Bilag 4 Bemærkninger til ændringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4 Bemærkninger til ændringer"

Transkript

1 Bilag 4 Bemærkninger til ændringer Indholdsfortegnelse: Udvalg Forslag nummer/navn Side Økonomiudvalget... 3 ØU001 Indkøbsforbedringer... 4 ØU002 Administrative besparelser... 5 Kultur, Fritid og idrætsudvalget... 6 KFI001 Generel besparelse på idrætsfacilitetsområdet... 7 KFI002 Folkeoplysningsområdet... 8 KFI003 Gerlev, Rosenhaven... 9 KFI004 Reduktion af Kulturpuljen KFI005 Frederikssund Bibliotekerne KFI006 Øget tilskud til Selsø Slot KFI007 Børneteaterfestival KFI008 Erstatningsbaner ORI Fodbold KFI009 Nyt kulturhus/bibliotek/borgerhus Social Ældre og Sundhedsudvalget SÆS001 Velfærdsteknologi: oppustelig løftepude (ELK en) SÆS002 Velfærdsteknologi: bade & toiletstole med elektrisk løft og elektrisk sædetilt SÆS003 Valg til Ældrerådet SÆS004 Hverdagsrehabilitering og re visitation SÆS005 Overvågning ved ny teknologi i plejeboligerne SÆS006 Udstyr til aktiviteter og træning i plejeboligerne SÆS007 Kølerum til Pedershave SÆS008 Nødkald SÆS009 Nyt nøglesystem SÆS010 Effektiviseringer og tilpasninger i plejeboligerne SÆS011 Renovering af badeværelser på Rehabiliteringsafdelingen SÆS012 Takster på det specialiserede socialområde budgetstyring SÆS013 Ændring af serviceniveau på beskyttet beskæftigelse og opprioritering af fritidslivet SÆS014 Tilpasning af budgettet til førtidspensioner overførsler SÆS015 Misbrugsområdet opprioritering af det forebyggende arbejde SÆS016 Special Olympics Idrætsfestival SÆS017 For analyse af ombygnings og renoveringsbehov på bostedet Lunden SÆS018 Demensprojekt Beskæftigelsesudvalget BU001 Flere i fleksjob Teknik Miljø og Erhvervsudvalget TME001 Effektivisering af drift af det tekniske servicekorps TME002 Fjernelse af rest udviklingspulje erhverv og turisme TME003 Klimatilpasning og øget myndighedsindsats på spildevandsområdet TME004 Sillebro Ådal PROJEKT Grøn Velfærd TME005 Strande, toiletforhold m.v TME006 Afledte driftsudgifter TME007 Fjordstien TME008 Etablering af solceller eller anden alternativ energikilde på de kommunale bygninger TME009 Omprofilering af Kocksvej Plan og Udviklingsudvalget PLU001 Ramme til undersøgelse og udvikling af bustrafikken, herunder integration af åben og lukket kørsel PLU002 GIS Opvækst og Uddannelsesudvalget OU001 Samling af specialklasserækker på Ådalens skole og tilpasning af normering til 2008 niveau OU002 Skoleområdet konsekvens af indgået lærertidsaftale og klassedannelse... 52

2 OU003 Tandplejen ressourcetilpasning OU004 Familiedøgnanbringelse OU005 Aflastningsordninger OU006 Tabt arbejdsfortjeneste OU007 Sundhedsplejen OU008 Ændret normering i dagplejen (dagplejepædagogerne) OU009 Støttepædagogkorpset OU010 PPR Tilpasning af aktivitetsniveau

3 Økonomiudvalget De kommende sider indeholder forslag indenfor økonomiudvalgets område, som er medtaget i budgetforslaget. 3

4 101. Økonomiudvalget ØU001 Indkøbsforbedringer Ole Jacobsen Administrationen Besparelsen effektueres ved fortsat indgåelse af indkøbsaftaler. Udbud samt genudbud af eksisterende aftaler forventes at give en billigere pris på diverse varer. Konkretisering af de specifikke områder fremgår af kommunens udbudsplan. Det anslås, at udgiften til indkøb kan reduceres med 2,7 mio. kr. årligt. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Bedre indkøbsaftaler betyder som udgangspunkt samme mængde blot til en billigere pris. 4

5 101. Økonomiudvalget ØU002 Administrative besparelser Ole Jacobsen Administrationen m.v. Direktionen vurderer muligheden for at gennemføre yderligere administrative besparelser gennem omlægninger, rationaliseringer og servicereduktioner indenfor det administrative område. Besparelser vil næsten udelukkende kunne ske gennem reduktion i antallet af medarbejdere. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter

6 Kultur, Fritid og idrætsudvalget De kommende sider indeholder forslag indenfor Kultur, Fritid og idrætsudvalgets område, som er medtaget i budgetforslaget. 6

7 103. Kultur Fritid og Idrætsudvalget KFI001 Generel besparelse på idrætsfacilitetsområdet Paw Holze Nielsen Kultur, fritids og idrætsområdet Idrætsområdet Generel besparelse før fremskrivning omfattende alle kontoområder. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Anlægs indtægter Alle faciliteter belastes ensartet ved en reduktion af budgettet. Besparelsen vil medføre en begrænset sænkning af vedligeholdelses og serviceniveauet på samtlige idrætsanlæg. 7

8 103. Kultur Fritid og Idrætsudvalget KFI002 Folkeoplysningsområdet Paw Holze Nielsen Kultur, fritids og idrætsområdet 1. Kort beskrivelse af forslag: Folkeoplysningsudvalget disponerer over den afsatte ramme. Der foreslås en generel besparelse, men der kan spares mere, hvis man ønsker det, så længe lovens krav overholdes om at der skal udbetales tilskud til aftenskolernes undervisning, foreningernes aktiviteter og til lokaletilskud. Området har de seneste år bidraget med besparelser. Områdets økonomi er i 2012 i alt kr. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Anlægs indtægter Allerede i dag søger frivillige foreninger og aftenskoler om tilskud som er højere end det der bevilliges. Med besparelsen vil de bevilligede tilskud blive mindre. 8

9 103. Kultur Fritid og Idrætsudvalget KFI003 Gerlev, Rosenhaven Paw Holze Nielsen Kultur, fritids og idrætsområdet 1. Kort beskrivelse af forslag: Ophør af tilskud til Rosenhaven Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Anlægs indtægter Rosenhaven vil formentlig lukke. 9

10 103. Kultur Fritid og Idrætsudvalget KFI004 Reduktion af Kulturpuljen Paw Holze Nielsen Kultur, fritids og idrætsområdet 1. Kort beskrivelse af forslag: Reduktion af Kulturpuljen Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Anlægs indtægter Kulturpuljen er på ca kr. Heraf er disponeret til Kulturaftaler for perioden , Kulturpris og udgifter til Kulturkalender. Restbeløbet er tilskud til kulturelle aktiviteter. Der er givet 144 små og store tilskud siden Besparelsen kunne f.eks. betyde lukning af kulturkalender eller reduktion af tilskuddet til kulturelle aktiviteter. 10

11 103. Kultur Fritid og Idrætsudvalget KFI005 Frederikssund Bibliotekerne Paw Holze Nielsen Kultur, fritids og idrætsområdet 1. Kort beskrivelse af forslag: Beløbet til indkøb af bøger, film, spil, musik, tidsskrifter har i kroner og ører været uændret siden Der er inden for rammen sket en omprioritering, så der satses betydeligt mere på elektroniske medier og digital adgang til diverse baser. Disse to forhold betyder, at der købes færre fysiske materialer end tidligere. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Nedgang i indkøb af materialer betyder flere reserveringer og yderligere håndtering af materialerne samt længere ventetid for borgerne på de ønskede materialer. 11

12 103. Kultur Fritid og Idrætsudvalget KFI006 Øget tilskud til Selsø Slot Paw Holze Nielsen Kultur, fritids og idrætsområdet 1. Kort beskrivelse af forslag: Frederikssund Kommune giver årligt kr. til driften af Selsø Slot. Driftsresultaterne viser at slottet årligt mangler mellem 50 og kr. for at få regnskabet til at gå i 0. Det er slottets forventning at dette driftsunderskud vil forøges i takt med den generelle prisstigning på eksempelvis vand, varme og alarmer. Ude over det negative driftsresultat udestår en generel vedligeholdelsesopgave på bygningen samt på udearealer. Slottet søger fondsmidler til udbedring af bygningsmangler. Der har i 1. halvår af 2012 været 2955 besøgende på Selsø. Selsø søger om en udvidelse af det kommunale driftstilskud på kr. årligt således at tilskuddet årligt udgør kr. For det forhøjede tilskud vil Selsø kunne prioritere formidlingsopgaver samt udevedligeholdelse ligesom museumslederen vil kunne blive aflastet af billetsælgere og dermed have mulighed for at indgå i formidlingen af slottets historie. KFI har i deres behandling af forslaget besluttet at indstille en udvidelse på kr. årligt. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Anlægs indtægter 12

13 103. Kultur Fritid og Idrætsudvalget KFI007 Børneteaterfestival Paw Holze Nielsen Kultur, fritids og idrætsområdet 1. Kort beskrivelse af forslag: Børneteaterfestival, et arrangement i et lokalområde, hvor en række børneteatre spiller deres forestillinger i en koncentreret periode. Verdens største børneteaterfestival, finder sted i april hvert år og arrangeres af Teatercentrum i samarbejde med en eller flere kommuner. Festivalen strækker sig over en uge. På hverdagene spiller børneteatrene deres forestillinger på kommunens skoler og institutioner for et børnepublikum, der spilles offentlige forestillinger sidst på dagen, og der afholdes interne seminarer for teatrenes medarbejdere. I den følgende weekend afholdes på skoler og institutioner, der ligger i gå afstand fra hinanden, et gigantisk offentligt arrangement med gratis adgang, hvor alle børneteatre præsenterer deres forestillinger for publikum og for arrangører/købere af børneteater, deriblandt internationale observatører. Festivalen har været afholdt hvert år siden I 2013 er det Morsø Kommune der afholder arrangementet. Værtsskabet kan deles med andre kommuner. Det afklares endeligt om værtsskabet skal være i 2014 eller 2015 samt om værtsskabet skal deles med andre kommuner. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Anlægs indtægter 13

14 BUDGET Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget KFI008 Erstatningsbaner ORI Fodbold Paw Holze Nielsen Kultur-, fritids- og idrætsområdet 1. Kort beskrivelse af forslag: ORI Foldbold mister et areal på ca m2 svarende til 2 fulde 11 mandsbaner samt et antal 3 og 5 mandsbaner ved salg af Oppesundby Skole. Byrådet har i forbindelse med budget 2012 vedtagelsen besluttet, at ORI Fodbold skal kompenseres for det mistede spilleareal. Kompensationen kan ske ved køb af jord og etablering af ny(e) bane(r). En totalrenovering af ORI Fodbolds nuværende hovedbase på Bjergvejen, hvor den nuværende grusbane vil kunne konverteres til kunstgræsbane (for anvendelse hele året), vil begrænse jordkøb til kun at omfatte én 11 mandsbane. Såfremt grusbanen ikke konverteres til kunstgræs og såfremt der ikke foretages en totalrenovering af Bjergvejsbanerne, er der behov for køb af jord til etablering af 2 fulde 11 mandsbaner og et antal 3 og 5 mandsbaner. Sidstnævnte løsning vil formentlig kunne realiseres billigere end nævnte 7 mio. kr., afhængig af jordpris, dræningsforhold mv. Anlægsudgifter: Anlægs udgifter I alt Eventuelt afledte Drift udgifter Ingen serviceniveau konsekvens, idet drift af nuværende baner ved Oppesundby Skole forudsættes flyttet til nyetablerede baner. 14

15 BUDGET Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget KFI009 Nyt kulturhus/bibliotek/borgerhus Paw Holze Nielsen Kultur-, fritids- og idrætsområdet 1. Kort beskrivelse af forslag: I forbindelse med vedtagelsen af budget blev det besluttet at igangsætte udarbejdelsen af beslutningsoplæg vedrørende en eventuel etablering af et nyt eller moderniseret hovedbibliotek i Frederikssund. Der var enighed om, at følgende modeller skulle beskrives og beregnes: en om og udbygning af det nuværende bibliotek i Jernbanegade etablering af et nyt hovedbibliotek på en anden central adresse i Frederikssund. På den baggrund blev der udarbejdet et kommissorium som blev godkendt på økonomiudvalgsmødet 23. november Af kommissoriet fremgår det, at der skal arbejdes videre med følgende lokaliseringer for et nyt hovedbibliotek: den nuværende placering i Jernbanegade, med om og tilbygning nyt byggefelt på Bløden eventuel anden placering i bymidten. Efterfølgende har to arkitektfirmaer udarbejdet skitseforslag på forskellige løsninger på de to placeringer ombygning/tilbygning på Jernbanegade og nyt bibliotek på Bløden. Nedenstående anlægsudgift dækker hovedbibliotek, musikskole, PCF og kultursal. Anlægsudgifter: Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt Eventuelt afledte Drift udgifter 300??? I alt

16 Social Ældre og Sundhedsudvalget De kommende sider indeholder forslag indenfor Social Ældre og Sundhedsudvalgets område, som er medtaget i budgetforslaget. 16

17 105. Social Ældre og Sundhedsudvalget SÆS001 Velfærdsteknologi: oppustelig løftepude (ELK en) Birte Grothe Ældre og Sundhed 1. Kort beskrivelse af forslag: ELK en er en oppustelig løftepude til opsamling og løft af borger fra gulv. Ved at bruge ELK en er det muligt at rejse en faldet person uden at belaste hjælperens ryg. ELK en kan benyttes hvor der kun er lidt plads, f.eks. på badeværelser, i korridorer på trappegange osv. Samtidig minimerer ELK en risikoen for løfteskader hos hjælperen. Ved at anvende ELK en kan en stor del af de løft hjemmeplejen og hjemmesygeplejen rekvirerer i kommunens beredskab erstattes af løft med ELK en. Der vil dog være tilfælde hvor der stadig er brug for hjælp fra beredskabet eksempelvis ved meget tunge løft eller i tilfælde af manglende balance hos borger. Baseret på erfaringer i Københavns Kommune samt en forsøgsordning med ELK en i Frederikssund Kommune skønnes det at ca. 85 pct. af beredskabets løft kan erstattes af løft med ELK en. Antallet af løft har i det seneste halvandet år ligget på ca. 35 måneden. 85 pct. heraf svarende til ca. 30 løft om måneden vil kunne varetages ved brug af ELK en. Med en udgift på kr. pr. løft vil der være en helårlig besparelse på ca kr. Til at varetage opgaven, antages det at der vil være behov for at anskaffe yderligere tre stk. ELK svarende til en udgift på ca kr.. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Ingen Forslaget har konsekvenser for Beredskabet, der mister en indtægt. 17

18 105. Social Ældre og Sundhedsudvalget SÆS002 Velfærdsteknologi: bade & toiletstole med elektrisk løft og elektrisk sædetilt Birte Grothe Ældre og Sundhed Det antages at anvendelse af bade & toiletstole med elektrisk løft og elektrisk sædetilt vil betyde at man hos en række af kommunens borgere vil kunne nøjes med 1 medarbejder til gennemførelse af forflytnings, løfte og hygiejneopgaver imod tidligere 2 medarbejdere. I Frederikssund Kommune er der i juni måned 2012 i alt 44 borgere i hjemmeplejen, der er visiteret til én eller flere ydelser hvor det er nødvendigt at anvende 2 hjælpere. Hjemmeplejen vurderer, at for 13 borgere ud af de 44 er det muligt at gennemføre forflytnings og hygiejneopgaver med 1 medarbejder. For at beregne besparelsespotentialet er der anvendt følgende timepriser timepriserne er afhængig af leveringstidspunktet: Personlig pleje dag: 372, Personlig pleje weekend: 363, Personlig pleje aften: 460, Resultatet viser at der vil kunne spares ca kr. om året på den visiterede tid til anden hjælper for de borgere der potentielt kunne nøjes med 1 plejer. Investeringsbehov I forbindelse med realiseringen af besparelsespotentialet, er det nødvendigt med investeringer i bade og toiletstole til hver enkelt af de borgere der kan være en del af projektet. Herudover vil det for de enkelte borgere,der endnu ikke har loftlift være nødvendigt med en investering heri. Det antages at 6 borgere skal have en toilet /badestol. Listeprisen pr. toilet /badestol er ca. på kr. ekskl. moms. Samlet set kræver det en udgift på kr. ekskl. moms. Herudover vurderes det, at der for 2 borgere også er behov for en loftlift til en listepris på kr. ekskl. moms. Samlet set kræver det en udgift på kr. ekskl. moms. Uddannelse og kompetenceudvikling Der vil ikke være en besparelse i 2013 grundet udgifter til implementering og kompetenceudvikling af medarbejderne. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Ingen 18

19 105. Social Ældre og Sundhedsudvalget SÆS003 Valg til Ældrerådet Birte Grothe Ældre & Sundhed 1. Kort beskrivelse af forslag: Der skal afholdes valg til Ældrerådet i Til beregningen af omkostninger ved afholdelse af valg til Ældrerådet er der taget udgangspunkt i de beregninger der blev udarbejdet i forbindelse med Ældrerådsvalget i Til Ældrerådsvalget er der afsat midler til en række opgaver der skal løses i forbindelse med valget herunder blandt andet: Diæter og forplejning til de valgtilforordnede, Udarbejdelse af valgliste og udsendelse af valgmateriale, Udskrift og udsendelse af valgkort, Annoncering i Frederikssund Avis. Samlet set beløber udgifterne til afholdelse af Ældrerådsvalg sig til ca kr. Drift udgifter 200 I alt Anlægs udgifter Anlægs indtægter I alt Ingen 19

20 105. Social Ældre og Sundhedsudvalget SÆS004 Hverdagsrehabilitering og re visitation Birte Grothe Ældre og Sundhed 1. Kort beskrivelse af forslag: I visitationen pågår fortsat et arbejde med at revisitere borgere med praktisk hjælp (rengøring, tøjvask, indkøb) på baggrund af kvalitetsstandarder besluttet i marts Med udgangen af juni 2012 er borgere i hele Slangerup og Frederikssund (dog undtaget den kommunale hjemmepleje i Frederikssund) samt en mindre del af Jægerspris revisiteret. I runde tal afsluttes 1/3 af borgerne helt, 1/3 reduceres i visiteret tid og 1/3 bibeholder de visiterede ydelser. Re visitationen af borgerne sker med udgangspunkt i, hvad borgerne selv kan klare og hænger således sammen med indsatsen omkring hverdagsrehabilitering. Pilotprojektet, der har kørt siden august 2011, er gået over al forventning, og der vurderes således at være et større rehabiliteringspotentiale end først antaget. Aktuelt har 46 borgere afsluttet er rehabiliteringsforløb, og af disse er 26 blevet helt selvhjulpne, 14 er nu delvist selvhjulpne og 6 har uændrede ydelser. Der er permanent mindst lige så mange borgere på venteliste til rehabiliteringsforløb (aktuelt ca. 20) som borgere, der er i gang med et rehabiliteringsforløb (aktuelt 8). Ventelisten medfører, at der for nye borgere må bevilliges midlertidig hjælp indtil opstarten af rehabiliteringen, ligesom eksisterende borgere der ellers er motiverede for rehabilitering beholder den bevilligede hjælp, mens de venter. Den positive udvikling af ventelisten forventes at accelerere i takt med gennemførsel af kompetenceudviklingen af personalet og involvering af de private leverandører i hverdagsrehabiliteringsindsatsen. Ventelisten beror på, at den ene ergoterapeut, der er ansat til at varetage igangsætning af rehabiliteringsforløbene (fastsætte mål i samarbejde med borgerne og instruere hjælperne), ikke har arbejdskapacitet til den samlede mængde af rehabiliteringsforløb. Besparelsen ved hverdagsrehabilitering forudsætter, at der i en periode visiteres pædagogiske ydelser til hjemmeplejen, derfor opnås besparelsen først efter investering af tid. I budget 2012 blev indarbejdet en besparelse ved hverdagsrehabilitering på 1 mio. kr. i budget 2013, besparelsen forhøjes med dette forslag. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Borgerne opnår at være selvhjulpne i højere grad. 20

21 105. Social Ældre og Sundhedsudvalget SÆS005 Overvågning ved ny teknologi i plejeboligerne Birte Grothe Ældre og Sundhed 1. Kort beskrivelse af forslag: Teknologien giver mulighed for overvågning, således at det registreres og meddeles via en sender til medarbejderen, når en beboer er ved at bringe sig selv i en uheldig og farlig situation, som f. eks kan medføre fald eller at beboeren farer vild og forsvinder fra boligen. Anvendelse af teknologien forudsætter, at der er indhentet tilladelse hos beboeren eller dennes værge. Teknologien medvirker desuden til at skabe ro og tryghed for beboeren, familien og medarbejderen ved at de bliver alarmeret hvis noget uventet sker for beboeren, i tidsrummet mellem de planlagte besøg. Systemet er kendt og afprøvet i området. Det vurderes, at der kan reduceres på antallet af medarbejdere på centrene, når ny teknologi anvendes. Besparelsen forudsætter at der indkøbes teknologi til centrene. Det drejer sig om sengevagter, trædemåtter og døralarmer. Det vurderes at der til de 5 omsorgscentre skal indkøbes i alt ca. 45 systemer til en pris af 4000 kr. stykket. I alt kr. Udgifterne til indkøb af disse systemer er modregnet besparelsen i Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Ingen 21

22 105. Social Ældre og Sundhedsudvalget SÆS006 Udstyr til aktiviteter og træning i plejeboligerne Birte Grothe Ældre og Sundhed Med handleplan for ældre foreslås, at beboernes tilbud om aktiviteter og træning i plejeboligerne øges. Området søger derfor om økonomiske midler til at indkøbe udstyr til dette formål. Det drejer sig om træningsredskaber til vedligeholdelse af funktioner i arme, ben og ryg samt redskaber som vedligeholder og styrker balancen. Derudover er der behov for indkøb af egnede stole til stolegymnastik og bolde, elastikker m.m. Behovet for udstyr vil være forskelligt og skal tilpasses beboernes behov og ønsker. Det anbefales derfor at der afsættes kr. pr. centre til indkøb af ovenstående. I alt kr. x 5 centre = kr. Forslaget skal ses i sammenhæng med, at Træningsenheden har specialiseret sine opgaver. Specialiseringen betyder, at der ikke er et bredt udbud af træningsredskaber til rådighed på hvert enkelt omsorgscenter. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Træningsmuligheder for borgere i plejeboliger. 22

23 105. Social Ældre og Sundhedsudvalget SÆS007 Kølerum til Pedershave Birte Grothe Ældre og Sundhed 1. Kort beskrivelse af forslag: Som det eneste center i kommunen er der ikke et kølerum på Pedershave, hvor maden fra firmaet MAD til hver DAG kan leveres. Dette skyldes, at der i planlægningen af det nye byggeri var forudsat, at maden blev leveret dagligt fra kommunens eget køkken. Maden fra MAD til hver DAG leveres direkte ud i centerets 3 grovkøkkener. For at kunne løse opgaven bedst muligt uden kølerum, er der opstillet køleskabe, som kan rumme kølemaden. Det viser sig, at der leveres flere frostvarer fra firmaet end forventet, hvilket har udløst behov for mere frysekapacitet. Der er ikke fysiske rammer til at udvide frysekapaciteten, derfor er det nødvendigt med en revurdering af såvel køle som frysekapaciteten. Foruden levering af kølemad, leveres der 2 gange ugentligt varer til centeret. Denne levering foregår, mod et gebyr på 375 kr., i hver af de 5 bo grupper på Pedershave. Denne løsning er nødvendig, idet der ikke er mere kapacitet i de nuværende køleskabe. Gebyret på 375. kr. pr. levering er en stor belastning af kostbudgettet på Pedershave. Det er derfor ønskeligt at der findes en løsning med etablering af et kølerum hvor varerne kan leveres samlet. Den beregnede udgift er baseret på, at kølerummet etableres i det nuværende gæsteværelse på Pedershave. Tilbygningsløsninger vil være væsentligt dyrere. Drift udgifter Anlægs udgifter I alt Sikre madleverancen opfylder kravene til kølekæde på Pedershave. 23

24 105. Social Ældre og Sundhedsudvalget SÆS008 Nødkald Birte Grothe Ældre og Sundhed Det nuværende nødkaldssystem er baseret på analog teknologi. Da en del borgere ikke har en almindelig telefonlinje giver det visse udfordringer, da det er et krav, at borgerne har et telefonabonnement når der skal installeres nødkald. Ny teknologi giver nye muligheder for etablering af nødkald. Samtidig gennemføres en revisitation af nødkald, idet bevillingen af nødkald ikke er harmoniseret efter kommunesammenlægningen, ligesom der er godkendt ny kvalitetsstandard. Det vurderes at udgifterne til løbende drift af nødkald kan reduceres med ca. 70 %. Besparelsen kan først opnås med fuld virkning fra 2014, idet det af ressourcemæssige grunde ikke har været muligt at revisitere nødkald, revisitation kan gennemføres i Opgaven med opsætning og reparation af nødkald blev indtil 1. januar 2012 varetaget af Beredskabet, men er nu overgået til Hjælpemiddeldepotet I/S. Der er endnu ikke udarbejdet business case for nyt nødkaldssystem, men det vurderes at der kan opnås en årlig besparelse efter en implementeringsperiode. Anlægsudgiften er skønnet på baggrund af erfaringer fra andre kommuner. Der er nedsat arbejdsgruppe med repræsentanter fra Frederikssund og Egedal kommuner, som skal belyse mulighederne for nyt nødkaldssystem. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Forslaget har konsekvenser for Beredskabet, der mister en indtægt på ca kr. årligt. 24

25 105. Social Ældre og Sundhedsudvalget SÆS009 Nyt nøglesystem Birte Grothe Ældre og Sundhed I Frederikssund Kommune er ikke etableret et samlet nøglesystem efter kommunalreformen. Det betyder, at der anvendes flere forskellige nøglesystemer i kommunen. Det har betydning for opgaverne i Hjælpemiddeldepotet I/S, hjemmeplejen og sygeplejen. Det foreslås at der etableres et nyt elektronisk nøglesystem med mulighed for central styring af adgangen til borgernes hjem. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Frederikssund og Egedal kommuner, som skal undersøge mulighederne for nyt nøglesystem. Det er vurderingen, at der kan opnås en mindre besparelse i hjemmeplejen, som nu anvender tid på kørsel for at hente og bringe nøgler til borgernes hjem. En besparelse vil vise sig i form af øget effektivitet og lavere timepris i hjemmepleje i forbindelse med den årlige opgørelse af timeprisen. Der vil dog være øget tidsforbrug i hjemmeplejen til aktivering og spærring af adgang til borgernes hjem. Nyt nøglesystem skal i høj grad ses som kvalitetsløft og øget sikkerhed for borgerne. Der er endnu ikke udarbejdet business case eller valgt nøglesystem, beløbet er vurderet på baggrund af skøn fra andre kommuner. Drift udgifter Anlægs udgifter I alt Sikkerheden øges for borgere i eget hjem, når der etableres elektronisk nøglesystem. 25

26 105. Social Ældre og Sundhedsudvalget SÆS010 Effektiviseringer og tilpasninger i plejeboligerne Birte Grothe Ældre og Sundhed 1. Kort beskrivelse af forslag: I 2011 og 2012 er der arbejdet på at effektivisere arbejdsgange og tilpasse ressourcerne til plejeopgaverne. På den baggrund skønnes, at budgettet til plejeboligerne kan reduceres med kr. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter

27 105. Social Ældre og Sundhedsudvalget SÆS011 Renovering af badeværelser på Rehabiliteringsafdelingen Birte Grothe Ældre og Sundhed Der er etableret Rehabiliteringsafdeling på Tolleruphøj i forbindelse med den store rokade. Der er etableret 14 boliger, i lokaler som tidligere har været anvendt som plejeboliger for demente borgere. Beboerne på Rehabiliteringsafdelingen kommer på ophold forløb fra sygehus eller hjemmet til et kort intensivt rehabiliteringsforløb, ligesom der kommer terminale borgere i afdelingen. Tilbuddet er i overensstemmelse med KL anbefalinger til kommunernes sundhedsindsats i oplægget Det nære sundhedsvæsen. En del af borgerne har sygdomme som indebærer smittefare. Det anbefales at de nuværende bade og toiletforhold renoveres med henblik på at sikre såvel rengørings og plejepersonale, som borgerne mod infektioner i forbindelse med arbejde og ophold i de midlertidige boliger. Det drejer sig om 14 boliger, hvoraf de 8 har tilknyttet badeværelse med toilet, mens de 6 boliger deler 3 fællesbadeværelser med toilet. Byggeafdelingen har udarbejdet 2 forslag til renovering af badeværelserne. En totalrenovering af bade og toiletrum svarer til en udgift på 2,6 mio. kr. Det anbefales at denne løsning vælges, idet holdbarheden af løsningen er mere langsigtet, ligesom den løbende rengøring og vedligeholdelse af lokalerne vil kunne løses driftsmæssigt mere effektivt. En minimal model for renovering af bad og toilet er beregnet til en udgift på 1,5 mio. kr. Byggeafdelingen kan ikke anbefale denne løsning. Drift udgifter Anlægs udgifter I alt Forslaget medfører hygiejniske forbedringer for de borgere som modtager tilbud på Rehabiliteringsafdelingen og for medarbejderne på afdelingen. 27

28 105. Social Ældre og Sundhedsudvalget SÆS012 Takster på det specialiserede socialområde budgetstyring Peer Huniche Socialområdet Området skal foreslå, at der foreløbigt indarbejdes en forventet takstreduktion i 2014 på 0,5 mill. Kr. i tiltro til at den af KKR Hovedstaden igangsatte analyse af det specialiserede socialområde, hvor årsagerne til udgiftsforskellene mellem Region Hovedstaden og Landet som helhed undersøges, vil kunne bevirke en takstreduktion i denne del af regionen. Forudsætningen for at kunne reducere udgifterne i driften med 0,5 mill. Kr. indebærer, at kommunerne under KKR Hovedstaden medio 2013 bliver enige om at sænke det generelle udgiftsniveau, idet Frederikssund kommune som køber og sælgerkommune er afhængig af de andre kommuner i dette samarbejde, hvis den ønskede besparelse skal kunne udmøntes. Drift udgifter 0 500?? I alt Anlægs udgifter KKR Hovedstaden har i deres juni møde drøftet indgåelse af en aftale om takstudviklingen i 2013, som betyder, at taksten for 2012 videreføres uændret i 2013 incl. pris og lønfremskrivning. KKR Hovedstaden har i den forbindelse bemærket, at kommunerne i Region Hovedstaden under et har nedbragt udgifterne fra regnskab 2010 til Faldet er dog lavere end på landsplan, hvorfor det indstilles, at der igangsættes en analyse af årsagerne til forskellene mellem udgifts og budgetudviklingen i Region Hovedstaden og i Landet som helhed. KKR Hovedstaden udelukker således ikke, at der i 2014 vil kunne ske en takstreduktion, der bringer Hovedstadens udgiftsniveau på et sammenligneligt niveau for Landet som helhed. Konsekvenserne af et ændret serviceniveau vil til den tid (2. halvår af 2013) blive en politisk prioritering af i hvilket omfang, der skal skæres i den daglige og personlige støtte/omsorg for borgeren (basisydelsen) eller om det skal ske på bekostning af de mere udadrettede aktiviteter i form af borgerferier, udflugter eller lignende arrangementer. Kommunens (ydelseskatalog) beskrivelser af de leverede ydelser vil under alle omstændigheder skulle revideres, så det ændrede serviceniveau klart fremgår af kommunens hjemmeside. 28

29 105. Social Ældre og Sundhedsudvalget SÆS013 Ændring af serviceniveau på beskyttet beskæftigelse og opprioritering af fritidslivet Peer Huniche Socialområdet Forslaget indebærer, at borgerne tilbydes færre dage i beskyttet beskæftigelse, men at der samtidig sker en opprioritering af fritidsaktiviteter. Udgifterne til beskyttet beskæftigelse vil blive reduceret med kr. og der vil blive afsat i ekstra midler til fritidsaktiviteter. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Kommunalbestyrelsen skal efter Servicelovens bestemmelser 103 tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Forslaget betyder nødvendigvis ikke en serviceforringelse, men derimod en samlet vurdering af borgernes aktivitetsniveau. Oplægget indebærer, at antallet af dage for nogle borgere i beskyttet beskæftigelse vil blive færre, men samtidig vil der for flertallet af borgere blive skabt nogle nye fritidsaktiviteter. Det fremgår ikke af nuværende lovgivning, at borgerne skal tilbydes 5, 4, 3, eller 2 dage i beskyttet beskæftigelse, men at kommunen i sin handleplan får lagt et aktivitetsniveau, der er til gavn for den enkelte. Myndigheden vil derfor ved den årlige gennemgang af borgerens handleplan vurdere, hvorvidt der er nogle tilbud der skal reduceres og erstattes af andre, eller at borgeren reelt gerne ønsker en ekstra hjemmedag i botilbuddet eller i egen bolig. Myndigheden vil i sin revisitering af sagen træffe en afgørelse, der kan påklages. Ud over at serviceniveauet ændres på beskyttet beskæftigelse har det samtidig den konsekvens, at borgeren kan få flere hjemmearbejdsdage/hjemmedage i botilbuddet, hvilket indebærer, at der ikke i tilbuddet tilføres flere ressourcer og at hjemmevejlederen fortsat skal håndtere det pædagogiske arbejde med beboeren. Omvendt vil nye tiltag på fritidsaktiviteter kunne medvirke til aktiviteter på andre tidspunkter end det kendte, når man er på arbejde fra kl Oplægget flytter således grænserne mellem, hvor meget den enkelte skal arbejde og hvor højt et aktivitetsniveau samlet borgeren kan rumme/skal tilbydes. 29

30 105. Social Ældre og Sundhedsudvalget SÆS014 Tilpasning af budgettet til førtidspensioner overførsler Peer Huniche Socialområdet Administrationen har foretaget en aktuel analyse og prognose over til og afgang til førtidspensioner, som viser, at budgettet kan nedjusteres med 3,5 mill. Kr. i 2013 og 3,8 mill. Kr. fra og med Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Nedjustering af pensionsbudgettet har ingen indflydelse på serviceniveauet, idet det hidtidige kendte niveau for tilkendelser af pensioner er uændret. Hvorvidt den varslede pensionsreform vil få yderligere indflydelse på kommunens udgiftsniveau i nedadgående retning, må afvente til denne reform er vedtaget. En af regeringens planer er, at der er brug for alle og ikke mindst skal de 40 årige og derunder så vidt muligt ikke på en varig forsørgelse, som pension er. Derfor skal der gøres alle mulige tiltag forinden for at undgå en for tidlig pensionering, idet en fastholdelse på arbejdsmarkedet selv med det mindst mulige bidrag øger livsværdien. Regeringen har specielt haft fokus på de mange pensioneringer af de 40 årige og derunder, som har en lettere psykisk skrøbelighed eller i dagligdagen lider af udviklingsforstyrrelser, hvor man nødvendigvis ikke i al evighed er udelukket fra et arbejdsmarked. Pensionsreformen vil derfor ikke ramme de mere alvorlige psykiatriske lidelser og ej heller de borgere med en erhvervet hjerneskade samt borgere med fysisk handicap som følge af ulykke eller sygdom. Administrationens foreløbige analyse viser faktuelt, at der for tiden er 1345 personer på førtidspension, heraf udgør 107 personer i aldersgruppen år og 49 personer i aldersgruppen år. Så snart regeringen har vedtaget en ny pensionsreform, vil vi administrativt have fokus på specielt gruppen af årige med henblik på en vurdering af, hvorvidt tilkendelsesmønstret til førtidspension ændrer sig i den ønskede retning. 30

31 105. Social Ældre og Sundhedsudvalget SÆS015 Misbrugsområdet opprioritering af det forebyggende arbejde Peer Huniche Socialområdet Dette forslag tager sigter mod en tidlig og forebyggende indsats, således, at kommunen mindsker risikoen for de personer, der har modtaget en behandling og hvis risiko for et tilbagefald til misbruget og miljøet er stor uden en supplerende støtte til dagbehandlingen. Forslaget har ud over behandlingsindsatsen fokus på de unge misbrugende og en særlig indsats for denne gruppe. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Administrationen har siden 2009 haft et stærkt fokus på misbrugsområdet, idet den tidligere indsats med mange langvarige døgnforløb er vendt til korte intensive døgnforløb suppleret med dagbehandlinger. Dette er sket i tråd med de fagprofessionelles anbefalinger, idet der ikke er dokumentation for at lange forløb i døgnbehandlinger er mere effektfulde end det som kommunen nu tilbyder i dag. Omstillingsprocessen på misbrugsområdet har på udgiftssiden givet gevinster, idet budgettet i 2009 var på 10,7 mill. Kr. og regnskabet for 2011 viser, at udgifterne er nedbragt til 7,5 mill. Kr. Fagligt har administrationen overfor det politiske udvalg anbefalet, at der måske er skåret for dybt i budgetterne og at der er behov for flere ressourcer til den forebyggende indsats, idet der er mange personer, som fortsat efter dagbehandling falder tilbage i misbrugsmiljøet fordi der ikke er en tilstrækkelig kommunal indsats i udslusningsfasen fra et døgntilbud til en mindre indgribende indsats i form af dagbehandling. Fagområdet har samtidig oplevet en bekymrende tilgang af unge misbrugende, der har brug for en særlig støtte. De unge, der i dag anvender kommunens ungetilbud for år på Spiren, udgør ca. en 1/3 del af de visiterede unge med et misbrug og kontakt til misbrugsmiljøet. Det er derfor relevant, at der med opnormeringen på 2 fuldtidsstillinger skabes et fokus på det forebyggende i relation til udslusningsfasen og samtidig et fokus på at få genskabt det sunde netværk til familie, børn, fritidsliv, arbejdsmarked ect. Den forebyggende indsats bør derfor opprioriteres, idet det både på den korte og lange bane vil minimere indlæggelsesudgifterne på sygehus, mindske tilbagefald og ikke mindst højne den enkeltes liv samt få genskabt tilknytning til det sunde netværk. 31

32 105. Social Ældre og Sundhedsudvalget SÆS016 Special Olympics Idrætsfestival Peer Huniche Socialområdet tværgående samarbejde i Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune skal i 2014 være vært for Special Olympics Idrætsfestival. Festivalen afholdes hvert andet år. Tidligere har Esbjerg, Vejle, Næstved og senest i år Skjern afholdt festivalen. Special Olympics Idrætsfestival er et idrætsstævne rettet mod mennesker med udviklingshandicap. En idrætsfestival der tror på, at idræt er et godt værktøj til at styrke sundhed og selværd. En idrætsfestival der, under sloganet "sport med et smil", vil give deltagerne sjove og spændende oplevelser. Festivalen afvikles over en weekend i maj primo juni Stævnecentrum for festivalen bliver Slangerup Idræts og Kulturcenter, men vil ligeledes benytte faciliteter på Ådalens Skole i Frederikssund, Frederikssund Bowlingcenter, Frederikssund Golfklub, Jægerspris Ridecenter, Kingoskolen og Byvangskolen i Slangerup. Frederikssund Kommune har ved ansøgningen om værtskab indvilliget i at stille mandskab og faciliteter til arrangementet vederlagsfrit til rådighed. Endvidere har kommunen indvilliget i at tilføre arrangementet kr. Økonomiudvalget er på møde den 25. april 2012 orienteret om ansøgningen. Ud over de kr. ansøges om kr. til div. udgifter i forbindelse med arrangementet Drift udgifter I alt Anlægs udgifter

33 105. Social ældre og sundhedsudvalget SÆS017 For analyse af ombygnings og renoveringsbehov på bostedet Lunden Social Service/ Peer Huniche Social, Ældre og Sundhedsudvalget I forbindelse med evaluering af kommunens Handicapplan er det blevet føjet ind: Borgermødet satte på flere måder sit fokus på Bostedet Lunden. Administrationen anbefaler, at der forberedes en analyse af de nuværende forhold på bostedet med det for øje at vurdere et ombygnings og tidssvarende renoveringsbehov. Tidshorisonten er inden udgangen af 2013 Fagområdet anbefaler, at der afsættes kr. til en for analyse, der beskriver de muligheder som anbefalingen har nævnt for analysen af forholdene på bostedet Lunden. Det skal således undersøges, hvorvidt det kan betale sig at ombygge Lunden eller om der er tale om et nybyggeri. Udgifterne skal dække de honorarer m.v., der afholdes til arkitektudgifter m.v. Anlægsudgifter: Anlægs udgifter I alt Eventuelt afledte Drift udgifter 33

34 105. Social ældre og sundhedsudvalget SÆS018 Demensprojekt Birthe Grothe Social, Ældre og Sundhedsudvalget Der afsættes kr. årligt til demensprojekt på ældreområdet f.eks. omsorgsklovn fortrinsvis på omsorgscentrene. Ordningen tager udgangspunkt i beboernes behov og ønsker. Anlægsudgifter: Anlægs udgifter I alt Eventuelt afledte Drift udgifter 34

35 Beskæftigelsesudvalget De kommende sider indeholder forslag indenfor Beskæftigelsesudvalgets område, som er medtaget i budgetforslaget. 35

36 106. Beskæftigelsesudvalget BU001 Flere i fleksjob Merete Kølln Indsatsen for at medvirke til at fleksjobvisiterede kommer i fleksjob frem for at modtage ledighedsydelse intensiveres. Jobcentret har udviklet og gennemført et forløb: Vejen til fleksjob, som medførte, at halvdelen af deltagerne kom i fleksjob. Jobcentret vil prioritere ressourcer til at tilbyde forløbet til flere grupper af ledighedsydelsesmodtagere. Udgiften til en helårsperson på ledighedsydelse udgør gennemsnitligt kr. netto pr. år. Udgiften til en helårsperson i fleksjob udgør gennemsnitligt kr. netto pr. år Den ønskede besparelse opnås, når yderligere 11 borgere kommer i fleksjob frem for at medtage ledighedsydelse. I Beskæftigelsesplan 2013 indgår et lokalt mål om, at der skal etableres 15 fleksjob ekstra. Udgift til ledighedsydelse: Udgift til løntilskud: Drift udgifter I alt Anlægs udgifter Indsatsen påvirker serviceniveauet positivt, da det ikke kun er godt for kommunens økonomi, når fleksjobvisiterede kommer i job, frem for at modtage ledighedsydelse, men også værdifuldt for den enkelte, som igen opnår tilknytning til arbejdsmarkedet. 36

37 Teknik Miljø og Erhvervsudvalget De kommende sider indeholder forslag indenfor Teknik Miljø og Erhvervsudvalgets område, som er medtaget i budgetforslaget. 37

38 107. Teknik Miljø og Erhvervsudvalget TME001 Effektivisering af drift af det tekniske servicekorps Dorte Søndergaard Angiv politikområde 1. april 2012 blev organiseringen af de tekniske servicemedarbejdere ændret således, at de nu er samlet i et korps under afdelingen Byggeri og Natur. Der er en forventning om at der i årene fremad vil komme en besparelse, stigende frem til 2015 v.h.a. en fokuseret og bedre udnyttelse af ressourcerne i servicekorpset. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter

39 107. Teknik Miljø og Erhvervsudvalget TME002 Fjernelse af rest udviklingspulje erhverv og turisme Ejvind Mortensen Erhverv og turisme Det foreslås at fjerne den sidste rest af den oprindelige udviklingspulje og i stedet lade egentlige udviklingsprojekter indgå i den almindelige budgetprioritering. Midlerne har i de senere år væres anvendt til at balancere budgettet i forhold til bl.a. Kulhusfærgen, som imidlertid har fået justeret budgettet fremadrettet. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter

40 BUDGET Teknik, miljø og erhvervsudvalget TME003 Klimatilpasning og øget myndighedsindsats på spildevandsområdet. Anker Riis Klimatilpasning/spildevand I maj gennemgik administrationen de forestående udfordringer og forventninger om at det vil blive et krav at kommunerne i løbet af 2013 udarbejder klimatilpasningsplan. Den lovgivningsmæssige ramme for dette arbejde er endnu ikke kendt, og der er derfor stor usikkerhed om kravene til dette arbejde og hvordan arbejdet kan / skal finansieres. Undersøgelser, måleprogrammer, beregninger og planlægning vil koste adskillige millioner. Der er dog udmeldinger fra både minister og KL som tilkendegiver at den største del af udgiften kan forventes finansieret af forsyningsselskaberne over spildevandstaksterne. Der må dog forventes at være visse undersøgelser, f.eks. i forbindelse med højvandshyppighed, dæmningsproblemer og m.v, hvor kommunen vil være nødt til at stå for supplerende undersøgelser eller at bidrage til en samlet finansiering. Derfor foreslås det at afsætte , i 2013 og 2014 til konsulentbistand til mindre opgaver i tilknytning til det store arbejde som forventes finansieret af Forsyningen. I tilknytning til selve planlægningen vil der blive afledte konsekvenser i form af en vækst i sager der skal myndighedsbehandling som følge af arbejdet med klimatilpasning. Administrationen vil imidlertid foreslå, at udgiften hertil søges holdt inden for det beløb som Kommunen er blevet tilført som DUT midler i forbindelse med Grøn vækst, Vandplaner og Natura 2000 planer , i 2013 og 2014 til konsulentbistand til mindre opgaver i tilknytning til det store arbejde som forventes finansieret af Forsyningen. Det må forventes, at arbejdet vil resultere i forslag til konkrete anlægsprojekter, som vil skulle indarbejdes i kommende budgetter, og at disse vil medføre afledte driftsudgifter priser i kr Drift udgifter I alt Anlægsudgifter: 2013-priser i kr Anlægs udgifter Kommunen vil kunne leve op til sine forpligtigelser på henholdsvis Klimatilpasning og myndighedsbehandling i den sammenhæng. 40

41 107. Teknik Miljø og Erhvervsudvalget TME004 Sillebro Ådal PROJEKT Grøn Velfærd Dorte Søndergaard Angiv politikområde Sillebro ådalsprojektet har i udgangspunktet sit afsæt i at Frederikssund forsyning skal gennemføre 2 delprojekter i ådalen: Et stort projekt med etablering af naturintegrerede regnvandsbassiner til at udligne udledning af regnvand fra en række boligområder til Sillebro å. Etablering af kloakforsyningsledning fra det nye erhvervsområde i Vinge, gennem Ådalen til Frederikssund renseanlæg I forbindelse med disse projekter afholder Frederikssund Forsyning bl.a. udgifter til bassiner og åslyngning for ca. 10 mio. kr. Desuden bruger de ca. 1,8 mio. kr. på anlæg af stier og broer frem til deres anlæg, som vil kunne indgå som en del at indsatsen for at øge adgangen til naturen i området. Disse arbejder lægger en stor værdi ind i området, og skaber samtidig en mulighed for at kommunen ved at lægge yderligere midler til kan få en stor gevinst, og skabe et projekt som er givet arbejdstitlen Grøn Velfærd. Det er et projekt som kan give stor umiddelbar værdi til byen, og som vil kunne bruge til at give Frederikssund en høj og markant profil som den by i Hovedstadsområdet, hvor der er mest bynær natur, og hvor der er gjort en aktiv indsats for at inspirere og skabe mulighed for at borgerne kan bruge den aktivt. Det er et projekt hvor det foreslås at benytte ådalsprojektet som afsæt for: At få sti fra bymidten til erhvervsområdet i Vinge I samarbejde med frivillige og ved medfinansiering fra fonde at få: o Etableret flere naturstier i området o Etableret en række natur og aktivitetsfaciliteterning i området o At få bundet de bynære naturområder sammen med et net af mærkede stier o At få udviklet og tydeliggjort en unik helhed, med let adgang og et væld af aktivitetsmuligheder. At få formidlet at Frederikssund by har en helt fantastisk bynær natur, hvor der gennem en aktiv kommunal indsats og stærkt samarbejde med frivillige er skabt en unik helhed, med let adgang og et væld af aktivitetsmuligheder. Det foreslås at bruge: o At bruge , kr af rammen fra erhvervsområdeprojektet i Vinge. Udgifterne hertil søges ikke afsat, idet de vil kunne dækkes ind af en ramme under PLUD, som er afsat til stianlæg i tilknytning til Vinge Erhvervsområde o At afsætte , som samlet ramme til projekt Grøn Velfærd, med den forudsætning, at der inddrages frivillige og søges fondsmidler til at søge værdien af midlerne øget Driftsudgifterne er anslået til omkring Grøn Velfærd Forslaget er nærmere beskrevet i særskilt bilag, under faneblad 10 i budgetmappen. Anlægsudgifter: 2013-priser i kr Anlægs udgifter I alt Eventuelt afledte 2013-priser i kr Driftsudgifter Grøn Velfærd I alt Etablerer Frederikssund som den by i Hovedstadsområdet, hvor man har udnyttet den megen bynære natur ved gennem en aktiv indsats for at inspirere og skabe mulighed for at borgerne kan bruge den aktivt. 41

42 107. Teknik Miljø og Erhvervsudvalget TME005 Strande, toiletforhold m.v. Dorte Søndergaard TME Udvalget foreslår ramme til at forbedre toiletforhold m.v. på kommunens strande Anlægsudgifter: 2013-priser i kr Anlægsudgift, etablering af 250 toiletbygning forslag 2 Anlægsudgift, etablering af p-pladser I alt Evt. afledte driftsudgifter: 2013-priser i kr Drift udgifter, permanent toilet, 12 måneder/år forslag 2 Drift udgift, p-pladser I alt Kunne servicere gæsterne på den offentlige strand og medvirke til fjernelse af oplevede uhygiejniske forhold 42

43 BUDGET Teknik- Miljø og Erhvervsudvalget TME006 Afledte driftsudgifter Dorte Søndergaard En række nye drifts og anlægsprojekter kræver afsættelse af fremtidige løbende driftsudgifter. Det drejer sig om følgende tiltag: TME010 Færdiggørelse af Fjordstien Indscanning af byggesagsarkiv Etableringen finansieres af allerede afsatte digitaliseringsmidler, Etablering af langtidsparkering i grus v/ stationen i Fr.sund Etableringen finansieres af allerede afsatte midler. Den kommende løbende drift til ovenstående 3 projekter er beregnet, og foreslås afsat som nedenfor anført. Anlægsudgifter: 2013-priser i kr Anlægs udgifter Evt. afledte 2013-priser i kr Drift udgifter , Adm. besparelse I alt

44 BUDGET Teknik- Miljø og Erhvervsudvalget TME007 Fjordstien Dorte Søndergaard TME I 2012 fortsætter færdiggørelsen af Fjordstien med endnu en delstrækning på ca. 225 meter med nyanlæg, samt stien fra Bredeviggårdsvej. Dette finansieres fra allerede bevilligede midler. I 2014 ønskes det at udføre stien fra Østby Havn til Østskov og videre gennem Østskoven. Når Lejre Kommune har etableret deres del af fjordstien frem til kommunegrænsen skal Frederikssund Kommune tilsvarende etablere m for at sammenføje fjordstien. Anlægsudgifter: 2013-priser i kr Udførelse af Skovvej gennem Østskoven (rød stræk- ning 3) samt strækning fra Østby Havn til Østskov (gul strækning 1). Udførelse af sti til Lejre 600 Kommunes fjordsti I alt Evt. afledte driftsudgifter: 2013-priser i kr Drift udgifter

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse: Udvalg Forslag nummer/navn Side 001 Effektivisering af administration... 3 002 Besparelser på indkøb... 4 003

Læs mere

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Version, 9. juli 2010. 1 Forord Skive Kommunes økonomi er i lighed med landets andre kommuner under pres og set i lyset af udmeldingerne fra KL og regeringen

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Social Service opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Nettoudgifter Social service 447.729-125.657 322.072 Bev.

Læs mere

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg)

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) BUDGET 2016-2019 Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SELVSTÆNDIGE FORSLAG... 5 001 Forøget belastningsgrad i skolefritidsordninger

Læs mere

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag 2 Beredskabsforslag budget 2016-2019 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Teknik og Miljøudvalget Side

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 19-08-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag 1 2 Beredskabsforslag budget 2015-2018 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Udvalget for Teknik

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

FORSLAG. Budgetforslag 2016

FORSLAG. Budgetforslag 2016 FORSLAG Budgetforslag 2016 Indholdsfortegnelse Generelt Indledning 1 Økonomiske nøgletal 4 Udvalg Bolig- og Ejendomsudvalget 7 Undervisningsudvalget 9 Sundheds- og Omsorgsudvalget 13 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 02-04-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Budgetaftale 2011 (12-14).

Budgetaftale 2011 (12-14). Sorø, den 21. september 2010. Budgetaftale 2011 (12-14). Indledning Sorø Kommunes byråd vedtog i marts 2010 kodeks for det gode budgetarbejde. Et kodeks, der skulle være med til at sikre, at Sorø Kommune

Læs mere

1. august 2011. Fremtidens boliger til ældre Tønder Kommune

1. august 2011. Fremtidens boliger til ældre Tønder Kommune 1. august 2011 Fremtidens boliger til ældre Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Analysens formål 4 1.2. Analysens fokus 5 1.3. Analysens gennemførelse 6 1.4. Læsevejledning 6 2. Sammenfatning

Læs mere

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 14. august 2012 kl. 10.00 i F2 Mødet slut kl. 14.40 MØDEDELTAGERE Grethe Olsen (F) Anne-Lise Kuhre (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross Andersen

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010

Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010 Notat Sorø Kommune Kommune Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling J.nr. 340-2010-21001 Den 19. august 2010 Sorø Kommunes Handlekatalog 2010 Med udgangspunkt i Sorø Kommunes effektiviseringsstrategi

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 OMPRIORITERINGSFORSLAG... 5

Indholdsfortegnelse 1 OMPRIORITERINGSFORSLAG... 5 Omprioriterings- og ønskeforslag til budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1 OMPRIORITERINGSFORSLAG... 5 1.1 Opsummering af omprioriteringsforslag og finansiering... 5 1.2 Oversigt over omprioriteringsforslag

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Side/Farve Bind? Sundhedsudvalget - serviceområde???? 1 - Sundhedsudvalget Politikområder (serviceområde) Beløb Sundhed & Forebyggelse 133.119 Visitation & Rehabilitering

Læs mere