Driftsvenligt byggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsvenligt byggeri"

Transkript

1 rgerz

2 Driftsvenligt byggeri Et byggeris driftsudgifter overstiger ofte i det lange løb anskaffelsesudgifterne, og er derfor mindst lige så betydningsfulde, når byggeriets totale økonomi skal vurderes ved planlægningen. BUR har støttet et projekt, hvis formål har været at beskrive, hvordan et byggeri kan planlægges, således at nytten af de investeringer, der indgår i såvel anlægs- som driftsfasen, bliver størst muligt. Projektet er resulteret i rapporten»planlægning afdriftsvenligt byggeri - en anvisning«. Anvisningen Anvisningen er baseret på rapporten: Planlægning afdriftsvenligt byggeri, udsendt august sikres under hensyn til stram økonomi og ressourcebesparelser. Anvisningen peger på, at den fordelagtigste totale økonomi opnås, når hensynet til den kommende bygningsdrift på samme måde som hensynet til bygningens funktioner integreres i hver af de faser, som byggeriet gennemløber fra ide til virkelighed. Bygningsdriften omfatter især energiog anden forsyning, vedligehold og rengøring, og det er særligt disse tre hovedfaktorer, anvisningen beskæftiger sig med. Emner Anvisningen behandler som nævnt, især de 3 hovedområder af bygningsdriften, omfattende energiforsyning, vedligehold og rengøring. Gennem en planlægning og styring af disse driftsaktiviteter er det målet, at opnå god effektivitet og rimeligt lavt forbrug af ressourcer. Driftsparametre For at opnå driftsvenligt byggeri må man sikre sig, at alle de forhold, der har betydning for driften, indgår i planlægningen, samt at man på alle planlægningsniveauer ved overgang fra en fase til den næste sikrer sig dokumentation for de enkelte driftsparametre. Anvisningen indeholder en række beskrivelser af sammenhænge og problemer, hvis løsning på en afgørende måde har indflydelse på opnåelse af et mere driftsvenligt byggeri. Den henvender sig først og fremmest til de parter, der er medvirkende ved det offentlige byggeri, men det forventes, at den også har værdi ved andre former for byggeri, der er opført, anvendes og forældes under tilsvarende vilkår, som det offentlige byggeri. I planlægningen af fremtidens byggeri vil der i stigende grad blive lagt vægt på, at hensigtsmæssige arbejds-, produktions- og opholdsmiljøer opnås og I forhold til tidligere praksis er den mest karakteristiske forskel, at den økonomiske vurdering af to lige velfungerende løsninger baseres på bedst mulig totaløkonomi, d.v.s. anlægs- og driftsøkonomi under et, og ikke blot anlægsøkonomi. Den totaløkonomiske vurdering vil ofte - men ikke nødvendigvis føre til valg afløsninger, som er dyrere end de sædvanlige i anlægsfasen, men til gengæld, f.eks. i kraft af længere levetid, væsentligt billigere i driftsfasen. Der kan, afhængig af den konkrete byggesags forudsætninger, opstå afvigelser fra denne hovedregel, f.eks. hvis en højere anskaffelsessum skyldes krav om tekniske installationer ud over det sædvanlige. I så fald stiger ofte også driftsudgifterne. Mest nytte pr. krone forudsætter dog stadigvæk, at valget mellem lige velfungerende løsninger baseres på en totaløkonomisk vurdering. Metode Metoden for en sådan planlægning består i at gennemføre denne faseopdelt, således at forskelligartede problemer tages op til behandling og foreløbig beslutning påforudlagte niveauer. Hovedaktiviteter De emner, som særligt er behandlet under den fasedelte planlægning, vedrører først og fremmest følgende forhold: D anlægsfasell organisation og fremgangsmåde D totaløkonomien D fleksibilitet D tilgængelighed D levetider D ydeevne D energiforhold D rum- og bygningsmanualer D driftsprogram og -plan D tilstandsvurdering

3 Parter ;:)r0rsteoelen de nævntt" hj lpemidler er beskrevet mt"d særli henblik på rådglvt'm anvendel e og nyttiggørel se af dillst.. Hjælpemidler r ot"o m rode, som er bt"skrevt't I dilvisningen, foreligger en række værktøjer i form af anvisninger, beregnmgs- og andre modf'uer, checkhlltf'r vedrørende byg.-vareinform ti on m.v. med særlig vægt på forsyning, vedhgt"hold o'\' rengøring. AnvisnIngen indeholder i..uf betisk orden redeglllrelllf'r for di~ hjælpemidler/værktøjer Erfaringer 'v I forbmd ~ ugsfasen peger anvisniniten på bt"tydningen afen velfungerf'nde erf ringjiformiclling Registrering af erfarin r tjener ikke blot til JU termg afde pågældende byggrriers løbt"ndf' driftsaktlvireter, men bør isærlil{ gr cl komme det llf'nt'tc' byggeri tilgodt". Oprette: Vurdere: Oprette: Vurdere: Hovedaktiviteter OVERORDNEDE YDEEVNEKRAV, særligt vedrørende de krav og ønsker, som for bygherren er afgørende i brugsfasen D RIFTSSTRATEGI vedrørende: Energiforsyning RAMME FOR TOTALØKONOMIIKVALI TETSNIVEAU og som forudsætning herfor bygningsanlæggets forventede funktionelle«levetid PROGRAMGRANSKNING, særligt vedrørende ydeevne krav (se programfasen) Bygningsanlæggets FORM og STRUKTUR i relation til: Energiforsyning den/de valgte løsningers indflydelse på WTAL ØKONOMIEN BYGNINGSMANUAL UDFORMNING OG INDBYGNING afkritiske bygningsdele og komponenter m.v. Omfanget afvarmeanlæg OG MEKANISK VENTILATION samt andre eventuelt forekommende tekniske anlæg FORSLAGSGRANSKNING, særligt vedrørende: Energiforsyning de valgte løsningers indflydelse på WTALØKO NOMIEN BUDGET FOR ANLÆG OG DRIFT - tn anl!isnl1lg Kontrollere: KONSTRUKTION OG INSTALLATIONER i detaljer ud fra ydeevne og levetidsomkostninger BYGNINGSMANUAL, særligt vedrørende driftsrelevante oplysninger BUDGET FOR ANLÆG OG DRIFT

4 Model I afsnittet rrwdelfor fasedeit planlagning afdriftsvenligt byggeri redegøres - fra programfasen til og med brugsfasen for, hvorledes funktion, driftshensyn og totaløkonomi integreres i planlægningen. Afsnittet indledes med et skema, som for hver fase angiver fasens hovedaktiviteter i forbindelse med de samarbejdsparter, der bør medvirke, samt endelig en oversigt over de hjælpemidler, der anbefales anvendt. Den del af skemaet, som omfatter hovedaktiviteterne, er vist her. s ød3u3 ~~ Udarbejde: Udarbejde: Kontrollere: Udarbejde: Indhente: Indhente: Indhente: Hovedaktiviteter De specifikke krav til MATERIALER og ANDRE RESSOURCER BYGNINGSMANUAL DRIFTSINSTRUKTIONER, dels vedrørende TEKNISKE ANLÆG, dels vedr. BYG NINGENS ØVRIGE BESTANDDELE omfattende: Overvågning Eftersyn Periodisk tilstandsvurdering Erfaringsformidling BRUGERVEJLEDNING BUDGET FOR ANLÆG OG DRIFT UDBUDSMATERIALE vedrørende VEDLIGE HOLD og RENGØRING, i ønsket omfang tilbud på OVERVÅGNING tilbud på VEDLIGEHOLD tilbud på RENGØRING (den del, som ikke udføres af egne driftsfolk) INDBYGNINGSVILKÅR og UDFORMNING er "lmentligeforudsatningerfor bygningsdelenes driftsudgifter. Illustrationsudsnit fra dispositions- og projektforslagsfasen. Drifrsioslruktionerne omfallcr sædvanligvis de Id.mske- anlæg. men bor udndcs III at omfanc samllis:e bygningsdde mx I drifninstruklionemc bør der i fornødent omfangvae~rderencer lil bvgnmgs-manual og rummanual Opfølge: justere: PROJEKTGRANSKNING (under acceptforhandling) realisering af de KVALITETER, som jf. byggeprogrammet er særligt betydningsfulde for drift og brug (om fornødent) diverse DRIFTSINSTRUKTIO NER og BRUGERVEJLEDNINGER, herunder bygningsmanual og rummanual DriflSinslruktionerne bør omfatte ~riodisk tilslandsvurdering Rengoring " Erfaringsformidling Driftsinslruktioner og brugeryejledninger bør i forbinddsc med ho\'edprojektet udarbejdes på grundlag af delles s~cir.kalioner Om nøeh-cndigt må de justeres i de f0lgt'ndc fa~r rekstudsnit fra hovedprojektfasen. Anvisningen understeger iøvrigt betydningen af, så tidligt som muligt, helst fra og med programfasen, at inddrage driftserfarne personer, samt under planlægningen afden kommende drift tillige de personer, som skal varetage denne. Tilbageføre: OVERVÅGNING EFTERSYN PERIODISK TILSTANDSVURDERING VEDLIGEHOLD RENGØRING ERFARINGSFORMIDLING BUDGEWPFØLGNING 5 ÅRS EFTERSYN ERFARINGER TIL NYT BYGGERI

5 Ol IO HJÆLPEMIDLER ALFABETISK STIKORDSREGISTER Anlægsudgift/driftsudgift, se Økonomi BRUGERVEJLEDNING,. BYGGEVAREINFORMATION. BYGNINGSMANUAL., Driftsbudget, se Kontoplan BYGNINGSUDFORMNING, Analysemodeller. CHECKLISTER, Fase for fase., DRIFTSINSTRUKTIONER Eftersyn, se Tilstandsvurdering ENERGI: Styring af energiforbruget. ERFARINGSFORMIDLING ',,.,,,,,.,. FLEKSIBILITET, Holdbarhed, se Levetider K0N10PLAN. KVALITETSSTYRING ' LEVETIDER: Oversigt over diverse bygningsdele og komponenters levetider. side 35 side 39 side 41 side 43 side 49 side 53 side 55 side 57 side 59 side 61 side 63 side 65 fra afsnittet vedligehold.. bør tages op allerede i forbindelse med programmeringen, og en langtidsplan for vedligeholdet i store træk - bør være en del af det totale driftssystem. Tunge facader Lene facader Vinduer I»dv. døre Indv. overoader Tagdækning ln!lall. i lerrir:n In!(aIL i bygning El i terr~n El i bygning IO år Figur 3: En hovedislandsæutlse ca. 30 år eftu ibrugtagning repræsenterer i deueeksempel i store m-ek ~tyngdepunklet" afsamtlige ievetidel fra afsnittet rengøring... spiller ofte en større rolle for driftsøkonomien end forsyning ol vedligehold. Planlægning af rengøring bør derfor ofres større opmærksomhed end hidtil. O Levetidsomkostninger, se Økonomi TJLSM.GMD REHC.TJLCK. TJD/1'R15 LeverandøfopJysninger. se Byggevareinformarion Nuværdi, se Økonomi RENGØRING, ' TILGÆNGELIGHED ', TILSTANDSVURDERING. Totaløkonomi, se Økonomi VEDLIGEHOLD, Videnformidling, se Litteratur og Erfaringsformidling Årsomkostninger, se Økonomi ØKONOMI, side 73 side 81 side 83 side 85 side 87 side 93 Forholdrt mellem KVALITETSNIVeAU, BELASTNING og ØKONOMI. fra afsnittet levetider... Ved beregning af totaløkonomi er forventet levetid og det for denne forudsatte vedligeholdlrengøring nødvendige elementer. Eksempler Afsnittet hjælpemidler indeholder diverse værktøjer, f.eks. modeller, checklister, oversigter eller anden information vedrørende en række relevante delemner, ordnet alfabetisk. Hjælpemidlerne kan søges både efter fase og efter emne. Eksemplerne i det følgende er hentet fra afsnittet Iy ælpemidler. -=-;,,:,.D riftsvenligt byggeri - en anvisning Anvisningen er med økonomisk støtte fra BUR udarbejdet af: Støttemodtager: P&T's Bygningstjeneste Kalvebod brygge 30, København V nr.: Projektgruppen: Projektgruppen har bestået afen arbejdsgruppe og en følgegruppe. Arbejdsgruppen: Arkitekt m.a.a. Kjeld Nielsen, P&T's Bygningstjeneste (projektleder, bevillingsansvarlig). Arkitekt m.a.a. Per Hansen, Undervisningsministeriets Byggedirektorat. Arkitekt m.a.a. Børge Kjær,~. <~(fagligsekretær). Oversigt over divene bygningsdeles ge'nnemsnitlige levetid YDERVÆGGE Sffi(21) BETON 60!r Eftersyn med 5 ån interval eller mindre og (om nødvendigt) umiddelbart efterfølgende vedligehold. BLANKT MURVÆRK. 60 år Eftersyn med 5 års interval og (om nødvendigt) umiddelbart efterfølgende vedligehold (særligt vedr. fugerne) Følgegruppen: Afdelingsleder Georg Christensen. Statens Byggeforskningsinstitut. Arkitekt m.a.a, Torben Bregenhøj, Ingeniør LeifIngersholm, Boligselskabernes Landsforening. Akademiingeniør. HD, Ib Steen Olsen. Byggestyrelsen. BUR-rapport: 104 sider, ill., pris kr. 70,- inkl. moms ISBN ISSN

6 Planlægningen af driftsvenligt byggeri - aktuelle aktiviteter Anvisningen adskiller sigfra andre beslægtede publikationer vedrørende bygningers driftsproblemer ved at beskrive de aktiviteter; som successivt gennem planlægningens faser kan medvirke til nedbringelse afde kommende driftsudgifter. Anvisningen tager sit udgangspunkt i den omstændighed, at ethvert byggeri er basseret på erfaringer fra tidligere byggeri, forsøg eller afprøvninger. På dette grundlag skabes de forventninger om fremtidige vilkår, som planlægningen forudsætter. De faktiske vilkår hører brugsfasen til, og under denne afsløres de faktiske kvaliteter og de omkostninger, som planlægningen har sigtet på. Registrering af de faktiske vilkår, kvaliteter og levetidsomkostninger i brugsfasen indgår til sin tid i forudsætningerne for planlægning af nyt byggeri. December Anvisningen skal ses som et led i den række af aktiviteter, som i de seneste år er sat i værk for at skabe bedre samordning af anlægs- og driftsaktiviteternt:. Blandt de projekter, som denne anvisning relaterer til, kan nævnes: BUR-rapporten: Drift og vedligehold af boligbyggeri, september 1983, der er resultatet af et tilsvarende BUR-støttet projekt gennemført af Vridsløselille Andelsboligforening, VA, og Kooperativ Byggeindustri, KBI, for Boligselskabernes Landsforening. De kvalitetsstyringsprojekter, som BUR har støttet, hænger også nøje sammen med denne anvisning. Foreløbig er der udsendt 4 rapporter i denne serie: D Kvalitetsstyring i byggeriet - en statusrapport, februar D Kvalitetsstyring i byggeriet - en konferencerapport, august D Kvalitetsstyring i byggeriet - 5 års prøveeftersyn, september D Kvalitetsstyring i byggeriet afprøvning og oplæg til rammesystem, juli Herudover er iværksat en række endnu ikke afsluttede konkrete forsøgsprojekter, hvor der specielt fokuseres på den byggetekniske kvalitet med henblik på at minimere risikoen for byggefejl. Det drejer sig bl.a. om et større almennyttigt boligbyggeri, hvor hovedvægten ligger i programmeringen og i forslags- og projektgranskningen af projektet, samt et offentligt kommunalt byggeri, hvor kvalitetsstyringen videreføres til også at omfatte udbudet og gennemførelsen af projektet. Endelig er iværksat to forsøgsprojekter - det ene i samarbejde med BYG ERFA, det andet i samarbejde med et forsikringsselskab - der vedrører opførelsen af parcelhuse, og som tager sigte på anvendelse af såkaldte skadebegrænsende byggeprincipper med henblik på at minimere risikoen for fejl, skader og senere vedligeholdsproblemer. Af øvrige aktiviteter kan nævnes det arbejde, der fornylig er iværksat i BPS' regie om udarbejdelse af fællesværktøjer for bygningsvedligehold samt det arbejde, der i KVS' regie er udført omkring totaløkonomi og levetidsomkostninger. BUR/Byggeriets Udviklingsråd BUR/Byggeriets Udviklingsråd er oprettet ved lov af19. maj 1971 omfremme afbyggeriets udvikling. B UR har til opgave atfremmeforanstaltninger, der kan øge byggeriets kvalitet og produktivitet samt dets konkurrencedygtighed på et internationalt marked. Som et led i sit arbejde skal BUR bl.a. virkefor, at der gennemføres forsøgs- og udviklingsopgaver afbetydningfor byggeriets udvikling og at resultaterne heraf udbredes og udnyttes. BURyder støtte tilgennemførelse afforsøgsprojekter både i nybyggeriet og inderifor byforrryelsesområdet. BUR-resumeer, der offentliggøres fra afsluttedeforsøg, kanfås gratis ved henvendelse til BUR's sekretariat. BUR-rapporter, der offentliggøresfra afsluttedeforsøg, kan købes i Direktoratetfor Statens Indkøb, Bredgade 20, 1260 København K samt i Byggecentrums Litteraturtjeneste, li!ster Voldgade 94, 1552 København V, tlf og gennem boghandlere. Byggeriets Udviklingsråd, Løngangstræde 37A, DK-1468 København K, telefon: DYVA BOGTRYK-OFFSET GLOSTRU P ISSN

Lavenergihuse for alle

Lavenergihuse for alle o Lavenergznme Dr alle Lavenergihuse for alle ønsket om at indhente praktiske erfaringer med opførelse og drift af lavenergihuse) der er planlagt for og beboet af almindelige brugere) var baggrunden for

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

.RQNOXVLRQ«««««««««««««««««««««««««««

.RQNOXVLRQ««««««««««««««««««««««««««« Totaløkonomi I januar 1998 blev det et krav for tilsagn til alment byggeri, at der blev udført totaløkonomiske vurderinger. I 1999 blev etableret en arbejdsgruppe med det formål at indhente erfaringer

Læs mere

BURresumi. 5 års prøv

BURresumi. 5 års prøv BURresumi 5 års prøv 5 års prøveeftersyn B UR har afsluttet et forsøgsprojekt vedrørende 5-års eftersyn med offentliggørelsen af rapporten 'Kvalitetsstyring i byggeriet - 5 års prøveeftersyn; der indeholder

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 BEDSTE PRAKSIS-MANUAL OM TOTALØKONOMI Resume: Denne Bedste Praksis-manual har til formål at redegøre

Læs mere

Driftsdata -skabt under projektering og udførelse

Driftsdata -skabt under projektering og udførelse Publikation 9 Driftsdata -skabt under projektering og udførelse IT brugere i byggesektoren Under projektering og udførelse skabes der en mængde digitale data i både tekst, tal og grafik. Struktureret rigtigt

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DRIFTSPLAN. Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager. En vejledning for rådgivere og bygherrer JUNI 2002

DRIFTSPLAN. Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager. En vejledning for rådgivere og bygherrer JUNI 2002 JUNI 2002 Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer DRIFTSPLAN Erhvervs- og Boligstyrelsen Grundejernes Investeringsfond Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

Regler for byggeri i Region Syddanmark

Regler for byggeri i Region Syddanmark Regler for byggeri i Region Syddanmark Bygherrepolitik Byggeregulativ Organisering af udvendig bygningsvedligeholdelse Organisering af intern energi- og miljøstyring Senest ajourført den 6. juli 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Bygningskonstruktør uddannelsen

Bygningskonstruktør uddannelsen Bygningskonstruktør uddannelsen SLF/F09 Drift og Vedligehold 6. semester Side 2 Indholdsfortegningse Indholdsfortegningse... 3 Formål... 4 Drift og vedligehold... 4 Drift og vedligehold... 5 Målsætning...

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD Københavns Ejendomme, december 2012 Udgave 1. udgave, december 2012 Københavns Ejendomme Københavns Ejendomme

Læs mere

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~ Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 2.1 Principper 5 2.2 Forvaltningsrevision

Læs mere

Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet

Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Deloitte & Touche Dominia Triarc Arkitekter Landsbyggefonden Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Deloitte og Touche Dominia Triarc Arkitekter Landsbyggefonden

Læs mere

Drift og vedligehold. Implementering af bygningsdrift i alment boligbyggeri. Lena Juul-Jensen

Drift og vedligehold. Implementering af bygningsdrift i alment boligbyggeri. Lena Juul-Jensen Drift og vedligehold Implementering af bygningsdrift i alment boligbyggeri. Titelblad: Titel: Emne: Udgiver: Implementering af bygningsdrift i alment boligbyggeri Drift og vedligehold UCN Porthusgade 1

Læs mere

Levetider af bygningsdele - analyse af målgruppens behov. Kim Haugbølle Birgitte Dela Stang Niels Haldor Bertelsen Morten Hjorslev Hansen

Levetider af bygningsdele - analyse af målgruppens behov. Kim Haugbølle Birgitte Dela Stang Niels Haldor Bertelsen Morten Hjorslev Hansen Levetider af bygningsdele - analyse af målgruppens behov Kim Haugbølle Birgitte Dela Stang Niels Haldor Bertelsen Morten Hjorslev Hansen By og Byg Statens Byggeforskningsinstitut 2003 Titel Levetider af

Læs mere

Totaløkonomiske beregninger i statslig byggevirksomhed VEJLEDNING

Totaløkonomiske beregninger i statslig byggevirksomhed VEJLEDNING Totaløkonomiske beregninger i statslig byggevirksomhed VEJLEDNING By- og Boligministeriet Slotsholmsgade 1 1216 København K. Telefon 33 92 61 00 Telefax: 33 92 61 64 www.bm.dk Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri SBi 2013:09 Kortlægning af bæredygtigt byggeri Kortlægning af bæredygtigt byggeri Harpa Birgisdottir Lone H. Mortensen Klaus Hansen Søren Aggerholm SBi 2013:09 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen V EJLEDNING I K ONTRAKTSTYRING nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen Dette er en foreløbig arbejdskopi, som

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI

KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI Til Dansk Byggeri Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2010 KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI DANSK BYGGERI - KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGSVEDLIGEHOLD 1 Revision

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen i

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen

Læs mere

Sådan fremmes energibesparelser i bygninger - En fokuseret energispareindsats

Sådan fremmes energibesparelser i bygninger - En fokuseret energispareindsats Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Sådan fremmes energibesparelser i bygninger - En fokuseret energispareindsats Juni 2009 Indhold

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

Metode til styring af vedligehold

Metode til styring af vedligehold 4 Metode til styring af vedligehold Forvaltnings Klassifikation Version 2.2 Marts 2013 Indhold side 4.1 Forord 3 4.2 Metode til styring af vedligehold 3 4.3 Processen og aktiviteter 5 A. Grundlag 7 A1

Læs mere