Velkommen til. Studentergaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til. Studentergaarden"

Transkript

1 Velkommen til Studentergaarden

2

3 KÆRE GÅRDBOER Vi håber, at denne pjece vil være dig til hjælp ved de formelle og praktiske problemer, der kan opstå, når man flytter ind et nyt sted. Vi håber, at du vil kunne få nytte af de praktiske oplysninger, men også, at du vil fatte interesse for Studentergården og give dit bidrag til, at kollegiet fortsat bliver et rart sted at bo. Pjecen oplyser samtidig om de ordensregler, der gælder på Studentergården. Hvis der så stadig skulle være nogle uafklarede spørgsmål, når du har læst pjecen igennem, så henvend dig til dine nye naboer, eforen, portneren eller et medlem af gårdstyret. De vil alle gerne hjælpe dig. I øvrigt er det en god ide at gemme pjecen, da den indeholder oplysninger du senere kan få brug for. INDHOLD Lidt om gårdens historie 2 Kollegiets ledelse...6 Administrative oplysninger 8 Praktiske oplysninger Kælderplan Kære gårdboer & Indhold 1

4 LIDT OM GÅRDENS HISTORIE Studentergården er et af de unge gamle kollegier. Det er bygget i De første kollegianere flyttede ind 1. september 1923 og 15. oktober samme år indviedes kollegiet. Forhistorien går tilbage til de sidste år af 1. Verdenskrig, hvor ideen om en "ny betalingsregens" første gang fremsattes, og i 1920 sendte universitetets rektor et fortroligt brev til en række betydningsfulde og velhavende borgere med bøn om støtte til kollegiets opførelse. Hundrede bidrag á kr. (i vore dage svarende til ca kr.) ville dække byggeomkostningerne og endda give dækning for monteringsudgifter på kr. samt 20 friboliger. Københavns kommune skænkede grunden. Universitetets rektor professor dr.med. Thorkild Rovsing var ikke blot pennefører for andres ideer. Han var selv dybt engageret i kollegiets oprettelse og havde på forhånd sikret sig kongens økonomiske støtte. I februar 1922 kunne grundstenen nedlægges og selve byggeriet, som sagt, indvies i Lidt om gårdens historie

5 Det blev en celeber begivenhed. I spidsen for en lang række honoratiores overværede Christian den tiende begivenheden, der blev afsunget kantater, og københavneraviserne havde næste dag ryddet forsiden til en omtale af højtideligheden. Der var også noget at fejre. Ikke blot formodedes studenter den gang endnu at være herrer i åndernes rige og dermed at stå Vor Herre så nær, som det nu kunne lade sig gøre, men landet havde også fået sit mest moderne og hidtil største kollegium. Der var skabt plads til hundrede studenter og således gode muligheder for at imødekomme de øgede kapacitetskrav, som landets endnu eneste universitet stod overfor efter Sønderjyllands genforening. Studentergårdens organisation og holdning lagde sig tæt op ad forbilledet Regensen. I spidsen stod en efor og viceefor, begge med bolig på stedet og med ansvar for kollegiets forvaltning. En portner sørgede for det praktiske, bistået af en gårdskarl, en fyrbøder og en hærskare af rengøringsdamer. Et gårdstyre bestående af fem kollegianere (gårdbrødre) repræsenterede beboernes ønsker i forhandling med eforatet og stod for organisering af årets fester. Studentergården skulle være et trygt og ordentligt hjem for de mange ubefæstede sjæle. Værelserne var udstyret hensigtsmæssigt, men spartansk med seng, skab, reol, bord med lampe samt to stole. Der blev gjort rent på værelset, skoene pudset og porcelænet vasket op. En kogekyndig dame sørgede for et dagligt måltid varm mad, så studenten ikke skulle ulejlige sig den lange vej ind til kantinen i Nørregade, men vask var overladt til det private initiativ. Aftenerne var beregnet på studier og hvile, måske med en enkelt pause på tekøkkenet, og for at sikre opfyldelsen af denne hensigt opholdt en vagtmand sig natten igennem på kollegiet. Enten på inspektionsrunder gennem bygningerne eller ved sin luge i portvagten, hvorfra færdsel ud og ind blev kontrolleret og uvedkommende især af modsatte køn blev afvist. At Studentergården med en sådan ballast har udviklet sig til et moderne kollegium med udstrakt selvstyre og ansvar placeret i beboernes egne, demokratisk valgte forsamlinger og i sidste ende hos den enkelte beboer selv, er historien om vekselvirkningen mellem samfundets og studenterlivets udvikling. I de perioder hvor disse har været i overensstemmelse med hinanden, har Studentergården haft gode år, omvendt derimod når afstandene har øgedes. Der er ingen tvivl om, at den ånd og organisation, som herskede ved kollegiets indvielse i 1923 var i dyb harmoni med datidens samfundsforhold, men mens disse roligt men sikkert ændrede sig i de følgende årtier, forblev Studentergården i det væsentlige uændret. Den kuvøseagtige omsorg for studenternes dyd og Lidt om gårdens historie 3

6 dagligliv udviklede i løbet af 50'erne og 60'erne en sand kostskolementalitet, som både havde til hensigt at snyde dydens vogtere og cementere det indre hierarki. På bunden fandtes nyindflytterne (phiisene, læs: fisene), der skulle bringe morgenbrød, hente øl og lave te og i øvrigt tilpasses livet indenfor murene ved hyppige vandinger i kollegiets badekar. Over denne sump hævede man sig så efterhånden, dels ved stigende anciennitet, dels ved et stigende ølforbrug og tilsvarende nattesæde. Studenteroprøret i 1968 havde ikke sit udspring på Studentergården, ja blev i virkeligheden dårligt bemærket her. Alligevel fik det mindst lige så langsigtede virkninger på Studentergården som i den øvrige akademiske verden. Fra og med 1970 udøves retningen for den daglige administration af det da nyoprettede Studentergårdens Råd (SGR) bestående af gårdstyrets fem medlemmer, kollegiets portner og eforen. Den overordnede organisation udgøres af en bestyrelse, som siden en fundatsændring af 12. marts 1974 består af fem konsistorievalgte medlemmer (universitetslærere) og gårdstyrets medlemmer. Endnu et vigtigt punkt betegner de første år i 70'erne som et vendepunkt. Siden 1971 optages piger som beboere, og der tilstræbes en ligelig fordeling mellem begge køn på de enkelte gange. Ingen enkeltbegivenhed i Studentergårdens historie har formodentlig haft større betydning end denne selvfølgelige, utroligt sene tilpasning til nutidens samfundsopfattelse. De fysiske rammer omkring kollegiet er i det ydre som ved indvielsen i Takket være de pladskrav, man mente måtte repræsentere minimum for kommende præster og civilingeniører, er tiden ikke fuldstændig løbet fra byggeriet, ja vi kan endda i dag takke datidens ekstravagance for, at det i årenes løb har været muligt ved indre landnam at øge antallet af værelser fra de oprindelige hundrede til 130. Ved en modernisering i slutningen af 1960'erne fik de enkelte værelser varmt vand (mod hidtil kun koldt), og der indrettedes brusekabiner på hver etage, hvor der tidligere kun havde været baderum i kælderen. Og i løbet af 70'erne er bygningerne blevet isoleret, der er indlagt fjernvarme, og der er indrettet et møntvaskeri. I dag fremtræder Studentergården som en blanding af nyt og gammelt. De beskedne badeforhold og de skrå vægge på nogle af værelserne og værelsernes uensartede størrelse opvejes af den store udenomsplads med festsal, bibliotek, fjernsynsstue, tennisbane, billard og bordtennisrum, have og af den nære 4 Lidt om gårdens historie

7 beliggenhed ved mange uddannelsesinstitutioner. At finde 130 studerende som denne kombination passer vil formodentlig heller ikke fremover være vanskeligt. Den styreform, som blev indført ved fundatsændringen i 1974, og som er videreført ved de seneste fundatsændringer i 1992 og 2002, vil formentlig også i mange år fremover være den mest hensigtsmæssige for en selvejende institution i tilknytning til Københavns Universitet. Der er i al fald i dagens Danmark meget få - om overhovedet nogen kollegier, som har en højere grad af både formelt og reelt indre selvstyre. Bent Jørgensen / efor. Lidt om gårdens historie 5

8 KOLLEGIETS LEDELSE Arbejdet i Studentergårdens styrende organer vil her kort blive præsenteret. For yderligere præciseringer henvises til gårdloven. Studentergårdens bestyrelse 2-3 gange om året samles Studentergårdens Bestyrelse, som består af de fem gårdstyremedlemmer, og fem medlemmer valgt af Københavns Universitets Konsistorium. De konsistorievalgte medlemmer skal være heltidsbeskæftigede videnskabelige medarbejdere ved Københavns Universitet eller en anden højere læreanstalt i hovedstadsområdet eller andre personer, der nyder almen akademisk respekt. Eforen er sekretær. Bestyrelsen står for den overordnede ledelse af Studentergården, her vedtages det endelige budget og den endelige prioritering af studerende, der ønsker optagelse på Studentergården. 6 Kollegiets ledelse

9 Gårdstyret Gårddag Studentergårdens råd Gårdstyret er valgt til at varetage den politik, der udstikkes af gårddagen samt til at bestyre gårdkassen. Nogle større faste arbejdsopgaver i løbet af året er udarbejdelse af prioriteringsliste om optagelse på Studentergården, drøftelse af budget for det næste finansår, indkaldelse til møder herunder Studentergårdens Råds møder og at tage initiativ til de store gårdfester. Derudover tager Gårdstyret problemstillinger op, som de enkelte gårdboere fremkommer med. Gårdstyremøderne er åbne, bortset fra punkter, hvor personsager indgår. Hvert halve år afholdes der gårddag (april og november måned). Gårddagen er en art generalforsamling og er Studentergårdens beboeres højeste myndighed. Hver gårdboer kan her fremkomme med sin mening både inden gårddagen i form af indlæg og under selve debatten på gårddagen. Hver gårdboer har én stemme på gårddagen. På gårddagen lægger gårdstyret sit sidste halve års arbejde frem til godkendelse eller forkastelse for gårddagen. Ligeledes udstikker gårddagen linierne for det næste halve års arbejde. På gårddagen foregår der desuden valg til gårdstyret (older, økonomi-, ordens-, vin- og netgårdmester samt suppleanter). De bliver alle valgt for et år af gangen. Økonomi- og vingårdmester vælges om foråret, mens older, ordens- og netgårdmester vælges om efteråret, således at gårdstyret konstant består af både erfarne og nye medlemmer. Desuden bliver diverse embedsfolk valgt for et halvt år af gangen. Studentergårdens Råd, i daglig tale SGR, består af de fem gårdstyremedlemmer, portneren og eforen. Dette organ tager sig af den praktiske ledelse af Studentergården, f.eks. prioritering af vedligeholdelsesarbejde, udarbejdelse af det endelige budgetforslag til bestyrelsen og behandling af, hvad der ellers måtte fremkomme af forslag fra den enkelte gårdboer. Man kan både få punkter optaget på SGR's dagsorden og selv møde frem til diskussion på mødet. Kollegiets ledelse 7

10 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER Optagelse og Indflytning Kollegietid og udflytning Senest otte dage efter, at man er blevet tilbudt værelse på Studentergården, skal eforen skriftligt have besked om, hvorvidt man er villig til at modtage det tildelte værelse. Samtidig indbetales et indflytningsdepositum, hvis størrelse svarer til to måneders husleje. Såfremt man ikke har mulighed for at flytte ind på det anviste værelse på tidspunktet for optagelsen, skal dette meddeles eforen, som da i samråd med gårdstyret tager stilling til, i hvilket omfang prioriteringen på ventelisten kan opretholdes. Ved udeblivelse efter skriftligt tilsagn om indflytning hæfter man ved sit depositum for to måneders husleje. Under forudsætning af regelmæssigt studieforløb gælder optagelsen på Studentergården for fem år. Bestyrelsen kan efter begrundede ansøgninger bevilge forlænget ophold. Jo længere man er kommet ud over de fem års ophold, desto fyldigere må ansøgningsdokumentationen med hensyn til studieaktivitet og særlige personlige forhold være. Eforen orienterer vedkommende beboer i god tid før det besluttende bestyrelsesmøde. Afslag på forlænget ophold begrundes skriftligt. Der er 6 ugers skriftlig opsigelse til den 1. eller 15. i måneden. Ved bevilget ophold på Studentergården udover fem år gælder den i forlængelsesskrivelsen fastsatte periodes udløb som umiddelbar opsigelse. Ved fraflytning inden periodens udløb gælder de normale opsigelsesregler ovenfor. Udflytning skal finde sted senest tre måneder efter, at studiet er afsluttet ved eksamen. Begyndes Ph.d.-studie umiddelbart efter kandidateksamen kan man blive boende som kollegianer på Studentergården. Dette forudsætter dog at man holder sig indenfor de 5 år. Huslejen stiger herefter med 75%. Inden udflytning afvikles eventuelle mellemværender med kollegiets kasser. Tilbagebetaling af depositum er afhængig af, at der 8 Administrative oplysninger

11 er udfyldt en udflytningsformular, hvor de relevante embedsfolk bekræfter at dette er bragt i orden. Portneren skal syne værelset og nøglen skal afleveres til portneren eller en gangansvarlig. Studieforhold Det er en forudsætning for ophold på Studentergården, at studierne passes i overensstemmelse med de respektive læreanstalters bestemmelser for studiet. I tilfælde af vanskeligheder, såsom sygdom, økonomiske eller studiemæssige vanskeligheder etc., bør man henvende sig til eforen. Orlov Bestyrelsen kan efter ansøgning bevilge orlov til studierelevante ophold af varighed over 6 måneder ved læreanstalter og praktiksteder i Danmark eller udlandet. Administrative oplysninger 9

12 Orlov kan ikke påbegyndes inden tre måneder efter indflytningen. Afslag på orlovsansøgninger begrundes skriftligt. Fremleje Husleje Værelset kan fremlejes i indtil 6 måneder i træk. Ved fremleje indtil 3 måneder skal fremlejen godkendes af et flertal af gangens beboere. Ved fremleje over 3 måneder vil SGR indstille en fremlejer, der normalt er en ansøger fra Studentergårdens venteliste. Ved fremlejemål hæfter gårdboeren for værelset og huslejen. Den af SGR udarbejdede fremlejekontrakt skal anvendes. Ethvert fremlejemål skal meddeles eforen. Fremlejemål kan ikke finde sted før tre måneder efter indflytningen og før udflytning. For ophold på kollegiet betales et månedligt beløb, der fastsættes af bestyrelsen. Betalingen dækker leveringen af lys og varme samt benyttelsen af kollegiets fællesfaciliteter. Til finansiering af gårdstyrets aktiviteter opkræves et månedligt beløb, gårdskat, der betales samtidig med huslejen. Betalingen skal ske månedsvis forud inden den 15. i hver måned til eforen i dennes kontortid eller på Studentergårdens postgiro; giro Sker dette ikke rettidigt, vil der blive opkrævet et strafgebyr. Bestyrelsen har endvidere ret til at opsige beboere, der ikke betaler rettidigt, medmindre særlig ordning aftales med eforen. Huslejeforhøjelse kan ske med tre måneders varsel i gårdprotokollen til den 1. i en måned. 10 Administrative oplysninger

13 PRAKTISKE OPLYSNINGER Bibliotek Billardrum Biograf Bordtennis Brandinspektion Brandregler Bøfkælder På anden sal i gårdens midterfløj ligger biblioteket, hvor der foruden aviser findes tidsskrifter og opslagsværker m.m. til fri afbenyttelse. Tidsskrifter og bøger må ikke fjernes fra stuen, medmindre det noteres i den dertil indrettede bog. I biblioteket ligger gårdprotokollen. Man har pligt til at holde sig orienteret om indholdet i gårdprotokollen. En eller flere biblioteksfolk står for bøger og tidsskrifter. Biblioteket fungerer primært som læsesal, men kan reserveres i max. 2 timer ad gangen til møder og arrangementer af mindre støjende art, f.eks. læsegrupper. Reservation sker på skemaet, der er ophængt i biblioteket. Billardrummet findes i kælderen ved opgang B. Her findes også et dartspil og et fodboldspil. En billardmand m/k har ansvaret for rummets stand. Hver søndag aften viser Porteren film i Røde Sal. Bordtennisrummet findes i kælderen ved opgang C. Københavns Brandvæsen er berettiget til uanmeldt at inspicere kollegier og de gør det! De kontrollerer især, at gangarealerne er ryddelige, og at den automatiske dørlukning til trapperne fungerer. Branddørene skal holdes lukket, og det er forbudt at henstille affald, møbler, sko eller andre genstande på gangene. Eneste undtagelse er 2 køleskabe på den skrå mellemgang ved køkken-erne i opgang C-D. Skabene for enden af gangene og dørene til de gamle telefonbokse skal holdes lukket. Brandspandene skal være fyldt op med vand. Gangene hæfter selv for evt. bødeforlæg. Bøfkælderen findes i kælderen ved opgang A. En bøfkældermand Praktiske oplysninger 11

14 m/k har ansvaret for rummet. Cykelkælder Dørkode Eforen Under gårdens midterfløj findes cykelkælderen. I hjørnet ud mod haven er der indrettet et lille cykelværksted med kompressor. Værktøjsmanden m/k har værktøj, der kan lånes. Porten, de 4 opgange og de 2 udgange fra cykelkælderen er forsynet med en dørkode, der bliver fornyet cirka hver 3. måned. Eforen har bolig i portlejligheden, der vender mod Tagensvej. Eforen står for gårdens regnskaber, modtager husleje og har kontakten med ansøgere og nyindflyttere. Træffes hjemme: tirsdage kl samt torsdage kl Eforen fungerer endvidere som forretningsfører for kollegiet, se afsnittet om kollegiets ledelse. Embeder Fastelavnsfesten Festkøkken Festsalen Der findes en række embeder af varierende størrelse, som varetages af beboerne. Alle embeder er beskrevet i denne pjece. Det frivillige arbejde der lægges i dem er en af forudsætningerne for gårdens liv. Valg til embederne sker på gårddagen. På køkkenerne hænger Hvem-Hvad-Hvor opslag, hvor man kan se hvilke beboere, der besidder de forskellige embeder. En årligt tilbagevendende begivenhed er fastelavnsfesten. Det særlige ved denne fest er, at den arrangeres af nyindflytterne gennem det sidste år. Festkøkkenet ligger på anden sal, opgang B. Festkøkkenet anvendes til store arrangementer, gangfester og lignende. Enhver kan låne festkøkkenet og dets bestik, porcelæn og glas. Reservering sker ved direkte aftale med ordensgårdmesteren, OGM. Gårdens festsal ligger på anden sal og anvendes kun til Kastanie- 12 Praktiske oplysninger

15 festen, Årsfesten, Fastelavnsfesten, Nytårsfesten, gårddage og foredragsaftener. Derudover kan festsalen lånes til kandidatfester, bryllupper, barnedåb, runde fødselsdage (dvs. 20 og 30 år) og årlige vennefester afholdt af IV sal og Mellemgulvet, da disse gange er hhv. over- og underboere. Festsalen er udsmykket af kunstneren William Scharff i Reservation af festsalen sker ved direkte aftale med ordensgårdmesteren, OGM. Flagning Forårsrengøring Gangansvarlig Gangmappe Genbrugsrum Grill I gården er der en flagstang. Efter personlig henvendelse sørger flagmanden for, at der flages på fødselsdage. Hvert år i april eller maj (efter vejrforhold) afholdes den store forårsrengøring i gård og have. Her er beboerne fælles om at gøre Studentergården forårsklar. Gårdstyret udarbejder en plan for hvad der skal gøres. Efterfølgende vil der være pizzaer og gratis biograf til alle deltagerne. Den gangansvarlig er primært brandansvarlig. Dvs. at han/hun skal holde sin gang fri for ting og sager (se brandregler). Desuden er han/hun kontaktperson mellem gårdstyret og gangen, hvilket praktisk foregår via gangmappen, som han/hun står for at opdatere og orientere gangen om. Gangmappen indeholder dokumenter vedrørende de almene forhold på Studentergården og referater fra gårddagen, SGR-møder og gårdstyremøder. I kælderen ved opgang B findes genbrugsrummet, hvor vinflasker, andet glas og brugte batterier, lavenergipærer, kasseret maling m.v. opmagasineres og senere hentes. Miljøudvalget er ansvarlig for genbrugsrummet. Der står en grill i Pergolaen og en i haven. Disse kan reserveres i Praktiske oplysninger 13

16 Gårdprotokollen, der ligger i biblioteket. Gårdboeren Gårdboeren er Studentergårdens blad. Alle indlæg modtages af redaktionen. Gårdboersamfundet Gårdboersamfundet (GBS) blev stiftet d GBS er en forening, som består af tidligere beboere, der interesserer sig for Studentergårdens ve og vel, og som samtidig har lyst til at bevare kontakten med andre forhenværende beboere. GBS ser det som sit hovedformål at yde støtte til det sociale liv på Studentergården. Hvert år uddeler GBS derfor et antal huslejelegater til nuværende beboere, der har deltaget aktivt i livet på Studentergården f.eks. ved at sidde i Gårdstyret eller besidde andre embeder, der styrker det sociale liv på Studentergården. Ved årsfesten uddeler GBS en præmie til bedste underholdningsindslag. Der er tradition for, at GBS arrangerer forfattereller sangaftener m.m. hvert forår. 14 Praktiske oplysninger

17 Når du engang flytter fra Studentergården, kan du erhverve dig et livsvarigt medlemskab i GBS for den nette sum af en husleje. Som medlem af GBS modtager du bl.a. tre-fire medlemsblade om året med nyt fra Studentergården. Så husk at melde dig ind, når du flytter GBS er ikke bare det rene nostalgi. Gårdkassen /gårdskat Gårdlov Have Haveudvalg Husdyr Idræt Idrætsudvalget, IU Til finansiering af gårdkassen opkræves et månedligt beløb (gårdskat), der betales samtidig med huslejen. Gårdkassen forvaltes af gårdstyret og anvendes til leje af sportshal, festunderskud samt andre sociale formål. Man kan søge gårdstyret om penge til sociale arrangementer. Gårdloven er den udførlige beskrivelse af de regler og bestemmelser, der gælder for det indre demokrati på Studentergården. Gårdloven kan ændres på Gårddagen. Gårdens have ligger sammen med tennisbanen bag midterfløjen. Der er adgang til haven gennem cykelkælderen. Står for ideforslag til beplantning og let havearbejde. Husdyrhold er forbudt på Studentergården. Udover andetsteds omtalte faciliteter råder gården over OMhallen på Nørre Allé hver lørdag eftermiddag i vinterhalvåret. Her spilles sædvanligvis fodbold og badminton, men der er også mulighed for at spille bl.a. volleyball og basketball. De nærmere omstændigheder oplyses af formanden for Idrætsudvalget. Det koster 10 kr. pr. gang. IU står for leje af sportshal, aftaler og koordination af aktiviteter. Udvalget arrangerer f.eks. turneringer i bordtennis og tennis, samt står for gårdens fodboldhold. Praktiske oplysninger 15

18 Internet og intranet Kastaniefesten Kor Kulturudvalg, KU Køkkener Lysbilledapparat Lys- og Lydudvalg Lånekasse Studentergården råder over en internetopkobling. Hvert værelse på gården har netadgang. På intranettet findes en aktivitetskalender, en beboerliste og andre relevante informationer omkring gården. Derudover findes flere nyhedsgrupper til intern debat og oplysning. Alle beboere skal oprettes som brugere hos Netudvalget for at have adgang til nettet. På hver gang er der en netsupporter, som hjælper sine gangfæller med mindre computerproblemer, opkobling til nettet og virusproblemer. Ved større problemer kontaktes netudvalget. Kastaniefesten er en af gårdens store fester. Den afholdes sidst i juni måned i gården under kastanietræerne, hvis vejret tillader det. En aften om ugen mødes koret i Røde Sal. KU står for både eksterne og interne kulturelle arrangementer, som f.eks. museums- og teaterbesøg og foredragsaftener. På hver gang er der et køkken. Her findes et komfur og køkkenrekvisitter samt køleskabsplads og skabsplads til hver gårdboer. Der er fælles porcelæn og andet køkkenudstyr, som gangene selv supplerer. Gården har et lysbilledapparat, bord og lærred. En lysbilledmand m/k har ansvaret for dets udlån. Står for udlån og opsætning af lys- og lydanlægget. En lånekassemand varetager gårdens lånekasse. Hver gårdboer kan til lav rente låne, hvad der svarer til en måneds husleje. 16 Praktiske oplysninger

19 Maling Mikroskop Musikrum Mørkekammer Netgårdmester, NGM Netudvalget Det er tilladt at male efter flg. forskrifter: Værelse: Vindue, vindueskarm, paneler og døren må kun males i hvide farver (oliemaling). Væggene må kun males i lyse farver, f.eks. hvid, lys grå, lys gul. Portneren stiller gratis hvid vægmaling til rådighed. Køkken/Gang: Alt træværk må kun males i den oprindelige hvide farve. Loftet må hvidtes eller alkydmales (hvid). På væggene er farvevalget frit. Tilskud: Tilskud kan opnås, hvis portneren - i tvivlstilfælde SGR - finder maling tiltrængt. Malingen udleveres af portneren. Ved specielle farvevalg kan man dog blive sendt ud for at købe malingen selv. Spørg derfor altid portneren til råds inden indkøb af maling. Der skal males efter gældende vejledning i gangmappen. Gårdboerne er ansvarlige for det udførte arbejde. SGR kan forlange arbejdet gjort om. En mikroskopmand m/k står for udlån af gårdens mikroskop. Musikrummet ligger i kælderen mellem opgang C og D, hvor der bl.a. står et flygel. En musikmand m/k står for musikrummet. Reservering af musikrummet sker på tavlen i rummet. Musikrummet må benyttes i de tidsrum der er opslået ved døren. Der opfordres til hensyntagen til rummets overboere. Mørkekammeret ligger i kælderen mellem opgang C og D. Her findes det nødvendige udstyr til billedfremkaldelse. Hvis der mangler noget, kan man henvende sig til mørkekammerkvinden m/k, som i øvrigt har nøglen til rummet. NGM står for modtagelse og indbetaling af penge på gårdboernes printerkonto. Han/hun står for kontakten mellem netudvalget og gårdstyret. Står for vedligeholdelse af netværket, intranettet og hjemmesiden. Praktiske oplysninger 17

20 Nøgler Older Orlovsloft/ Opmagasinering Ordensgårdmester, OGM Parkering PC-rum Hver gårdboer får udleveret en værelsesnøgler. Man kan få lavet ekstranøgler mod indbetaling af et depositum. Værelsesnøglen passer endvidere til de fleste fælles rum. Hvert køkken har en fællesnøgle, der kan anvendes på den pågældende gang. Desuden har portneren, eforen og olderen en nøgle, der passer til hele gården. OGM har nøgle til festkøkkenet, mens både Older, ØGM og OGM har til branddørene. Olderen er formand for gårdstyret. Older er beboernes officielle repræsentant udadtil. På loftrummet ved opgang B står gårdmøbler først for på loftet ud mod haven. Orlovsmøbler skal stå yderst ude på loftet over fløjen. Til generel opmagasinering skal loftsrummet ved opgang C benyttes. Hver gang har tildelt sin plads. Der skal skrives tydeligt navn, gangnavn og dato på alt, der stilles på loftet. OGM står for reservation og udlån af festsal, lys- og lydanlæg, festkøkken og inventar. Derudover sørger OGM for omadressering af post og oprydning på avishylde og opslagstavler, og står for ro og orden på gården. Biler må ikke parkeres i gården. Motorcykler kan parkeres på gårdens område, men ikke i pergolaen og cykelkælderen. Ordensgårdmesteren har ret til at forlange motorcykler fjernet, hvis de er parkeret uhensigtsmæssigt. PC-rummet ligger i kælderen ved opgang C. Her befinder sig to PC'er, en laserprinter og en scanner, som kan benyttes af beboerne. Reservation sker i mappen, der ligger ved indgangen til PC-rummet. 18 Praktiske oplysninger

21 Port Porteren Portner Post Rengøring Døren i porten åbnes ved at trykke den pågældende kode. Gæster kan kalde de ønskede ved at trykke B + værelsesnummer. For biler, flyttevogne o.l. kan porten åbnes i fuld bredde. Af sikkerhedsmæssige grunde skal porten lukkes straks efter passage. Porteren er gårdens egen forretning, som handler med øl og vand, frisk mælk, og diverse kioskvarer. Den ligger i porten ved siden af portnerboligen. Porteren står også for biografen. Porteren bliver administrativt styret af en direktion, som vælges på halvårlige generalforsamlinger. Den daglige åbning af porteren varetages af 24 kommiser, som på skift holder åbent en time hver 14. dag. Enhver gårdboer kan blive kommis eller direktør i porteren. Åbningstiderne fremgår af opslag. Derudover kan porterdirektørerne ulejliges derned uden for åbningstiden - dog ikke efter kl Portneren står for gårdens praktiske vedligeholdelse, småreparationer, rengøring m.m. Portneren har bolig i porten over for eforboligen. I forrummet til Porteren findes en meddelelsesbog, hvor man kan skrive til portneren, hvis man ønsker hans hjælp til småreparationer på værelset eller køkkenet, eller hvis der i øvrigt er uregelmæssigheder af teknisk art på gården. Beboerne må ikke på egen hånd rekvirere håndværkere eller teknikere udefra. Endvidere er portneren medlem af SGR. Portneren kan træffes på hverdage mellem kl og 9.00 i kælderen ved opgang D, hvor han har kontor og torsdag mellem og ved Porteren. Postrummet findes på anden sal ved festsalen (opgang C). Her sorteres posten. Pakker henlægges i forrummet ved Porteren. Kollegiet sørger for rengøring af opgange, gange, fællesrum, toiletter og baderum. Rengøring af køkkenerne påhviler gangene. Enhver har pligt til at deltage i denne rengøring (læg vel mærke Praktiske oplysninger 19

22 til dette af hensyn til husfreden og den almene sundhedstilstand). Rengøringsrekvisitter (støvsuger, kost m.m.) forefindes på gangene. Affaldsposer, opvaskemiddel, toiletpapir, håndsæbe og bonevoks kan hentes ved portnerens kontor. Ro og orden Røde Sal Telefonsystem Tennisbane Vaskekælder Al støj der kan genere omkringboende, skal undgås. Tænk særligt på de eksamenslæsende. Af hensyn til de eksamenslæsende er der stilleperiode fra medio maj til ultimo juni og igen fra primo december til ultimo januar. Undtaget herfra er dog nytårsfest og åbent hus i december, samt at hver gang må afholde julefrokost en fredag eller lørdag i december. Nytårsfesten afholdes på initiativ af gårdboere. Røde sal ligger bag festsalen i forlængelse af biblioteket. I Røde Sal står fjernsynet. Røde sal kan reserveres til gruppearbejde i max. 4 timer ad gangen. Telefonerne på værelserne er en del af Studentergårdens telefonsystem, hvorfra man kan foretage både interne og eksterne opkald. De interne opkald er gratis. Gårdboerne betaler ikke noget telefonabonnement, men samtaletaksten er en anelse forhøjet. Der forudbetales et beløb, hvorefter samtaleprisen automatisk fratrækkes det indbetalte beløb. ØGM er ansvarlig for telefonindbetalingen. Telefoner fejlmeldes til portneren, mens fejl ved telefonsystemet meldes til ØGM. Gården har sin egen tennisbane. Den ligger ved siden af haven mod Nøddebogade, og der er adgang gennem cykelkælderen. Man kan reservere banen for én time ad gangen, én gang om dagen, ved at skrive sig på tavlen i cykelkælderen. Man kan låne ketsjer og bolde hos idrætsudvalget. Gårdens møntvaskeri ligger i kælderen ved opgang B. Her findes to vaskemaskiner, centrifuge, tørretumbler, samt tørrerum. 20 Praktiske oplysninger

23 Poletter til vaskemaskinerne kan købes på den gang, hvor vaskeriinspektøren, VIP, bor. Vaske- og tørretid bestilles i en dertil indrettet bog i vaskekælderen. VIP sørger for vedligeholdelse af maskinerne. Vaskeposer skal bruges til Bh'er. Vinbrygningsrum Vingårdmester, VGM Værelset og dets inventar Værksted Gården har et vinbrygningsrum med nødvendige remedier til vinbrygningens ædle kunst. Rummet findes i kælderen mellem opgang C og D. Nøglen udleveres af vinbrygningsmesteren. VGM har det vigtige hverv, udover at sidde i gårdstyret, at sælge vin og spiritus til favorable priser. Der kan også bestilles vin og spiritus til større arrangementer, som f.eks. kandidatfester. Værelserne er kun delvist møblerede, dog kan skrivebord, reol og skab i et vist omfang stilles til rådighed. Værelset er forsynet med skilderilister. Det er forbudt at anvende søm, tegnestifter o.lign. samt at bore i væggene. Skader på værelse eller inventar skal straks meldes til efor eller portner. Ved fraflytning er man forpligtiget til at aflevere værelset i forsvarlig stand og med samme udstyr, som da man overtog det. Evt. skader på værelse eller inventar, der ikke kan tilskrives almindelig brug, afhjælpes for beboernes regning, i tvivlstilfælde efter SGR's afgørelse. Værelserne bør aflåses, når de forlades. Kollegiet påtager sig ikke ansvaret for ejendele, der måtte blive fjernet fra værelser eller fællesarealer. El- og varmeforbruget skal begrænses mest muligt. Forsatsvinduer skal sættes op i nederste halvdel af vinduet om vinteren. Brand- og vandskader på bøger, tøj m.v. dækkes ikke af kollegiets forsikring, og det anbefales, at beboerne har deres forsikringsmæssige forhold i orden. I kælderen ved opgang B mellem vaskekælder og genbrugsrum ligger et lille træværksted. Praktiske oplysninger 21

24 Økonomigårdmester, ØGM Åbent hus Årsfest ØGM administrerer gårdkassen med midler fra gårdskatten. Desuden er ØGM ansvarlig for telefonsystemet samt indbetaling af penge på telefonkonti. Åbent hus kaldes det, når en gang laver et arrangement for resten af gården. Åbent hus holdes normalt den første fredag i hver måned, og gårdstyret står for at organisere, at det går på skift mellem gangene. Årsfesten afholdes en lørdag i slutningen af oktober måned i anledning af gårdens fødselsdag d. 15. oktober. Nyere fraflyttede beboere samt 25 og 50 års jubilarer inviteres til festen. Samme dag afholdes fodboldkamp mellem fraflyttede og nuværende beboere. Årsfesten 2002 (Mellemgulvet) 22 Praktiske oplysninger

25 Kælderplan 23 Kælderplan

26 Bo Secher - Charlotte Pedersen 1985 Berit Heer Henriksen 1988 Kirsten Brinkmann - Marie Rasmussen 1991 Jette Bøgely - Illustration: Lena Nielsen 1993 Lars Richard Rasmussen 2003

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

Informationshæfte Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium

Informationshæfte Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium 5.januar 2015 Redigeret af Liv Birkemose, 411 Indhold 1. Generelt om OMK... 3 1.1 Arrangementer... 3 1.2 Udvalg og Klubber... 3 3. Inspektøren... 4 4. Vaskekælderen...

Læs mere

Ejerforeningen Langelinie 17-27

Ejerforeningen Langelinie 17-27 Ejerforeningen Langelinie 17-27 Foreningen Foreningen omfatter 18 lejligheder. I nr. 17, findes, i stuen lejl. 1-4 i opgangen og på 1. sal lejl. 1-5 på svalegangen og lejl. 6-9 i opgangen. Derudover nr.

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET 1 Generelt Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver beboer er forpligtet til at efterkomme de forskrifter,

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Information om beboerhuset Skæphøj

Information om beboerhuset Skæphøj Beboerhuset Skæphøj hører til afdeling 88 under Østjysk Bolig. I beboerhuset er der festsal samt gæsteværelse. Festsal og gæsteværelse kan lejes af beboere i Østjysk Bolig Ry afdelingerne, samt medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38:

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Medunderskriv» Dato Ordensregler for Afdeling 20 Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: Generelt: Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 1.1... 2

Indhold 1. Formål... 2 1.1... 2 Regulativ for Indstillingsudvalget Regulativ nr. 6 af den 19. oktober 2010 Vedtaget i sin nuværende form på det ordinære repræsentantskabsmøde d. 2. juni 2015 Indhold 1. Formål... 2 1.1... 2 2. Generelt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Velkommen til dit lejemål på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Praktiske oplysninger vedr. værelser og lejligheder

Velkommen til dit lejemål på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Praktiske oplysninger vedr. værelser og lejligheder Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Værelse- og lejlighedsadministrationen Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler FM-enheden Bygning 30, 1.sal september 2014 Velkommen til dit lejemål på Bispebjerg

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Opdateret februar 2011 Indhold: Bestyrelsens forretningsgange 3 Cykelparkering 3 Faldstammer 3 Kommunikation til bestyrelsen 3 Fremleje 3 Grillforening 3 Internet??? 3 Navneskilt

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Traditionelle arrangementer

Traditionelle arrangementer Traditionelle arrangementer Foreningen nedsætter hvert år et arrangementsudvalg, der er inititiativtager til at arrangere foreningens traditionelle arrangementer. Det skal imidlertid understreges at traditionerne

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Høsterkøb Forsamlingshus Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Forsamlingshuset er beliggende ved siden af Høsterkøb Skole på Nedenomsvej i Høsterkøb. Det er på ca. 167

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Indhold Regler for udlejning af beboerlokaler/gæsteværelser på kollegierne i Sønderborg... 4 Beboerlokalet/gæsteværelset kan benyttes til:...

Indhold Regler for udlejning af beboerlokaler/gæsteværelser på kollegierne i Sønderborg... 4 Beboerlokalet/gæsteværelset kan benyttes til:... 2 Indhold Regler for udlejning af beboerlokaler/gæsteværelser på kollegierne i Sønderborg... 4 Beboerlokalet/gæsteværelset kan benyttes til:... 4 Generelle regler for leje af beboerlokalet... 4 Reservation...

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider Fælles leveregler En boligafdeling udgør

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

BoligKorsør Caspar Brands Plads 3 A, 4220 Korsør Tlf

BoligKorsør Caspar Brands Plads 3 A, 4220 Korsør Tlf Husorden afd. 06 Nic. Rumpsvej 5-11 Et godt klima er meget værd En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, mange ting er man fælles om,

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AFDELING 06 VESTERPORT GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AAB Horsens, Vesterport, Afdeling 06 Andreas Flensborgsgade, Kongensgade, Løvenørnsgade GENHUSNING På et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN Frederiksberg, 18-11-2015 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg www.deas.dk Tel +45 70 30 20 20 info@deas.dk cvr. 20 28 34 16 Regionskontorer: Aalborg

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring FACEBOOK.COM/SKOLEHJEM Velkommen På EUC Nord

Læs mere

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen plejecentre VELKOMMEN TIL PLEJECENTRET SOLVOGNEN Indhold Plejecenteret Solvognen 3 Ved indflytning 3 Rengøring 3 Vask af tøj 4 Plejens tilrettelæggelse 4 Frisør / fodterapeut 4 Nødkald 5 Fødselsdage /

Læs mere

Infofolderen. Adresse:

Infofolderen. Adresse: Udgivet Juni 2009 Infofolderen Med denne folder vil vi gerne byde nye beboere velkomne og kort redegøre for de forskellige fællesfaciliteter, der er til rådighed og hvad der er kutyme i vores ejendom.

Læs mere

Galleriet på Mantziusgården. Regler for udlejning til private og kommercielle

Galleriet på Mantziusgården. Regler for udlejning til private og kommercielle Galleriet på Mantziusgården Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Galleriet på Kulturcenter Mantziusgården er beliggende i Rektorfløjens stueetage. Det er på ca. 60 m

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

Hørhus Kollegiets husorden

Hørhus Kollegiets husorden Hørhus Kollegiets husorden 1: Generelt. Beboere må under deres udfoldelse på Hørhus Kollegiet respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til kollegiets forsvarlige drift kræver.

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m 2 samt

Læs mere

Bestyrelsesmøde søndag den 12. april varighed: 3,5 timer

Bestyrelsesmøde søndag den 12. april varighed: 3,5 timer Bestyrelsesmøde søndag den 12. april varighed: 3,5 timer Fremmødte: Theis Palm Julie Ottesen Lena Marie Hybschmann Line Søderberg Degn Kasper Klose Bak Siw Søby Rasmussen Mødets referent: Lena Marie Hybschmann

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER.

REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER. PRINS HENRIKS SKOLE Frederiksberg Allé 22 A 1820 Frederiksberg C Tel. +45 33 21 20 48 REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER. 1. Fritidsaktiviteter (leje af lokaler i skolens

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Dronningegården Husorden

Dronningegården Husorden Dronningegården Husorden 1. VELKOMMEN TIL DRONNINGEGÅRDEN 3 2. INDLEDNING OG FORMÅL 3 3. HUSDYR 3 4. CYKLER/KNALLERTER 3 5. KØRESTOLE 4 6. DØRE 4 7. TRAPPER 4 8. BØRN 4 9. ALTANER 4 10. GÅRDMILJØ 5 11.

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Regulativ for Bodegaen

Regulativ for Bodegaen Regulativ for Bodegaen Regulativ af d. 4.02.2014 Vedtaget i sin nuværende udformning til repræsentantskabsmødet den 4. februar 2014 1. Almindelige bestemmelser 2 1.1 Formål 2 1.2 Organisation 2 1.3 Åbningstider

Læs mere

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59.

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59. Velkommen til Søndersøhave! Denne brochure er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Brochuren indeholder en række oplysning i forbindelse med indflytning og ophold i Søndersøhave. Har De spørgsmål,

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108 LEJLIGHEDER:... 2 RO OG ORDEN... 2 MUSIK O. LIGN.... 2 FEST... 2 EL-APPARATER... 2 STØJ... 2 TÆPPEBANKNING... 2 ANTENNER... 2 WC... 2 HUSDYR... 3 FORANDRINGER... 3 SKADER... 3 FORSIKRING... 3 FRAFLYTNING...

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Maglehøjen 10, Roskilde UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Børnehuset Stribonitten Øster Alle 16, 5500 Middelfart

Børnehuset Stribonitten Øster Alle 16, 5500 Middelfart Vedtægter for Børnehuset Stribonitten.. I forbindelse med overgang til selvejende daginstitution drevet som privat institution i henhold til lov om dagtilbud 19-20 og 36 40, eller svarende til senere lovgivning,

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer 2013 Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

Velkommen til Brogårdshøj!

Velkommen til Brogårdshøj! Velkommen til Brogårdshøj! Denne velkomst er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Velkomsten indeholder en række oplysninger i forbindelse med indflytning og ophold i Brogårdshøj. Har De spørgsmål,

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

Velkommen til Sofiegade/Amagergade

Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Med denne lille folder vil vi gerne byde dig/jer velkommen i ejendommen Sofiegade 21-23 / Amagergade

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Klerkegården Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Indhold Hvad bliver nyt i din bolig? Side 4 Arbejdet udføres i to omgange Side 4 Reparationer udføres bedst muligt Side 5 Her kan du stille

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19. Frederiksberg den 20 marts 2008 Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdes på Frøbel Seminarium Henrik Steffens Vej 8. Indgang over gården

Læs mere

ORDENSREGLER. for BOLIGFORENINGEN "KJØGEGAARD"

ORDENSREGLER. for BOLIGFORENINGEN KJØGEGAARD ORDENSREGLER for BOLIGFORENINGEN "KJØGEGAARD" vedtaget på generalforsamlingen den 21. juni 2007. 1. Formål og ansvar Ordensreglerne skal give alle andelshavere og deres husstande en fælles standard for

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

TIRSDAG DEN 3. FEB. 2015 KL. 20 I EFOREN. 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 6. januar 2015

TIRSDAG DEN 3. FEB. 2015 KL. 20 I EFOREN. 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 6. januar 2015 DET ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 3. FEB. 2015 KL. 20 I EFOREN REP Gør en forskel! Dagsorden 1 Valg af mødedirigent og to stemmetællere 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere