Work-Life Balance. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Work-Life Balance. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005"

Transkript

1 Work-Life Balance Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, april 2006

2 INDLEDNING Denne specialanalyse af Det Danske Ledelsesbarometer 2005 påviser, at hver fjerde danske leder ikke oplever god balance mellem arbejdsliv, Analysen påviser endvidere, at denne ubalance har en klar sammenhæng med jobtilfredsheden, stressniveauet samt tilbøjeligheden til at kigge sig om efter et andet arbejde. Alene af disse grunde er mangel på balance mellem arbejdsliv og familieliv et stort problem. Det er et problem for de pågældende ledere, men også for de pågældende lederes virksomheder, og ansvaret for at forbedre situationen påhviler begge parter. Balance problematikken har større kompleksitet end denne rapport kan rumme, men analysen peger på flere virkemidler, som mange virksomheder umiddelbart kan iværksætte. Det drejer sig om at implementere en familievenlig personalepolitik, og så drejer det sig om at have god kontakt til lederne gennem jævnlig dialog om udviklingen i lederjobbet og om udviklingen i balancen mellem krav og ressourcer. Endelig drejer det sig om klæde lederen rigtigt på til lederjobbet gennem relevant og tidssvarende efteruddannelse i ledelse. Ledernes Hovedorganisation, april 2006

3 INDHOLD INTRODUKTION TIL SPECIALANALYSEN side 3 SAMMENFATNING side 4 PROFIL AF LEDEREN DER IKKE OPLEVER GOD BALANCE MELLEM ARBEJDSLIV, FAMILIELIV OG PRIVATLIV side 5 Lederens baggrund side 5 Lederjobbet side 8 Lederjobbet som livsstil side 11 UBALANCENS KONSEKVENSER side 13 BALANCE - HVORDAN? Side 15 INTRODUKTION TIL ANALYSEN Specialanalysen har sit udspring i Det Danske Ledelsesbarometer , som er Danmarks største undersøgelse af ledere og ledelse i Danmark. Ledelsesbarometret 2005 omfatter 350 spørgsmål besvaret af 1081 ledere, som meget bredt repræsenterer alle danske ledere. Et af de 350 spørgsmål handler om relationen mellem arbejdsliv, familieliv og fritidsliv. Helt konkret har respondenterne på en ja/nej skala markeret for, hvorvidt de oplever, at der er god balance mellem deres arbejdsliv, Specialanalysens metode er en sammenkædning af svarene på dette spørgsmål med andre spørgsmål i Barometerundersøgelsen, som måtte have relevans for beskrivelsen af årsagerne til eller konsekvenserne af manglende balance. Tallene er ikke i sig selv en dokumentation af eventuelle årsags-virkningsrelationer. Ledelsesbarometret viser, at balance mellem arbejdsliv og familieliv påvirkes af forhold i såvel arbejdslivet som familielivet. Denne specialundersøgelse koncentrerer sig primært om sammenfald mellem forhold i arbejdslivet og oplevelsen af balance henholdsvis ubalance. 1 Se 3

4 SAMMENFATNING Hver fjerde danske leder føler ikke, at der er god balance mellem arbejdsliv, familieliv og fritidsliv. Undersøgelsen viser, at den ugentlige arbejdstid er en meget vigtig faktor. Jo flere arbejdstimer på jobbet, derhjemme eller i weekenderne, jo mere markant er oplevelsen af ubalance. Balance er i høj grad et spørgsmål om, hvor meget tid arbejdet tillader, at vi bruger på os selv dvs. på familien og på den personlige fritid. Mange virksomheder udvikler i disse år et fladere ledelseshierarki. Det betyder flere medarbejdere pr. leder samt større beslutningskompleksitet på de tilbageværende ledelsesniveauer. Lederjobbet bliver herved mere spændende, men også mere belastende. Undersøgelsen viser, at 75% af de ledere, som oplever aldrig at have fri fra arbejdet, tilkendegiver, at de ikke har god balance mellem arbejdsliv og familieliv. Men undersøgelsen viser samtidigt, at lederne selv kan være en del af problemet, idet de ledere, der acceptere lederjobbet som en særlig livsstil og som evner at fokusere på en ting ad gangen, er relativt mindre tilbøjelige til at give udtryk for manglende balance mellem arbejdsliv og familieliv. Mangel på balance er et problem for den enkelte og for virksomheden. Mangel på balance er i sig selv en stressfremkaldende faktor, og specielt vigtigt for virksomheden er, at oplevelsen af mangel på balance synes at have et vist sammenfald med jobtilfredsheden og synes at forstærke udviklingen af konkrete planer om at skifte job. Oplevelsen af balance eller ubalance mellem arbejdsliv og familieliv er givetvis meget individuel. Undersøgelsen peger imidlertid på tre generelle forhold, som virksomhederne med fordel kan sætte særlig fokus på. Det drejer sig først og fremmest om implementering af an familievenlig personalepolitik dvs. skabe fleksibilitet i lederens arbejds- og ansættelsesvilkår. Dernæst drejer det sig om at opnå kendskab til eventuelle balanceproblemer, og undersøgelsen viser, at det gøres bedst ved at etablere en løbende dialog mellem chef og leder om udviklingen i lederjobbet. Endelig drejer det sig at udvikle den enkelte leders kompetence, så den matcher de daglige ledelsesudfordringer. Undersøgelsen viser endvidere, at oplevelsen af mangel på balance mellem arbejdsliv og familieliv ikke har markant sammenhæng med lederens baggrund (køn, alder, erfaring, niveau etc.). Det må på det foreliggende grundlag derfor konkluderes, at lederens personlige baggrund ikke synes at være en dominerende årsagsforklaring bag manglende balance mellem arbejdsliv og fritidsliv. 4

5 PROFIL AF LEDEREN DER IKKE HAR GOD BALANCE MELLEM ARBEDSLIV, FAMILIELIV OG PRIVATLIV Lederens baggrund På spørgsmålet om, hvorvidt den enkelte leder oplever, at der er god balance mellem arbejdsliv, familieliv og fritidsliv, svarer knapt hver fjerde leder, at de ikke oplever god balance. Se tabel 1. Tabel 1: Andel af ledere der mener, at der ikke er god balance mellem arbejdsliv, Alle Alle 24 % Kvindelige ledere er generelt lidt mere tilbøjelige end de mandlige ledere til at give udtryk for manglende balance mellem arbejdsliv, Se tabel 2. Tabel 2: Andel af ledere der mener, at der ikke er god balance mellem arbejdsliv, Respondenterne fordelt på køn. Køn Kvinde 28 % Mand 22 % Endnu mindre forskel på oplevelsen af balance synes der at være, når lederne fordeles efter ansættelse i henholdsvis offentlig og privat sektor. Se tabel 3. 2 Tabel 3: Andel af ledere der mener, at der ikke er god balance mellem arbejdsliv, Respondenterne fordelt efter sektor. Sektor Offentlig 26 % Privat 22 % Såfremt tallene i tabel 2 og 3 krydstabuleres indikerer resultatet, at de mandlige ledere i den private sektor i lidt mindre grad end øvrige ledere oplever mangel på balance mellem arbejdsliv og familieliv. 2 Barometrets respondenter fordeler sig med 40% fra den offentlige sektor og 60% fra den private sektor, og af respondenterne i den offentlige sektor udgør de kvindelige ledere 45% mod 16% af respondenterne i den private sektor. 5

6 Almindeligvis er en opstigning i det ledelsesmæssige hierarki ensbetydende med længere arbejdstid. Både på jobbet og derhjemme. Derfor kunne det være en antagelse, at lederens indplacering i ledelseshierarkiet er en vigtig faktor for oplevelsen af ubalance. Denne antagelse kan imidlertid kun delvis bekræftes af tallene. Som vist i nedenstående tabel 4 er der markant forskel i svarene fra nederste ledelsesniveau sammenlignet med de to øvrige niveauer, mens der ikke kan konstateres forskel afhængigt af om lederen er ansat på mellemste eller øverste ledelsesniveau. Tabel 4: Andel af ledere der mener, at der ikke er god balance mellem arbejdsliv, Respondenter fordelt efter ledelsesniveau.(egen tilkendegivelse af ledelsesniveau). Ledelsesniveau Øverste niveau 26 % Mellemste niveau 26 % Nederste niveau 14 % Ovenstående antyder således, at oplevelsen af mangel på balance i væsentligt omfang sker i karriereskiftet fra nederste til mellemste ledelsesniveau, men ikke fra mellemste til øverste ledelsesniveau. Oplevelsen af manglende balance synes kun at have et meget svagt sammenfald med alder. Jævnfør tabel 5 er der en meget lille tendens til at jo højere alderen er, jo mindre er oplevelsen af ubalance. Tabel 5: Andel af ledere der mener, at der ikke er god balance mellem arbejdsliv, Lederens alder Til og med 40 år 25 % Mellem 41 og 50 år 24 % Fra og med 51 år 22 % Umiddelbart må det formodes, at jo højere alder, jo mindre tid skal der afsættes til at deltage i børnenes dagligdag og opvækst være, og jo større erfaring vil man have i at tackle balancemæssige udfordringer. Når denne formodning ikke kan bekræftes af undersøgelsen, kunne en af forklaringerne være, at de forhold, der indgår i den samlede balanceoplevelse med alderen skifter indbyrdes betydning. En antagelse kunne være, at evnen til at skabe balance mellem arbejdsliv og familieliv forbedres jo længere tid man har været leder. Ledelseserfaringen styrker evnen til at prioritere og styrker selvtilliden i de ledelsesmæssige beslutninger. Svarene peger imidlertid på, at bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv først viser sig efter ca. 20 års ledelseserfaring. Jf. tabel 6 er forskellene i markeringerne under alle 6

7 omstændigheder ikke statistiske markante, hvorfor det generelt ikke kan konkluderes, at ledelseserfaringen mindsker oplevelsen af ubalance mellem arbejdsliv og familieliv. Tabel 6: Andel af ledere der mener, at der ikke er god balance mellem arbejdsliv, Respondenter fordelt efter ledelseserfaring. Ledelseserfaring 0 10 år 25 % år 25 % 21 år eller mere 19 % Uddannelse og balance synes at have et vist sammenfald. Størst ubalancen synes at forekomme hos ledere, der sidder i stillinger, som forudsætter en lang videregående uddannelse og mindst ubalance hos ledere, der sidder i stillinger, som ikke forudsætter en videregående teoretisk uddannelse. Se tabel 7. Tabel 7: Andel af ledere der mener, at der ikke er god balance mellem arbejdsliv, Respondenter fordelt efter uddannelse. Lederens uddannelse Ingen eller faglært uddannelse Kort eller mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse 20 % 23 % 28 % 7

8 Lederjobbet Et af Barometrets spørgsmål drejer sig om, hvorvidt lederne oplever god balance mellem arbejdsmængde og aktuel livssituation. Svarene på dette spørgsmål viser, at 70 % af dem, der svarer nej til, at der er god balance mellem deres arbejdsmængde og deres livssituation, også svarer nej til, at der er god balance mellem arbejdslivet, familielivet og privatlivet. Modsat svarer hele 92 % af dem, der svarer ja til, at der er god balance mellem arbejdsmængden og den aktuelle livssituation, at der er god balance mellem arbejdsliv, familieliv og privatliv. På den baggrund kan det ikke overraske, at undersøgelsen viser en meget klar sammenhæng mellem det ugentlige antal arbejdstimer og omfanget af ubalance. Se tabel 8. Det synes hævet over enhver tvivl, at når ledere giver udtryk for, at de ikke oplever god balance mellem arbejdsliv og familieliv, så er det i høj grad et udtryk for, at jobbet lægger beslag på relativt mange af døgnets timer i forhold til det antal timer, der bruges på familielivet og fritidslivet. Tabel 8: Andel af ledere der mener, at der ikke er god balance mellem arbejdsliv, Respondenter fordelt efter ugentlige arbejdstimer. Ugentlige arbejdstimer på jobbet timer 10 % timer 18 % timer 27 % 48 timer eller mere 46 % Knapt halvdelen af de ledere, der har en arbejdsuge på 48 timer eller mere giver således udtryk for, at der ikke er god balance mellem arbejdsliv og familieliv. Dette mønster ændres ikke markant ved en opdeling af på køn. Dog ser det ud til, at ubalancen for mændenes vedkommende stiger markant ved en arbejdsuge på 42 timer, mens markant stigning i ubalancen allerede indtræffer ved 38 timer for kvindernes vedkommende. I logisk forlængelse heraf er der blandt de ledere, der ofte må prioritere arbejdslivet frem for familielivet en markant overrepræsentation af respondenter, der giver udtryk for ubalance mellem arbejdslivet og familielivet. Se tabel 9. 8

9 Tabel 9: Andel af ledere der mener, at der ikke er god balance mellem arbejdsliv, Respondenter fordelt efter prioritering af arbejdet i forhold til familielivet. Prioritering Ja, jeg må ofte prioritere arbejdet frem for familielivet/privatlivet Nej, jeg må ikke ofte prioritere arbejdet frem for familielivet/privatlivet 47 % 7 % På tilsvarende måde ses en markant afsmitning fra omfanget af weekend arbejde til omfanget af ubalance mellem arbejdsliv og familieliv. Se tabel 10. Tabel 10: Andel af ledere der mener, at der ikke er god balance mellem arbejdsliv, Respondenter fordelt efter omfanget af weekend arbejde. Arbejde i weekenden Jeg arbejder ofte i weekenden Jeg arbejder ikke ofte i weekenden 41 % 11 % Lederne giver udtryk for, at mange ugentlige arbejdstimer, mange hjemmearbejdstimer samt weekendarbejde er tæt forbundet med oplevelsen af mangel på balance. Det kan i forlængelse heraf ikke overraske, at ledere, der i høj eller meget høj grad føler, at de mangler tid til det daglige ledelsesarbejde, også i udpræget grad giver udtryk for, at de mangler balance mellem arbejdsliv og familieliv. Se tabel 11. Tabel 11: Andel af ledere der mener, at der ikke er god balance mellem arbejdsliv, Tid til lederjobbet? Jeg oplever slet ikke, at for lidt tid er en barriere for at udøve mit lederjob Jeg oplever kun i ringe eller nogen grad, at for lidt tid er en barriere for at udøve mit lederjob Jeg oplever i høj eller meget høj grad, at for lidt tid er en barriere for at udøve mit lederjob 5 % 18 % 46 % 9

10 Det må generelt antages, at jo flere direkte medarbejdere den pågældende leder har under sig, jo mere tid skal der bruges på den direkte personaleledelse med en deraf følgende afsmitning på den samlede arbejdstid. Nedenstående tabel 12 gengiver sammenhængen mellem antal direkte medarbejdere og oplevelsen af ubalance mellem arbejdsliv og familieliv. Tabellen viser en moderat sammenhæng, og tabellen antyder, at det gør en vis forskel at have meget få direkte medarbejdere, men at det modsat ikke gør megen forskel om man har 15, 25 eller 45 medarbejdere. Tabel 12: Andel af ledere der mener, at der ikke er god balance mellem arbejdsliv, Respondenter fordelt efter antal direkte medarbejdere. Antal direkte medarbejdere 0-5 medarbejdere 19% 6-10 medarbejdere 21% medarbejdere 25% medarbejdere 27% medarbejdere 28% 10

11 Lederjobbet som livsstil Det er almindelig kendt, at lederjobbet af mange karakteriseres som et hektisk og kalejdoskopisk flimmer af opgaver og beslutninger, og som et job, der har tendens til at beslaglægge en stor del af døgnets timer. At blive og være leder er derfor i et vist omfang et spørgsmål om valg af livsstil. I det lys er det ikke overraskende, at størst ubalance mellem arbejdsliv og familieliv, opleves af dem, der ikke mener, at lederjobbet er en livsstil. Se tabel 13. Tabel 13: Andel af ledere der mener, at der ikke er balance mellem arbejdsliv, Lederjobbet som livsstil Det er en livsstil at være leder Det er ikke en livsstil at være leder 16 % 27 % Mange ledere giver udtryk for, at lederjobbet er blevet vanskeligere og, at jobbet er psykisk hårdt og følelsesmæssigt belastende. Fladere organisationsstrukturer komplicerer de ledelsesmæssige beslutninger på alle niveauer, og i en verden med højt forandringstempo gives der ikke nemme løsninger på de ledelsesmæssige udfordringer. Den loyale og ansvarsbevidste leder kan have svært ved mentalt at træde ud af lederrollen og lægge problemerne fra sig. Nedenstående tabel 14 viser, at mangel på balance synes at være en klar konsekvens af denne situation. Tabel 14: Andel af ledere der mener, at der ikke er god balance mellem arbejdsliv, Altid på arbejde Jeg oplever aldrig at have fri 72 % Jeg har ikke oplevelsen af 15 % aldrig at have fri Manglende evne til at fokusere på en ting ad gangen er tæt forbundet med oplevelsen af aldrig at have fri er. Som tabel 15 viser, synes det at fokusere på en ting ad gangen at være en af de veje, som den enkelte leder kan betræde for at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv. 11

12 Tabel 15: Andel af ledere der mener, at der ikke er god balance mellem arbejdsliv, Evnen til at fokusere Jeg er god til at fokusere på én ting ad gangen Jeg er ikke god til at fokusere på én ting ad gangen 14 % 47 % 12

13 UBALANCENS KONSEKVENSER I Ledelsesbarometret er lederne blevet spurgt om i hvilket omfang de generelt er tilfredse med deres lederjob. Der synes at være et ganske tæt sammenfald mellem svarene på dette spørgsmål og oplevelsen af ubalance mellem arbejdsliv og familieliv. Meget tyder således på, at den generelle vurdering af jobtilfredsheden ikke er en isoleret vurdering af jobbet men omfatter tillige samspillet mellem jobbet og tilværelsen i øvrigt. Se tabel 16. Tabel 16: Andel af ledere der tilkendegiver, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres lederjob afhængigt af hvorvidt de oplever god/ikke god balance mellem arbejdsliv og familieliv. Balance Der er god balance mellem mit arbejdsliv, familieliv og fritidsliv Der er ikke god balance mellem mit arbejdsliv, familieliv og fritidsliv Andel tilfredse/ meget tilfredse ledere 74 % 54 % Talrige undersøgelser har dokumenteret, at oplevelsen af stress er nært forbundet med oplevelsen af ubalance mellem krav og ressourcer. Og til resurserne hører arbejdstiden. Det kan på den baggrund således ikke overraske, at der ligeledes er et sammenfald mellem på den ene side oplevelsen af balance mellem arbejdsliv og familieliv og oplevelsen af stress på den anden side. Se tabel 17. Tabel 17: Andel af ledere der tilkendegiver, at de i høj eller meget høj grad føler sig stresset afhængigt af hvorvidt de oplever god/ikke god balance mellem arbejdsliv og familieliv.. Balance Der er god balance mellem mit arbejdsliv, familieliv og fritidsliv Der er ikke god balance mellem mit arbejdsliv, familieliv og fritidsliv Andel i høj/meget høj grad stressede ledere 5 % 35 % 13

14 Kombinationen af mindre generel job tilfredshed og følelsen af stress synes at have markant indvirkning på overvejelserne om at søge nyt job. Se tabel 18. Tabel 18: Andel af ledere der tilkendegiver, at de har konkrete planer om jobskifte afhængigt af hvorvidt de oplever god/ikke god balance mellem arbejdsliv og familieliv. Balance Der er god balance mellem mit arbejdsliv, familieliv og fritidsliv Der er ikke god balance mellem mit arbejdsliv, familieliv og fritidsliv Andel ledere med konkrete planer om jobskifte 17 % 29 % Eller hvis det formuleres det omvendt: 34 % af dem der har konkrete planer om jobskifte har ikke en god balance, mens det samme kun er tilfældet for 21% af dem, der ikke har konkrete planer om jobskifte. 14

15 BALANCE - HVORDAN? Lederjobbet indebærer almindeligvis et relativt stort antal ugentlige arbejdstimer, og som undersøgelsen påviser, vil et stort antal arbejdstimer påvirke oplevelsen af balance mellem arbejdsliv og familie- og fritidsliv. En oplagt mulighed for at mindske disse balanceproblemer er enten at nedsætte den ugentlige arbejdstid eller at sikre, at ansættelses- og arbejdsvilkårene er så fleksible som muligt. Ledelsesbarometret viser i den henseende, at der eksisterer en meget markant sammenhæng mellem på den ene side oplevelsen af, at virksomheden er familievenlig 3 og på den anden side oplevelsen af ubalance mellem arbejdsliv og familieliv. Se tabel 19. Tabel 19: Andel af ledere der mener, at der ikke er god balance mellem arbejdsliv, Familievenlig virksomhed Min virksomhed er familievenlig Min virksomhed er ikke familievenlig 17 % 40 % En nødvendig forudsætning for at virksomhederne engagerer sig i balanceproblematikken er naturligvis kendskab til eventuelle balanceproblemer. I de senere år har formelle udviklingssamtaler mellem chef og leder vundet betydelig indpas som instrument til at afpasse krav og forventninger til lederens kompetenceudvikling, og i mange tilfælde kombineres disse samtaler med samtaler af mere privat eller social art. Der kan i undersøgelsen ikke konstateres en gavnlig balance-effekt af deltagelse i formelle lederudviklingssamtaler. Undersøgelsen viser, at der kun er et svagt sammenfald mellem deltagelse i lederudviklingssamtaler og oplevelsen mindre ubalance mellem arbejdsliv og familieliv. 3 Udtrykket familievenlig skal formentlig forstås som fleksibilitet arbejdstider, fleksibilitet i forbindelse med børns sygdom, mulighed for hjemmearbejde etc. 15

16 Derimod synes løbende dialog med nærmeste chef om udviklingen i lederjobbet at have markant betydning. Se tabel 20. Tabel 20: Andel af ledere der mener, at der ikke er god balance mellem arbejdsliv, Løbende dialog med nærmeste chef Jeg har en løbende dialog med min nærmeste chef om udviklingen i mit lederjob Jeg har ikke en løbende dialog med min nærmeste chef om udviklingen i mit lederjob 18 % 30 % Som tidligere nævnt giver mange ledere udtryk for at lederjobbet er blevet sværere og mere psykisk belastende. Denne oplevelse er sammenfaldende med det synspunkt, at ens efteruddannelse i ledelse er mangelfuld, og derfor vil en relativt større del af de ledere, der finder at deres efteruddannelse i ledelse er mangelfuld, også have en mertilbøjelighed til at give udtryk for manglende balance mellem arbejdsliv og familieliv. Se tabel 21. Tabel 21: Andel af ledere der mener, at der ikke er god balance mellem arbejdsliv, Efteruddannelse i ledelse Min efteruddannelse i ledelse er mangelfuld Min efteruddannelse i ledelse er ikke mangelfuld 28 % 19 % 16

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Den stressede leder Profil af ledere der i høj eller meget høj grad føler sig stressede. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Den stressede leder Profil af ledere der i høj eller meget høj grad føler sig stressede. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Den stressede leder Profil af der i høj eller meget høj grad føler sig stressede Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, januar 2006 INDLEDNING Den stressede leder

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Jobskifte. Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013

Jobskifte. Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013 Jobskifte Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013 Lederne August 2013 JOBSKIFTE 2013 Introduktion Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere, der har konkrete planer eller overvejelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 7 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Indhold. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indhold. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indhold Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser, at 60 pct.

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederne Juni 2013 1 Introduktion Undersøgelsen belyser længden af lederes sommerferie, og i hvilket omfang ledere får holdt den ferie, de er berettiget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7 Indholdsfortegnelse Hovedresultater... 2 Balance mellem arbejde og privatliv... 3 Balance og fleksibilitet... 7 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 9 1 Hovedresultater Knap hver tiende

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder som ledere Indhold: Kvinder som ledere...1 Sammenfatning...2 Kvindelige lederes placering på arbejdsmarkedet...3 Evnen til at lede...5

Læs mere

Ligestilling. Kvinder i Ledelse. Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark. Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012

Ligestilling. Kvinder i Ledelse. Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark. Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012 Ligestilling 1 Kvinder i Ledelse Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012 1 2 Baggrund Politikerne i Region Syddanmark har valgt

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006 det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og familielivet / Oktober 2006 Forord... 1 1. Indledning og sammenfatning... 2 1.2. Sammenfatning... 2 2. Balance mellem arbejde og familie...

Læs mere

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst?

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Fastholdelse Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Svar: Bliv en bedre leder! Rekruttering og fastholdelse af dygtige nøglemedarbejdere er ifølge danske ledere den

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det Danske Ledelsesbarometer Dansk ledelse anno 2005

Det Danske Ledelsesbarometer Dansk ledelse anno 2005 Det Danske Ledelsesbarometer Dansk ledelse anno 2005 Lederne September 2005 27 En af Danmarks mest kendte og brugte teoretikere har været med til at udarbejde Det Danske Ledelsesbarometer 2005. Steen Hildebrandt,

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

Det Danske Ledelsesbarometer 2011

Det Danske Ledelsesbarometer 2011 Det Danske Ledelsesbarometer 2011 DokumentationsRAPPORT Det Danske Ledelsesbarometer Dansk ledelse anno 2011 Dokumentationsrapport Aarhus Universitet Business and Social Sciences Lederne Rapporten kan

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

LEDERKARRIEREN ANNO 2012

LEDERKARRIEREN ANNO 2012 LEDERKARRIEREN ANNO 2012 Juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Resumé side 3 Lederkarrieren i gennemsnit side 6 Efteruddannelse i ledelse side 9 Ledighed side 11 Erfaring som opsagt Årsag til

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Det Danske Ledelsesbarometer 2011. Statusrapport

Det Danske Ledelsesbarometer 2011. Statusrapport Det Danske Ledelsesbarometer 11 Statusrapport Det Danske Ledelsesbarometer Dansk ledelse anno 11 Statusrapport Aarhus University Business and Social Sciences Lederne Rapporten kan downloades via www.ledelsesbarometer.dk

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Kvinder i ledelse Specialanalyse af Det Danske Ledelsesbarometer 2008

Kvinder i ledelse Specialanalyse af Det Danske Ledelsesbarometer 2008 Kvinder i ledelse Specialanalyse af Det Danske Ledelsesbarometer 2008 Ledernes Hovedorganisation, marts 2009 1 Indledning Kvinder i ledelse er et af de mest debatterede ledelsestemaer i dagens Danmark.

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Dansk ledelse anno 2008

Dansk ledelse anno 2008 Dansk ledelse anno 2008 Det Danske Ledelsesbarometer Statusrapport Det Danske Ledelsesbarometer Dansk ledelse anno 2008 Statusrapport Handelshøjskolen, Århus Universitet Ledernes Hovedorganisation Rapporten

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Livsfasepolitik I Region Midtjyllands livsfasepolitik defineres det, at vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere, uanset hvilken

Læs mere

Globalisering af ledelsesarbejdet. Rapport om rammer og vilkår i et job med ledelsesansvar for medarbejdere i udlandet

Globalisering af ledelsesarbejdet. Rapport om rammer og vilkår i et job med ledelsesansvar for medarbejdere i udlandet Globalisering af ledelsesarbejdet Rapport om rammer og vilkår i et job med ledelsesansvar for medarbejdere i udlandet Lederne April 2013 INTRODUKTION TIL UNDERSØGELSEN Lederne har i en lang række undersøgelser

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

Trivsel på arbejdspladsen. Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning på danske virksomheder - anno 2012

Trivsel på arbejdspladsen. Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning på danske virksomheder - anno 2012 Trivsel på arbejdspladsen Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning på danske virksomheder - anno 2012 Lederne September 2012 Indledning Fokus på vigtigheden og værdien af det psykiske arbejdsmiljø har

Læs mere

1 DEFINITION OG METODE 4 2 PROFIL AF DEN KOMMUNALE LEDER 6 4 DEN KOMMUNALE STRUKTURREFORM 14 5 MORGENDAGENS KOMMUNALE LEDERE 18

1 DEFINITION OG METODE 4 2 PROFIL AF DEN KOMMUNALE LEDER 6 4 DEN KOMMUNALE STRUKTURREFORM 14 5 MORGENDAGENS KOMMUNALE LEDERE 18 Summary Den typiske kommunale leder er en mand, ca. 52 år, der arbejder godt 48 timer om ugen og har et betydeligt ansvar for forvaltningens strategi og økonomi, men ikke direkte ansvar for kommunens strategi.

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret 46 45 97,83% 08-09-2014 Trivselsmåling for [] Dimension

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

Det Danske Ledelsesbarometer 2011

Det Danske Ledelsesbarometer 2011 Det Danske Ledelsesbarometer 2011 UDVIKLINGSRAPPORT 2000-2011 Det Danske Ledelsesbarometer Ledere og ledelse i Danmark 2000-2011 Udviklingsrapport Aarhus University, Business and Social Sciences Lederne

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

Arbejdsliv i nyhedsarbejde

Arbejdsliv i nyhedsarbejde Arbejdsliv i nyhedsarbejde CASA & Syddansk Universitet 29. oktober 2008 Signe Pihl-Thingvad, ph.d. studerende Anne Rytter Hansen, CASA Jørgen Møller Christiansen, CASA FORELØBIGE RESULTATER, MÅ IKKE REFERERES

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Personalepolitisk undersøgelse af folkebibliotekarers arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse

Personalepolitisk undersøgelse af folkebibliotekarers arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse Personalepolitisk undersøgelse af folkebibliotekarers arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse - set i forhold til arbejdstilfredshed, rekruttering og fastholdelse Personalepolitisk undersøgelse af folkebibliotekarers

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket:

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 22-09-2014 Sammenlign afdeling: Teknik & Udskrevet d.22 09 2014 09:36 af lobk v.11.0.0.263 1/12 Sammenlign afdeling: Teknik & Antal besvarelser

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Ledelsesstil. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Ledelsesstil. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledelsesstil Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation Maj 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer, og alene

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Rambøll Management Struktur for dagens præsentation

Læs mere

Mødekultur og mødeledelse

Mødekultur og mødeledelse Mødekultur og mødeledelse Lederne Februar 2013 Indledning God ledelse handler i høj grad om kommunikation, og det er vigtigt for såvel den enkelte leder som virksomheden at sætte fokus på, hvorvidt de

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

1: Stress. Februar 2013

1: Stress. Februar 2013 1: Stress Februar 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 1: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdet, herunder stressfaktorer

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt...

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt... 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt bibliotekarer... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Stress og tilbagetrækning...25 God ledelse og tilbagetrækning...26 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning...27 Følelsesmæssige krav...

Stress og tilbagetrækning...25 God ledelse og tilbagetrækning...26 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning...27 Følelsesmæssige krav... 1 Indholdsfortegnelse Ingeniørforeningens psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Karrieresamtaleguide til ledere og chef

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Karrieresamtaleguide til ledere og chef Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Karrieresamtaleguide til ledere og chef En samtaleguide, som I kan bruge, når I skal navigere igennem karrieresamtalen med den erfarne leder senkarrieresamtalen.

Læs mere

Stress og tilbagetrækning... 28 God ledelse og tilbagetrækning... 29 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 30 Følelsesmæssige krav...

Stress og tilbagetrækning... 28 God ledelse og tilbagetrækning... 29 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 30 Følelsesmæssige krav... 1 Indholdsfortegnelse Bibliotekarforbundets psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål

Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål KIC Tabellerne skal ses i forhold til teksten i -rapporten STRESS Akademikernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Skema udsendt til 994 erhvervsaktive

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Resultaterne viser, at ledernes psykiske arbejdsmiljø opleves forskelligt afhængig af hvilket ledelsesniveau, anciennitetskategori

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere