Håndbog for kommunalbestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for kommunalbestyrelsen"

Transkript

1 Håndbog for kommunalbestyrelsen

2 Forord Grenaa, december Kære medlem af Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse I Norddjurs Kommune har vi fokus på, at politikerne i kommunalbestyrelsen får god betjening, vejledning og service. Ved siden af dit politiske arbejde er der en mængde regler, information og praktiske oplysninger, som du skal kende til. Som noget nyt har vi samlet disse oplysninger og lavet en håndbog til dig og dine kolleger i kommunalbestyrelsen med forskellig information, praktiske oplysninger og kontaktoplysninger. Håndbogen beskriver også en række forhold, som har betydning for arbejdet i kommunalbestyrelsen. Håndbogen indeholder blandt andet information om f.eks. møder, dagsordener, telefoni, vederlag, befordring, den administrative organisation og kontaktoplysninger i forvaltningen. Alt, hvad der kan være relevant for dit politiske arbejde, bør findes i håndbogen. Er det modsatte tilfældet, hører vi meget gerne fra dig. Håndbogen vil løbende blive opdateret og udbygget. Håndbogen vil rumme megen ny viden for de medlemmer, som er nyvalgte til kommunalbestyrelsen. For medlemmer, som er genvalgte, kan håndbogen bruges som et praktisk opslagsværk og en lejlighed til at få genopfrisket sin viden og finde svar på spørgsmål. Den nyeste udgave af håndbogen kan altid findes på Norddjurs Kommunes hjemmeside under menupunktet Politik og Kommunalbestyrelsen. Vi håber, du bliver glad for håndbogen, og at den vil være en god støtte i arbejdet. God fornøjelse. Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør. 2

3 Indholdsfortegnelse Forord...2 Medlemmer af kommunalbestyrelsen...5 Politisk organisation...5 Styrelsesvedtægt...6 Forretningsorden...6 Møder i kommunalbestyrelsen og udvalg...6 Dagsordener...7 Protokollering...7 Spørgetid...7 Besvarelse af kommunalbestyrelsesmedlemmers spørgsmål...8 Mødepligt...8 Regler for stedfortrædere ved sygdom og fravær...9 Afbud...9 Inhabilitet...9 Indberetning til Valgbarhedsnævnet Deltagelse i udlandsrejser Deltagelse i kurser Regler for besøg på institutioner Udtrædelse af kommunalbestyrelsen Valg af vederlag eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Vederlagsoversigt Befordring og befordringsskema Adgang til rådhuset i Grenaa Siddepladser i rådssal og mødelokaler Post Forsikring PC og ipad Adgangskode Log på hjemmefra Telefoni og skat Aviser og nyhedsbreve Fortroligt materiale Internet

4 Administrativ organisation Direktionen Chefer Direktionssekretariatet & HR Kontaktoplysninger Afdelinger fordelt på kommunens tre administrationsbygninger Håndbog for kommunalbestyrelsen

5 Medlemmer af kommunalbestyrelsen Navn Jan Petersen John Saaby Jensen Else Søjmark Allan Gjersbøl Jørgensen Lars Møller Tom Bytoft Bente Hedegaard Niels Basballe Lars Pedersen Hans Fisker Jensen Pia Bjerregaard Hans Husum Rikke Albæk Jørgensen Lars Sørensen Niels Ole Birk Christian Glerup Lars Østergaard Inger K. Andersen Steen Jensen Ulf Harbo Helle Plougmann Torben Jensen Olaf K. Madsen Mads Nikolajsen Jens Meilvang Harald Grønlund Benny Hammer Parti Venstre Venstre Venstre Venstre Venstre Venstre Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti Enhedslisten Enhedslisten Borgerlisten Borgerlisten Socialistisk Folkeparti Liberal Alliance Liberal Alliance Konservative Folkeparti Politisk organisation 5

6 Styrelsesvedtægt I styrelsesvedtægten fastsætter kommunalbestyrelsen formelt dens styremåde. Her fastsættes kommunalbestyrelsens medlemstal, hvor mange og hvilke stående udvalg der skal være, og hvordan opgaverne fordeles mellem udvalgene. For at ændre styrelsesvedtægten skal ændringsforslag behandles to gange i kommunalbestyrelsen med mindst seks dages mellemrum. Styrelsesvedtægten for kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune kan ses her: Forretningsorden Forretningsordenen for kommunalbestyrelsen fastsætter kommunalbestyrelsens arbejdsmåde. Det gælder regler for dagsorden, mødeindkaldelse og selve afholdelsen af møder i udvalg og kommunalbestyrelse fx i forhold til behandlingen af sager, taleorden og afstemningsregler. Det gælder også fastlæggelse af, hvornår sager skal behandles for lukkede døre og borgmesterens opgaver. Forretningsordenen for kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune kan ses her: Møder i kommunalbestyrelsen og udvalg Møder i kommunalbestyrelsen er åbne for offentligheden, med undtagelsen af lukkede punkter på dagsordenen. De åbne sager behandles på den åbne del af kommunalbestyrelsesmøderne. Som udgangspunkt er følgende sager lukkede punkter på dagsordenen: Personsager, køb og salg af fast ejendom, kontrakter og udbud, samt sager, hvor det anses nødvendigt pga. sagens karakter. Den åbne del af kommunalbestyrelsesmødet videotransmitteres direkte på Norddjurs Kommunes hjemmeside. Den åbne del af dagsordenen og referater er offentlige og tilgængelige på Norddjurs Kommunes hjemmeside. Efter mødets afholdelse ses sammen med referatet et link til videoen fra mødet, hvor hvert enkelt punkt kan ses særskilt. Der afholdes møder i kommunalbestyrelsen en gang om måneden bortset fra i juli. Møderne foregår om tirsdagen, og begynder kl Forud er der spisning i kantinen kl Møder i udvalgene er lukkede for offentligheden. Referater og dagsordener er dog offentligt tilgængelige på Norddjurs Kommunes hjemmeside via 6

7 Udvalgsmøderne finder sted en gang om måneden. Hvert udvalg holder som udgangspunkt møde på en fast ugedag, men der kan forekomme visse ændringer ind imellem. Den politiske mødekalender kan findes på Dagsordener Dagsorden og bilag lægges på Norddjurs Kommunes hjemmeside senest 4 hverdage før et ordinært kommunalbestyrelsesmøde eller udvalgsmøde. Til dagsordener og referater fra møder benytter Norddjurs Kommune systemet polweb. Du finder dette på Der er både åbne og lukkede dagsordener. De åbne er frit tilgængelige for alle borgere, hvor de lukkede primært kun er tilgængelige for kommunalbestyrelsen og ledelsen. De lukkede dagsordener findes på ved at logge på med brugernavn og adgangskode. Man kan tilmelde sig nyhedsbrev for hvert udvalg og for kommunalbestyrelsen på Norddjurs Kommunes hjemmeside, så man orienteres via , når der udsendes dagsorden og referat: Hvis et kommunalbestyrelsesmedlem ønsker en sag på dagsordenen til et kommunalbestyrelsesmøde, skal man med mindst 8 dages frist have indgivet en skriftlig anmodning. Borgmesteren sætter herefter sagen på dagsordenen. Det er herefter op til kommunalbestyrelsen at afgøre, hvad der videre skal ske med sagen. Protokollering Beslutninger fra kommunalbestyrelsesmøder og udvalgsmøder skal indskrives i en beslutningsprotokol. Her skal det også fremgå, hvis medlemmer har været fraværende eller inhabile. Det er også i beslutningsprotokollen at evt. afstemningsresultater fremgår. Spørgetid Der er retningslinier for spørgetid i forbindelse med kommunalbestyrelsesmøder. Enhver borger med bopæl eller grund i Norddjurs Kommune kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsesmedlemmer. Spørgsmålene skal stilles skriftligt, og indgives til direktionsse- 7

8 kretariatet senest 8 dage før det pågældende ordinære møde. Der kan ikke stilles spørgsmål til sager, som behandles for lukkede døre, sager som er på dagsordenen på mødet, eller når budgettet er til 2. behandling. Spørgsmålene skal vedrøre kommunale opgaver (forhold), og vedrøre generelle forhold med interesse for kommunens borgere. Spørgsmålet besvares af borgmesteren, eller det medlem, som borgmesteren udpeger til at besvare spørgsmålet. Spørgeren og øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer kan herefter kommentere besvarelsen. Spørgsmålet kan også henvises til besvarelse af administrationen. Medlemmer af kommunalbestyrelsen kan ikke fremsætte spørgsmål. Besvarelse af kommunalbestyrelsesmedlemmers spørgsmål Udvalgsmedlemmers spørgsmål til faktuelle forhold i en sag, der er på dagsordenen for et udvalgsmøde, rettes til direktøren for det pågældende område. Spørgsmålet besvares direkte til det pågældende udvalgsmedlem. Kommunalbestyrelsesmedlemmers øvrige spørgsmål til forvaltningen fremsættes til kommunaldirektøren. Spørgsmålet besvares som udgangspunkt direkte til det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem. Ved spørgsmål der stilles til forvaltningen - og som vurderes at have generel interesse og betydning for kommunalbestyrelsens medlemmer - sender kommunaldirektøren svar (og spørgsmål) til hele kommunalbestyrelsen. Mødepligt Kommunalbestyrelsesmedlemmer har pligt til at varetage deres hverv i hele funktionsperioden. Det betyder, at man som kommunalbestyrelsesmedlem har pligt til at deltage i møder, som afholdes i kommunalbestyrelsen og de udvalg, hvor man er medlem. Som kommunalbestyrelsesmedlem kan man dog have lovligt forfald fx pga. sygdom, børns sygdom, eller andre nærtståendes sygdom. Lovligt forfald kan også skyldes varetagelsen af andre offentlige hverv, eller pligter i forbindelse med ansættelsesforhold, eller ved særlige selvstændige erhvervsinteresser. Studier og ferie kan også udgøre lovligt forfald. 8

9 Regler for stedfortrædere ved sygdom og fravær Hvis et medlem af kommunalbestyrelsen pga. sygdom ikke er i stand til at deltage i et møde i kommunalbestyrelsen, kan medlemmerne fra samme parti eller liste kræve, at der indkaldes en stedfortræder. Ved det konstituerende møde, og ved 2. behandling af budgettet kan medlemmerne fra samme parti også kræve stedfortræderen indkaldt ved sygdom og andet lovligt forfald. Er der kun et valgt medlem, må denne træffe beslutning om, hvorvidt stedfortræderen skal kræves indkaldt. Ved forventet fravær på mindst en måned pga. helbred, graviditet, barsel, adoption, varetagelsen af andre offentlige hverv eller lign., indkalder formanden for kommunalbestyrelsen en stedfortræder ved det førstkommende møde i kommunalbestyrelsen. Stedfortræderen udtræder af kommunalbestyrelsen, når medlemmet kan vende tilbage til sit hverv. Den stedfortræder, der evt. indkaldes, er den, som ifølge valgopgørelsen står øverst på stedfortræderlisten for den pågældende kandidatliste. Afbud Ved afbud til kommunalbestyrelsesmøder kontaktes direktionssekretariatet ved sekretariatschef Kim Bruun Nielsen på eller tlf Afbuddet noteres herefter i beslutningsprotokollen. Ved afbud til udvalgsmøder kontaktes den relevante fagdirektør. Inhabilitet Det er udvalgets eller kommunalbestyrelsens beslutning at afgøre et habilitetsspørgsmål. Det kan et kommunalbestyrelsesmedlem ikke selv gøre. Der gælder et lovmæssigt krav om, at det enkelte medlem af kommunalbestyrelsen skal gøre opmærksom på, hvis vedkommende er inhabil, eller er i tvivl om hvorvidt vedkommende kan være det. Et kommunalbestyrelsesmedlem må ikke deltage i forhandling og afstemning i en sag, hvor vedkommende har en særlig personlig eller økonomisk interesse. Hvis man bliver erklæret inhabil i en sag, må man ikke deltage i drøftelse eller behandling af den, men skal forlade lokalet under hele sagens behandling. 9

10 Ved tvivlsspørgsmål om inhabilitet kontaktes direktionssekretariatet ved sekretariatschef Kim Bruun Nielsen på eller tlf for at afklare forholdet. Indberetning til Valgbarhedsnævnet Hvis et medlem af kommunalbestyrelsen bliver straffet for en forseelse, skal det meddeles til kommunalbestyrelsen. Herefter skal sagen indberettes til Valgbarhedsnævnet, som træffer afgørelse i spørgsmål om evt. tab af valgbarhed. Straf indebærer både modtagelse af en dom og en bøde fx en fartbøde. For at meddele straf eller bøde kontaktes direktionssekretariatet ved sekretariatschef Kim Bruun Nielsen på eller tlf Deltagelse i udlandsrejser Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan foretage rejser for kommunens regning, når rejsen har betydning for kommunalbestyrelsesmedlemmets udførelse af sit hverv. Økonomiudvalget og de stående udvalg kan foretage udlandsrejser, der emnemæssigt ligger indenfor udvalgets forvaltningsområde, når rejsen har betydning for varetagelsen af udvalgets opgaver. Udvalget træffer i et møde beslutning om rejsemål og formålet med rejsen. Forvaltningen udarbejder en kort rejserapport til godkendelse i udvalget. Et kommunalbestyrelsesmedlem kan foretage en udlandsrejse, såfremt det sker efter anmodning fra økonomiudvalget. Beslutning herom træffes af økonomiudvalget i et møde på grundlag af oplysninger om rejsemål og formål mv. Beslutningen føres i beslutningsprotokol. Efter afslutning af rejsen orienterer det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem økonomiudvalget om rejsen. Et kommunalbestyrelsesmedlems ægtefælle/ledsager kan deltage i udlandsrejser for egen regning. Kommunalbestyrelsesmedlemmers faste vederlag omfatter deltagelse i udlandsrejser. Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har valgt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, kan kun oppebære tabt arbejdsfortjeneste når de deltager i udlandsrejser, der foretages efter anmodning af kommunalbestyrelsen eller et udvalg. Rejseudgifterne, herunder godtgørelse til dækning af dokumenterede merudgifter nedenfor, skal afholdes indenfor udvalgets budgetområde. 10

11 Deltagelse i kurser Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan deltage i kurser, konferencer, seminarer og lignende for kommunens regning, når det har betydning for kommunalbestyrelsesmedlemmets udførelse af sit hverv. Kommunalbestyrelsesmedlemmers faste vederlag omfatter deltagelse i kurser, konferencer, seminarer og lignende. Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har valgt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan oppebære tabt arbejdsfortjeneste når de deltager i kurser, konferencer, seminarer og lignende, som er omfattet af disse retningslinier. Kursusudgifterne skal afholdes indenfor kommunalbestyrelsens konto til uddannelse. Denne konto administreres af kommunaldirektøren. Regler for besøg på institutioner Når kommunalbestyrelsesmedlemmer samt kandidater og partiforeninger ønsker at besøge en institution, skal besøget tilrettelægges sammen med direktøren på det respektive område. Der skal i den forbindelse tages hensyn til tilrettelæggelse og varetagelse af arbejdet på institutionen. Vi har tradition for, at politikerbesøg sker sammen med andre kommunalbestyrelsesmedlemmer fx udvalgsvis eller som tilbud til hele kommunalbestyrelsen. Udvalgsformænd, næstformænd og øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer kan tage imod mødeinvitationer fra folkevalgte bestyrelser for institutioner/selvejende institutioner. I den forbindelse bør direktøren for området informeres. Partiforeninger, der ønsker oplæg fra administrationen/institutioner, skal kontakte kommunaldirektøren. Udtrædelse af kommunalbestyrelsen Som medlem af kommunalbestyrelsen har man pligt til at blive i sit hverv i hele valgperioden. Med rimelige grunde som sygdom, andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, kan kommunalbestyrelsesmedlemmet dog søge om fritagelse fra kommunalbestyrelsen og udvalg. Udmeldelse af parti eller uenigheder er ikke rimelige grunde til fritagelse. Det er op til kommunalbestyrelsen at afgøre, om ansøgning om fritagelse er tilstrækkeligt velbegrundet. Ved flytning fra kommunen, kan man ikke længere sidde i kommunalbestyrelsen. Ved strafbare forhold, kan et medlem af kommunalbestyrelsen miste sin valgbarhed, og der- 11

12 med måtte udtræde. Det gælder alle strafbare forhold. Afgørelsen træffes af Valgbarhedsnævnet. Valg af vederlag eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Som medlem af kommunalbestyrelsen modtager man vederlag for arbejdet i kommunalbestyrelsen og udvalg. Rammerne for vederlagene og borgmesterens vederlag reguleres af Indenrigsministeriets bekendtgørelse. Vederlaget til udvalgsformændene og for medlemskab af de enkelte udvalg fastsættes af kommunalbestyrelsen i styrelsesvedtægten. Der ydes et fast vederlag på ,50 kr. årligt, hvor 1/12 udbetales månedsvis forud. Som kommunalbestyrelsesmedlem er man forpligtet til at modtage vederlaget. Det faste vederlag dækker primært: medlemmernes deltagelse i kommunalbestyrelsesmøder møder i forbindelse med varetagelsen af kommunale hverv efter valg af kommunalbestyrelsen deltagelse i kurser der af kommunalbestyrelsen anses at have betydning for varetagelsen af kommunale hverv deltagelse i budgetseminarer og lignende I stedet for det faste vederlag, kan man som kommunalbestyrelsesmedlem vælge at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. At modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste betyder en reduktion i det faste vederlag, så det er på ,50 kr. årligt hvor 1/12 udbetales månedsvis forud. Der gives erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for at deltage i kommunalbestyrelsesmøder, udvalgsmøder og til møder i forbindelse med kommunale hverv. Erstatningen ydes for selve mødetiden og den nødvendige rejsetid. Erstatningen for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan højst udgøre kr. pr. dag. Hvis en udvalgsformand får vederlag som udvalgsformand, kan vedkommende ikke samtidig få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for hverv, der udføres i egenskab af udvalgsformand. Som dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste, skal der ved årets begyndelse fremlægges følgende dokumentation: For lønmodtagere betyder dette en skriftlig erklæring fra arbejdsgiveren. 12

13 For selvstændige skal der foreligge en tro og love erklæring om indtægtstabets størrelse, eller en revisorberegning af tabets størrelse ved fravær. Herudover skal der månedsvis foreligges følgende dokumentation: Lønmodtagere skal fremvise lønseddel eller lignende fra arbejdsgiver, hvoraf det lidte løntab fremgår. Selvstændigt erhvervsdrivende skal fremvise en opgørelse over antallet af timer * den beregnede timeløn, underskrevet af den selvstændige selv eller anden berettiget person i virksomheden. Til selvstændige udbetales erstatning for mødevirksomhed inden for normal arbejdstid ( ) eller inden for virksomhedens normale forretningstid. Valg af vederlagstype træffes for et kalenderår af gangen, og skal meddeles skriftligt til direktionssekretariatet før årsskiftet. For det første år i valgperioden dvs. 2014, skal valget dog være meddelt inden 1. februar 2013 til direktionssekretariatet ved Hanne Maarup Johansen, som kan kontaktes på eller Vederlagsoversigt Hverv Årligt vederlag i kr. (2013 priser) % ift. borgmestervederlag Borgmester ,0% Viceborgmester ,0% Kommunalbestyrelsesmedlem ,1% Udvalgsformand ,5 25,0% Udvalgsmedlem ,8% Formand børn og unge udvalg ,5% Medlem børn og unge udvalg ,5% Tillægsvederlag for hjemmeboende børn Befordring og befordringsskema Som kommunalbestyrelsesmedlem kan man modtage skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel i forbindelse med hvervet. Satserne for den skattefri kørselsgodtgørelse udgør for 2014: Kørsel (bil eller motorcykel) op til km. årligt: 3,73 kr. pr. km. Kørsel (bil eller motorcykel) over km. årligt: 2,10 kr. pr. km. Kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert: 0,51 kr. pr. km. For at være berettiget til skattefri kørselsgodtgørelse, skal 13

14 transporten foregå i egen bil transporten være mellem hjem og arbejdsplads kørslen mellem hjem og arbejdsplads skal højst finde sted i 60 dage inden for 12 måneder Kommunalbestyrelsens medlemmer anmodes om at aflevere befordringsskema en gang om måneden. Befordringsskema skal afleveres senest den 5. i måneden for at komme med til næste vederlags udbetaling. Den nødvendige information, som skemaet skal udfyldes med er: Kørslens formål Kørslens mål og evt. viapunkter Dato Antal kørte kilometer Et antal befordringsskemaer er udsendt sammen med indkaldelsen til det konstituerende møde i kommunalbestyrelsen. De nødvendige informationer der skal indgives er mødets formål, hvilken adresse transporten er til og fra, om der er tale om en returrejse, og hvilke viapunkter der er benyttet. Det udfyldte befordringsskema skal afleveres i direktionssekretariatet ved Hanne Maarup Johansen, som også kan kontaktes ved spørgsmål om befordring eller ønske om at afhente eller få tilsendt flere befordringsskemaer på eller tlf Ved benyttelse af offentlig transport refunderes den reelle transportudgift. Dokumentation for udgiften fx stemplede billetter afleveres også til Hanne Maarup Johansen i direktionssekretariatet. Adgang til rådhuset i Grenaa Alle medlemmer af kommunalbestyrelsen får udleveret en nøgle, så der kan sikres adgang til rådhuset i Grenaa uden for den almindelige åbningstid. Den udleverede nøgle er strengt personlig, og må ikke lånes ud til andre eller kopieres. Den skal opbevares omhyggeligt, og der skal straks rettes henvendelse til direktionssekretariatet ved Tove Bonnerup på tlf eller hvis nøglen bortkommer. 14

15 Siddepladser i rådssal og mødelokaler I rådssalen på rådhuset i Grenaa sidder kommunalbestyrelsesmedlemmerne sammen i partigrupper. Hvert medlem har en fast plads. 15

16 Post Post til kommunalbestyrelsesmedlemmer samles i dueslag hos rådhusbetjentene i postog maskinstuen på rådhuset i Grenaa. Post i dueslaget sendes minimum hver torsdag til kommunalbestyrelsesmedlemmernes postadresse. Såfremt der kun er informationsmateriale vil det blive udleveret på næste møde. Det er muligt selv at afhente posten, hvis man alligevel er på rådhuset. Forsikring Der er tegnet en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker alle kommunalbestyrelsesmedlemmer. Den kollektive ulykkesforsikring er et supplement til den lovpligtige forsikring mod følger af arbejdsskade. Der er desuden tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringen dækker repræsentanter i diverse eksterne bestyrelser, nævn, råd osv. Repræsentanterne skal være udpeget direkte af kommunen til at varetage hvervet som bestyrelsesmedlemmet på kommunens vegne. PC og ipad Ved spørgsmål til eller problemer med PC eller ipad kontaktes direktionssekretariatet ved Tove Bonnerup på eller tlf eller Thøger Terp på eller tlf Adgangskode Ved problemer med at logge på din Norddjurs bruger, kan Tove Bonnerup kontaktes på eller tlf Log på hjemmefra Man kan logge på Norddjurs net fra et eksternt net fx hjemmefra. Gå ind på adressen https://login.norddjurs.dk og tast din bruger-id ( ad bruger) og din kode. Du skal ikke udfylde noget i det nederste af de tre felter. Herefter trykker du videre, og skal nu indtaste din sms-kode, som er blevet sendt til din mobiltelefon. Herefter starter systemet op, og du kan nu tilgå din Norddjurs mail samt mapper og dokumenter på drevene (P: Private dokumenter, F: Fælles dokumenter, G: Gruppe dokumenter). 16

17 Telefoni og skat Som kommunalbestyrelsesmedlem får man tilbud om betalt mobiltelefonabonnement af Norddjurs Kommune. Dette kan gøres ved enten at beholde sit telefonnummer og overdrage abonnementet til Norddjurs Kommune, eller ved at få oprettet et nyt abonnement med nyt telefonnummer. Abonnementet er i begge tilfælde med ubegrænset telefoni og data. Abonnementet vælges og tegnes hos direktionssekretariatet. Ved at få telefonabonnementet betalt, bliver man pligtig til at betale multimedieskat af kr. årligt. Dette ordnes af direktionssekretariatet og lønafdelingen. I stedet for at få sit telefonabonnement betalt, kan man i stedet vælge at modtage 132 kr. månedligt som tilskud til telefoni. Dette beløb er fast, uanset hvilke udgifter man måtte have til telefoni. Ved dette tilskud beholder man sit eget nummer og abonnement, men bliver beskattet af beløbet. Kontakt direktionssekretariatet ved Tove Bonnerup på eller tlf ved spørgsmål om telefoni, og for at udfylde blanket om abonnement. Aviser og nyhedsbreve Der er for alle kommunalbestyrelsesmedlemmer adgang til elektroniske udgaver af magasinerne Kommunen og Danske Kommuner. Derudover tilbydes e-avis abonnement til Århus Stiftstidende og Randers Amtsavis. Der er gratis adgang til dknyt.dk, når man er logget på Norddjurs via pc. Ved adgang fra eksternt net, skal man logge på med det kundenummer og adgangskode, som er blevet tilsendt alle kommunalbestyrelsesmedlemmer. Øverst på forsiden kan man tilmelde sig nyhedsbrev. Skriv Norddjurs kom best i første rubrik, og skriv dernæst eget navn og egen mailadresse. Nyhedsbrevet udkommer tre gange dagligt. Det er også muligt at tilmelde sig Newsticker øverst på forsiden. Den kan trækkes ud på skrivebordet og viser løbende dagens fem hovedoverskrifter. For tegning af eller spørgsmål til avisabonnementer kontaktes direktionssekretariatet ved Tove Bonnerup på eller tlf Fortroligt materiale Vær opmærksom på hvordan fortroligt materiale fra fx lukkede dagsordener håndteres. Dette materiale skal både opbevares med omtanke og skaffes af vejen på sikker vis. Materiale til makulering kan evt. afleveres til direktionssekretariatet. 17

18 Internet Norddjurs Kommune betaler for en privat internetopkobling til kommunalbestyrelsesmedlemmer. Kontakt IT afdelingen for at få oprettet en opkobling ved at oprette en sag på med dine oplysninger. Herefter vil der blive taget kontakt fra IT-afdelingen. Administrativ organisation Direktionen Direktionen består af Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt Økonomidirektør Eva Holm Iversen Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen 18

19 Direktionen afholder direktionsmøde en gang ugentligt. Dagsordener og referater fra direktionsmøderne kan ses her: Chefer Navn Område Direktør Kim Bruun Nielsen Chef for direktionssekretariatet & HR Kommunaldirektøren Vakant Økonomi- og Indkøbschef Økonomidirektøren Leif Raaby Pedersen IT-chef Økonomidirektøren Karen Helene Skau Arbejdsmarkeds- og Borgerservicechef Økonomidirektøren Marianne Fisker Løn- og Bogholderichef Økonomidirektøren Hans Jørgen Laursen Projektleder for digitalisering Økonomidirektøren Anders Blæsbjerg Baun Sekretariatschef Velfærdsdirektøren Finn Mikkelsen Skole- og Dagtilbudschef Velfærdsdirektøren Helle Støve Myndighedschef Velfærdsdirektøren Søs Fuglsang Sundheds- og Omsorgschef Velfærdsdirektøren Hanne Nielsen Socialchef Velfærdsdirektøren Christina Lundbergh Sekretariatschef Udviklingsdirektøren Helen Rosager Kultur- og Udviklingschef Udviklingsdirektøren Lotta Dybdahl Sandsgaard Byg- og Miljøchef Udviklingsdirektøren Kim T. Jensen Vej- og Ejendomschef Udviklingsdirektøren Direktionssekretariatet & HR Som kommunalbestyrelsesmedlem stifter man bekendtskab med mange dele af forvaltningen i Norddjurs Kommune. Direktionssekretariatet er den del af forvaltningen der er sekretariat for borgmesteren og kommunaldirektøren. Udover disse sekretariatsopgaver er en af direktionssekretariatets hovedopgaver at betjene kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget, bl.a. ved at være ansvarlig for dagsorden og referat. 19

20 Kontaktoplysninger Navn og stilling Tlf. og mobil Borgmesteren Jan Petersen Kommunaldirektøren Jesper Kaas Schmidt Kan kontaktes i alle tilfælde Direktører Eva Holm Iversen Økonomidirektør Kenneth Koed Nielsen Velfærdsdirektør Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Direktionssekretariatet & HR Kim Bruun Nielsen Sekretariatschef Kontakt ang.: Kommunalbestyrelsesmøder, økonomiudvalgsmøder, afbud, inhabilitet, m.m. Hanne Maarup Johansen Fuldmægtig Kontakt ang.: Vederlag, befordring Tove Bonnerup Projektleder Kontakt ang.: Aviser, telefoni, nøgler, ipad, PC Jette Kusk Simonsen Jurist Kontakt ang.: Forsikring Thøger Terp HR konsulent Kontakt ang.: ipad, PC Pernille Bouteloup Kofoed Fuldmægtig Kontakt ang.: Introduktionsprogram IT afdelingen - Kontakt ang.: Oprettelse af internetopkobling 20

21 Afdelinger fordelt på kommunens tre administrationsbygninger Administrationen i Norddjurs Kommune er fordelt på tre adresser. Rådhuset Grenaa Torvet Grenaa Allingåbro Administrationsbygning Kirkestien Allingåbro Glesborg Administrationsbygning Glesborg Bygade Glesborg Afdelinger Direktionssekretariatet & HR Økonomi- og lønafdelingen It-afdelingen Arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet Teknik- og driftsområdet Teknik- og miljøområdet Kultur- og udviklingsområdet Sundhedsområdet Skole- og dagtilbudsområdet Tandplejeområdet Familierådgivningsområdet PPR-området Socialområdet Ældreområdet (Østergade 36) Håndbog for kommunalbestyrelsen Denne håndbog vil løbende blive opdateret, og findes elektronisk på Norddjurs Kommunes hjemmeside på Ved kommentarer, forslag eller spørgsmål til håndbogen kontaktes Pernille Bouteloup Kofoed på eller tlf

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

REFERAT. Lederforum. Tove Ditlevsens vej 4, 8500 Grenaa. Dato: Onsdag den 13. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Lederforum. Tove Ditlevsens vej 4, 8500 Grenaa. Dato: Onsdag den 13. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Lederforum REFERAT Sted: Skovstjernen Tove Ditlevsens vej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 13. november 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 26. august 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 2. oktober 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen af punkt 1. på dagsordenen.

BESLUTNINGSREFERAT. Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen af punkt 1. på dagsordenen. Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 26/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. november 2012 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand)

Læs mere

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet Direktionssekretariatet Regelsæt for godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste Gældende pr. 18. november 2014 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Et medlem af kommunalbestyrelsen kan, i stedet for det

Læs mere

Diætreglement. for. Allerød Kommune

Diætreglement. for. Allerød Kommune 29. november 2005 Diætreglement for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Fast vederlag til byrådsmedlemmer side 3 Udvalgsvederlag side 3 Tillægsvederlag side 4 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste side

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 1. Generelt om udbetaling af

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 07/2011 Sted : Gæstekantinen, rådhuset i Grenaa Dato : 21. september 2011 Start kl. : Slut kl. : 11.

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 07/2011 Sted : Gæstekantinen, rådhuset i Grenaa Dato : 21. september 2011 Start kl. : Slut kl. : 11. BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 07/2011 Sted : Gæstekantinen, rådhuset i Grenaa Dato : 21. september 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 30. maj 2012 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 30. maj 2012 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 30. maj 2012 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer

Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer Indledning. Regler om byrådsmedlemmers vederlæggelse findes i 16 i lov om kommunernes styrelse. Uddybende regler findes i bekendtgørelse om vederlag, diæter

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer UDKAST Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Når et byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, har medlemmet ret til erstatning

Læs mere

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag.

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag. Borgmesterkontoret Bytoften 2 6800 Varde 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Notat vedrørende byrådsmedlemmers mulighed for at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod

Læs mere

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus FURESØ KOMMUNE Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl. 19.00 Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus Alle medlemmer mødt REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til efterretning 1. Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015 REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 (version 2) 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250 Dato: Tirsdag den 16. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø) Allan Gjersbøl

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 14:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Eva Iversen (Økonomidirektør)

Læs mere

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017 Vederlag og godtgørelser Byrådets medlemmer 2014-2017 Revideret og godkendt af Byrådet 28. januar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indledning Regler om byrådsmedlemmernes vederlæggelse

Læs mere

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Vedtægter, Forretningsorden samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Marts 2014 Retsgrundlag. Ifølge Folkeoplysningsloven 34 og 35 fastsætter

Læs mere

REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Økonomi og Personale REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Sorø Kommune Godkendt af Byrådet den 25. maj 2016. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune 1. januar 2014 - SIDE 1 AF 13 - Indholdsfortegnelse Generelt... side 3 1. Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Fast vederlag... side 4 Tabt

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. HR og Udvikling REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Slagelse Kommune Godkendt af byrådet 27. 01.2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål:

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål: Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. NOTAT RÅDHUSET Økonomi- og Stabsforvaltningen Borgmesterkontoret Jurist: Helene Tranderup Olesen Spørgsmål: Handicaprådet vil gerne tage emnet

Læs mere

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet 2014 Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 19.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie

Læs mere

Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg

Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg Enhed Kommunaljura Sagsbehandler LBH Koordineret med Sagsnr. 2014-17894 Doknr. 164890 Dato 04-09-2014 Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg En

Læs mere

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3 Byrådssekretariatet Regulativ for kurser og udlandsrejser Gældende for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og for byrådsmedlemmers og medarbejders deltagelse i udlandsrejser Indholdsfortegnelse Byrådsmedlemmers

Læs mere

Dagsorden til ekstraordinært møde til. Byrådet. Onsdag den , kl. 18:00. i Byrådssalen

Dagsorden til ekstraordinært møde til. Byrådet. Onsdag den , kl. 18:00. i Byrådssalen Dagsorden til ekstraordinært møde til Byrådet Onsdag den 21-12-2016, kl. 18:00 i Byrådssalen Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre deltagere i mødet: Byrådet består af: Parti: A - Socialdemokratiet

Læs mere

Retningslinier for kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i rejser

Retningslinier for kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i rejser Retningslinier for kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i rejser 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser....1 2. Retningsliniernes formål....1 3. Rejser....1 3.1 Venskabsbybesøg...1 3.2 Udvalgsrejser....2

Læs mere

Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd

Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd 1. Indledning Lovhjemlen til at udbetale vederlag og godtgørelser samt at yde anden støtte til medlemmer

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278 Referat Dato: Mandag den 20. september 2010 Mødetidspunkt: 07:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: KB-Salen Hvidovrevej 278 Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Katrine Høybye

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde Forside Dagsorden Konstituerende møde Tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.00 Medlemmer Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Udtrædende medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan

Læs mere

Befordring ydes for transport fra bopæl til det sted hvor mødet afholdes og tilsvarende retur.

Befordring ydes for transport fra bopæl til det sted hvor mødet afholdes og tilsvarende retur. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Sekretariat og analyse 6. december 2016 2016-006400-2 Retningslinjer - Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Ifølge styrelseslovens ydes der befordringsgodtgørelse

Læs mere

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 15-12-2017 Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr. 2017-0389176 Dokumentnr. 2017-0389176-1 Konstituering 1.

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Socialudvalgets forretningsorden

Socialudvalgets forretningsorden KØBENHAVNS KOMMUNE Socialudvalget FORRETNINGSORDEN Socialudvalgets forretningsorden Udvalgets formand og næstformand 1. Socialborgmesteren er formand for udvalget. På udvalgets konstituerende møde vælges

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål:

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: Sagsnr. 2014-19232 Doknr. 170593 Dato 21-10-2014 Telefonnotat Baggrund En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: 1) Kan et byrådsmedlem få

Læs mere

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30 Ældrerådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. november 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Birgit Lindgaard Ingeborg Kyed Pedersen Hans Erik Nielsen Yvonne Karnø Benthe

Læs mere

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Side 1 af 9 1. Tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Byrådet kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Ordningen er

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Onsdag den 7. maj 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. // Godkendt af byrådet den xxxxx

VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. // Godkendt af byrådet den xxxxx VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE // Godkendt af byrådet den xxxxx 1 Indhold VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. 1 Indledning... 3 1. Vederlag...

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 34/2009 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 25. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 34/2009 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 25. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 34/2009 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 25. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.30 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne-

Læs mere

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget Forretningsorden for Nærdemokratiudvalget Nærdemokratiudvalget er nedsat under Økonomi- og Erhvervsudvalget i henhold til 10, stk. 10, nr. 3 i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommune, jfr. Styrelseslovens

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia

Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia Hvem er omfattet af retningslinjerne? Retningslinjerne omfatter kun udbetaling

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Miljø- og kulturdirektørens kontor Dato: Onsdag den 11. oktober 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand)

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T PRAKTISKE OPLYSNINGER R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T Indholdsfortegnelse 1. Repræsentantskabet... 4 2. Repræsentantskabet medlemmer og stedfortrædere... 4 3. Diæter og dagpenge mv.... 5 3.1. Fra den

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør Eva Holm Iversen

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Direktionen. Møde nr. : 11/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 18. maj 2011 Start kl. : Slut kl. : 13.

BESLUTNINGSREFERAT. Direktionen. Møde nr. : 11/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 18. maj 2011 Start kl. : Slut kl. : 13. Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 11/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 18. maj 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 13.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

Forretningsorden for Movias bestyrelse

Forretningsorden for Movias bestyrelse Forretningsorden for Movias bestyrelse Gældende tekst Forslag til ny tekst A. Bestyrelsens møder 1 Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der fastsættes inden 1. november en mødeplan for bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland Kap. 1. Selskabsbestyrelsens beføjelser: 1. Selskabsbestyrelsens ansvar Selskabsbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af boligselskabet. Den udøver de beføjelser og varetager de pligter, der tillægges

Læs mere

Administrativ praksis

Administrativ praksis Administrativ praksis Landsstyrelsen 2015-2016 Administrativ praksis Landsstyrelsen Dette hæfte er udarbejdet til brug for nye landsstyrelsesmedlemmer og beskriver nogle af de administrative rutiner, det

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 31. august 2016 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1 ~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen.

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen. NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Parlamentariske aspekter ved arbejdet som borgmester i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat Forside Konstituerende møde Referat Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA), formand Harald Bianco (IA) Malene Lynge (IA) Henrik Rachlev (IA) Randi Vestergaard Evaldsen (D)

Læs mere

Forretningsorden for Faxe Byråd

Forretningsorden for Faxe Byråd Forretningsorden for Faxe Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager skal medmindre

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt foreslog, at der indsættes et nyt punkt 2 Orientering om udvalgsmøder, hvilket direktionen godkendte.

DAGSORDEN. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt foreslog, at der indsættes et nyt punkt 2 Orientering om udvalgsmøder, hvilket direktionen godkendte. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 32/2207 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 7. november 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse, 10.

Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse, 10. Forretningsorden for Helsingør Byråd Byrådets møder 1 Byrådets ordinære møder afholdes sædvanligvis på Rådhuset i Helsingør. Tidspunktet for disse møders afholdelse fastsættes af Byrådet og offentliggøres

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne-

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik.

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Region Midtjylland Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 5 Bilag 1: Regler

Læs mere

Introduktion for kandidater til kommunalbestyrelsen

Introduktion for kandidater til kommunalbestyrelsen Introduktion for kandidater til kommunalbestyrelsen Kommunalvalg 2013 Norddjurs Kommune Ved kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt Hvad skal I høre om? Fakta om Norddjurs Kommune Hvilke opgaver har kommunen?

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre,

Læs mere

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier For vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Vederlag... 3

Læs mere