Folketinget Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 21. maj Betænkning. over

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketinget 2002-03. Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 21. maj 2003. Betænkning. over"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 143 Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi (L bilag 17) (Offentligt) Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 21. maj 2003 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med flere love (Implementering af direktivpakken»99-review«) [af videnskabsministeren (Helge Sander)] 1. Ændringsforslag Videnskabsministeren har stillet 42 ændringsforslag til lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 29. januar 2003 og var til 1. behandling den 18. februar Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Udvalget for Videnskab og Teknologi. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 møder. Høring Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og videnskabsministeren sendte den 1. november 2002 dette udkast til udvalget, jf. alm. del bilag 51. Den 28. januar 2003 sendte videnskabsministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 2 skriftlige henvendelser fra ITEK. Videnskabsministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget. Deputationer Endvidere har ITEK mundtligt over for udvalget redegjort for sin holdning til lovforslaget. Spørgsmål Udvalget har stillet 3 spørgsmål til videnskabsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. Efter ønske fra videnskabsministeren har udvalget endvidere modtaget en besvarelse af spørgsmål 3 fra økonomi- og erhvervsministeren. Denne besvarelse er optrykt som bilag 3 til betænkningen.

2 2 Politisk beslutning Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre traf den 9. maj 2003 en beslutning vedrørende maksimalprisreguleringen og udarbejdelse af en konkurrencepakke. Videnskabsministeren har sendt beslutningen til udvalget. Beslutningen er optrykt som bilag 2 til betænkningen. 3. Indstillinger og politiske bemærkninger Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag. Socialdemokratiets, Venstres, Det Konservative Folkepartis, Socialistisk Folkepartis og Det Radikale Venstres medlemmer af udvalget henviser til disse partiers beslutning af 9. maj 2003, som er optrykt som bilag 2 til betænkningen. Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod de stillede ændringsforslag. Enhedslistens medlem af udvalget finder, at lovforslaget handler om at ændre den eksisterende lovgivning, så den kommer i overensstemmelse med EF-direktiverne. Selvfølgelig kan der være fornuft i at få ensartede regler, men konsekvensen kan også, som Forbrugerombudsmanden skriver i sit høringssvar, være en forringelse af de danske forbrugeres retsstilling. Men det er væsentligere for de forenede telepartier i dansk politik at gennemføre EF-direktiver end at tage stilling til forbrugernes retsstilling. Det handler f.eks. om reklam s. I dag er der et undtagelsesfrit forbud i markedsføringsloven mod disse mails. Det forbud mildnes ved gennemførelsen af dette lovforslag, så den erhvervsdrivende i fremtiden kan benytte en kundes mailadresse til at reklamere for sine produkter eller tjenesteydelser. Kort sagt skal vi alle sammen modtage flere reklam s i fremtiden, som om det ikke var slemt nok i forvejen. Enhedslisten stemte imod loven fra 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet og anser ikke dette lovkompleks som nogen stor ændring, men kan se, at tingene trækker i den forkerte retning, og derfor kan Enhedslisten ikke støtte lovforslaget. Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. 4. Ændringsforslag med bemærkninger Ændringsforslag Af videnskabsministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL): Til 1 1) Den under nr. 5 foreslåede 7 b affattes således:

3 3» 7 b. Ved programmeringsgrænseflader for applikationer (API) forstås softwaregrænsefladen mellem applikationer, som radio- og tv-selskaber eller tjenesteudbydere stiller til rådighed, og faciliteterne i set-top-bokse beregnet til tilslutning til tv-apparater eller integrerede digitale tv-apparater, der kan modtage digitale interaktive radio- og tv-tjenester.«[oversættelse af engelsk udtryk] 2) Efter nr. 13 indsættes som nyt nummer:»01. I 19, stk. 1, 2. pkt., ændres»stk. 5 og 7«til:»stk. 5 og 6«.«3) Efter nr. 14 indsættes som nyt nummer:»02. I 19, stk. 3, ændres»stk. 5 og 7«til:»stk. 5 og 6«.«4) Nr. 15 affattes således:»15. 19, stk. 4, affattes således:»stk. 4. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler om, at enkelte forsyningspligtydelser eller delelementer heraf helt eller delvis skal undtages fra kravet om fastsættelse af maksimalpriser på grundlag af regler fastsat i medfør af stk. 5 og 6. Ministeren kan ligeledes fastsætte regler for, på hvilken måde maksimalprisreguleringen på et område genindføres.««[bemyndigelsesbestemmelse til genindførelse af maksimalprisregulering] 5) Efter nr. 17 indsættes som nyt nummer:»03. I 19, stk. 9, der bliver stk. 8, ændres»stk. 8«til:»stk. 7«.«6) Nr. 19 affattes således:»19. 22, stk. 1, nr. 3, affattes således:»3) vilkår fastsat i medfør af 17, stk. 2, eller i medfør af regler udstedt efter 17, stk. 3, eller kontraktvilkår som nævnt i 18, stk. 2, og«.«7) Efter nr. 19 indsættes som nyt nummer:»04. I 22, stk. 1, nr. 4, ændres» 19, stk. 4-7«til:» 19, stk. 4-6«.«8) Nr. 20 affattes således:»20. 22, stk. 2, affattes således:»stk. 2. IT- og Telestyrelsen fører endvidere tilsyn med, 1) at udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, ejere af elektroniske kommunikationsnet og udbydere af betalingstelefoner overholder 13, stk. 1 og 3, 15, stk. 1, og 21, stk. 1, og regler udstedt med hjemmel i 9, 10, 12 og 14 samt 15, stk. 2, 2) at udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester omfattet af 20, stk. 4 og 5, betaler for forsyningspligtbidrag fastsat på finansloven, jf. 20, stk. 6, og

4 4 3) at forpligtelser pålagt i medfør af 21 a og 21 b overholdes.««[konsekvensrettelse og sproglig rettelse] 9) Nr udgår, og i stedet indsættes:»05. I 24 ophæves nr. 2-4, og i stedet indsættes:»2) maksimalpriser fastsat i medfør af 19, stk. 1, og 3) regler udstedt i medfør af 10 og 18.««[Ej påklage til Teleklagenævnet] 10) Efter nr. 26 indsættes som nyt nummer:»06. I 27, stk. 3, ændres»nr. 2-4«til:»nr. 2-4 og 6«.«11) I den under nr. 44 foreslåede affattelse af 51, stk. 2, udgår», jf. dog 76 a«. [Præcisering] 12) I det under nr. 44 foreslåede 51 a, stk. 2, ændres»eller stk. 3«til:»eller 40, stk. 3«. [Præcisering] 13) I det under nr. 44 foreslåede 51 c, stk. 1, nr. 1, ændres»ubundet«til:»ubundtet«. [Korrekturrettelse] 14) I det under nr. 44 foreslåede 51 c, stk. 2, ændres»uanset stk. 1 og 2«til:»uanset stk. 1«. [Korrekturrettelse] 15) Efter nr. 46 indsættes som nyt nummer:»07. I 58, stk. 1, ændres» 55, stk. 1, nr. 1«til:» 51 f, stk. 5, nr. 1«.«16) Nr. 47 affattes således:» affattes således:» 59. IT- og Telestyrelsen kan som alternativ til fastsættelse af regler i medfør af 50 og 57, stk. 5, indgå aftale med udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester og andre relevante brancheaktører om i brancheregi at forhandle og indgå brancheaftaler.««[korrekturrettelse] 17) I den under nr. 52 foreslåede affattelse af 65, stk. 1, nr. 2, ændres»adgang til,«til:»adgang til, eller«. [Præcisering] 18) I den under nr. 54 foreslåede affattelse af 67, stk. 1, ændres»i medfør af 65, stk. 5, beslutter«til:»finder«.

5 5 [Præcisering] 19) Efter nr. 57 indsættes som nyt nummer:»08. I 70, stk. 2, ændres» 42-44«til:» 42 eller 44«.«20) Efter nr. 58 indsættes som nyt nummer:»09. I 70, stk. 3, 1. pkt., ændres» 42-44«til:» 42 eller 44«.«21) Efter nr. 67 indsættes som nyt nummer:»010. I 80 ændres» 67-70«til:» 67, 69 og 70«.«22) I den under nr. 71 foreslåede 83 c ændres i stk. 2 (den indledende tekst)»ske«til:»træffes«, og i stk. 2, nr. 1, ændres» 4«til:» 6«. 23) I det under nr. 72 foreslåede 84 d, stk. 1, ændres» 21 a-21 c«til:» 21 a og 21 b«. [Korrekturrettelse] 24) I det under nr. 72 foreslåede 84 d, stk. 5, ændres»sektorspecifikke«til:»i medfør af denne lov individuelt pålagte«. [Sproglig præcisering] 25) Efter nr. 73 indsættes som nyt nummer:» affattes således:» 90. Bestemmelsen i 44, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed om Radio- og tvnævnets kompetence vedrørende reklamer og sponsorering af programmer finder tilsvarende anvendelse i sager om overholdelse af regler om reklamer m.v. udstedt med hjemmel i nærværende lovs 89, stk. 1.««26) Efter nr. 73 indsættes som nyt nummer:»012. I 95, stk. 3, 2. pkt., ændres» 32, stk. 1-3«til:» 32, stk. 1 og 2«.«27) Efter nr. 73 indsættes som nyt nummer:» , stk. 1, nr. 1, litra c, affattes således:»c) vilkår fastsat i medfør af 17, stk. 2, eller i medfør af regler udstedt efter 17, stk. 3, eller kontraktvilkår som nævnt i 18, stk. 2, og«.«

6 6 28) Efter nr. 73 indsættes som nyt nummer:»014. I 96, stk. 1, nr. 1, litra d, ændres» 19, stk. 4-7«til:» 19, stk. 4-6«.«29) Efter nr. 73 indsættes som nyt nummer:» , stk. 1, nr. 2, udgår. Nr. 3-8 bliver herefter nr. 2-7.«30) Efter nr. 73 indsættes som nyt nummer:»016. I 96, stk. 1, nr. 3, der bliver nr. 2, ændres» 9-12,«til:» 9, 10 og 12«.«31) Efter nr. 74 indsættes som nyt nummer:»017. I 96, stk. 1, nr. 6, der bliver nr. 5, ændres»nr. 1-5«til:»nr. 1-4«.«32) Efter nr. 74 indsættes som nyt nummer:»018. I 96, stk. 1, nr. 8, der bliver nr. 7, ændres»1-7«til:»1-6«.«33) Efter nr. 76 indsættes som nyt nummer:»019. I 100, stk. 3, ændres» 32, stk. 1-3«til:» 32, stk. 1 og 2«.«34) I den under nr. 77 foreslåede affattelse af 101 affattes stk. 1-3 således:»for Teleklagenævnet kan indbringes klager over 1) IT- og Telestyrelsens afgørelser om udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenesters overholdelse af a) 15, stk. 1, 30, stk. 3 og 4, 34, stk. 1, 35, stk. 1-3, 36, stk. 1 og 2, b) regler udstedt med hjemmel i 15, stk. 2, 25, stk. 4, 29, stk. 2 og 3, 30, stk. 2, 34, stk. 2, og 36, stk. 3, og c) vilkår fastsat med hjemmel i regler efter 30, stk. 2, 2) IT- og Telestyrelsens udpegning af forsyningspligtudbydere efter 17, stk. 1, og IT- og Telestyrelsens fastsættelse af vilkår for sådanne udbydere efter 17, stk. 2 og 3, og regler udstedt med hjemmel heri, IT- og Telestyrelsens fastsættelse af maksimalpriser efter 19, stk. 1 og 3-6, og regler udstedt med hjemmel heri, IT- og Telestyrelsens afgørelser efter 20, stk. 1 og 4, om forsyningspligtudbyderens ret til finansiering af dokumenterede underskud og IT- og Telestyrelsens fastsættelse og opkrævning af bidrag til dækning heraf hos udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, jf. 20, stk. 4, 3) IT- og Telestyrelsens afgørelser om udbydere af betalingstelefoners forpligtelser i medfør af 21,

7 7 4) IT- og Telestyrelsens afgørelser vedrørende udbydere med stærk markedsposition i detailleddet, jf. 21 a, 5) IT- og Telestyrelsens afgørelser vedrørende udbydere af faste kredsløb, jf. 21 b, 6) IT- og Telestyrelsens afgørelser efter 35, stk. 1 og 2, og 44, 51, 51 c, 51 g og 76 a, 7) IT- og Telestyrelsens afgørelser om udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, tredjemænd som nævnt i 56, stk. 6, og 58, stk. 5, og ejere af elektroniske kommunikationsnets overholdelse af reglerne i denne lovs afsnit IV, jf. dog 78, stk. 4, og regler fastsat i medfør heraf, 8) IT- og Telestyrelsens afgørelser i medfør af regler udstedt i medfør af 83 a og 83 b og afgørelser efter 83 c og 83 d, 9) IT- og Telestyrelsens afgørelser om udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenesters overholdelse af regler udstedt med hjemmel i 85, 10) IT- og Telestyrelsens afgørelser efter 31 og 92, stk. 2, og efter regler udstedt med hjemmel i 88, 11) IT- og Telestyrelsens afgørelser om opsættende virkning i sager som nævnt i nr. 1-10, jf. bestemmelsen i 110 og regler udstedt med hjemmel heri, 12) IT- og Telestyrelsens afgørelser med hjemmel i anden lovgivning eller regler fastsat i medfør heraf og IT- og Telestyrelsens sagsbehandling i forbindelse med sådanne afgørelser, i det omfang en sådan klageadgang er fastlagt ved lov eller i henhold til lov samt 13) IT- og Telestyrelsens sagsbehandling i forbindelse med afgørelser i sager som nævnt i nr Stk. 2. Teleklagenævnets afgørelser vedrørende klager over de i stk. 1 anførte forhold skal så vidt muligt foreligge senest 3 måneder efter, at de er forelagt for nævnet. Stk. 3. I en afgørelse efter stk. 1 kan indgå et påbud til udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller elektroniske kommunikationstjenester, tredjemænd som nævnt i 56, stk. 6, og 58, stk. 5, ejere af elektroniske kommunikationsnet og udbydere af betalingstelefoner om overholdelse af gældende regler. Påbud kan derudover omfatte påbud om, at forhandlinger om samtrafik skal indledes, påbud om deltagelse i mægling, påbud om igangsætning af samtrafik, påbud om fortsættelse eller genoptagelse af udveksling af samtrafik, påbud om ændringer af vilkår og priser i standardtilbud eller aftaler om samtrafik, påbud om gennemførelse af efterregulering af samtrafikpriser og påbud om opdeling som nævnt i 92, stk. 3, jf. 92, stk. 2.«[Behandling af klager om opsættende virkning i Teleklagenævnet og påklage af afgørelser] 35) I det under nr. 79 foreslåede 106 a, stk. 1, ændres»51«til:»44, 51, 51 c, 51 g«. [Offentliggørelse af afgørelser] 36) Nr. 80 affattes således:»80. I 107, stk. 1 og 2, indsættes efter»udbydere af betalingstelefoner«:», udbydere af adgangsstyringstjenester, indehavere af den industrielle ejendomsret til adgangsstyringsprodukter og -systemer«, og i stk. 1 udgår» 81,«.«37) I den under nr. 81 foreslåede 107 b, stk. 1, 1. pkt., ændres»og af«til:», udbydere af adgangsstyringstjenester, indehavere af den industrielle ejendomsret til adgangsstyringsprodukter og

8 8 -systemer samt«, og i 2. pkt. ændres»udbydere af elektroniske kommunikationsnet og tjenester«til:»parter«. [Overensstemmelse mellem 107 og 107 b] 38) I nr. 8 ændres» 5-6«til:» 5-7«. Til 2 39) Efter nr. 9 indsættes som nyt nummer:»01. I 9 ændres»lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren«til:»lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet«.«til 3 40) Efter nr. 10 indsættes som nyt nummer:»01. I 24, stk. 1, ændres»lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren«til:»lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet«.«til 4 41) Nr. 5 affattes således:»5. I 6 a, stk. 6, der bliver til stk. 7, ændres»stk. 4«til:»stk. 5«og»stk. 2«til:»stk. 3«.«Til 7 42) I stk. 6, 1. pkt., udgår»til IT- og Telestyrelsen«. [Privat teleankenævn forventes oprettet] Bemærkninger Til nr. 1 Ændringsforslaget er fremsat med henblik på at undgå engelske udtryk i danske love. Til nr. 2, 3, 5, 7, 28 og 29 Ændringsforslagene er en konsekvens af lovforslagets 1, nr. 16.

9 9 Til nr. 4 Med ændringsforslaget foreslås tilføjet en ny hjemmel til at fastsætte regler om, hvornår og på hvilken måde maksimalprisreguleringen på et område kan genindføres. Ændringsforslaget er begrundet ud fra et ønske om at skabe mere fleksible regler om helt eller delvis at undtage enkelte forsyningspligtydelser fra maksimalprisregulering. Med ændringsforslaget vil det blive muligt at fastsætte særlige regler om genindførelse af maksimalprisregulering, der supplerer de almindelige prisreguleringsregler. Sådanne regler kan eksempelvis være aktuelle i en situation, hvor det vurderes, at priserne på forsyningspligtydelser på trods af markedssituationen på området udvikler sig til ugunst for forbrugerne, herunder ved geografiske forskelle i prisen på den pågældende forsyningspligtydelse. I sådanne tilfælde kan der være behov for at kunne bemyndige IT- og Telestyrelsen til umiddelbart at træffe afgørelse om forsyningspligtudbyderens maksimalpris på den pågældende forsyningspligtydelse. Der vil være tale om afgørelser, der vil være i kraft, indtil IT- og Telestyrelsen træffer en maksimalprisafgørelse efter de almindelige procedurer fastsat i medfør af reglerne i 19. Det er fortsat en forudsætning for at fjerne maksimalprisregulering af en forsyningspligtydelse, at der er konkurrence på det pågældende marked, som generelt sikrer forbrugerne mulighed for at vælge tilsvarende ydelser fra andre udbydere end forsyningspligtudbyderen til tilsvarende eller lavere priser. Hidtil har der været en forudsætning om, at maksimalpriser alene fjernes,»såfremt der på markedet for den pågældende forsyningspligtydelse er opnået en konkurrencesituation, der i sig selv fører til fortsat faldende priser«. Konkurrence vil ikke altid kunne sikre fortsat faldende priser, medmindre der, f.eks. i kraft af teknologisk udvikling, er faldende omkostninger. Fremover vil der kunne anlægges et bredere syn på konkurrencen, så der ikke alene ses på, om den skaber fortsat faldende priser, men også på andre indikatorer som eksempelvis udviklingen i markedsandele og udbud af servicetilbud, totalløsninger eller andre nye produkter. Forbrugerne sikres mod en ugunstig prisudvikling ved, at den nye bestemmelse som nævnt sikrer mulighed for hurtigt at genindføre prisregulering af forsyningspligtydelser. Ændringsforslaget ændrer ikke muligheden for at fjerne prisreguleringen på nogle forsyningspligtydelser, samtidig med at der med forsyningspligtreglerne indføres f.eks. prisloft på andre forsyningspligtydelser. Til nr. 6 Ændringsforslaget er en konsekvens af lov nr. 420 af 6. juni Til nr. 8 Ændringsforslaget er en konsekvens af lovforslagets 1, nr. 18, og en sproglig rettelse af bestemmelsen i øvrigt. Til nr. 9 Afgørelser om 21 a og 21 b vil kunne påklages til Teleklagenævnet, jf. 101, stk. 1, nr. 4 og 5. Derfor skal sager om overholdelse af forpligtelser pålagt i medfør af 21 a og 21 b ikke kunne henvises til Teleklagenævnet.

10 10 Til nr. 10 Ændringsforslaget er en konsekvens af lovforslagets 1, nr. 26. Til nr. 11 Ændringsforslaget er en præcisering af, at bestemmelsen ikke retter sig mod parter med stærk markedsposition. Til nr. 12 Ændringsforslaget er en præcisering af, at henvisningen til stk. 3 er til 40, stk. 3. Ændringsforslaget er en korrekturrettelse. Til nr. 13 Ændringsforslaget er en korrekturrettelse. Til nr. 14 Til nr. 15 Ændringsforslaget er en konsekvens af lovforslagets 1, nr. 45. Ændringsforslaget er en korrekturrettelse. Til nr. 16 Ændringsforslaget er en præcisering. Til nr. 17 Til nr. 18 Ændringsforslaget er en præcisering af, at der ikke er tale om en afgørelse, jf. bemærkningerne til 1, nr. 54, i lovforslaget. Til nr. 19 og 20 Ændringsforslagene er en konsekvens af lovforslagets 1, nr. 40. Til nr. 21 Ændringsforslaget er en konsekvens af lovforslagets 1, nr. 55. Til nr. 22 Ændringsforslaget er en konsekvens af en ændring af lov nr af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed og en korrekturrettelse af bestemmelsen i øvrigt.

11 11 Ændringsforslaget er en korrekturrettelse. Til nr. 23 Til nr. 24 Ændringsforslaget skal sikre, at det alene er individuelt pålagte forpligtelser, der fjernes, når ITog Telestyrelsens markedsanalyser i medfør af loven giver grundlag for det. Til nr. 25 Ændringsforslaget er en konsekvens af en ændring af lov nr af 20. december 2000 om radio- og fjernsynsvirksomhed. Til nr. 26 og 33 Ændringsforslagene er en konsekvens af lovforslagets 1, nr. 28. Til nr. 27 Ændringsforslaget er en konsekvens af lovforslagets 1, nr. 13. Til nr. 30 Ændringsforslaget er en konsekvens af lovforslagets 1, nr. 8. Til nr. 31 og 32 Ændringsforslagene er en konsekvens af, at 96, stk. 1, nr. 2, foreslås at udgå, jf. ændringsforslag nr. 29. Til nr. 34 Ændringsforslaget skal sikre, at IT- og Telestyrelsens afgørelser efter 44, 51 c og 51 g kan påklages til Teleklagenævnet. Endvidere er det sikret, at Teleklagenævnet fortsat har mulighed for at behandle klager over IT- og Telestyrelsens afgørelser om opsættende virkning jf. bestemmelsen i 110 og regler udstedt med hjemmel heri. Endelig er der foretaget enkelte korrekturrettelser. Til nr. 35 Ændringsforslaget skal sikre, at også IT- og Telestyrelsens afgørelser efter 44, 51 c og 51 g offentliggøres. Til nr. 36 Ændringsforslaget er en konsekvens af lovforslagets 1, nr. 68. Til nr. 37 Ændringsforslaget sikrer overensstemmelse mellem 107 og 107 b.

12 12 Til nr. 38 Ændringsforslaget skal sikre ensartet terminologi i lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål. Til nr. 39 og 40 Ændringsforslagene er en konsekvens af en tidligere ophævelse af lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren, der er erstattet af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. Til nr. 41 Ændringsforslaget er en konsekvens af lovforslagets 4, nr. 1. Til nr. 42 Ændringsforslaget er en konsekvens af, at der i brancheregi forventes etableret et privat teleankenævn. Såfremt nævnet etableres, vil nogle klager således skulle indgives til det private teleankenævn og ikke til IT- og Telestyrelsen. Gitte Lillelund Bech (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Tina Nedergaard (V) Hanne Severinsen (V) fmd. Jesper Langballe (DF) Søren Krarup (DF) Pia Christmas-Møller (KF) Carina Christensen (KF) Bodil Kornbek (KRF) Jytte Wittrock (S) Lene Jensen (S) Pernille Blach Hansen (S) Thomas Adelskov (S) nfmd. Torben Hansen (S) Anne Grete Holmsgaard (SF) Marianne Jelved (RV) Pernille Rosenkrantz-Theil (EL) Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget. Folketingets sammensætning Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 56 * Enhedslisten (EL) 4 Socialdemokratiet (S) 52 Kristeligt Folkeparti (KRF) 4 Dansk Folkeparti (DF) 22 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 Det Konservative Folkeparti (KF) 16 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Socialistisk Folkeparti (SF) 12 Siumut (SIU) 1 Det Radikale Venstre (RV) 9 Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1 * Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

13 13 Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 143 Bilagsnr. Titel 1 Høringssvar og høringsnotat fra videnskabsministeren 2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 3 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 4 Henvendelse af 24/2-03 fra ITEK 5 Spm. 1 om kommentar til henvendelse af 24/2-03 fra ITEK, til videnskabsministeren 6 Svar på spm. 1 om kommentar til henvendelse af 24/2-03 fra ITEK, fra videnskabsministeren 7 Henvendelse af 18/3-03 fra ITEK 8 Spm. 2 om kommentar til henvendelse af 18/3-03 fra ITEK, til videnskabsministeren 9 Svar på spm. 2 om kommentar til henvendelse af 18/3-03 fra ITEK, fra videnskabsministeren 10 Spm. 3 om den del af lovforslaget, som ændrer ved markedsføringsloven, jf. lovforslagets 4, nr. 1, til videnskabsministeren 11 Svar på spm. 3 om den del af lovforslaget, som ændrer ved markedsføringsloven, jf. lovforslagets 4, nr. 1, fra videnskabsministeren 12 Ændringsforslag fra videnskabsministeren 13 Svar på spm. 3 om den del af lovforslaget, som ændrer ved markedsføringsloven, jf. lovforslagets 4, nr. 1, fra økonomi- og erhvervsministeren udkast til betænkning udkast til betænkning 16 Kopi til orientering af beslutningen mellem regeringen og Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre vedrørende maksimalprisreguleringen og udarbejdelse af en konkurrencepakke, fra videnskabsministeren

14 14 Bilag 2 Beslutning af 9. maj 2003 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre vedrørende maksimalprisreguleringen og udarbejdelse af en konkurrencepakke Beslutningen er optrykt efter ønske fra S, V, KF, SF og RV. Forligspartierne har noteret sig indholdet af IT- og Telestyrelsens telekonkurrenceredegørelse 2003 og de bagvedliggende analyser m.v. Forligspartierne har særligt, hvad angår maksimalprisreguleringen på forsyningspligtområdet, noteret sig generel opbakning, herunder fra Forbrugerrådet, til at fjerne den påtvungne prisreduktion på minuttaksterne. Forligspartierne har i øvrigt særligt noteret sig redegørelsens analyser og anbefalinger med henblik på at styrke konkurrencen særligt på ADSL-området. Der er således politisk enighed om: - At der skal være øget fokus på både bedst og billigst. Derfor ændres bemærkninger til lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. I sig selv er den årlige påtvungne prisreduktion (maksimalprisreguleringen) ikke nok til at fremme konkurrencesituationen. - At den årlige påtvungne prisreduktion af minuttaksten på indlandstrafikken ophæves hurtigst muligt. - At oprettelsesafgift, flytteafgift, abonnementsprisen og opkaldsafgiften fastfryses midlertidigt. - At udviklingen efter tilbagerulningen følges løbende med mulighed for at træffe de nødvendige beslutninger, der fremmer de telepolitiske målsætninger. - At der på baggrund af anbefalingerne i IT- og Telestyrelsens telekonkurrenceredegørelse er grundlag for at udarbejde en konkurrencepakke, der særligt skal styrke konkurrencen på ADSLmarkedet. Konkurrencepakken skal: - Skabe lige muligheder for TDC og konkurrenterne i udnyttelsen af TDC s nye samtrafikprodukter, så TDC ikke sikrer sig selv markedsfordele - Præcisere reglen om ikke-diskrimination, så den harmonerer bedre med den seneste markedsudvikling særligt på ADSL - Tilstræbe at telefonkunder får en reduktion på det almindelige telefonabonnement, hvis de også har abonnement på ADSL Endvidere: - Gennem forhandling med TDC tilstræbes en udbygning af ADSL-dækningen fra 95 til 98 pct. - ATM-nettet gøres til samtrafikprodukt - Gebyr for ADSL-undersøgelse og annulleringsgebyr som følge af manglende ledig rå kobber fjernes - Etablere gør-det-selv løsninger bredt på ADSL-området - Smidiggøre kundeskift mellem ADSL- og/eller ADSL-udbydere på basis af analysearbejde og eventuel indgåelse af aftale i brancheregi (TI) - IT- og Telestyrelsen etablerer et dialogforum mellem TDC og øvrige ADSL-udbydere med kvartalsvise møder for at lette samarbejdet Endelig er der enighed om, at der iværksættes:

15 15 - En analyse i samarbejde med branchen om TDC s standardtilbud på ADSL - Etablering af teleforum om reguleringens praktiske effekt - Udarbejdelse af en elektronisk kommenteret samtrafiklov med henblik på at skabe større gennemsigtighed - Opstille mål for kvalitetsmåling i teleprodukterne. Dele af konkurrencepakken kan umiddelbart sættes i værk, mens andre dele og nærmere indhold fastlægges endeligt efter høringen over telekonkurrenceredegørelsen samt i dialog og forhandling med branchen. Forligskredsen er enige om at mødes i august med henblik på at følge op på såvel høringsrunden som forhandlingerne med TDC.

16 16 Bilag 3 Et af udvalgets spørgsmål og økonomi- og erhvervsministerens svar herpå Spørgsmålet og svaret er optrykt efter ønske fra SF. Spørgsmål 3: I forbindelse med lovforslagets 4, nr. 1, ønskes følgende oplyst: a) Kan ministeren bekræfte, at alene en handel via Internettet er at ligestille med, at en erhvervsdrivende fra en kunde har modtaget dennes elektroniske adresse? For at en erhvervsdrivende kan benytte undtagelsen i den foreslåede 6 a, stk. 2, skal kunden selv oplyse sin elektroniske adresse til den erhvervsdrivende. Dette kan f.eks. ske ved, at kunden giver oplysningerne på den erhvervsdrivendes hjemmeside eller ved at udfylde en fysisk blanket i den erhvervsdrivendes butik i forbindelse med et salg. Bestemmelsen kræver således ikke, at den elektroniske adresse skal være modtaget via handel på nettet. Uanset hvilken fremgangsmåde den erhvervsdrivende vælger, skal det pågældende medium imidlertid på en klar og utvetydig måde give kunden mulighed for med det samme at frabede sig fremtidig reklame via elektronisk post f.eks. i form af , SMS og MMS. Muligheden for at melde fra skal ligeledes fremgå af alle fremtidige henvendelser fra den erhvervsdrivende til den elektroniske adresse. Den nævnte fremgangs-måde skal således følges, både når kunden opgiver sit mobiltelefonnummer og sin adresse. b) Hvilke klagemuligheder har en kunde, hvis en erhvervsdrivende via Internettet ikke allerede ved selve handelen gør det let for kunden at frabede sig fremtidigt markedsføringsmateriale, og hvorledes forventes den foreslåede bestemmelse at belaste eventuelle klageinstanser økonomisk? Såfremt en sælger ikke allerede ved selve handlen lever op til betingelserne i den foreslåede stk. 2 og gør det let for en kunde at frabede sig fremtidigt markedsføringsmateriale, kan kunden rette henvendelse til sælgeren eller sælgerens internetudbyder og gøre opmærksom på problemet. Endvidere kan kunden klage til Forbrugerombudsmanden, som varetager det generelle tilsyn med de erhvervsdrivendes markedsføring på nettet, ved at sende en mail til Såfremt klagen giver anledning hertil, kan Forbrugerombudsmanden tage det register af virkemidler i anvendelse, som er indeholdt i markedsføringsloven. Da bestemmelsen er strafbelagt, har kunden også mulighed for at indgive en politianmeldelse for overtrædelse af bestemmelsen. Forbrugerombudsmanden har oplyst, at han via modtager ca klager om måneden over uanmodet elektronisk post. Indførelsen af den foreslåede stk. 2 forventes ikke i sig selv at medføre en stigning i antallet af klager, idet internettets særlige natur medfører, at der under

17 17 alle omstændigheder må forventes et betydeligt antal klager over spam. Det kan således være vanskeligt at dæmme op for useriøse netbutikker etableret uden for EU. Bekæmpelse af ulovlig spam på internettet er ikke alene en myndighedsopgave, men må ske i dialog og samarbejde med virksomhederne. Det er f.eks. vigtigt, at internetudbyderne udvikler filtre til bedre beskyttelse mod uanmodede s. c) Hvordan er sikres det, at en kunde, der benytter sin ret til at tilbagelevere varen og dermed annullere handlen, ikke kommer til at modtage uønsket markedsføringsmateriale? Kundens anvendelse af fortrydelsesretten har ikke den virkning, at sælgeren ikke fremover må sende markedsføringsmateriale til den elektroniske adresse. Efter stk. 2 kan kunden imidlertid undgå fremtidig fremsendelse af markedsføringsmateriale ved selv at rette henvendelse til den erhvervsdrivende eller give meddelelse herom næste gang den erhvervsdrivende fremsender markedsføringsmateriale via elektronisk post f.els. , SMS eller MMS. Adgangen til at melde fra skal være let og uden omkostninger for kunden. d) Indebærer begrebet»salg af en vare«, at der skal være overført penge, eller gælder den foreslåede ændring også gratis varer? Når kunden på eget initiativ selv går ind på en erhvervsdrivendes hjemmeside og oplyser sin elektroniske adresse for at opnå en gratis gave, foreligger der ikke et salg efter stk. 2. Den erhvervsdrivende vil derfor ikke efterfølgende kunne benytte den elektroniske adresse til fremsendelse af markedsføringsmateriale. e) Hvordan kan en erhvervsdrivende vide, om en elektronisk adresse er afgivet af indehaveren eller af en anden person? Den erhvervsdrivende kan aldrig være helt sikker på om en adresse er afgivet elektronisk af indehaveren eller en anden person. Sikkerheden er størst, når der anvendes digital signatur, pinkode eller lignende. I praksis er problemet ikke stort, når det drejer sig om almindelig nethandel. Her skal kunden bl.a. opgive navn og adresse, betalingskortnummer m.m. Den erhvervsdrivende har derfor gode muligheder for at kontrollere, om kunden er ejer af den pågældende adresse. I andre situationer er det op til virksomhederne selv at sikre sig ved at træffe nødvendige forholdsregler. f) Er ministeren enig i, at»tjenesteydelsesgrupper«, jf. de specielle bemærkninger til lovforslagets 4, nr. 1, er så bred en formulering, at det uden videre kan dække f.eks. elektronik, fødevarer, beklædning m.v., og at der dermed reelt er en meget svag begrænsning i, hvad en erhvervsdrivende efterfølgende kan markedsføre elektronisk overfor den enkelte kunde? 6 a, stk. 2, gennemfører artikel 13, stk. 2, i direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation og skal fortolkes i overensstemmelse med direktivbestemmelsen. Af artikel 13, stk.

18 18 2 fremgår, at den erhvervsdrivende kan anvende de elektroniske adresseoplysninger til direkte markedsføring af sine egne»tilsvarende«produkter eller tjenesteydelser. Der er derfor tale om en snæver undtagelse til forbudet mod uanmodede henvendelser ved brug af elektronisk post i markedsføringslovens 6 a, stk. 1. F.eks. vil elektronik således udgøre en for bred undtagelse i forhold til direktivet, da en barbermaskine og et fjernsyn, som begge indeholder elektronik, ikke kan siges at være tilsvarende produkter endsige tilhøre samme produktgruppe. Det bemærkes, at spørgsmålet, om hvornår der er tale om et»tilsvarende«produkt, i sidste instans henhører under domstolene. g) Hvad kan en kunde foretage sig, hvis vedkommende modtager markedsføringsmateriale, der bryder lovforslagets formulering om»egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser«? Kunden vil kunne benytte sig af sin adgang til at bringe den erhvervsdrivendes henvendelser til ophør. Der henvises til besvarelserne af spørgsmål a og b. h) Hvilke sanktionsmuligheder er der over for en erhvervsdrivende, der ikke respekterer en kundes framelding via CPR-registret? Fremgangsmåden hvorefter kunder kan melde reklamer fra via Det Centrale Personregister finder ikke anvendelse på elektronisk post, jf. markedsføringslovens 6 a, stk. 2. Kunden må derfor benytte sig af sin adgang til straks at melde fra overfor den erhvervsdrivende i forbindelse med afgivelsen af den elektroniske adresse eller på et senere tidspunkt. Der henvises til besvarelsen af spørgsmål a. i) Har ministeriet nogen viden om hvor mange forbrugere, der kender muligheden for at framelde sig reklamer via CPR- registeret? Ministeriet har ingen viden om, hvor mange der kender til muligheden for at framelde sig via Det Centrale Personregister. Som det fremgår af besvarelsen af spørgsmål h har denne registrering imidlertid ingen betydning i relation til modtagelse af elektronisk post. j) Er ovenstående framelding tidsbegrænset, eller kan en forbruger nøjes med at bede om framelding en gang? Hverken kundens framelding i henhold til den foreslåede 6 a, stk. 2, eller registrering af kundens framelding i Det Centrale Personregister er tidsbegrænset.

Betænkning. Forslag til lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Betænkning. Forslag til lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 2010/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 10. februar 2011 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) L 165 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 1. juni

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2007/2 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. april 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning.

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning. 2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning.

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning. 2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder 2014/1 BTL 150 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 70 - Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. januar 2006 2. udkast (Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren) Betænkning

Læs mere

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning.

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning. 2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven Kulturudvalget L 38 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 38 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 1. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Flere

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Højteknologifonden

Betænkning. Forslag til lov om Højteknologifonden Udvalget for Videnskab og Teknologi L 2 - Bilag 5 Offentlig Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 0. december 2004 2. udkast (Indstilling

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler 2012/1 BTL 97 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform Retsudvalget 2009-10 L 28 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 10. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om offentligt hasardspil

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 16 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra LA om deling af lovforslaget og ændringsforslag S og SF) Betænkning

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 121 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 2010/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

retsinformation.dk /1 BTL 103 og L 104 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

retsinformation.dk /1 BTL 103 og L 104 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 6 2009/1 BTL 103 og L 104 Offentliggørelsesdato: 21-04-2010 Folketinget Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 14. april

Læs mere

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over Til lovforslag nr. L 149 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 92 - Bilag 5 Offentlig Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 47 - Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 26. januar 2006 Betænkning over Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december Betænkning.

2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december Betænkning. 2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning.

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning. 2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning.

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. 2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 2016/1 BTL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 22. november 2016 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet 2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 20. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)]

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)] Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 28 Offentligt Til lovforslag nr. L 196 Folketinget 2006-07 Tillægsbetænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 29. maj 2007 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte)

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte) 2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 10. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. maj 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 Socialudvalget (2. samling) L 5 - Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 3. udkast

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 2009/1 BTL 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 L 87 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension Til lovforslag nr. L 72 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart 2010/1 BTL 152 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 12. april 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning.

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning. 2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2010/1 BTL 19 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 24. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til postlov

Betænkning. Forslag til postlov 2010/1 BTL 44 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til postlov [af transportministeren

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj Betænkning. over Erhvervsudvalget (2. samling) L 45 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj 2005 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over Sundhedsudvalget L 169 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 169 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2016/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 8. december 2016 Betænkning over Forslag

Læs mere

2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Betænkning. over. [af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)]

2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Betænkning. over. [af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)] 2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 26. februar 2013 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010. over Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

2007/2 BTL 51 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 7. februar Betænkning.

2007/2 BTL 51 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 7. februar Betænkning. 2007/2 BTL 51 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 7. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning.

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning. 2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven,

Læs mere

2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Betænkning. over. [af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen)]

2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Betænkning. over. [af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen)] 2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 2. december 2014 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts Betænkning.

2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts Betænkning. 2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om teknologioverførsel m.v. ved

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service 2011/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 10. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven. Kulturudvalget 2009-10 L 93 Bilag 20 Offentligt Til lovforslag nr. L 93 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 0. april 2010 2. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts Betænkning.

2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts Betænkning. 2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts 2016 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller)

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller) 2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om knive og blankvåben m.v.

Betænkning. Forslag til lov om knive og blankvåben m.v. 2015/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 14. april 2016 Betænkning over Forslag til lov om knive og blankvåben

Læs mere

Kulturudvalget L 64 - Bilag 8 Offentligt. Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 0. december udkast. Betænkning. over

Kulturudvalget L 64 - Bilag 8 Offentligt. Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 0. december udkast. Betænkning. over Kulturudvalget L 64 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 64 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 0. december 2006 2. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold

Betænkning. Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold 2016/1 BTL 178 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 4. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Statens Istjeneste

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Statens Istjeneste Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Statens Istjeneste (Nyordning af Statens Istjeneste

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 98 - Bilag 7 O Til lovforslag nr. L 98 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart 2015/1 BTL 132 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 24. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 12 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning.

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning. 2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over 2013/1 BTL 63 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december 2013

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om net- og informationssikkerhed

Betænkning. Forslag til lov om net- og informationssikkerhed Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 19. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om net- og informationssikkerhed [af forsvarsministeren (Peter Christensen)]

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Socialudvalget 2009-10 L 35 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 0. november 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere Til lovforslag nr. L 151 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 16. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om finansielle rådgivere [af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 158 - Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 BTL 26 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 11. december Betænkning. over

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 11. december Betænkning. over Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 11. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter, designloven, varemærkeloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri og heste- og hundevæddemål

Betænkning. Forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri og heste- og hundevæddemål 2009/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om udlodning af overskud

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning.

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning. 2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2016/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 25. april 2017 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10. 1. udkast. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10. 1. udkast. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 130 Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2008/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning. over

2008/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning. over 2008/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 6. maj 2009 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven 2009/1 BTL 89 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 19. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød. Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød. Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød 1. Udvalgsarbejdet

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning Til lovforslag nr. L 128 Folketinget 2010-11 Tillægsbetænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 28. april 2011 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om planlægning (Revision

Læs mere

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven 2008/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 2. april 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af navneloven

Læs mere