Aqualife A/S Strandagervej Hellerup T: CVR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aqualife A/S Strandagervej 10 2000 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51"

Transkript

1 Aqualife A/S Strandagervej Hellerup T: CVR (Denne meddelelse skal betragtes som et uddrag af Aqualife A/S årsrapport for 2013, og den bør derfor kun læses i sammenhæng med årsrapporten.) Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 3/ marts 2014 Årsrapport 2013 Resumé: Aqualife havde et udfordrende 2013 med begrænset aktivitetsniveau og anstrengt likviditet. Gennem året har fokus været på udviklingsaktiviteter, markedsmæssigt og teknisk, med henblik på en kommercialisering. Selskabet har ændret strategi, så der fremover vil være fokus på Asien, mens Canada-Holland korridoren, som ikke har haft aktivitet i 2013, bliver afviklet. Størtransport-projektet er indstillet. Selskabets drift er gennem året blevet finansieret af kontante lån fra hovedaktionæren. Ledelsen ser fortsat et forretningsgrundlag for selskabets aktivitet og teknologi. Vedlagt følger årsrapporten for 2013 for Aqualife A/S. Der gøres opmærksom på, at regnskabsoplysninger i denne meddelelse vedrører moderselskabet Aqualife A/S, med mindre andet fremgår af sammenhængen. Aqualife udarbejder ikke koncernregnskab. Hovedtallene i Aqualifes 2013-regnskab er følgende: Aqualife-gruppen fik i 2013 en omsætning på 0,6 mio. kr. (2012: 1,9 mio. kr.). Der er i Aqualife A/S foretaget nedskrivninger af kapitalandele og finansielle aktiver i tilknyttede og associerede virksomheder med i alt 8,4 mio. kr. Selskabet fik i 2013 et underskud efter skat på 8,3 mio. kr. (2012: et underskud på 6,1 mio. kr.). Aqualife A/S bogførte egenkapital ultimo 2013 er negativ med 12,0 mio. kr. eller -0,05 kr. pr. aktie. Hele aktiekapitalen på 24,4 mio. kr. er dermed tabt. Der er gennem 2013 tilført kontant lånekapital på i alt 3,7 mio. kr. fra hovedaktionæren United Food Technologies International S.A.L. (UFTI). Gruppens rentebærende gæld ved årets udgang er 10,2 mio. kr. (2012: 4,3 mio. kr.), hvoraf 10,0 mio. kr. er gæld til UFTI og Colonial ApS. For yderligere information henvises til ledelsesberetningen i årsrapporten for Årets aktiviteter har haft fokus på udvikling. Aktivitetsniveauet har været begrænset på grund af kapitalsituationen: Transportopgaven for det tyske selskab United Food Technologies, som blev igangsat i februar 2011, er blevet indstillet. UFTs forventninger til kapaciteten af Aqualifes logistiksystem kunne ikke imødekommes. Selskabsmeddelelse nr. 3/2014 Side 1 af 2 Årsrapport 2013

2 Der har ikke været gennemført nogen fragter i Atlanterhavskorridoren i Testaktiviteter til afprøvning af to mulige Stillehavskorridorer er igangsat i 2013 og forventes afsluttet ved udgangen af 2. kvartal Aktiviteter efter årets udgang omfatter blandt andet følgende: Selskabet har ændret strategi således, at fokus fremover vil være på Asien. Det betyder blandt andet, at Atlanterhavskorridoren lukkes. Aquaporten i Urk, Holland, som ejes af Fjord s ApS er derfor i årsregnskabet for 2013 nedskrevet til 0, en nedskrivning på 2,0 mio. kr. Det er aftalt, at den hollandske partner overtager Aquaporten. Overdragelsessummen forhandles i øjeblikket. Aqualifes tidligere bankforbindelse udskød i marts 2013 fristen for tilbagebetaling af selskabets gæld til den 15. maj Aqualife anmodede om udskydelse jf. meddelelse nr. 4/2013 af 25. marts Svar fra banken forventes inden udgangen af 2. kvartal Da Aqualifes aktiviteter i 2014 vil være fokuseret på udvikling, forventes det, at selskabet også i 2014 vil få et driftsmæssigt tab. Aqualife offentliggør 1. kvartalsmeddelelse for 2014 den 29. april Aqualifes ordinære generalforsamling afholdes den 29. april Indkaldelse til generalforsamlingen sker den 8. april Kontakt: Erik Bresling, administrerende direktør, tlf Selskabets Certified Advisor er Corporate Finance A/S, Jesper Gøthgen, tlf Selskabsmeddelelse nr. 3/2014 Side 2 af 2 Årsrapport 2013

3 Aqualife A/S CVR-nr Company reg. no Årsrapport Annual report 1. januar december January - 31 December 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. april The annual report has been submitted and approved by the general meeting on the 29 April Dirigent Chairman of the meeting Notes to users of the English version of this document: This document contains a Danish version as well as an English version. In the event of any dispute regarding the interpretation of any part of the document, the Danish version of the document shall prevail. To ensure the greatest possible applicability of the English version of the document, British English terminology has been used. Please note that decimal points remain unchanged from the Danish version of the document. This means that for instance DKK is the same as the English amount of DKK 146,940, and that 23,5 % is the same as the English 23.5 %.

4 Indholdsfortegnelse Contents Side Page Påtegninger Reports Ledelsespåtegning 1 Management's report Den uafhængige revisors erklæringer 3 The independent auditor's reports Ledelsesberetning Management's review Selskabsoplysninger 7 Company data Ledelsesberetning 8 Management's review Årsregnskab 1. januar december 2013 Annual accounts 1 January - 31 December 2013 Anvendt regnskabspraksis 24 Accounting policies used Resultatopgørelse 31 Profit and loss account Balance 32 Balance sheet Pengestrømsopgørelse 35 Cash flow statement Noter 37 Notes Aqualife A/S Årsrapport for 2013

5 Ledelsespåtegning Management's report Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2013 for Aqualife A/S. The board of directors and the executive board have today presented the annual report of Aqualife A/S for the financial year 1 January - 31 December Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. The annual report has been presented in accordance with the Danish Financial Statements Act. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013, idet der henvises til note 1 om foudsætninger og usikkerhed vedrørende fortsat drift samt note 2 om væsentlige regnskabsmæssige skøn. We consider the accounting policies used appropriate, and in our opinion the annual accounts provide a true and fair view of the company's assets and liabilities and its financial position as on 31 December 2013 and of the company's results of its activities in the period from 1 January to 31 December 2013 as we refer to Note 1 about preconditions and insecurity regarding continued operation and Note 2 about significant accounting assessments. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. We are of the opinion that the management review includes a fair description of the issues dealt with. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. The annual report is recommended for approval by the general meeting. Hellerup, den 13. marts 2014 Hellerup, 13 March 2014 Direktion Management Erik Bresling Aqualife A/S Årsrapport for

6 Ledelsespåtegning Management's report Bestyrelse Board of directors Mamoun Darkazally Aref Dogmoch MHD Bassam Alrifai formand/chairman Maher Dogmoch Rainer Schubert Erik Bresling Jens Wittrup Willumsen Aqualife A/S Årsrapport for

7 Den uafhængige revisors erklæringer The independent auditor's reports Til kapitalejerne i Aqualife A/S To the shareholders of Aqualife A/S Påtegning på årsregnskabet Report on the annual accounts Vi har revideret årsregnskabet for Aqualife A/S for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. We have audited the annual accounts of Aqualife A/S for the financial year 1 January - 31 December 2013, which comprise accounting policies used, profit and loss account, balance sheet, cash flow statement and notes. The annual accounts are prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. Ledelsens ansvar for årsregnskabet The management's responsibility for the annual accounts Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. The management is responsible for the preparation of annual accounts that give a true and fair view in accordance with the Danish Financial Statements Act and for such internal control as the management determines is necessary to enable the preparation of annual accounts that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Revisors ansvar Auditor's responsibility Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Our responsibility is to express an opinion on the annual accounts based on our audit. We conducted our audit in accordance with international standards on auditing and additional requirements under Danish audit regulation. This requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the annual accounts are free from material misstatements. Aqualife A/S Årsrapport for

8 Den uafhængige revisors erklæringer The independent auditor's reports En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the annual accounts. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatements in the annual accounts, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the company's preparation of annual accounts that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the company's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the management, as well as the overall presentation of the annual accounts. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion med forbehold. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion. Forbehold Qualified opinion Grundlag for konklusion med forbehold Basis for qualified opinion Vi har ikke modtaget reviderede årsrapporter eller oplysninger vedrørende selskabets associerede virksomhed, der er nedskrevet med kr. 1,4 mio. til kr. 0 i balancen og indregnet med kr. 0,6 mio. under gæld til associerede virksomheder. We have neither received audited annual reports nor information regarding the company's associated company written down with DKK 1.4 mill. to DKK 0 (zero) in the balance sheet and recognized with DKK 0.6 mill. under "debt to associated companies. Vi tager forbehold for manglende revisionsbevis. Thus, we provide our opinion with a qualification for the lack of audit evidence. Aqualife A/S Årsrapport for

9 Den uafhængige revisors erklæringer The independent auditor's reports Konklusion med forbehold Qualified opinion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra den mulige indvirkning af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Except for the possible effect of the matter described in the paragraph on the basis for qualified opinion, it is our opinion that the annual accounts give a true and fair view of company's assets, liabilities and financial position at 31 December 2013 and of the results of the company's operations and cash flows for the financial year 1 January to 31 December 2013 in accordance with the Danish Financial Statements Act. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Emphasis of matter paragraph on matters in the accounts Uden at tage forbehold for vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 1 i årsregnskabet, hvori de nævnte forhold indikerer, at der er væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Without making reservations for our opinion we draw attention to Note 1 in which the mentioned matters indicate that there is a significant insecurity that can give rise to considerable doubt about the company's possibility of continuing its operations. Uden at tage forbehold for vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på note 2 i årsregnskabet, hvori det fremgår, hvilke forudsætninger ledelsen har lagt til grund for sine regnskabsmæssige skøn. Without making reservations for our opinion we draw attention to Note 2 where it appears on what preconditions the management has based its accounting assessments. Aqualife A/S Årsrapport for

10 Den uafhængige revisors erklæringer The independent auditor's reports Udtalelse om ledelsesberetningen Statement on the management's review Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Pursuant to the Danish Financial Statements Act, we have read the management's review. We have not performed any further procedures in addition to the audit of the annual accounts. On this basis, it is our opinion that the information provided in the management's review is consistent with the annual accounts. København, den 13. marts 2014 Copenhagen, 13 March 2014 AP Statsautoriserede Revisorer P/S State Authorised Public Accountants Jan Tønnesen statsautoriseret revisor State Authorised Public Accountant Claus Koskelin statsautoriseret revisor State Authorised Public Accountant Aqualife A/S Årsrapport for

11 Selskabsoplysninger Company data Selskabet The company Aqualife A/S Strandagervej Hellerup CVR-nr.: Company reg. no.: Hjemsted: Domicile: Regnskabsår: Financial year: Hellerup 1. januar december 1 January - 31 December Bestyrelse Board of directors Mamoun Darkazally, formand/chairman Aref Dogmoch MHD Bassam Alrifai Maher Dogmoch Rainer Schubert Erik Bresling Jens Wittrup Willumsen Direktion Management Erik Bresling Revision Auditors AP Statsautoriserede Revisorer P/S Aqualife A/S Årsrapport for

12 Ledelsesberetning Management's review 1. Årets resultater 1. Results of the year De i det følgende omtalte forhold omfatter ikke alene aktiviteter og resultater, der vedrører Aqualife A/S, men også de øvrige selskaber i gruppen. Herved søges det at give så udtømmende et billede som muligt af koncernens resultater og situation. The following mentioned issues do not just comprise activities and results concerning Aqualife A/S but also the other companies in the Group. This seeks to give as complete a picture as possible of the Group's results and situation. Selskabet har i perioden ad flere omgange modtaget kontante lån fra selskabets hovedaktionær, United Food Technologies International S.A.L. (UFTI) og Colonial ApS for at kunne finansiere driften, indtil en større kapitaltilførsel kunne gennemføres. Selskabet har indtil nu ikke kunnet etablere en stabil indtægtsdækket virksomhed, da teknologien indtil nu ikke i tilstrækkeligt omfang har fungeret pålideligt og fortsat er under udvikling. During the period , the company has at several occasions received cash loans from the company's main shareholder, United Food Technologies International S.A.L. (UFTI) and Colonial ApS in order to finance the operation until a major capital injection could be carried out. Until now, the company has not been able to establish a steady income generating business as the technology has not to a sufficient extent been working in a reliable way and it is still under development. Der blev senest i 1. kvartal 2013 gennemført to fragter med stør fra Europa til Mellemøsten for United Food Technologies. Derefter blev fragterne sat i bero, mens parterne drøftede det fremtidige samarbejde, baseret på de indvundne erfaringer. Parterne har nu aftalt at indstille samarbejdet, da Aqualifes transportsystem på det nuværende udviklingsmæssige stade ikke anses at have den kapacitet og stabilitet, som kunden finder nødvendig i et kommercielt perspektiv. As late as the first quarter of 2013 two cargoes of sturgeon were carried out from Europe to the Middle East for United Food Technologies. Subsequently, the cargoes were put on hold while the parties discussed the future cooperation based on the experience made. Now the parties have agreed on terminating the cooperation as Aqualife's transportation system at the present development level is not considered to have the capacity and stability found necessary by the customer in a commercial perspective. Der har ikke været gennemført kommercielle fragter siden marts Der har således ikke været aktivitet i Atlanterhavskorridoren Canada - Holland. Aqualife har dermed i øjeblikket ingen indtægtsgivende aktiviteter. No commercial cargoes have been carried out since March Thus, there has been no activity in the Atlantic corridor Canada The Netherlands. Thus, at present Aqualife has no income-generating activities. Selskabets aktiviteter gennem det meste af året har været fokuseret på teknologiudvikling som grundlag for en egentlig kommercialisering. Som led heri overvejes to nye korridorer over Stillehavet: Kina-Japan og Chile-EU. Til afprøvning af disse to mulige nye korridorer er to testrækker igangsat, en i Japan og en i Chile. During most of the year, the company's activities have been focused on development of technology as a basis for actual commercialization. As part of this, two new corridors over the Pacific Ocean are considered: China Japan and Chile the EU. Two tests have been initiated in order to try these two possible new corridors, one in Japan and Aqualife A/S Årsrapport for

13 Ledelsesberetning Management's review one in Chile. Selskabet har nu valgt at skifte sit fokus til markeder i Asien, blandt andet fordi disse markeder efterspørger produkter, som Aqualife teknologien i praksis har vist at kunne fragte med større succes og mindre dødelighed end fragterne med hummer fra Nova Scotia til Europa. Now the company has chosen to change focus to markets in Asia, e.g. as these markets demand products that the Aqualife technology has proved to be able to transport with greater success and less mortality than the cargoes with lobsters from Nova Scotia to Europe. Denne strategi indebærer også, at Atlanterhavskorridoren lukkes, og at de tilhørende Aquaporte i Canada og Holland afvikles. This strategy also includes that the Atlantic corridor is closed and that the accompanying Aquaports in Canada and The Netherlands will be liquidated. Forventningen er, at Aqualife med nyt markedsfokus vil kunne udvikle en lønsom teknologi indenfor de næste tre år. The expectation is that Aqualife with a new market focus will be able to develop a profitable technology with the next three years. Aqualife A/S Årsrapport for

14 Ledelsesberetning Management's review 2. Koncernstruktur 2. Group Structure Ultimo 2013 er Aqualifes koncernstruktur som vist nedenfor: As per the end of 2013, Aqualife's group structure is as follows: Moderselskab Parent company Aqualife A/S er moderselskab i koncernen. Selskabets aktiviteter omfatter alene ejerskab af kapitalandele i koncernens øvrige selskaber og ledelsesmæssige aktiviteter til udviklingsvirksomheden. Aqualife A/S is the parent company in the group. The company's activities comprise only ownership of capital shares in the group's other companies and management activities for the development company. Tilknyttede selskaber Affiliated companies Aqualife Solutions ApS er ejer af Aqualifes patentrettigheder. Patentet for Aqualife-systemet ejes 50/50 af Aqualife Solutions ApS og A.P. Møller-Maersk A/S. Selskabet er inaktivt. Aqualife Solutions ApS owns Aqualife's patent rights. The patent for the Aqualife system is owned on a 50/50 basis by Aqualife Solutions ApS and A.P. Møller-Maersk A/S. The company is inactive. Aqualife Logistics A/S er udviklingsselskab for Aqualife-gruppens hovedaktivitet: udvikling af cleantech Aqualife A/S Årsrapport for

15 Ledelsesberetning Management's review logistik-aktiviteten. Aqualife Logistics A/S is the development company for the Aqualife group's main activity: development of the cleantech logistics activity. Fjord s ApS. Selskabets aktiviteter har i regnskabsåret 2013 udelukkende omfattet ejerskabet af Aquaporten i Urk, Holland, der har været under udvikling. Fjord's ApS. During the financial year 2013, the company's activities have only comprised ownership of the Aquaport in Urk, The Netherlands that has been under development. Aqualife Logistics, Inc. i USA blev stiftet i 2011 med det formål at tjene som vært for Aqualifes aktiviteter til at udvikle en transportkorridor mellem Nordamerika og Asien og gennemføre andre udviklingsaktiviteter. Aktiviteten i 2013 har fokuseret på Asien, man har været begrænset på grund af den anstrengte likviditet. Aqualife Logisticas, Inc. in the USA was established in 2011 with the purpose hosting Aqualife's activities in order to develop a transport corridor between North America and Asia and carry out other development activities. In 2013, the activity has been focusing on Asia but it has been limited due to the strained liquidity. Associeret selskab Associated company Aqualife North America, Inc. (ANA) med hjemsted i Halifax, Nova Scotia, Canada, blev stiftet i 2009 med sigte på udvikling af en Aquaport i Nova Scotia og efterfølgende logistikvirksomhed til Europa og internt i Nordamerika. Selskabet ejes 50/50 af Aqualife og det canadiske selskab Cleantech Logistics, Inc, uden at nogen af parterne har bestemmende indflydelse. Aqualife North America, Inc. (ANA) domiciled in Halifax, Nova Scotia, Canada was established in 2009 aiming at developing an Aquaport in Nova Scotia and subsequent logistics business to Europe and internally in North America. The company is owned on a 50/50 basis by Aqualife and the Canadian company Cleantech Logistics Inc. without any of the parties having controlling interest. Aqualife A/S Årsrapport for

16 Ledelsesberetning Management's review 3. Økonomiske forhold og årets aktiviteter 3. Financial matters and activities of the year Økonomiske forhold Financial Matters Hoved- og nøgletal for Aqualife A/S (*) Main and key figures for Aqualife A/S (*) Aqualife A/S Årsrapport for

17 Ledelsesberetning Management's review (*) Selskabets aktiviteter blev væsentligt ændret i 4. kvartal 2009, hvor Aqualife udviklingsaktiviteterne blev indskudt i Aresa A/S ved apportindskud, og dette selskabs navn blev samtidig ændret til Aqualife A/S. De anførte tal for 2013, 2012, 2011 og 2010 er som følge af ændringen i selskabets aktiviteter i slutningen af 2009 ikke direkte sammenlignelige med de viste tal for (*) The company's activities were significantly changed in the 4th Quarter of 2009 where the Aqualife developement activities were inserted in Aresa A/S by contribution and this company' name was at the same time changed to Aqualife A/S. The figures provided for 2013, 2012, 2011, and 2010 are as a consequence of the change in the company's activities in the end of 2009 not directly comparable with the shown figures for Aqualife A/S udarbejder ikke koncernregnskab, hvorfor ovenstående hovedtal er angivet på moderselskabsbasis. Aktiviteterne i Aqualife A/S omfatter primært ejerskabet af koncernens underliggende tilknyttede og associerede virksomheder. Aqualife A/S indregner kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder til kostpris. Hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien nedskrives til denne. Aqualife A/S does not prepare group accounts and thus, the above mentioned main figures are provided on the basis of the parent company. The activities in Aqualife A/S primarily comprise the ownership of the group's underlying affiliated and associated companies. Aqualife A/S recognizes capital shares in affiliated and associated companies at cost price. In cases where the cost price exceeds the net realization value depreciation is made to this. Værdien af kapitalandele i og udlån til Aqualife A/S tilknyttede og associerede virksomheder er pr. 31. december 2013 nedskrevet i overensstemmelse med de vurderinger, ledelsen har foretaget i forbindelse med årsafslutningen, jf. det nedenfor anførte. Dette har resulteret i, at værdien af kapitalandele i tilknyttede selskaber er nedskrevet til 0, svarende til en nedskrivning på t.kr. Kapitalandele i associerede selskaber er tilsvarende nedskrevet til 0, svarende til en nedskrivning på t.kr. Årets resultat udgør et underskud på t.kr. (2012: et underskud på t.kr.). The value of the capital shares in and loans to Aqualife A/S' affiliated and associated companies has at 31 December 2013 been depreciated in accordance with the valuations made by the management in connection with year-end, cf. the below mentioned. This resulted in the value of the capital shares in affiliated companies has been depreciated to 0 (zero), equivalent to a depreciation of tdkk 2,246. Accordingly, the capital shares in associated companies have been depreciated to 0 (zero), equivalent to a depreciation of tdkk 1,361. Result of the year shows a profit of tdkk 7,620 (2012 showed a loss of tdkk 6,138). Med de foretagne nedskrivninger består de samlede aktiver i Aqualife A/S på 661 t.kr. af selskabets likvide beholdninger. With the depreciations made the total assets in Aqualife A/S comprise of tdkk 661 of the company's cash funds. Selskabets egenkapital pr. 31. december 2013 er negativ med t.kr. (2012: negativ med t.kr.). The company's equity as at 31 December 2013 is negative with tdkk 11,999 (2012: negative with tdkk 3,668). Aqualife A/S Årsrapport for

18 Ledelsesberetning Management's review Forretningsmæssige aktiviteter Business activities Logistikaktiviteter Logistic activities I 2010 indgik Aqualife aftale med det tyske selskab United Food Technologies G.m.b.H. (UFT) om transport af et større kvantum levende stør fra Tyskland til Mellemøsten. UFT var turnkey leverandør af et produktionsanlæg for kaviar til en kunde i Abu Dhabi. Fragterne blev påbegyndt i Teknisk og biologisk var der tale om en udviklingsopgave, da det var første gang, at levende fisk blev transporteret med søfragt i de omfattede kvanta og over de omhandlede afstande. Der viste sig at være en række tekniske udfordringer i at få teknologien til at fungere tilfredsstillende. Opgaveløsningen har følgelig været sat i bero nogle gange, ligesom kontrakten mellem parterne er blevet genforhandlet ad flere omgange. Senest blev der i 1. kvartal 2013 gennemført to fragter, men på baggrund af de konstaterede tekniske problemer med at transportere så store mængder stør pr. fragt, som UFT ønskede, har parterne nu aftalt at indstille samarbejdet. In 2010, Aqualife entered into an agreement with the German company United Food Technologies GmbH (UFT) about a transport of a larger quantum of living sturgeon from Germany to the Middle East. UFT was a turnkey supplier of a production plant for caviar to a customer in Abu Dhabi. The cargoes were initiated in Technically and biologically it was a developement job as it was the first time that living fish was transported by sea freight in the extended quantities and across the mentioned distances. It appeared that there were a number of technical challenges in getting the technology to work satisfactory. Subsequently, the solving of the task has been put on standby several times just as the contract between the parties has been renegotiated several times. Latest in 1st Quarter of 2013, two freights were carried out but on the basis of the technological problems that were found in relation to transporting that large amount of sturgeon per cargo that UFT wanted, the parties have now chosen to terminate their cooperation. Der har i 2013 ikke været nogen fragtaktivitet i Atlanterhavskorridoren Canada - Holland, og dermed heller ingen aktivitet på de to tilhørende Aquaports i Nova Scotia, Canada og Urk, Holland. Likviditetsproblemer og tekniske udviklingsudfordringer har gjort, at der ikke har været grundlag for at indgå kommercielle aftaler med kunder. De tekniske problemer, der blev konstateret i forbindelse med et antal prøvefragter sidst i 2012 og fragterne i 1. kvartal 2013, har der indtil nu ikke kunnet findes en fuldt tilfredsstillende løsning på. In 2013, there has been no freight activity in the Atlantic corridor Canada The Netherlands and thus, there has been no activity on the two accompanying Aquaports in Nova Scotia, Canada and Urk, The Netherlands. Liquidity and technical development challenges has resulted in there being no basis for entering into commercial agreements with customers. The technical problems that were found in relation to a number of test freights in late 2012 and the freights in the 1st Quarter of 2013 have not yet been solved in a fully satisfactory way. Udviklingsaktiviteter Development activities Selskabets aktiviteter gennem året har været fokuseret på teknologiudvikling som grundlag for en egentlig kommercialisering. Selskabet har vurderet sin situation, de opnåede resultater og de mulige strategier. Konklusionen er blevet, at selskabet nu har valgt at fokusere på markeder i Asien, blandt andet fordi disse markeder efterspørger produkter, som Aqualife i praksis har vist at kunne fragte med Aqualife A/S Årsrapport for

19 Ledelsesberetning Management's review større succes og mindre dødelighed end fragterne med hummer fra Nova Scotia til Europa. Desuden findes der en række steder i Asiatiske farvande skaldyrsarter, som er tilgængelige i kommercielt relevante mængder, og som kan klare de transporttider, der vil være tale om ved leverancer fra det pågældende område til relevante markeder. Through the year, the company's activities have been focusing on development of technology as a basis for an actual commercialization. The company has assessed its own situation, the results achieved and the strategies possible. The conclusion is that the company has now chosen to focus on markets in Asia, among other things because these markets have a demand for products that Aqualife in practice has been able to transport with greater success and less mortality than the cargoes with lobster from Nova Scotia to Europe. Further, there is a number of shellfish species on places in Asian waters that are available in commercial relevant quantities and that can manage the transport times that apply for supplies from the area in question to relevant markets. Som led i denne strategi overvejes udvikling af to mulige nye korridorer over Stillehavet: Kina-Japan og Chile-EU. Til afprøvning af disse to mulige nye korridorer er to testrækker igangsat, en i Japan og en i Chile. Der er tale om statiske tests, som simulerer de forhold, som de transporterede fisk og skaldyr vil blive udsat for under transporten. Selskabet forventer, at begge disse forsøgsrækker vil blive afsluttet ved udgangen af 2. kvartal As part of this strategy, development of two possible new corridors are considered over the Pacific Ocean: China- Japan and Chile-EU. For testing purposes, two tests have been initiated, i.e. one in Japan and one in Chile. It is static tests simulating the conditions that the transported fish and shellfish will be exposed to during the transport. The company expects that both test rows will be terminated at the end of 2nd Quarter of Som videnbaseret virksomhed er det vigtigt for Aqualife at beskytte sin viden, blandt andet gennem patentering. Afvikling af Aquaportene Execution of the Aquaports Den ændrede strategi indebærer også, at det i 2014, er besluttet at lukke Atlanterhavskorridoren, herunder at afvikle de tilhørende Aquaporte. Det har været analyseret, om Aquaportene hensigtsmæssigt kunne flyttes til andre lokaliteter, men konklusionen er blevet, at det ikke vil være rentabelt. Afviklingen af Aquaportene vil få følgende regnskabsmæssige konsekvenser: Further, the changed strategy means that in 2014 it has been decided to close down the Atlantic corridor, including executing the accompanying Aquaports. It has been analysed whether the Aquaports could practically be moved to other locations but the conclusion was that this would not be a profitable solution. Det er i 2014 aftalt med den hollandske partner, at han overtager Aquaporten i Urk mod at afskrive sine tilgodehavender hos Aqualife for logistikservice. Regnskabsmæssigt betyder dette, at Aquaporten i Fjord s regnskab for 2013 er afskrevet fuldt ud, en nedskrivning på t.kr. Parterne forhandler pt om en opgørelse af deres indbyrdes mellemværende. In 2014 it has been agreed withe the Dutch partner that he will take over the Aquaport in Urk against writing off his accounts receivable with Aqualife for logistics service. Accounting wise this means that the Aquaport in Fjord's annual report for 2013 has been fully depreciated, i.e. a depreciation of tdkk 2,013. At present, the parties are negotiating a calculation of their inter balances. Aqualife A/S Årsrapport for

20 Ledelsesberetning Management's review Det associerede selskab Aqualife North America, Inc., som ejer Aquaporten i Canada, vurderer i øjeblikket, hvorledes afviklingen skal foretages. Aqualife A/S har på grund af den trufne beslutning nedskrevet værdien af kapitalandele i Aqualife North America i 2013-regnskabet til 0, en nedskrivning på t.kr. The associated company Aqualife North America Inc. that owns the Aquaport in Canada assesses at present how the termination must be made. Based on the decision made, Aqualife A/S has depreciated the value of the capital shares in Aqualife North America in the annual report for 2013 to 0 (zero), i.e. a depreciation of tdkk 1,361. Containerkapacitet og samarbejde med forretningspartner Container capacity and cooperation with business partner Aqualifes logistikudstyr består af udvikling af et antal specialbyggede kølecontainere og tilhørende Aqualife-tanke. Aqualife's logistics equipment consists of development of a number of specially made cooling containers and accompanying Aqualife-tanks. Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 14/2013 til First North har Aqualife underskrevet hensigtserklæring med sin samarbejdspartner om Aqualifes mulighed for i fremtiden selv at kunne eje det nødvendige udstyr, der er under udvikling, til transport af levende fisk og skaldyr. Hensigtserklæringen fastsætter, at parterne vil indgå en bindende aftale om Aqualifes overtagelse af de omhandlede aktiver, når de igangværende tests i Sydamerika og Japan er afsluttet, eller hvis Aqualife inden da skulle ønske det. I begge tilfælde dog senest den 1. juli As stated in company announcement no. 14/2013 to First North, Aqualife has signed a declaration of intent with its business partner about Aqualife's possibility of in the future to be able to own the necessary equipment, which is under development, for transportation of living fish and shellfish. The declaration of intent determines that the parties will enter into a binding agreement about Aqualife's take-over of the assets in question when the present tests in South America and Japan have been finalized or if Aqualife would like to do so before that. Intellektuel kapital Intellectual capital Som videnbaseret virksomhed er det vigtigt for Aqualife at beskytte sin viden, blandt andet gennem patentering. Being a knowledge-based company it is important for Aqualife to protect is knowledge among other things through patenting. Patentet for Aqualife-systemet ejes 50/50 af Aqualife og A.P. Møller-Maersk A/S. Patentet er udstedt i en lang række lande verden over. Patentet udløber i Danmark i år 2025; i øvrige lande i år The patent for the Aqualife system is owned on a 50/50 basis by Aqualife and A.P. Møller-Maersk A/S. The patent has been issued in a number of countries all around the world. The patent expires in Denmark in year 2025, and in the other countries in Aqualife A/S Årsrapport for

21 Ledelsesberetning Management's review 4. Finansiering og likviditet 4. Financing and liquidity Finansiering pr. 31. december 2012 Financing as at 31 December 2012 Aqualife-selskabernes samlede likvide beholdninger udgør pr. 31. december t.kr. Pr. samme dato havde selskaberne en gæld til den tidligere bankforbindelse, Fjordbank Mors, på t.kr. og en gæld til to hovedaktionærer på t.kr. As at 31 December 2013, the total liquidity of the Aqualife companies amounts to tdkk 1,006. As at the same date the companies had debt to the previously bank, Fjordbank Mors, amounting to tdkk 11,886 and a debt to the two main shareholders amounting to tdkk 9,964. Det er tidligere aftalt med Fjordbank Mors, at Aqualife kunne afvikle sit mellemværende med banken mod betaling af 5 mio. kr. kontant inden en fastsat dato. Efterfølgende blev fristen udskudt, senest til 15. maj Aqualife anmodede på det tidspunkt banken om endnu en udskydelse af fristen for afvikling på de nævnte vilkår. Selskabet forventer nu at få svar fra banken i løbet af 2. kvartal Previously, it was agreed upon with Fjordbank Mors that Aqualife could settle the outstanding account with the bank against paying DKK 5 million in cash before a fixed date. Subsequently, the deadline was postponed to no later than 15 May At that time, Aqualife requested the bank for another postponement for settling on the mentioned conditions. The company expects an answer from the bank during the 2nd Quarter of Det blev i marts 2013 aftalt med de to ovennævnte långivere, at Aqualifes gæld til dem skulle konverteres til aktiekapital, jf. selskabsmeddelelse til First North nr. 2/2013 af 6. marts Denne konvertering er dog blevet udskudt og forventes foreslået til generalforsamlingens godkendelse i sammenhæng med de øvrige finansieringsmæssige tiltag, der overvejes. In March 2013 it was agreed with the two above mentioned lenders that Aqualife's debt to them should be converted into share capital, cf. the company announcement to First North no. 2/2013 of 6 March However, this conversion has been postponed and is likely to be proposed to the General Meeting for approval in relation to the other financing actions that are considered. Låneoptagelse og anden finansiering i 2014 Raising of loans and other financing in 2014 Selskabet har ikke optaget yderligere lån i 2014 indtil dato. The company has not raised any further loans in 2014 until now. Det finansielle grundlag for regnskabsaflæggelsen for 2013 The financial basis for financial reporting for 2013 Aqualife har fra hovedaktionæren UFTI fået en bindende hensigtserklæring om, at UFTI løbende vil yde Aqualife lån, således at selskabet gennem 2014 kan honorere sine forpligtelser til udviklingsaktivitet til den fremadrettede drift i takt med, at de forfalder. From the main share holder, UFTI, Aqualife received a binding declaration of intent that UFTI will currently provide loans to Aqualife in order for the company through 2014 to honor its obligations for development acticities for the future operation as they fall due. Aqualife A/S Årsrapport for

22 Ledelsesberetning Management's review Det er dermed ledelsens opfattelse, at koncernen vil have den nødvendige likviditet til selskabets fortsatte drift gennem en periode på minimum 12 måneder regnet fra balancedatoen den 31. december Thus, it is the management's opinion that the group will have the necessary liquidity for the company's continued operation through a period of at least 12 months from the balance sheet date on 31 December På den baggrund er regnskabet for Aqualife A/S for regnskabsåret 2013 aflagt under forudsætning af fortsat drift, dvs. som going concern. Samtidig henvises til det i note 1 til regnskabet anførte. On basis of this, the financial report for Aqualife A/S for the financial year 2013 has been presented provided continued operations, i.e. going concern. Please see Note 1 in the annual report regarding this. 5. Risici og usikkerheder 5. Risks and uncertainties Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages for Aqualife A/S bl.a. ved fastlæggelsen af selskabets forventede finansieringsbehov, opgørelsen af værdien af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og ved opgørelsen af værdien af udskudte skatteaktiver i gruppen. When stating the book value of certain assets and liabilities an assessment is required as to how future events will affect the value of these assets and liabilities on the balance sheet date. Assessments, that are relevant to the presentation of the annual report, are carried out for Aqualife A/S among other things by determining the company's expected need for financing, the statement of the value of capital shares in affiliated companies, and by stating the value of deferred tax assets in the group. De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer som forsvarlige, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Endvidere er virksomheden underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater afviger fra det forventede. The used assessment has been based on expectations found responsible by the management. However, this assessment is naturally uncertain and unpredictable. The expectations may be incomplete or inaccurate and unexpected events or circumstances may occur. Further, the company is subject to risks and uncertainties thay may lead to the actual results deviating from the expected. I Aqualife A/S er regnskabsprincippet, at kapitalandele i tilknyttede selskaber måles til kostpris, idet der dog nedskrives for forringelser af aktivets værdi på grund af impairment. På baggrund af udviklingen gennem 2013 og 2014 er det besluttet at nedskrive kapitalandele i tilknyttede selskaber fuldt ud, således at de indregnes i balancen pr. 31. december 2013 til en værdi af 0. Der er tale om en nedskrivning på 1,3 mio. kr. Med de usikkerheder, der i øjeblikket er om selskabets fremtidige drift, anses en sådan værdisætning at være retvisende. In Aqualife A/S the accounting principle is that capital shares in affiliated companies are measured at cost price, however depreciated for deteriorations of the asset's value due to impairment. Based on the development during 2013 and 2014 it has been decided to fully depreciate capital shares in affiliated companies so that they are recognized in the balance sheet as at 31 December 2013 to a value of 0 (zero). This is a depreciation of DKK 1.3 Aqualife A/S Årsrapport for

23 Ledelsesberetning Management's review million. Considering the current uncertainties about the company's future operation such a valuation is considered to be true and fair. Risikoforhold Risk factors Aqualifes aktiviteter fokuserer på at udvikle teknologien. På denne baggrund er de væsentligste af selskabets risici betinget af selskabets evne til at gennemføre de igangsatte udviklingsaktiviteter, så pålideligheden af og økonomien i selskabets serviceydelser kan dokumenteres på et tilfredsstillende niveau. Aqualife er selvfølgelig afhængig af, at de igangværende testaktiviteter færdiggøres med et tilfredsstillende resultat. Aqualife's activities focus on developing the technology. Based on this, the most significant of the company's risks are subject to the company's ability of carrying out the initiated development activities in order for the reliability and the financial situation in the company's services can be documented on a satisfactory level. Naturally, Aqualife is dependent on the current test activities to be finalized with a satisfactory result. Aqualife er afhængig af at kunne tiltrække og fastholde de nødvendige ledere og medarbejdere. Selskabet har i øjeblikket en meget lille organisation, hvilket gør selskabet sårbart. Aqualife is depenent on being able to attract and maintain the necessary leaders and employees. At present, the company only has a very small organization and this makes the company vulnerable. Selskabets ledelse arbejder løbende med afdækning af de forskellige risikoforhold, herunder operationelle, tekniske, finansielle og biologiske forhold, der alle må anses som værende en naturlig og integreret del af Aqualifes forretning. The company's management currently works on uncovering the various risk factors, including the operational, the technical, the financial, and biological factors that should be considered being a natural and integrated part of Aqualife's business. 6. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 6. Events after the expiry of the financial year Bortset fra det i ledelsesberetningen anførte er bestyrelse og direktion ikke bekendt med nogen begivenheder efter 31. december 2013, der kan få væsentlig indvirkning på selskabets finansielle stilling eller fremtidsudsigter. Except from the issues mentioned in the Management Report, the board and direction is not aware of any events after 31 December 2013 that may significantly affect the company's financial position or future prospects. 7. Forventninger til fremtiden 7. Expectations to the future Hvorvidt der i 2014 vil kunne iværksættes kommercielle fragter, afhænger af resultatet af de igangværende tests og af de markedsudviklingsaktiviteter, der er sat i værk. Det er således usikkert, om det vil kunne lykkes at etablere en stabil, kommerciel drift inden udgangen af Whether commercial freights can be initiated in 2014 is depending on the result of the current tests and of the market development activities that have been initiated. Thus, it is not clear whether the company will succeed in Aqualife A/S Årsrapport for

24 Ledelsesberetning Management's review establishing a stable, commercial operation before the end of Der er fortsat store risici forbundet med Aqualifes aktiviteter, både teknisk og kommercielt, så driftsresultatet i Aqualife gruppen under ét forventes at blive negativt for There are still significant risks associated with Aqualife's activities, both technically and commercially and thus, the operation result in the Aqualife group as one is expected to come out with a loss for Udtalelser om fremtidige forhold Statements on future matters Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder især kapitalforhold og finansiel udvikling, er usikre og forbundet med risici. Mange faktorer vil være uden for Aqualifes kontrol og kan medføre, at den faktiske udvikling vil afvige væsentligt fra de forventninger, som udtrykkes i rapporten. Se endvidere afsnittet om risikoforhold. The above mentioned statements on future matters, including especially capital matters and financial development, are uncertain and subject to risk. Many factors will be out of Aqualife's control and may lead to the actual development to deviate significantly from the expectations stated in the report. Further, please see the section on risk factors. 8. Aktionærinformation 8. Shareholder informations Aktieinformation Share information Selskabets aktier er optaget til handel på NASDAQ OMX First North. Aktierne er registreret under fondskode DK og kortnavnet AQUA. The company's shares have been obtained to trade on NASDAQ OMX First North. The shares are registered under ISIN-code DK and the card name AQUA. Aktiekapitalen i Aqualife A/S udgøres pr. 31. december 2013 af aktier á 0,10 kr., hvilket er uændret fra 31. december As at 31 December 2013, the share capital in Aqualife A/S is comprised by 244,357,280 shares of each DKK 0.10 which is unchanged from 31 December Ejerforhold Ownership structure Med henvisning til Værdipapirhandelsloven 29 har følgende aktionærer pr. datoen for regnskabets godkendelse af bestyrelsen, den 13. marts 2014, givet meddelelse til Aqualife A/S om, at de ejer mere end 5 % af selskabets aktiekapital: Referring to the Danish Securities Trading Act ("Værdipapirhandelsloven"), Section 29, the following shareholders have as at the date for the annual report's approval by the board, i.e. 13. marts 2014, given information to Aqualife A/S that they own more than 5% of the company's share capital: - United Food Technologies International S.A.L., Beirut, Libanon - United Food Technologies International S.A.L., Beiruth, Lebanon - Jens Wittrup Willumsen, Vedbæk Aqualife A/S Årsrapport for

Aqualife A/S CVR-nr. 26 05 86 51 Company reg. no. 26 05 86 51

Aqualife A/S CVR-nr. 26 05 86 51 Company reg. no. 26 05 86 51 Aqualife A/S CVR-nr. 26 05 86 51 Company reg. no. 26 05 86 51 Årsrapport Annual report 1. januar - 31. december 2013 1 January - 31 December 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Aqualife A/S Strandagervej 10 2900 Hellerup T: +45 27 22 20 72 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Strandagervej 10 2900 Hellerup T: +45 27 22 20 72 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Strandagervej 10 2900 Hellerup T: +45 27 22 20 72 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 6/2014 29. april 2014 Delårsmeddelelse, 1.

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 39 45 22 43 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 39 45 22 43 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 39 45 22 43 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 15/2013 14. november 2013 Delårsmeddelelse, 3.

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

WESTEX TRANSIT INCORPORATED K/S

WESTEX TRANSIT INCORPORATED K/S WESTEX TRANSIT INCORPORATED K/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/09/2013 Phiip Burwell Dirigent Side 2 af 8 Indhold

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CARLSBERG FINANS A/S. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CARLSBERG FINANS A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/03/2015 Christian H. Vang Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Delårsmeddelelse, 1. halvår 2011

Delårsmeddelelse, 1. halvår 2011 Aqualife A/S Bøge Alle 5, 1 th. 2970 Hørsholm T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 First North meddelelse nr. 13 / 2011 24. august 2011 Delårsmeddelelse, 1. halvår 2011 Resumé:

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Delårsmeddelelse, 1. halvår 2012

Delårsmeddelelse, 1. halvår 2012 Aqualife A/S Ny Østergade 3, 3. sal 1101 København K T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 First North meddelelse nr. 33/2012 15. august 2012 Delårsmeddelelse, 1. halvår 2012

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

KUWAIT PETROLEUM AVIATION (DANMARK) A/S

KUWAIT PETROLEUM AVIATION (DANMARK) A/S KUWAIT PETROLEUM AVIATION (DANMARK) A/S Årsrapport 9. december 2011-31. marts 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/08/2013 Bent Kristiansen Dirigent

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

"Skejnæs" Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49

Skejnæs Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49 "Skejnæs" Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2015. Jens Peter Nielsen

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår Revisionsfirmaet TORBEN JENSEN Godkendt Revisionsanpartsselskab www.torbenjensen.dk CVR.nr. 27521975 Havnepladsen 3 A 7100 Vejle Tlf. 70 20 13 05 Fax 75 85 85 49 E-mail: vejle@torbenjensen.dk Vejlevej

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2013. Jan Krogh Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Delårsmeddelelse, 3. kvartal 2011

Delårsmeddelelse, 3. kvartal 2011 Aqualife A/S Bøge Alle 5, 1 th. 2970 Hørsholm T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 First North meddelelse nr. 14 / 2011 27. oktober 2011 Delårsmeddelelse, 3. kvartal 2011

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma Advisor-Revision Statsautoriseret Revisionsanpartselskab Att.: Jahn Thorup Jernbanepladsen 1, 1 sal 2800 Lyngby Regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet for 2013 for Periamma Denne regnskabserklæring

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Winthers Have ApS. Årsrapport for 2014/15. Vesterbrogade 124 B st. th. 1620 København V. CVR-nr. 35 47 52 22. (2. regnskabsår)

Winthers Have ApS. Årsrapport for 2014/15. Vesterbrogade 124 B st. th. 1620 København V. CVR-nr. 35 47 52 22. (2. regnskabsår) Winthers Have ApS Vesterbrogade 124 B st. th. 1620 København V CVR-nr. 35 47 52 22 Årsrapport for 2014/15 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nordic Federation of General Practice ApS CVR-nr. 21 25 39 36 Company reg. no. 21 25 39 36

Nordic Federation of General Practice ApS CVR-nr. 21 25 39 36 Company reg. no. 21 25 39 36 Nordic Federation of General Practice ApS CVR-nr. 21 25 39 36 Company reg. no. 21 25 39 36 Intern årsrapport Internal annual report 2014 Notes to users of the English version of this document: This document

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 Fællesudvalget for Kantorparken Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013. Dansk EvalueringsSelskab INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013. Dansk EvalueringsSelskab INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dansk EvalueringsSelskab Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse Side VIRKSOMHEDSSOPLYSNINGER

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S Vedtægter for Articles of association of CVR-nr.12760043 SE no. 12760043 Page 1 of 6 Dansk Vedtægter for CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of (SE no. 12760043) (the Company

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Seniorbolig Danmark K/S Årsrapport 2015

Seniorbolig Danmark K/S Årsrapport 2015 Seniorbolig Danmark K/S Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Den 25. januar 2016 Seniorbolig Danmark K/S c/o NH-Cap A/S Christian IXs Gade 2, 2

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Komplementarselskabet Asschenfeldt, Tyskland Super 20 ApS CVR-nr. 30549953. Årsrapport 2014. Dirigent

Komplementarselskabet Asschenfeldt, Tyskland Super 20 ApS CVR-nr. 30549953. Årsrapport 2014. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Komplementarselskabet Asschenfeldt,

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Østerbrogade 16 8500 Grenaa Telefon 86 32 20 11 Telefax 86 32 36 16 CVRnr. 27 47 81 31 www.kvistjensen.dk grenaa@kvistjensen.dk Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Palads Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 92 71 02. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (6. regnskabsår)

Palads Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 92 71 02. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (6. regnskabsår) Palads Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 92 71 02 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT

KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 31

Læs mere