Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013"

Transkript

1

2 Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013 Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerunderinddragelse på vegne af Region Sjælland Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, Region Hovedstaden, april 2014 Enhedschef: Marie Fuglsang ISBN: Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Rapporten samt bilagsmateriale findes på: Henvendelser vedrørende undersøgelsen til: Specialkonsulent Trine Østerbye Rimdal Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Nordre Fasanvej Frederiksberg Telefon: Fotograf: Klaus Sletting

3 Indholdsfortegnelse Forord 4 Resumé 5 1 Kort om LUP Baggrund og formål Metode og datagrundlag 7 2 Resultater Status for Generelle tendenser for udviklingen fra 2012 til Region Sjælland i forhold til resten af landet 15 3 Den Landsdækkende Undersøgelse blandt Fødende Kvinder Fortsat mange positive oplevelser Potentiale for forbedring Region Sjælland fastholder niveau fra Find mere viden om LUP Fødende 21 4 Det videre arbejde med LUP-resultaterne 22 5 Vil du vide mere 24 6 Nyt LUP-koncept fra

4 Forord Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelser af patienternes oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Formålet med undersøgelsen er blandt andet at give input til at arbejde med kvalitetsudvikling af sundhedsvæsenet på sygehusene samt at kunne følge udviklingen af patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid. Det spørgeskema, som patienterne har fået tilsendt, består af en grundstamme af fælles nationale spørgsmål, der er suppleret med særskilte regionale spørgsmål. Denne rapport beskriver de væsentligste tendenser for Region Sjælland og giver et billede af den patientoplevede kvalitet for patientgrupperne: indlagte patienter, ambulante patienter og fødende. Parallelt med denne rapport udgives en national rapport, som udelukkende har fokus på de nationale tendenser. Resultaterne fra LUP 2013 viser, at patienterne i Region Sjælland har et samlet positivt indtryk af deres forløb. Resultaterne for Region Sjælland ligger på linje med LUP 2012 og er endvidere på højde med landsresultaterne. Region Sjælland arbejder hårdt for at forbedre den patientoplevede kvalitet. Derfor har Region Sjælland udarbejdet et Idé-katalog på baggrund af resultaterne fra LUP Sygehusene kan i Idé-kataloget finde inspiration til nye initiativer for at forbedre den patientoplevede kvalitet på de områder, hvor Region Sjælland har et forbedringspotentiale. Idé-kataloget fokuserer på tre temaer, Kommunikation, Modtagelse og ventetid samt Sundhedsfaglig kontaktperson. Implementeringen af Idé-kataloget er først igangsat efter, patienterne har haft mulighed for at besvare spørgeskemaet i forbindelse med LUP 2013, hvorfor resultaterne endnu ikke afspejles i besvarelserne. Region Sjælland vil gerne takke alle de patienter, der via deres besvarelser af spørgeskemaet har givet et vigtigt bidrag til, at Region Sjælland fortsat kan forbedre den patientoplevede kvalitet. Jens Andersen Administrerende direktør Region Sjælland 4

5 Resumé Rapporten præsenterer Region Sjællands resultater i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2013 blandt indlagte og ambulante patienter. De overordnede tendenser i resultaterne beskrives i tekst og figurer. Resultaterne dækker både Region Sjællands egne resultater og en beskrivelse af udviklingen fra 2012 til Derudover sammenlignes resultaterne fra regionens syv sygehuse og regionen med landsresultatet. I rapportens afsnit 4 beskrives forslag til det videre arbejde med LUP-resultaterne med henblik på at anvende resultaterne som genstand for kvalitetsforbedringer. Som supplement til rapporten findes samtlige resultater for regionen på Enhed for Evaluering og Brugerinddragelses hjemmeside: LUP er en national og årligt tilbagevendende spørgeskemaundersøgelse, hvis formål er at give et billede af patienters oplevelser på sygehusene i landets fem regioner, herunder Region Sjælland. Der findes både nationale spørgsmål, som stilles til alle landets patienter, og regionale spørgsmål, som udelukkende stilles i den pågældende region. Dette års undersøgelse omfatter patienter, som var i behandling i perioden august til oktober Fra Region Sjælland deltager et udsnit på indlagte og ambulante patienter, som har modtaget et spørgeskema med posten i efteråret Svarprocenten for indlagte patienter i Region Sjælland er 55 %, og for ambulante patienter er svarprocenten 56 %. Status for 2013 Patienternes samlede indtryk af deres indlæggelse eller ambulante forløb er som i de foregående år positivt. 91 % af de indlagte patienter og 96 % af de ambulante patienter har et positivt indtryk af deres indlæggelse eller ambulante forløb samlet set. På de områder, hvor den største andel af både indlagte og ambulante patienter har positive oplevelser, er: Kontaktpersonen tager ansvar for forløbet Modtagelsen på afdelingen/i ambulatoriet er god Patienterne har tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling Patienterne har tillid til at have fået den rette lægelige behandling Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god Den mundtlige information er god De spørgsmål, hvor der for både indlagte og ambulante patienter findes de største andele af negative oplevelser, omhandler: Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger besøg/opholdet Patienten ved hvilke symptomer, der kræver kontakt efter udskrivelsen/besøg Er tilstrækkeligt informeret om livsstilens betydning for helbredet Patienten har kontaktperson(er) med særligt ansvar Modtager tilstrækkeligt informationsmateriale Personalet er gode til at håndtere fejl Både de bedst placerede områder og de dårligst placerede områder er stort set de samme som i undersøgelsen i

6 Udviklingen fra 2012 til 2013 Regionen ligger overordnet set meget stabilt i forhold til Der er en tilbagegang på to områder for de indlagte patienter i regionen. Områderne dækker begge over patienternes viden om, hvad de skal gøre efter deres udskrivelse, hvis de har behov for hjælp. Der er ingen udvikling i resultaterne for de ambulante patienter. Roskilde Sygehus (Roskilde og Køge sygehuse) er det sygehus, der blandt de indlagte patienter, har en tilbagegang på flest områder. Der er generelt en fremgang på sygehusene i forhold til afdelingernes information om ventetiden fra indkaldelsen til indlæggelsen blandt de indlagte patienter. Der ses en generel tilbagegang med hensyn til de indlagte patienters viden om, hvor de skal henvende sig efter udskrivelsen. Blandt de ambulante patienter har Næstved Sygehus (NSR) en positiv udvikling på fire områder og er dermed det sygehus med flest områder i positiv udvikling. Slagelse Sygehus adskiller sig ved at have en tilbagegang på syv områder for de ambulante patienter. Regionen sammenlignet med resten af landet For alle regioner og sygehuse er placeringen af de nationale spørgsmål opgjort i forhold til landsresultatet. De fleste områder i Region Sjælland ligger på samme niveau som landsresultatet. Derudover ligger regionen over gennemsnittet på ét område for både de indlagte og ambulante patienter. De områder, hvor regionen ligger over landsresultatet, omhandler patienternes tryghed ved at skulle hjem fra sygehuset samt patienternes oplevelse af unødig ventetid, der forlænger deres besøg. Regionen ligger under gennemsnittet på seks områder for de indlagte patienter og tre områder for de ambulante patienter. Roskilde Sygehus (Roskilde og Køge sygehuse) og Ringsted Sygehus (NSR) har flest områder, der er placeret over landsresultatet for både indlagte og ambulante patienter. Omvendt har Slagelse Sygehus (NSR) og Nykøbing Falster Sygehus flest områder, der ligger under landsresultatet for både indlagte patienter og ambulante patienter. LUP Fødende I 2013 vurderer 90 % af kvinderne i Region Sjælland deres samlede fødselsoplevelse positivt. De områder med størst andele af positive vurderinger handler om vurdering af sundhedsplejerskens rådgivning og vurdering af hjælp ved telefonkontakt eller ved besøg på sygehus/jordemodercenter under graviditet, hvis kvinden har haft behov for telefonkontakt med eller fremmøde på sygehus/jordemodercenter ud over de almindelig planlagte konsultationer/besøg. Nyt koncept for LUP 2014 LUP 2013 afrapporteres for sidste gang i sin nuværende udformning i foråret Når den næste dataindsamling begynder i efteråret 2014 (LUP 2014) vil konceptet for LUP være ændret på en række områder, der betyder, at resultaterne ikke kan sammenlignes med resultater fra tidligere LUP-undersøgelser. 6

7 1 Kort om LUP 1.1 Baggrund og formål Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er en spørgeskemaunderundersøgelse, der har til formål at give et billede af de indlagte og ambulante patienters oplevelser på sygehuse i landets fem regioner, herunder Region Sjælland. Patienternes oplevelser kan fungere som et input til kvalitetsarbejdet i regionen. Patienterne er en vigtig ressource til at give input til udvikling af kvalitet og nogle af de udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for i dag, såsom koordinering af behandlingsforløb og samordning mellem de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet. LUP gennemføres årligt og omfatter både indlagte og ambulante somatiske patienter. Der gennemføres en sideløbende undersøgelse blandt fødende kvinder (se afsnit 3), og fra 2014 inddrages flere patienttyper end tidligere (se mere herom i afsnit 4). Region Sjællands resultater for LUP 2013 præsenteres i form af to oversigtsfigurer for henholdsvis indlagte og ambulante patienter samt en beskrivelse af status for årets regionale LUPresultater. Derudover beskrives generelle tendenser i udviklingen i den patientoplevede kvalitet i regionen mellem 2012 og Endeligt beskrives regionens resultater i forhold resten af landet. 1.2 Metode og datagrundlag LUP bliver som tidligere gennemført som en spørgeskemaundersøgelse med et særskilt spørgeskema til henholdsvis indlagte og ambulante patienter. Begge spørgeskemaer indeholder både nationale spørgsmål, som bliver stillet i alle fem regioner, og regionale spørgsmål, som er særskilte for Region Sjælland. Spørgeskemaerne blev udsendt i efteråret Spørgeskemaerne blev sendt til de indlagte patienter i to omgange med en udsendelse i oktober og en i november. Udsendelsen er opdelt for at sikre, at der ikke går for lang tid, fra patienterne bliver udskrevet, til de modtager spørgeskemaet. Spørgeskemaerne til de ambulante patienter blev sendt ud i en omgang i november. Svarprocenten for Region Sjælland er 55 % for indlagte patienter og 56 % for de ambulante patienter, hvilket er lidt lavere end den samlede svarprocent for hele landet. De enkelte svarprocenter for sygehusene er varierende, dog ligger Roskilde Sygehus (Roskilde og Køge sygehuse) og Ringsted Sygehus (NSR) højst, både hvad angår indlagte og ambulante patienter. Figur 1.1 Datagrundlag for Region Sjælland Indlagte patienter udsendte spørgeskemaer 55 % i svarprocent Inklusionsperiode: Udskrevet i perioden 9. august til 31. oktober 2013 Inklusionskriterier: Indlagt i minimum 24 timer Ambulante patienter udsendte spørgeskemaer 56 % i svarprocent Inklusionsperiode: Ambulant besøg i perioden 20. august til 30. september 2013 Inklusionskriterier: Ét eller flere besøg i ambulatoriet Der er foretaget ændringer i tre nationale spørgsmål for både indlagte og ambulante patienter mellem 2012 og Det gælder to spørgsmål vedrørende informationsmateriale (spørgsmål 15 og 16) og spørgsmålet vedrørende livsstilens betydning for helbredet (spørgsmål 20). Ændringerne betyder, at de pågældende tre spørgsmål ikke kan tidssammenlignes mellem 2012 og Samtidig er der for de ambulante patienter foretaget en ændring i spørgsmål vedrørende 7

8 telefonisk kontakt. Mellem 2012 og 2013 er det dermed muligt at sammenligne 35 spørgsmål for de indlagte patienter og 31 spørgsmål for de ambulante patienter. 8

9 2 Resultater 2.1 Status for Områder med positive patientvurderinger 91 % af de indlagte patienter og 96 % af de ambulante patienter har et positivt indtryk af deres indlæggelse eller ambulante forløb samlet set og er dermed et af de bedst placerede områder i undersøgelsen (se figur 2.1 og figur 2.2). Tilsvarende resultater findes i de tidligere undersøgelser i regionen. Ud af de 10 bedst placerede områder for henholdsvis indlagte og ambulante patienter er seks områder ens for både indlagte og ambulante patienter. Det drejer sig om følgende: Kontaktpersonen tager ansvar for forløbet Modtagelsen på afdelingen/i ambulatoriet er god Patienterne har tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling Patienterne har tillid til at have fået den rette lægelige behandling Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god Den mundtlige information er god Andelen af meget positive vurderinger er særlig høj, hvad angår patienternes tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige og lægelige behandling. 66 % blandt indlagte patienter og 71 % blandt ambulante patienter har i høj grad tillid til at have modtaget den rette sygeplejefaglige behandling. Tilsvarende har 62 % af de indlagte patienter og 65 % af de ambulante patienter i høj grad tillid til at have modtaget den rette lægelige behandling Områder med plads til forbedringer i patientvurderinger Der er ligeledes seks områder, der er ens for både indlagte og ambulante patienter, når de 10 dårligst placerede områder gennemgås. De spørgsmål, hvor der er den største andel af negative patientvurderinger for både indlagte og ambulante patienter, er: Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger besøg/opholdet Patienten ved hvilke symptomer, der kræver kontakt efter udskrivelsen/besøg Er tilstrækkeligt informeret om livsstilens betydning for helbredet Patienten har kontaktperson(er) med særligt ansvar Modtager tilstrækkeligt informationsmateriale Personalet er gode til at håndtere fejl Det er særligt personalets håndtering af fejl, der vurderes negativt af patienterne. 43 % af de indlagte patienter og 33 % af de ambulante patienter, der har oplevet fejl, og hvor personalet har kendt til fejlen, synes, at personalet tog virkelig dårligt eller dårligt hånd om fejlen/fejlene, efter den/de blev opdaget. Derudover oplevede 25 % af de indlagte patienter og 22 % af de ambulante patienter ikke at have én eller flere kontaktperson(er) med særligt ansvar for deres forløb. Endelig fik 42 % af de indlagte patienter og 39 % af de ambulante patienter ikke tilstrækkelig information om deres livsstils betydning for helbredet. 9

10 Det dårligst placerede område for de ambulante patienter omhandler ventetid. 55 % af de ambulante patienter blev ikke informeret om, hvorfor der var ventetid, fra de skulle møde i ambulatoriet, til de blev kaldt ind. Figur 2.1 Svarfordelinger i Region Sjælland for indlagte patienter (LUP 2013) Figur 2.1: Tidssammenligningen (pilene) er i forhold til regionens eget resultat i OUG erne angiver, om regionens resultater er over, under, eller ikke signifikant forskelligt fra landsresultatet i Det er kun for de nationale spørgsmål, regionen placeres i form af OUG ere. Tal i parentes viser, hvor mange patienter der har svaret på spørgsmålet. 10

11 Figur 2.2 Svarfordelinger i Region Sjælland for ambulante patienter (LUP 2013) Figur 2.2: Tidssammenligningen (pilene) er i forhold til regionens eget resultat i OUG erne angiver, om regionens resultater er over, under, eller ikke signifikant forskelligt fra landsresultatet i Det er kun for de nationale spørgsmål, regionen placeres i form af OUG ere. Tal i parentes viser, hvor mange patienter der har svaret på spørgsmålet. 11

12 2.2 Generelle tendenser for udviklingen fra 2012 til 2013 Der er en tilbagegang på to områder for de indlagte patienter i regionen. Begge områder omhandler patienternes viden om, hvad de skal gøre efter deres udskrivelse, hvis de har behov for hjælp. Der er ingen udvikling for de ambulante patienter (se figur 2.3 og 2.4). Sammenligning over tid og i forhold til landsresultatet En fremgang i LUP resultater kan skyldes, at der er flere, der har svaret i en af de positive svarkategorier, fx Godt eller Virkelig godt, men da sammenligninger er beregnet på baggrund af den fulde svarskala, kan en fremgang også skyldes, at flere har svaret i den mest positive svarkategori. Tilsvarende gør sig gældende for en tilbagegang. Der er en tilbagegang i andelen af indlagte patienter, der ved, hvor de skal henvende sig med spørgsmål om deres sygdom og behandling efter udskrivelsen (tilbagegang på 2 procentpoint). Derudover har en mindre andel af patienterne i 2013 end i 2012 viden om, hvilke symptomer eller tilstandsændringer der kræver, at de kontakter den praktiserende læge eller sygehuset (tilbagegang på 3 procentpoint) Sammenligning på sygehusniveau På sygehusniveau er den overordnede tendens, at patienterne hverken er mere positive eller mere negative i 2013 end i 2012 (se figur 2.3 og 2.4). Der er ingen sygehuse, der blandt de indlagte patienter, har en væsentlig positiv udvikling. Roskilde Sygehus (Roskilde og Køge sygehuse) er det sygehus, der blandt de indlagte patienter har en tilbagegang på flest spørgsmål. Tilbagegangen forekommer i forhold til patienternes oplevelse af modtagelsen, smertehåndteringen, viden om henvendelse efter udskrivelse samt afdelingens lokaler. Tre ud af sammenlagt syv sygehuse har en fremgang i forhold til afdelingens information om ventetiden fra indkaldelsen til indlæggelsen blandt de indlagte patienter. Tre ud af syv sygehuse har en tilbagegang, hvad angår de indlagte patienters viden om, hvor de skal henvende sig efter udskrivelsen. Næstved Sygehus (NSR) har på fire områder en positiv udvikling fra 2012 til 2013 blandt de ambulante patienter. Den positive udvikling ses i andelen af patienter, der får svar på deres spørgsmål, patienternes oplevelse af fejl, om patienterne oplever unødig ventetid, der forlænger deres besøg, samt den mundtlige information. Slagelse Sygehus (NSR) adskiller sig ved at have en tilbagegang på syv områder for ambulante patienter. Disse områder dækker personalets viden om sygdomsforløb ved planlagte samtaler, om patienterne får svar på spørgsmål, om smertehåndteringen er god, om den mundtlige information er god, om informationer fra forskelligt materiale stemmer overens, om det samlede indtryk er godt samt patientens tillid til at have fået den rette lægelige behandling. 12

13 Figur 2.3 Bedre, uændret eller dårligere resultater i forhold til LUP 2012 Indlagte patienter Køge Sygehus, Roskilde og Køge sygehuse I figuren er der for regionen samt hvert sygehus lavet en optælling af, på hvor mange spørgsmål, de indlagte patienter i 2013 har givet en bedre, dårligere eller uændret vurdering i forhold til Nykøbing Falster Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus, NSR Slagelse Sygehus, NSR Ringsted Sygehus, NSR Roskilde Sygehus, Roskilde og Køge sygehuse Region Sjælland 1. Afdelingen informerer godt om ventetid fra indkaldelse til indlæggelse Patienten oplever ikke fejl _3. Personalet tager hensyn til patientens behov ved udskrivelsen _1. Patienten ved, hvor han skal henvende sig ved ændringer i tilstanden Patienten har kontaktperson(er) med særligt ansvar Kontaktperson tager ansvar for forløbet Personalets viden om sygdomsforløb er god ved planlagte samtaler Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen _1. Muligheden for at tale med en læge om behandlingen er god _2. Muligheden for at tale med plejepersonalet om behandlingen er god _3. Patienten får svar på spørgsmål _4. Lægerne lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom _5. Plejepersonalet er lydhør over for patientens behov _6. Muligheden for at tale fortroligt med personalet er god _8. Patienten er ikke i tvivl om medicin under indlæggelsen Personalet er gode til at håndtere fejl Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger opholdet Overflytning mellem afdelinger er godt tilrettelagt Den mundtlige information er god _1. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens Patienten er tryg ved at skulle hjem Samarbejdet mellem afdeling og kommunal hjemmepleje er godt Afdelingens orientering af praktiserende læge er god _1. Personalet informerer om årsagen til medicinering efter udskrivelsen Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god Det samlede indtryk er godt _1. Patienten har tillid til at have fået den rette lægelige behandling _2. Patienten har tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen _2. Patienten har en afsluttende samtale ved udskrivelsen _3. Det samlede indtryk af afdelingens lokaler er godt Modtagelsen på afdelingen er god _7. Smertehåndteringen er god _2. Patienten ved hvilke symptomer, der kræver kontakt efter udskrivelsen _3. Patienten har viden om steder at henvende sig efter udskrivelsen

14 Figur 2.4 Bedre, uændret eller dårligere resultater i forhold til LUP 2012 Ambulante patienter I figuren er der for regionen samt hvert sygehus lavet en optælling af, på hvor mange spørgsmål, de ambulante patienter i 2013 har givet en bedre, dårligere eller uændret vurdering i forhold til For Ringsted Sygehus (NSR) har det ikke været muligt at opnå et statistisk signifikant resultat i sammenligningen mellem 2012 og 2013 på tre spørgsmål (markeret med sort). Næstved Sygehus, NSR Holbæk Sygehus Nykøbing Falster Sygehus Køge Sygehus, Roskilde og Køge sygehuse Roskilde Sygehus, Roskilde og Køge sygehuse Ringsted Sygehus, NSR Slagelse Sygehus, NSR Region Sjælland 1. Modtagelsen i ambulatoriet er god _1. Personalet informerer om årsagen til ventetid ved modtagelsen Patienten oplever ikke fejl Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger besøg _2. Patienten har tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling _3. Patienten får svar på spørgsmål Den mundtlige information er god (2). Ventetid, fra patienten møder, til han bliver kaldt ind, er acceptabel Kontaktperson tager ansvar for forløbet Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen _1. Lægerne har tid til patienten _2. Sygeplejerskerne har tid til patienten Ambulatoriet samarbejder godt med andre afdelinger/ambulatorier Patienten er tryg ved at tage hjem Samarbejdet mellem ambulatoriet og kommunal hjemmepleje er godt Ambulatoriets orientering af praktiserende læge er god _5. Ambulatoriet flytter kun en behandling, når patienten beder om det Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god _3. Det samlede indtryk af ambulatoriets lokaler er godt Patienten har kontaktperson med særligt ansvar _6. Patienten er ikke i tvivl om medicin udskrevet i ambulatoriet Personalet er gode til at håndtere fejl Personalets viden om sygdomsforløb ved planlagte samtaler er god _4. Lægerne lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom _5. Smertehåndteringen er god _1. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens _1. Patienten ved hvilke symptomer, der kræver kontakt efter besøg _2. Patienten har viden om steder at henvende sig efter besøg Det samlede indtryk er godt _1. Patienten har tillid til at have fået den rette lægelige behandling

15 2.3 Region Sjælland i forhold til resten af landet Regionens placering I nedenstående figurer bliver regionens resultater sammenlignet med landsresultatet for de spørgsmål i LUP, der er stillet i alle fem regioner samt til privathospitalerne. Ligesom de foregående år ligger de fleste spørgsmål på samme niveau som landsresultatet. Der er dog flere spørgsmål, der ligger under landsresultatet end over. For de indlagte patienter er der et område, hvor regionen ligger over landsresultatet, mens regionen ligger under landsresultatet på seks områder. For de ambulante patienter er der også et område, hvor regionen ligger over landsresultatet, mens regionen for ambulante patienter ligger under landsresultatet på tre områder (se figur 2.5 og 2.6). Figur 2.5 Regionernes resultater i forhold til landsresultatet (O, U, G) Indlagte patienter Total antal Total antal "Over landsresultat" (O) O Total antal "Gennemsnitlige" (G) G Total antal "Under landsresultat" (U) U 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger opholdet O O O G O U Patienten er tryg ved at skulle hjem O G G O U O Patienten har kontaktperson(er) med særligt ansvar O O O G G U Modtagelsen på afdelingen er god O O O U G U Er tilstrækkelig informeret om livsstilens betydning for helbredet O O O G U U Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god O O O G U U Det samlede indtryk er godt O O O U G U Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen O O O U G U Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen O O O U G U Den mundtlige information er god O O O U U U Kontaktperson tager ansvar for forløbet O O G G G G Afdelingen informerer godt om ventetid fra indkaldelse til indlæggelse O O G G G U Personalet er gode til at håndtere fejl G O O G G U Overflytning mellem afdelinger er godt tilrettelagt O O G G G U Informationsmaterialet er godt O O G G G U Afdelingens orientering af praktiserende læge er god O O G G U G Personalets viden om sygdomsforløb er god ved planlagte samtaler O O G U G U Modtager tilstrækkeligt informationsmateriale O G G G G G Patienten oplever ikke fejl O G G G G U Samarbejdet mellem afdeling og kommunal hjemmepleje er godt G G G G G G I figuren er der for hver enkelt region samt privathospitalerne lavet en optælling af placeringen af de 20 nationale spørgsmål i forhold til landsresultatet for indlagte patienter. O og U angiver, at spørgsmålet ligger henholdsvis statistisk signifikant over eller under landsresultatet, mens G angiver, at spørgsmålet ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. Placeringerne (O, U eller G) er justeret for forskelle i køns- og alderssammensætningen regionerne imellem. Privathospitalerne Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Region Hovedstaden 15

16 Figur 2.6 Regionernes placering i forhold til landsresultatet (O, U, G) Ambulante patienter Total antal Total antal "Over landsresultat" (O) O Total antal "Gennemsnitlige" (G) G Total antal "Under landsresultat" (U) U 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger besøg O O O G U O Patienten er tryg ved at tage hjem O O O U O G Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god O O O U O G (2). Ventetid, fra patienten møder, til han bliver kaldt ind, er acceptabel O O O O U G Ambulatoriet samarbejder godt med andre afdelinger/ambulatorier O O O U G G Det samlede indtryk er godt O O O U G G Modtagelsen i ambulatoriet er god G O O O U U Patienten har kontaktperson med særligt ansvar O O O U U G Den mundtlige information er god O O O U U U Informationsmaterialet er godt O G O G U G Ambulatoriets orientering af praktiserende læge er god O O G G U G Er tilstrækkeligt informeret om livsstilens betydning for helbredet G O O G U G Personalets viden om sygdomsforløb ved planlagte samtaler er god O G O G U G Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen O O G G U G Modtager tilstrækkeligt informationsmateriale O O G G U U Samarbejdet mellem ambulatoriet og kommunal hjemmepleje er godt G O G G G G Kontaktperson tager ansvar for forløbet O G G G G G Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen O G G U G G Patienten oplever ikke fejl G G O G U G Personalet er gode til at håndtere fejl G G G G G G I figuren er der for hver enkelt region samt privathospitalerne lavet en optælling af placeringen af de 20 nationale spørgsmål i forhold til landsresultatet for ambulante patienter. O og U angiver, at spørgsmålet ligger henholdsvis statistisk signifikant over eller under landsresultatet, mens G angiver, at spørgsmålet ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. Placeringerne (O, U eller G) er justeret for forskelle i køns- og alderssammensætningen regionerne imellem. Der er også justeret for indlæggelsesform, det vil sige om patienterne er indlagt akut eller planlagt. Region Midtjylland Region Nordjylland Privathospitalerne Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland 16

17 2.3.2 Sygehusenes placering Når sygehusenes resultater sammenlignes med landsresultatet (se figur 2.7 og 2.8), har Roskilde Sygehus (Roskilde og Køge sygehuse) og Ringsted Sygehus (NSR) flest områder, der er placeret over landsresultatet for både indlagte og ambulante patienter. Omvendt har Slagelse Sygehus (NSR) og Nykøbing Falster Sygehus flest områder, der ligger under landsresultatet for både indlagte og ambulante patienter. Disse placeringer ligger tæt op af placeringerne i Figur 2.7 Sygehusenes placeringer i forhold til landsresultatet (O, U, G) Indlagte patienter Total antal "Over landsresultat" (O) O Total antal "Gennemsnitlige" (G) G Total antal "Under landsresultat" (U) U 17. Patienten er tryg ved at skulle hjem O O G O G G G Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger opholdet O O O G G G U Afdelingen informerer godt om ventetid fra indkaldelse til indlæggelse O G O G G G G Informationsmaterialet er godt O O G G G G U Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god O O G G G U U Modtagelsen på afdelingen er god O G O U U U U Det samlede indtryk er godt O O G G U U U Den mundtlige information er god O O G U U U U Personalets viden om sygdomsforløb er god ved planlagte samtaler O O G U U U U Overflytning mellem afdelinger er godt tilrettelagt O G G G G G G Afdelingens orientering af praktiserende læge er god O G G G G U G Modtager tilstrækkeligt informationsmateriale O G G G U U Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen O G G G U U Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen O G U U U U Samarbejdet mellem afdeling og kommunal hjemmepleje er godt G G G G G G G Personalet er gode til at håndtere fejl G G G G G G Patienten har kontaktperson(er) med særligt ansvar G G G G G G Er tilstrækkelig informeret om livsstilens betydning for helbredet G G G U G G G Patienten oplever ikke fejl G G G U G G Kontaktperson tager ansvar for forløbet G G G G U U I figuren er der for hvert enkelt sygehus lavet en optælling af placeringen af de 20 nationale spørgsmål i forhold til landsresultatet for indlagte patienter. O og U angiver, at spørgsmålet ligger henholdsvis statistisk signifikant over eller under landsresultatet, mens G angiver, at spørgsmålet ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. Placeringerne (O, U eller G) er justeret for forskelle i køns- og alderssammensætningen regionerne imellem. Der er også justeret for indlæggelsesform, det vil sige om patienterne er indlagt akut eller planlagt. For Ringsted Sygehus (NSR) har det ikke været muligt at opnå et statistisk signifikant resultat i sammenligningen på syv af spørgsmålene (markeret med sort). Ringsted Sygehus, NSR Roskilde Sygehus, Roskilde og Køge Næstved Sygehus, NSR Holbæk Sygehus Køge Sygehus, Roskilde og Køge sygehuse Nykøbing Falster Sygehus Slagelse Sygehus, NSR Total antal 17

18 Figur 2.8 Sygehusenes placeringer i forhold til landsresultatet (O, U, G) Ambulante patienter Total antal "Over landsresultat" (O) O Total antal "Gennemsnitlige" (G) G Total antal "Under landsresultat" (U) U 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger besøg G G O O G O O Patienten har kontaktperson med særligt ansvar G G O O O G U Er tilstrækkeligt informeret om livsstilens betydning for helbredet G G O G O G G Ambulatoriet samarbejder godt med andre afdelinger/ambulatorier O O G G G U U Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god O O G G U U U Det samlede indtryk er godt O O G G U U U Personalets viden om sygdomsforløb ved planlagte samtaler er god O O G G U U U Informationsmaterialet er godt O G G G G G U Ambulatoriets orientering af praktiserende læge er god O G G G G G U Patienten er tryg ved at tage hjem O G G G G U G Modtager tilstrækkeligt informationsmateriale O U G G G U U Personalet er gode til at håndtere fejl G G G G G G G Samarbejdet mellem ambulatoriet og kommunal hjemmepleje er godt G G G G G G G Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen G G G G G G U Patienten oplever ikke fejl G G G G G G G Modtagelsen i ambulatoriet er god G G G G G U U (2). Ventetid, fra patienten møder, til han bliver kaldt ind, er acceptabel G G G G U G G Kontaktperson tager ansvar for forløbet G G G G G U G Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen G G G G G U U Den mundtlige information er god G G G G U U U I figuren er der for hvert enkelt sygehus lavet en optælling af placeringen af de 20 nationale spørgsmål i forhold til landsresultatet for ambulante patienter. O og U angiver, at spørgsmålet ligger henholdsvis statistisk signifikant over eller under landsresultatet, mens G angiver, at spørgsmålet ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. Placeringerne (O, U eller G) er justeret for forskelle i køns- og alderssammensætningen regionerne imellem. Der er også justeret for indlæggelsesform, det vil sige om patienterne er indlagt akut eller planlagt. Ringsted Sygehus, NSR Roskilde Sygehus, Roskilde og Køge Holbæk Sygehus Næstved Sygehus, NSR Nykøbing Falster Sygehus Slagelse Sygehus, NSR Køge Sygehus, Roskilde og Køge sygehuse Total antal 18

19 3 Den Landsdækkende Undersøgelse blandt Fødende Kvinder For andet år i træk er Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende (LUP Fødende) blevet gennemført. Den årligt tilbagevendende undersøgelse gennemføres på vegne af de fem regioner, og undersøgelsen belyser kvinders oplevelser i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel hos praktiserende læger, på landets fødesteder og i overgangen til sundhedsplejen. LUP Fødende er iværksat ud fra ønsket om at få mulighed for at få mere systematisk viden omkring kvinders oplevelser under graviditet, fødsel og barsel. Figur 3.1 Svarfordelinger i Region Sjælland (LUP Fødende 2013) Figur 3.1 viser svarfordelingerne for de spørgsmål, der kan kategoriseres i positive og negative svarkategorier. Spørgsmålene er i figuren sorteret med spørgsmål med størst andel positive svar øverst. Teksten angiver spørgsmålene i afkortet form. I spørgeskemaet (findes her: kan du se de fulde spørgsmålsformuleringer og svarkategorier. Antal besvarelser er angivet i parentes. Pilene i figuren viser, om resultatet for Region Sjælland i 2013 er bedre ( ), dårligere ( ) eller ikke signifikant forskelligt ( ) fra resultatet i Nye eller ændrede spørgsmål har ingen pil, da sammenligning med tidligere resultater ikke er mulig. Kvinder, der har født i perioden august til oktober 2013, er blevet inviteret til undersøgelsen. I alt kvinder i Danmark har modtaget et brev med invitation til at besvare spørgeskemaet på 19

20 internettet ved hjælp af et personlig login. Spørgeskemaet for LUP Fødende er udelukkende elektronisk kvinder har besvaret spørgeskemaet i 2013, hvilket giver en svarprocent på 59 %. I Region Sjælland fik kvinder invitation til undersøgelsen, hvoraf 538 kvinder har besvaret spørgeskemaet. Svarprocenten i Region Sjælland er dermed 53 %. 3.1 Fortsat mange positive oplevelser Mange kvinder i Region Sjælland har fortsat positive oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet under deres graviditet, fødsel og efter fødslen. I 2013 vurderer 90 % af kvinderne i Region Sjælland deres samlede fødselsoplevelse positivt. Nogle af de områder med størst andele positive vurderinger (øverst i figur 3.1) handler om vurdering af sundhedsplejerskens rådgivning og vurdering af hjælp ved telefonkontakt eller ved besøg på sygehus/jordemodercenter under graviditet, hvis kvinden har haft behov for telefonkontakt med eller fremmøde på sygehus/jordemodercenter udover de almindelig planlagte konsultationer/besøg. Der er også positive vurderinger af støtte fra jordemoder under fødslen og af den information, kvinder får i forbindelse med planlagt kejsersnit. 3.2 Potentiale for forbedring Spørgsmål placeret nederst i figur 3.1 er områder med størst andele negative vurderinger i undersøgelsen. Siden 2012 er der ikke sket nogen tilbagegang for Region Sjælland, men der er fortsat en del negative vurderinger af spørgsmål vedrørende amning. En tredjedel af kvinderne er i høj eller nogen grad i tvivl om amning, efter de kommer hjem fra sygehuset, 26 % vurderer, at de under graviditeten bliver dårligt eller virkelig dårligt forberedt på amning, mens 19 % kun i mindre grad eller slet ikke får den hjælp, der har brug for at kunne amme eller give modermælkserstatning til deres barn, mens de er på sygehuset. Desuden oplever 32 % af kvinderne fejl på et eller flere tidspunkter i deres forløb, og 28 % får ikke talt med personale om fødslen i det omfang, de har behov for. 3.3 Region Sjælland fastholder niveau fra 2012 Der er 27 spørgsmål, hvor resultaterne fra LUP Fødende 2013 kan tidssammenlignes med resultaterne fra Region Sjælland fastholder niveauet fra undersøgelsen i 2012, og der er således hverken fremgang eller tilbagegang på nogen af spørgsmålene. På tre spørgsmål ligger Region Sjælland over landsresultatet. Det er i forhold til kvindernes vurdering af deres samlede oplevelse af forløbet hos jordemoderen under graviditeten, modtagelsen på sygehuset ved fødslen, og i forhold til tryghed ved at skulle hjem fra sygehuset. På et enkelt spørgsmål placerer Region Sjælland sig under landsresultatet. Det er på spørgsmålet om kvindernes vurdering af fødsels- og forældreforberedelsen. Figur 3.2 viser, at der er forskel på, hvordan de fem regioner placerer sig i 2013 i forhold til landsresultatet på de forskellige spørgsmål i LUP Fødende. Ligesom i 2012 adskiller resultaterne for størstedelen af spørgsmålene for Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Sjælland sig ikke fra landsresultatet (G). Disse fire regioner ligger også på flere spørgsmål over landsresultatet (O), og i 2013 er Region Midtjylland den region med flest spørgsmål over landsresultatet. Region Hovedstaden ligger for en stor del af spørgsmålene under landsresultatet (U). Nogle spørgsmål er skiftet ud, og nye fokusområder er kommet til i 2013 undersøgelsen. Det er derfor ikke det samme antal spørgsmål, som bliver vurderet i 2013 i forhold til

21 Figur 3.2 Regionernes placering i forhold til landsresultatet (LUP Fødende 2013) Region Midtjylland Region Syddanmark Region Nordjylland Region Sjælland Region Hovedstaden Total antal O Total antal G Total antal U Ej testet * * Ej testet betyder, at svarfordelingen ikke har opfyldt kriterierne for at foretage en meningsfuld statistisk test. 3.4 Find mere viden om LUP Fødende Der er udarbejdet en skriftlig rapport om de landsdækkende resultater i LUP Fødende, hvor der kan læses mere om de landsdækkende resultater og tendenser i 2013 (se Her indgår også to mere dybdegående temaer Fødsels- og forældreforberedelse og Tvivl om amning, der kan bruges som inspiration til, hvordan fødeafdelinger kan arbejde med at mindske kvinders tvivl om amning og dels at få mere viden om, hvorfor nogle kvinder ikke deltager i sygehusenes tilbud om fødsels- og forældreforberedelse. På hjemmesiden findes yderligere materiale om metode, spørgeskema samt bilagstabeller for LUP Fødende. I bilagstabellerne 1 er det muligt at se resultater for alle regioner og fødesteder samt hvordan de placerer sig i forhold til landsresultatet. For de spørgsmål, der kan tidssammenlignes med 2012, er det også vist, om resultatet for 2013 er gået frem, tilbage eller fastholder niveauet fra Bilagstabellerne for LUP Fødende 2013 findes her: 21

22 4 Det videre arbejde med LUPresultaterne Brug LUP-resultaterne som genstand for kvalitetsforbedringer Spørgeskemaundersøgelser med mange respondenter har den fordel, at resultaterne viser, hvor udbredt en given oplevelse er blandt patienterne. Begrænsningen ved spørgeskemaundersøgelser er, at muligheden for at gå i dybden og få en mere nuanceret viden om udvalgte temaer er sparsom. Undersøgelsens resultater skal være genstand for dialog dels internt i de enkelte afdelinger og ambulatorier, men også genstand for dialog med patienter og pårørende. Skal undersøgelsens resultater bidrage til at skabe bedre kvalitet for patienterne, må afdelingerne og ambulatorierne selv handle og bruge resultaterne aktivt. Figur 4.1 illustrerer den løbende proces, hvormed LUP-resultaterne kan bidrage til at arbejde med at forbedre den brugeroplevede kvalitet for patienter i Region Sjælland. Kvalitetscirklen neden for tager udgangspunkt i arbejdet på afdelingsniveau, men samme proces gør sig gældende på regionsniveau. Figur 4.1 LUP kvalitetscirkel Med udgangspunkt i LUP-resultaterne og regionale indsatsområder er hensigten, at afdelingerne og ambulatorierne udvælger nogle særlige indsatsområder, som de går i dybden med og arbejder målrettet med at forbedre. Her kan det være aktuelt at kombinere undersøgelsesmetoder, så de resultater, der genereres via LUP bliver suppleret med mere dybdegående viden ved anvendelse af kvalitative metoder eller et nærmere kig på kommentarfelterne fra LUPspørgeskemaet, som mange patienter også har udfyldt. 22

23 Søg inspiration hos Region Sjælland Region Sjælland har en værktøjskasse for både organisatorisk og individuel brugerunderinddragelse. Find værktøjskassen her: Desuden har Region Sjælland nedsat et Udvalg for Patienten som partner. Målet med udvalget er at øge brugernes tilfredshed og systemets effektivitet ved at have fokus på kvalitet og patientsikkerhed gennem et mere målrettet samarbejde med patienter og pårørende. Se mere her: Søg inspiration i Videns- og idébanken Region Hovedstadens Videns- og idébank indeholder konkrete eksempler på, hvordan afdelinger og ambulatorier arbejder med at forbedre den brugeroplevede kvalitet ( Videns- og ídebanken er etableret af Region Hovedstaden, men kan anvendes af afdelinger i hele landet. Her kan du få gode idéer til, hvordan du kan arbejde med at forbedre LUP-resultaterne eller selv lægge initiativer på siden. Søg inspiration på vis.dk Vis.dk er et forum for videnspredning i sundhedsvæsenet. Her kan alle, der arbejder professionelt med eller i sundhedsvæsenet, søge inspiration blandt kolleger samt udveksle erfaringer og gode idéer. Målet er at skabe bedre kvalitet i behandlingerne og mere tilfredse patienter uden at starte forfra hver gang. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) kan hjælpe afdelinger videre med resultaterne Hvis du mangler hjælp til at arbejde videre med din afdelings LUP-resultater, er der mulighed for at søge hjælp hos EEB. Vi kan fx tilbyde uddybende fokusgruppeinterview, individuelle interview, brugerpaneler, patientmøder med direkte patientfeedback, uddybende spørgeskemaundersøgelser og gode råd til, hvordan der kan arbejdes med implementering af undersøgelsesresultater. Læse mere på eller kontakt os for yderligere information. 23

24 5 Vil du vide mere På EEB s hjemmeside kan du finde yderligere information om LUP-undersøgelsen. På hjemmesiden kan du bl.a. finde: En elektronisk publikation om baggrund og metode for LUP Elektronisk bilagsmateriale opdelt i opgørelser for henholdsvis indlagte og ambulante patienter. Hver del består af: o En tabel med svarprocenter for de fire niveauer; afdeling/ambulatorium, sygehus, region og land o Overordnet bilagstabel med resultater på lands-, regions- og sygehusniveau samt baggrundsoplysninger o En bilagstabel per speciale med specialeresultatet på landsplan og regionsplan og afdelingsresultater for afdelinger, der hører under specialet samt baggrundsoplysninger. o En figur per speciale der i struktur svarer til figurerne i afsnittet om generelle tendenser. En læsevejledning til henholdsvis rapporter med afdelingsresultater og rapporter med regions- og sygehusresultater De anvendte spørgeskemaer Følge- og påmindelsesbreve som udsendes sammen med spørgeskemaerne, til indlagte og ambulante patienter. Forklaring på omkodning af spørgsmål Tabel der viser hvilke spørgsmål fra LUP 2013, der kan sammenlignes med spørgsmål fra LUP Hvis du har spørgsmål til LUP-undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte EEB på telefon: eller 24

25 6 Nyt LUP-koncept fra 2014 LUP afrapporteres for sidste gang i sin nuværende udformning i foråret Når den næste dataindsamling begynder i efteråret 2014 (LUP 2014) vil konceptet for LUP være ændret på en række områder, der betyder, at resultaterne ikke kan sammenlignes med resultater fra tidligere LUP-undersøgelser. Ændringerne til undersøgelsen gennemføres på baggrund af en evaluering af LUP gennemført i efteråret 2012 og et efterfølgende udviklingsarbejde gennemført i Patienter og en række interessenter har været inddraget i udviklingsarbejdet. Nedenfor beskrives, hvilke ændringer der foretages. Patientgrupper LUP har hidtil været opdelt i to undersøgelser for henholdsvis ambulante patienter og indlagte patienter med minimum et døgns indlæggelse. Den nye LUP er opdelt i tre undersøgelser for henholdsvis 1) ambulante patienter, 2) planlagt indlagte patienter, og 3) akut indlagte patienter. Vi ved bl.a., at akut og planlagt indlagte patienters oplevelser er meget forskellige, og derfor har det været relevant at opdele undersøgelsen i forhold til indlæggelsesform. Blandt de to grupper af indlagte patienter inkluderes nu også patienter, som har været indlagt i mindre end et døgn. Andelen af korttidsindlagte patienter er gennem årene blevet større og større, og derfor er deres oplevelser nu også inkluderet i undersøgelsen. De tre patientgrupper har hver deres spørgeskema, og de afrapporteres separat. Fælles spørgeskema på tværs af regionerne Spørgeskemaerne i LUP har hidtil bestået af cirka 20 spørgsmål fælles for de fem regioner og cirka 20 spørgsmål, som ikke var fælles på tværs af regionerne. I den nye LUP vil samtlige spørgsmål i undersøgelsen være fælles på tværs af regionerne. Det betyder blandt andet, at der kan produceres et nationalt benchmark på alle spørgsmål. Fem temaspørgsmål Som noget nyt er der skabt plads til fem årlige temaspørgsmål for hver patientgruppe. Tanken er, at de fem temaspørgsmål stilles for et år ad gangen. Der er dermed ikke mulighed for at følge en udvikling over tid i svarene på de pågældende spørgsmål. De fem temaspørgsmål kan enten benyttes til at kaste lys over aktuelle emner eller til grundigere at belyse nogle af de forhold, der spørges ind til i den faste kerne af spørgsmål. Styregruppen for LUP, som primært består af repræsentanter for regionerne, beslutter hvert år hvilke tema-spørgsmål, der stilles til de tre patientgrupper. Temaspørgsmålene kan være ens på tværs af patientgrupperne, men de kan også være forskellige. Generelt om spørgeskemaerne Det har været en erklæret ambition for udviklingsarbejdet at gøre spørgsmålene i spørgeskemaerne så konkrete som muligt, samtidig med at spørgsmålene er relevante for størstedelen af patienterne. Samtidig har vi reduceret i antallet af forskellige svarskalaer i spørgeskemaerne. Det har vi gjort dels for at lette læsningen for patienterne dels for at lette tolkningen af resultater i afdelingsrapporterne. Vi ser frem til at tage den nye LUP i anvendelse i efteråret 2014 og håber på, at brugerne vil opleve, at der er tale om en forbedring. De nye spørgeskemaer for de tre patientgrupper (uden tema-spørgsmål) kan findes på Bemærk dog at spørgeskemaerne 25

26 skal igennem en grundig valideringsproces i foråret 2014, og der kan derfor forekomme ændringer i de endelige versioner, der anvendes i efteråret

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012.

Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012. Patienters oplevelser i Region Sjælland 2 Spørgeskemaundersøgelse blandt 25.9 ambulante og 9.2 indlagte patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Enheden for Brugerundersøgelser,

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013. Dato: 13. maj 2013 Brevid: 2050498 Afrapportering af LUP Somatik 2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013. Et udsnit på

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland

Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Patienters oplevelser i Region Sjælland 2010 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Enheden

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital

Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital Undersøgelsen er blandt 400 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Fotograf: Klaus Sletting

Fotograf: Klaus Sletting Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 20 Spørgeskemaundersøgelse blandt 22.347 indlagte og 4.348 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden Enheden

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende Sundhedssamordningsudvalget.4.4 LP resultater For LP indlagte, LP ambulante, LP fødende Fortroligt indtil offentliggørelsen i uge 8 4 844 LP Samlet indtryk Region Syddanmark, regionsniveau LP indlagte

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter

Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 20 Spørgeskemaundersøgelse blandt 22.347 indlagte og 4.348 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden Enheden

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Fortroligt indtil 15. marts 2017

LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Fortroligt indtil 15. marts 2017 LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2016 Fortroligt indtil 15. marts 2017 1 Om LUP 2016 Undersøgelser i LUP 2016 Planlagt ambulante patienter i RSYD Planlagt indlagte patienter i RSYD

Læs mere

Patientoplevet kvalitet LUP fødende resultater 2013

Patientoplevet kvalitet LUP fødende resultater 2013 Patientoplevet kvalitet LP fødende resultater 2013 SASFREMSTILLIN Region Syddanmark inviterer hvert år en stor gruppe af fødende kvinder til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse omhandlende kvindernes

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LUP 2013 resultater For LUP fødende samt elementer fra LUP indlagte og LUP ambulante

LUP 2013 resultater For LUP fødende samt elementer fra LUP indlagte og LUP ambulante Møde i Sundhedskoordinationsudvalget d. 2. august 204 LP 203 resultater For LP fødende samt elementer fra LP indlagte og LP ambulante 906204 Regioners indbyrdes gruppering i LP 203 LP fødende LP 203 Antal

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 51 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) Hospitalsenheden Vest Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 825 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2016. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen Rigshospitalet Spørgeskemaet er udsendt til 1333 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2009 Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2009 Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2009 Spørgeskemaundersøgelse blandt 22.471 indlagte og 47.285 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

Resultater for LUP 2013

Resultater for LUP 2013 Aarhus Universitetshospital Administrationen Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2013 18. marts 2014 modtog AUH resultaterne for den Landsdækkende

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015.

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015. LUP somatik 015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 015. Resultaterne fra LUP somatik 015 er offentliggjort i uge 11 016. LUP somatik er opdelt i tre undersøgelser for henholdsvis

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 5.533 kvinder, der har født 204 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 67 % af disse

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen OUH Odense og Svendborg Spørgeskemaet er udsendt til 1106 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen (Hvidovre) Amager og Hvidovre Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 819 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 72 % af disse svarede

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Kvalitet Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent

Læs mere

LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Den 16. marts 2016 v/ Specialkonsulent Mette Foged Mette.foged@regionh.dk Udsendelsesprocedure og svarprocenter Patientgrupper og spørgeskemaerne

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Undersøgelsen er blandt 410 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede

Læs mere

Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012.

Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012. Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011 Spørgeskemaundersøgelse blandt 25.709 ambulante og 9.271 indlagte patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Enheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent Søren From Knudsen

Læs mere

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 58 % af disse svarede

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Spørgeskemaundersøgelse 70.697 indlagte og 160.496 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Kort fortalt 2009 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Procent Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 2016. Resultaterne fra LUP somatik 2016 er offentliggjort i uge 11,

Læs mere

LUP. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Spørgeskemaundersøgelse. med svar fra 140.625 patienter

LUP. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Spørgeskemaundersøgelse. med svar fra 140.625 patienter Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 140.625 patienter 2014 LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Den Landsdækkende

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter 15. april 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig spørgeskemaundersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

2015 LUP. Patienters oplevelser i Region Hovedstaden. Inkl. resultater fra LUP Akutmodtagelse, LUP Fødende og LUP Psykiatri

2015 LUP. Patienters oplevelser i Region Hovedstaden. Inkl. resultater fra LUP Akutmodtagelse, LUP Fødende og LUP Psykiatri Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 43.189 patienter 2015 LUP Patienters oplevelser i Region Hovedstaden Inkl. resultater fra LUP Akutmodtagelse, LUP Fødende og LUP Psykiatri Udarbejder af Enhed for Evaluering

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 7.322 kvinder, der har født 2015 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regions- og sygehusplan

Læsevejledning til resultater på regions- og sygehusplan Læsevejledning til resultater på regions- og sygehusplan Indhold 1. Overblik...2 2. Sammenligninger...2 3. Hvad viser figuren?...3 4. Hvad viser tabellerne?...6 6. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...9

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Fødende kvinders oplevelser: Aarhus niversitetshospital - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 1.201 fødende kvinder fra perioden 1. august til 31. oktober 2017. 680 kvinder (57%) har

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 70.011 indlagte og 161.165 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne og Ministeriet

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Sjælland 2012

Patienters oplevelser i Region Sjælland 2012 Patienters oplevelser i Region Sjælland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 9.77 indlagte og 25.248 ambulante patienter. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland. Enheden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på M3 Medicinsk Sengeafsnit Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 68.723 indlagte og 167.538 ambulante patienter Den Landsdækkende ndersøgelse af Patientoplevelser 2013 darbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne

Læs mere

LUP. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne

LUP. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 158.366 patienter 2016 LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Den Landsdækkende

Læs mere