Tema: Onsdag kl : Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC)"

Transkript

1 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: marts 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: kl Slut: kl URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen (HLK), Ricky Bennetzen (RB), Rikke Josiasen (RJ), Thomas Münchow (THM), Søren Vogth Hansen (SVH), Minna Riis (MR), Annie Storm (AST), Finn Petersen (FP), Hans Erik Hansen (HEH), Anders Munk (AM), Lars Holm (LH), Rud Nielsen (RN). Afbud: Finn Petersen (hele mødet) og Søren Vogth Hansen (onsdag) Sekretariatet: Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), Faglig chef Henrik Lykø Hansen (HLH) ind til kl torsdag, Konsulent Michael Sørensen (MIS) referent. Konsulenterne Jørn Rasmussen (JRA) og Kirsten Herskind (KHH) torsdag formiddag. Dagsorden Gennemgang af beslutningsprotokollen Tema: Onsdag kl : Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC) 1. Godkendelse af dagsorden 2. Forretningsudvalget A. Status på medlemssituationen B. Diverse angående ny kredsstruktur i. Indstilling om telefon m.m. for nuværende kredse ii. Indstilling om festmiddag på maj mødet iii. Indstilling om forespørgsel på efteruddannelse til afgående kredsformænd C. Spørgsmål angående nye arbejdstidsregler i. Workshop med konsulenter (torsdag kl. 9.00) 1. aktuelle problemstillinger beskrives og drøftes 2. konkrete spørgsmål besvares ii. Indstilling om kredsvise TR/ suppleanter møder i starten af maj iii. App iv. Tilbagemelding på møder i LC, organisationerne og arbejdstidsgruppen D. KB kursus E. Lederne i. Lånedokumenter ii. Kontingent genopretning F. Repræsentantskabsmødet G. Formueforvaltning (bilag eftersendes hvis det kan nås) H. Drøftelse af rapport om krisehjælp I. OK 15 i. Første drøftelse på baggrund af MSK s oplæg 1

2 ii. iii. Børnehaveklasseleder udfordring Overvejelser om kravopstillingsmøder 3. Uddannelsespolitisk udvalg A. Drøftelse af lærernes efter- og videreuddannelse 4. Flere i fællesskab 5. Organisationsudvalget A. Pensionistkursus 6. Kursusudvalg 7. Arbejdsmiljøudvalg A. Styrket indsats for AMR-arbejdet B. Indstilling om samarbejde med psykologfirmaer om oplæg på enkelt skoler 8. Indkomne forslag 9. Foreningens økonomi 10. Meddelelser fra: 1. Formand 2. Næstformand 3. Øvrige HB medlemmer 4. Sekretariat 11. Personsager 12. Eventuelt Referat Beslutningsprotokollen blev gennemgået. 1. Godkendelse af dagsorden Nye punkter: 3.B. Professionsideal for FSL-lærerne. 3.A. Hører under 2.I. 2.C. Behandles torsdag formiddag. 2. Forretningsudvalget A. Status på medlemssituationen Formanden og HWI orienterede om det udsendte notat. Udmeldelser er i aftagende, men dog stadig en del i februar måned. Det kan være dem, der først har opdaget stigningen, da den kom med januar-opkrævningen, og derfor først kunne melde sig ud en måned senere. Hjemmesiden er ikke ajourført med hensyn til vores medlemstal. Der blev spurgt til pkt. 5, relativt mange skoler er uden TR, og det skal prioriteres højt fremover. Der blev efterlyst et overblik over de nye kredse og skoler uden TR? Det kommer, når medlemssystemet er ajourført. 2

3 B. Diverse angående ny kredsstruktur i. Indstilling om telefon m.m. for nuværende kredse Hvad stiller kredsene op med PC ere og andet udstyr? Det værdisættes efter en afskrivning, og man får et tilbud om køb, og ellers skal man aflevere det tilbage. Tillæg, der fx kompenserer manglende undervisningstillæg på skolen, følger frikøbet. Kredsene indsender liste over udstyr, der er under 3 år gammelt, inden 1. april. HWI undersøger, om der er en bagatelgrænse, en instruks følger snarest. Skal al kørsel være afregnet inden 30/4? Hvad med arkivalier? Bliver en del af instruksen. Kommer der en overgangsordning for dem, hvor valget er tæt på 1/5? Kan man nå at skifte telefonabonnement? Bliver en del af instruksen. En kreds har haft praksis for 1/8 som skæringsdato for alle former for afregninger, derfor fremsættes modforslag om 1/8 for alt. Afstemning om indstillingen: For 9 Imod 1 Stemmer ikke 2 Indstilling: Det indstilles, at praksis fastholdes. Det vil sige, at frikøbet løber til 1. august, mens alle ordninger ophører pr. 1. maj. ii. Indstilling om festmiddag på maj mødet Onsdag den 7. maj på HKC med middag og overnatning. Indstilling: Det indstilles, at afgåede kredsformænd inviteres til festmiddag onsdag den 7. maj på HKC. iii. Indstilling om forespørgsel på efteruddannelse til afgående kredsformænd Faglig opdatering må være skolernes ansvar. Vores midler skal bruges til faglige kurser og ikke skolemæssige, i hvert fald som foreningens økonomiske situation er lige nu. Der blev foreslået, at midlerne evt. kan tages af HB s efterog videreuddannelsespulje. Man afkvalificeres, når man bruger megen tid på fagpolitik. Kan vi lave en uddannelsesfond fremover? FU reviderer indstillingen, og kommer med et nyt forslag evt. med beløb næste gang. Indstilling: Det indstilles, at der ikke finansieres et kompetenceudviklingsforløb til afgående HBmedlemmer. Frafaldes. 3

4 Her efter drøftede man opstillede kandidater til kredsgeneralforsamlingerne, hvor der mangler mange kandidater, både til kredsbestyrelser og til repræsentantskabet i flere kredse. Især kreds 5 og 6 mangler mange folk, både til KB og repræsentantskabet. RB og FP har spurgt rigtig mange potentielle kandidater i den kommende kreds 5. Der blev spurgt til opdaterede kredsmedlemstal, så man ved, hvor mange repræsentanter de nye kredse får. Nogle kunne fortælle, at en del medlemmer har givet tilsagn, men har ikke fået sig anmeldt sig endnu. Enkelte har haft tekniske problemer, kan man evt. tilmelde sig på anden vis? Der blev efterlyst en liste over tilmeldte til kredsgeneralforsamlingerne sendt til kredsformændene? Man gør allerede meget for at hjælpe på tværs af de nuværende kredse, kan man gøre mere, så der kan løftes i fællesskab? HB er forpligtede til at finde kandidater (da der jo ingen kredse er, der ellers har forpligtelsen jf. vedtægterne), så det er ej odiøst at få en fordel som HB-medlem ift. andre kandidater, så man skal ikke holde sig tilbage i bestræbelserne på at finde folk. Der kan evt. sendes et brev fra formanden til de kredse med få kandidater. Skal der laves fælles retningslinier for kandidater og præsentationer på kredsgeneralforsamlingerne? Ordet er frit, alle har taleret. Der blev foreslået fx min. til kredsformandskandidater, og 4-5 min. til kredsbestyrelseskandidater? Det blev afvist, det må i sidste ende være en dirigentfornemmelse, der skal ikke være en fast grænse, men dirigenten kan altid gribe ind og begrænse taletiden, hvis der ikke tilføres noget nyt. Formandskandidaterne kan evt. tale sammen inden og aftale nærmere, hvis der er behov for det. Der skal ikke være en stillerliste. Vil der være en projektor på stedet? HB-referatet fra december siger, at man ikke kan give fuldmagt, men hvor står det i vedtægterne? Der laves en instruks til dirigenterne. Hjemmesidens præsentation af kandidaterne kunne være pænere end blot et word-dokument. C. Spørgsmål angående nye arbejdstidsregler Mange nye ting kommer hele tiden frem. Hvilken vej skal vi gå? Formanden har lavet et oplæg. Uffes Uforbeholdne bruges til hurtige ting, så Formanden efterlyste feedback, da meget ikke når at blive afstemt i HB. i. Workshop med konsulenter (torsdag kl. 9.00) 1. aktuelle problemstillinger beskrives og drøftes Gruppearbejde i 4 grupper. 2. konkrete spørgsmål besvares Fælles opsamling, hvor Formanden lavede notat, så det refereres ikke her. 4

5 Hvad skal forfølges videre? FU laver et strategioplæg til april mødet. Der er møde med DP på mandag om spørgsmål/svar på hinandens hjemmesider. ii. Indstilling om kredsvise TR/ suppleant møder i starten af maj Formanden fortalte, at tanken er at lave 8 kredsmøder, TR-suppleanterne kommer kun med, hvis der er ledige pladser. Det var en fejl, at det blev udsendt i TR-nyhedsbrevet inden HB-mødet. Møderne placeres denne gang i eller nær hovedbyerne. Foreningen indkalder, da de nye kredse ikke kan nå det. Det er tænkt som en god start i de nye kredse, hvor man kan mødes og lære hinanden at kende. Kalenderne skal koordineres, og hvor der er kampvalg, må de to kandidater aftale mulige tidspunkter. Der blev spurgt til, om det ikke er en yderligere belastning af sekretariatet, da det vil være de samme konsulenter, der skal af sted igen. Møderne deles mellem 5-6 konsulenter. Møderne afholdes fortrinsvis de første 14 dage i maj, men kan være hele maj, hvis det bliver svært at finde egnede datoer, bl.a. også fordi, der er både HB-møde og skriftlig eksamen i samme periode. Der kommer et minikursus i app en på møderne, så TR kan assistere kollegerne på skolen. Deltagerne inddeles efter, hvilken model for ny arbejdstid, som skolen har valgt, idet der skal være gruppearbejde. Kredsene sender mulige datoer til MIS hurtigst muligt. Hvad med de skoler, der får ny TR efter 1/8? De må selv på skolen sørge for en overdragelsesforretning. Kreds 10 laver en prøveklud på arrangementet her i marts måned, som vi kan få erfaringer af. Indstilling: Der gennemføres en runde TR-møder i de nye kredse primo maj om arbejdstidsreglerne. Tidsramme, indhold og form fastlægges senere. iii. App Den er desværre forsinket, og vi har haft en alvorlig snak med leverandøren. Nu er den på vej, og den 24/3 skulle den være klar til test. Web-delen blev testet i mandags, og det gik fint. DLF og UF overvejer, om de vil købe den. Hvad kan app en anvendes til? Fx hvis man har en syg kollega, som man skal vikariere for, skal de ekstra timer udløse overtid, da man måske kan påvise, at man allerede er fyldt op arbejdstidsmæssigt. Det kan være en diskussion af næste års opgaveoversigt, hvordan har ens tidsforbrug været i det forgangne år? Opfølgningssamtaler om opgaveoversigten. Kontrol af fx 280 timers hjemmearbejde, hvordan passer det? iv. Tilbagemelding på møder i LC, organisationerne og arbejdstidsgruppen Vi har været omkring dette emne tidligere, så punktet blev sprunget over her. 5

6 D. KB kursus KB-dagen (som punktet rettelig burde have heddet) på sekretariatet for nye KB-medlemmer bliver med max. 15 deltagere pr. dag, derfor evt. to dage. De får en præsentation af det politiske arbejde og sekretariatets medarbejdere. Omkring KB-kurset (som blev vendt, da det nu stod på dagsordenen), så har man lavet et foreløbigt program, hvor man onsdag formiddag skal snakke om kredsenes arbejde, og hvordan sekretariatet bruges, så de to programmer skal afstemmes indholdsmæssigt, så der ikke bliver de store overlap. E. Lederne Formanden introducerede de to indstillinger. i. Lånedokumenter Dispositionsfonden er blevet delt i to, en for lærerne og en for lederne. Lederne har fået ca. 8,4 mil. kr. i et lån, med næsten identiske vilkår som FSL har i DLF-lånet. Aftalen tager fx højde for, hvordan man forholder sig, hvis en af foreningerne fusionerer med andre, så skal vilkårene genforhandles. Der var en sproglig rettelse om tilbagebetaling. Aftalen er allerede godkendt af ledernes bestyrelse, så en evt. godkendelse i HB, vil effektuere aftalen. Indstilling: Vilkårene som beskrevet i lånedokumentet tiltrædes. ii. Kontingent genopretning Som nævnt på forrige HB-møde, så er der tale om fejl, at der ikke er opkrævet til Dispositionsfonden ud over de 218 kr., da det i stedet for har været indeholdt i beløbet. For at løse problemstillingen blev FU s indstilling behandlet. Indstilling: Frie Skolers Ledere opkræves ikke 25 kr/md/medlem for årene 2012, 13 og 14. I 2015 opkræves kr. 15/md/medlem, og fra 2016 og efterfølgende år opkræves kr. 25/md/medlem. F. Repræsentantskabsmødet I år er der ingen kredsvise drøftelser, så Formanden efterlyste input til, hvordan beretningen skal være? Fx at lade den skriftlige beretning pege mere fremad, og lægge noget fra den mundtlige der over, så man kan tage det med i drøftelserne på formøderne? Det var der stemning for. Der blev også nævnt, at opdelingen af debatten/temaer kunne sendes ud på forhånd. Mødet afholdes kl Skal der arrangeres fælles transport, fx busser? FU kommer med en indstilling på dette. Setuppet er ellers det samme. 6

7 G. Formueforvaltning Formanden og HWI orienterede om, at man har overvejet, hvilken investeringsstrategi vi skal have. Man har fået en uvildig ekspert til at kigge på det, og han har givet en anbefaling. Skal man have et rimeligt afkast, skal man være villig til at tage en risiko, og der skal betales porteføljehonorar samt renter på lånet, og da der er tale om en relativt kort investeringstidshorisont for os, så peger alt i retning af, at det er en bedre ide at tilbagebetale vores lån hurtigst muligt. Det blev besluttet at tilbagebetale lånet til DLF så hurtigt som muligt og uden investeringer undervejs. H. Drøftelse af rapport om krisehjælp Der var stor ros til sekretariatet for et overskueligt notat. Der er en tendens de seneste to år, der synes at vise, at folk får mindre ud af hjælpen. Vi holder øje med dette forhold i det kommende år. Skolerne betaler mere, så vores udgifter er blevet mindre. Kan vi sammenligne vores tal med andre lignende grupper? Det vil blive undersøgt, om bladet kan skrive noget om ordningen. FSL er den instans, der bevilger psykologen, selvom det så ofte er skolen, der finansierer. Der er ingen skoletendens. Det vil sige, at ordningen bruges jævnt uanset skoleform. Vi skal fremover være opmærksomme på, at mange skoler har egne ordninger. I. OK 15 Hovedbestyrelsen havde en første drøftelse af OK15. iii. Overvejelser om kravopstillingsmøder Det var en god form, man anvendte hos børnehaveklasselederne. Det kunne være samme model, vi anvender til kravopstillingsmøderne. Det foregik som en gruppeopgave, hvor hver gruppe skulle udpege de 3 væsentligste udfordringer. 9 grupper endte med at udpege i alt 10 områder, så der var mange gengangere, og det er jo fint, at der er enighed om indsatsområderne. Det blev besluttet, at vi anvender gruppeopgaveformen. 3. Uddannelsespolitisk udvalg A. Drøftelse af lærernes efter- og videreuddannelse Næstformanden og Formanden holdt et mindre oplæg. Skal vi fortsat gå efter puljer afsat i OK? Trepartsforhandlingerne gav en del. Ok vil nok kunne give flere penge, hvis vi satser på uddannelse fremfor ren løn. Der kommer sandsynligvis midler fra CFU, mente Formanden. Men det store spørgsmål er jo, om efter- og videreuddannelse er arbejdsgiverens ansvar, om det er et fælles ansvar, eller om den enkelte selv må tage et ansvar. Og indenfor de kategorier er der mange forskellige måder at udmønte det på, som Næstformanden havde lavet et oplæg om. Og er der forskel på efteruddannelse og videreuddannelse? Efteruddannelse forstås som den nødvendige ajourføring af faglig viden, og videreuddannelse som udvikling af kompetencer, der kan føre en videre i karrieren, fx en lederuddannelse for en lærer. Der var bred enighed om, at efteruddannelse må være arbejdsgiverens ansvar. 7

8 Omkring videreuddannelse, kan man på den ene side spørge, hvis risikoen er, at læreren søger væk efter endt uddannelse, hvorfor skal skolen betale for det? Omvendt kan man se det som et personalegode, der skaber en attraktiv arbejdsplads. Og hvis lærerne ikke bidrager til noget af det, får de måske bare et nej. At SVU en er bortfaldet for lærerne, vil øge presset omkring medfinansieringen. Hvis man skal søge en pulje i stedet for, at det figurerer som en del af skolens midler, vil det kunne medføre, at det kun er de stærke, der søger. Midlerne kunne følge den enkelte lærer/gruppe? Opsagte kan ikke bruge uddannelsesmidler, da man ikke må være ledig og under uddannelse samtidigt. Udvalget laver et OK-oplæg til maj mødet. B. Professionsideal for FSL-lærerne Næstformanden fortalte om idéen. Jeg er lærer fordi hænges op på en væg, hvor man kan give sit besyv med, samt se, hvad de andre har skrevet. Der blev udtrykt bekymring for, om det tager fokus fra at få valgt folk, men da det er en meget lille del, tager ikke tid fra de andre aktiviteter, der skal foregå. 8

9 Indstilling om arbejdet frem mod et professionsideal for FSL-lærerne: I forbindelse med de stiftende kredsgeneralforsamlinger inviteres alle til at komme med deres bud på, hvad der giver lærerarbejdet værdi. Dirigenterne/konsulenterne medbringer til møderne en væg og mødedeltagerne opfordres til at hænge kort med udsagn op på væggen. Dette kommer til at foregå som en løbende aktivitet i pauser, forud for eller efter mødet. Intentionen er, at medlemmerne kan få en snak ved væggen og læse, hvad andre har skrevet men der bliver ikke afsat tid til fælles debat eller lign på selve mødet. Når alle generalforsamlinger er afholdt, samles alle kort med udsagn sammen og sorteres det vil formodentlig give nogle temaer/områder, som mange er enige om, og dette vil så være udgangspunkt for den videre debat i HB og måske også på KBkurset. Med udgangspunkt i medlemmernes forståelser af lærerarbejdets værdi og de efterfølgende drøftelser, arbejder uddannelsespolitisk udvalg videre med henblik på at kunne præsentere et forslag til professionsideal til vedtagelse på repræsentantskabsmødet i november. Vi har fra VIA Holstebro modtaget en invitation til den 29/4 om, at vi kan få en stand på en messe kl RJ kan deltage ind til kl THM undersøger, om han kan deltage. LH og AM kan ikke. Næstformanden koordinerer. 4. Flere i fællesskab Næstformanden orienterede. Vi er blevet tilbudt at have onlinekurser og oplagsværk som kurser via nettet. Samtlige medlemmer kan få adgang for kr. for et år! Kurserne er fx Photoshop, Excel, brug af sociale medier, projektstyring m.m. Vi etablerer det på den lukkede del af hjemmesiden. Der bør bringes en historie i bladet om det. Det skal løbe fra 1. april i år til 1. april næste år. Der blev spurgt til tiden, man bruger på det? Er det et decideret kursus? Hvad med egentid/forberedelse? Det behøver ikke at betragtes som arbejdsrelateret, man kan bruge det generelt lige som et aftenskolekursus, da der er tale om generelle kompetencer. Vi har fået generelt gode evalueringer af minikurserne, der kommer en opsamling senere. Der var et kiks i Hjørring, hvor kursuslederen ikke mødte op!? Vi har dækket udgifterne for de 4 tilmeldte. På hjemmesiden bør nyheden om minikurser fjernes. Det nederste kan klippes af plakaterne, så datoerne er væk. AST fortalte, at udvalget tester Jensen kurser, der er gratis kurser om IT i undervisningen. En rabatordning til Legoland er på vej. 9

10 Rejsetilbuddet til Tyrkiet blev behandlet i DR Kontant. De har reklamer for kr. hos os. Bliver vi nu sat i et skidt lys? Et HB medlem har været af sted, og havde en rigtig god tur. Vi kan og skal ikke tage ansvar for reklameprodukter. Det er ikke et eksklusivt tilbud for vores medlemmer, men nu for alle, da de tilbyder det bredt. De må reklamere på lige vilkår med andre annoncører, blev der besluttet. 5. Organisationsudvalget A. Pensionistkursus LH fremlagde programmerne, der er sendt ud med budgettet, der er lavet af Marna Brunebjerg. Overskrides budgettet, dækkes det af depositummet. Programmer og budget blev godkendt. 6. Kursusudvalg SVH orienterede om, at udvalget har lavet et rammeprogram for KB-kurset. Omkring TR-uddannelsen, så har man ikke evalueret færdig endnu, men de foreløbige tilbagemeldinger tyder på, at: Det er godt at starte i kredsen. Der er frustrationer over de nye arbejdstidsregler. Det er lang tid at bruge på de emner, hvor de alligevel skal ringe til FSL, fordi de ikke selv skal rådgive om fx medlemmernes personlige økonomiske forhold. For hold D var der et stort tidsmæssigt spring mellem de mødtes. Ellers stor tilfredshed generelt. 7. Arbejdsmiljøudvalg A. Styrket indsats for AMR-arbejdet MR fremlagde det udsendte skriv med oversigt. Der bør stå fremover og ikke kun begrænse det til Det bør være en del af TR-uddannelsen at arbejde med arbejdsmiljø. Der udspandt sig en diskussion om vikartilskud, og det er lidt anderledes end for en TR, da AMR er skolens repræsentant, det må vi tage med videre. Der arbejdes på en elektronisk APV, da det vil give en nemmere og mere overskuelig bearbejdning af svarene. Kan vi tage penge for det? B. Indstilling om samarbejde med psykologfirmaer om oplæg på enkelt skoler MR redegjorde for, at det er tænkt som et sæt af pakkeløsninger. Skal emnet aftales på forhånd med os, eller skal det ske gennem skolen? Og det skal også aftales med skoleforeningerne? Det skal mindst løbe rundt, men vi skal heller ikke tjene penge på det som udgangspunkt. Vi aftaler nærmere med skoleforeningerne. 10

11 Indstilling: Frie Skolers Lærerforening indgår et samarbejde med en eller flere konsulenter/psykologer for igennem dette samarbejde at tilbyde oplæg/undervisning om arbejdsmiljø til en fordelagtig pris. Emner og indholdet på disse oplæg aftales med Frie Skolers Lærerforening, så det bliver en bestemt pakke, som oplægsholderen tilbyder. Tilbuddet udbydes i samarbejde med skoleforeningerne. Tilbuddet gælder alle frie skoler uafhængigt af antallet af medlemmer. Ressourcer: Udgifterne dækkes af de skoler, der ønsker at benytte tilbuddet. Det må forventes, at der skal bruges tid på at etablere ordningen og følge op på ordningen, hvis ordningen skal fortsætte ud over perioden Indkomne forslag Iab. 9. Foreningens økonomi Iab. 10. Meddelelser fra: A. Formand Der er kommet svar fra DMF (Dansk Musiker Forbund) på, om de vil indgå i en dobbeltorganiseringsaftale. De vil ikke være med i en sådan aftale, men vil gerne samarbejde om andet. URO vil tale med deres formand om, at de i så fald skal lade være med at rådgive deres medlemmer om arbejdsforholdene på de frie skoler. Vi har en sag på en skole med 3 skoleassistenter, der er ansat på en pædagogisk OK. De har fået frist til mandag til at acceptere dem som lærere, ellers kører vi sag. B. Næstformand JCH og Næstformanden har været til møde i partsudvalget, man har snakket om pejlemærker for kompetenceudvikling. Kan vi sikre TR indflydelse? Næste gang skal der drøftes de 4 mill. kr., der er afsat til tillid og samarbejde, hvor bl.a. URO og ABC deltager. Kursusmarkedspladsen er der ikke noget nyt om, da bestyrelsesmødet blev aflyst sidste gang. Pjece om FSL på engelsk er på vej. C. Øvrige HB-medlemmer Kreds 1: Har afholdt 2 møder for skoler uden TR. Kredsen mister mange TR ere for tiden. 11

12 Kreds 2: Kredsmøde sammen med kreds 8 og 9 har været afholdt. Møde for skoler uden TR. Pensionsmøde sammen med kreds 8 med 60 deltagere. Kreds 3: Var på besøg på en skole uden TR, det gav 3 nye medlemmer og en TR. Netværksmøde i kredsen. TR-træf sammen med kreds 2 ultimo marts. Kreds 4: Var på en skole uden TR, hvor forstanderen deltog (var medlem). Kreds 5: Har afholdt et arrangement om arbejdsglæde, og hvilken forskel man gør som lærer. Netværksmøde i kredsen. Møder på 2 skoler uden TR. Kreds 6: TR og leder sammen vol. 2 har været afholdt. Pensionsmøde. Har afholdt et arrangement om arbejdsglæde, og hvilken forskel man gør som lærer. Kreds 7: Har afholdt to møder for skoler uden TR, der var frustrationer på skolerne, holder derfor særskilte møder på to af skolerne senere. Netværksmøder går fint. 1.maj med DLF i Fælledparken. Kreds 8: Kreds 9: Har deltaget i en podiumdiskussion for de tyske skoler, det gik fint. Seniormøde. Træf for TR, suppleanter og AMR. Kreds 10: Skoler uden TR i næste uge. Kreds 11: KB har afholdt farvel møde. Skoler uden TR møde gik fint. Man vil iværksætte en indsats for at skaffe nye TR ere. Vil samle nye medlemmer til et møde i stedet for at ringe til dem. Frie Skolers Ledere: Årsmøde primo april, lederne har travlt. Har afholdt møde med Efterskoleforeningen om ny arbejdstid, netværk, kurser m.m. Man har også afholdt et møde med den alternative Lederforening for at se, om man kan nærme sig hinanden. LC Lederforum vil mødes med lærerformændene ultimo april om løsrivelse. Sekretariatschefen stopper. 12

13 D. Sekretariatet Og så kunne HWI meddele, at hun tiltræder den ledige stilling i JUR. Nærmere om overgangen aftales mellem de to foreninger. Restancerne er nedbragt til kr. fra ca kr. 14 sager er sendt til advokat til inddrivelse. Der kommer snart en ny runde for ca kr. Der har været afholdt bestyrelsesmøde for HKC med HEH, Næstformanden, HWI, samt fra HKC Jørgen & Marianne, og Martin som observatør/medarbejderrepræsentant. Man mangler at finde to eksterne medlemmer. Økonomien ser positiv ud i år, der er allerede mange bookninger. Centeret er nomineret igen i år. 11. Personsager Venter til næste gang Sag XXX Sag YYY Sag ZZZ Omkring de medlemmer, der var fritstillet under lockouten, er 3 prøvesager udtaget, to fra FSL, og en fra DLF. 12. Eventuelt Kredsformuer deles lige som opstartskapital, de indgår ikke som tidligere nævnt i den særlige pulje. Referat: Michael Sørensen 13

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 18. april 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 18.4.2013 kl. 9 Slut: 18.4.2013 kl. 17 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 7. november 2013 Sted: Nyborg Strand Start: 7.11.2013 kl. 12.00 Slut: 7.11.2013 kl. 18.04 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11.-12. marts 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.3.2015 kl. 13.00 til 18.30 Slut: 12.3.2015 kl. 9.00 til 12.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 27. 28. februar 2013 Sted: DGI-huset i København Start: 27.2.2013 kl. 13.00 Slut: 28.2.2013 kl. 14 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Temadel, kl : Orientering om LP v/ Paul Brüniche-Olsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

Temadel, kl : Orientering om LP v/ Paul Brüniche-Olsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: HKC Start: 11.10.2017 kl. 13.00 Slut: 11.10.2017 kl. 19.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal Jørgensen (næstformand),

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 5. februar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 5.1.2014 kl. 9.00 Slut: 5.1.2014 kl. 17.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 19.-20. august 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 19.8.2015 kl. 12.00 Slut: 20.8.2015 kl. 08.30 til 16:45 URO/HWI/PHS/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier.

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier. Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 17-18. juni 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 17.6.2015 kl. 10.15 til 18.30 Slut: 18.6.2015 kl. 9.00 til 15.30 URO/HWI/HLH/JMO Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 12.-13. juni 2013

Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 12.-13. juni 2013 Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12.-13. juni 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.6.2013 kl. 10.15 Slut: 13.6.2013 kl. 12.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.-10. april 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.4.2014 kl. 13.00-18.30 Slut: 10.4.2014 kl. 9.00-17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. september 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.9.2013 kl. 8:30 Slut: 11.9.2012 kl. 16:30 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 29. oktober 2014 Sted: LC Niels Hemmingsens Gade 10, 4. 1153 København K. Start: 29.10.2014 kl. 10.15 Slut: 29.10.2014 kl.16.45 URO/HWI/KHH

Læs mere

Tema: Hvad har fagbevægelsen haft af resultater gennem tiden v. Jes Lemming

Tema: Hvad har fagbevægelsen haft af resultater gennem tiden v. Jes Lemming Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 16.-17. september 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 16.9.2015 kl. 10.00 Slut: 17.9.2015 kl. 09.00 til 12.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 23. 24. oktober 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 23.10.2013 kl. 10.15 Slut: 24.10.2013 kl. 15.40 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 5. november 2015

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 5. november 2015 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 5. november 2015 Sted: Severin, Skovsvinget 25, Middelfart Start: 5.11.2015 kl. 10.15 Slut: 5.11.2015 kl. 18.00 URO/HLH/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 14. januar 2016

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 14. januar 2016 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14. januar 2016 Sted: Sekretariatet, Risskov Start: 14. januar 2016 kl. 10.00 Slut: 14. januar 2016 kl. 16.35 URO/HWI/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Ingen temadel. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

Ingen temadel. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: Hotel Nyborg Strand Start: 09.11.2017 kl. 10.00 Slut: 09.11.2017 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

Velkommen i FSL og til din egen. Kreds 10 2012/2013 KREDS 10

Velkommen i FSL og til din egen. Kreds 10 2012/2013 KREDS 10 Velkommen i FSL og til din egen Kreds 10 2012/2013 Du er nu blevet medlem af Frie Skolers Lærerforening, kreds 10. Som du kan se af kortet her til højre, dækker kreds 10 det midterste Jylland i et bredt

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 6.-7. maj 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 6.5.2015 kl. 12.00 til 18.30 Slut: 7.5.2015 kl. 9.00 til 16.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. april 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. april 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 7. april 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 10. 11. december 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 10.12.2014 kl. 13.00 til 18.19 Slut: 11.12.2014 kl. 9.00 til kl. 14.05 URO/HWI/KDJ

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 1. juni 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 13. 14. august 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 13.8.2014 kl. 13:00 Slut: 14.8.2014 kl. 16:30 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 21. og 22. oktober 2015

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 21. og 22. oktober 2015 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 21. og 22. oktober 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 21.10.2015 kl. 16.20 18.20 Slut: 22.10.2015 kl. 8.30 16.45 URO/HWI/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1 Referat for KB-møde i DJ kreds 1 6. januar 2009 kl. 16.00 på Gl. Strand Til stede: Pernille Mac Dalland (PMD), Kenni Leth (KL), Morten Terp (MT), Per Rehfeldt (PR), Lissen Jacobsen (LJ) og Ulrik Borgermann

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Aarhus, den 10. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: EE DRF FP Jesper Skorstengaard JWS,

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1.

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1. Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Uddannelseslederne Dato 02.11.2017 Emne: Referat Dato: 30. oktober 2017 kl. 11-14 i Kompetencehuset i Aarhus. Forslag til referat Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Til godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde Dato 20. maj 2015 Dagsordenspunkt 6.1. Emne Baggrund: Forløbsbeskrivelse OK 2015 m.v. OK 2015 forhandlingerne i stat og kommuner Hovedbestyrelsens arbejde Januar 2014: På hovedbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden.

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden. Kredsgeneralforsamling 2012, kreds 10. Torsdag den 19. april 2012 kl.18.30, Adelgade 129, 8660 Skanderborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Uffe Rostrup vælges som dirigent. Det konstateres,

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

1 Navn. 2 Formål. 3 Medlemsforhold

1 Navn. 2 Formål. 3 Medlemsforhold 1 Navn Logens navn er Gentle Adventure (GA) 2 Formål Formålet er at få en oplevelse ud over det sædvanlige og at skabe et kammeratskab som holder på tværs af personlige forhold og hele livet. Hvad skal

Læs mere

Referat af ULAB 1-12, fredag den 20. januar 2012 kl. 13.00 på Hotel Prindsen i Roskilde.

Referat af ULAB 1-12, fredag den 20. januar 2012 kl. 13.00 på Hotel Prindsen i Roskilde. UNIVERSITETSLÆRERLANDSKLUBBEN Referat af ULAB 1-12, fredag den 20. januar 2012 kl. 13.00 på Hotel Prindsen i Roskilde. Til stede: Peter Andersen (lokalklub 1), Erik Riise (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub

Læs mere

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note 1 10200 Kontingent 49.685.000 46.907.000 47.755.412 10201 Afskrevet kontingent -40.000 0-244.851 10300 Kredskontingent

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Forretningsudvalgsrunde 5. Udvalgsrunde

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Tema: - Der var intet tema. Gennemgang af beslutningsprotokollen. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Tema: - Der var intet tema. Gennemgang af beslutningsprotokollen. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. juni 2016 Sted: Julegård, Aakirkeby Start: 15.6.2016 kl. 10.00-18.00 Slut: 16.6.2016 kl. 9.00-12.00 URO/HWI/MHV Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Kate Nielsen, Terkel Gydesen, Per Eg, Knud Erik Thomsen

Kate Nielsen, Terkel Gydesen, Per Eg, Knud Erik Thomsen Dansk Orienterings-Forbund Referat til møde nr. 2, 2016 i Kredsudvalg Syd Mødested Finlandsvej 9, Middelfart (hos Terkel) Mødedato Mandag den 12. september - kl. 18.30 Deltagere Kate Nielsen, Terkel Gydesen,

Læs mere

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg Vedtægter for Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 1 1, s. 3: Kredsens navn og hjemsted 2, s. 3: Formål 3, s. 3: Medlemmer 4, s. 3: Kontingent og regnskab 5, s. 4: Støttetildeling 6, s. 4: Særlig

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 17.30 Skolen ved Nordens Plads 1 Indholdsfortegnelse Dagsorden Side 2 Fastlæggelse af forretningsorden for FKF s generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Temadel: Det gode møde v. Bo Krüger. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

Temadel: Det gode møde v. Bo Krüger. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 7. december 2016 Sted: HKC Start: 07.12.2016 kl. 13.00 Slut: 08.12.2016 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I FAMILIEPLEJEUDVALGET DEN 24. AUGUST. 2016

REFERAT FRA MØDE I FAMILIEPLEJEUDVALGET DEN 24. AUGUST. 2016 Dato: Ref.: REFERAT FRA MØDE I FAMILIEPLEJEUDVALGET DEN 24. AUGUST. 2016 Tid: 9.00-13-00 Sted: Birk Centerpark 4,Herning Indkaldte: Jette Dahl Helle Ringsmose Sanne Christensen Linda Ernstsen Marianne

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Aarhus, den 8. juni 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Referent: DRF Fraværende: MH og JWS. RGA kom kl. 10.30 Mødeleder: Forkortelser: FP Jesper

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet

2. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds repræsentantskabsmøde Torsdag den 7. og fredag den 8. september 2017 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 3. Valg af stemmetællerudvalg

Læs mere

Pkt.. 1 Godkendelse af dagsorden Kristian Storgaard tilføjede punkt 6.3 vedtægtsændringer. Derefter blev dagsordenen godkendt.

Pkt.. 1 Godkendelse af dagsorden Kristian Storgaard tilføjede punkt 6.3 vedtægtsændringer. Derefter blev dagsordenen godkendt. Referat af ÅUFs Styrelsesmøde 07/02 Onsdag den 27. november, kl. 17.00 på sekretariatet Til stede: Kristian Storgaard, Forlev Spejdercenter; Jannick Raunow, Eidolon Århus; Henrik Koch Rasmussen, DDS; Maj-Brit

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

Rammer for de studerende fra Den frie Lærerskole vedtaget af HB juni 2017.

Rammer for de studerende fra Den frie Lærerskole vedtaget af HB juni 2017. Rammer for de studerende fra Den frie Lærerskole vedtaget af HB juni 2017. Studerende fra DfL i Ollerup optages i FSL som særlige medlemmer og udgør tilsammen gruppen af lærestuderende fra DfL. Formålet

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Stiftende generalforsamling kreds 7

Stiftende generalforsamling kreds 7 2. Valg af referent 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dagsorden Velkomst Referat d. 24.4.20 14 Stiftende generalforsamling kreds 7 5. Regnskabsaflæggelse* 6. Indkomne forslag 7. Valg af kredsformand

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere