: 5. december 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-16-13 VVM-screeningsafgørelse Miljøgodkendelse Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager

Læs mere

Miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktionen. Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup

Miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktionen. Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktionen på Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup Nedermøllen Balling A/S v/gert Vestergaard Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup 1 Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt.

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 23-07-07 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 74 E-mail: pej@nyborg.dk Sagsid.: 07/2752. Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Danish Car Service Viborgvej 792 12. sept. 2012 1 Sagsnr.: MIL/11/1554 Sagsbeh.: UR K.S.: HK Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst #BREVFLET# Click here to enter text. Udkast til tillæg 2014 til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244 Aalborg Kommune, IndustriMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Læs mere

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Havnegade 20 5000 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00151 Ref. klhou Den 18. december 2008 Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst Godkendt den 5. december 2006 af teknik- og miljøudvalget Sagsnr. 1849-5933 OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN Landbrugets

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S S Miljøgodkendelse til Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Side Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår... 7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Miljøgodkendelse ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Dato: 01.07.2010 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 09/16130 KSnr.: P8.5.1 Sagsbehandler: LTN Kvalitetssikring: GSK Billund Kommune, Jorden

Læs mere