RETNINGSLINJER FOR BENCHMARKING AF AFLØNNING EBA/GL/2014/08 16/07/2014. Retningslinjer. for benchmarking af aflønning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINJER FOR BENCHMARKING AF AFLØNNING EBA/GL/2014/08 16/07/2014. Retningslinjer. for benchmarking af aflønning"

Transkript

1 EBA/GL/2014/08 16/07/2014 Retningslinjer for benchmarking af aflønning

2 Status for disse retningslinjer Dette dokument indeholder retningslinjer, der er udstedt i medfør af artikel 16 i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF ("EBA-forordningen"). I henhold til artikel 16, stk. 3, i EBA-forordningen skal de kompetente myndigheder og finansielle institutioner bestræbe sig på at efterleve retningslinjerne mest muligt. Retningslinjerne fastlægger EBA's syn på hensigtsmæssig tilsynspraksis inden for Det Europæiske Finanstilsynssystem, eller hvordan EU-lovgivningen bør anvendes på et bestemt område. EBA forventer derfor, at alle kompetente myndigheder og finansieringsinstitutter, som retningslinjer er rettet til, efterlever dem. Kompetente myndigheder, som er omfattet af retningslinjer, bør efterleve disse ved at indarbejde dem i deres tilsynspraksis på passende vis (f.eks. ved at ændre deres retlige rammer eller tilsynsprocesser), herunder hvor retningslinjer er rettet direkte til institutter. Indberetningspligt Ifølge artikel 16, stk. 3, i EBA-forordningen skal kompetente myndigheder inden den 16/09/2014 meddele EBA, om de efterlever eller agter at efterleve disse retningslinjer eller i modsat fald angive begrundelsen herfor. Meddeles dette ikke EBA inden for den angivne frist, anser EBA de kompetente myndigheder for ikke at efterleve retningslinjerne. Meddelelser bør indsendes på formularen i afsnit 5 til med angivelse af henvisningen " EBA/GL/2014/08". Meddelelser bør indsendes af personer med bemyndigelse til at indgive meddelelse om efterlevelse på vegne af de pågældende kompetente myndigheder. Meddelelser offentliggøres på EBA's websted i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3. 2

3 Afsnit I Emne, anvendelsesområde og definitioner 1. Genstand og anvendelsesområde for retningslinjerne 1.1. Disse retningslinjer indeholder nærmere oplysninger om: (a) de oplysninger, de kompetente myndigheder bør indsende til EBA vedrørende tendenser og praksis inden for benchmarking af aflønning i henhold til artikel 75, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU 1 (b) tendenser og praksis i forhold til benchmarking af aflønning på EØS-plan, de foranstaltninger, der bør træffes for at sikre ensartetheden af de data, der indsamles til dette formål, og involvering af de kompetente myndigheder i proceduren for EBA's aflønningsbenchmarking ("benchmarking") i henhold til artikel 75, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU Disse retningslinjer er rettet mod kompetente myndigheder De begreber, der er defineret i artikel 3 i direktiv 2013/36/EU eller artikel 4 i forordning (EU) nr. 575/2013 2, har samme betydning i disse retningslinjer. 2. Institutter underlagt dataindsamling 2.1. De kompetente myndigheder bør sikre, at benchmarking af aflønning omfatter mindst 60 % af den finansielle sektor bestående af kreditinstitutter og investeringsselskaber i deres område, udtrykt ved disse institutters samlede aktivsum ved kalenderårets udgang Hvis de kompetente myndigheder ikke med rimelige midler kan nå op på de 60 %, f.eks. fordi markedet er domineret af datterselskaber af EØS-moderselskaber i en anden medlemsstat, og disse EØS-moderselskaber ikke vil være omfattet af de data, der indberettes i henhold til EBA's liste over institutter, kan de alternativt indsende oplysninger om de 20 største institutter i deres medlemsstat De kompetente myndigheder kan i deres nationale benchmarking medtage andre institutter, hvis de finder det nødvendigt at indsamle data om aflønning fra dem De kompetente myndigheder bør hvert år underrette EBA om, hvilke institutter der skal indgå i EBA's benchmarking. Dette kan gøres ved at underrette EBA om ændringer i forhold til det foregående år. Det bør så vidt muligt undgås at ændre udvalget af institutter, for at sikre et stabilt sammenligningsgrundlag. De kompetente myndigheder bør indsende data for alle institutter, der er opført på EBA's liste over institutter. 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af , s. 338). 2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af , s. 1). 3

4 2.5. De kompetente myndigheder, som har angivet datterselskaber på listen over institutter, bør gennemgå EBA's liste for at sikre, at dataene ikke indgår i eventuelle konsoliderede data, der vil blive indsamlet. Hvis datterselskabet indgår i konsolideringen for et institut, der er omfattet af EBA's benchmarking, bør den kompetente myndighed bede EBA om at fjerne datterselskabet fra listen over institutter, så data om dette datterselskab kun indsendes med de konsoliderede data. 3. Konsolidering og dataindsamling 3.1. De kompetente myndigheder bør indsamle data på det højeste konsolideringsniveau, som omhandlet i første del, afsnit II, kapitel 2, afdeling 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, dvs. EØSkonsolideringsniveau, hvilket omfatter alle datterselskaber og filialer af en koncern, uanset om de er etableret i en medlemsstat eller et tredjeland. Omfanget af dataindsamlingen om aflønning bør være det samme som ved anvendelsen af kravene til konsolideret kapitalgrundlag De kompetente myndigheder, der er ansvarlige for konsoliderede tilsyn i EØS, bør indsamle de oplysninger, der er beskrevet i disse retningslinjer fra det institut, der er ansvarligt for at opfylde kravene i artikel 450 i forordning (EU) nr. 575/2013, på et konsolideret grundlag. Afsnit II Krav vedrørende indberetningsformat og -hyppighed i forbindelse med benchmarking af aflønning 4. Oplysninger, der bør indsamles, og datoer for indsendelse til EBA 4.1. De kompetente myndigheder bør indsamle følgende tal pr. regnskabsårets udgang angivet i EUR fra de institutter, der indgår i benchmarkingen, hvert år inden den 30. juni: (a) skabelonen i bilag 1, som indeholder data vedrørende aflønning af alle ansatte (b) skabelonen i bilag 2, som indeholder oplysninger om aflønning af ansatte, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på instituttets risikoprofil 3 (identificerede ansatte) (c) skabelonen i bilag 3, som indeholder oplysninger om væsentlige risikotagere, der aflønnes med 1 mio. EUR eller derover pr. regnskabsår, som omhandlet i artikel 450, stk. 1, litra i), i forordning (EU) nr. 575/ De kompetente myndigheder kan indsamle supplerende data til deres nationale benchmarking De kompetente myndigheder bør indsende de data, der kræves til EBA's benchmarking, til EBA senest den 31. august hvert år ved hjælp af EBA's indberetningssystem til benchmarking af aflønning og i overensstemmelse med EBA's anvisninger for brug af systemet. 3 Se forordning (EU) nr. 604/2014 ( som er baseret på EBA's udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder. 4

5 5. Referenceår for de indsamlede data og valutaomregning 5.1. Data bør omfatte fast og variabel aflønning tildelt for resultater i regnskabsåret forud for det år, hvor oplysningerne indberettes Aflønning baseret på flerårige optjeningsperioder, hvor institutterne ikke påbegynder en ny flerårig periode hvert år, henføres til det regnskabsår, hvor aflønningen blev tildelt, og ikke det tidspunkt, hvor den variable aflønning faktisk udbetales. Disse beløb indberettes separat for at give mulighed for at analysere udsving i de variable lønninger, der er tildelt, og bør ikke trækkes fra den indberettede variable aflønning De oplysninger, der skal indsendes om efterfølgende justeringer, herunder tilbagebetaling og fradrag, henviser til anvendelsen af disse ordninger for allerede tildelt aflønning. Disse beløb indberettes separat 4 og bør ikke trækkes fra den indberettede variable aflønning Det er kun den variable aflønning tildelt i regnskabsåret, som er blevet udskudt, der indberettes som udskudt aflønning. Udskudt variabel aflønning for tidligere perioder, som endnu ikke er optjent, indberettes separat Data bør baseres på tal pr. regnskabsårets udgang i EUR. Alle beløb indberettes som fulde beløb i EUR, dvs. uden afrunding (f.eks EUR i stedet for 1,2 mio. EUR). Hvis aflønning oplyses i en anden valuta end EUR, skal den valutakurs, som Kommissionen bruger i forbindelse med finansiel programmering og budgetlægning for december i indberetningsåret, anvendes til at omregne de konsoliderede tal, der indberettes Hvor tallene indberettes i forhold til antal ansatte, bør antallet af fysiske personer angives, uanset hvor længe deres arbejdstid ifølge deres ansættelseskontrakt er. Hvis tallene indberettes i forhold til antal fuldtidsbeskæftigede, bør tallet baseres på den procentdel af tiden, som en ansat arbejder, i forhold til en fuldtidskontrakt (f.eks. skal der angives 0,5 for en ansat, som arbejder på halv tid) Ansatte klassificeres under den funktion eller det forretningsområde, hvor de udøver hovedparten af deres arbejde. Den pågældendes fulde løn i koncernen eller instituttet indberettes under denne funktion eller dette forretningsområde. 6. Datakvalitet 6.1. De kompetente myndigheder bør kontrollere, om de data, der er indberettet af de deltagende institutter, er fuldstændige og sandsynlige. 4 Disse beløb indberettes under "Eksplicit efterfølgende resultatjustering i år N for tidligere tildelt aflønning i alt". 5 Disse beløb indberettes under "Artikel 450, litra h), nr. iii), i forordning (EU) nr. 575/2013 den samlede størrelse af den udestående udskudte aflønning tildelt i tidligere perioder og ikke i år N". 6 EBA har angivet et link til disse oplysninger på sit websted sammen med disse retningslinjer. Valutakursen kan også findes på 5

6 6.2. For at sikre høj datakvalitet skal de kompetente myndigheder foretage yderligere specifik datakvalitetskontrol, hvis EBA anmoder om det. Afsnit III Overgangsbestemmelser og gennemførelse 7. Ophævelse EBA-retningslinjerne for benchmarking vedrørende aflønning (EBA/GL/2012/04), som blev offentliggjort den 27. juli 2012, ophæves med øjeblikkelig virkning. 8. Overgangsbestemmelser 8.1. De kompetente myndigheder bør indsamle data vedrørende regnskabsåret 2013 fra institutterne tids nok til, at dataene vedrørende regnskabsåret 2013 kan indsendes til EBA inden den 30. november For data vedrørende regnskabsåret 2013 anses "ansatte, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på kreditinstituttets risikoprofil" for at være de ansatte, der er beskrevet i bilag V, afdeling 11, punkt 23, i direktiv 2006/49/EF, som ændret ved direktiv 2010/76/EU Hvis de data, der indsendes for regnskabsåret 2013, ikke kan klassificeres under de funktioner og forretningsområder, der er angivet i disse retningslinjer, kan institutterne for 2013 ved hjælp af skabelonerne i disse retningslinjer indberette aggregerede data for funktionerne for ledelsesorganet i dets ledelsesfunktion og ledelsesorganet i dets tilsynsfunktion, forretningsfunktioner og uafhængige kontrolfunktioner i kategorien "Andre". 9. Anvendelsesdato De kompetente myndigheder bør gennemføre disse retningslinjer ved at inkorporere dem i deres tilsynsprocedurer senest den 31. oktober Derefter bør de kompetente myndigheder sikre, at institutterne efterlever dem til fulde. 6

7 Bilag 1 Oplysninger om aflønning af alle ansatte Instituttets/koncernens navn: Aflønning tildelt for regnskabsår (år N): Ledelsesorga n i tilsynsfunkti on 1 Antal medlemmer Ledelsesorgan i ledelsesfunktion 2 Investerings området 3 Detailkundeo mrådet 4 Formueforvalt ning 5 Virksomhedsfu Uafhængige Andre 8 nktioner 6 kontrolfunktio ner 7 Antal ansatte i FTÆ i alt 9 Nettoresultat i alt i år N (i Fuldt beløb i EUR (f.eks ,00) 1 Medlemmer af ledelsesorganet i dets tilsynsfunktion. Dette omfatter bestyrelsesmedlemmer inden for konsolideringsomfanget i henhold til artikel 3, stk. 1, nr. 8, i direktiv 2013/36/EU. Medlemmerne bør henføres til denne kategori i overensstemmelse med afsnit 5.7 i disse retningslinjer. Honorar bør angives som aflønning. 2 Medlemmer af ledelsesorganet i dets ledelsesfunktion i henhold til artikel 3, stk. 1, nr. 7, i direktiv 2013/36/EU, der udøver ledelsesfunktioner i ledelsesorganet, dvs. direktionsmedlemmer. Dette omfatter alle medlemmer med ledelsesansvar af ethvert organ inden for konsolideringsomfanget. 3 Herunder rådgivning om selskabsfinansiering, private equity, kapitalmarkeder, handel og salg. 4 Herunder samlet udlånsaktivitet (til enkeltpersoner og virksomheder). 5 Herunder porteføljestyring, forvaltning af investeringsinstitutter (UCITS) og andre former for kapitalforvaltning. 6 Alle funktioner, der har ansvar for hele instituttet på det konsoliderede niveau samt for datterselskaber med sådanne funktioner på individuelt niveau, f.eks. HR og IT. 7 Ansatte, der arbejder med uafhængig risikostyring, compliance og intern revision, som beskrevet i EBA's retningslinjer vedrørende intern ledelse. Disse indberetningskrav finder anvendelse på disse funktioner på konsolideret niveau samt for datterselskaber med sådanne funktioner på individuelt niveau. 8 Ansatte, som ikke kan klassificeres under et af de andre forretningsområder. 9 Antallet af ansatte udtrykkes i fuldtidsækvivalenter (FTÆ) baseret på tal ved regnskabsårets udgang.

8 EUR) 10 Aflønning i alt (i EUR) 11 Heraf: variabel aflønning (i EUR) Nettoresultatet baseres på det regnskabssystem, der anvendes til lovpligtig indberetning. For koncerner er det resultatet for hele koncernen. 11 Aflønning i alt omfatter fast og variabel aflønning. Beløbene angives i bruttotal, inkl. alle institutternes omkostninger, dog undtaget obligatoriske bidrag til socialsikring og lignende ordninger. 12 Variabel aflønning omfatter resultatafhængige supplerende udbetalinger eller goder eller under ekstraordinære omstændigheder andre kontraktselementer, dog ikke dem, der indgår i rutinemæssige ansættelsespakker (f.eks. sundhedsydelser, børnepasningsfaciliteter eller proportionale regelmæssige pensionsbidrag). Både pengemæssige og ikkepengemæssige goder bør medtages. Beløbene angives som bruttobeløb uden fradrag som følge af anvendelsen af diskonteringsfaktoren for variabel aflønning. 8

9 Bilag 2 Oplysninger om aflønning af væsentlige risikotagere Instituttets/koncernens navn: Aflønning tildelt for regnskabsår (år N): Ledelsesorga n i tilsynsfunkti on 1 Ledelsesorgan i ledelsesfunktion 2 Investerings området 3 Detailkundeo mrådet 4 Formueforvalt ning 5 Virksomhedsfu Uafhængige nktioner 6 kontrolfunktion er 7 Andre 8 Medlemmer 9 Antal væsentlige risikotagere i FTÆ 10 1 Medlemmer af ledelsesorganet i dets tilsynsfunktion. Dette omfatter bestyrelsesmedlemmer inden for konsolideringsomfanget i henhold til artikel 3, stk. 1, nr. 8, i direktiv 2013/36/EU. Medlemmerne bør henføres til denne kategori i overensstemmelse med afsnit 5.7 i disse retningslinjer. Honorar bør angives som aflønning. 2 Medlemmer af ledelsesorganet i dets ledelsesfunktion i henhold til artikel 3, stk. 1, nr. 7, i direktiv 2013/36/EU, der udøver ledelsesfunktioner i ledelsesorganet, dvs. direktionsmedlemmer. Dette omfatter alle medlemmer med ledelsesansvar af ethvert organ inden for konsolideringsomfanget. 3 Herunder rådgivning om selskabsfinansiering, private equity, kapitalmarkeder, handel og salg. 4 Herunder samlet udlånsaktivitet (til enkeltpersoner og virksomheder). 5 Herunder porteføljestyring, forvaltning af investeringsinstitutter (UCITS) og andre former for kapitalforvaltning. 6 Alle funktioner, der har ansvar for hele instituttet på det konsoliderede niveau samt for datterselskaber med sådanne funktioner på individuelt niveau, f.eks. HR og IT. 7 Ansatte, der arbejder med uafhængig risikostyring, compliance og intern revision, som beskrevet i EBA's retningslinjer for intern ledelse. Disse indberetningskrav finder anvendelse på disse funktioner på konsolideret niveau samt for datterselskaber med sådanne funktioner på individuelt niveau. 8 Ansatte, som ikke kan klassificeres under et af de andre forretningsområder. 9 Antal fysiske personer pr. regnskabsårets udgang. 10 Ansatte, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på instituttets risikoprofil ifølge artikel 92, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU (identificerede ansatte), pr. regnskabsårets udgang. 9

10 Antal væsentlige risikotagere i ledelsen 11 Fast aflønning i alt (i EUR) 12 Heraf: kontanter Heraf: aktier og aktielignende instrumenter Heraf: andre typer instrumenter Variabel aflønning i alt (i EUR) 13 Heraf: kontanter Heraf: aktier og aktielignende instrumenter Heraf: andre typer instrumenter Den daglige ledelse, som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 9, i direktiv 2013/36/EU, pr. regnskabsårets udgang. 12 Fast aflønning omfatter udbetalinger, proportionale regelmæssige (ikke skønsmæssige) pensionsbidrag eller goder (når der ved sådanne goder ikke tages hensyn til eventuelle resultatkriterier). 13 Variabel aflønning omfatter supplerende resultatafhængige udbetalinger eller goder eller under ekstraordinære omstændigheder andre kontraktselementer, dog ikke dem, der indgår i rutinemæssige ansættelsespakker (f.eks. sundhedsydelser, børnepasningsfaciliteter eller proportionale regelmæssige pensionsbidrag). Både pengemæssige og ikkepengemæssige goder bør medtages. Beløbene angives som bruttobeløb uden fradrag som følge af anvendelsen af diskontonteringskalkulationsrenten for variabel aflønning for kategorierne variabel aflønning i alt, variabel i kontanter, variabel i aktier og aktielignende instrumenter og variabel i andre typer instrumenter. 14 Kontanter eller instrumenter ifølge artikel 94, stk. 1, litra l), i direktiv 2013/36/EU. 10

11 Variabel aflønning tildelt i år N, som er blevet udskudt (i EUR), i alt 15 Heraf: kontanter Heraf: aktier og aktielignende instrumenter Heraf: andre typer instrumenter 16 Yderligere oplysninger om variabel aflønning i alt Artikel 450, litra h), nr. iii), i kapitalkravsdirektiv et, den samlede størrelse af den udestående udskudte aflønning tildelt i tidligere 15 Udskudt aflønning ifølge artikel 94, stk. 1, litra m), i direktiv 2013/36/EU. Beløbene bør angives som bruttobeløb uden fradrag som følge af anvendelsen af diskonteringsfaktoren for udskudt variabel aflønning for kategorierne udskudt variabel aflønning i alt, udskudt variabel i kontanter, udskudt variabel i aktier og aktielignende instrumenter og udskudt variabel i andre typer instrumenter. 16 Instrumenter ifølge artikel 94, stk. 1, litra l), nr. ii), i direktiv 2013/36/EU. 11

12 perioder og ikke i år N (i EUR) 17 Eksplicit efterfølgende resultatjustering 18 i år N for tidligere tildelt aflønning i alt (i EUR) Antal modtagere af garanteret variabel aflønning (nyansættelsesgodtg ørelser) 19 Garanteret variabel aflønning i alt (nyansættelsesgodtg ørelser) (i EUR) Antal modtagere af fratrædelsesgodtgør else Fratrædelsesgodtgør elser udbetalt i år N i alt (i EUR) 17 Denne position omfatter udskudt variabel aflønning, som blev tildelt i tidligere perioder, og som endnu ikke er optjent. Beløbene bør angives som bruttobeløb uden fradrag som følge af anvendelsen af diskonteringsfaktoren for udskudt variabel aflønning. 18 Eksplicit efterfølgende resultatjustering i overensstemmelse med artikel 94, stk. 1, litra n), i direktiv 2013/36/EU. 19 Garanteret variabel aflønning i overensstemmelse med artikel 94, stk. 1, litra d), i direktiv 2013/36/EU. 12

13 Artikel 450, litra h, nr. v) Højeste fratrædelsesgodtgør else til én person (i EUR) Antal modtagere af bidrag til skønsmæssige pensionsydelser i år N Bidrag til skønsmæssige pensionsydelser i år N i alt (i EUR) 20 Variabel aflønning tildelt for flerårige perioder under programmer, som løber over mere end et år, i alt (i EUR) 20 Som defineret i artikel 3, stk. 53, i direktiv 2013/36/EU. 13

14 Bilag 3 Oplysninger om væsentlige risikotagere, som aflønnes med 1 mio. EUR eller derover pr. regnskabsår Indberetning i henhold til artikel 450, stk. 1, litra i), i forordning (EU) nr. 575/2013. Aflønning i alt, lønramme (i EUR) Antal væsentlige risikotagere til under til under til under til under til under til under til under til under til under til under til under til under til under Kan udvides, hvis der er behov for flere lønrammer. 1 Antal fysiske personer i kategorien "Identificerede ansatte, som aflønnes med 1 mio. EUR eller derover pr. regnskabsår". 14

15 15

RETNINGSLINJER FOR DATAINDSAMLING VEDRØRENDE HØJTLØNNEDE EBA/GL/2014/07 16/07/2014. Retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede

RETNINGSLINJER FOR DATAINDSAMLING VEDRØRENDE HØJTLØNNEDE EBA/GL/2014/07 16/07/2014. Retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede 1 Status for disse retningslinjer Dette dokument indeholder retningslinjer, der er udstedt i medfør af artikel 16 i Europa-

Læs mere

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 London, 27. juli 2012 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning (EBA/GL/2012/4) Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder

Læs mere

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 EBA-retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 London, den 27. juli 2012 Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i medfør af artikel

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Anvendelsesområde. Lønpolitik

Anvendelsesområde. Lønpolitik Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger 1)

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

for restancer og tvangsauktion

for restancer og tvangsauktion EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EBA retningslinjer for restancer og tvangsauktion 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0013 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 1582 af 13/12/2016

BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 1582 af 13/12/2016 BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0019 Senere ændringer til

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

Retningslinjer. for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver. 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03

Retningslinjer. for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver. 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03 RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGGØRELSE AF BEHÆFTEDE OG UBEHÆFTEDE AKTIVER 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03 Retningslinjer for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver EBA-retningslinjer for offentliggørelse

Læs mere

19. juni 2014 EBA/GL/2014/04. Retningslinjer

19. juni 2014 EBA/GL/2014/04. Retningslinjer 19. juni 2014 EBA/GL/2014/04 Retningslinjer vedrørende harmoniserede definitioner og indberetningsskemaer for kreditinstitutters finansieringsplaner i medfør af henstilling A4 i ESRB/2012/2 1 EBA's retningslinjer

Læs mere

Kunngerðablaðið B. 13. juli 2015. Nr. 901.

Kunngerðablaðið B. 13. juli 2015. Nr. 901. Kunngerðablaðið B 13. juli 2015. Nr. 901. Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder samt finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71,

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Retningslinjer for de faktiske omstændigheder, der udgør en væsentlig trussel mod den finansielle stabilitet, og for elementerne i tilknytning til effektiviteten af virksomhedssalgsværktøjet

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer EBA/GL/2015/20 03/06/ 2016 Retningslinjer Begrænsninger for eksponeringer med enheder i den grå banksektor, som udfører bankvirksomhed uden for de regulerede rammer, i overensstemmelse med artikel 395,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Retningslinjer for konstatering af, hvornår realisering af aktiver og passiver ved almindelig insolvensbehandling kan have negative virkninger for et eller flere finansielle markeder

Læs mere

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere (1000 kr.)

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere (1000 kr.) AL01 I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder. A. Oplysninger

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AF AKTIONÆRER EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Endelige retningslinjer for behandling af aktionærer ved bail-in eller nedskrivning og konvertering af kapitalinstrumenter 1. Compliance-

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Retningslinjer. for produktudviklings- og produktstyringsprocesser for detailbankprodukter EBA/GL/2015/18 22/03/2016

Retningslinjer. for produktudviklings- og produktstyringsprocesser for detailbankprodukter EBA/GL/2015/18 22/03/2016 EBA/GL/2015/18 22/03/2016 Retningslinjer for produktudviklings- og produktstyringsprocesser for detailbankprodukter 1 Retningslinjer for produktudviklings- og produktstyringsprocesser for detailbankprodukter

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Endelige retningslinjer for satsen for konvertering af gæld til egenkapital ved bail-in 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette dokument

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Retningslinjer for minimumslisten over de tjenesteydelser eller faciliteter, som er nødvendige for at muliggøre en modtagers drift af en virksomhed, som overføres til den i medfør

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR FORSVARLIGE AFLØNNINGSPOLITIKKER EBA/GL/2015/22 27/06/2016. Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR FORSVARLIGE AFLØNNINGSPOLITIKKER EBA/GL/2015/22 27/06/2016. Retningslinjer EBA/GL/2015/22 27/06/2016 Retningslinjer om forsvarlige aflønningspolitikker i henhold til artikel 74, stk. 3, og 75, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU og offentliggørelse af oplysninger i henhold til artikel

Læs mere

Fast gage inkl. pension (mio. kr.) Variabel gage (mio. kr.) Antal. Heraf aktier eller aktielignende. Heraf kontant udbetaling. instrumenter.

Fast gage inkl. pension (mio. kr.) Variabel gage (mio. kr.) Antal. Heraf aktier eller aktielignende. Heraf kontant udbetaling. instrumenter. Lønoplysninger m.v. - regnskabsåret 2016 Jf. Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Lønpolitik for PenSam A/S

Lønpolitik for PenSam A/S Lønpolitik for PenSam A/S Målsætninger og Strategi PenSam A/S er ikke er en finansiel virksomhed, men der stilles krav om, at PenSam A/S som leverandør til de øvrige selskaber i koncernen, skal være underlagt

Læs mere

Blanket: Nykredit Realkredit offentliggørelse:al01 Dato : 01-06-2015, side 1/5

Blanket: Nykredit Realkredit offentliggørelse:al01 Dato : 01-06-2015, side 1/5 Antal/beløb (1.000 kr.) I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, forsikringsholdingvirksomheder,

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Blanket: Totalkredit offentliggørelse:al01 Dato : , side 1/5

Blanket: Totalkredit offentliggørelse:al01 Dato : , side 1/5 Antal/beløb I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, forsikringsholdingvirksomheder, ATP og LD A.

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

EBA/GL/2013/ Retningslinjer

EBA/GL/2013/ Retningslinjer EBA/GL/2013/01 06.12.2013 Retningslinjer vedrørende detailindskud, der indebærer forskellige udgående pengestrømme, med henblik på indberetning af oplysninger om likviditet i medfør af forordning (EU)

Læs mere

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger 10/11/2016 ESMA/2016/1477 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3 3 Formål... 4 4 Overholdelses-

Læs mere

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Bank A/S

Lønpolitik for PenSam Bank A/S Lønpolitik for PenSam Bank A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Bank A/S, der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA-BoS-14/178 DA Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Lønpolitik for PenSam A/S

Lønpolitik for PenSam A/S Lønpolitik for PenSam A/S Indledning Politikken gælder for bestyrelse, direktion og alle medarbejdere i PenSam A/S. Målsætninger og Strategi PenSam A/S er ikke er en finansiel virksomhed, men der stilles

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015:

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015: Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån 04/02/2016 ESMA/2015/1787 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere (1000 kr.)

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere (1000 kr.) AL01 Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR JUSTERINGER AF DEN MODIFICEREDE VARIGHED EBA/GL/2016/09 04/01/2017. Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR JUSTERINGER AF DEN MODIFICEREDE VARIGHED EBA/GL/2016/09 04/01/2017. Retningslinjer EBA/GL/2016/09 04/01/2017 Retningslinjer for justeringer af den modificerede varighed for gældsinstrumenter som omhandlet i artikel 340, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 575/2013 1. Compliance-

Læs mere

Benchmark-analyse på aflønningsområdet i den finansielle sektor

Benchmark-analyse på aflønningsområdet i den finansielle sektor 2012 Benchmark-analyse på aflønningsområdet i den finansielle sektor Indholdsfortegnelse 1. Indledende bemærkninger om benchmark-analysen...3 2. Kvantitative aflønningsoplysninger vedrørende bestyrelse,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s EIOPA16/858 DA Retningslinjer for fremme af en effektiv dialog mellem de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med forsikringsselskaber, og de revisorer og revisionsfirmaer, der udfører den lovpligtige

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Resume af lønpolitik. Juni 2016

Resume af lønpolitik. Juni 2016 Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Kort beskrivelse af indhold... 4 3. Ansvarlig for tildeling af løn og goder... 5 4. Tildeling af løn og goder... 5 5. Tilsyn og seneste revision af lønpolitik...

Læs mere

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser 08/06/2017 ESMA70-151-298 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapital

Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

EBA/GL/2012/06 Den 22. november 2012. Retningslinjer. for vurdering af egnetheden af medlemmer af ledelsesorganet og personer med nøglefunktioner

EBA/GL/2012/06 Den 22. november 2012. Retningslinjer. for vurdering af egnetheden af medlemmer af ledelsesorganet og personer med nøglefunktioner EBA/GL/2012/06 Den 22. november 2012 Retningslinjer for vurdering af egnetheden af medlemmer af ledelsesorganet og personer med nøglefunktioner EBA-retningslinjer for vurdering af egnetheden af medlemmer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder 1

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder 1 Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder 1 I medfør af 77 i og 373, stk. 4 og 10, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer

Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer Februar 2015 1 Overordnede instruktioner, som gælder begge

Læs mere

for meddelelse af kreditformidleres grænseoverskridende virksomhed i henhold til boligkreditdirektivet

for meddelelse af kreditformidleres grænseoverskridende virksomhed i henhold til boligkreditdirektivet EBA/GL/2015/19 19.10. 2015 Retningslinjer for meddelelse af kreditformidleres grænseoverskridende virksomhed i henhold til boligkreditdirektivet 1 1. Efterlevelse og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

Aflønningsregler. Finanstilsynet Maj 2014

Aflønningsregler. Finanstilsynet Maj 2014 Aflønningsregler Finanstilsynet Maj 2014 Dagsorden vedrørende aflønning 1. Aflønningsreglerne efter kapitalkravsforordningen og direktivet (CRR og CRD) og den politiske aftale 1. Lønpolitik og -praksis,

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder 1) BEK nr 1583 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. oktober 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0014 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden

MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden 20/10/2016 ESMA/2016/1478 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... Error! Bookmark not defined. 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 12.3.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 97/23 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 11. december 2015 om vurderingen af tredjelandes

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2016 COM(2016) 21 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om vurdering af hensigtsmæssigheden af definitionen af "justeret kapitalgrundlag",

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 28. marts 2014 27. marts 2014. Nr. 283. Bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence 16. december 2015 ESMA/2015/1886 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3

Læs mere

Lønpolitik. November 2016

Lønpolitik. November 2016 Lønpolitik November 2016 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. GENERELLE AFLØNNINGSPRINCIPPER... 3 3. AFLØNNING AF BESTYRELSEN... 4 4. AFLØNNING AF DIREKTIONEN... 4 5. VÆSENTLIGE RISIKOTAGERE M.FL.... 5 6. AFLØNNINGSUDVALG...

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

9480/17 taa/js/sr/mta DGG 1C

9480/17 taa/js/sr/mta DGG 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0360 (COD) 9480/17 EF 103 ECOFIN 434 CCG 16 CODEC 873 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA-BoS-14/259 DA Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden den 19. april 2013:

Til offentliggørelse på hjemmesiden den 19. april 2013: Til offentliggørelse på hjemmesiden den 19. april 2013: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger:

Læs mere

Såfremt der er regnefejl, tastefejl m.v. i de fremsendte indberetninger, vil Finanstilsynet anmode virksomhederne

Såfremt der er regnefejl, tastefejl m.v. i de fremsendte indberetninger, vil Finanstilsynet anmode virksomhederne Februar 2015 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskema vedrørende aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, forsikringsholdingvirksomheder m.fl. (AL01-06) Indberetning

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

for nationale foreløbige lister over de mest repræsentative tjenester, der er knyttet til en betalingskonto, og for hvilke der opkræves gebyr

for nationale foreløbige lister over de mest repræsentative tjenester, der er knyttet til en betalingskonto, og for hvilke der opkræves gebyr EBA/GL/2015/01 11.05.2015 EBA-retningslinjer for nationale foreløbige lister over de mest repræsentative tjenester, der er knyttet til en betalingskonto, og for hvilke der opkræves gebyr 1 Efterlevelses-

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en) 13528/17 EF 248 ECOFIN 873 DELACT 200 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Aflønningsrapport for Danica koncernen 2016 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Marts Finanstilsynet

Marts Finanstilsynet Marts 2014 Finanstilsynet 8. april 2014OPRI/LBJ Vejledning til udfyldelse af indberetningsskema vedrørende aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, forsikringsholdingvirksomheder

Læs mere

Forord 3. Principper for aflønning 3. Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere

Forord 3. Principper for aflønning 3. Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere AFLØNNINGSRAPPORT 2011 Indholdsfortegnelse Forord 3 Principper for aflønning 3 Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere 2011 3 Kvantitative oplysninger om aflønningsforhold for direktionen

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2014:

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2014: Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2014: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere