Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde"

Transkript

1 Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1

2 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler og udendørs anlæg Regnskabsaflæggelse Vejledende eksempler på tilskuds- og ikke tilskudsberettigede lokaleudgifter Indplacering i faktorgruppe

3 Hvem kan få tilskud 1. Foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, og som er godkendt af Folkeoplysningsudvalget. For at blive godkendt og tilskudsberettiget skal foreningen opfylde følgende krav: Have formuleret et formål med foreningsdannelsen i vedtægterne Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter loven Have en bestyrelse Være demokratisk opbygget Have aktive medlemmer og mindst 5 betalende medlemmer Som udgangspunkt være åben for alle, der tilslutter sig foreningens formål Være hjemmehørende i Nordfyns Kommune Have en virksomhed der er almennyttig og kontinuerlig. Det skal fremgå af vedtægterne: Hvordan bestyrelsen vælges Antallet af bestyrelsesmedlemmer Foreningens hjemsted Hvem, der kan blive medlem af foreningen Hvem, der har tegningsret for foreningen Hvad, der sker med foreningens eventuelle overskud ved ophør. 3

4 Kursustilskud 1. FORMÅL MED TILSKUD Formålet med dette tilskud er at fastholde og styrke interessen for at være leder og instruktør i det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 2. HVEM YDES TILSKUD TIL Der ydes tilskud til foreninger til udgifter ved ledere og instruktørers deltagelse i kurser inden for folkeoplysende virksomhed. 3. TILSKUDDETS STØRRELSE Tilskuddet fordeles forholdsmæssigt indenfor den afsatte beløbsramme. Tilskuddet udgør normalt 75 % af de dokumenterede udgifter. 4. KURSUSKRAV Kurserne skal have til hensigt at uddanne og dygtiggøre ledere og instruktører, der beskæftiger sig med foreningsvirksomhed og aktiviteter inden for Folkeoplysningslovens område for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 5. BEGRÆNSNINGER Der ydes normalt ikke tilskud til kurser i udlandet. Der ydes ikke tilskud til transportomkostninger. Tilskud gives ikke til personer, der har foreningsvirksomhed/- aktiviteter som hovedbeskæftigelse. Der ydes ikke tilskud til kurser, der koster mindre end 200 kr. pr. deltager. Der ydes normalt ikke tilskud til kurser, der koster mere end kr. pr. deltager. Kurser, der koster mere end kr. pr. deltager, henvises til konkret sagsbehandling. 4

5 6. HVORDAN SØGES TILSKUD Udgiften afholdes i første omgang af foreningen. Der søges en gang årligt på særligt ansøgningsskema, der kan hentes på Nordfyns Kommunes hjemmeside eller i Kultur- og Fritidsafdelingen, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup. 7. INDSENDELSESFRIST Ansøgningsskemaet vedlagt kursusbeskrivelse indsendes til Kultur- og Fritidsafdelingen, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup senest den 1. februar. 8. UDBETALING Ansøgningerne behandles i Folkeoplysningsudvalgets møde i august måned, hvorefter tilskuddet udbetales. 5

6 Medlemsaktivitetstilskud 1. FORMÅL MED TILSKUD Formålet er at yde tilskud til de foreninger, som arrangerer aktiviteter for børn og unge under 25 år. 2. HVEM YDES DER TILSKUD TIL Der ydes tilskud til foreningens aktive medlemmer under 25 år, som deltager i foreningens primære aktivitet mindst 6 gange årligt. For handicappede medlemmer under 25 år, ganges faktoren med 2. Medlemsaktivitetstilskuddet kan aldrig overstige medlemskontingentet. 3. TILSKUDDETS STØRRELSE Tilskuddet fordeles ved brug af faktorberegning, således at 1 faktor = 68 kr. (2013 priser) Såfremt der ikke er tilstrækkelige midler på budgettet, kan faktorbeløbet nedsættes. Aktiviteterne inddeles efter faktor. Den senest besluttede indplacering fremgår af bilag 2. Indplacering i faktorgruppe besluttes i 4. kvartal hvert år på Folkeoplysningsudvalgets møde. 4. HVORDAN SØGES TILSKUD Foreningen anfører medlemstallet for hver aktivitet pr. 31. december året før, på et særligt ansøgningsskema, der kan hentes på Nordfyns Kommunes hjemmeside eller i Kultur- og Fritidsafdelingen, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup. 5. INDSENDELSESFRIST Ansøgningsskemaet indsendes til Kultur- og Fritidsafdelingen, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup senest den 1. februar. 6

7 6. UDBETALING Ansøgningerne behandles i Folkeoplysningsudvalgets møde i august måned, hvorefter tilskuddet udbetales. 7

8 Tilskud til rekvisitter 1. HVEM YDES TILSKUD TIL Der ydes tilskud til foreninger, som udøver frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 2. HVAD KAN DER SØGES OM TILSKUD TIL Der kan søges om tilskud til anskaffelse af rekvisitter, primært til brug for udøvelse af aktiviteter for børn og unge. Der ydes ikke tilskud til rekvisitter, som vurderes værende omfattet af et lejemål. 3. TILSKUDDETS STØRRELSE Tilskuddet fordeles af Folkeoplysningsudvalget inden for den afsatte budgetramme. Der ydes normalt 75 % i tilskud til rekvisitter, der kan betegnes som nødvendige for udøvelsen af aktiviteten. Anskaffelsesprisen skal minimum andrage kr. pr. rekvisit. 4. HVORNÅR SKAL TILSKUDDET SØGES Der skal søges senest den 1. februar. Ansøgningsskema kan hentes på Nordfyns Kommunes hjemmeside eller i Kultur- og Fritidsafdelingen, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup. 5. UDBETALING Ansøgningerne behandles i Folkeoplysningsudvalgets møde i juni måned. For de rekvisitkøb, som er afholdt på bevillingstidspunktet, og hvor der foreligger dokumentation, udbetales tilskuddet i juni måned. Øvrige tilskud udbetales ved foreningens fremsendelse af dokumentation. Indkøb af de bevilgede rekvisitter skal være afsluttet i samme kalenderår, som bevillingen er givet i. 8

9 Fifty-Fifty-puljen 1. FORMÅL MED TILSKUD At bidrage med op til halvdelen af udgifterne til mellemstore vedligeholdelsesopgaver/anlæg/inventar. 2. FORENINGENS EGENBETALING Foreningen skal selv finansiere den del af udgiften, som ikke dækkes af Fifty-Fifty-puljen, enten i almindelig betaling eller gennem egen frivillig arbejdskraft. Værdien af egen arbejdskraft kan højst beregnes til 143 kr. pr. time (2014 priser). 3. I ØVRIGT OMKRING TILSKUDDET Tilskuddet fordeles inden for den af Kommunalbestyrelsen afsatte beløbsramme. 4. HVORDAN SØGES TILSKUDDET Der skal indsendes ansøgning senest den 1. februar. Ansøgningsskema kan hentes på Nordfyns Kommunes hjemmeside eller i Kultur- og Fritidsafdelingen, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup. 5. UDBETALING Ansøgningerne behandles i Folkeoplysningsudvalgets møde i juni måned. Bevilgede tilskud udbetales på baggrund af fremsendt regnskab med dokumentation for afholdte udgifter. Hvis der er bevilget tilskud til egen arbejdskraft, medsendes en specifikation, der viser forbruget af timer pr. arbejdsopgave og pr. person. For de projekter, som er afholdt på bevillingstidspunktet, og hvor ovennævnte dokumentation foreligger, udbetales tilskuddet i juni måned. 9

10 Tilskud til lokaler og udendørs anlæg 1. FORMÅL MED TILSKUD Formålet med dette tilskud er at opfylde Folkeoplysningslovens bestemmelser i kapitel 5, 6 og HVEM YDES DER TILSKUD TIL Der ydes tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger, der tilbyder aktiviteter. 3. HVAD KAN DER SØGES OM TILSKUD TIL Den frivillige folkeoplysende forening kan søge om tilskud til driftsudgifter til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger. (se bilag 1, med vejledende eksempler) vedligeholdelse af baneanlæg o banekridt o banebelysning og el vedrørende udendørsanlæg den årlige tilskudsberettigede udgift til vedligeholdelse af udendørs anlæg kan højest udgøre følgende i 2013 priser: o o o o o ridebaner kr. pr. bane tennisbaner kr. pr. bane go kart baneanlæg kr. golfbaneanlæg 0 kr. hundebaneanlæg kr. Golfklubber: Den årlige tilskudsberettigede lokaleudgift for golfklubber udgør følgende i 2013 priser: o 346 kr. pr. medlem 10

11 Svømmeklubber: Den årlige tilskudsberettigede lokaleudgift for Bogense Svømmeklub udgør følgende i 2013 priser: o kr. pr. time og højest for 500 timer Den årlige tilskudsberettigede lokaleudgift for Svømmeklubben Flipper udgør følgende i 2013 priser: o 844 kr. pr. time og højest for 625 timer Rideklubber: Den årlige tilskudsberettigede lokaleudgift for rideklubber udgør følgende i 2013 priser: Ridehaller: o Grundtilskud: Antal m² x 90 kr. o Variabelt tilskud: Medlemstal x 231 kr. Rytterstue: o Grundtilskud: Antal m² x 90 kr. o Variabelt tilskud: Medlemstal x 51 kr. Udendørs dressurbane m/lys: o Grundtilskud: Antal m² x 6 kr. Udendørs dressurbane u/lys: o Grundtilskud: Antal m² x 3 kr. Udendørs springbane: o Grundtilskud: Antal m² x 3 kr. De satsberegnede udgifter kan ikke overstige de samlede faktiske udgifter. 4. HVAD YDES DER IKKE TILSKUD TIL Der ydes ikke tilskud til leje af udendørs baneanlæg. 11

12 5. TILSKUDDETS STØRRELSE Tilskuddet fordeles inden for den af Kommunalbestyrelsen afsatte beløbsramme. Der ydes 80 % lokaletilskud for børn og unge under 25 år. Der ydes ca. 35 % lokaletilskud for personer over 25 år. Tilskudsprocenten for personer over 25 år kan variere fra år til år, afhængig af de afsatte budgetmidler. Der gives generelt ikke lokaletilskud til nye haller/ridehaller, men ansøgning herom forelægges i hvert enkelt tilfælde Kommunalbestyrelsen. Tilskuddet kan reduceres, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets anvendelse i øvrigt. 6. GEBYR Nordfynshallen - Bogense: Gebyr svarende til egenbetaling i lejede sportshaller. Andre kommunale lokaler uden selvstændig drift: Gebyr svarende til en årlig takst på 100 kr. pr. m 2 fratrukket lokaletilskud efter gældende regler. Kommunale klubhuse med selvstændig drift: Gebyr svarende til de faktiske driftsudgifter inkl. rengøring fratrukket lokaletilskud efter gældende regler. I tilfælde af glasskader på kommunale bygninger, kan foreningens udgift højst udgøre kr. 7. HALTIMEPRISER Timeprisen, hvortil der ydes lokaletilskud, fastsættes for 2013 til 250 kr. Taksten reguleres årligt og fastsættes af Kommunalbestyrelsen ved budgetlægningen. 12

13 8. HVORDAN SØGES TILSKUD Tilskudsberettigede udgifter opgøres for tilskudsåret på et særligt ansøgningsskema, der kan hentes på Nordfyns Kommunes hjemmeside eller i Kultur- og Fritidsafdelingen, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup. 9. INDSENDELSESFRIST Ansøgningsskemaet, vedlagt dokumentation for afholdte udgifter, indsendes til Kultur- og Fritidsafdelingen senest den 1. februar. 10. UDBETALING Ansøgningerne behandles i Folkeoplysningsudvalgets møde i april måned, hvorefter tilskuddet udbetales. 13

14 Regnskabsaflæggelse Afsluttet og revisionspåtegnet årsregnskab skal indsendes til Kultur- og Fritidsafdelingen efter regnskabsårets afslutning. 1. For foreninger, som afholder generalforsamling i perioden 1. november 30. april, er indsendelsesfristen 15. maj. For foreninger, som afholder generalforsamling i perioden 1. maj 31. oktober, er indsendelsesfristen 15. november. Årsregnskabet skal udformes på en sådan måde, at de udgifter, der er søgt tilskud til, fremgår særskilt af regnskabet enten i form af poster i regnskabet eller i form af noter. Årsregnskabet skal være underskrevet af den samlede bestyrelse, samt være revisionspåtegnet. Det reviderede årsregnskab forsynes med påtegning om, at regnskabet er revideret af den af foreningen valgte revisor i overensstemmelse med reglerne. Det skal fremgå af påtegningen, hvorvidt der er forbehold. Eventuelle forbehold skal påføres påtegningen. 14

15 Bilag 1 Vejledende eksempler på tilskuds- og ikke tilskudsberettigede lokaleudgifter: Ansøgning om lokaletilskud (skema) Lejebeløb vedr. haller, lokaler og lejrpladser Drifts- og vedligeholdelsesudgifter: Renter af prioritetsgæld Skatter Afgifter Forsikringer Almindelig og ordinær vedligeholdelse (ikke forbedringer) Tilskudsberettigede udgifter Haller, forsamlingshuse, ridehaller, private lokaler, hytter, grund med klubhus, bowlingbaner Renter og administrationsbidrag på lån, der er anvendt til lokalemæssige formål Ejendomsskat Abonnement på lovpligtig tyverialarm, falckabonnement der vedrører ejendommen, vand, kloak, renovation, renter af kloakbidrag Forsikringer, der vedrører ejendommen Der kan medtages udgifter til almindelig ordinær vedligeholdelse af lokaler og lejrpladser. Der kan kun ydes tilskud til udskiftning/nyanskaffelser, hvis udgiften er mindre end udgiften til reparation IKKE tilskudsberettigede udgifter Entréudgifter, f.eks. billetter til svømmehal, bowlinghal m.v. Udgifter til mad- og drikkevarer. Overnatningsudgifter til campingpladser, vandrehjem m.v. Dommerhonorar og stævnegebyr. Leje af rekvisitter. Leje af udendørs arealer. Lokaleudgifter ved offentlige entrégivende arrangementer. Lokaleudgifter i forbindelse med indtægtsgivende arrangementer. Afdrag på gæld. Rente af alm. kautionslån og kassekreditter. TV- og radiolicens. Fællesantenne. Telefonabonnement og telefonsamtaler. Installering af tyverialarm. Tilslutningsafgifter til f.eks. el, vand, kloak, fjernvarme m.v. Afdrag på kloakbidrag. Om- og nybyggeri/udvidelse af lokalerne. Vedligeholdelse af udendørsanlæg, se dog under afsnittet lokaler og udendørs anlæg i tilskudsreglerne. Snerydning, klipning af hegn m.v. Opvarmning og Udgifter til olie, petroleum, gas, el og brænde, målerleje m.v. belysning Rengøring Udgifter til rengøring, beregnet således: Antal af medlemmer u/25 år vægter med 3. Antal m² af omklædningsrum og baderum med dertil hørende gangarealer vægter med 15

16 2. Antal m² af opholdslokaler, køkken, kiosk og toiletarealer vægter med 1. (beløb pr. vægt 35 kr. i 2013 priser) 16

17 Bilag 2 Indplacering i faktorgruppe Nedenstående skema viser den senest besluttede indplacering i faktorgruppe. Faktor 1: Faktor 2: Andet Badminton Billard Basketball Brevdue Bowling Bridge Go Kart Computer Golf Cykling Judo Gymnastik Sejlsport Hundetræning Svømning Lystfisker Teater Motionscentre Volleyball Skydning Faktor 3: Faktor 4: Ridning Fodbold Spejder Håndbold Tennis 17

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger Tilskud til folkeoplysende foreninger Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende foreninger... 3 Godkendelse som ny forening...

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger Tilskud til folkeoplysende foreninger Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende foreninger... 3 Godkendelse som ny forening...

Læs mere

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 FORENINGSGUIDEN Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 Vedtaget på Sammenlægningsudvalgsmødet den 6. december 2006 Revideret og godkendt

Læs mere

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilskudsordning for Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune Kontaktpersoner i Kultur, Plan og Fritid Else G. Andersen Lise Aslak

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1 FORMÅL Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter, der primært giver børn og unge under 25 år mulighed for at deltage

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Faaborg-MidtfynOrdningen

Faaborg-MidtfynOrdningen Faaborg-MidtfynOrdningen Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem kan få støtte?... 3 Begrænsninger... 3 Ansvar... 3 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I)...4 Formål... 4 Krav til den folkeoplysende

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN Tilskuds- og regnskabsfolder 2015 for foreninger med aktiviteter for børn og unge Indhold

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere