Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 28. august 2014 Udsendt den 4. september Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 28. august 2014 Udsendt den 4. september 2014. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Afdelingsbestyrelsesmøde den 28. august 2014, kl. 17:00-21:30 Middag fra kl.17:00 til 17:30 Møde fra kl.17:30 ABs-møde lokale 1. sal på TGV 131 A Middagstilmelding på Senest tirsdag den 26. august 2014 Afbud til mødet på Senest onsdag den 27. august 2014 Tilstede: Mustafa Tayibi (gik kl. 18:00), Mustafa Muhammed Arabaci, Allan Thønning, Ilse Jensen, Conny Thestrup, Robert Lanther, Enes Karaduman (gik kl. 19:00), Oguzcan Yuksel (gik kl.19:00), Ole Jönsson Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsordenen august Godkendelse af referatet juli Nyt fra Ejendomslederen Nyt fra Udviklingskoordinatoren Godkendelse af Budgetkontrol: konto Nyt fra Formanden/Bestyrelsen Aktionslisten Resultatlisten 2013/ Mødekalenderen 2014/ Evt /14

2 Afdelingsbestyrelsen begyndte mødet med at konstituerer sig, da formand Esat Sentürk har valgt at trække sig som formand. Bestyrelsesmedlemmerne Haci Ömer Kaya og Haci Mustafa Duvarci har også valgt at trække sig fra deres poster. Vedlagt ny konstitueringsliste. Ole Jönsson blev valgt til formand, Muhammed Mustafa Arabaci valgt til næstformand og Enes Karaduman valgt som 1. suppleant til næstformandsposten. 1. Godkendelse af dagsordenen august 2014 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender dagsordenen august 2014 Afdelingsbestyrelsen godkendte dagordenen august Godkendelse af referatet juli 2014 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender referatet af juli 2014 Afdelingsbestyrelsen godkendte referatet af juli Nyt fra Ejendomslederen Godkendelse af Budgetkontrol: 116 Gennemgang af konto 116. Ejendomslederen gennemgår budgetkontrollen: 116 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender gennemgangen af Budgetkontrol: 116 Afdelingsbestyrelsen godkendte gennemgangen af Budgetkontrol: Beton repos/altan problematik Jeg har modtaget rådgivers rapport og arbejdsbeskrivelser. Der var stadig visse uklarheder, som rådgiver undersøger og afklarer. Dette er afklaret og smeden udarbejder en tidsplan og arbejdet bliver igangsat snarest - dog senest primo september. Tilbud er modtaget, og de er stort se indenfor overslaget på de 1.5 mio. kr. ekskl. moms. Den samlede regning bliver på ca. 1.9 mio. kr. inkl. moms. I denne pris er der en usikkerhed på ca kr. til uforudsigelige udgifter. Udgiften konteres som besluttet på konto 115. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orientering til efterretning 2/14

3 Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Affald i Tåstrupgård nedgravningscontainer Pga. sygdom blev styrergruppemøde aflyst. Greg og Kim foretog en gennemgang af mulighederne og begrænsningerne ved at nedgrave containerne. Udfordringen ligge i, at containerne skal graves 3 meter ned, og derfor skal der være helt fri bane for kloak, varmeforsyning, el, m.m. Der er afholdt et erstatningsmøde d. 22. juli, og her blev følgende diskuteret og besluttet: Der er fundet korrekte placeringer til alle 16 affaldsøer, hvor det samtidig er muligt at komme i jorden. Placeringerne understøtter også ønsket om en jævn placering af affaldsøerne, så det bliver nemt at komme af med sit affald. Tilkørselsforehold er også blevet undersøgt og det er kun stiløsningerne der skal udvides med ca. 1 meter i bredden. HTK er også klar til at håndterer affald på denne nye måde, og det er til reduceret pris end vores nuværende prisniveau. Dette er desværre ikke mere præcist før licitationen er færdig. Der er tale om, at reduktionen i priser ligner den, som en ejendom kan få, hvis der er installeret komprimator. Projektet skal finansieres ved billigere afhentningspriser, mindre mandskab eller omlægning af mandskabsforbruget og en beboerbetalt del, som understøtter den sikkerhed og sundhed der også følger med projektet. Vi vil modtage en overslagspris inden bestyrelsesmødet og der vil blive givet en mundtlig orientering og derefter vil undertegnede undersøge omkostningerne ved et låneoptag til dette projekt. Det er samtidig aftalt, at der arrangeres en besigtigelsestur for styregruppemedlemmer m.m. til sammenlignelige beboelsesområder, som allerede har denne løsning eller sammenlignelige. Derefter er der en gennemgang af placeringerne i Taastrupgaard. Det hele afsluttes med en frokost, hvor der bliver mulighed for at få uddybet sine spørgsmål. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der blev nedsat en styregruppe bestående af: Enes Karaduman, Ole Jönsson, Conny Thestrup, Muhammed Mustafa Arabaci. 3/14

4 Parkeringsrenovering Parkeringsrenoveringen er i fuld gang og alle de udfordringer, som de er stødt på, er afklaret hurtigt. Mængden af ekstraarbejder er opgjort i total og ligger i skrivende stund på ,- kr. HTK dækker halvdelen af dette beløb, så vores udgift pt. er ,- kr. plus moms. Dette beløb er meget lavt i sådan et stort anlægsprojekt. Det forventes, at der kan komme lidt større udfordringer mht. manglende parkeringspladser, når vi kommer op i området fra Beboerhuset til Hvens boulevard. Vi er godt klar over dette, og forbereder os så godt som muligt på denne problematik. Allan Tønning spurgte igen, om det var muligt, at udforme skråparkering i den eksisterende parkeringslomme. Dette er tidligere blevet afvist, pga. at det ikke kan være muligt indenfor en rimelig økonomisk ramme (pris ca kr. og udbytte 1 parkeringsplads). Rådgiver har udarbejdet et overslag, der ligger på ca kr. inkl. moms, så jeg har bedt rådgiver om at udarbejde skitseprojekt og bedt entreprenør udarbejde et tilbud. Samtidig har vi bedt entreprenør at udregne et tilbud på skråparkering lige ud for varmecentralen, som bruges til langsgående lastbilsparkering. Her forespørger vi om priser for skråparkering, som vil betyde ca. 4-6 ekstra pladser, men samtidig meget bedre oversigtsforehold. Denne pris forventes at være klar til bestyrelsesmødet. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Organisationsændring Intet nyt i ferieperioden Det at indstille, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Orienteringsskilte Administrationen afventer levering medio august, hvor opsætning også vil finde sted. Dette forventes færdigt ultimo august. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning 4/14

5 Legepladser Der er etableret kantsten ved multibanen i stedet for afslutning med græskant. Resultatet er super flot og er helt klart den rigtige løsning, hvis der i fremtiden skal etableres lignede legepladser. Der opsættes video ved multibanen ultimo august. Dette kobles til vores øvrige udstyr og vil give os en del muligheder ved eventuelt hærværk. Dette vil være klar primo september. Der bygges ny pavillon ved multibanen medio-ultimo august. Herefter er legepladsprojektet færdig for Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Cykel parkering m.m. på trapper og repos Administrationen ønsker en diskussion, om hvad er princippet for cykler og barnevogns parkering på trappeopgange og repos, da der er meget snak om dette blandt vores beboere. Mange generer det overhoved ikke. Mange synes, det er et frygteligt roderi. Der er mange tomme cykelskure, som ikke bruges og det er af mange forskellige årsager. Dog er frygt for hærværk ofte nævnt. Hvordan undgår vi at udarbejde løsninger, der vil blive modarbejdet af beboerne og skabe store modsætningsforehold. Skal vi opfører cykelparkering i terræn i skure eller i stativer. Skal der nedsætte en cykel/barnevogns-gruppe, der skal brainstorme. Andre muligheder Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager en snak om fordele og ulemper ved de forskellige løsninger. Skal dette luftes på afdelingsmødet for at vejre stemingen på beboernes holdninger. Hvilke andre holdninger er der og hvad er faldgrupperne ved hurtige beslutninger. Afdelingsbestyrelsen tog en kort snak om fordele og ulemper og besluttede i den anledning, at nedsætte en styregruppe, bestående af: Allan Thønning, Conny Thestrup, Ilse Jensen. Styregruppen fik til opgave at fremlægge nogle forslag til oktober-mødet Solceller Der er udarbejdet en ny tidsplan, som EL også orienterede om på sidste bestyrelsesmøde. Der er ikke afholdt solcellemøde siden sidste bestyrelsesmøde. Når bestyrelsesmødet afholdes d. 28. august er der afholdt licitation og derfor vil derfor være en grundig orientering om muligheder og begrænsninger. Her er det muligt, at der også er en afklaring om kommunalstøtte 5/14

6 til låntagninger, som vil bidrage til en væsentlig bedre økonomi i Taastrupgaards solcelleanlæg. Undertegnede har senest talt med diverse journalister og beskrevet vores problem ved en manglende støtte til vores låntagning. Nedenstående en revideret tidsplan for licitation og efterfølgende arbejder. På mødet vil tidsplanen og konsekvenser heraf blive diskuteret. Den nye tidsplan ser ud som følger: Udbud On (uge 26) Spørgemøde On , kl (uge 27) Statusmøde med Styregruppen On , kl (hos MRN) (uge 27 KAI,OJ, RL,MRN, JAC,CN) Licitation Fr , kl. 10 (hos Dominia) (uge 33) Tilbudsvurdering/indstilling af entreprenør Styregruppemøde (Uge 36 JAC+CN+FLH) , kl :30 (hos MRN) (Uge 36) Kontrahering (Uge 37-JAC+MRN+Entr.(+CN)) Mobiliserings-periode 15/ (uge 38-41) Byggestart (uge 42) Aflevering Fr (uge 11) Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Der har været solcelle-licitation og der arbejdes pt. på hvilket firma, der skal forestå opsætningen af solceller i TG. HTK har godtaget lånegarantien, hvilket betyder, at det bliver billigere for beboerne at låne pengene til solcelleprojektet Bomme Nøglesystem er udskiftet og nye regler og depositum blanketter er udarbejdet. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning 6/14

7 Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning, da emnet også er at finde under afdelingsbestyrelsen egne emner Beboersager En beboer ønsker en udvidelse af sin have og har derfor henvendt sig på Ejendomskontoret. Ejendomskontoret har inspiceret området og har konstateres at: Det er muligt at udvide have med 1 m. ved beboeren og 2 meter ved nabo. Dette kræver nedtagning af hegn og opsætning af nyt hegn samt forlængelse ved gavl. Pris ca inkl. Moms. Se bilag 1 Det er muligt at udvide have med 2 m. og 3 m. ved nabo, hvis der udføres en ny støttemur ved skrænt, stålrækværk fjernes, nyt stålrækværk etableres, grussti etableres, terræn nivelleres med grus og nedtagning og opsætning af nyt hegn. Pris ca kr. inkl. moms. Se bilag 2 Bilag vedlagt. 4 stk. foto med illustration Det indstilles at bestyrelsen drøfter dette ønske og beslutter, hvad der skal gøres. Ejendomskontorer anbefaler, at dette ønske afvises, da ønsket har store økonomiske konsekvenser og et ringe udbytte. I øvrigt er de eksisterende haver ikke særlig velholdte. : Afdelingsbestyrelsen nedstemte haveprojektet, da det blev for dyrt i forhold til, hvad man fik ud af det Klub, lån af Cafeen Multi Kulturel Forening har haft lånt Cafeen til afslutning af Ramadanen den 5. Juli. Cafeen blev afleveret i pænt stand, men der var ikke ryddet op i køkkenet. Oprydningen tog vores rengøringsassistent 2 timer, som er omregnet til kr. i alt 800 kr. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen giver administrationen besked om, at skrive en regning til Multi Kulturel Forening på vegne af bestyrelsen med besked om, at betale 800 kr. for oprydning og minde dem om, at de først kan låne Beboerhuset om et halvt år. Afdelingsbestyrelsen besluttede, at Multi Kulturel forening skal betale 800,- kr. som dækker oprydningen efter lån af Cafeen og holde en pause af lån af Taastrupgaards fælles lokaler i et halvt år. 7/14

8 4. Nyt fra Udviklingskoordinatoren Ny medarbejder Det boligsociale team har fået ny medarbejder, Maya Koch. Maya er ansat til at varetage Tatjanas opgaver. Maya kommer og præsentere sig selv til mødet. Afdelingsbestyrelsen besluttede, at vente med at hilse på VLTs nye medarbejder Maya Koch. Maya skal præsentere sig den 4. september 2014 for afdelingsbestyrelsen Vandsparekampagne I forbindelse med overgangen til individuel afregning af vand risikerer flere beboere store efterregninger hvis de glemmer at melde løbende toiletter og vandhaner, glemmer at tjekke deres vandmåler regelmæssigt. Derfor gennemføres en vandsparekampagne, der for alvor sparkes i gang med kontrolaflæsninger i oktober og november Dernæst kommer vandspareaftenen i Taastrupgaard den 27. november 2014 fra kl ca , hvor vi skal forsøge at besøge alle husstande for at oplyse om de individuelle negative økonomiske konsekvenser ved uhensigtsmæssig brug af vand. Alternativt kan der gennemføres et par vandsparekampagner i Beboerhuset. AB-medlemmer forventes at deltage i arrangementet. For at bevare og fastholde fokus på vandspareinitiativer og overgangen til aconto betaling af vandforbrug foreslår administrationen at afdelingsbestyrelsen sætter et mål for meget vandforbruget skal falde eksempelvis 10%, 15% eller 20%. Såfremt måles nås (ved en kontrolaflæsning af afdelingens samlede forbrug ultimo april/maj 2016) vil administrationen/ab bidrage til sommerfest eller lignende initiativ med et beløb i størrelsesordenen kr. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen drøfter ovenstående og træffer beslutning om støtte eller ej - og i positivt fald beløbsstørrelse. Afdelingsbestyrelsen besluttede, at udsætte punktet til næste møde 4. sept Familieferie I uge 32 var Beboerrådgiveren på Fælles Ferie på Rømø med 13 familier, og dermed vil i alt 31 familier (131 personer) have været på ferieophold ved hjælp af midler fra Feriefonden. Af de 31 deltagende familier har de 9 dansk baggrund. I lighed med de foregående år har det været et stort arbejde at planlægge og gennemføre turene men udbyttet for de deltagende familier har som vanligt stået mål med indsatsen. 8/14

9 Naboskaberne Af de 7 beboere der gennemførte projektlederkurset for beboere i foråret, er de 4 fortsat i gang med at realisere deres projektidéer; Konfliktløsning for beboere, Vandsparekampagne, En fodboldturnering, samt Foreningsdannelse. Projektet vedrørende konfliktløsning har i øvrigt modtaget støttetilsagn fra en ministeriel pulje så det er muligt for projektholderen at købe eksterne undervisere. Af andre beboerprojekter der ikke er afledt af Naboskaberne kan nævnes Filmklubben, som et hold Brobyggere har kørt i beboerhuset over sommeren, samt en Syklub der med støtte fra Projektkanonen er under opstart i nogle af afdelingens foreningslokaler Knallertværkstedet Efter en længere fase med forsøg på at samle de forskellige knallertgrupperinger under samme tag, er det omsider lykkedes at tømme cykelskurene i nr. 23, 85 og 139, således at drengene nu kun har ophold i containeren og den tilknyttede pavillon. Der er fortsat en god dialog med drengene og er et fint samarbejde omkring målgruppen med Ungecaféens medarbejdere, ligesom Splint fra gokartklubben fortsat er indover i forhold til værkstedsdelen Motionsrummet Er fortsat en stor succes. Flere og flere beboere får åbnet deres dørbrikker så de kan gøre brug af tilbuddet, mens de klager der tidligere kom fra naboer til motionsrummet pt er ophørt. Afdelingsbestyrelsen har besluttet at inddrage de tilstødende lokaler så det bliver muligt at udvide motionsrummet, og i forbindelse med udvidelsen vil der blive fulgt op på det beboer/brugermøde der blev holdt i april måned, således at flest mulige beboere får mulighed for at involvere sig i udvidelsen og den efterfølgende drift af rummet. Afdelingsbestyrelsen havde en længere diskussion om, hvem der gør hvad. Derfor blev det besluttet, at GEK skal indkalde Styregruppen sammen med Aktive Kvinder i 195 AB, hvor man skal komme frem til en løsning, så det succesfulde Motionsrum kan udvide Lån og leg Er en anden meget vellykket aktivitet. 150 børn har nu fået lånerkort til containeren, hvor det særligt et de istandsatte køretøjer der har været populære når Lån & Leg har slået dørene op. Det er et hold af Brobyggere og lommepengeansatte der med backup fra det boligsociale team kører tilbuddet, hvilket de har gjort på flotteste vis. Lån & Leg vil efter skolestart have åbent 2 eftermiddage om ugen indtil det lukker ned for sæsonen ultimo september/primo oktober Beboerguider I samarbejde med drift og afdelingsbestyrelse er der ansat 3 Brobyggere som Beboerguider. De er undervist i Tåstrupgårds historie, husorden, præsentationsteknik og meget andet, og er 9/14

10 nu klar til at gennemføre de første besøg hos de af afdelingens nye beboere der har takket ja tak til tilbuddet Ungdomsredaktionen Mødes for første gang efter sommerferien d. 13. august. Gruppen er stort set uforandret, og mødes stadig i Ungdomscaféens lokaler hver onsdag. Den første måned skal redaktionen beskæftige sig med Digital Storytelling hvor der arbejdes med at skabe små personlige film om Taastrupgaard. Herefter går arbejdet med det næste nummer af nyhedsbrevet i gang. Virksomheden Digital Storylab, der blandt andet underviser i metoden, har inviteret Ungdomsredaktionen til et samarbejde omkring produktion af små film der kan være med til at fortælle om Taastrupgaards mange projekter og tiltag. De unge har takket ja, og man afventer nu at Storylab har tilvejebragt den nødvendige finansiering Lommepengeprojektet Pr. 1. august er der i alt 10 unge, drenge og piger, ansat i lommepengeprojektet hvor de arbejder som Gårdens Drenge, i Lån & Leg og med ad hoc opgaver. Da det vurderes, at der er meget potentiale i projektet vil vi som nævnt ovenfor undersøge hvorvidt det er muligt at udvide antallet af lommepengeunge. Det er i øvrigt lykkedes at få åbnet indtil videre 3 fritidsjobstillinger i de lokale institutioner. Stillingerne besættes af unge u/18 fra afdelingen Billedskolen Afledt af projekt Kreativt Værksted der blev afviklet i det tidlige forår, og i samarbejde med kommunens Fritidspas-ordning, er der lavet aftale med den lokale afdeling af Billedskolen om oprettelse af 10 pladser til afdelingens børn på efterårets hold. Der arbejdes i øvrigt fra kommunens side på at udvikle/udvide indsatsen for at fremme børn & unges tilknytning til fritids- og foreningslivet, hvilket vi ser frem til at samarbejde om Det boligsociale team Udover 2 nye projektmedarbejdere, Maya og Deniz, siger teamet også velkommen til en ny studerende fra Den Sociale Højskole, Ayesha, der starter d. 25. august. Efter en introduktion til området, og fordeling af opgaver og roller, vil det nye team kaste sig over projektets milepælsplan, ligesom det er hensigten at der skal arbejdes videre med nogle af følgende fokuspunkter: Gennemføre tema- eller infodage om sårbare og udsatte beboere for medarbejdere og frivillige, i samarbejde med socialpsykiatrien Undersøge potentialet for samarbejde med Ungdomsskolen og UU-vejledningen Udvikle rammen for samarbejde med Ungecaféen yderligere, samt Knytte tættere an til Sundheds- og Omsorgscenteret og deres tilbud, herunder projekterne Vægttab og Diabetes. 10/14

11 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog punkternes orientering til efterretning, med mindre andet er besluttet, hvilket vil stå under selve punktet. 5. Godkendelse af Budgetkontrol: konto 119 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender Budgetkontrollen 119 Afdelingsbestyrelsen godkendte Budgetkontrollen Nyt fra Formanden/Bestyrelsen Nyt fra Formanden/Bestyrelsen - Afdelingsbestyrelsen havde fået en henvendelse om, at man godt kunne tænke sig lys i pavillonen ved Multi-banen. Lyset skal følge Multi-banens lys, som automatik slukker kl. 01:00. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen drøfter indkomne punkter Afdelingsbestyrelsen godkendte ønsket om lys i Pavillonen. Desuden godkendte afdelingsbestyrelsen også Borde og bænke-sæt til Pavillonen Beboerhenvendelser til AB Hvordan skal s besvares? o Pt gør jeg (Robert) det som udgangspunkt. De fleste henvendelser kræver som regel ikke at AB orienteres. Er det ok? o Ved henvendelser hvor det kræver en beslutning fra Formanden sendes det videre (kvittering for modtagelse ønskes så vi er sikre på der bliver handlet) o Om nødvendigt sendes der en orientering til hele AB. VIGTIGT! kun én skal sende svar til beboeren o Hvis der sendes noget ud hvor det er vigtigt at alle AB-medlemmer svarer så vær rar at gøre det ASAP Henvendelser på telefon til EK o Hvem fra bestyrelsen skal kontaktes? Skal telefonisk henvendelse til AB være muligt igen? o Tidligere har beboer kunnet henvende sig telefonisk til AB - skal vi have en ordning på det igen? 11/14

12 Generel orientering om brug af fælles mail Som tidligere skrevet til AB er der oprettet en adresse så det er let at sende mail til hele bestyrelsen. Ca. halvdelen af AB har ikke skrevet tilbage om de har modtaget mailen. Hvis den skal virke ordentlig, skal vi være sikre på, at alle får mails. Har alle modtaget mailen? Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen drøfter og beslutter ovenstående punkter Afdelingsbestyrelsen besluttede, at Formanden og næstformanden skal besvare alle inkomne mails fra beboerne. Hvis en beboer, vil have fat i bestyrelsen, skal administrationen modtage beboerens telefonnummer og give beskeden videre til formanden/næstformanden, som så tager kontakt til beboeren. Alle i afdelingsbestyrelsen skal svare tilbage på Roberts fællesmail, når han på ny sender en mail ud på den nye opsamlingsmail Opsigelse af telefon abonnement i AB-lokalet AB har et fastnet telefon i AB-lokalet som ikke benyttes ret meget. YouSee har lavet om i deres systemer, som gør at vi har problemer med at modtage regningen, i de sidste 3 måneder har det været et tilbagevendende problem. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen drøfter om abonnementet skal opsiges? Afdelingsbestyrelsen besluttede, at opsige abonnementet. Hvilket Robert Lanther gør Evaluering af nye bomnøgleregler Afdelingsbestyrelsen ønsker en evaluering af administrationen ang. beboernes reaktion på prisen af bomnøglen og at der ikke længere udleveres nøgler til beboerne. Desuden skal afdelingsbestyrelsen tage stilling til en evt. lempelse af reglerne eller ej. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen drøfter evalueringen af bomnøglerne Administrationen meddelte, at beboerne havde taget godt i mod de nye bom-nøgleregler. Der har været nogle udfordringer, som er blevet løst fornuftigt. Der bliver ikke uddelt nye bom-nøgler til beboerne eller klubber. Dette er på baggrund af, at beboerne ønsker et bilfrit Taastrupgaard. 12/14

13 Evaluering af sommerfesten 2014 Afdelingsbestyrelsen ønsker en evaluering af sommerfesten Hvad gik godt til festen? Hvad var en succes? Deltog klubberne som aftalt i festen? Blev økonomien overholdt? Osv. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen evaluerer Sommerfesten 2014 Det blev besluttet, at afdelingsbestyrelsen skal evaluere Sommerfesten 2014 på næste møde Cafeen Ole Jönsson er sammen med Ekin (VLT) og Elin ved at søge midler i Ministeriet til åbning af Cafeen, med henblik på daglig cafedrift for beboerne i Cafeen. Hvis det lykkes at skaffe midler til cafedriften, skal afdelingsbestyrelsen have en helt klar holdning til cafeens åbningstider og udlejning. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen drøfter cafeens åbningstider og udlejning Det blev besluttet, at afdelingsbestyrelsen ikke ville tage stilling til oplægget, før der ligger noget mere konkret fra Ole Jönsson og cafeprojektet. Afdelingsbestyrelsen gav Ole Jönsson mandat til at fortsatte med arbejdet, men intet er besluttet endnu Indkomne forslag Der er kommet en 4 indkomne forslag til Afdelingsmødet den 2. september Disse indkomne forslag skal gennemgås og behandles. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen gennemgår og behandler de 4 indkomne forslag. Afdelingsbestyrelsen gennemgik de 4 indkomne forslag, og besluttede hvem der løftede forslaget. 7. Aktionslisten 2014 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender Aktionslisten 2014 Afdelingsbestyrelsen godkendte Aktionslisten. Se div. rettelser 13/14

14 8. Resultatlisten 2013/2014 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender Resultatlisten 2013/2014 Afdelingsbestyrelsen godkendte Resultatlisten 2013/2014. Se div. rettelser 9. Mødekalenderen 2014/2015 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender Mødekalenderen 2014/2015 Afdelingsbestyrelsen godkendte Mødekalenderen 2014/2015. Se div. ændringer 10. Evt. Bestyrelsen havde et par punkter til evt. Garagegennemgang hvornår? En besked fra medlem til medlem: Husk tavshedspligten. Der er et ønske om at tale pænt og sobert til hinanden Der er ønske fra Afdelingsbestyrelsens side, at der skal skrives noget om Solceller og Nedgravningscontainer til Kab-Nyt. Disse punkter/ønsker skal behandles hen over efteråret. 14/14

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 3. juli 2014 Udsendt den 4. juli 2014. Indholdsfortegnelse

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 3. juli 2014 Udsendt den 4. juli 2014. Indholdsfortegnelse Afdelingsbestyrelsesmøde budgetmøde, den 3. juli 2014, kl. 17:00-17:30/middag & kl. 17:30-21:00/Møde Taastrupgårdsvej 131A - 1. sal. Middagstilmelding på EK-Taastrupgaard@kab-bolig.dk Senest tirsdag den

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde for maj 2013 den 18. april 2013, kl. 18:00-21:00 TGV 131 A - 1. sal

Afdelingsbestyrelsesmøde for maj 2013 den 18. april 2013, kl. 18:00-21:00 TGV 131 A - 1. sal Referat Afdelingsbestyrelsesmøde for maj 2013 den 18. april 2013, kl. 18:00-21:00 TGV 131 A - 1. sal Tilstede: Esat Sentürk, Haci Ömer Kaya, Ali Güvercin (gik kl. 20:00), Ali Ilsan Afacan, Haci Mustafa

Læs mere

AB, 1. sal - Taastrupgårdsvej 131 A. HUSK kam, fotografen kommer og tager billeder til hjemmesiden og infokanalen.

AB, 1. sal - Taastrupgårdsvej 131 A. HUSK kam, fotografen kommer og tager billeder til hjemmesiden og infokanalen. Afdelingsbestyrelsmøde d. 12. juni 2014, kl. 17:30-21:00 (fælles spisning kl. 17:00-17:30) Husk, man skal melde sig til spisning - senest dagen før mødet på ek-taastrupgaard@kab-bolig.dk AB, 1. sal - Taastrupgårdsvej

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afbud til Janne senest tirsdag den 7. januar 2014 (det gælder også, hvis man ikke spiser med, men

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 5 - maj 2015 Den 4. maj 2015, kl. 16:30-20:30 Middag fra 16:30 17:00. Taastrupgårdsvej 131 A 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 5 - maj 2015 Den 4. maj 2015, kl. 16:30-20:30 Middag fra 16:30 17:00. Taastrupgårdsvej 131 A 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 5 - maj 2015 Den 4. maj 2015, kl. 16:30-20:30 Middag fra 16:30 17:00. Taastrupgårdsvej 131 A 1. sal. Afbud senest torsdag den 30. april 2015 på ek-taastrupgaard@kab-bolig.dk

Læs mere

Referat, Boligselskabet AKB, Taastrup, Møde den 6. oktober 2016, Udsendt den 13. oktober 2016

Referat, Boligselskabet AKB, Taastrup, Møde den 6. oktober 2016, Udsendt den 13. oktober 2016 , Boligselskabet AKB, Taastrup, Møde den 6. oktober 2016, Udsendt den 13. oktober 2016 Bestyrelsesmøde nr. 9/oktober 2016 Torsdag den 6. oktober 2016, kl. 17:00-20:30 Mødestedet, Taastrupgårdsvej 131 A

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Husk fælles middag kl. 18:00/mødet begynder kl. 18:30 Afbud til Janne senest onsdag den 5. februar

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 4. december 2014 Udsendt den 11. december 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 4. december 2014 Udsendt den 11. december 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - december 2014 4. december 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud senest d. 1. dec. på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde den 03-10-2013, kl. 19:00-22:00 131A 1. sal

Afdelingsbestyrelsesmøde den 03-10-2013, kl. 19:00-22:00 131A 1. sal #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Afdelingsbestyrelsesmøde den 03-10-2013, kl. 19:00-22:00 131A 1. sal Tilstede: Robert Lanther, Esat Sentürk, Bente Vinbech, M.Mustafa Arabaci, Ole Jönsson, Allan Thønning,

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 3. april 2014, kl. 18:00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A

Bestyrelsesmøde den 3. april 2014, kl. 18:00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A Bestyrelsesmøde den 3. april 2014, kl. 18:00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A Tilstede: Muhammed Mustafa Arabaci, Ilse Jensen, Bente Vinbech, Robert Lanther, Allan Thønning, Esat Sentürk, Ole Jönsson Afbud:

Læs mere

Ekstra afdelingsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 19:00-22:00 VLT-Rummet/TGV 137. Der er ingen servering til dette møde

Ekstra afdelingsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 19:00-22:00 VLT-Rummet/TGV 137. Der er ingen servering til dette møde #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Ekstra afdelingsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 19:00-22:00 VLT-Rummet/TGV 137 Der er ingen servering til dette møde Bestyrelsen var ikke beslutningsdygtig,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde den 8. januar 2013, kl. 18:00-20:00 ABs mødelokale 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde den 8. januar 2013, kl. 18:00-20:00 ABs mødelokale 1. sal. Referat Afdelingsbestyrelsesmøde den 8. januar 2013, kl. 18:00-20:00 ABs mødelokale 1. sal. Bestyrelsen: Mustafa Tayibi, Ole Jønsson, Kristine Hansen, Conny Thestrup, Ilse Jensen, Bente Vinbech, Robert

Læs mere

Fællesspisning: 18:00 18:30

Fællesspisning: 18:00 18:30 December - Afdelingsbestyrelsen den 5. december 2013, kl. 18:00-22:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal Fællesspisning: 18:00 18:30 Husk: afbud til Janne senest onsdag den 4. december 2013 Tilstede: Mustafa

Læs mere

Husk: fællesspisning kl. 17:30

Husk: fællesspisning kl. 17:30 Referat Tilstede: Formand Allan Thønning, Ole Jönsson, Conny Thestrup, Kristine Hansen, Ilse Jensen, Bente Vinbech, Robert Lanther (ordstyre), Ali Güvercin (gik 20:30) Afbud: Sezai Polat, Mustafa Tayibi

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 8. januar 2015 Udsendt den 15. januar 2015

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 8. januar 2015 Udsendt den 15. januar 2015 Afdelingsbestyrelsesmøde 8. januar 2015 Fælles middag kl. 17:00/Mødestart kl. 17:30 21:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud: senest d. 6. jan. på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Middag: senest d. 6.

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 1. juni 2015 Udsendt den 26. maj 2015. Indholdsfortegnelse

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 1. juni 2015 Udsendt den 26. maj 2015. Indholdsfortegnelse ABs bestyrelsesmøde nr. 6 - juni 2015 den 1. juni 2015, FM kl.16:30-17:00/ab-møde kl.17:30-21:30 Beboerhuset 131 A Alle bedes møde op med nyredt hår og nydelig skjorte, da der skal tages billeder til hjemmesiden.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde - September 2013 den 10. september 2013, kl. 19:00-22:00 VLT - Rummet, Taastrupgårdsvej 137,

Afdelingsbestyrelsesmøde - September 2013 den 10. september 2013, kl. 19:00-22:00 VLT - Rummet, Taastrupgårdsvej 137, #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Afdelingsbestyrelsesmøde - September 2013 den 10. september 2013, kl. 19:00-22:00 VLT - Rummet, Taastrupgårdsvej 137, Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere

Bestyrelsesmøde - nr. 7/august 2015 Den 17. august 2015, kl. 16:30-20:00 Mødestedet (fælles middag kl. 16:30 17:00)

Bestyrelsesmøde - nr. 7/august 2015 Den 17. august 2015, kl. 16:30-20:00 Mødestedet (fælles middag kl. 16:30 17:00) Bestyrelsesmøde - nr. 7/august 2015 Den 17. august 2015, kl. 16:30-20:00 Mødestedet (fælles middag kl. 16:30 17:00) Afbud til mødet senest den 17. august 2015: ek-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilstede: Oguzcan

Læs mere

November - Afdelingsbestyrelsen den 7. november 2013, kl. 18:00-22:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Konstituering kl.

November - Afdelingsbestyrelsen den 7. november 2013, kl. 18:00-22:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Konstituering kl. November - Afdelingsbestyrelsen den 7. november 2013, kl. 18:00-22:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Konstituering kl. 18:00 19:00 Tilstede: Robert Lanther, Allan Thønning, Mustafa Tayibi, Ole Jönsson,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013

Afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 Mødedeltagere Afdelingsbestyrelsen Henrik Svendsen (HS). Carsten Groth-Rasmussen (CGR). Vagn Bille (VB). Lars Henriksen (LH). Eugen Sølberg (ES). Kathrine Nørgaard (KN). Martin Nielskov (MN). KN MN LH

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE

SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE GLOSTRUP BOLIGSELSKAB Bryggergårdsvej 2B, 2600 Glostrup Telefon: 43 96 28 86, www.gb.dk, CVR nr.: 65 12 32 15 SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE Referat fra SU torsdag den 28. april 2016 kl. 17.30 på driftskontoret.

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 3. september 2012

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 3. september 2012 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 3. september 2012 Mødedeltagere: Jan Lemser Søren Hvas Jes Rønving Jesper Olesen Ulla Loren Hansen Rauf Hasanezadeh Lone Clausen Ebbe Merkelsen Formand

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 4/april den 9. april 2015, kl. 17:00-21:30 ABs mødelokale - TGV 131 A, 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 4/april den 9. april 2015, kl. 17:00-21:30 ABs mødelokale - TGV 131 A, 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 4/april den 9. april 2015, kl. 17:00-21:30 ABs mødelokale - TGV 131 A, 1. sal. Afbud senest tirsdag den 7. april 2015 på ek-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilstede: Enes Karaduman,

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 7. marts 2011

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 7. marts 2011 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 7. marts 2011 Mødedeltagere: Afbud: Jan Lemser Jes Rønving Rauf Hasanezadeh Lone Clausen Susanne Johansson Ebbe Merkelsen Jesper Olesen Henrik Bjørn Hansen

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 2. maj 2005 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A

Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A Referat Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A Tilstede: Allan Thønning, Ole Jönsson, Kristine Hansen, Conny Thestrup, Ilse Jensen, Bente Vinbech, Robert

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat af Afdelingsbestyrelsesmødet den 2. september 2004 Mødedeltagere: Jes Rønving Pia Bakkendorf

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde - Marts 2013 den 7. marts 2013, kl. 18:00-20:00 TGV 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde - Marts 2013 den 7. marts 2013, kl. 18:00-20:00 TGV 131 A - 1. sal. Referat Afdelingsbestyrelsesmøde - Marts 2013 den 7. marts 2013, kl. 18:00-20:00 TGV 131 A - 1. sal. Tilstede: Formand Allan Thønning (gik 19:15), Robert Lanther (ordstyrer), Kristine Hansen, Conny Thestrup,

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet.

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 20.10.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat no. 1. BESTYRELSEMØDE: Tirsdag d. 14.10 14 kl. 18.30 21.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN AD.

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 4 af 19/2-2013 = Administrationen Klokken 18:15 21:45 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Jørgen (nr. 157) og Thora (nr. 175).

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Jørgen (nr. 157) og Thora (nr. 175). REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 4/2 2013. Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Jørgen (nr. 157) og Thora (nr. 175). Afbud: Nina Jensen (nr. 117). Referent: Thora

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 7. marts 2005 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato: 7 oktober 2015 kl 1500

Bestyrelsesmødereferat Dato: 7 oktober 2015 kl 1500 Bestyrelsesmødereferat Dato: 7 oktober 2015 kl 1500 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Per Frederiksen (PF) formand psf@ofir.dk x Inge Grønlund (IG)

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 2. marts 2015 Udsendt den 9. februar Indholdsfortegnelse

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 2. marts 2015 Udsendt den 9. februar Indholdsfortegnelse Afdelingsbestyrelsesmøde - marts 2015, den 2. marts 2015, kl. 16:30-20:30 TGV 131 A - 1. sal. Ja tak til mad på ek-taastrupgaard@kab-bolig.dk Afbud til mødet på ek-taastrupgaard@kab-bolig.dk Til stede:

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 30. september 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 9. Dagsorden.

Bestyrelsesmøde den 30. september 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 9. Dagsorden. Til stede: Susanne, Jette, Najha, Jytte, Anna. Afbud: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 2.september 2013. Godkendt. 2. Godkendelse af bestyrelsens referat årsgennemgang den 24. september

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TORSTED VEST - SLARISDAL 2A - 8700 HORSENS MØDEREFERAT

ANDELSBOLIGFORENINGEN TORSTED VEST - SLARISDAL 2A - 8700 HORSENS MØDEREFERAT MØDE ANDELSBOLIGFORENINGEN TORSTED VEST - SLARISDAL 2A - 8700 HORSENS Bestyrelsesmøde DATO 18. juni 2011 DELTAGERE FRAVÆRENDE REFERENT Majbrit nr. 16C Paw nr. 14D Maria nr. 14D Gitte nr. 14B Louise nr.

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1011 Toftegård Mødedato: 16. november 2010 kl. 18.15-21.00 Til stede: Martin Baden, Henning Lundskov Eriksen, Kirsten W. Nielsen, Anne Søndergaard Bech,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 17. november 2004 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Tilstede: Fra KAB Thomas Blaabjerg Lund TBL Henning Jacobsen HJ Fra Roskilde Nord Boligselskab Leif Tingvad LT Fra afdelingsbestyrelse Grete Andersen GA Connie

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 8. oktober 2013 tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Bestyrelsesmøde juli nr. 6 Torsdag den 2. juli 2015, Middag kl. 17:00/Møde kl. 17:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsen Bestyrelsesmøde juli nr. 6 Torsdag den 2. juli 2015, Middag kl. 17:00/Møde kl. 17:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afdelingsbestyrelsen Bestyrelsesmøde juli nr. 6 Torsdag den 2. juli 2015, Middag kl. 17:00/Møde kl. 17:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Tilstede: Ole Jönsson, Ilse Jensen, Mustafa Tayibi, Muhammed Mustafa

Læs mere

Referat af AB-mødet den 6. marts 2014.

Referat af AB-mødet den 6. marts 2014. Referat af AB-mødet den 6. marts 2014. Deltagere: Formand Farid Charade (FC), Næstformand Fadli Kadim (FK), Kasserer J.Olsen (JO), Medlem Nakalema Iversen (NI) 1. suppleant Mustafa El Khaiyat (MEK) samt

Læs mere

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 20. november 2012

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 20. november 2012 Referat af afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 20. november 2012 Tilstede: Ikke tilstede: Dagsorden sbestyrelsen: Astrid Hansen (AH), Bente Baudier (BB), Hans Kristian Andersen (HKA), Finn Stubtoft (FS),

Læs mere

AB/EK møde 20. marts 2017, kl. 17:15-19:15 Mødelokalet, Femkanten J 1

AB/EK møde 20. marts 2017, kl. 17:15-19:15 Mødelokalet, Femkanten J 1 AB/EK møde 20. marts 2017, kl. 17:15-19:15 Mødelokalet, Femkanten J 1 Afbud til mødet sendes til ab@blaakildegaard.net og ek-blaakildegaard@kab-bolig.dk Deltagere: Fra AB - Søren Evers, Peter Møller Nielsen,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 4. april 2005 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 kl. 16.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Til samtlige beboere i afdeling 29, Finlandsparken Vejle, den 14. maj 2014 Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Hermed følger et kort referat af det ordinære afdelingsmøde

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde, Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab, 30. september 2014, kl , Sportsvej 10, 2600 Glostrup

Afdelingsbestyrelsesmøde, Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab, 30. september 2014, kl , Sportsvej 10, 2600 Glostrup Referat Glostrup Ejendomsselskab Møde den 30. september 2014 Udsendt den 2. oktober 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde, Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab, 30. september 2014, kl. 18.00, Sportsvej

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 27. juli 2015, kl. 19:00 Referat

Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 27. juli 2015, kl. 19:00 Referat Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 27. juli 2015, kl. 19:00 Referat Til stede: Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Anita Wittusen, Tonny Bodal (afbud) og Flemming V. Wallin Suppleanter: Dorthe Larsen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. oktober 2003 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Valhøjparken. REFERAT Kl. 18.00 28. maj 2015 i Bestyrelseslokalet

Afdelingsbestyrelsen Valhøjparken. REFERAT Kl. 18.00 28. maj 2015 i Bestyrelseslokalet Afdelingsbestyrelsen Valhøjparken REFERAT Kl. 18.00 28. maj 2015 i Bestyrelseslokalet Åbning: Der blev indkaldt til møde d. 25.05.2015 af Nanna Nielsen i henhold til tidligere aftalt dato Sendt til: Ilse

Læs mere

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st.

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st. Dagsorden Bestyrelsesmødet den 8. august 2012 Kl. 19.00 Bestyrelseslokalet 29 st. Deltagere:. Uffe Frejdal Nielsen, Niels Hansen, Filiz Ôzkarsli, Pernille Petersen, Henrik Seifert Eriksen, Ibrahim Bakir(

Læs mere

AB-møde den 1. oktober 2013

AB-møde den 1. oktober 2013 AB-møde den 1. oktober 2013 Tilstedeværende af AB-medlemer: Leif, Yasser, Mohammed, Mirsa, Hassan, Sabir og Ibrahim Afbud: Pia Mortensen Møde med Allan Søstrøm Fortalte kort om udviklingen i afd. 6 (Tryghed,

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 06. juni 2005 Mødedeltagere: Jes Rønving Pia Bakkendorf

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 7. februar 2011

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 7. februar 2011 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 7. februar 2011 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving Rauf Hasanezadeh Lone Clausen Susanne Johansson Søren Hvas Ebbe Merkelsen Jesper Olesen Kim Krogh

Læs mere

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 2. Valg af: a. Dirigent b. Stemmeudvalg c. Referent 3. Fremlæggelse af beretning

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Thora (nr. 175) og Nina (nr. 117).

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Thora (nr. 175) og Nina (nr. 117). REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 6/5-2013. Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Thora (nr. 175) og Nina (nr. 117). Afbud: Ernst (nr. 259) og Jørgen (nr. 157). Referent: Thora.

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 27 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 14.10.2010 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 2. marts 2009

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 2. marts 2009 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 2. marts 2009 Mødedeltagere: Jan Lemser Susanne Johansson Jes Rønving Vilhelm Nygaard Ebbe Merkelsen Rauf Hasanezadeh Henrik Bjørn Hansen Formand Næstformand

Læs mere

ÅBENT BESTYRELSESMØDE - REFERAT FOR AFD. 75 I BK-AARHUS

ÅBENT BESTYRELSESMØDE - REFERAT FOR AFD. 75 I BK-AARHUS ÅBENT BESTYRELSESMØDE - REFERAT FOR AFD. 75 I BK-AARHUS Dato: 26. maj 2014 kl. 19.00 Sted: Fælleslokalet Til stede: Rikke, Rune, Sofie, Kauri, Sigrid og 3 beboere Information: Bilag 1, beslutningsnotat

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 17. januar 2011

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 17. januar 2011 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 17. januar 2011 Mødedeltagere: Afbud: Rauf Hasanezadeh Lone Clausen Susanne Johansson Søren Hvas Ebbe Merkelsen Jesper Olesen Henrik Bjørn Hansen Jan Lemser

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 8. december 2009. Mødetidspunkt: 10.00-12.00. Medborgerhuset Korskær

Husbestyrelsen. Mødedato: 8. december 2009. Mødetidspunkt: 10.00-12.00. Medborgerhuset Korskær Tilstede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Brugerrådsrepræsentant: Lillian Hansen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Udpeget af styregruppen: Else

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Til beboerne i Lejerbo afd. 204 Christianshavn d. 12. maj 2016 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Afdelingsbestyrelsen og altangruppen indkalder til ekstraordinært afdelingsmøde den 31. maj 2016

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Mødereferat BESTYRELSESMØDE tirsdag den 12/5 2015 - hos Bjarne.

Mødereferat BESTYRELSESMØDE tirsdag den 12/5 2015 - hos Bjarne. 1 Mødereferat BESTYRELSESMØDE tirsdag den 12/5 2015 - hos Bjarne. Deltagere: Dan Nielsen + Uffe Hansen + Paul Ridings + Bjarne Klinkby. Fraværende: Ingen. 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. Godkendelse

Læs mere

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 5. marts 2013, kl. 17.00 19.00

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 5. marts 2013, kl. 17.00 19.00 http://www.islandsplads.dk Tilstede: Ulla, Svend, Tony og Niels (referent) Bent fra ejendomskontoret deltog under punkt 2. Afbud: Henning og Vagn. Der er vedhæftet en opdateret opgaveliste bilag 1. 1 Åbent

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1011 Toftegård Dato: 14. august 2014 kl. 18.00-20.30 Til stede: Martin Baden, Henning L. Eriksen, Jette Birksø Larsen, Jeanette Andersen. og Rene Dalin.

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Albertslund Boligselskab Solhusene

Albertslund Boligselskab Solhusene Albertslund Boligselskab Solhusene Referat af beboermøde tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 30. marts 2016 Deltagere: 38 husstande, 76 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Dorthe Larsen, næstformand

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00 Den 24. august 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt:

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 Sted: Afdelingskontoret, Åfløjen 5 Deltagere: Christina Clausen Dorthe Hindsberg Kim Holk Lilian Hindsberg Nini Rice Thomas

Læs mere

Afdeling 42 dagsorden til afdelingsbestyrelsesmødet d. 3. august 2011 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget

Afdeling 42 dagsorden til afdelingsbestyrelsesmødet d. 3. august 2011 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget Afdeling 42 dagsorden til afdelingsbestyrelsesmødet d. 3. august 2011 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget Center 75 A. Deltagere: Afbud: Fraværende: John, Knud Erik, Max, Dorthe, Anita og

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

1: Post/Mail: Der var kommet en mail fra folkene bag Fjordkrydserdagen, man ønsker et møde snarest.

1: Post/Mail: Der var kommet en mail fra folkene bag Fjordkrydserdagen, man ønsker et møde snarest. Nørresundby Sejlklub B-M-Møde D: 17-08-15 Deltagere: Gabriele, Niels, Palle, Steen, Lars, Ingolf. 1: Post/Mail: Der var kommet en mail fra folkene bag Fjordkrydserdagen, man ønsker et møde snarest. Vi

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 06.06.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.06.04 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 06.06.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.06.04 kl. 18.30 22. DIRIGENT: Pia K. AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Torben, Pea K., Klaus, Pia H., Aase. Afbud fra Arne, David, René. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 6. Rettelse til AD. 4

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere