Kvalitetstandarder for plejeområdet. Center for Sundhed og Pleje. August 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetstandarder for plejeområdet. Center for Sundhed og Pleje. August 2013"

Transkript

1 Kvalitetstandarder for plejeområdet Center for Sundhed og Pleje August

2 Indholdsfortegnelse 0. Forord s Personlig hjælp s Praktisk hjælp s Mad, drikke, samt medicinering s Rehabilitering s Madservice for hjemmeboende borgere s Madservice i plejeboliger s Genoptræning s Vedligeholdende træning s Hjemmesygepleje s Hjælpemidler s Forbrugsgoder s Nødkald s Aflastningsophold s Ældreboliger s Plejeboliger s Plejeboliger til demente s Forebyggende hjemmebesøg s Demenskonsulent s. 51 2

3 0. Forord til kvalitetstandarderne Faxe Kommune tilbyder forskellige former for hjælp og pleje til borgere, der er fysisk eller psykisk svækkede. Hjælpen gives i form af hjælp til selvhjælp. Det betyder, at du selv er med i arbejdet, så meget som det er muligt. Målet er, at du ved at møde medarbejdere, der arbejder aktiverende helt eller delvist skal kunne generhverve tabte funktioner, og derved opnå en højere/øget livskvalitet. Alle medarbejdere arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang, hvilket betyder, at du mødes af medarbejdere, der arbejder aktiverende og medinddrager dig i beslutningerne om, hvordan I sammen kan nå forbedring af dit funktionsniveau. Målene tager afsæt i dine ønsker og vil derfor være udgangspunkt for, hvordan hjælpen gives. Vores vision er at borgeren er i centrum, og at der altid tages afsæt i den enkelte borgers egen formåen. at der fokuseres på det borgeren kan, samt fokuseres på den positive formåen. at vi når fremgang, gennem helhedsorienteret samarbejde og deltagelse. At vi skaber helhed og sikrer at støtte- og hjælpeindsatsen bliver bedst for den enkelte borger. Formålet med hjælpen Formålet med hjælpen er at fremme dine muligheder for at klare dig selv, og/eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Det vil sige, at tilbuddet om hjælp ikke er aldersbetinget, men tager udgangspunkt i: hvad du kan klare selv hvad du kan tage del i om der er en rask ægtefælle/anden voksen i hjemmet om der er pårørende eller andre i dit netværk, som har givet samtykke til at hjælpe en individuel konkret vurdering Generelt gælder det, at hvis det vurderes, at du efter en periode vil blive i stand til at klare opgaven selv, bevilges du hjælp i en tidsbegrænset periode. Hvis din situation ændrer sig væsentligt, kan du henvende dig og få foretaget en ny vurdering. Hjælpen tilrettelægges i samarbejde med dig med udgangspunkt i dine behov og forudsætninger. Du kan i en kortere periode have behov for hjælp, der er mere omfattende, end hvad der kan klares i eget hjem. Her kan du blive tilbudt et tidsbegrænset aflastningsophold på et af Faxe Kommunes plejecentre. Du vil under opholdet skulle betale forskellige ydelser. Det informeres du om, når du bliver visiteret til en plads. 3

4 Kvalitetsmål Kvalitetsmålene fortæller, hvilke standarder, vi sætter for vores eget arbejde, og hvad du kan forvente som modtager af hjælp. Målene kan ses i hver enkelt kvalitetsstandard. Vi skal generelt sørge for at: hver borger tildeles en kontaktperson senest to uger efter hjælpen iværksættes der gives telefonisk besked ved forsinkelser og væsentlige ændringer i leveringstiden hjælpen ydes så borgeren selv har mulighed for at deltage aktivt ved hjælp i en tidsbegrænset periode bliver der opstillet mål for træning, der tager udgangspunkt i en konkret hverdagsaktivitet. I forbindelse med revurdering evalueres den måde, vi leverer hjælpen på. Formålet med evalueringen er, at vi hele tiden kan udvikle vores arbejde, så vi kan levere en service, som er tilfredsstillende for borgeren, og som er i overensstemmelse med kommunens serviceniveau. Levering af hjælpen Vi inddrager dig så meget som muligt i, hvordan hjælpen tilrettelægges og udføres. Det gør vi ud fra princippet om, at hjælpen gives som hjælp til selvhjælp. Det betyder at: du tilrettelægger hjælpen i nært samarbejde med medarbejderen du støttes til at klare mest muligt selv du deltager så meget som muligt At alle medarbejdere arbejder ud fra en aktiverende tilgang til borgerne med henblik på at motivere dig til selv at udføre så mange dagligs aktiviteter som muligt. Det kan f.eks. være at hente og skænke kaffe selv, lægge tøj sammen, hente mad i køkken m.v. Vi prøver, at finde velfærdsteknologiske løsninger, der kan være med til at sikre din evne til at klare dagligdags aktiviteter længst muligt. Forudsætninger for at modtage hjælp For at du på bedst mulig måde kan modtage den hjælp, som er aftalt, er det en forudsætning at du som modtager opfylder følgende: du skal acceptere brug af hjælpemidler, som er nødvendige for at medarbejderne kan gøre deres arbejde du eller dine pårørende skal give besked til visitator ved væsentlige forandringer i din tilstand du skal deltage så aktivt som muligt og selv udføre de opgaver, som du er stand til du skal melde afbud i så god tid som muligt, hvis du ikke har mulighed for at modtage hjælpen på det aftalte tidspunkt Arbejdsforhold i hjemmet Alle medarbejdere er omfattet af arbejdsmiljøloven ved arbejde i borgerens hjem. Loven foreskriver, at arbejdet skal kunne udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø: forventes det, at du accepterer de krav, som arbejdsmiljøloven stiller til indretning af hjemmet set i forhold til den bevilgede hjælp. kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at installere hjælpemidler i hjemmet (f.eks. en personlift, plejeseng eller lignende), og at dine pårørende derfor flytter møbler, fjerner tæpper m.v. 4

5 skal du stille nødvendige redskaber og materialer til rådighed for personalet f.eks. rengøringsartikler, klude m.v. Disse skal opfylde de gældende arbejdsmiljømæssige krav omkring arbejdets udførelse. skal der være oplyste og ubesværede adgangsforhold, herunder ryddet for sne. skal evt. husdyr i hjemmet være lukket inde, når hjælpen ydes. Faxe Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri arbejdsplads. Det kan derfor ikke pålægges en medarbejder at arbejde i dit hjem, imens der ryges. I videst muligt omfang må der ikke ryges i hjemmet i én time før medarbejderen ankommer og der skal være luftet ud, hvis dette er muligt. Personalet må ikke modtage gaver af dig. Hvis de overtræder det, vil det medføre en tjenstlig undersøgelse og eventuel afskedigelse. Krav til medarbejderen Generelt gælder det, at tildelingen af plejefagligt personale altid vil blive vurderet i forhold til opgavens omfang og den faglige sværhedsgrad. Der kan i perioder være ansat afløsere, som ikke har gennemgået en sundhedsfaglig uddannelse. De vil dog som minimum altid have modtaget oplæring og introduktion til de arbejdsopgaver og det område, som de skal hjælpe dig på. Den enkelte medarbejder er ansvarlig for at orientere og dokumentere om ændringer og observationer, som har betydning for dig. Medarbejderen tager udgangspunkt i den skriftlige bevilling og afgørelse arbejdspladsvurderingen kvalitetsstandarden Visitation Hvis du synes, at du har behov for hjælp, kan du kontakte visitationen. Visitationen aftaler et besøg hos dig, så der kan foretages en vurdering af dine behov i forhold til den hjælp, Faxe Kommune kan tilbyde dig. Visitationen har kontor i Faxe Kommunes Rådhus, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Visitationen kan træffes på telefonnummer: Pleje: Hjælpemidler: Telefontider til visitationen Da visitatorerne bl.a. også gennemfører hjemmebesøg og indsamler dokumentation til behandling af ansøgningerne er der telefontid: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl Torsdag: Kl

6 1. Personlig Pleje Hvad er s lovgrundlag Serviceloven 83 Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde: personlig hjælp og pleje hjælp eller støtte til nødvendige, praktiske opgaver i hjemmet. Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Hvad er formålet med At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. At afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk, psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, således at borgeren kan fungere bedst muligt i eget hjem Mål At hjælpen tager udgangspunkt i borgerens situation på det givne tidspunkt. At hjælpen sigter mod størst mulig selvhjulpenhed at hjælpen har et aktiverende sigte At hjælpen sigter mod at opretholde og bevare/udvikle færdigheder og socialt netværk. Borgere, der efterspørger hjemmehjælp og samtidigt har et træningspotentiale vil blive visiteret til træningsforløb Godt Liv Hver Dag, som er hverdagsrehabilitering. Efter endt træningsforløb vurderes borgerens behov for personlig pleje. Målet er: At hjælpen gives med henblik på at fastholde funktionsniveau efter træningsforløb Hvilke aktiviteter indgår i Visiterede, målrettede indsatser, ud fra en konkret faglig og individuelvurdering. Indsatserne kan være: Personlig hygiejne, herunder: Bad. Øvre toilette. Nedre toilette. Af-/påklædning. 6

7 Toiletbesøg. Helbred/sygdom/sundhedsfremme/forebyggelse, herunder: Medicingivning. Mobilitet, herunder: Forflytning. Vending / lejring. Af- / udspænding. Struktur og sammenhæng, herunder: Struktur og sammenhæng i hverdagens aktiviteter Fleksibel hjemmehjælp: I henhold til 94a i lov om social service kan borgere, der modtager personlig pleje, bytte en ydelse til en anden end den aftalte. Dette kan ske uden, at der skal foretages en ny visitation. Hvis modtageren af hjælp ønsker at bytte mellem personlig pleje og praktisk hjælp, forudsætter det, at den pågældende er blevet tildelt begge ydelsesformer. I tilfælde af uenighed mellem borgeren og medarbejderen skal der ydes den hjælp, der er visiteret til. Medarbejderens opgave er løbende at vurdere, om det er forsvarligt, at til borgeren helt eller delvis byttes. Medarbejderen skal sikre, at de basale behov dækkes. Hvilke aktiviteter indgår ikke i? Hvem kan modtage Der ydes ikke hjælp til hårpleje, som sædvanligvis udføres af en frisør. Der ydes ikke hjælp til neglepleje, som ikke hører med til almindelig personlig hygiejne, og som sædvanligvis udføres af faguddannede, fx klipning af tånegle på borgere med diabetes. Borgere som midlertidigt eller varigt har et væsentligt nedsat funktionsniveau, fysisk, psykisk eller socialt. Tildeling af hjælp sker ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens funktions og mestringsniveau. Hvad er s omfang Hvem leverer Personlig pleje kan udføres døgnet rundt afhængig af den enkelte brugers behov for hjælp. Indsatsen er visiteret og målrettet. Omfanget er fagligt og individuelt vurderet. Borgeren har frit valg til at vælge hjælpen enten fra den kommunale hjemmepleje eller fra en af kommunen godkendt privat leverandør. Indsatsen kan desuden leveres af en hjælper, som borgeren selv har udpeget, jf. 94 i lov om social service. Hjælperen skal godkendes af kommunen. 7

8 Borgere, der modtager mere end 20 timer personlig og praktisk hjælp, har mulighed for at få udbetalt et kontant beløb til selv at ansætte hjælpen, jf. 95. Borgerne kan anmode visitationsafdelingen om skift til anden leverandør til den 1. i en måned med en måneds varsel. Kompetencekrav Hvad koster Hvad er kommunens kvalitetsmål? Indsatsen leveres som hovedregel af medarbejdere med en social- og sundhedsfaglig uddannelse. Indsatsen kan undtagelsesvis ved f.eks. ferie eller sygeafløsning leveres af medarbejdere med en sundhedsfaglig indsigt og viden erhvervet ved konkret oplæring. Indsatsen er omkostningsfri for borgeren. Bevilget hjælp udføres som aftalt. Aftaler om iværksættelse af hjælpen sker ud fra behov eller indenfor 3 hverdage efter bevillingen. Det aftalte tidspunkt overholdes med + / - 60 min. Hvis hjælpen forsinkes eller fremrykkes herudover, vil borgeren blive kontaktet. Hjælp til personlig hjælp ved akut behov iværksættes med det samme. Hvordan følges op på Revisitation foregår efter behov dog min. hvert 2. år. Hjemmeplejens medarbejdere har tilbagemeldingspligt til visitationen ved væsentlige ændringer i borgerens behov Der føres på plejecentrene tilsyn ved embedslægen, samt årligt uanmeldt kommunalt tilsyn. Desuden er der tilbud om anmeldte tilsyn for de borgere, der har værge. Er der særlige forhold at tage hensyn til Indsatsen leveres kun når borgeren er hjemme. Afmelder borgeren, ydes ingen erstatningsydelse Personalet har tavshedspligt. Alle medarbejdere er omfattet af arbejdsmiljøloven ved arbejde i borgerens hjem. Loven foreskriver, at arbejdet skal kunne udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø forventes det, at du accepterer de krav, som arbejdsmiljøloven stiller til indretning af hjemmet set i forhold til den bevilgede hjælp. kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at installere hjælpemidler i hjemmet (f.eks. en personlift, plejeseng eller 8

9 lignende), og at dine pårørende derfor flytter møbler, fjerner tæpper m.v. skal du stille nødvendige redskaber og materialer til rådighed for personalet fx rengøringsartikler, klude m.v. Disse skal opfylde de gældende arbejdsmiljømæssige krav omkring arbejdets udførelse. skal der være oplyste og ubesværede adgangsforhold, herunder ryddet for sne. skal e.v.t husdyr i hjemmet være lukket inde, når hjælpen ydes. Visitationen vurderer om, der er behov for foranstaltninger i hjemmet, før hjælpen kan iværksættes. Leverandøren af hjælpen er ansvarlig for, at der foreligger en skriftlig APV arbejdspladsvurdering. I tilfælde af væsentlige ændringer foretages revurdering efterfølgende. Faxe Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri arbejdsplads. Det kan derfor ikke pålægges en medarbejder at arbejde i dit hjem, imens der ryges. I videst muligt omfang må der ikke have røget i hjemmet i én time før medarbejderen ankommer og der skal være luftet ud, hvis dette er muligt. Leverandøren af hjælpen har dokumentationspligt. Er der klagemulighed over vurderingen af s omfang? Du kan klage både mundtligt og skriftligt. Du skal inden 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen, klage til: Visitation Pleje, Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Når vi har modtaget din klage, vil vi genvurdere din sag og tage stilling til, om vi kan give dig helt eller delvist medhold i din klage. Hvis vi ændrer eller fastholder afgørelsen, vil du inden 4 uger få besked om dette. Fastholder vi afgørelsen, vil vi sende din klage videre til Ankestyrelsen. Sammen med klagen sender vi de af sagens akter, der er brugt ved afgørelsen. Ønsker du en uvildig hjælp til udfærdigelse af din klage, kan du rette henvendelse til Faxe Kommunes borgerrådgiver på telefon

10 2. Praktisk Hjælp Hvad er s lovgrundlag 1 i lov om social service. 83 stk.1, nr. 2 i lov om social service. Hvad er formålet med At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. At afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, således at borgeren kan fungere bedst muligt i eget hjem. Praktisk hjælp gives således, at borgeren i videst muligt omfang selv deltager aktivt i udførelsen af opgaverne. Mål At hjælpen tager udgangspunkt i borgerens situation på det givne tidspunkt. At hjælpen sigter mod størst mulig selvhjulpenhed (aktiverende sigte). Godt Liv Hver Dag. Borgere, der efterspørger hjemmehjælp og samtidigt har et træningspotentiale vil blive visiteret til træningsforløb hjemmetræning, som er hverdagsrehabilitering. Efter endt træningsforløb vurderes borgerens behov for praktisk hjælp. Målet er: - at hjælpen gives med henblik på at fastholde funktionsniveau efter træningsforløb. - at leverandører løbende giver tilbagemeldinger til kommunen om borgernes træningspotentiale. Faglige kvalitetsmål At sikre renholdelse af anvendte rum i boligen. At sikre vask af borgerens tøj og linned. At sikre levering af dagligvarer. Hvilke aktiviteter indgår i Rengøring omfatter nødvendige, anvendte rum. Hvilket vil sige: Badeværelse, køkken, soveværelse, opholdstue, entre. Rengøring tildeles med udgangspunkt i borgerens funktionsniveau, der vurderes ved tildelingen af hjælpen. Der ydes som hovedregel hjælp til rengøring hver 3.uge. Badeværelse Afvaskning af vaskekumme og arealet omkring denne, toilet, badekar eller brusekabine og øvrigt inventar samt gulvvask. 10

11 Køkken Gulvvask, afvaskning/aftørring af køkkenbord og hårde hvidevarer udvendigt. Efterse og evt. aftørre spild i køleskab, på køkkenlåger og under køkkenvask. Afvaskning af køleskab. Soveværelse / opholdsstue Støvsugning, gulvvask og tørre støv af. Entre Støvsugning, gulvvask og tørre støv af. Vask af tøj Der ydes som standard hjælp til vask af tøj 1 gang om ugen Sortering og vask af tøj, der kan vaskes i maskine. Ophængning af tøj/tørretumbling. Nedtagning af tøj, sammenlægning og lægge på plads. Håndvask af støttestrømper. I plejeboliger udføres tøjvask af privat leverandør. Indkøb Der ydes som standard hjælp til indkøb 1 gang om uge. Hjælp til varebestilling. Tage imod varer og sætte på plads. Vareudbringning sker ved privat leverandør. Beboere i plejeboliger er ikke omfattet af vareudbringning. Øvrige opgaver: Kan omfatte daglig/ugentlig ekstra rengøring af toilettet og arealet omkring dette samt køkkengulv og spiseplads. Tjek af madvarers holdbarhed. Rengøring af hjælpemidler. Skift af sengetøj. Fleksibel hjemmehjælp: I henhold til 94a i lov om social service kan borgere, der modtager praktisk hjælp bytte en ydelse til en anden end den aftalte. Dette kan ske uden, at der skal foretages en ny visitation. I tilfælde af uenighed mellem borgeren og medarbejderen skal der ydes den hjælp, der er visiteret til. Medarbejderens opgave er løbende at vurdere, om det er forsvarligt, at til borgeren helt eller delvis byttes. Medarbejderen skal sikre, at de basale behov dækkes. Hvilke aktiviteter indgår ikke i? Rengøring ved flytning og efter håndværkere. Vinduespudsning ind og udvendigt. Flytning af tunge møbler ved rengøring. Afvaskning af døre, vægge og paneler, skabe ud- og indvendigt. Hovedrengøring. Pasning af husdyr. Alt vedrørende husdyr er borgerens 11

12 eget ansvar. Ekstra rengøring på grund af dyr i hjemmet. Pudsning af kobber- og sølvtøj. Strygning og rulning. Gardinvask. Opvask og ekstra rengøring efter gæster. Afkalkning af vandhaner. Vanding af blomster udendørs. Madlavning (Varm mad) Varetagelse af borgerens økonomi. Hvem kan modtage Borgere der af fysiske, psykiske og sociale årsager har behov for hjælp, og hvor der ikke er voksne børn og/eller ægtefælle i husstanden, som kan varetage opgaverne. Tildeling af hjælp sker ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens funktions og mestringsniveau. Hvad er s omfang Hvem leverer Ydelsen udføres som hovedregel i dagtimerne på hverdage. Ydelsen er visiteret og målrettet. Omfanget er fagligt og individuelt vurderet. Borgeren har frit valg til at vælge hjælpen enten fra den kommunale hjemmepleje eller fra en af kommunen godkendt privat leverandør. Indsatsen kan desuden leveres af en hjælper, som borgeren selv har udpeget, jf. 94 i lov om social service. Hjælperen skal godkendes af kommunen. Borgere, der modtager mere end 20 timer personlig og praktisk hjælp, har mulighed for at få udbetalt et kontant beløb til selv at købe hjælpen, jvf. 95. Borgerne kan anmode visitationsafdelingen om skift til anden leverandør til den 1. i en måned med en måneds varsel. Kompetencekrav Hvad koster Ydelsen kan som udgangspunkt ydes af alle medarbejdere, der er oplært til opgaven og herved har opnået en vis sundhedsfaglig indsigt og viden. Der er ingen egenbetaling i forbindelse med hjælpen. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Bevilget hjælp udføres som aftalt. Aftaler om iværksættelse af hjælpen sker ud fra behov eller indenfor 10 hverdage efter bevillingen. Det aftalte tidspunkt overholdes med + / - 60 min. Hvis hjælpen forsinkes eller fremrykkes herudover, vil borgeren blive kontaktet. 12

13 Praktisk hjælp kan flyttes til en anden dag indenfor de næste 5 hverdage Hvordan følges op på Revisitation foregår efter behov dog min. hvert 2. år. Hjemmeplejens medarbejdere har tilbagemeldingspligt til visitationen ved væsentlige ændringer i borgerens behov. Der føres på plejecentrene tilsyn ved embedslægen, samt årligt uanmeldt kommunalt tilsyn. Desuden er der tilbud om anmeldte tilsyn for de borgere, der har værge. Er der særlige forhold at tage hensyn til Indsatsen leveres kun, når borgeren er hjemme. Afmelder borgeren, ydes ingen erstatningsydelse Personalet har tavshedspligt. Alle medarbejdere er omfattet af arbejdsmiljøloven ved arbejde i borgerens hjem. Loven foreskriver, at arbejdet skal kunne udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø forventes det, at du accepterer de krav, som arbejdsmiljøloven stiller til indretning af hjemmet set i forhold til den bevilgede hjælp. kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at installere hjælpemidler i hjemmet (f.eks. en personlift, plejeseng eller lignende), og at dine pårørende derfor flytter møbler, fjerner tæpper m.v. skal du stille nødvendige redskaber og materialer til rådighed for personalet f.eks. rengøringsartikler, klude m.v. Disse skal opfylde de gældende arbejdsmiljømæssige krav omkring arbejdets udførelse. skal der være oplyste og ubesværede adgangsforhold, herunder ryddet for sne. skal evt. husdyr i hjemmet være lukket inde, når hjælpen ydes. Leverandøren af hjælpen er ansvarlig for, at der foreligger en skriftlig APV arbejdspladsvurdering. I tilfælde af væsentlige ændringer foretages revurdering efterfølgende. Faxe Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri arbejdsplads. Det kan derfor ikke pålægges en medarbejder at arbejde i dit hjem, imens der ryges. I videst muligt omfang må der ikke have røget i hjemmet i én 13

14 time før medarbejderen ankommer og der skal være luftet ud, hvis dette er muligt. Leverandøren af hjælpen har dokumentationspligt. Er der klagemulighed over vurderingen af s omfang? Du kan klage både mundtligt og skriftligt. Du skal inden 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen, klage til: Visitation Pleje, Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Når vi har modtaget din klage, vil vi genvurdere din sag og tage stilling til, om vi kan give dig helt eller delvist medhold i din klage. Hvis vi ændrer eller fastholder afgørelsen, vil du inden 4 uger få besked om dette. Fastholder vi afgørelsen, vil vi sende din klage videre til Ankestyrelsen. Sammen med klagen sender vi de af sagens akter, der er brugt ved afgørelsen. Ønsker du en uvildig hjælp til udfærdigelse af din klage, kan du rette henvendelse til Faxe Kommunes borgerrådgiver på telefon

15 3. Mad og drikke, samt medicingivning Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Hjælpe med tilberedning, anretning og/eller indtagelse af mad og væske. At sikre at det daglige ernæringsbehov dækkes. At hjælpe og støtte borgeren til at indtage mad og væske. Mål At hjælpen tager udgangspunkt i borgerens situation på det givne tidspunkt. At hjælpen sigter mod størst mulig selvhjulpenhed at hjælpen har et aktiverende sigte At hjælpen sigter mod at opretholde og bevare/udvikle færdigheder og socialt netværk. Hvilke aktiviteter indgår i Indsatserne kan være: Tilberede/servere morgenmad Anrette/servere middagsmad Tilberede/servere aftensmad Tilbedere/servere mellemmåltider Tilbyde/servere drikkevarer Hjælp til indtagelse af mad og væske Opvask og oprydning i forbindelse med måltidet. Sondeernæring. Hjælp til afdækning af specielle behov. f.eks. ved sukkersyge, nedsat appetit, synkebesvær overvægt osv. Under særlige omstændigheder tilberedning/servering af speciel kost. Opvarmning af mad. Medicingivning: give medicin fra doseringsæsker. give medicin fra dosispakker. give laxantia pr. os eller rectalt. Hvilke aktiviteter indgår ikke i? Hvem kan modtage Tilberedning, anretning, oprydning og opvask efter personer i husstanden, der ikke er visiteret til, samt gæster og pårørende. Borgere, der efter en individuel vurdering, midlertidig eller varig, har vanskeligt ved eller er ude af stand til at dække eget ernæringsbehov. Borgere, hvis behov ikke kan afhjælpes ved hjælpemidler og/eller træning. 15

16 Hvad er s omfang Hvem leverer Ydelsen tildeles efter en konkret individuel vurdering. Ydelsen kan leveres flere gange i døgnet. Opvask tilbydes 1 gang i døgnet. Beboere i plejebolig kan, hvis de er ude af stand til selv at gå, følges til café til middagsmaden eller få maden bragt. Borgeren har frit valg til at vælge hjælpen enten fra den kommunale hjemmepleje eller fra en af kommunen godkendt privat leverandør. Indsatsen kan desuden leveres af en hjælper, som borgeren selv har udpeget, jf. 94 i lov om social service. Hjælperen skal godkendes af kommunen. Borgere, der modtager mere end 20 timer personlig og praktisk hjælp, har mulighed for at få udbetalt et kontant beløb til selv at ansætte hjælpen, jf. 95. Borgerne kan anmode visitationsafdelingen om skift til anden leverandør til den 1. i en måned med en måneds varsel. Borgere bosiddende i plejeboliger / plejehjem er ikke omfattet af retten til selv, at vælge leverandør. Her vil det være kommunen, der leverer indsatsen. Kompetencekrav Hvad koster Hvad er kommunens kvalitetsmål? Hvordan følges op på Indsatsen leveres som hovedregel af medarbejdere med en social- og sundhedsfaglig uddannelse. Indsatsen kan undtagelsesvis ved f.eks. ferie eller sygeafløsning leveres af medarbejdere med en sundhedsfaglig indsigt og viden erhvervet ved konkret oplæring. Indsatsen er gratis for borgeren. Bevilget hjælp udføres som aftalt. Aftaler om iværksættelse af hjælpen sker ud fra behov eller indenfor 3 hverdage efter bevillingen. Det aftalte tidspunkt overholdes med + / - 60 min. Hvis hjælpen forsinkes eller fremrykkes herudover, vil borgeren blive kontaktet. Hjælp til mad, drikke og medicingivning kan ved akut behov iværksættes med det samme. Revisitation foregår efter behov dog min. hvert 2. år. Hjemmeplejens medarbejdere har tilbagemeldingspligt til visitationen ved væsentlige ændringer i borgerens behov Der føres på plejecentrene tilsyn ved embedslægen, samt årligt uanmeldt kommunalt tilsyn. Desuden er der tilbud om anmeldte tilsyn for de borgere, der har værge. 16

17 Er der særlige forhold at tage hensyn til Indsatsen leveres kun når borgeren er hjemme. Afmelder borgeren, ydes ingen erstatningsydelse Personalet har tavshedspligt. Vedrørende medicingivning: Der gives kun medicin som er lægeordineret og doseret af Sygeplejerske, Ssa eller apotek. (Jf. gældende medicininstruks). Alle medarbejdere er omfattet af arbejdsmiljøloven ved arbejde i borgerens hjem. Loven foreskriver, at arbejdet skal kunne udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø forventes det, at du accepterer de krav, som arbejdsmiljøloven stiller til indretning af hjemmet set i forhold til den bevilgede hjælp. kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at installere hjælpemidler i hjemmet (f.eks. en personlift, plejeseng eller lignende), og at dine pårørende derfor flytter møbler, fjerner tæpper m.v. skal du stille nødvendige redskaber og materialer til rådighed for personalet fx rengøringsartikler, klude m.v. Disse skal opfylde de gældende arbejdsmiljømæssige krav omkring arbejdets udførelse. skal der være oplyste og ubesværede adgangsforhold, herunder ryddet for sne. skal evt husdyr i hjemmet være lukket inde, når hjælpen ydes. Visitationen vurderer om, der er behov for foranstaltninger i hjemmet, før hjælpen kan iværksættes. Leverandøren af hjælpen er ansvarlig for, at der foreligger en skriftlig APV arbejdspladsvurdering. I tilfælde af væsentlige ændringer foretages revurdering efterfølgende. Faxe Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri arbejdsplads. Det kan derfor ikke pålægges en medarbejder at arbejde i dit hjem, imens der ryges. I videst muligt omfang må der ikke have røget i hjemmet i én time før medarbejderen ankommer og der skal være luftet ud, hvis dette er muligt. Leverandøren af hjælpen har dokumentationspligt. Er der klagemulighed over vurderingen af s omfang? Du kan klage både mundtligt og skriftligt. Du skal inden 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen, klage til: 17

18 Visitation Pleje, Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Når vi har modtaget din klage, vil vi genvurdere din sag og tage stilling til, om vi kan give dig helt eller delvist medhold i din klage. Hvis vi ændrer eller fastholder afgørelsen, vil du inden 4 uger få besked om dette. Fastholder vi afgørelsen, vil vi sende din klage videre til Ankestyrelsen. Sammen med klagen sender vi de af sagens akter, der er brugt ved afgørelsen. Ønsker du en uvildig hjælp til udfærdigelse af din klage, kan du rette henvendelse til Faxe Kommunes borgerrådgiver på telefon

19 4. Rehabilitering Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter indgår i Hvem kan modtage Hvad er s omfang Hvem leverer Kompetencekrav Hvad koster Hvordan følges op på Hvad er kommunens kvalitetsmål Er der særlige forhold at tage hensyn til Lov om social service 86, stk. 1 og 2 Behov for træning i forbindelse med almindelige dagligdags gøremål At borgeren bliver i stand til at udnytte egne ressourcer til selv at klare hverdagen bedst muligt gennem meningsfuld vejledning, støtte og træning At øge borgerens livskvalitets ved at tilbyde fysisk, psykisk og social rehabilitering At øge eller forebygge funktionstab Faglig vurdering af borgerens evne til at blive selvhjulpen Udarbejdelse af rehabiliteringsplan Træning, støtte og vejledning i daglige færdigheder Borgere i Faxe kommune som vurderes til at have potentiale for at fastholde og udvikle færdigheder I en afgrænset periode gives intensiv støtte/træning. Træningen kan foregå i dag og aftentimer alle dage i borgerens hjem. Træningen varetages af social- og sundhedspersonale i samarbejde med ergo- og fysioterapeuter. Personalet har modtaget uddannelse i rehabilitering. Ingen udgift Personalet udarbejder slutnotat og registrerer i Care Træningen tilrettelægges i samarbejde med borgeren Træningen tager udgangspunkt i borgerens situation Der opstilles realistiske mål Borgeren oplever motivation til at bevare eller øge egne færdigheder. Alle medarbejdere er omfattet af arbejdsmiljøloven. Loven foreskriver at arbejdet skal kunne udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Leverandøren er ansvarlig for, at der foreligger en skriftlig APV arbejdspladsvurdering. I tilfælde af væsentlige ændringer foretages en revurdering efterfølgende. 19

20 Faxe Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri arbejdsplads. Det kan derfor ikke pålægges en medarbejder at arbejde imens der ryges. I videst muligt omfang må der ikke være røget i én time før medarbejderen skal udføre sine opgaver og der skal luftes ud, hvis dette er muligt. 20

21 5. Madservice for borgere i eget hjem Hvad er s lovgrundlag Hvad er formålet med Lov om Social Service 83 Formålet med madservice er at sikre, at borgere får opfyldt sit behov for en ernæringsrigtig kost. Madservice er et tilbud til borgere, der pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan klare den daglige madlavning. Madservice er et tilbud om et dagligt varmt måltid udbragt til borgerens hjem. Formålet er at sikre borgerne i målgruppen en ernæringsrigtig kost. Ydelsen madservice tildeles borgeren ud fra en individuel vurdering foretaget af Faxe Kommunes Visitationsafdeling. Der skal være et behov, der svarer til en bevilling på minimum 5 dage pr. uge. Hvem kan modtage Hvad er s omfang Borgere der efter en konkret individuel vurdering er visiteret til madservice. Når borgeren visiteres til madservice, har borgeren mulighed for at bestille hovedretter og biretter (forretter/desserter) til alle ugens syv dage. Borgeren får tilsendt menuplaner, hvor der kan vælges mellem mindst to forskellige retter hver dag. Der leveres vakuumbehandlede retter til din bopæl 1 gang om ugen, som skal opbevares i køleskab. Borgeren skal selv opvarme den i en mikrobølgeovn. Vejledning følger med. Menuerne er sammensat i overensstemmelse med anbefalingerne fra Den Nationale Kosthåndbog. For at sikre den bedst mulige ernæring skal du som minimum bestille fem hovedretter pr. uge. En portion mad er afpasset i forhold til en persons daglige næringsbehov. Der kan leveres forskellige former for lægeordinerede diæter. Disse aftales, når der visiteres til madservice. Hvis en borgeren er visiteret til dagcenter, kan det ugentlige antal dage i dagcenter fratrækkes normen på min. 5 hovedretter. Hvem leverer Der er frit valg af leverandør af madservice. 21

22 Pr. august 2013 er der følgende to leverandører af madservice Din Private Kok KRAM Madservice Man kan skifte leverandør med 1 måneds varsel. Prisen er ens uanset, hvilken leverandør, der vælges. Kommunens køkken er leverandør af madservice til borgere, der bor i plejebolig. Kompetencekrav Personalet skal som hovedregel have en kostfaglig baggrund. Ikke faglært personale skal have gennemgået de lovpligtige hygiejnekurser. Maden udbringes af personale, som er oplært i de leverancekrav produktionsformen stiller. Chaufføren skal kunne tale og skrive dansk. Personalet er underlagt reglerne om tavshedspligt. Hvad koster I 2013 er prisen for madservice: Hovedret: 43,24 kr. Biret: 12 kr. Prisen er ens, uanset hvilken leverandør du vælger. Din madservice trækkes direkte over din pension. Når du visiteres skal du skrive under på, at den mad du får leveret trækkes over din pension. Hvis du ikke får pension, vil du modtage en regning hver måned på den leverede mad. Ved akut indlæggelse, hvor borgeren ikke har kunnet afmelde sin madservice gælder, at der betales for den mad, der er leveret til dig. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Faxe Kommunes mål er, at madservice ved akut behov kan startes indenfor 2 døgn. Leveringstidspunktet skal holdes indenfor +/- 1 time fra det aftalte tidspunkt. Chaufføren skal være behjælpelig med at anbringe maden i borgerens køleskab, hvis der er behov for det. Chaufføren skal fremtræde velsoigneret og bære Id-kort. Chaufføren skal vise respekt for borgeren og dennes hjem. I tilfælde hvor borgeren ikke er i stand til at lukke leverandøren ind, må leverandøren bruge en af borgeren udleveret nøgle. Nøglen opbevares på leverandørens ansvar. Hvis borgeren ikke åbner døren skal chaufføren kontaktehjemmeplejen. Chaufføren må aldrig sætte 22

23 maden af udenfor. Chaufføren har ligeledes handleforpligtelse, hvis borgeren er dårlig. Hjemmeplejen skal kontaktes eller i akutte tilfælde ringes 112. Chaufføren må ikke forlade stedet, før borgeren har fået hjælp. Leverandøren er forpligtet til at orientere Visitationsafdelingen ved observerede forandringer i borgerens behov. 85 pct. af borgerne er tilfredse med maden. 85 pct. af borgerne er tilfredse med leveringen. Madservice iværksættes og leveres indenfor de fastsatte tidsrammer. Hvordan følges op på Er der særlige forhold at tage hensyn til Der foretages brugerundersøgelser hvert andet år for at følge op på kvalitetsmålene Borgeren skal være hjemme og modtage maden i det aftalte tidsrum. Borgeren skal have et køleskab, der kan rumme op til en uges madportioner, samt holde en temperatur på højst 5 grader. Borgeren skal selv anskaffe en mikrobølgeovn til opvarmning af maden. Afbestilling og ophør Afmelding af en levering skal ske senest kl. 12 dagen før leveringen. Hvis en borger gentagne gange afbestiller skal Visitationsafdelingen orienteres, så revurdering af behovet kan finde sted. Leverandøren modtager information om permanent ophør fra Visitationsafdelingen. Lovgivning på området Leverandøren skal overholde gældende lovgivning på området, herunder regler for fødevarehåndtering, fødevarehygiejne, egenkontrol og deklaration/mærkning. Leverandøren skal overholde loven om arbejdsmiljø. Leverandøren er ligeledes omfattet af reglerne om tavshedspligt. Er der klagemulighed over vurderingen af s omfang? Du kan klage både mundtligt og skriftligt. Du skal inden 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen, klage til: Visitation Pleje, Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Når vi har modtaget din klage, vil vi genvurdere din sag og tage stilling til, om vi kan give dig helt eller delvist medhold i din klage. Hvis vi ændrer eller fastholder afgørelsen, vil du inden 4 uger få besked om dette. 23

24 Fastholder vi afgørelsen, vil vi sende din klage videre til Ankestyrelsen. Sammen med klagen sender vi de af sagens akter, der er brugt ved afgørelsen. Ønsker du en uvildig hjælp til udfærdigelse af din klage, kan du rette henvendelse til Faxe Kommunes borgerrådgiver på telefon

25 6. Madservice i plejeboliger Hvad er s lovgrundlag Hvad er formålet med Lov om Social Service 83 Formålet med madservice er at sikre, at borgere får opfyldt dit behov for en ernæringsrigtig kost. Hvem kan modtage Hvad er s omfang Beboere i Faxe kommunes plejeboliger, samt borgere med midlertidigt ophold på en af kommunens aflastnings- eller screeningspladser Madservice på Faxe Kommunes plejecentre består af en servicepakke, der skal købes som en helhed, dvs. som kost til en hel dag. Pakken indeholder morgenmad, formiddagsservering, middagsmad, eftermiddagsservering, aftensmad og aftenkaffe. Samt 10 festmiddage/frokost inklusive drikkevarer til højtider. Menuerne er sammensat i overensstemmelse med anbefalingerne fra Den Nationale Kosthåndbog. En portion mad er afpasset i forhold til en persons daglige næringsbehov. Afhængig af behov kan Faxe Kommune levere forskellige former for diætkost Hvem leverer Faxe kommunes køkken Kompetencekrav Personalet skal som hovedregel have en kostfaglig baggrund. Ikke faglært personale skal have gennemgået de lovpligtige hygiejnekurser. Personalet er underlagt reglerne om tavshedspligt. Hvad koster Den af Faxe Kommune årligt fastsatte takst. Der er en lovbestemt maksimal takst. Ved indlæggelse eller afmelding refunderes et beløb svarende til antal måltider. For pensionister trækkes betalingen for maden i pensionen månedsvis bagud. For ikke pensionister sendes en regning månedsvis bagud. 25

26 Hvordan følges op på Er der særlige forhold at tage hensyn til 90 pct. af borgerne er tilfredse med maden. AFBESTILLING Hvis du lejlighedsvis har behov for at afmelde din madservice, kan det gøres ud fra følgende: Afmelding skal ske senest dagen før mellem kl og kl , Afmelding skal ske til køkkenet på centret. Afmelding kan vedrøre enten en hel servicepakke for en dag, eller som en eller to dele af en servicepakke: 1. morgenmad + formiddagsservering 2. frokost + eftermiddagsservering 3. aftensmad + aftenkaffe AKUT INDLÆGGELSE Ved akut indlæggelse, hvor du ikke har kunnet afmelde din madservice gælder at: Du betaler for mad på indlæggelsesdagen, men ikke for de efterfølgende dage. Plejepersonalet på det plejecenter, hvor du bor, har ansvaret for at afmelde maden de følgende dage. Plejepersonalet på det plejecenter, hvor du bor, har ansvaret for at aktivere madservice igen, når du er tilbage. GÆSTER Du har mulighed for at forudbestille forplejning til dine gæster. Dog er der ikke mulighed for at bestille forplejning til større sammenkomster. Henvendelse vedr. forplejning til gæster skal ske til det køkken, som du er tilknyttet. Er der klagemulighed over vurderingen af indsatsens omfang? Du kan klage både mundtligt og skriftligt. Du skal inden 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen, klage til: Visitation Pleje, Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Når vi har modtaget din klage, vil vi genvurdere din sag og tage stilling til, om vi kan give dig helt eller delvist medhold i din klage. Hvis vi ændrer eller fastholder afgørelsen, vil du inden 4 uger få besked om dette. Fastholder vi afgørelsen, vil vi sende din klage videre til Ankestyrelsen. Sammen med klagen sender vi de af sagens akter, der er brugt ved afgørelsen. Ønsker du en uvildig hjælp til udfærdigelse af din klage, kan du rette henvendelse til Faxe Kommunes borgerrådgiver på telefon

27 7. Genoptræning Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter indgår i Lov om Social Service 86 stk. 1 Genoptræning, oplæring eller vejledning i nødvendige personlige eller praktiske opgaver, som du ikke selv kan udføre. At fremme din mulighed for at klare dig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten ved at udvikle hverdagens aktiviteter, som du ikke selv magter. Visiterede, målrettede indsatser, ud fra en konkret faglig og individuel vurdering. Målet med træningen er, at du skal blive i stand til at håndtere hverdagssituationer som: Måltider, mad og drikke Personlig hygiejne Færden Husførelse Rengøring Tøjvask Indkøb Sociale relationer Job Hvilke aktiviteter indgår ikke i? Behandling som f.eks. massage eller el-terapi (udføres af privat praktiserende fysioterapeut, eventuelt med henvisning fra egen læge) Udlevering af træningsredskaber Hvem kan modtage Borgere med nedsat fysisk funktionsevne forårsaget af sygdom der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse: som kan udvikle kompetencer til selv at udføre aktiviteterne - helt eller delvist. som har udviklet kompetencer til selv at udføre aktiviteterne, men har brug for hjælp til at fastholde disse. Hvad er s omfang Hvem leverer Indsatsen er visiteret, tidsafgrænset og målrettet. Omfanget er fagligt og individuelt vurderet. Trænings- og Aktivitetsenheden i Faxe kommune 27

28 Kompetencekrav Uddannelse indenfor sundhedsområdet: ergoterapeut, fysioterapeut, social- og sundhedsassistent, beskæftigelsesvejleder, social- og sundhedshjælper, elever og studerende indenfor de ovenstående uddannelser Personalet skal være bekendt med den specifikke indsatsbeskrivelse Personalet skal kende og arbejde ud fra kommunens kvalitetsstandard Hvad koster Hvad er kommunens kvalitetsmål? Hvordan følges op på Er der særlige forhold at tage hensyn til Træningen er gratis Bevilget træning udføres som aftalt Aftaler om iværksættelse af træningen sker ud fra behov eller indenfor 20 hverdage efter bevillingen Træningen evalueres løbende i samarbejder med dig og dokumenteres i handleplan Du sørger selv for at arrangere og betale transport til træning. Personalet har oplysnings- og tavshedspligt. Udebliver du uden aflysning fra træning, kan træningen stoppes efter du har fået skriftligt besked herom. Dette gælder også, hvis du uden begrundelse aflyser træningen flere gange. Brug af velfærdsteknologiske løsninger kan forekomme. Er der klagemulighed over vurderingen af s omfang? Du kan klage både mundtligt og skriftligt. Du skal inden 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen, klage til: Visitation Pleje, Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Når vi har modtaget din klage, vil vi genvurdere din sag og tage stilling til, om vi kan give dig helt eller delvist medhold i din klage. Hvis vi ændrer eller fastholder afgørelsen, vil du inden 4 uger få besked om dette. Fastholder vi afgørelsen, vil vi sende din klage videre til Ankestyrelsen. Sammen med klagen sender vi de af sagens akter, der er brugt ved afgørelsen. Ønsker du en uvildig hjælp til udfærdigelse af din klage, kan du rette henvendelse til Faxe Kommunes borgerrådgiver på telefon

29 8. Vedligeholdende træning Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter indgår i Lov om Social Service 86 stk. 2 Bibeholde dit nuværende funktionsniveau. At vedligeholde dit nuværende funktionsniveau, og derved fremme din mulighed for at være så selvhjulpen som mulig eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Visiterede, målrettede indsatser, ud fra en konkret faglig og individuel vurdering. Målet med træningen er, at du skal blive i stand til at håndtere hverdagssituationer som: Måltider, mad og drikke Personlig hygiejne Færden Husførelse Rengøring Tøjvask Indkøb Sociale relationer Job Hvilke aktiviteter indgår ikke i? Behandling som f.eks. massage eller el-terapi (udføres af privat praktiserende fysioterapeut, eventuelt med henvisning fra egen læge) Udlevering af træningsredskaber Hvem kan modtage Borgere der på grund af nedsat fysiske, psykiske eller sociale problemer har behov for hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder. Hvad er s omfang Indsatsen er visiteret, tidsafgrænset og målrettet. Omfanget er fagligt og individuelt vurderet. Hvis vejledningen skal indlæres over en længere periode vil dette fortrinsvis foregå på hold. Hvem leverer Kompetencekrav Trænings- og Aktivitetsenheden i Faxe kommune Uddannelse indenfor sundhedsområdet: ergoterapeut, fysioterapeut, social- og sundhedsassistent, beskæftigelsesvejleder, social- og sundhedshjælper, elever og studerende indenfor de ovenstående uddannelser 29

30 Personalet skal være bekendt med den specifikke indsatsbeskrivelse Personalet skal kende og arbejde ud fra kommunens kvalitetsstandard Hvad koster Hvad er kommunens kvalitetsmål? Hvordan følges op på Er der særlige forhold at tage hensyn til Træningen er gratis Bevilget træning udføres som aftalt Aftaler om iværksættelse af træningen sker ud fra behov eller indenfor 40 hverdage efter bevillingen Træningen evalueres løbende i samarbejder med dig og dokumenteres i handleplan Indsatsen leveres kun når du møder op til træningen. Du sørger selv for at arrangere og betale transport til træning. Personalet har oplysnings- og tavshedspligt. Udebliver du uden aflysning fra træning, kan træningen stoppes efter du har fået skriftligt besked herom. Dette gælder også, hvis du uden begrundelse aflyser træningen flere gange. Brug af velfærdsteknologiske løsninger kan forekomme. Er der klagemulighed over vurderingen af s omfang? Du kan klage både mundtligt og skriftligt. Du skal inden 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen, klage til: Visitation Pleje, Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Når vi har modtaget din klage, vil vi genvurdere din sag og tage stilling til, om vi kan give dig helt eller delvist medhold i din klage. Hvis vi ændrer eller fastholder afgørelsen, vil du inden 4 uger få besked om dette. Fastholder vi afgørelsen, vil vi sende din klage videre til Ankestyrelsen. Sammen med klagen sender vi de af sagens akter, der er brugt ved afgørelsen. Ønsker du en uvildig hjælp til udfærdigelse af din klage, kan du rette henvendelse til Faxe Kommunes borgerrådgiver på telefon

31 9. Hjemmesygepleje Hvad er s lovgrundlag Hvad er formålet med Sundhedsloven 138 At du bliver i stand til at klare dig i dagligdagen bedst muligt. Sygepleje er en midlertidig ydelse, som tager afsæt med et forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende sigte. Mål At støtte den enkelte i at opnå bedre sundhed og livskvalitet trods fysisk/psykisk sygdom eller svækkelse At hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. At afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, således at borgeren kan fungere bedst muligt i eget hjem. At koordinere indsatsen mellem forskellige faggrupper, når der er behov for dette Hvilke aktiviteter indgår i Hvem kan modtage Hvad er s omfang Hvem leverer Kompetencekrav Opgaver der kræver sygeplejefaglige kompetencer, fx: Udredning, rådgivning og koordinering Rådgivning, hjælp og støtte til administration af medicin Rådgivning og hjælp til behandling af sår Pleje af svært syge og døende Hjemmesygepleje ydes efter lægehenvisning fra egen læge eller hospitalslæge. Borgere uanset alder og boform og som er ramt af sygdom eller svækkelse, kan efter en sygeplejefaglig vurdering visiteres til sygepleje. Enhver henvendelse vil blive vurderet af en visitator/sygeplejerske, som udarbejder en samlet vurdering af borgerens helbredstilstand og ressourcer. Opgaverne udføres i borgerens hjem eller på Faxe Kommunes sygeplejeklinikker. Sygepleje leveres af hjemmesygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter. Hjemmesygeplejersken har ansvaret for opgaver der evt. uddelegeres til andre faggrupper. 31

32 Hvad koster Hvordan følges op på Er der særlige forhold at tage hensyn til Det er gratis at modtage hjemmesygepleje, men der kan i nogle tilfælde være betaling for materialer, der indgår i behandlingen. Ved hjælp til medicindosering, skal borgeren sørge for indkøb af doseringsæsker. Der vil ske opfølgning i henhold til de visiterede ydelser Når tilstanden er stabil, kan opgaven overgå til borger, pårørende eller anden faggruppe. Ved medicinadministration vil hjemmesygeplejersken og lægen vurdere, om borgeren er egnet til dosisdispenseret medicin, som herefter vil foregå i et samarbejde med Apoteket. I forbindelse med hjemmeplejens medicindosering, skal borgeren selv indkøbe medicin og doseringsæsker. Alle medarbejdere er omfattet af arbejdsmiljøloven ved arbejde i borgerens hjem. Loven foreskriver, at arbejdet skal kunne udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø forventes det, at du accepterer de krav, som arbejdsmiljøloven stiller til indretning af hjemmet set i forhold til den bevilgede hjælp. kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at installere hjælpemidler i hjemmet (f.eks. en personlift, plejeseng eller lignende), og at dine pårørende derfor flytter møbler, fjerner tæpper m.v. skal der være oplyste og ubesværede adgangsforhold, herunder ryddet for sne. skal evt. husdyr i hjemmet være lukket inde, når hjælpen ydes. Faxe Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri arbejdsplads. I videst muligt omfang må der ikke have røget i hjemmet i én time før medarbejderen ankommer og der skal være luftet ud, hvis dette er muligt. Personalet må ikke modtage gaver af dig. Hvis de overtræder det, vil det medføre en tjenstlig undersøgelse og eventuel afskedigelse. Alle medarbejdere er omfattet af arbejdsmiljøloven ved arbejde i borgerens hjem. Loven foreskriver, at arbejdet skal kunne udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 32

0. Forord til kvalitetstandarderne Faxe Kommune tilbyder forskellige former for hjælp og pleje til borgere, der er fysisk eller psykisk svækkede.

0. Forord til kvalitetstandarderne Faxe Kommune tilbyder forskellige former for hjælp og pleje til borgere, der er fysisk eller psykisk svækkede. 0. Forord til kvalitetstandarderne Faxe Kommune tilbyder forskellige former for hjælp og pleje til borgere, der er fysisk eller psykisk svækkede. Hjælpen gives i form af hjælp til selvhjælp. Det betyder,

Læs mere

Kvalitetstandarder for plejeområdet. Center for Sundhed og Pleje

Kvalitetstandarder for plejeområdet. Center for Sundhed og Pleje Kvalitetstandarder for plejeområdet Center for Sundhed og Pleje 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord s. 3 1. Personlig hjælp s. 6 2. Praktisk hjælp s. 10 3. Mad, drikke, samt medicinering s. 15 4. Rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandard. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune. for. Godkendt på byrådet d. xx.12

Kvalitetsstandard. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune. for. Godkendt på byrådet d. xx.12 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.12 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: 1 1 of 10 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi igennem - En aktiv dialog indadtil og udadtil - Synlighed

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Personlig hjælp og pleje. Praktisk bistand. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d

Kvalitetsstandarder. Personlig hjælp og pleje. Praktisk bistand. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d Kvalitetsstandarder Personlig hjælp og pleje & Praktisk bistand Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes udfra

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Kvalitetsstandarder i Middelfart Kommune for 2016 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Til borgere i Middelfart Kommune Byrådet er glad for at kunne præsentere Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om personlig pleje praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) madservice træning 2 Personlig pleje - praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

ERFA-GRUPPENS FORSLAG

ERFA-GRUPPENS FORSLAG ERFA-GRUPPENS FORSLAG TIL KVALITETSSTANDARD FOR LANGELAND KOMMUNE Praktisk bistand Rengøring Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 71 stk. 1, nr. 2 samt 73, 73a, 73a stk. 2 og 75. Lov om

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk. 1, nr. 1, 2 og 3. Modtager af indsatsområderne Borgere der på grund af en midlertidig eller varig funktionsnedsættelse,

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a. Hvilken hjælp er omfattet? Praktisk hjælp ud fra

Læs mere

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Revideret december 2013 1 Kvalitetsstandard for madservice Lovgrundlaget 83 i Lov om Social Service Formål Formålet med madservice er, at de ældre og handicappede

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samarbejdet med borgeren

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Den kommunale sygepleje Kvalitetsstandard 2017 Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard 3 Kvalitetsstandard for kommunale sygepleje 4 Om den kommunale sygepleje

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: - Lov om social service 83, 86 stk. 2, 88, 89 og 161. Formål: " At borgerens funktionsniveau både fysisk og

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger

Kvalitetsstandard: Plejeboliger 2013 Kvalitetsstandard: Plejeboliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5, stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig kan bevilges af kommunens visitator til borgere

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune C. RENGØRING 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83 2. Formål At medvirke til at holde borgerens hjem rent. At styrke borgerens egenomsorg og mestring af eget liv. At styrke det sundhedsfremmende

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Formålet med hjælpen Hvem kan få hjælp? Der er to formål med hjælpen: - at du får den

Læs mere

Træning og støtte i dit hjem

Træning og støtte i dit hjem Kontakt Visitationen Ring på tlf. 7235 5630 Mandag-fredag kl. 10-12, torsdag kl. 10-13. Mail til: visitationen@furesoe.dk. Center for Social og Sundhed Træning og støtte i dit hjem Få støtte til at bevare

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Redigeret november 2015 Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler Overordnet kvalitetsstandard 2017 Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler 1 Forord Den overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

aktiviteter og tilsyn/omsorg

aktiviteter og tilsyn/omsorg Understregningerne betyder, at der er lavet ændringer i kvalitetsstandarden i forbindelse med beslutningen om at indføre klippekortsordning selvbestemmelse i hverdagens aktiviteter. Side 1 af 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information xgenerel information x Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Rehabiliteringsforløbet...

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 - Personlig pleje og praktisk støtte efter Servicelovens 83a og 83 Udkast 1. Indledning Kvalitetsstandarderne er vedtaget i Skanderborg Kommunes Byråd og skal:

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 1 Indhold Kvalitetsstandard Personlig hygiejne, udskillelse, ernæring 3 Kvalitetsstandard Praktiske opgaver 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2014 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samspillet med borgerne...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp Ydelsesbeskrivelse for Praktisk hjælp 2010 Forord...3 Visitation...3 Rengøring...4 Tøjvask...6 Indkøbsordning...7 Ydelser...8 Øvrige opgaver...8 Fleksibel hjemmehjælp...9 Forord Praktisk hjælp skal gives

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2014 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2014 Hvis du har brug for støtte til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Formålet med hjælpen Der er to formål med hjælpen: - at du får den nødvendige hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig i tæt plejemiljø kan bevilges

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere