Dannevirkeskolen. En undersøgelse af de langsigtede virkninger af et ophold på Dannevirkeskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dannevirkeskolen. En undersøgelse af de langsigtede virkninger af et ophold på Dannevirkeskolen"

Transkript

1 Dannevirkeskolen En undersøgelse af de langsigtede virkninger af et ophold på Dannevirkeskolen Juni 2008

2 Dannevirkeskolen En undersøgelse af de langsigtede virkninger af et ophold på Dannevirkeskolen Juni 2008

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1 Formål Metode Læsevejledning 1 2. Hovedkonklusioner 2 3. Registerundersøgelse Køn og bopælsområde Arbejdsmarkedstilknytning Uddannelse 4 4. Interviewundersøgelse Indsamling af kvalitative data Eleverne vurderer opholdet positivt Eksempler på elevernes vurdering Ingen sammenhæng mellem vurdering og opholdets længde Den faglige udvikling Høj normering i undervisningen højner indlæringen Undervisning på elevernes eget niveau gør læring nemmere Ordensregler hjælper eleverne med at koncentrere sig De personlige forhold til lærerne gør en stor forskel Den personlige udvikling Det personlige forhold til de voksne Vigtigheden af at have faste rammer Eleverne oplever nogle af reglerne som unødvendige At bo på skolen Forholdet til de andre elever Andre aktiviteter Opsummering Registerundersøgelsen Interviewundersøgelsen Hvilke enkeltfaktorer har haft den største virkning? Hvad har eleverne lært? Hvilken indflydelse har opholdet haft i forhold til elevernes situation i dag? 16 Rapport Analyse af virkningen af ophold på Dannevirkeskolen

4 1. Indledning Rambøll Management har på opdrag fra Dannevirkeskolen gennemført en undersøgelse blandt skolens tidligere elever. Hensigten er at afdække de langsigtede virkninger af at være elev på skolen. Undersøgelsen består af en registerundersøgelse blandt alle tidligere elever på skolen og en interviewundersøgelse blandt et mindre udvalg af kostskoleeleverne. I denne rapport afrapporteres resultaterne af begge delundersøgelser. 1.1 Formål Formålet med undersøgelsen har været at kortlægge uddannelsesniveau og beskæftigelsesgrad hos tidligere elever på Dannevirkeskolen samt at undersøge, hvilken betydning eleverne selv mener, opholdet på skolen har haft for dem. 1.2 Metode Dataindsamlingen er gennemført ved hjælp af såvel kvantitative og kvalitative metoder. I den kvantitative del har Rambøll Management gennemført en registerundersøgelse baseret på en særkørsel fra Danmarks Statistik. Disse data består af oplysninger om bopælskommune, uddannelse, socioøkonomisk status og beskæftigelse. I den kvalitative del har Rambøll Management gennemført 23 1 telefoninterviews, der er analyseret ved hjælp af kodning i softwareprogrammet NVivo. Kodningen indebærer en kategorisering af segmenterne i interviewmaterialet, hvorved der skabes overblik over respondenternes udsagn om forskellige forhold og emner. Det bliver dermed muligt at sammenligne og sammenholde elevernes udtalelser og fx undersøge om bestemte grupper af interviewpersoner svarer på en bestemt måde, eller om der er andre mønstre i besvarelserne. 1.3 Læsevejledning Første del af rapporten indeholder resultaterne af den kvantitative analyse. Den kvantitative analyse giver en kort og præcis oversigt en række baggrundsoplysninger omkring de tidligere elevers nuværende situation. Vi gennemgår her fordelingen på køn og bosted samt arbejdsmarkedstilknytning og uddannelse. I rapportens anden del præsenteres resultaterne fra interviewundersøgelsen. Vi begynder med at se på elevernes samlede vurderinger af at være elev på Dannevirkeskolen. Derefter analyseres elevernes udsagn omkring faktorer i deres kostskoleop- 1 Udgangspunktet var en liste over samtlige tidligere elever ved skolen. Listen blev ajourført med elevernes aktuelle kontaktoplysninger. Der har dog været en række tilfælde, hvor det ikke har været muligt at fremskaffe disse oplysninger. Af hensyn til fremdriften i dataindsamlingen tog vi udgangspunkt i den første ajourførte liste, som indeholdt cirka 50 telefonnumre. Hver enkelt tidligere elev er blevet forsøgt kontaktet i mindst 5 omgange og med kontaktforsøg på forskellige tidspunkter af dagen/aftnen. På den baggrund har det været muligt at aftale og gennemføre interview med 23 tidligere elever på Dannevirkeskolen. Rapport Analyse af virkningen af ophold på Dannevirkeskolen 1

5 hold, som de mener, har haft betydning for deres videre udvikling og deres nuværende situation. I rapportens sidste del gennemgår vi kort de vigtigste fund fra både registerundersøgelsen og interviewundersøgelsen. Allerførst gives en kort sammenfatning af rapportens hovedkonklusioner 2. Hovedkonklusioner Følgende hovedbudskaber kan sammenfattes på baggrund af undersøgelserne: To tredjedele af skolens tidligere elever er enten i job eller uddannelse En mindre del (knapt 7 pct.) af de tidligere elever er på kontanthjælp Hovedparten af de tidligere elever har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse og meget få er i gang med en videregående uddannelse Langt størstedelen af de interviewede elever vurderer, at opholdet på skolen har haft en afgørende og positiv indvirkning på deres udvikling og deres situation i dag De tidligere elever fremhæver følgende aspekter ved skoleopholdet som særligt afgørende: o Faste rammer og konsekvente lærere/pædagoger o God undervisning på elevernes eget niveau o o Lærere der lyttede og gav omsorg Et godt sammenhold blandt eleverne Eleverne fremhæver en række positive virkninger af opholdet på Dannevirkeskolen som fx øget selvtillid, en række sociale kompetencer foruden den rent faglige udvikling På det mere overordnede niveau finder eleverne, at opholdet på Dannevirkeskolen har: o gjort dem i stand til at have et fast arbejde o hjulpet dem til at komme i gang med en uddannelse o gjort det nemmere at tage ansvar i en familie. Rapport Analyse af virkningen af ophold på Dannevirkeskolen 2

6 3. Registerundersøgelse Populationen i registerundersøgelsen er samtlige personer, der har været elev på Dannevirkeskolen mellem 1994 og 2005, i alt 227 personer. Af disse har 185 personer været på skolen efter servicelovens , hvilket vil sige, at de har været på skolen i forbindelse med en anbringelse uden for hjemmet. 42 personer har været på skolen efter servicelovens 52.4, hvilket vil sige, at de har modtaget økonomisk støtte til opholdet. Tallene er tilvejebragt af Danmarks Statistik og er fra Køn og bopælsområde Tallene fra Danmarks Statistik viser, at der er flere mænd (135) blandt de tidligere elever end kvinder (82). 2 Tallene viser også, at næsten halvdelen af de tidligere elever er bosat i Sydjylland, cirka 21 procent er bosat på Fyn, mens 16 procent er bosat i Østjylland. I både Nordjylland og på Sjælland bor kun 6 procent, mens mindre end 3 procent er bosat i Vestjylland. 3.2 Arbejdsmarkedstilknytning Blandt de personer, der har været elever på Dannevirkeskolen mellem 1995 og 2004, er en lille andel (cirka 6,6 procent) arbejdsløse. Af de øvrige er cirka en tredjedel i beskæftigelse, en tredjedel under uddannelse og en tredjedel uden for arbejdsstyrken. I forhold til de tidligere elevers uddannelsessøgning er flere støttede elever i færd med at gennemføre en uddannelse. Blandt de støttede elever er over halvdelen under uddannelse, mens det gælder cirka en fjerdedel af de, der har været anbragt. Tilsvarende er en større del af de anbragte elever uden for arbejdsstyrken (cirka en tredjedel), mens det kun gælder en femtedel af de støttede elever. Omvendt er andelen af støttede elever i beskæftigelse kun lidt over 14 procent, mens cirka en tredjedel af de, der har været anbragt, er i beskæftigelse. Tabel 1: Dannevirkeskolens elever fra 1994 til 2005 fordelt på lovgrundlag og arbejdsmarkedstilknytning Lovgrundlag Arbejdsmarkedstilknytning/ uddannelse Anbragte børn/unge Støttede børn/unge I alt Beskæftigede 32,4 % (60) 14,3 % (6) 29,1 % (66) Under uddannelse 24,9 % (46) 57,1 % (24) 30,1 % (70) Dagpengemodtagere 6,5 % (12) 7,1 % (3) 6,6 % (15) Øvrige uden for arbejdsstyrken 31,4 % (58) 19,0 % (8) 29,1 % (66) Ikke i befolkningen ,9 % (9) 2,4 % (1) 4,4 % (10) I alt 100 % (185) 100 % (42) 100 % (227) Kilde: Særkørsel i Danmarks Statistik, maj Af det samlede antal tidligere elever (227) er der 10 personer. der ikke var i befolkningen De kan være flyttet ud af Danmark eller de kan være døde. Rapport Analyse af virkningen af ophold på Dannevirkeskolen 3

7 Personer uden for arbejdsstyrken Blandt de, der er uden for arbejdsstyrken, er under en fjerdedel på kontanthjælp, cirka 17 procent er midlertidigt uden for arbejdsstyrken 3 og godt halvdelen er uden for disse kategorier 4. Tabel 2: Elever på Dannevirkeskolen mellem 1994 og 2005 i kategorien øvrige uden for arbejdsstyrken Øvrige uden for arbejdsstyrken Andel og antal personer Kontanthjælp 22,7 % (15) Midlertidigt uden for arbejdsstyrken 3 16,7 % (11) Andre 4 60,6 % (40) I alt 100 % (66) Kilde: Særkørsel i Danmarks Statistik, maj Uddannelse Blandt de tidligere elever på Dannevirkeskolen har over 60 procent fuldført grundskolen. Kun henholdsvis 2,6 procent og 1,8 procent har fuldført en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Det skal dog bemærkes, at der desværre er en væsentlig usikkerhed omkring disse andele, da der for mere end 30 pct. af de tidligere elever ikke eksisterer registeroplysninger om højeste fuldførte uddannelse. Når det gælder fordeling på lovgrundlag, er der ingen nævneværdige forskelle i forhold til uddannelsesniveau, bortset fra at der er flere i kategorien uoplyst uddannelse blandt de støttede elever. Der mangler oplysninger om uddannelsesniveau for cirka halvdelen af de støttede elever, mens det kun gælder omkring en fjerdel af de anbragte elever. Tabel 3: Elever på Dannevirkeskolen mellem 1994 og 2005 fordelt på lovgrundlag og højeste fuldførte uddannelse Lovgrundlag Højeste fuldførte uddannelse Anbragte børn og unge Støttede børn og unge I alt Grundskole 63,3 % (117) 50 % (21) 60,1 % (138) Erhvervsuddannelse 3,3 % (6) 0 % (0) 2,6 % (6) Gymnasial uddannelse 2,2 % (4) 0 % (0) 1,8 % (4) Uoplyst uddannelse og ikke fuldført nogen uddannelse 26,5 % (49) 47,6 % (20) 30,4 % (69) Ikke i befolkningen ,9 % (9) 2,4 % (1) 4,4 % (10) I alt 100 % (185) 100 % (42) 100 % (227) Kilde: Særkørsel i Danmarks Statistik, maj Personer midlertidigt uden for arbejdsstyrken omfatter beskæftigede uden løn, på orlov, sygedagpenge, barselsdagpenge, uddannelsesforanstaltning, revalidering, introduktionsuddannelse, aktivering ifølge kontanthjælpsregisteret, anden aktivering samt uoplyst aktivering. 4 Dette kan være personer under 16 år (arbejdsstyrkestatistikken tæller kun personer over 16 år), hjemmeværende eller andre uden egen indkomst. Rapport Analyse af virkningen af ophold på Dannevirkeskolen 4

8 Som tidligere nævnt er cirka en tredjedel af de tidligere elever på Dannevirkeskolen i gang med en uddannelse. Blandt disse er de fleste i gang med at fuldføre grundskolen eller en erhvervsuddannelse, mens kun et lille antal er i færd med at gennemføre gymnasiet eller en videregående uddannelse. Blandt de støttede elever er næsten halvdelen i gang med at fuldføre grundskolen, mens dette gælder cirka 10 procent af de, der har været anbragt. De få elever, der er i gang med en gymnasial uddannelse eller en videregående uddannelse, er alle fra gruppen af anbragte børn og unge. Tabel 4: Elever på Dannevirkeskolen mellem 1994 og 2005 fordelt på lovgrundlag og igangværende uddannelse Lovgrundlag Igangværende uddannelse Anbragte børn og unge Støttede børn og unge Grundskole 10,8 % (20) 45,2 % (19) 17,2 % (39) Erhvervsuddannelse 10,8 % (20) 11,9 % (5) 11,0 % (25) I alt Gymnasial 2,2 % (4) 0 % (0) 1,8 % (4) Videregående uddannelse 1,1 % (2) 0 % (0) 0,9 % (2) Ikke i gang 70,3 % (130) 40,5 % (17) 64,8 % (147) Ikke i befolkningen ,9 % (9) 2,4 % (1) 4,4 % (10) I alt 100 % (185) 100 % (42) 100 % (227) Kilde: Særkørsel i Danmarks Statistik, maj Rapport Analyse af virkningen af ophold på Dannevirkeskolen 5

9 4. Interviewundersøgelse I det foregående kapitel belyste vi de tidligere elever på Dannevirkeskolens nuværende situation i forhold til uddannelse og beskæftigelse. I dette kapitel sætter vi fokus på elevernes vurdering af opholdets betydning for dem. Datagrundlaget udgøres af de 23 telefoniske interviews, der er gennemført med et udvalg af tidligere elever. 4.1 Indsamling af kvalitative data Det bør bemærkes, at det har været vanskeligt at indhente kontaktoplysninger i forhold til en del af de tidligere elever. Det skyldes formentlig hyppige flytninger og anvendelse af ikke personhenførbare telefonabonnementer som fx taletidskort. Respondenterne til interviewundersøgelsen er tilfældigt udvalgt, dog således at kun elever, der har gået på skolen i mindst et år og elever, der har været kostskoleelever indgår i undersøgelsen. Begrundelsen for disse kriterier er, at svarpersonerne skal have været på skolen i et vist tidsrum og have fulgt hele dagligdagen på skolen for at kunne beskrive og vurdere virkningen af skolens pædagogik og opholdet på skolen i øvrigt. Der til kommer, at kun elever, det har været muligt at skaffe kontaktoplysninger på, indgår i undersøgelsen. I gruppen af interviewpersoner er der en forholdsvis jævn fordeling mellem kvinder og mænd, henholdsvis 10 og 13. Der er også personer, der indtil for nylig har været på skolen, og nogle der var elever så langt tilbage som i Der er også variation i forhold til længden af svarpersonernes ophold på skolen. Svarpersonerne har opholdt sig mellem ét og fem år på skolen. Interviewene er gennemført som semistrukturerede telefoniske interview på baggrund af en detaljeret interviewguide. Interviewpersonerne blev bedt om at fortælle om deres nuværende situation, om deres tid på Dannevirkeskolen, og om hvordan de mener, opholdet har påvirket dem. Udgangspunktet for det semistrukturerede interview er den detaljerede interviewguide, men der fokuseres på at få svarpersonen til selv at tage teten og fortælle ud fra de emner, der er på dagsordenen i forhold til interviewet. Derved sikres det, at svarpersonerne selv byder ind med de emner, som de mener, er afgørende og ikke låses fast af interviewerens forforståelse af emnet. Det har dog været vores oplevelse, at det i høj grad har været de samme temaer, de tidligere elever har fremdraget, hvilket øger troværdigheden af interviewpersonernes udsagn. I interviewerne har vi spurgt ind til, hvilke faktorer, der har haft betydning for elevernes udvikling både fagligt og personligt. De fleste interviewpersoner giver udtryk for, at deres udbytte af opholdet på skolen både var fagligt og personligt, men der er variation mellem interviewpersonerne i forhold til hvilke aspekter, der lægges mest vægt på. Rapport Analyse af virkningen af ophold på Dannevirkeskolen 6

10 4.2 Eleverne vurderer opholdet positivt I forbindelse med interviewene blev alle interviewpersonerne bedt om at give en kort samlet vurdering af opholdet på Dannevirkeskolen. På baggrund af disse udtalelser kan vi give et overblik over de overordnede tendenser i de tidligere elevers vurdering af opholdet. I nedenstående tabel præsenteres elevernes overordnede vurdering af opholdet. Tabel 5: Tidligere elevers samlede vurdering af opholdet Samlet vurdering af virkningen af ophold på Dannevirkeskolen Antal Positiv virkning 15 Både positive og negative virkninger 5 Samlet set ingen positiv virkning 3 I alt 23 Kilde: Interviewundersøgelse blandt tidligere elever på Dannevirkeskolen, Rambøll Management, april/maj, Som det fremgår af tabellen, har det store flertal af interviewpersonerne en positiv vurdering af virkningen af opholdet på Dannevirkeskolen. Omkring en tredjedel har en blandet eller negativ vurdering. Det er dog vigtigt at fremhæve, at alle interviewpersonerne også har haft positive oplevelser. 4.3 Eksempler på elevernes vurdering En dreng, der vurderer, at opholdet har haft en positiv effekt for ham, siger: Det var en god oplevelse. Det hjalp mig en masse. Hvis jeg ikke havde været der, havde jeg nok været i fængsel i dag... Inden jeg kom derhen, lavede jeg bare ballade ( ) I begyndelsen synes jeg, det var frygteligt at være der, og jeg kæmpede imod. Men jeg ændrede mening efterhånden. Jeg blev glad for det. En anden dreng, der har haft et blandet syn, men med hovedvægt på det positive, siger: Jeg kan se mange positive og mange negative ting ved det. Mange negative ting fordi de bliver nødt til at have så strenge regler, men det er jo også nødvendigt, fordi der er så mange, der skal bo sammen. Men der er også mange gammeldags regler. Jeg synes, livet blev bedre af opholdet dernede (...) Men man kan ikke ændre et menneske, men man kan hjælpe folk til at håndtere ting bedre, give dem nogle redskaber til at klare sig, som den de er. En dreng, der vurderer opholdet som negativt, siger: Det var en dårlig periode af min ungdom jeg har brug for frihed og for voksne, der ikke skal bestemme det hele. Det hjalp at komme på en anden skole tvang hjalp ikke for mig! ( ) Der var ikke noget, de kunne gøre. Det syntes både dem og jeg. Rapport Analyse af virkningen af ophold på Dannevirkeskolen 7

11 Jeg har lært på andre måder. Jeg har både familie og arbejde i dag, men det er ikke pga. Dannevirkeskolen. 4.4 Ingen sammenhæng mellem vurdering og opholdets længde Et interessant spørgsmål er, hvorvidt der er en sammenhæng mellem opholdets længde og interviewpersonernes samlede vurdering. Det kunne fx være, at de gode forhold, som mange beskriver som en essentiel del af deres liv på skolen, først opstår efter en vis tid på skolen. For at undersøge dette, delte vi interviewpersonerne op i grupper efter opholdets længde, og så derefter på, om der var et mønster i forhold til vurderingen af opholdet. Analysen viser, at der ikke er nogen klar sammenhæng mellem opholdet varighed og vurderingen af opholdet. 4.5 Den faglige udvikling Langt de fleste af interviewpersonerne siger, at de gjorde store faglige fremskridt på Dannevirkeskolen, og mange fremhæver særligt fagene matematik og dansk. En stor del af dem er stolte over, at de gjorde så store fremskridt, som de gjorde. Fx siger en dreng: Jeg har lært mange ting rent fagligt! Fra ikke at kunne læse en bog til at gå på gymnasiet er et stort spring. Den individuelle undervisning gør meget. En anden dreng siger: Jeg fik mere selvtillid jeg fik mere tro på mig selv fordi jeg blev bedre i skolen. Da jeg kom, var jeg tolv år gammel og kunne ikke skrive mit eget navn. Jeg klarede det hele på fire år, som andre bruger ni år på. Det gav selvtillid. Nogle enkelte elever giver udtryk for, at de ikke har gjort væsentlige faglige fremskridt i deres tid på skolen. De lægger dog forklaringen for det manglende fremskridt hos sig selv og forklarer, at de enten ikke var bogligt stærke nok, eller at de ikke var motiverede til at lave noget i timerne. Der er ingen sammenhæng mellem opholdets længde og andelen af elever, der oplever, de har fået et stort fagligt udbytte af at være på Dannevirkeskolen Høj normering i undervisningen højner indlæringen De fleste interviewpersoner er enige om, at organiseringen af undervisningen på Dannevirkeskolen har haft stor betydning for deres læring. En høj normering af lærere per elev har gjort, at elever, der ellers er blevet hægtet af i en almindelig folkeskole, kan indhente flere års skolegang på kort tid. Flere elever forklarer, at de har troet, de var mindre begavede, men at opholdet på Dannevirkeskolen har givet dem selvtillid igen og troen på, at de kan klare at tage en uddannelse. Som forklaring på denne udvikling fremhæver en række af de tidligere elever, at lærerne har overblik over hver enkelt elevs situation, og de kan give eleverne hjælp, når behovet opstår. De oplever at det har været en stor gevinst for deres indlæringsmuligheder, at de har fået hjælp, mens de stadig havde den aktuelle problemstilling klar i bevidstheden. Rapport Analyse af virkningen af ophold på Dannevirkeskolen 8

12 4.5.2 Undervisning på elevernes eget niveau gør læring nemmere Når der er færre elever, har lærerne overblik over hver enkelt og kan give en undervisning, der er tilpasset den enkelte elevs niveau. Flere af interviewpersonerne angiver organiseringen af den faglige undervisning som en afgørende og positiv forskel på Dannevirkeskolen og de skoler, de tidligere har gået på. På Dannevirkeskolen er eleverne ikke blevet indplaceret i klasser efter alder, men har modtaget undervisning efter fagligt niveau. For mange har dette været en god oplevelse, fordi de har fået mulighed for at opleve en skolehverdag, hvor de ikke har følt sig dumme i forhold til de andre elever Ordensregler hjælper eleverne med at koncentrere sig Skolens regler og disciplin fremhæves af mange elever som afgørende for deres indlæring. Mange af eleverne havde adfærdsproblemer, da de påbegyndte deres ophold på Dannevirkeskolen, og var vant til at få deres vilje igennem, fordi lærerne på deres tidligere skoler havde givet op. På Dannevirkeskolen oplevede mange, at lærernes konsekvente pædagogiske tilgang og tilstedeværelsen af forholdsvis stramme og faste regler gjorde, at de blev tvunget til at koncentrere sig i undervisningssituationen. De tidligere elever giver udtryk for, at den konsekvente tilgang skabte en god og rolig stemning i undervisningen. Flere nævner, at det var godt med ro i timerne, og at en bordopstilling, hvor ansigtet er vendt mod væggen, hjalp på koncentrationen. Også det, at de nogle gange kunne bevæge sig lidt rundt, fx gå udenfor for at læse, har haft en positiv betydning for flere De personlige forhold til lærerne gør en stor forskel Mange af interviewpersonerne fremhæver enkelte lærere eller pædagoger, når de bliver spurgt om, hvorfor de gjorde så store faglige fremskridt på Dannevirkeskolen. Det er tydeligt, at de personlige forhold spiller en stor rolle. Flere tidligere elever beskriver, hvordan de for første gang i deres liv oplevede, at de fik en lærers fulde opmærksomhed, og at dette var til stor gavn for deres faglige udvikling. En pige fortæller: Jeg kan takke en bestemt lærer for den gode hjælp, jeg har fået. Han hjalp mig med hvert enkelt regnestykke. Jeg startede med 1. klasses matematik og endte op i 7. klasse. Det gik meget hurtigt. Jeg kan kun takke ham for den hjælp, jeg fik. Jeg gik med ham hele tiden det første år. 4.6 Den personlige udvikling De fleste interviewpersoner synes, at de har haft et stort personligt udbytte af at gå på Dannevirkeskolen. Når man spørger ind til, hvilke faktorer der har haft en indvirkning, er det stort set de samme elementer, der fremhæves af alle de tidligere elever: forholdet til de voksne de faste rammer at bo på skolen at leve hele sit liv på skolen det nære forhold til de andre elever. Rapport Analyse af virkningen af ophold på Dannevirkeskolen 9

13 4.6.1 Det personlige forhold til de voksne Mange af interviewpersonerne nævner forholdet til de voksne som en helt essentiel del af den oplevelse, de har haft ved at gå på Dannevirkeskolen. Flere af dem har sat stor pris på, at de havde nogen at tale med om problemer derhjemme eller om problemer på skolen. De ser på skolens lærere og pædagoger som vejledere, der virkelig har gjort en forskel. Fx siger en pige: Jamen, jeg synes, at mine lærere var meget forstående. Nu havde jeg det meget svært, og de var gode til at hjælpe. De blev ved at hjælpe, ind til man havde fat i det rigtige. De hjalp mig med at håndtere problemer. Jeg havde problemer med min mor, og de hjalp mig i at håndtere det, også videre i livet. Andre fremhæver den omsorg, de fik fra de voksne som en væsentlig del af opholdet. Flere beretter, at de følte sig beskyttet, som om lærerne var deres forældre. Denne personlige omsorgsrelation har de fleste af eleverne sat stor pris på. En pige udtrykker det på denne måde: De er der. De viser omsorg og kærlighed. Hvis man er ked af det, er de der med det samme. Lukker ikke deres øjne. Jeg følte mig aldrig forsømt eller noget. Og hvis to elever havde været uvenner, placerede de os over for hinanden og fik os til at tale med hinanden, indtil det var løst. De brød sig virkelig om en. Sørgede for at alle elever var med i det hele, også de stille. Mange af eleverne fremhæver den måde, de voksne på skolen håndterede elevernes konflikter på. Lærernes hensigtsmæssige tilgang til konfliktløsning mellem eleverne har haft stor betydning for dem. Flere fortæller om, at de på den måde har lært at tackle deres temperament og fx lært at undgå at blive irriterede over småting. Andre siger, at de har lært at være tolerante over for andre mennesker, idet de blev tvunget til at lytte til andres synspunkter, når der var konflikter på skolen. Det er dog ikke alle, der udelukkende har haft positive oplevelser med de voksne. Mange siger, at de havde et godt forhold til nogen af dem, og et mindre godt forhold til resten. De mindre gode relationer forklares ofte med, at børnene selv har haft det svært med at følge regler osv., og at de som udgangspunkt har været i opposition til de voksne. Nogle få har slet ikke noget godt at sige om lærerne og pædagogerne, og det begrundes med, at de var for strenge og i nogle enkelte tilfælde at de anvendte fysisk magt over for børnene. Fx siger en pige: De håndterede mange ting meget forkert, og de fik eleverne til at vende sig imod dem. Der har været tilfælde, hvor de har taget overdrevet hårdt fat i børnene. Det var ikke rart at se på. Jamen, det gjorde, at man var bange for nogle af de voksne. Rapport Analyse af virkningen af ophold på Dannevirkeskolen 10

14 Generelt viser det sig, at de elever, der lægger hovedvægten på det negative, alligevel næsten udelukkende udtrykker sig positivt om forholdet til deres kontaktlærer. Selv om mange har måttet skifte kontaktlærer flere gange, og har oplevet det som svært, er det tydeligt, at det at have en voksen, der er der for en hele tiden, har været en god oplevelse. Flere fortæller, at kontaktlæreren var en, de kunne tale med alt om. Nogle sammenligner kontaktlærerrollen med det at have en mor eller far på skolen. Kontaktlærerrollen vurderes ofte at have spillet en afgørende rolle for elevernes udvikling Vigtigheden af at have faste rammer Følgende citat fra interviewundersøgelsen illustrerer betydningen af skolens konsekvente pædagogiske tilgang: Interviewer: Hvordan mener du, at de faste rammer på skolen har hjulpet dig? Den tidligere elev (pige): Simpelthen fordi de var så skide stride over for mig De havde nogle meget strikse regler, som mine forældre aldrig havde været i stand til. Det var hårdt, og jeg hadede dem, og det var træls osv., men jeg er glad for det i dag. At reglerne var så firkantede gjorde, at det var hårdt. De var ikke onde mod os, men strikse. Så man lærte at tage et ansvar for sine handlinger. Jo mere ballade man lavede, jo striksere blev det. Men jo mere god man var, jo løsere tøjler fik man. Man lærer ved, at ens handlinger har konsekvenser. Dette citat opsummerer det, mange elever udtrykker; at reglerne på skolen var strenge, men at det netop var det, der skulle til for at påvirke eleverne i den rigtige retning. Mange fortæller, at de synes, det var meget hårdt dengang, men at de efterfølgende kan se, at rammerne lærte dem nogle meget vigtige ting. De fremhæver fx at de har lært vigtigheden af at undgå ballade, hvis man vil fungere blandt andre mennesker og vigtigheden af at tolerere andres synspunkter. Flere udtrykker, at de var meget oprørske da de kom til skolen, og at de simpelthen nægtede at indordne sig de strenge regler i begyndelsen. Konsekvensen af dette var, at de fik mindre frihed end andre elever, og at det blev en kamp med lærerne, indtil de gav efter. Når de så indordnede sig under reglerne, fik de meget større frihed og flere muligheder. Omkring relationen til lærerne udtaler en pige følgende: Jo mere de lærte os at kende, jo mere tillid fik de til os. Det var godt at få lov at tage ind til Haderslev alene og få et par timer for sig selv. Jeg er den type, der har behov for at være lidt for mig selv for så igen at kunne respektere de andre. De interviewpersoner, der har haft negative ting at sige om skolen, beskriver typisk at de aldrig opgave deres modstand mod lærerne og reglerne, og at de derfor følte at hele opholdet blev en lang kamp. De forklarer det med, at de synes princippet om helt konsekvensfast opdragelse var forkert, og at det ikke havde nogen positiv virkning på dem. Fx fortæller en elev, at han efter Dannevirkeskolen kom til en anden institution, hvor de praktiserede det han kalder frihed under ansvar, og at det fungerede meget bedre for ham. Rapport Analyse af virkningen af ophold på Dannevirkeskolen 11

15 I forhold til de positive virkninger af skolens tilgang til regler og disciplin fremhæves særligt to aspekter. For det første, at skolens medarbejdere er gode til ikke at dvæle ved gamle problemer, og at en sag er ude af verden, når eleven har lært af erfaringen. Dette gør, at eleverne indser, at det er forkert at gøre det, de har gjort, men at de også lærer at se fremad, og ikke låse sig i et negativt tankemønster. Det andet punkt mange trækker frem er, at elevernes positive adfærd belønnes, således at det ikke kun er den negative adfærd, der har konsekvenser. For mange har denne form for belønning været et incitament til at tage de rigtige valg. Det har også fået dem til at forstå, at det i høj grad var op til dem selv, hvordan de ville have det på skolen Eleverne oplever nogle af reglerne som unødvendige Mange interviewpersoner fortæller, at de var meget uenige i nogle af skolens regler. Flere regler oplevedes som unødig kontrol. Samtidig udtrykker de tidligere elever dog, at de godt kan forstå, at en vis grad af disciplin var nødvendig for at håndtere så mange børn på en gang. Den regel, flest fremhæver som uforståelig, er skolens rygeregel. Mange af de tidligere elever fortæller, at den eneste tilladte form for rygning var piberygning, og at dette skulle finde sted i et udendørs rygeskur. Mange udtrykker, at det er uhensigtsmæssigt at gøre børn til piberygere. Samtidig nævner nogle en uretfærdighedsfølelse i forhold til, at nogle blandt skolens personale røg inden døre på afdelingerne. Flere siger, at reglen ikke virkede efter hensigten, fordi den førte til, at eleverne omgik reglen og delte cigaretter med hinanden i smug. Flere elever foreslår i stedet en begrænsning på antallet af cigaretter. Noget andet, som mange er uenige i, er reglen om, at man ikke må have en kæreste på skolen. Flere siger, at det blev alt for kontrollerende, og at det ikke er rigtigt at blande sig i elevernes privatliv på den måde. En dreng siger: For eksempel det med at man ikke må have kæreste Det er en del af ens natur, at man har interesse for det modsatte køn, og det må man ikke dernede. Det er en del af den personlige udvikling. Når man kommer ud, er man måske lidt bagud i udviklingen At bo på skolen For mange af interviewpersonerne har det at bo på skolen været forbundet med både positive og negative elementer. Flere fremhæver, at det særligt i begyndelse af skoleopholdet var hårdt at bo på skolen. De savnede deres familie og venner derhjemme. Med tiden vænnede de sig til kostskolelivet og kom til at sætte pris på sammenholdet og udviklede en familiefølelse i relationen til andre elever og lærere på Dannevirkeskolen. Flere aspekter ved kostskolelivet har påvirket eleverne. Mange har oplevet det som godt at komme væk fra familien og blive opdraget på ny. Flere fortæller, at de har fået mere respekt for deres forældre, da de kom tilbage fra opholdet på Dannevirkeskolen, og at de er blevet bedre til at kommunikere med dem. Nogle har dog vanskeligt ved at vurdere, om det skyldes opholdet på skolen, eller om det i højere grad er en naturlig konsekvens af at blive ældre og mere moden. Rapport Analyse af virkningen af ophold på Dannevirkeskolen 12

16 For nogle af interviewpersonerne har opholdet på Dannevirkeskolen hjulpet dem, fordi de har fået forståelse for, at de har haft svære vilkår forud for deres ophold på skolen. Skolen har hjulpet dem i forhold til familien, som ofte ikke har været i stand til at tackle deres opførsel. En pige, som har været elev ved Dannevirkeskolen i fire år, og som efterfølgende har fået diagnosticeret en psykisk lidelse, fortæller, hvordan hendes ophold på skolen ændrede hendes forhold til familien: Det har ændret sig meget. Min familie har jo også fulgt med i udviklingen. Vi er kommet tættere på hinanden, og de er blevet bedre til at forstå mine tanker og følelser, og hvorfor jeg opfører mig, som jeg gør. De troede, jeg var en hysterisk møgunge. Et lille mindretal af interviewpersonerne giver udtryk for, at de ikke oplever, at skolens personale har været kompetente til at håndtere de store problemer, som de har haft. En af disse elever fortæller, at han havde en fin tid på skolen og er meget positivt stemt over for skolen. Der var dog én alvorlig mangel; han oplever ikke, at hans problemer blev grundigt undersøgt, mens han var på skolen. Han har haft adfærdsproblemer i hele sit liv, og det er først i dag - mange år efter -, at han har fået en diagnose, som kan forklare hans opførsel. Havde han fået denne diagnose, ville den medicinering, han får i dag, kunne have hjulpet ham på et langt tidligere tidspunkt i hans liv Forholdet til de andre elever De fleste af de interviewede elever har oplevet det som positivt eller i hvert fald acceptabelt at kostskolelivet indebar at dele værelse med en eller flere af de andre elever. Langt flere drenge end piger fremhæver dette som noget særligt positivt og lærerigt. En dreng siger, at han ikke ville bytte sit ophold med noget andet, og at han føler, at han har haft en oplevelse, der kan sammenlignes med tiden som værnepligtig i forsvaret - en positiv oplevelse med tæt sammenhold og fælles oplevelser. Eleverne beretter, at de ved at bo tæt sammen på skolen har lært at tolerere forskelligheder og lære, at man ikke selv er verdens centrum. Blandt pigerne er der flere, der udtrykker, at det var hårdt at bo så tæt med så mange andre mennesker. Flere piger fremhæver, at det har været nødvendigt at skabe sig tid til at være alene. Det har de fx gjort ved at få lov til at tage en tur til byen eller ved at gå ture i området. Mange af interviewpersonerne fremhæver sammenholdet og venskaberne mellem eleverne som noget meget positivt ved deres ophold på Dannevirkeskolen. Der er ikke mange, der sætter ord på, hvad sammenholdet og venskaberne har betydet for dem, men det er tydeligt, at det har haft en stor betydning. En pige siger: De havde meget med, at man skulle være social, og ikke sidde alene. Det var godt, for så sidder man ikke alene og har altid nogen at være venner med. Rapport Analyse af virkningen af ophold på Dannevirkeskolen 13

17 Flere elever oplever Dannevirkeskolen som et trygt sted, hvor der fx ikke var mobning blandt børnene. En dreng fortæller, at han tidligere havde mobbet klassekammerater, men at dette ikke fandt sted på Dannevirkeskolen: I folkeskolen går folk hjem efter skole, her bor man sammen. Man får et andet og tættere forhold. Jeg lærte at acceptere, at andre ikke var som mig selv. Der var mange tykke børn jeg ville have mobbet dem i folkeskolen, men det gjorde jeg ikke på Dannevirkeskolen. Der er dog enkelte af interviewpersonerne, der synes, at det var meget hårdt at bo sammen med så mange børn, der havde alvorlige problemer. En pige fortæller, hvordan hun føler, at hun gennem de andre elever på skolen kom i kontakt med en verden, der var meget brutal, og som hun ikke anede eksisterede, før hun kom på Dannevirkeskolen. Hun kom selv fra en forholdsvis tryg familiebaggrund, og det var voldsomt for hende at høre historier om krænkelser af børn, vold og alkoholmisbrug i de andre elevers familier. Ifølge hende blev hun selv hårdere af det og begyndte bl.a. at ryge for at være lige så barsk som de andre elever Andre aktiviteter Mange af interviewpersonerne fremhæver de rejser, de har været med på i forbindelse med opholdet på Dannevirkeskolen som noget positivt. De er generelt meget glade for at have fået muligheden for at rejse udenlands, og fx at komme på skiferie. Flere siger, at muligheden for at være sammen med de voksne på en anden måde end i undervisningen har spillet en stor rolle for dem. Eleverne sætter stor pris på, at skolen har gjort meget ud af disse rejser, og at de på den måde har fået oplevelser, de ellers ikke ville have fået. En anden side af skolen, som mange bringer op, er, at eleverne bliver tvunget til at være med til idræt. For mange har dette været godt, og flere siger, at de er glade for, at bevægelse blev en vane for dem. Flere fortæller, at det har ført til, at de i dag ikke er så dovne, som de måske ellers ville være. For enkelte elever har det derimod været forbundet med tvang og kontrol, og en fortæller, at hun synes det var dobbeltmoralsk af lærerne, at kræve at eleverne var så aktive, når de selv ikke var det. Rapport Analyse af virkningen af ophold på Dannevirkeskolen 14

18 5. Opsummering 5.1 Registerundersøgelsen Registeranalysen viser, at næsten en tredjedel af de tidligere elever på Dannevirkeskolen er i gang med en uddannelse, næsten en tredjedel er i arbejde og næsten en tredjedel er uden for arbejdsstyrken. Når det gælder elevernes uddannelse 5, har lidt over 60 procent kun fuldført grundskolen, mens en meget lille andel har fuldført en erhvervs- eller gymnasial uddannelse. Af de der er i gang med en uddannelse, er over halvdelen i gang med at fuldføre grundskolen, og over en tredjedel er i gang med at tage en erhvervsuddannelse. En lille andel er i gang med en gymnasial eller videregående uddannelse. 5.2 Interviewundersøgelsen Tallene fra registerundersøgelsen tyder på, at mange af de tidligere elever på Dannevirkeskolen har klaret sig godt på trods af de mindre eller større udfordringer, de havde da de påbegyndte opholdet på Dannevirkeskolen. Forklaringer på, hvorfor og hvordan skolen har haft indvirkning, kan vi finde i interviewene. Vi har samlet alle udtalelser om, for det første hvilke enkeltfaktorer ved opholdet på skolen der har haft en virkning, og for det andet om hvad eleverne har lært. På baggrund af denne analyse fremhæver vi en række elementer i skoleopholdet, som har haft stor betydning for mange af interviewpersonerne Hvilke enkeltfaktorer har haft den største virkning? For nogle elever har det været svært at pege på, hvilke enkeltfaktorer, der har haft den største virkning, og fx siger en pige: Det var det hele, der gjorde det for mig, det faglige, det sociale, forholdet til lærerne, alle reglerne. Det hele har hjulpet mig rigtig meget. De fleste tidligere elever har dog den klare opfattelse, at nogle faktorer i deres ophold har været særligt afgørende for deres udvikling. Når vi samler interviewpersonernes udsagn om disse særligt vigtige faktorer, tegner der sig fire elementer: Faste rammer og konsekvente lærere/pædagoger God undervisning på elevernes eget niveau Lærere der lyttede og gav omsorg Et godt sammenhold blandt eleverne. Altså lægger nogle af de tidligere elever mere vægt på undervisningen, mens andre lægger mere vægt på omstændighederne omkring kostskolelivet. 5 Disse tal er dog usikre, da over 30 procent af de tidligere elever er i kategorien uoplyst uddannelse. Rapport Analyse af virkningen af ophold på Dannevirkeskolen 15

19 5.2.2 Hvad har eleverne lært? De fleste interviewpersoner har haft både et fagligt og et personligt udbytte af deres ophold på skolen. Følgende temaer fremhæves omkring elevernes udbytte af skolens undervisning: Den rent faglige udvikling (mange nævner specielt læsefærdigheder, skrivning og matematik) Forståelse af vigtigheden af at tage en uddannelse Selvtillid i forhold til at tage en uddannelse Evnen til at koncentrere sig. I forhold til interviewpersonernes personlige udvikling har opholdet på skolen hjulpet dem til at udvikle følgende kompetencer: Selvstændighed Tolerance i forhold til andre personer At beherske sit temperament Modenhed Åbenhed evnen til at kunne tale med andre om følelser og problemer At tage ansvar for sine handlinger og for sit liv At fungere socialt og kunne omgås andre mennesker At have selvrespekt og respekt for andre Hvilken indflydelse har opholdet haft i forhold til elevernes situation i dag? Langt de fleste interviewpersonerne mener, at opholdet på Dannevirkeskolen har haft en positiv indflydelse i forhold til den livssituation, de har i dag. Særligt tre punkter fremhæves i forhold til denne positive påvirkning. Interviewpersonerne vurderer, at: 1. Det har gjort dem i stand til at have et fast arbejde 2. Det har hjulpet dem til at komme i gang med en uddannelse 3. Det har gjort det nemmere at tage ansvar i en familie. En tidligere elev på skolen siger: Det ændrede mit liv på mange måder, både socialt og for mig selv. Hvis jeg ikke havde været der, tror jeg, at jeg ville sidde inde i dag Temperament og adfærd har ændret sig. Jeg har en rigtig god situation i dag jeg er i gang med en uddannelse, og det ville aldrig være sket, hvis det ikke var for Dannevirkeskolen. De har gjort deres job godt. Rapport Analyse af virkningen af ophold på Dannevirkeskolen 16

Effektmåling. En undersøgelse af de langsigtede virkninger af et ophold på Dannevirke Kostskole

Effektmåling. En undersøgelse af de langsigtede virkninger af et ophold på Dannevirke Kostskole Effektmåling 2 1 2 Effektmåling En undersøgelse af de langsigtede virkninger af et ophold på Dannevirke Kostskole Januar 2016 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Metode... 5 1.3

Læs mere

26 % af afgangseleverne står uden for arbejdsstyrken, og cirka en tredjedel af disse elever er i gang med en uddannelse

26 % af afgangseleverne står uden for arbejdsstyrken, og cirka en tredjedel af disse elever er i gang med en uddannelse NOTAT Projekt Undersøgelse af virkninger af kostskoleophold Kunde Privatskoleforeningen Notat nr. 1 Dato 2010-01-15 Fra Rambøll Management Consulting 1. Undersøgelse af virkninger af ophold på kostskole

Læs mere

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden?

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden? Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Tilbageblik på efterskoleopholdet Indledning I dette notat beskriver EVA hvordan et efterskoleophold kan påvirke unge med flygtninge-,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER OM RESILIENS

SPØRGESKEMA TIL ELEVER OM RESILIENS SPØRGESKEMA TIL ELEVER OM RESILIENS BAGGRUND Skolen skal være et rart sted at være. Og klassen skal være et fællesskab, hvor alle elever kan lære noget og udvikle sig og hvor alle kan bidrage til at finde

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Unge, der går på en erhvervsskole eller produktionsskole, er oftere blevet mobbet i folkeskolen end unge, der vælger gymnasiet. Det viser en ny

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK 6/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/2014 1. ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FORÆLDRE STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER Mange 13-årige oplever stressede forældre,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Undersøgelsen gennemføres over to gange i efteråret. Du vil blive bedt om at svare på et spørgeskema to gange i alt, hvor dette er den anden gang.

Undersøgelsen gennemføres over to gange i efteråret. Du vil blive bedt om at svare på et spørgeskema to gange i alt, hvor dette er den anden gang. Spørgeskema Du vil i dette skema få nogle spørgsmål omkring din undervisning. Resultaterne er en del af en undersøgelse, der fokuserer på folkeskolen og elevernes tanker om at gå i skole. Undersøgelsen

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL Børnepanelrapport nr. 1: 2012 Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser Hvad er et godt liv for børn i Danmark? Det vil vi rigtig gerne vide i Børnerådet. For hvis vi ved det, kan

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling Selvevaluering 13/14 Emne: Elevernes personlige udvikling Emnebegrundelse og metode: Af vores værdigrundlag fremgår det bl.a. at vi ønsker..et skoleliv hvor balancen mellem den personlige udvikling og

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Bilag 1 Sammenligning mellem den nationale trivselsmåling og Københavnerbarometret

Bilag 1 Sammenligning mellem den nationale trivselsmåling og Københavnerbarometret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1 Sammenligning mellem den nationale trivselsmåling og Københavnerbarometret Dette notat sammenligner den nationale trivselsmåling

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

1. Indledning... 3. 1.1 Formål... 3. 1.2 Metode... 3. 1.2.1 Dataindsamling... 4. 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4. 2.1. Konflikter...

1. Indledning... 3. 1.1 Formål... 3. 1.2 Metode... 3. 1.2.1 Dataindsamling... 4. 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4. 2.1. Konflikter... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Metode... 3 1.2.1 Dataindsamling... 4 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4 2.1. Konflikter... 4 2.2 Timerne og undervisningen... 5 2.3

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

Fra heltidsundervisning til ungdomsuddannelse. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut

Fra heltidsundervisning til ungdomsuddannelse. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut Fra heltidsundervisning til ungdomsuddannelse Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut Indhold Kort om evalueringen Hvem er eleverne i heltidsundervisningen? Hvor mange

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Selvevaluering 06/07

Selvevaluering 06/07 Selvevaluering 6/7 Emne: Det store fællesskab blandt eleverne. Emnebegrundelse og metode: På KIE tillægger vi det store fællesskab eleverne imellem stor værdi. En af vore målsætninger er bl.a. at skabe

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

Når børnefamilier sættes ud. Forsker Helene Oldrup Afd. for børn og familie, SFI

Når børnefamilier sættes ud. Forsker Helene Oldrup Afd. for børn og familie, SFI Når børnefamilier sættes ud Forsker Helene Oldrup Afd. for børn og familie, SFI SFI Gå-hjem-møde 21. marts 2013 Forfattere: Helene Oldrup Anders Kamp Høst Alva Albæk Nielsen Bence Boje-Kovacs Undersøgelsen

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Uddrag fra HE rapport

Uddrag fra HE rapport Uddrag fra HE rapport Tabel A viser elevernes vurdering af, om de føler de har oplevet et anderledes skoleår i forhold til deres tidligere skoleår i folkeskolen. Tabel A Føler du at du har oplevet et anderledes

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Hovedresultater 2 1.1.1 Profilen

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31.

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. maj Jeg er selv meget stresset lige nu... Mine forældre er ret gamle,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Skolens fællesskab er for alle - inklusion i grundskolen. Afrapportering vedrørende interviewundersøgelse. Baggrund

Skolens fællesskab er for alle - inklusion i grundskolen. Afrapportering vedrørende interviewundersøgelse. Baggrund Skolens fællesskab er for alle - inklusion i grundskolen Afrapportering vedrørende interviewundersøgelse Baggrund I projekt Skolens fællesskaber er for alle inklusion i grundskolen er det ønsket at høre

Læs mere

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid Evaluering af Evaluering af projekt Aktiv Fritid projekt Aktiv Fritid Opfølgning på børn fra de to første - Opfølgning på børn fra de to første projektår projektår Lilhauge Lilhauge Svarrer Svarrer 01-08-2014

Læs mere

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg.

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg. Kursus for pårørende til mennesker med demens. Undersøgelsens problemstilling: Betydningen af at deltage i et kursus for pårørende til demensramte, og hvordan det afspejles i håndteringen af hverdagslivet

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2016 Midtfyns Efterskole

Undervisningsmiljøvurdering 2016 Midtfyns Efterskole Undervisningsmiljøvurdering 2016 Midtfyns Efterskole Denne vurdering er foretaget på baggerund af spørgeskemaundersøgelse blandt skolens elever juni 2016. Alle elever var inviteret til at deltage. Omkring

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Notat UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Dato: 18. februar 2016 Sags nr.: 15/8630 Sagsbehandler: mnn Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund skoleroguddannelse@albertslund.dk Indhold A. Indledning...3 1. Antal svar

Læs mere

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen!

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at eleverne i udskolingen vil have mere aktivitet og variation i undervisningen. Et stort flertal

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konklusion... 4 Præsentation af målgruppen for Den Gule Dør...

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 OM ÅRSOPGØRELSEN Nærværende årsopgørelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2009. Det er kun de samtaler, hvor

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Ondskaben

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Ondskaben OPGAVER TIL Ondskaben NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad tænker du på, når du læser ordet ondskab? Skriv stikord: OPGAVE 2 Instruktion: Kig på bogens forside og læs teksten på bagsiden.

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Svarprocent og fordeling

Svarprocent og fordeling 1 Svarprocent og fordeling 80% 60% 40% 20% 0% 64 % Svar 82,6 % 36 % Ikke svar 17,4 % 70 60 50 Serie1 Svar Serie2 Ikke svar 40 30 20 10 0 6. årgang 7. årgang 8. årgang 9. årgang 2 Spørgsmål til eleverne:

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere