Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse"."

Transkript

1 Møde i mandag den 29. august 2005, Kl i s mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Forelæggelse af forslag til flerårsbudget (1. behandling) * 3. Arealerhvervelser til Vestskoven - anlægsbevilling * 4. Det fortste risikostyringsarbejde - anlægsbevilling * 5. Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen - nyt medlem * 6. Skolebestyrelsen ved Østerhøjskolen - nyt medlem * 7. Skolebestyrelsen ved Rugvængets Skole - nyt medlem * 8. Ballerup Ejendomsselskab, afd. Egebjergvang - godkendelse af låneoptagelse og huslejekonsekvenser som følge af renovering af boilerrum * 9. Ballerup Ejendomsselskab, afd. Lundegården II - udbedring af byggeskader (skema B) * 10. Boligorganisionen Lundebjerggård, afd. Lundebjerg - godkendelse af byggeregnskab i forbindelse med etablering af bolignet * 11. Ballerup almennyttige Boligselskab, afd. Korngården - godkendelse af etablering af bredbånd * 12. Ballerup almennyttige Boligselskab, afd. Dalvænget - godkendelse af etablering af bredbånd * 13. Boligselskabet Skovlundepark, afd. IV, Baltorpvej 5-37 køkkenrenovering (byggeregnskab) * 14. Måløv Stadion, renovering af bane 4 og 5 - anlægsbevilling *

2 15. Frivillighedspolitik for Ballerup Kommune - foreløbig godkendelse og udsendelse i høring * 16. Anvendelse af lejligheden Krvej 30A til daginstitution - anlægsbevilling * 17. Renovering af olieudskiller ved Råmosen - anlægsbevilling * 18. Kloakanlæg på Ågerupvej - rammeanlægsbevilling * 19. Ballerup Boulevard, trafiksanering og støjdæmpende foranstaltninger - anlægsbevilling * 20. Miljø- og Agenda 21 handlingsplan * 21. Forslag til Handlingsplan for trafiksikkerhed - endelig godkendelse efter høring * 22. Diverse trafiksaneringsprojekter - anlægsbevilling * 23. Forbedring af kloakforholdene i det åbne land. Jonstrupvej og Lindbjergvej m.fl. - rammeanlægsbevilling * 24. Adgangsvej fra Lautrupvang til byggegrund syd for Sømosen samt andre byggemodningsarbejder - anlægsbevilling * 25. Ballerup Idrætsby, projekter for lysregulering og parkeringsplads - anlægsbevilling * 26. Diverse hovedledningsarbejder (vand) - anlægsbevilling * 27. Måløvhøj Vandværk - godkendelse af takst for 2005 * 28. Erstningsboring på Måløv Vandværk - anlægsbevilling * 29. Ledningsrenoveringsplan - anlægsbevilling * 30. "Frit lejde"-aktion for "døde" vandboringer - anlægsbevilling * 31. Spildevandscenter Avedøre I/S, finansieringsbidrag for anlægsregnskab * 32. Spildevandscenter Avedøre I/S budgetforslag for 2006 og overslagsårene ( ), herunder Ballerup Kommunes finansieringsbidrag for anlægsbevilling * 33. Forslag til lokalplan nr. 119 for et område ved Skovlunde Kirke samt Kommuneplantillæg nr. 7 - endelig vedtagelse * 34. Forslag til Lokalplan nr for et institutionsområde ved Skovlunde Bypark og Forslag til Tillæg nr. 8 til Kommuneplan * 35. Værløse Kommunes forslag til Kommuneplan 2005 *

3 1. Meddelelser s møde 29. august 2005 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. ØKONOMIUDVALGET 2. Forelæggelse af forslag til flerårsbudget (1. behandling) Økonomiudvalget den 19. april 2005, pkt. 38 Økonomiudvalget den 14. juni 2005, pkt. 2 Økonomiudvalget den 20. juni 2005, pkt. 1 den 20. juni 2005, pkt. 2 Resumé På budgetseminaret den 16. juni 2005 behandlede det økonomiske grundlag for budgetlægningen for 2006 og de følgende år. Heri indgik også hovedlinierne i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i Efterfølgende er effekten af aftalen blevet konkretiseret, og desuden foreligger nu de endelige oplysninger om stsgaranteret udskrivning samt generelle tilskud og kommunal udligning. Endvidere er der udarbejdet en ny skteprognose og foretaget en ajourføring af anlægsbudgettet. De nye og ændrede forudsætninger er indarbejdet i det budgetforslag, der nu foreligger til 1. behandling. Budgetoplægget indeholder et overskud på de løbende poster i 2006 på 62 mio. kr. og en kassebeholdning ultimo året på 63 mio. kr. behandlede det økonomiske grundlag for budgetlægningen for 2006 og de efterfølgende år samt udkast til politisk aftale og servicestregi på sit budgetseminar den 16. juni 2005, jf. den efterfølgende orientering på det ordinære kommunalbestyrelsesmøde den 20. juni Heri indgik også en orientering om hovedlinierne i økonomiaftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2006.

4 Efterfølgende har Indenrigs- og Sundhedsministeriet udsendt endelig meddelelse om bl.a. stsgaranteret udskrivningsgrundlag og ejendomsværdisk for 2006 samt generelle tilskud og kommunal udligning mv., herunder også midtvejsregulering for Endvidere har KL udsendt nye skøn over den forventede løn- og prisudvikling samt væksten i udskrivningsgrundlag, ejendomsværdisk og bloktilskud mv. På baggrund af de nye oplysninger, herunder den seneste indtægtsprognose baseret på de endelige selvangivelsesda for 2003, lægges der op til, Ballerup Kommune for 2006 vælger stsgaranti ved budgetlægning af person- og ejendomsværdisk inkl. den heraf afledte betydning for tilskuds- og udligningssystemet. Der er i budgetforslaget foruds en uændret udskrivningsprocent på 21,1 og ligeledes uændrede grundskylds- og dækningsafgiftspromiller i hele budgetperioden. Udgangspunktet for arbejdet med budgetforslaget har været den vedtagne budgetstregi for 2006: * Overholdelse af udvalgsrammerne på driftsbudgettet * Sikring af den nødvendige balance mellem indtægter og udgifter i hele budgetperioden * En kassebeholdning ultimo 2006 på minimum 50 mio. kr. * En gennemsnitslikviditet på minimum 100 mio. kr. Det fremlagte budgetforslag lever op til de enkelte punkter i budgetstregien. Budgetforslaget indeholder et overskud på de løbende poster i 2006 på godt 62 mio. kr. og et underskud efter anlæg på 24 mio. kr. Underskuddet skal ses i sammenhæng med resultet for 2005, der forventes udvise et stort overskud på 145 mio. kr. som følge af fremrykning af store salgsindtægter fra 2006 til Budgetforslaget fører til et likviditetsforbrug på næsten 63 mio. kr., så likviditeten ultimo året er på godt 60 mio. kr. Driftsposterne er baseret på det meriale, der forelå ved budgetseminaret med få tekniske tilretninger. Der er foretaget en fornyet ajourføring af anlægsbudgettet. Udover forskydninger mellem 2005 og 2006 er der heri taget højde for en nedsættelse af de ikke-udmøntede salgsindtægter med 25 mio. kr. fra 40 til 15 mio. kr. Resultet af de foretagne tilretninger fremgår af budgetbilag nr. 7 af 19. august Heri er effekten af andre tilpasninger, herunder de ændrede låneregler vedrørende bl.a. forsyningsområderne, også indregnet.

5 Af budgetbilag nr. 7 fremgår endvidere, hvorledes kommunens økonomi på nuværende tidspunkt forventes udvikle sig i budgetoverslagsårene Budgetbilaget viser, der forts er et effektiviserings- og/eller finansieringsbehov på omkring 50 mio. kr. for sikre balancen mellem udgifter og indtægter og dermed en positiv kassebeholdning ultimo årene. Et samlet planchesæt til beskrivelse af den overordnede økonomi er indeholdt i budgetbilag nr. 7. Udgangspunktet for den afsluttende budgetlægning er således et afbalanceret budgetoplæg for Udviklingen i de efterfølgende år viser dog, der fors er behov for en stram styring af udgiftsudviklingen og en forbedring af finansieringsmulighederne ikke mindst set i lyset af den kommende strukturreform og udligningsreform. Bilag Budgetbilag nr. 5 af 17. august 2005: Generelle tilskud, kommunal udligning og skter (udsendes) Budgetbilag nr. 6 af 18. august 2005: Anlæg (udsendes) Budgetbilag nr. 7 af 19. august 2005: Budgetoplæg (udsendes) Sagen afgøres af Økonomi & Planlægning foreslår, det foreliggende forslag til flerårsbudget, jf. budgetbilag nr. 7 af 19. august 2005, overgår til 2. behandling. Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. august 2005 Punkt 2: Indstilles til godkendelse. s møde 29. august 2005 Punkt 2: Tiltrådt.

6 3. Arealerhvervelser til Vestskoven - anlægsbevilling Skov- og Nurstyrelsens brev af 6. januar 2005 vedrørende opgørelse over udgifter til arealopkøb til Vestskoven i Der er opkøbt arealer for i alt kr., hvoraf kr. skal fordeles mellem de implicerede parter. Ballerup Kommunes andel udgør kr. i overensstemmelse med de fastste retningslinier, hvorefter stens andel udgør 50 pct., Københavns Amtskommunes andel 25 pct., København og Frederiksberg kommuner bidrager med 20 pct., mens Glostrup, Albertslund, Ledøje-Smørum og Ballerup Kommuner tilsammen bidrager med 5 pct. Udgiften bliver fordelt efter folketal pr. 1. april i indkøbsåret. I den administrive ajourføring af investeringsoversigten pr. december 2004 er der under projekt nr afs kr. i 2005 til dækning af arealerhvervelse til Vestskoven. Bilag Brev af 6. januar 2005 fra Skov- og Nurstyrelsen med opgørelse over fordeling af udgifter til arealerhvervelser til Vestskoven. Sagen afgøres af Økonomi & Planlægning foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på kr., projekt nr. 8600, til dækning af kommunens udgiftsandel for 2004 vedrørende arealerhvervelser til Vestskoven. Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. august 2005 Punkt 4: Indstilles til godkendelse. s møde 29. august 2005 Punkt 3: Tiltrådt.

7 4. Det fortste risikostyringsarbejde - anlægsbevilling Økonomiudvalget den 25. marts 2003, pkt. 27 den 31. marts 2003, pkt. 4 Økonomiudvalget den 24. august 2004, pkt. 9 den 30. august 2004, pkt. 6 Formålet med alt risikostyringsarbejde er nurligvis færre skader og heraf følgende faldende udgifter, herunder til forsikringsdækning, selvrisiko (nu kr./skade efter det seneste forsikringsudbud) og udbedring af ikke-forsikringsdækkede skader (hærværk mv.). Konkrete tiltag: er tidligere blevet orienteret om den med vores hovedleverandør på vagt- og alarmområdet, Falck Securitas, indgåede aftale om en integreret vagtordning, som resulterede i følgende forbedringer: Præventiv pruljering, herunder større synlighed i lokalområderne på de kritiske tidspunkter af døgnet, samt væsentligt kortere reaktionstider end tidligere på indløbne alarmer. På anlægsbudgettet, projekt nr. 1935, er der herudover hvert år afs et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til (med)finansiering af fortste fysiske sikringsaktiviteter installion af alarmanlæg mv. i de af indbrud og hærværk mest belastede institutioner. I den forbindelse kan det oplyses, den sidste år meddelte anlægsbevilling er anvendt til følgende formål: Udendørs videoovervågning af Grantofteskolen. Tyverialarmer i diverse institutioner, herunder Rugvængets Skole (hallen). Mekanisk sikring i Måløvhallen (køkkenet). Sikring af vinduer på Rådhuset (IT-Centret). Detektorstyret belysning ved diverse institutioner. Rådighedsbeløbet for 2005 foreslås nu frigivet, idet midlerne forudsættes disponeret af kommunens RS-koordinor (Indkøbschef Leif Christiansen) efter forudgående drøftelse i den tværfaglige Risikostyringsgruppe. Det løbende risikostyringsarbejde skal i øvrigt også ses i sammenhæng med de reviderede sikringsregler, som for nylig er fasts af Forsikring & Pension, der er

8 forsikringsselskabernes brancheorganision. De nye regler, som er nærmere omtalt i Indkøb & Sikrings not af 20. juli 2005, betyder bl.a., der fremover stilles skærpede krav til sikring af skoler, institutioner m.fl. med computere og andet IT-udstyr. Bilag Indkøb & Sikrings not af 20. juli 2005 Sagen afgøres af Borgmestersekretariet foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr., projekt nr. 1935, til finansiering af yderligere tiltag, der skal resultere i en endnu bedre (fysisk) sikring af kommunens bygninger, inventar mv. Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. august 2005 Punkt 5: Indstilles til godkendelse. s møde 29. august 2005 Punkt 4: Tiltrådt. 5. Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen - nyt medlem I brev af 19. maj 2005 anmoder Dorte Andersen, Magleparken 160, 2. th., 2750 Ballerup, om tilladelse til udtræde af skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen, idet hendes barn forlader skolen i juni Sagen afgøres af

9 Borgmestersekretariet foreslår, Dorte Andersen meddeles tilladelse til udtræde af skolebestyrelsen, og suppleanten Kent Hartvigsen, Høstbuen 1, 2750 Ballerup, indtræder som nyt medlem. Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. august 2005 Punkt 8: Indstilles til godkendelse. s møde 29. august 2005 Punkt 5: Tiltrådt. 6. Skolebestyrelsen ved Østerhøjskolen - nyt medlem I fax af 13. juni 2005 anmoder Jannie Fuhlendorff, Klakkebjerg 63, 2750 Ballerup, om tilladelse til udtræde af skolebestyrelsen ved Østerhøjskolen, idet hendes søn forlader skolen i juni Sagen afgøres af Borgmestersekretariet foreslår, Jannie Fuhlendorff meddeles tilladelse til udtræde af skolebestyrelsen, og suppleanten Kirsten Mohr, Sølodden 21, 2760 Måløv, indtræder som nyt medlem.

10 Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. august 2005 Punkt 9: Indstilles til godkendelse. s møde 29. august 2005 Punkt 6: Det oplystes, suppleanten rettelig er Kim Bryld, Jonstrupvej 221, 2750 Ballerup. Tiltrådt. 7. Skolebestyrelsen ved Rugvængets Skole - nyt medlem I mail af 27. juli 2005 anmoder Gitte Lillelund, Baltorpvej 143, 2750 Ballerup, om tilladelse til udtræde af skolebestyrelsen ved Rugvængets Skole, idet hendes søn forlader skolen. Sagen afgøres af Borgmestersekretariet foreslår, Gitte Lillelund meddeles tilladelse til udtræde af skolebestyrelsen, og suppleanten Karina Sønderlev, Tyrens Kvarter 12, 2750 Ballerup, indtræder som nyt medlem. Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. august 2005 Punkt 10: Indstilles til godkendelse.

11 s møde 29. august 2005 Punkt 7: Tiltrådt. 8. Ballerup Ejendomsselskab, afd. Egebjergvang - godkendelse af låneoptagelse og huslejekonsekvenser som følge af renovering af boilerrum Resumé Det har gennem længere tid været ønskeligt renovere afdelingens varmecentral (boilerrum) på grund af gentagne driftsforstyrrelser. Driftsforstyrrelserne har primært bestået i problemer med opretholde varmen på de yderste punkter af strengen i de kolde perioder. Reparionsomkostningerne har ligget på mellem kr. og kr. om året de sidste 5-6 år, hvilket har været en stor belastning for afdelingens driftsbudget. Den teknologiske udvikling har medført, moderne varmekedler producerer varme med besparelser på % i forhold til afdelingens nuværende kedel. På et ekstraordinært afdelingsmøde den 25. november 2003 vedtog afdelingen renovere varmecentralen (boilerrum) i Egebjergvang. Forslaget blev vedtaget med 27 stemmer for, 0 stemmer imod, og 5 stemte hverken for eller imod. Projektet er forelagt Ballerup Kommune ved skrivelse af 31. marts Den samlede anskaffelsessum var på forslagstidspunktet vurderet til kr. Arbejderne bliver igangs af afdelingen uden kommunal godkendelse. Kommunal godkendelse er søgt efterfølgende, og til brug herfor har Ballerup Kommune anmodet om yderligere oplysninger. Efter arbejdernes færdiggørelse er den samlede anskaffelsessum ifølge revisorpåtegnet regnskab kr. Anskaffelsessummen fordeler sig således: Håndværkerudgifter Omkostninger Anskaffelsessum i alt kr kr kr.

12 Finansieringen tilvejebringes ved: Realkreditfinansiering 20-årigt lån kr. Landsbyggefonden Egen trækningsret kr. Finansiering i alt kr. Der er ikke stillet krav om kommunegaranti. Huslejekonsekvenserne for afdelingens beboere ser ud som følger: Lejemål type Antal Størrelse m 2 Nuværende leje i kr. pr. mdr. Fremtidig leje i kr. pr. mdr. 1 rum 18 25, , ,00 2 rum 4 35, , ,00 2 rum 56 67,3-71, , , , ,85 3 rum 64 83,0-83, , , , ,01 4 rum 4 97, , ,00 Huslejestigningen vil svare til ca. 10,43 kr. pr. m 2 pr. år. For ungdomsboligernes vedkommende betyder det en stigning fra 597,91 kr. til 608,34 pr. m 2 pr. år. For de øvrige boligers vedkommende vil huslejen stige fra 772,08 kr. til 782,51 kr. pr. m 2 pr. år. Det skal bemærkes til ovenstående tabel, der er differentieret husleje for almene boliger og ungdomsboliger. Differencen opstår, fordi ungdomsboligerne ikke pålægges ejendomssk og henlæggelser ved fraflytning. Bilag Byggeregnskab pr. 31. december Refer af ekstraordinært afdelingsmøde i Egebjergvang.

13 Brev til KAB af 12. maj Sagen afgøres af Plan & Byg foreslår, renoveringen af Egebjergvang varmecentral godkendes, den samlede anskaffelsessum på kr. godkendes, den fremtidige m 2 -leje for ungdomsboligerne som følge af projektet godkendes med 608,34 kr. pr. m 2 pr. år, den fremtidige m 2 -leje for de øvrige boliger som følge af projektet godkendes med 782,51 kr. pr. m 2 pr. år, og låneoptagelse som realkreditlån godkendes med ,00 kr. Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. august 2005 Punkt 12: Indstilles til godkendelse. s møde 29. august 2005 Punkt 8: Tiltrådt. 9. Ballerup Ejendomsselskab, afd. Lundegården II - udbedring af byggeskader (skema B) Økonomiudvalget den 19. oktober 2004, pkt.7. den 25. oktober 2004, pkt. 5. Resumé KAB har på vegne af Ballerup Ejendomsselskab fremsendt skema B til godkendelse.

14 I forbindelse med Landsbyggefondens behandling af sagen og godkendelse af skema A blev det af Ballerup Kommune givne tilsagn neds fra 53,125 mio. kr. til 49,891 mio. kr. Årsagen hertil var, der i forbindelse med skema A-ansøgningen var budgetteret med uforudseelige udgifter. For så vidt angår disse har ansøger fået meddelelse om, uforudseelige udgifter først kan tages i betragtning i forbindelse med skema C. Den godkendte totale anskaffelsessum blev således neds. På baggrund af det projektforslag, der var vedlagt skema A-ansøgningen, har Cubo arkitekter og Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører udarbejdet et hovedprojekt. Udbudsmerialet blev udsendt til entreprenørerne den 17. januar Udbuddet er gennemført i indbudt licition i hovedentreprise med deltagelse af 5 entreprenører. Licitionen blev afholdt den 8. marts 2005, og samtlige indbudte entreprenører afgav tilbud. Lavestbydende entreprenør var E. Pihl & Søn A/S. Den samlede anskaffelsessum er vurderet til 53,865 mio. kr. inkl. moms (mod 53,125 mio. kr. inkl. moms i skema A godkendt af Ballerup Kommune neds til 49,891 mio. kr. inkl. moms af Landsbyggefonden). Anskaffelsessummen fordeler sig således: Skema A i kr. Skema B i kr. Grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger Gebyrer Ikke godkendte udgifter Anskaffelsessum i alt Den totale anskaffelsessum er således forøget med 3,974 mio. kr. fra skema A til skema B. Baggrunden for stigningen er merudgifter til sokkel og dræn samt byggeplads, mens der har været besparelser på krybekældre og tunge ydervægge. I forbindelse med skema A har Landsbyggefonden ikke godkendt afste beløb til uforudsete udgifter. Finansieringen tilvejebringes ved: Skema A i kr. Skema B i kr.

15 100 % realkreditfinansiering Sammenligningen af huslejen pr. måned i skema A-ansøgningen og skema B- ansøgningen ser således ud: Skema A i kr. Skema B i kr. Pr. m 2 pr. år 821,64* 821,64 *Det skal bemærkes, m 2 lejen godkendt i forbindelse med skema A ikke er tilrettet som følge af den af Landsbyggefonden nedste anskaffelsessum. Landsbyggefonden har tilkendegivet ville tiltræde den udvidede anskaffelsessum, således støtterammen udvides og huslejen holdes på det oprindeligt godkendte niveau. Den forhøjede anskaffelsessum vil altså ikke påvirke huslejeniveauet. Renoveringen forventes igangs i marts Bilag Godkendelse af skema A fra Landsbyggefonden. Ansøgning om skema B-godkendelse med bilag. Sagen afgøres af Plan & Byg foreslår, skema B-ansøgningen godkendes med den øgede anskaffelsessum på i alt 53,865 mio. kr., ombygningen finansieres med 100 % realkreditlån og rentetilskud fra Landsbyggefonden, der godkendes en husleje på 821,64 kr. pr. m 2 pr. år som følge af den ovenfor anførte anskaffelsessum,

16 det akkumulerede driftsunderskud på kr. dækkes af omprioriteringens reguleringskonto, fristen for påbegyndelse af byggeriet fastsættes til marts måned 2006, det indstilles til Landsbyggefonden godkende skema B- ansøgningen, herunder særligt den totale støtteramme og rentestøtten til ydelserne på realkreditlån, og det indstilles til Landsbyggefonden endeligt godkende, huslejesikringen forhøjes fra 1,500 mio. kr. til 1,772 mio. kr. svarende til en forhøjelse på kr. med henblik på forhindre yderligere huslejestigning fra 821,64 kr. pr. år pr. m 2 til 840,55 kr. Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. august 2005 Punkt 13: Indstilles til godkendelse. s møde 29. august 2005 Punkt 9: Tiltrådt. 10. Boligorganisionen Lundebjerggård, afd. Lundebjerg - godkendelse af byggeregnskab i forbindelse med etablering af bolignet Økonomiudvalget den 15. juni 2004, pkt. 21. den 21. juni 2004, pkt. 13. Resumé godkendte ved brev af 2. juli 2004 etablering af bolignet i afdeling Lundebjerg. Ved brev af 27. april 2005 fremsender Boligorganisionen Lundebjerggård, v/almenbo a.m.b.a., det reviderede byggeregnskab.

17 Det fremgår af det revisionspåtegnede byggeregnskab, den samlede anskaffelsessum udgør kr. Der er således en merudgift på kr. i forhold til den anslåede anskaffelsessum på tidspunktet for kommunalbestyrelsens godkendelse. Merudgiften skyldes primært et højere licitionsresult i forhold til det godkendte budget. Særligt har udgifter til oprettelsesafgifter medført en større udgift end først anslået. Den samlede anskaffelsessum finansieres over afdelingens antennebudget med en årlig afskrivning på kr. i 10 år. Svarende til en månedlig forbrugsbetaling på 74,05 kr. pr. lejemål. Den månedlige betaling er således blevet knapt 1 kr. mindre end antaget i forhold til det oprindelige budget på trods af stigningen i anskaffelsessummen. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold. Bilag Revisionspåtegnet regnskab af 21. april Sagen afgøres af Plan & Byg foreslår, den endelige anskaffelsessum på kr. godkendes, den endelige huslejeforhøjelse på 74,05 kr. pr. måned/lejemål godkendes, det revisionspåtegnede regnskab godkendes, finansiering over antennebudgettet godkendes, og etablering af bolignet i boligorganisionen Lundebjerggård, afd. Lundebjerg, godkendes endeligt. Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. august 2005 Punkt 14: Indstilles til godkendelse. s møde 29. august 2005 Punkt 10: Tiltrådt.

18 11. Ballerup almennyttige Boligselskab, afd. Korngården - godkendelse af etablering af bredbånd Resumé Ballerup almennyttige Boligselskab har ved ansøgning af 3. juni 2005 anmodet om godkendelse af etablering af bredbånd i afdeling Korngården, herunder godkendelse af budgetteret anskaffelsessum og forventet huslejestigning. Afdelingen omfter 248 lejemål. Afdelingen ønsker etableret bredbånd i ejendommen, så der opnås hurtig internetforbindelse for en fast lav pris og billigt fastnet telefonabonnement. Projektet omfter tillige en mulighed for beboerne for nedtage TV i forskellige pakker. Projektet indebærer kabling i ejendommen med krydsfelter og switch-udstyr samt nedgravning af fælles lyslederkabel. Ejendommen vil fremover selv eje anlægget, og der vil således være mulighed for skifte leverandør. Beboerne vil i øvrigt opnå en besparelse på fastnet telefonabonnement, samtaleudgifter og internetopkobling. Det vil være frivilligt for beboerne gøre brug af internet- og telefonforbindelsen. På et afdelingsmøde afholdt den 25. maj 2005 blev det vedtaget etablere bredbånd. Den samlede foreløbige anskaffelsessum inkl. omkostninger og uforudsete udgifter udgør 2,62 mio. kr. Projektet har fået tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden (egen trækningsret). Herudover finansieres projektet af afdelingens egne midler: Landsbyggefonden kr. Lån af egne midler kr. I alt kr. Lånet af egen opsparing betales tilbage over 10 år til en rente på 2,5 %. Hvis diskontoen ændrer sig mere end et procent-point i løbet af perioden, vil denne rentess kunne ændres. Den heraf afledte årlige huslejestigning kan beregnes til 8,46 kr. pr. m 2. Huslejen før og efter gennemførelsen af projektet ser herefter ud som følger:

19 Antal rum Antal boliger Antal m 2 Nuværende husleje i kr. pr. mdr Husleje pr. mdr. efter etablering af bredbånd Bilag Ballerup almennyttige Boligselskab s ansøgning af 3. juni Sagen afgøres af Plan & Byg foreslår, etablering af bredbånd godkendes, den foreløbige anskaffelsessum på 2,620 mio. kr. godkendes, den foreløbige huslejeforhøjelse på 8,46 kr. pr. m2/år godkendes, lån af egne midler på 1,42 mio. kr. med afdrag over 10 år godkendes, og den endelige godkendelse af anskaffelsessum og huslejeforhøjelse først meddeles, når der er indsendt afsluttet byggeregnskab forsynet med revisionspåtegning. Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. august 2005 Punkt 15: Indstilles til godkendelse. s møde 29. august 2005 Punkt 11: Tiltrådt.

20 12. Ballerup almennyttige Boligselskab, afd. Dalvænget - godkendelse af etablering af bredbånd Resumé Ballerup almennyttige Boligselskab har ved ansøgning af 9. juni 2005 anmodet om godkendelse af etablering af bredbånd i afdeling Dalvænget, herunder godkendelse af budgetteret anskaffelsessum og forventet huslejestigning. Afdelingen omfter 30 lejemål. Afdelingen ønsker etableret bredbånd i ejendommen, så der opnås hurtig internetforbindelse for en fast lav pris og billigt fastnet telefonabonnement. Projektet omfter tillige en mulighed for beboerne for nedtage TV i forskellige pakker. Projektet indebærer kabling i ejendommen med krydsfelter og switch-udstyr samt nedgravning af fælles lyslederkabel. Ejendommen vil fremover selv eje anlægget, og der vil således være mulighed for skifte leverandør. Beboerne vil i øvrigt opnå en besparelse på fastnet telefonabonnement, samtaleudgifter og internetopkobling. Det vil være frivilligt for beboerne gøre brug af internet- og telefonforbindelsen. På et afdelingsmøde, afholdt den 19. april 2005, og en efterfølgende urafstemning blandt alle afdelingens beboere blev det vedtaget etablere bredbånd. 30 stemte for og 23 stemte imod. Den samlede foreløbige anskaffelsessum inkl. omkostninger og uforudsete udgifter udgør kr. Finansieringen af anskaffelsessummen sker ved: Realkreditlån (Hovedstol) kr Til finansiering af projektet optages et 10-årigt realkreditlån. Ydelsen på lånet udgør årligt ca kr. svarende til en månedlig ydelse på 243 kr. pr. lejemål. Huslejestigningen svarer i gennemsnit til en årlig stigning på 37,55 kr. pr. m 2. Huslejen før og efter gennemførelsen af projektet ser herefter ud som følger:

21 Antal rum Antal boliger Antal m 2 Nuværende husleje i kr. pr. mdr , , , ,80 Husleje pr. mdr. efter etablering af bredbånd Bilag Ballerup almennyttige Boligselskab s ansøgning af 9. juni Sagen afgøres af Plan & Byg foreslår, etablering af bredbånd godkendes, den foreløbige anskaffelsessum på kr. godkendes, den foreløbige månedlige huslejeforhøjelse på 243 kr. pr. lejemål godkendes, optagelse af 10-årigt realkreditlån på kr. godkendes, det er en forudsætning for godkendelse af låneoptagelsen, der indhentes mindst to tilbud på realkreditbelåning, og det økonomisk mest fordelagtige tilbud vælges, og den endelige godkendelse af anskaffelsessum, huslejeforhøjelse og optagelse af realkreditlån først meddeles, når der er indsendt afsluttet byggeregnskab forsynet med revisionspåtegning. Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. august 2005 Punkt 16: Indstilles til godkendelse. s møde 29. august 2005 Punkt 12:

22 Tiltrådt. 13. Boligselskabet Skovlundepark, afd. IV, Baltorpvej 5-37 køkkenrenovering (byggeregnskab) Økonomiudvalget den 15. juni 2004, pkt. 18. den 21. juni 2004, pkt. 10. Resumé Boligselskabet Skovlundepark fik i brev af 2. juli 2004 meddelelse om, ansøgning om tilladelse til køkkenrenovering i afdeling IV var godkendt af på mødet den 21. juni 2004 både for så vidt angik projektet som den til projektet hørende økonomi. Godkendelsen blev imidlertid givet med forbehold for fremsendelse af revisorpåtegnet regnskab til dokumention for overholdelse af de økonomisk givne rammer for projektet. Boligselskabet Skovlundepark har pr. 26. maj 2005 fremsendt revisorpåtegnet byggeregnskab med henblik på endelig godkendelse af køkkenrenoveringsprojektet. Af regnskabet fremgår, projektet er blevet billigere end oprindeligt budgetteret. Således var der på ansøgningstidspunktet kalkuleret med en samlet anskaffelsessum på 12,7 mio. kr. Anskaffelsessummen er imidlertid nu endeligt opgjort til kr., altså en besparelse på i alt kr. Den mindre anskaffelsessum giver sig udslag i en mindre huslejestigning end oprindeligt forventet. Anskaffelsessum: Anskaffelsessummen er som nævnt opgjort til kr. ekskl. moms, svarende til et gennemsnit på ca kr. pr. lejlighed, som finansieres således: Egen trækningsret (Andel af frie Landsbyggefondsmidler) kr. Realkreditlån (4 % - 20-årigt) kr. I alt kr.

23 Renoveringsprojektet er gennemført uden kommunal støtte og uden kommunal garanti. Lejeforhøjelse: Afdelingen betalte på et vinduesudskiftningslån med kr. pr. år. Dette lån er færdigbetalt i år Den hidtidige ydelse medgår i beregningen: Årlig ydelse på realkreditlån kr. Nuværende ydelse kr. Forhøjelse kr. Ydelserne på lånet finansieres ved en huslejeforhøjelse på ca. 210 kr. pr.lejemål/måned, hvorved den nuværende gennemsnitlige årlige husleje på 478 kr. pr. m 2 forøges til ca. 511 kr. pr. m 2 svarende til en stigning på ca. 9 %. Huslejen fordeler sig således på de enkelte lejlighedstyper: Lejlighedstyper Antal boliger Boligernes m 2 Nuværende leje kr. pr. måned Fremtidig leje ca. pr. måned. 1-værelse 3 stk kr kr. 2-værelser 16 stk kr kr. 2-værelser + 1 kammer 2-værelser + 2 kamre 1-værelse + 2 kamre kr kr kr kr kr kr. Lejeforhøjelsen er angivet som et ca. tal, hvilket skyldes, der sker en individuel beregning for hvert enkelt lejemål afhængig af, hvilken køkkentype lejeren har valgt samt køkkenets størrelse. Bilag Revisorpåtegnet regnskab Sagen afgøres af

24 Plan & Byg foreslår, den endelige anskaffelsessum på kr. ekskl. moms og den skønnede huslejeforhøjelse som følge heraf godkendes med bemærkning om, godkendelsen er givet således, huslejen som følge af projektet maksimalt kan stige med 210 kr. pr. måned, optagelse af realkreditlån stort kr. godkendes, og køkkenrenoveringsprojektet godkendes endeligt. Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. august 2005 Punkt 17: Indstilles til godkendelse. s møde 29. august 2005 Punkt 13: Tiltrådt. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 14. Måløv Stadion, renovering af bane 4 og 5 - anlægsbevilling Idrætsrådet den 2. december 2004, pkt. 4. Idrætsrådet den 26. januar 2005, pkt. 3. Resumé Idrætsrådet har på flere møder diskuteret fodboldbanerne i Måløv Idrætspark. Særligt bane 4 og 5 (skolebanerne) har en meget ringe beskaffenhed. Bane 4 og 5 har mange store ujævnheder og sænkninger, der gør dem uegnede spille fodbold på, ligesom skaderisikoen er stor.

25 Det er Kultur & Fritids vurdering, en gennemgribende renovering er påkrævet, men det var umiddelbart vanskeligt vurdere det samlede omfang uden en undersøgelse af jordbundsforholdene. Derfor er der foretaget en jordbundsundersøgelse/geoteknisk rapport af Jord & Teknik for skabe sikkerhed for, vi foretager den rigtige renovering. Rapporten konkluderer, drænene fungerer, og jordbunden er af en sådan beskaffenhed, man ikke bør forvente yderligere sænkninger af banen efter en genopretning. Således er omfanget af den anbefalede renovering væsentligt mindre end det, vi frygtede. Dansk Jordforbedring har givet tilbud på løse opgaven med udgangspunkt i de anbefalinger, der gives i den geotekniske rapport. Der er kun indhentet ét tilbud, idet vi har stor tillid til Dansk Jordforbedrings faglige kompetence på netop dette område, og opgaven har trods alt begrænset omfang. Det foreliggende tilbud bekræftes i øvrigt overslagsmæssigt i et tidligere not af 7. januar 2004 fra Miljø & Teknik. Tilbuddet omfter: Bane 4 a) Generel behandling: Vertikalskæring, topdressing, eftersåning, luftning kr. b) Opretning af sænkning (revideret tilbud efter opmåling): Kraftig vertikalskæring, udlægning af planeringsmuld, finregulering, såning kr. Bane 5 Generel behandling: Vertikalskæring, topdressing, eftersåning, luftning kr.

26 I alt kr. Arbejdet skal udføres i september måned for give græsset de bedste vækstbetingelser. Bane 4 må herefter ikke benyttes før maj Bilag Tilbud fra Dansk Jordforbedring Revurderet tilbud fra Dansk Jordforbedring efter opmåling Not fra Miljø & Teknik Geoteknisk rapport. Sagen afgøres af Kultur & Fritid foreslår der meddeles en anlægsbevilling på kr. til projekt nr. 2058, Måløv Idrætspark, renovering af fodboldbaner, og projektet finansieres af projekt 2050, udbygning og renovering af eksisterende idrætsanlæg, med kr. i 2005 og kr. i Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 12: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 23. august 2005 Punkt 19: Anbefales. s møde 29. august 2005 Punkt 14:

27 Tiltrådt. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 15. Frivillighedspolitik for Ballerup Kommune - foreløbig godkendelse og udsendelse i høring Resumé Af servicestregien og budgetaftalen for 2005 fremgår det, der i samarbejde med de frivillige organisioner skal tages initiiv til udformningen af en egentlig frivillighedspolitik. Arbejdet forudsættes gennemført i tæt samarbejde med de frivillige foreninger/kontaktgruppen. Der foreligger nu et oplæg til Frivillighedspolitik, der fremlægges til foreløbig politisk behandling og efterfølgende udsendelse i høring. Af servicestregien og budgetaftalen for 2005 fremgår det, der i samarbejde med de frivillige organisioner skal tages initiiv til udformningen af en egentlig frivillighedspolitik for Ballerup Kommune. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Kontaktgruppen for Frivilligt Socialt Arbejde og kommunale medarbejdere har med udgangspunkt i Open Space konferencen i maj måned 2005 nu udarbejdet et oplæg hertil. Konceptet for politikken følger de rammer, der er blevet lagt i forbindelse med dannelse af øvrige politikker i Kommunen, dvs. en reliv bred og overordnet politikformulering, hvor handlingsdelen efterfølgende fastlægges, og politiske prioriteringer foretages. Formuleringsprocessen med inddragelse af repræsentanter for de frivillige organisioner har været meget positiv, og tilsvarende gælder forløbet af Open Space konferencen samt den efterfølgende orientering af deltagerne om oplægget til politikformulering. Rammerne for frivillighedspolitik i Ballerup kommune omfter såvel det frivillige sociale arbejde ( 115 i Lov om Social Service) som det frivillige arbejde, der udføres i kommunens folkeoplysende foreningsliv. Oplægget til Frivillighedspolitik er derfor behandlet på et fælles udvalgsmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Tidsplanen frem til politikkens endelige vedtagelse ser ud som følger: Behandling af høringsoplægget i Økonomiudvalget den 23. august 2005 og den 29. august Herefter sendes politikken til høring til interessenterne i kommunen med startskud på den årlige frivillighedskonference i Baltoppen den 2. september 2005.

28 Den endelige politiske behandling af Frivillighedspolitikken forventes ville ske i februar Bilag Udkast til frivillighedspolitik Høringsliste Procesplan Frivillighed i fokus, artikel i "Aben" i juni 2005 Sagen afgøres af Kultur & Fritid, Job & Familie samt Ældre & Handicap foreslår, udkastet til Frivillighedspolitik for Ballerup Kommune foreløbig godkendes, politikken sendes i høring i overensstemmelse med høringsplanen, og der arbejdes videre med henblik på endelig vedtagelse af politikken efter den skitserede tidsplan. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 16. august 2005 Punkt 1: Første -punkt godkendes med nævnte rettelser: Side 5 "og kritisk" udgår. Side 10 "facilitere" ersttes af "skabe rammer for". Side 8 "selvbestemmelse ikke bliver anfægtet" ersttes af "forts er selvbestemmende". Side 11 "centre", frivillighedshuse og lignende" slettes. Andet og tredje -punkt godkendes. Social- og Sundhedsudvalgets møde 16. august 2005 Punkt 1: Godkendt med rettelser. Rettelserne omfter:

29 side 5: "og kritisk" udgår side 8: "selvbestemmelse ikke bliver anfægtet" ersttes af " forts er selvbestemmelse". side 10: "facilitere" ersttes af "skabe rammer for" side 11: "centre, frivillighedshuse o. lign" slettes Økonomiudvalgets møde 23. august 2005 Punkt 18: Anbefales (inkl. de to udvalgs rettelser). s møde 29. august 2005 Punkt 15: Tiltrådt. 16. Anvendelse af lejligheden Krvej 30A til daginstitution - anlægsbevilling Social- og Sundhedsudvalget den 10. maj 2005, pkt. 17 Resumé I forbindelse med pladskapacitetsanalysen blev der peget på et øget behov for pladsudvidelser i Måløv/Østerhøj skoledistrikter. Behovet er ikke akut, men vil blive det ved udgangen af Derfor foreslås indrette de ledige lokaler efter Støtteteamets flytning til Møllen til daginstitutionspladser. Ejendomme har anslået udgiften til ombygning til kr., hvortil kommer yderligere kr. til udvidelse af legepladsen. Børn & Unge anbefaler, der frigives kr. til ombygning af lejligheden og udvidelse af legepladsen. Børn & Unge anbefaler endvidere, der ansøges Økonomiudvalget om godkendelse af anvendelse af lejligheden til daginstitution - under forudsætning af Plan & Byg anbefaler Ejendommes ansøgning herom af 8. juni Bilag Ejendommes ansøgning af 8. juni 2005.

30 Sagen afgøres af Børn & Unge foreslår, det godkendes, lejligheden Krvej 30A anvendes til daginstitution, og der meddeles en anlægsbevilling på kr., projekt nr. 4901, til etablering af daginstitution i lejligheden Krvej 30 A. Beslutning Økonomiudvalgets møde 23. august 2005 Punkt 20: Indstilles til godkendelse. s møde 29. august 2005 Punkt 16: Tiltrådt. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 17. Renovering af olieudskiller ved Råmosen - anlægsbevilling Teknik- og Miljøudvalget den 9. juni 2004, pkt. 10. Økonomiudvalget den 15. juni 2004, pkt. 36. den 21. juni 2004, pkt. 27. Resumé Der er i 2004 bevilget 1,0 mio. kr. til renovering af olieudskilleren nord for Råmosen. Med baggrund i det efterfølgende udførte skitseprojekt er det vurderet, den eksisterende

31 olieudskiller ikke kan ombygges med et tilfredsstillende result. Det foreslås derfor, der etableres to olieudskillere. Ifølge Regionplan 2001 for Københavns Amt er Råmose Å beliggende i et område med den højeste renseklasse (SOP), hvilket skyldes vandløbet ikke lever op til sin målsætning. Nord for Råmosen ligger en olieudskiller, som renser overfladevandet for den nye erhvervsbebyggelse i Pederstrup samt en del af Baltorpvej (opland B34 i Spildevandsplanen). Olieudskilleren er fra En renovering af olieudskilleren vil forbedre vandkvaliteten i Råmose Å og stemmer overens med kloakeringen af Ågerupvej. Da sidste års bevilling blev søgt, var det forventet, der ved renoveringen kunne monteres lameller i det gamle bygværk, således olieudskilleren blev opbygget svarende til en ny olieudskiller. Undersøgelser og beregninger har imidlertid vist, den eksisterende olieudskiller er udformet, så det ikke inden for de givne fysiske rammer er muligt sikre tilstrækkeligt opholdstid for en effektiv olieudskillelse. Ifølge skitseprojektet bør der etableres et sæt bestående af olieudskiller og sandfang til hver af de to tilløbsledninger til den eksisterende olieudskiller. Den tredje tilløbsledning vil det være nødvendigt af fjerne for give plads til olieudskiller og sandfang. Herved nedsættes ledningskapaciteten marginalt. En sådan stuvning skønnes ikke være et problem, da ledningsdybden i Baltorpvej er mere end 2 m, og den tilsluttede bebyggelse ligger en del højere. Miljømæssigt vil man opnå en bedre rensning af overfladevandet, idet en enkelt olieudskiller oftere vil være overbelastet. Det er valgt ikke ændre på den fysiske udformning af den eksisterende olieudskiller, da der ikke ønskes udført et omftende anlægsarbejde i eller nær Råmosen. Ved meddelelsen af 2004-bevillingen blev de afledte driftsomkostninger samtidig oplyst med baggrund i den dengang forudste renovering af den eksisterende olieudskiller indenfor dennes fysiske rammer. Det nu foreliggende skitseprojektet lægger som nævnt op til anlæg af 2 sæt sandfang og olieudskiller, hvilket gør driften dyrere. En forhøjelse af driftsomkostningerne på kr./år er nødvendig. I henhold til den senest administrivt ajourførte investeringsoversigt pr. 8. juni 2005 er der på projekt nr Renovering bygværker og olieudskillere afs 1,0 mio. kr. i Sagen afgøres af

32 Miljø & Teknik foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr., projekt nr Renovering bygværker og olieudskiller, og de yderligere afledte driftsudgifter på kr. pr. år indarbejdes i driftsbudgettet for kloakforsyningen. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 16. august 2005 Punkt 7: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 23. august 2005 Punkt 22: Anbefales. s møde 29. august 2005 Punkt 17: Tiltrådt. 18. Kloakanlæg på Ågerupvej - rammeanlægsbevilling Resumé har i juni 2002 vedtaget et Tillæg til Spildevandsplan , som giver mulighed for kloakere 8 ejendomme på den vestlige del af Ågerupvej. Det ovennævnte Tillæg er indarbejdet i Udkast til Spildevandsplan , som blev godkendt af den 25. juni Det oprindelige Tillæg til Spildevandsplan blev udarbejdet med baggrund i Regionplan 2001, hvori konsekvenserne af lovgivningen om renseforanstaltninger i det åbne land (ukloakerede ejendomme) indgik.

33 I indstillingen til Udkast til Spildevandsplan blev det fremhævet, kloakeringen af de 8 ejendomme skal foretages i På grund af ringe vandkvalitet i søerne nedstrøms Råmose Å er området af HUR udpeget til rense spildevandet til den højeste renseklasse (SOP). SOP rensekravet er en skærpet renseklasse, hvor spildevandet skal renses for kvælstof, organisk stof og fosfor. Dette krav kan på Ågerupvej kun opfyldes ved anlæg af et mini-renseanlæg. SOP-kravet er baggrund for, det tidligere er besluttet kloakere området. De nuværende forhold på ejendommene med septiktank og udledning direkte til Råmose Å er uholdbar i forhold til HUR s krav. Udgifter til projektering af anlægget samt eventuelle forundersøgelser af jordforhold forventes udgøre kr. I henhold til den senest ajourførte investeringsoversigt pr. 8. juni 2005 er der på projekt nr Kloakering af 8-10 ejendomme i Ågerup - afs 2,0 mio. kr. i 2005 til kloakeringen. Ejendommene vil få anlagt en spildevandsstikledning ca. 1,0 m ind over skel, hvortil ejerne skal tilsluttes inden 1 år. Der betales tilslutningsafgift i henhold til betalingsvedtægten. Afledning af regnvand skal fortages inde på egen grund eller efter godkendelse til Råmose Å. Ved kloakeringen etableres offentlige kloakanlæg primært i vejarealer. Der kan ved projekteringen af kloakanlæg vise sig behov for etablere enkelte offentlige kloakanlæg på priv ejendom. I disse tilfælde vil der blive pålagt ledningsservitut evt. ekspropriion. Muligheden for ledningsservitut eller ekspropriion er indarbejdet i Udkast til Spildevandsplan Ejeren af Ågerupvej 66 har gjort indsigelse mod anlæg af en pumpe på hans ejendom. Når kloakanlægget er projekteret, vil det fremgå, om det er nødvendigt pålægge ejendomme ledningsservitut eller ekspropriion og dermed udbetaling af erstninger. De afledte driftsudgifter kan først fastslås, når anlægget er færdigprojekteret, og antallet af f.eks. pumpestioner er kendt. Sagen afgøres af Miljø & Teknik foreslår, der meddeles en rammeanlægsbevilling på 2,0 mio. kr., projekt nr Kloakering af 8-10 ejendomme i Ågerup, hvoraf kr.

34 allerede nu frigives til projektering, og udvalget bemyndiges til godkende det endelige projekt og frigive de resterende 1,5 mio. kr. til udførelsen af projektet samt godkende de afledte driftsudgifter. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 16. august 2005 Punkt 8: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 23. august 2005 Punkt 23: Anbefales. s møde 29. august 2005 Punkt 18: Tiltrådt. 19. Ballerup Boulevard, trafiksanering og støjdæmpende foranstaltninger - anlægsbevilling Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2002, pkt. 7. Resumé Beboerne i Kornvænget har igennem flere år klaget over megen trafikstøj fra Ballerup Boulevard mellem Hold-an Vej og Ring 4. En plan for nedbringelse af trafikstøjen fremlægges nu. Ballerup Boulevard indgår som en overordnet trafikvej i kommunens vejnet og skal som sådan sikre en høj grad af fremkommelighed for den gennemkørende trafik både internt og eksternt i kommunen. Ballerup Boulevard belastes i dag af en ÅrsDøgnstrafik, gennemsnitlig antal køretøjer pr. årsdøgn, på knap køretøjer. Gennemsnitshastigheden er 57 km/t og 15 % kører hurtigere end 71 km/t. Hastighedsbegrænsningen er 50 km/t.

35 Støjberegninger viser, alle etagerne i dag belastes af et støjniveau på knap 70 db(a). En arbejdsgruppe, bestående af beboere og medarbejdere fra Miljø & Teknik, har i dialog diskuteret mulige løsningsforslag for nedsættelse af trafikstøjen fra Ballerup Boulevard. I arbejdsgruppen har flere påpeget, de ønsker en støjskærm, som nedsætter støjniveauet for alle tre etager, så alle beboere kan benytte deres altaner og området uden støjbelastningen fra Ballerup Boulevard. Arbejdsgruppen har oplyst, alle vinduer, undtagen altandøre, er udskiftet med støjisolerende vinduer. For reducere støjen udlægges der nyt slidlag på Ballerup Boulevard. Slidlaget vil reducere støjen med 2-4 db(a) i forhold til støjberegningerne. Reduktionen ~ 3 db(a) er medregnet i det nedenstående. Ved hastighedsdæmpe Ballerup Boulevard, så der kun køres 50 km/t, og udlægge nyt asfalt kan støjniveauet reduceres fra 70 db(a) til 63 db(a), hvilket næsten vil halvere det oplevede støjniveau. Det eksisterende kørebaneareal fastholdes med en kørebane fra vest mod øst og to kørebaner fra øst mod vest, dog indsnævres kørebanearealet til et spor i krydset ved Ring 4, opsætning af midterheller ved udkørslen fra KAS-Ballerup samt opstilling af hastighedsdisplays i begge kørselsretninger i henhold til dispositionsforslaget. Den samlede anlægsudgift vil være 1,6 mio. kr. ekskl. moms. Der sigtes mod gennemføre trafiksanerende foranstaltninger og udlægge støjdæmpende asfalt i De afledte driftsudgifter vurderes til være kr. pr. år. Bilag Dispositionsforslag på hastighedsdæmpning af Ballerup Boulevard Sagen afgøres af Miljø & Teknik foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på kr., projekt nr (NY) Trafiksanering Ballerup Boulevard, der meddeles en anlægsbevilling på kr., projekt nr (NY) Støjdæmpende foranstaltninger, og der optages kr./år i driftsbudgettet.

36 Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 16. august 2005 Punkt 9: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 23. august 2005 Punkt 24: Anbefales. s møde 29. august 2005 Punkt 19: Tiltrådt. 20. Miljø- og Agenda 21 handlingsplan den 15. december 2003, pkt. 21. Teknik- og Miljøudvalget den 12. april 2005, pkt. 18. Resumé Miljø- og Agenda 21 handlingsplanen fastlægger kommunens hovedaktiviteter indenfor miljøområdet de næste knap 2 år, så det er tydeligt, hvilken indss der prioriteres. Planen stiller bevidst relivt skarpt formulerede mål op for arbejdet, så der kan gøres stus efter planperioden. Som input til planen er udvalgte virksomheder, interesseorganisioner og kommunale institutioner blevet interviewet. Kommunen har gennem de seneste år vedtaget forskellige planer til prioritering og fokusering af kommunens indss på området. Det drejer sig om Miljøhandlingsplan og Agenda 21 stregien fra december Herudover er der tidligere vedtaget Agenda 21 handleplaner. For den kommende planperiode er der udarbejdet en samlet plan. Udvalget blev orienteret om stus for målene i Agenda 21 handleplanerne og Miljøhandlingsplanen på mødet i april Miljø- og Agenda 21 handlingsplanen er udarbejdet for sikre en prioritering af kommunens opgaver på miljøområdet. Kommunen skal overtage en del af amtets nurog miljøopgaver fra januar Planen har derfor en knap 2-årig rækkevidde til medio Indssen er delt i tre hovedkegorier:

37 Det lovpligtige myndighedsarbejde Kommunen som virksomhed Kommunen som samarbejdspartner Det lovpligtige myndighedsarbejde skal udvikles, så bekendtgørelse om differentierede miljøtilsyn bliver implementeret. Herudover vil der blive lagt vægt på videreudvikle samarbejdet med virksomhederne om miljøopgaverne. Endelig vil der være fokus på indførelsen af kvalitetssikringssystemer i tilsynsarbejdet. Kommunen er en stor virksomhed og har derfor en stor forpligtigelse til "feje for egen dør". Der bliver derfor udarbejdet en plan for miljøcertificering af hele kommunen. Herudover vil der være fokus på udvide antallet af grønne regnskaber på kommunens institutioner. Kommunen samarbejder med mange parter om miljøspørgsmål. Samarbejdet med virksomhederne om det frivillige miljøarbejde bliver videreført og udviklet. Det er her miljøstandarden kan løftes lidt højere end lovens minimumskrav. Herudover samarbejdes der med mange lokale borgergrupper og interesseorganisioner for sikre et bedre miljø i kommunen og for få miljøarbejdet bredt forankret. Det kan være f.eks. om bekæmpelse af bjørneklo og andre store opgaver. Handlingsplanen er udformet som en række mål, handlinger og succeskriterier. Det er sket for sikre, afdelingerne kan udarbejde en stus medio 2007 for, i hvor høj grad målene er nået. Planen underlægges ikke en egentlig hørings- eller offentlighedsperiode, fordi planperioden er så kort. Omverdenens holdning til kommunens miljøprioritering er i stedet drøftet ved fokusgruppeinterviews med tre grupper: Virksomheder, kommunale institutioner og interesseorganisioner. Nedenfor er listet delresulter af interviewrunden: Opgaven med miljøtilsyn på virksomhederne er under kraftig udvikling i disse år. Udviklingen går i retning af differentieret miljøtilsyn, så de virksomheder, der har mest styr på miljøet, vil få et reduceret miljøtilsyn, mens virksomheder, der har større problemer med overholde reglerne, bliver prioriteret op. De interviewede virksomheder, som alle er blandt de virksomheder, der gennem de seneste år har gjort en stor indss for reducere miljøbelastningen, slog til lyd for en lavere frekvens for tilsyn. Virksomhederne foreslog samtidigt, grundigheden i tilsynene blev opprioriteret. Forvaltningen lægger op til indgå i en tættere dialog og samarbejde med virksomhederne for forbedre miljøforholdene ud over, hvad loven kræver. Virksomheder, interesseorganisioner og kommunale institutioner opfordrer til bevare de grønne kiler og beskytte nuren i disse områder. Meget tyder på, kommunen vil få opgaven med håndhæve Nurbeskyttelseslovens bestemmelser i forbindelse med Strukturreformen. Kommunen vil således få forøgede forpligtelser til sikre nurindholdet. Der var stor ros til indssen imod bjørneklo og Grantoftegårds økologiske drift af arealer i kommunen.

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. oktober 2004, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer Kommunalbestyrelsen mandag den 31. august 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 27. februar 2006, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. september 2006, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

3... Teatergruppen Klima søger om en underskudsgaranti til opførelse af "Elverkongens Krone" 5

3... Teatergruppen Klima søger om en underskudsgaranti til opførelse af Elverkongens Krone 5 Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 9. august 2005, Kl. 08.00 i Udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Fremtidig anvisning af Musikhuset... 3 3... Teergruppen

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

8... Bike City - deltagelse i realiseringen af projektet bestående af en række store cykelsportsevents i hovedstadsregionen. 11

8... Bike City - deltagelse i realiseringen af projektet bestående af en række store cykelsportsevents i hovedstadsregionen. 11 Møde i Økonomiudvalget tirsdag den 23. januar 2007, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser3 2... Udviklingen i likviditeten 2006. 4 3... Udviklingen i den langfristede

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer mandag den 22. juni 2009, kl. 18:00 i s mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Tilstede Ove E.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 30. november 2010, kl. 13:00 i Parkskolen Lokal 227 (U2)

Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 30. november 2010, kl. 13:00 i Parkskolen Lokal 227 (U2) Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 30. november 2010, kl. 13:00 i Parkskolen Lokal 227 (U2) Åbent møde Tilstede Helle Hardø Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Henrik Bolberg (A)

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 1. marts 2011, kl. 13:00 i Parkskolen Lokale 227 (U2)

Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 1. marts 2011, kl. 13:00 i Parkskolen Lokale 227 (U2) Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 1. marts 2011, kl. 13:00 i Parkskolen Lokale 227 (U2) Åbent møde Tilstede Helle Hardø Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Henrik Bolberg (A) Jarne

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 19. marts 2013

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 19. marts 2013 Refer Refer Mødedo: 19. marts 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Ingen Flemming Gjelstrup anmodede om, pkt. 13 blev taget af dagsordenen, da stens vandplaner

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 10. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. april 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

4. Dogme 2000 - fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne

4. Dogme 2000 - fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne Møde i Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 10. maj 2005, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Årsregnskab 2004 * 3. Etablering af Ballerup Bynet - anlægsbevilling

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet.

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet. Refer Byrådet Mødedo 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende Slagelse Rådhus Helle Jacobsen, Jacob Borello Carlsen og Henrik Brodersen Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

5... Nyformulering af børnepolitikken - forslag til bidrag til sammenhængende børnepolitik7

5... Nyformulering af børnepolitikken - forslag til bidrag til sammenhængende børnepolitik7 Møde i Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 5. december 2006, Kl. 13.00 i udv.vær. 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Bygningsvedligeholdelse 2007. 3 3... Disponeringer i udvalgets ramme

Læs mere

Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl. 11.50. Pkt. Tekst Side 23 Orientering 27 24 Likviditet og resultater

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Marina, Grenaa bådklubs mødelokale, Skakkesholm 26, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 29. april 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Jens

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den 29.02.2012, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen

Læs mere