Nyhedsbrev for industriens underleverandører 1. årgang 1. nummer marts 09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev for industriens underleverandører 1. årgang 1. nummer marts 09"

Transkript

1 Nyhedsbrev for industriens underleverandører 1. årgang 1. nummer marts 09 Pas på koblingssalg Tolerancegrænsen for hvornår der er tale om et konkurrencestridende koblingssalg er lav. Der er i retspraksis efterhånden mange eksempler på, at virksomheder med store markedsandele har fået en over snuden, hvis de har forsøgt at koble et salg af et produkt sammen med tilbehør til produktet. Det er ikke ulovligt at være en stor markedsaktør, men det sætter dog nogle begrænsninger. En af begrænsningerne er, at man ikke må misbruge sin dominerende stilling men hvad betyder det? I forbindelse med koblingssalg betyder det, at man ikke må betinge sit salg af produkt A af, at kunden også køber produkt B. Koblingssalg er kun tilladt, hvis der er en så naturlig sammenhæng imellem produkterne, at et koblingssalg er sagligt begrundet. Nedenstående sag er et eksempel på et koblingssalg, som ikke var tilladt. Salg af sømpistoler med tilhørende søm Få gratis service på din sømpistol - men kun hvis du anvender de originale søm. Den går ikke, siger Konkurrencerådet i en afgørelse af 29. oktober 2008, hvor det vurderes, at sådan en konstellation, og andre af de tilknyttede betingelser, er konkurrencebegrænsende og misbrug af dominerende stilling. En større dansk grossistvirksomhed inden for salg af befæstelsesværktøjer har fået en løftet pegefinger af Konkurrencerådet, der på baggrund af en klage, har givet grossistvirksomheden et påbud om at ændre i markedsførings-, salgs- og garantibetingelser. Konkurrencerådets afgørelse Konkurrencerådet fastsatte på baggrund af klagen bl.a., at grossistvirksomheden herefter kun måtte stille krav om, at der anvendtes søm, der opfyldte de sikkerhedsmæssige krav, som er opstillet af European Committee for Standardization (ECS). Samtidig skulle den gratis serviceordning ændres, således at den gratis reparation, herunder de gratis reservedele, så længe de var at skaffe, også blev tilbudt de kunder, der anvendte søm med de ECS angivne specifikationer. Grossistvirksomheden skulle endvidere ophøre med enhver form for angivelse af, at garantien på sømpistolerne var forbundet med anvendelse af de originale søm. Grossistsvirksomheden kunne dog gøre produktansvaret betinget af, at kunderne anvendte søm, som opfyldte ECS-specifikationerne. Vær opmærksom på de begrænsninger der kan følge af din virksomheds position på markedet. Mange virksomheder er ikke klar over, at de, efter en konkurrenceretlig markedsvurdering, kan blive tildelt status som markedsledere. Den gratis serviceordning Grossistvirksomheden havde opstillet en række betingelser i forbindelse med salget af sømpistolerne, herunder en gratis serviceordning for de kunder, der kun anvendte original søm leveret af grossistvirksomheden. Konkurrencestyrelsen fandt, at dette vilkår, samt vilkåret om bortfald af garanti og bortfald af produktansvaret ved anvendelse af ikke originale søm, både var konkurrenceforvridende og udgjorde et misbrug af dominerende stilling. Konkurrencestyrelsens indledende undersøgelser viste, at den pågældende grossistvirksomhed har en markedsandel på % af det hjemlige marked inden for salg af sømpistoler.

2 Velkommen I efteråret 2008 gennemførtes en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Erhverv Tekniks virksomheder, hvor vi spurgte, om der ville være interesse for et supplement til de mange korte nyheder, virksomhederne dagligt modtager f.eks. i form af et kvartalsvis trykt informationsbrev med mere dybdegående faglige artikler. 93 % svarede, at det fandt man ville være en god ide. Derfor sidder du nu med det første nummer af Teknik nyt Plus i hånden. Vi vil i Teknik nyt Plus derfor fokusere på artikler og informationer, som har relevans og betydning for den daglige drift og virke for alle branchefællesskabets medlemsvirksomheder. Det kan være erhvervsjuridiske emner, faglige informationer f.eks. om nye lovgivningsinitiativer, kursus- og efteruddannelsestilbud osv. Hvis du har ideer, inspiration eller kommentarer i øvrigt omkring Teknik nyt Plus, hører vi meget gerne fra dig. Med venlig hilsen Steen O. Rytlig - branchedirektør Udgives af Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon Fax Redaktion Steen Rytlig (ansvarshavende redaktør) Michael Ostenfeld, Torben Edi Hoffmann Rosenstock Design og tryk: Dansk Erhverv Udgives 4 gange årligt Oplag: 750

3 Agentur og distributionskontrakter Af Sven Petersen, advokat og erhvervsjuridisk fagchef i Dansk Erhverv I Dansk Erhverv har vi en lang tradition for at beskæftige os med engroserhvervene. Af samme grund iværksatte Dansk Erhverv en kortlægning af engroserhvervet i oktober Engroserhvervet er betegnelsen for alle dem, der handler BtB, og i praksis er der et stort antal agenter og grossister i denne gruppe. Rapporten viser, at engroserhvervene i Danmark har klaret sig endda særdeles godt i løbet af de sidste 10 år, selvom mange eksperter ellers forudså, at branchen ville give tab og tilbagegang. Der har været en pæn og stabil stigning i engroserhvervenes beskæftigelse på omkring fem procent pr. år inden for denne periode. I betragtning af, at den stigende globalisering og udvikling af it-værktøjer i højere grad end tidligere muliggør en reduktion i antallet af forhandlerled, må man betegne udviklingen som flot. Der er således intet, der tyder på, at hverken handelsagenter eller importører er på vej ud af markedet. Hvad er forskellen på en handelsagent og en distributør? I daglig tale hører man tit en virksomhed udtale: jeg har agenturet på produkt xx. Mange virksomheder tænker da heller ikke nærmere over, hvorvidt de driver deres virksomhed som handelsagent eller som forhandler. Det handler jo om salg alt sammen. I juraens verden er der dog stor forskel på, om man driver virksomhed som handelsagent eller som distributør (eneforhandler, importører kært barn har mange navne). Handelsagenter - karakteristika Siden 1992 har vi i Danmark haft en handelsagentlov, der hviler på et EU-direktiv fra En handelsagent er en virksomhed, der vedvarende repræsenterer en agenturgiver, og hvis fornemmeste opgave er at skaffe ordrer til agenturgiveren. Handelsagenten aflønnes med provision. Når agenten har skaffet ordren, har han som regel ikke noget at gøre med købekontrakten, idet den indgås mellem agenturgiver og kunde. Det er således også agenturgiveren, der bestemmer den endelige pris på varen over for kunden og siger god for handlen. Handelsagenten har dermed intet køberetligt ansvar over for kunden. Det er en fordel for handelsagenten, men kan føles som en ulempe for kunden, idet han typisk skal indgå en kontrakt med en udenlandsk leverandør. Er leverancen mangelfuld, skal kunden rejse et krav mod den udenlandske leverandør. Alt andet lige kan det være mere vanskeligt for en kunde at rejse krav mod en udenlandsk leverandør end mod en dansk leverandør. Det er i hvert fald mere besværligt. Det gælder især, når den udenlandske leverandør er fra lande uden for EU. Som konsekvens heraf ses det således også yderst sjældent, at eksempelvis amerikanske virksomheder gør brug af en handelsagent - simpelthen af den grund, at europæiske slutkunder er utilbøjelige til handle direkte med amerikanske leverandører. Amerikanerne vil derfor alt andet lige være mere tilbøjelige til at gøre brug af en distributør. Agenten og prisstyring Befinder leverandøren sig i en branche, hvor det er vigtigt at kunne styre produktets pris over for slutkunderne, er der flere muligheder i handelsagentkonstruktionen. Som nævnt er det leverandøren og ikke handelsagenten, der prisfastsætter produktet overfor kunden. I modsætning hertil kan en leverandør ikke foreskrive en eneforhandler, hvilken pris han skal tage over for sine kunder. Andre karakteristika En handelsagent er ligeledes billig i drift i den forstand, at agenten som regel ikke koster noget, så længe der ikke sælges noget. Ønsker leverandøren at opsige en handelsagent, kræves der ikke nogen begrundelse blot opsigelsesvarsler, der er forankret i loven, overholdes. Efter dansk ret har handelsagenten krav på en måneds opsigelsesvarsel per samarbejdsår dog maksimalt seks måneder. De andre EU-lande følger nogenlunde denne model. Set i forhold til en ansat sælger er en agent altså en ganske fleksibel løsning. Godtgørelse til agenten Såfremt agenturgiveren opsiger en handelsagent, skal han dog være opmærksom på, at det kan udløse et godtgørelseskrav fra agenten. Har agenten skabt nye kunder eller en betydelig udvidelse af handlen med den bestående kundekreds, vil agenten have krav på en godtgørelse, når disse kunder fortsat vil give agenturgiveren betydelige fordele fremover. Godtgørelsen kan dog ikke overstige et beløb, der svarer til ét års vederlag beregnet på grundlag af handelsagentens gennemsnitlige årlige vederlag i de seneste fem år. En tilsvarende regel findes i alle EU-lande bortset fra Frankrig og Storbritannien, hvor godtgørelsesreglen er en anelse anderledes. Forstsættes på side 11 >

4 Bliv klog med din mobiltelefon Den store udbredelse af mobiltelefoni kan på sigt give virksomhederne nye muligheder i forbindelse med kommunikation, samarbejde og opkvalificering af medarbejdere. De nye muligheder for at uddanne medarbejdere via mobil e-læring er bestemt til at få øje på. Mobiltelefonen er for længst blevet allemandseje og findes alle steder. Spredning af mobiltelefoni i Europa overstiger nu 100 procent i forhold til indbyggere, og på verdensplan regner man med, at der findes mere end telefonabonnementer. Fjernundervisning via mobiltelefonen adskiller sig fra traditionel undervisning ved at tilbyde fleksibilitet i forhold til tid og sted. Med mobil e-læring kan medarbejderen således selv bestemme hvornår, og hvor han vil modtage sin undervisning. Den samme fleksibilitet vil typisk ikke kunne opnås i den traditionelle undervisningsform, der jo er baseret på skemasatte kursustider og anvendelse af stationære pc er i dertil indrettede kursuslokaler. Fjernundervisning via mobiltelefonen kan i løbet af de kommende år blive et reelt supplement, når virksomhedernes skal vælge kommunikations- og uddannelsesstrategi. Chauffører nedsætter CO2-udslip med mobiltelefonen Et eksempel er chauffører, der gennem korte kurser på mobiltelefonen lærer at køre mere energirigtigt, så der spares brændstof og derved udledes mindre CO2. IT- og Telestyrelsen har bragt historien om CO2-forsøget på Styrelsens hjemmeside og giver det positiv omtale. Chaufførerne er begejstrede for fleksibiliteten ved mobil e-læring, hvor chaufføren gennemfører korte moduler af kurset, når behovet er der, og det passer ind i en travl hverdag. Samtidig oplever chaufførerne, at kursets indhold huskes bedre sammenlignet med det traditionelle kursus med nogle dage på kursusbænken. Mobilkurset om energirigtig kørsel for chauffører er et skoleeksempel på innovativ brug af teknologi. Gevinsterne for miljøet, vognmanden og chaufførerne selv kan ses direkte på bundlinjen. Jeg ser allerede frem til at høre mere om de andre e-læringsprojekter, siger videnskabsminister Helge Sander. Der arbejdes nu på en generel udbredelse af bl.a. e- lærings kurset om energirigtig kørsel, så flere målgrupper kan spare penge på brændstoffet og samtidig nedsætte udledningen af CO2. 7,5 mio. kr. til e-læring Projektet er ét af 11 mobile e-læringsprojekter, som Videnskabsministeriet har støttet med over 7,5 mio. kr. som led i regeringens ambitioner om at gøre Danmark til et foregangsland inden for e-læring. Det er gennemført af VIA University College og viser tydeligt mulighederne og potentialet ved at bruge mobile medier til læringsformål. Med mobil e-læring udfordres de traditionelle læringsformer og -metoder gennem brugen af nye medier som mobiltelefoner, pc ere og spil. Mobil e-læring kan gøre undervisningen dynamisk, interaktiv og fleksibel. De støttede projekter inden for mobil e-læring er mangeartede og har foruden mobiltelefonen også afprøvet mulighederne for læring via mp3-afspillere og PDA ere. Projekterne er afsluttet og evalueret i en evalueringsrapport, som findes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside. Dansk Erhverv følger udviklingen af den mobile e- læring, som efter Dansk Erhvervs vurdering rummer et særdeles godt udviklingspotentiale blandt andet i form af den fleksible og omkostningseffektive uddannelse af medarbejdere. Det offentlige søger leverandører IKA går nu i offensiven for at udbrede kendskabet til, hvad offentligt indkøb er for en størrelse. Alle offentlige indkøbere er i dag bundet af et sæt EU-regler på området, som gør at det til tider kan virke uoverskueligt og ganske svært for potentielle men også nuværende leverandører, at blive valgt som leverandører til det offentlige. IKA vil gerne udbrede kendskabet til hvilken dagligdag den offentlige indkøber har, og hvilke lovgivningsmæssige udfordringer der ligger ved næsten hvert indkøb. Derfor afholder IKA de såkaldte leverandørdage, hvor målgruppen er kommende men også nuværende leverandører, som ønsker et bredere kendskab til den offentlige indkøbsverden. I løbet af de 2 dage seminaret varer, vil vi give deltagerne en indsigt i vores praktiske hverdag, omhandlende lige fra tanker, problemstillinger og andre udfordringer i forbindelse med udbud. Vi vil også sætte fokus på hvordan man som leverandør takler, at afgive et tilbud på baggrund af det udbudsmateriale den offentlige myndighed har udarbejdet. Leverandørdagene afholdes næste gang den marts se invitation her index.php?id=357

5 Industrielle leverandørvirksomheder tøvende over for klimaudfordringerne En undersøgelse foretaget ultimo 2008 blandt Dansk Erhverv - Tekniks medlemsvirksomheder viser, at kun få industrielle underleverandører fokuserer på CSR (Corporate Social Responsibility) og klimaudfordringen. Det skal givetvis ses i sammenhæng med, at der endnu ikke er pres på leverandørerne fra de store toneangivende kunder. Erhvervslivets ansvarlighed kaldes også samfundsansvar, socialt ansvar, Corporate Social Responsibility (CSR), bæredygtighed og tredobbelt bundlinje. Men uanset hvilken betegnelse der bruges, handler det om, at virksomheder udviser ansvarlighed i forhold til det omgivende samfund. Det kan for eksempel ske gennem etisk handel i den globale leverandørkæde, ved at nedbringe ressourceforbruget til gavn for miljøet, eller ved at indsluse marginaliserede grupper på arbejdsmarkedet. Dansk Erhverv - Tekniks undersøgelse viser, at en stor del af de industrielle underleverandører er tøvende, når det kommer til at møde udfordringerne på CSR- og klimaområdet. Undersøgelsen viser blandt andet, at 72 procent af leverandørvirksomhederne slet ikke eller kun i mindre grad har integreret CSR i deres forretningsmodel. Resultatet af svarene kommer ikke som nogen egentlig overraskelse, siger branchedirektør Steen Rytlig. Mange virksomheder har svært ved på nuværende tidspunkt at vurdere, hvordan de igangværende klima- og miljøpolitiske tiltag konkret kommer til at berøre dem. De fleste afventer, hvilke krav deres kunder vil stille. Der er imidlertid ingen tvivl om, at de store virksomheder er ved at fastlægge deres CSR- og klimastrategier, og når de bliver skudt i gang måske sidst på året i tilknytning til klimatopmødet så vil de industrielle underleverandører blive stillet over for nye udfordringer og krav. Derfor understreger undersøgelsen netop, at både Dansk Erhverv Teknik og de enkelte brancheforeninger skal klø på og holde fokus på at udbrede kendskabet til miljø, klima og CSR blandt virksomheder inden for de tekniske og industrielle underleverandørbrancher, siger Steen Rytlig. Flere informationer om CSR, miljø og klima på Dansk Erhvervs hjemmeside Se resultatet af undersøgelsen nedenfor. Bruger din virksomhed klimaproblematikken som salgsparameter? I høj grad 6 5,22 % I nogen grad 27 23,48 % I mindre grad 30 26,09 % Slet ikke 52 45,22 % Respondenter % Kan der spores øget efterspørgsel/salg på klimavenlige produkter og løsninger? I høj grad 4 3,48 % I nogen grad 17 14,78 % I mindre grad 45 39,13 % Slet ikke 49 42,61 % Respondenter % Oplever din virksomhed lovgivningsmæssige barrierer i forhold til fremme af klimavenlig adfærd, produkter eller initiativer? Ja 8 6,96 % Nej 83 72,17 % Ved ikke 24 20,87 % Respondenter % Arbejder din virksomhed med miljøvenlige produktserier (greenline, bluemotion, energystar, ecoline osv?) I høj grad 6 5,26 % I nogen grad 22 19,30 % I mindre grad 33 28,95 % Slet ikke 53 46,49 % Respondenter % Er CSR (Corporate Social Responsibility) en integreret del af din virksomheds strategi? I høj grad 9 7,83 % I nogen grad 23 20,00 % I mindre grad 30 26,09 % Slet ikke 53 46,09 % Respondenter % Har du konkrete eksempler på klimasatsninger i din virksomhed? Ja 19 16,52 % Nej 85 73,91 % Ved ikke 11 9,57 % Respondenter %

6 Dansk Erhvervs teknikbarometer Hvert kvartal udgiver Dansk Erhverv et barometer, der kortlægger udsigten for de tekniske leverandører til industrien. Den seneste udgave er netop udkommet, og den belyser blandt andet, hvorledes finanskrisen mindsker efterspørgslen på industrivarer. Dansk Erhverv forventer, at stigende arbejdsløshed og faldende investeringer fører til negativ BNP-vækst i Efter flere år med vækstrater væsentligt over trendniveauet har det længe stået klart, at det tiltagende lønpres truer med at udhule Danmarks konkurrenceevne. Derfor ville en økonomisk afmatning være indtruffet selv uden den aktuelle finanskrise. Finanskrisen har midlertidigt fremskyndet og forstærket det nedadgående pres på økonomien. Den forestående recession vil selv sagt påvirke industrien og dens leverandører. Industriens ordretilgang er siden maj faldet med 25 procent, og det fald er så småt begyndt at slå igennem på omsætningen. Hvis ordreindgangen forbliver på det nuværende lave niveau, vil 2009 byde på mærkbart faldende industriproduktion. Industrien har som helhed klaret sig godt de seneste år. Den løbende omsætning er siden 2004 steget med 30 procent. En del af forklaringen på den øgede omsætning skal findes i den høje produktivitetsvækst inden for industrien, da høj produktivitetsvækst øger konkurrenceevnen. Den gennemsnitlige produktivitetsvækst i industrien de seneste fem år har været på 2,5 procent, mens den gennemsnitlige produktivitetsvækst i økonomien generelt blot har været på 1,0 procent. I 2007 var industriens produktivitetsvækst dog væsentligt lavere end trendvæksten - blot 0,4 procent. Forventer faldende omsætning Til trods for den aktuelle økonomiske situation melder de tekniske leverandører om en pæn afslutning på Forventningerne til den samlede omsætning i 2009 er imidlertid betydeligt mere nedtonet, og netto forventer 19,3 procent af virksomhederne faldende omsætning. Den lavere aktivitet i virksomhederne betyder dog samtidig, at flaskehalsproblemerne aftager. De fleste indikatorer peger altså på, at industriens omsætning vil falde i Faldet sker dog fra et forholdsvis gunstigt udgangspunkt og forventes at have en midlertidig karakter. Det samlede teknikbarometer kan hentes på Dansk Erhverv Teknik s hjemmeside

7 Inden for maskinindustrien har de seneste måneders fald i aktiviteten været endnu mere markant end tilfældet er for industrien som helhed. Fra 4. kvartal 2007 til 4. kvartal 2008 var faldet i produktionen, ordreindgangen og omsætningen henholdsvis 11 procent, 27 procent, og 8 procent. Aktiviteten i industrien er faldet markant det seneste halve år. Fra 4. kvartal 2007 til 4. kvartal 2008 faldt produktionen, ordreindgangen og omsætningen med henholdsvis 6 procent, 21 procent, og 5 procent. Især det store fald i ordreindgangen er bekymrende, da dette antyder, at vi de kommende måneder vil opleve et yderligere fald i produktionen.

8 Dansk Erhverv tilbyder elektronisk overvågning af offentlige udbud Nyhedsbrevet vil fremover bringe en række relevante offentlige udbud, som medlemmerne af Dansk Erhverv Teknik kan rekvireres i sin fulde længde ved henvendelse til nedenstående mailadresse. Hermed følger 4 udbud med udløbsdato inden næste nyhedsbrev: BY EMNE NR. FRIST Århus Hoved-og fagenterpriser ifm bygge og anlægsarbejde ND Århus Produktionsudstyr til udsendelser ND Albertslund Toiletpapir, lommetørklæder, håndklæder og servietter ND Aabybro Produktionsudstyr til udsendelser ND Du kan også modtage udbudene automatisk per eller fax. Nedenstående følger en kort beskrivelse af procedurer og priser. Hver dag publiceres tæt ved 1000 offentlige udbud. Kontrakternes samlede værdi svarer til 16 % af EU s bruttonationalprodukt. Dansk Erhverv tilbyder elektronisk overvågning af offentlige udbud via Tenders Electronic Daily (TED-databasen), som indeholder alle udbud, der bliver publiceret efter EU s udbudsdirektiver. Den daglige overvågning foretages på baggrund af en detaljeret søgeprofil udarbejdet af abonnenterne, og udbudene bliver sendt direkte til abonnenterne fra databasen i Luxembourg via fax eller samme dag, som de udgives i papirform. Opstart af et abonnement på elektronisk overvågning af offentlige udbud er gratis for medlemmer af Dansk Erhverv. Ikke-medlemmer betaler et oprettelsesgebyr på 2.500,- kr. og efterfølgende et halvårligt gebyr på 500,- kr. Hvert tilsendt udbud koster herefter 5,5 Euro (ca. 41,- kr.), hvis man modtager pr. , og 7,7 Euro (ca. 57,- kr.), såfremt materialet modtages pr. fax. Det enkelte medlem faktureres hver fjerde måned, såfremt der har været udbud inden for det forespurgte område. Yderligere information eller rekvirering af abonnementspakke kan ske hos Dansk Erhverv på eller til Claes Dalhoff Dansk Erhverv Teknik Dansk Erhverv Teknik er et branchefælleskab under Dansk Erhverv for brancher og virksomheder, der arbejder som leverandører i bred forstand til danske producerende virksomheder, offentlige værker, byggebranchen m.m. Branchefællesskabet for Tekniske Leverandører, Dansk Erhverv Teknik, omfatter 15 brancheforeninger med tilsammen cirka 500 medlemmer. Virksomhederne i Dansk Erhverv Teknik er typisk importører, forhandlere, agenter og datterselskaber repræsenterende internationale virksomheder og koncerner. Det er omkostningsfrit for brancheforeningerne og medlemsvirksomhederne at være med i Dansk Erhverv Teknik. Dansk Erhverv Teknik rådgiver inden for det industritekniske område om blandt andet: CE-mærkning Maskindirektivet ATEX-direktivet EMC-direktivet Standardisering Elektronikskrot WEEE Dansk Erhverv Teknik formidler viden og information til medlemsvirksomhederne gennem udsendelse af nyhedsbreve via samt på branchefællesskabets hjemmeside: Som leverandører forsyner Dansk Erhverv Tekniks medlemmer danske industrivirksomheder med en bred palette af ydelser i form af den nyeste og mest moderne teknologi, viden og knowhow inden for alle former for råvarer, komponenter, maskiner, værktøj, elektronik, færdigvarer, værktøjsmaskiner, tilbehør, udstyr, reservedele m.m.

9 En aftale er en aftale men hvad har vi egentlig aftalt? Program for jura-seminar for ikke jurister i DE Teknik Ikke alle aftaler går helt som planlagt. Hvad er der egentlig aftalt, og hvem har ret, når der er tvivl om vilkår i en aftale. Få styr på de vigtigste regler indenfor aftale- og køberetten. Formål Formålet med kurset er at skabe et større overblik over nogle af de områder, der har stor betydning for virksomhedernes daglige drift. Kurset afholdes den 28. april 2009 i Kolding og den 6. maj 2009 i Slagelse Indhold 8:30 indskrivning, kaffe, te og morgenmad 9:00 Aftaleloven Hvilke elementer af aftaleretten er afgørende for din dagligdag i virksomheden? Tilbud og accept hvornår binder aftalen - praktiske eksempler Mundtlig eller skriftlig kontraktindgåelse? Bevisbyrden gør forskellen! 9:45 Hvordan får jeg mine leveringsbetingelser bragt i spil? Hvorfor bruge ressourcer på leveringsbetingelser Kan de også ligge på internettet og andre gode spørgsmål Sammenspil mellem leveringsbetingelser og mere procesorienterede kontrakter Præsentation af forskellige brancherelevante leveringsbetingelser 10:30 Netværk og formiddagspause med kaffe og te 10:45 Købeloven hvad står der i den? Undgå gætteri! du bør kende de allermest basale regler, for at kunne vurdere din risiko Forskel på garanti og reklamationsret Ansvarsbegrænsninger gør dem realistiske Ejendomsforbehold hvordan og kan det bruges til noget? Den internationale købelov hvornår finder den anvendelse og hvad betyder det? 12:30 Frokost og netværk 13:30 Når uheldet er ude lær at håndtere kontraktbrud i virkelighedens verden Fokus på forskellige former for kontraktbrud drag nytte af lærerige cases Lær at vurdere hvornår det er fordelagtigt at forfølge en tvist, og hvornår du bør give op! Løsning af tvister sådan går du rettens vej Fokus på anvendelse af alternative konfliktløsningsmodeller 14:30 Netværk og eftermiddagspause med kaffe, te og kage 15:00 DE- Teknik juridisk embedseksamen Løs testen og se hvad du har lært 16:30 seminaret afsluttes. Hvem kan deltage? Alle der beskæftiger sig med salg eller indkøb. Instruktør Advokat og erhvervsjuridisk fagchef Sven Petersen, Dansk Erhverv Advokat og Chefkonsulent Lars Quistgaard Bay, Dansk Erhverv Juridisk konsulent Torben E. Hoffmann Rosenstock, Dansk Erhverv Sted Den 6. maj 2009 på Hotel Frederik d. II, Idagårdsvej 3, 4200 Slagelse Den 13. maj 2009 på Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Tilmelding senest d Til Camilla Bruhn på fax eller telefon Medlemspris Pris for ikke-medlemmer kr. 995,00 (ekskl. moms) kr. 1995,00 (ekskl. moms)

10 Kurser 1. halvår, 2009 Dansk Erhverv tilbyder en lang række spændende kurser og foredrag Seminar om prisfastsætning Den mest effektive måde en virksomhed kan forbedre indtjeningen på, er ved at sætte prisen rigtigt. Den rigtige pris øger indtjeningen uden ekstra omkostninger. Tilsvarende kan forkerte priser erodere indtjeningen hurtigt Konkurrenceret - udvalgte emner, Kbh. Mange virksomheder har aftaler med kunder eller leverandører, der på en eller anden måde involverer konkurrenceretten, uden at man nødvendigvis er klar over det Temadag om personalepolitikker, Århus Få inspiration til virksomhedens personalepolitikker! Dansk Erhverv udbyder nu et kursus, hvor vi sætter fokus på personalepolitikker Jobklausuler, Århus & Jobklausuler, Kbh. Fra 1. juli 2009, skal alle eksisterende jobklausuler opfylde lovens bestemmelser. Dansk Erhverv inviterer til et gå hjem-møde, hvor vi gennemgår reglerne Trim din virksomhed til finanskrisen Erhverv Århus og Dansk Erhverv inviterer hermed alle medlemsvirksomheder til at deltage i et medlemsmøde om de udfordringer, som finanskrisen medfører for virksomhederne Det offentlige søger leverandører IKA går nu i offensiven for at udbrede kendskabet til, hvad offentligt indkøb er for en størrelse. I samarbejde med Dansk Erhverv indbyder vi til et 2-dages seminar - "Leverandørdage" Personalejura I, Kbh. Kom godt fra start med en ny medarbejder! Motivér gennem værdier, Århus Værdier er en effektiv måde at binde medarbejdere og virksomhedens mål sammen. Vi udfordrer dig på dine eksisterende værdier og viser nogle veje for dig, der skal i gang med værdiarbejdet Temadag om personalepolitikker, Kbh. Få inspiration til virksomhedens personalepolitikker Dansk Erhverv udbyder nu et kursus, hvor vi sætter fokus på personalepolitikker Personalejura I, Århus Kom godt fra start med en ny medarbejder! Motivér gennem værdier, Kbh. Værdier er en effektiv måde at binde medarbejdere og virksomhedens mål sammen. Vi udfordrer dig på dine eksisterende værdier og viser nogle veje for dig, der skal i gang med værdiarbejdet Personalejura II, Århus & Personalejura II, Kbh. Løs konflikten på den rigtige måde! Fleksible lønpakker, Kbh. & Fleksible lønpakker, Århus Flere og flere virksomheder indfører fleksible lønpakker, hvor lønpakkerne både kan virke motiverende og præstationsfremmende for den enkelte medarbejder Samarbejde, tillid og retfærdighed, Århus Samarbejde, tillid og retfærdighed opbygger social kapital, og er med til at styrke virksomhedens produktivitet, vækst, kvalitet og innovation. Det er derfor et vigtigt element i ledelse og organisering af virksomheder. Flere kurser og arrangementer på

11 Agentur og distributionskontrakter (forts.) Af Sven Petersen, advokat og erhvervsjuridisk fagchef i Dansk Erhverv Faktum er således, at det typisk vil være handelsagenten, der har et krav mod agenturgiveren i en opsigelsessituation. Da det kan være vanskeligt at sagsøge en udenlandsk agenturgiver på udebane, tilrådes det, at agenten forsøger at komme igennem med en klausul i kontrakten om, at en eventuel tvist skal afgøres efter dansk ret ved dansk værneting. Det gælder dog kun i kontrakter med agenturgivere fra EU. Har man som agent en agenturgiver fra et land udenfor EU, bliver man nødt til at løse eventuelle tvister ved voldgift. Distributører Den omtalte godtgørelsesregel er nogle gange med til at afskrække leverandøren, således at han foretrækker at indgå en aftale med en distributør frem for en handelsagent. En distributøraftale har den anden fordel, at leverandøren alene behøver at koncentrere sig om en kunde nemlig distributøren. Det er således nemmere at vurdere, i hvilket omfang der skal gives kredit. Ulempen ved distributørkonstruktionen er, at leverandøren ikke nødvendigvis kender distributørens kundekreds, og at leverandøren heller ikke er i stand til at kunne diktere, hvilken pris distributøren skal tage for varen, når den videresælger til næste led. Den slags prisbindinger er klart i strid med konkurrencereglerne. Det er dog fortsat tilladt at fremkomme med et forslag til vejledende priser, såfremt disse reelt set er vejledende. Hvad skal importøren være opmærksom på? Som importør skal man for det første være opmærksom på, at der ikke findes nogen lovgivning at støtte sig til i tilfælde af opsigelse. Kun i Belgien findes en lov om eneforhandlingskontrakter. I alle andre EU-lande er det primært kontrakten, man skal sætte sin lid til som importør. Har man slet ikke nogen kontrakt eller kun en gentleman agreement på to linjer, er man naturligvis dårligt stillet, men dog ikke helt retsløs. I de fleste lande gælder der principper om, at man skal opføre sig pænt over for hinanden i erhvervsforhold, og det vil i dagligdagen udmønte sig i, at man som importør/distributør uden kontrakt har krav på et rimeligt opsigelsesvarsel i tilfælde af opsigelse. Således er det også i Danmark. Typisk vil en dansk domstol fastsætte et opsigelsesvarsel på mellem tre og seks måneder. Har en distributør krav på godtgørelse? Som udgangspunkt vil danske domstole være utilbøjelige til at tildele importøren en godtgørelse svarende til principperne i handelsagentloven. Det er derfor vigtigt, at distributøren medtager en bestemmelse om godtgørelse i distributørkontrakten, såfremt distributøren vil gøre sig forhåbninger om en sådan godtgørelse. Dansk Erhvervs standardeneforhandlingsaftale indeholder en sådan klausul. Man skal således som distributør være klar over, at en importørkontrakt kan ende med at blive den rene tilsætning, hvis ikke man får forhandlet en godtgørelse på plads. Det sker således fra tid til anden, at en distributør bruger de første to-tre år på at oparbejde et marked eller nyt marked, hvorefter leverandøren tager over og opsiger distributøren lige inden, han skal til at høste frugterne af sit indledende arbejde. Det er vigtigt, at distributøren forholder sig til den risiko og sørger for, at kontrakten med leverandøren som minimum indeholder et langt opsigelsesvarsel. Kan man derudover få forhandlet en godtgørelsesbestemmelse på plads, er det naturligvis endnu bedre. Den skarpsindige læser vil naturligvis spørge sig selv om, hvorvidt man som dansk eksportør også kan bruge vores standardkontrakt? Svaret er ja men ikke uden tilretninger. Som det fremgår oven for er kontrakten forhandlervenlig, og medlemmer af Dansk Erhverv kan kontakte mig for nærmere drøftelse af, hvilke tilrettelser der ville være formålstjenlige. Husk at samarbejde Afslutningsvis vil jeg gerne bemærke, at det er vigtigt, at parterne gør sig nogle tanker om, hvordan det daglige samarbejde skal fungere. Det er vigtigere at nedfælde den slags i kontrakten end at fastsætte urealistiske omsætningsgrænser, bare fordi dette er et kriterium, der umiddelbart forekommer nemt at håndtere. Der findes mange andre måder at få et samarbejde til at blomstre. Tænk i fælles strategier, markedsføring, servicekoncepter, integration af IT o.s.v. - så skal det nok bære frugt, hvis produktet ellers er godt. Vidste du at... Engroshandel og rådgivning er danmarks vigtigste eksportbrancher

12 Dansk Erhverv Teknik Plus udgives af Dansk Erhverv Børsen 1217 København K telefon: fax:

VOV - din brancheforening!

VOV - din brancheforening! - en vigtig brik! VOV - din brancheforening! Brancheforeningen Værktøj og Værktøjsmaskiner - VOV - er en landsdækkende brancheforening med ca. 80 medlemsfirmaer, der hovedsageligt som importører, forhandlere,

Læs mere

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG?

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? Det kræver ikke meget at nedsætte sig som handelsagent. Som regel kan man klare sig med en telefon, en computer, et skrivebord og måske en bil til at besøge kunderne

Læs mere

Jura for ikke-jurister fokus på kontrakters indgåelse og indhold

Jura for ikke-jurister fokus på kontrakters indgåelse og indhold Deltag på et intensivt seminar om Jura for ikke-jurister fokus på kontrakters indgåelse og indhold n Den kommercielle kontrakts opbygning få overblik over kommercielle kontrakters væsentligste delelementer

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Advokat Erik Kjær-Hansen Søværnet udbyder en række maritime opgaver over de kommende år. Hvilke udbudsretlige muligheder og udfordringer giver det

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

EKSPORT TIL ET NYT MARKED

EKSPORT TIL ET NYT MARKED Optioner, muligheder og udfordringer ved etablering af EKSPORT TIL ET NYT MARKED MICHAEL H. SVENDSEN MICHAEL@MHSVENDSEN.COM TEL 51 18 02 22 Michael H. Svendsen ARBEJDSOMRÅDER Internationale kontrakter

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON]

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Få fuldt udbytte af dit VOV medlemskab

Få fuldt udbytte af dit VOV medlemskab Få fuldt udbytte af dit VOV medlemskab VOV stiller en lang række strategisk - og økonomisk vigtige fordele til rådighed for sine medlemsvirksomheder. Forretningsnetværk, messer- og udstillinger og politiske

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 SMV-KONJUNKTURVURDERING JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet Anders Goul Møller, Økonomisk konsulent angm@di.dk SEPTEMBER 2016 Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet DI s medlemsvirksomheder forventer et positivt 4.kvartal 2016, med rekordhøje forventninger for hjemmemarkedsvirksomhederne.

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Hvad kan DI give dig? Som iværksætter kan du få et år gratis i DI. Vi vil gerne give dig en mulighed for at lære os at kende og opleve, hvad DI som erhvervs-

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Virksomheder øger den ansvarlige indsats

Virksomheder øger den ansvarlige indsats Organisation for erhvervslivet. maj 2 Virksomheder øger den ansvarlige indsats AF CSR KONSULENT DORTE GRAM NYBROE, DGNY@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Den økonomiske krise rammer

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Unges syn på klimaforandringer

Unges syn på klimaforandringer Juli 2009 Unges syn på klimaforandringer Der er kommet stadig større fokus på klimaforandringer og global opvarmning i takt med, at der kan konstateres klimaforandringer i form af for eksempel højere temperaturer,

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er BYOD/Consumerization? 3 Fordele ved BYOD 4 Ulemper ved BYOD 4 3. Hvordan indretter virksomheden

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Mere salg i slankere videnerhverv

Mere salg i slankere videnerhverv Mere salg i slankere videnerhverv INDLEDNING De videntunge erhverv udgør en væsentlig del af økonomien og beskæftigelsen. Både i sin egen voksende størrelse, men især som en afgørende katalysator for innovation

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN Første halvår af 2012 viser en beskeden fremgang i videnrådgiverbranchen. Nye tal viser, at den totale omsætning steg med 2,6 pct. frem

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Stigende omsætning og beskæftigelse (side 2) Den første halvdel af bød på en pæn omsætningsfremgang

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Mastercase 2011 Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til at udfordre os. Så

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

fremtiden starter her...

fremtiden starter her... fremtiden starter her... OPS: En styrket OFFENTLIGT- arkitektbranche PRIVAT Perspektiver SAMARBEJDE i et strategisk samarbejde Dansk med Dansk Erhvervs Erhverv medlemstilbud 2 OPS Offentligt-privat samarbejde

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Maria Haugaard, Advokat Gå-hjem-møde om udbudsloven og miljømærker 4. Maj 2016 Introduktion til udbudsloven og de nye muligheder for

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Udfyld felterne nedenfor eller på www.danskerhverv.dk under Bliv medlem, hvis du foretrækker at udfylde indmeldelsesblanketten elektronisk.

Udfyld felterne nedenfor eller på www.danskerhverv.dk under Bliv medlem, hvis du foretrækker at udfylde indmeldelsesblanketten elektronisk. DANSK ERHVERV INDMELDELSESBLANKET BASIS Udfyld felterne nedenfor eller på www.danskerhverv.dk under Bliv medlem, hvis du foretrækker at udfylde indmeldelsesblanketten elektronisk. 1. VIRKSOMHEDSDATA Firmanavn:

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Ny rapport: Tingenes Internet udfordrer dansk erhvervsliv

Ny rapport: Tingenes Internet udfordrer dansk erhvervsliv Ny rapport: Tingenes Internet udfordrer dansk erhvervsliv Ny dansk rapport om Internet of Things (IoT) har som den første undersøgt IoTparatheden blandt nogle af landets største virksomheder 76% af de

Læs mere

Alternative kølemetoder

Alternative kølemetoder Temadag om Alternative kølemetoder få mere at vide om alternative kølemetoder og hvor de kan bruges ÅRHUS 9. JUNI 2008 Hvilke alternative kølemetoder findes der og hvor anvendes de? Hør om den seneste

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. oktober 2013 Danmark blandt mest konkurrencestærke

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Fokus på egne medarbejdere er god CSR Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Program Fokus på egne medarbejdere er god CSR hvor brænder det på lige nu? Danske virksomheder er frontløbere, når det gælder

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2009

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2009 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2009 Resumé Markant stemningsskifte i malerfaget Malerfagets forventninger til 2009 markerer et markant stemningsskifte, idet 2/3 af virksomhederne

Læs mere

Bestyrelse. Bestyrelse 10

Bestyrelse. Bestyrelse 10 1 1 2 3 4 6 7 8 9 10 2 3 1.9 2 Jørgen Lykkegård, advokat, Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen Marts / 2009 3 Salg via handelsagenter 4 1. Indledning Enhver direktion og bestyrelse vil løbende gøre sig

Læs mere

fremtiden starter her... FULL-SERVICE Medlemskab

fremtiden starter her... FULL-SERVICE Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere