r--=====::i=====:=~~~========~=~

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "r--=====::i=====:=~~~========~=~"

Transkript

1

2 Nogle seværdigheder o Heste Blandt de større pattedyr huser Amager Fælled en hel del ræve, et fåtal rådyr samt i det nordlige hjørne folde med heste. Der har græ set heste på fælleden i hundreder af år. I starten var det militærets, men i dag kommer hestene dels fra en rideskole, en ungdomsinstitution og fra politiets stalde. GKloner Mange dele af Amager Fælled er som andre unge vegetationsområder stærkt præget af såkald te kloner. De opstår, når en plante vok er sig tadig større ved sideskud, og de kan i løbet af nogle år dække adskillige kvadratmeter. Det gælder f.eks. gyldenris, rejnfan og græsset bjerg-rørhvene samt et enkelt sted japansk pileurt, der lokalt kan kvæle alt anden vegetation. Disse har alle oprindeligt været haveplanter i Danmark. ) Strandeng Planten pile-alant lyser i sensommeren op med sine gule kurve mange steder på Amager Fælled. Den hører oprindelig hjemme på de strandenge, der dækkede Kalvebod Strand, På et enkelt område er den gamle trandeng bevaret, og her findes tadig den sjældne skærmplante brændeskærm, om udover på Amager Fælled i Danmark kun finde på Sydamager og Saltholm. o Skove Skovområderne er må, men tætte. Bag HF Bryggen ligger en blandingsskov med ældre træer. I nord ved Ballonparken ligger en askeskov, op tået efter man i 1956 opgaven pistol- og geværskydebane på stedet. ogle asketræer bærer kun hanblomster, andre kun hunblomster mens enkelte især gamle aske har begge. Om efteråret ses dens aflange først grønne dernæst brune frugter, der er bygget til at kunne svæve med vinden. 0Fodbold Langs Lossepladsvej ruller der fodbolde. øst for vejen anlægges i to fodboldfælleder, som alle kan benytte. Vest for anlægges samtidig»hekla Park" for boldklubben Hekla. Hekla har hørt hjemme på Islands Brygge i over 75 år. En nyåbnet ungdomsafdeling er siden 1997 vokset frem til i 2002 at rumme 290 både drenge og som noget nyt og å piger i alderen 5 til 16 år. o Modelfly Der har siden 1964 kunnet flyve modelfly på Amager Fælled. Anlægget består i dag af en rundbane til linestyringsmodeller og et græsareal til flyvn ing med radiostyrede modeller. Tre klubber med i dag ca. 80 medlemmer har gennem årene både tået for en let genkendelig brummen i hverdagen, men også specielt på linestyringsbanen gennemført konkurrencer på højt internationalt niveau. Gæ ter på pladsen kai være opmærksom på startende og landende fly. OHøje I 2001 blev anlæggelsen af tre ovale høje færdig. Den største hæver sig 9 meter over det omgivende terræn. Højene giver et landskabsmæssigt løft til den flade slette. Derudover er højene en miljømæssig gevinst. Gevinsten ligger i, at der især er anvendt ikke-forurenet jord fra byggeriopgravninger på Islands Brygge. Herved er sparet ca liter die elolie til transport af jorden til nærmeste depot. Højene vil med tiden af sig selv blive tilvoksede med græsser og urter. osøer og fisk Søen ved højene blev anlagt i 200l. Bunden er gravet ned til affaldslaget og foret med ler. Dernæst er det omgivne nærareal hævet let, så søen på de vådeste tider af året når en dybde på 2 '/2 meter. Der er endnu ikke nået at komme så meget dyreliv til søen. Derimod er det sydlige regnvandsbassin et yndet fiskevand. Her fanges mest skaller, brasen og aborre, men også skrubber og en sjælden gang flire er kommer på besøg fra havnen. Cl) Bålplads Både bålpladsen og grillen samme sted kan frit benyttes, når bare man selv husker det brandbare. Bålpladsen har dannet ramme for mange sociale arrangementer lige fra koleudflugter og offentlige naturvejlederture til børnefødselsdage og små venrietræf aturvejledernes temaer har spændt fra plantefarvning af uldgarn over stjerneture til fremstilling af vinterens fuglefoder.

3 Cykel- gangsti _ Sti,";.... ' ~I\.,"" ~ Gammel kystlinje o O O (t~ Fakta om Amager Fælled Parkeringsplads Bål- og grill plads Kolonihaver Amager Fælled udgør i dag 223 ha udstedte Fredningsnævnet en fredningsken- Søer samt enge og moser på Amager Fælled er beskyttet af aturbeskyttelsesloven 3 og 16. Skovarealerne har Fredsskovsstatus. delse for byzonearealet (i grove træk arealet nordøst for den gamle kystlinie - se kortet). Umiddelbart inden vedtog Folketinget dog»loven om Ørestad«, hvorfor 0restadsområdet blev udtaget af fredningen. I 1990 blev den sydvestlige del fredet sammen med det syd for liggende Kalvebod Fælled. Arealet, som var landzonedelen, afgrænses i grove træk mod nordøst af den gamle kystlinie (se kortet). Nutidens Ørestad indgik dengang i Amager Fælled. Høje Sjællandsbroen Efter en anke og en behandling i Naturklagenævnet blev byzonedelen af det nuværende Amager Fælled fredet i udgives»arnager Fælled landskabs- og plejeplan «. I perioden efter 1998 er der udført mange nye tiltag på fælleden, herunder skabelse af en ny sø og tre nye høje samt en udbygning af stisystemet indvies et nyt skiltesystem. Kalvebod Fælled Vejlands Alle Njalsgade r--=====::i=====:=~~~========~=~ 200 m Til Universitetet \ Metrostation Islands Brygge Ørestad 7 \

4 Generelle træk på Amager Fælled Insekter og deres planter Amager Fælled er en spændende lokalitet for mange insekter f.eks. et stort antal forskellige sommerfugle. Insekter vil ofte være afhængige af en speciel værtsplante. Dette forhold ses f.eks. mellem græsset tagrør og fritfluen, der lægger æg i toppen af græsset, som så udvikler en»cigargalle«, når larven gnaver i vækstpunktet. Den voksne flue kan flyve ud næste forår. Et andet eksem pel er den grålige natsværmer pileborer, hvis larve kaldes rødorm. Den lever 2-3 år nederst i stammen særligt i pil. En syrlig lugt kan mærkes flere meter fra det angrebne træ, hvor larven efterhånden gnaver labyrinti ke gange. Pile Om foråret byder piletræerne med sine han- og hunrakler -»gæslingeme- - in ekterne velkomne. Amager Fælleds pile ser meget for kellige ud. Ikke alene er der både hantræer og huntræer. Der finde på området over 10 forskellige pilearter og -krydsninger, og som oftest er det bladenes form og behåring, der er forskellige. Frugt Hvis man passer på ikke at beskadige træerne, kan man på Amager Fælled både høste æbler, hyldebær og mirabeller. ogle æbler er selvfølgelig hvinende sure, og med hylden skal man huske, at grønne bær (og blade) er giftige og kan give en slem mavepine. De mange røde og gule mirabeller sidder ofte højt. Ræven spiser dem gerne, og i de 1'/2 måned med nedfald frugter kan man finde masser af mirabelsten i rævelortene. Torn Der er mange torne på Amager Fælled. Tjørnen, findes overalt, og frembyder mange redepladser og mad til småfuglene. I mange af brynene kan man let idde fast i tornene på ro e og brombær, når jagten i efteråret går ind på hyben og bær. Slåens frugter høstes - i stærk konkurrence med fuglene - sent, da bærrene giver den bedste smag på snapsen, når de har fået lidt nattefrost først. Sangere De tætte krat og småskove rummer mange syngende fugle så som nattergal, gærdesanger, munk, gærdesmutte og rødhals. Men i de spredte buske i det ellers åbne land hersker tornsangeren. Hannen bygger et antal redder, hvor hunnen så vælger en at bygge videre på. Selve parringsspillet ser voldomt ud, hvor hannen synes at angribe hunnen. Kommer man ud i det helt åbne slettelandskab, er det lærken og en sjælden gang græshoppesangeren, man kan lytte til. Skader Skaden kaldes af nogen for de værste gloser, mens andre betegner den smukke fugl for»nordens paradisfugl«. Med urette bliver skaden beskyldt for at forårsage en væsentlig nedgang i antallet af småfugle. Sandheden er, at den langt overvejende er vegetar, og ikke udgør en væsentlig forskel med de due- og solsorteæg, det lykkes den at snuppe. Med sin længde på en lille halv meter og sine klare hvide og metal-sorte farver er den en god skraldemand for fælleden. Oprind lig gente Amagersjorde langs ve t- ky ten mod Kalveboderne til græsning af kreaturer fra de lokale gårde. Arealet, der blev kaldt Sundby Overdrev, var å saltpåvirket af tilbagevendende oversvømmelser, at opdyrkning ikke var rentabelt. Se datidens kystlinie på kortet. Behovet for græsning forsvandt endelig i 1920'erne I 1680 om tales for første gang artilleriets skydeplads på Amager og frem til tallet var det her, nye typer våben samt krudt og kugler blev afprøvet, og her, man øvede sig i kanonbrug. Man skød fra Faste Batteri ved nutidens 0alsgade, og efterhånden som man teknisk var i stand til at skyde længere, udvides øvelsesområdet mod syd, til det i 1800-tallet nåede helt til Kongelunden. I årene blev Faste Batteri anlagt, og samtidig med at navnet Eksercerpladsen vandt indpas for den nordlige del af arealet, kom også artilleriets heste til kasernen. Staldene blev benyttet til et stykke op i 1900-tallet. Under 2. verdenskrig benyttede tyske tropper arealet til skydeøvelser, og meget af den ammunition, der siden hen er renset op, stammer fra denne periode. Bebyggel en Ballonparken ved Artillerivej anvendes i dag til civil beboelse og en ballonhangar er nu en indendørs ridehal. Bemandede balloner anvendtes førhen til overvågning af kanonskyderiet. Som det idste benyttede militæret hånd- og geværskydebaner lige øst for Ballonparken frem til 1956 og i 1964 opgav militæret Amager Fælled.

5 Adgangsforhold Mange veje og stier fører til Amager Fælled. Transport Amager Fælled ligger tæt på Metro-nettets stationer Islands Brygge, Universitetet og Sundby. Oplysninger om offentlig bustrafik til parken fås i HUR Kundecenter på tlf Åbningstider Parken er åben hele døgnet. Fra 1956 påbegyndtes en opfyldning af vandområdet imellem Sjællandsbroen og den gamle kyst. Opfyldet var hovedsageligt dagrenovation, men da man i midten af 1960'erne ønskede en hurtigere opfyldning, benyttede en større andel bygningsaffald. I denne periode fandt bl.a. materialer fra udgravning til først den nye Nationalbank og siden hen Hvidovre Hospital vej til Amager Fælled. Lossepladsen blev plomberet i 1972, og der blev anlagt et fåtal grusstier med en smal beplantning af buske og småtræer langs med. De grønne arealer på Amager Fælled har gennem tiderne al tid været anvendt som både udflugtsmål samt som legeområde for ungdom. Da man i 1939 påbegyndte inddæmningen afvestamager oprettedes»sarnejet«, hvor Københavns Kommune kom til at eje 55% og Staten 45% bl.a. af Amager Fælled. I 1964 indskydes det nye lossepladsareal i puljen. Samejets formål var at sikre udviklingsmuligheder i København, og da de resterende arealer efterhånden var bestemt til rekreativ anvendelse, besluttedes det i 1999 at afvikle Samejet og Amager Fælled overgik til Københavns Kommune. Allerede i 1989 vedtog det daværende Hovedstadsråd en regionsplan, hvoraf hoveddelen af Amager Fælled skulle udlægges til parkformål med almene fritidsformål. Amager Fælled fredes i 1990 og 1994 og fik her sin nuværende størrelse. Efter landskabs- og plejeplanen fra 1998 er anlagt en ny sø samt tre høje, og stisystemet er blevet stærkt forbedret indvies et nyt skiltesystem, så publikum lettere kan finde rundt, når naturen og parken skal nydes. Færdsel i parken ~ Hund skal holdes i snor ~ Sejlads på søerne er ikke tilladt. [j] Åben ild er kun tilladt på bål- og gl;llpladsen. ~ Cykling tilladt på stier, men visse stier er bedre egnede end andre (se kortet). Faciliteter Parkens bål- og grillplad kan frit benyttes. Arealer i parken udlånes til arrangementer. Henvendelse om lån skal ske tiivej & Park, tlf ili ~ Københavns Kommune Bygge- ogteknikforvaltningen Vej & Park

Velkommen til Helgenæs

Velkommen til Helgenæs Velkommen til Helgenæs Halvøen Helgenæs ligger lige syd for det store fredede område Mols Bjerge. l det smukke, småbakkede landskab på Helgenæs findes både spændende naturområder og kulturhistoriske minder.

Læs mere

Gentofte Sø og Brobæk Mose

Gentofte Sø og Brobæk Mose Gentofte Sø og Brobæk Mose Af Kirsten Tind I den nordlige del af København kun 8 km fra Rådhuspladsen ligger et lille vådområde af stor botanisk værdi. Man har registreret over 600 arter karplanter, bl.a.

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

På www.dkconline.dk kan man se, hvor tæt fortidsminderne ligger omkring Amstrup.

På www.dkconline.dk kan man se, hvor tæt fortidsminderne ligger omkring Amstrup. Fortidsminder Landsbyen Amstrup har en diskret beliggenhed, godt gemt inde bag bakkedrag. Bondefolket valgte at slå sig ned her for at være mindre udsat for overfald fra søsiden. Men der har også været

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget

Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget Katalog over naturtiltag i marken Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget - udførelse og effekt Udarbejdet af Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet i forbindelse med et samarbejdsprojekt med Cammi Aalund

Læs mere

Naturgrunde. Skærby strand Grundejerforening. Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper

Naturgrunde. Skærby strand Grundejerforening. Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper Naturgrunde Skærby strand Grundejerforening Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper 1 Indhold Hvordan hjælper vi hinanden med at bevare den smukke og mangfoldige natur i vores sommerhusområde?

Læs mere

Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer

Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer Vores nye sko kov Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen og Dansk Skovforening i forbindelse med Skovens Dag 2000. Dette hæfte er udgivet af Skov- og

Læs mere

Arbejdsområder. Pattedyr i skoven. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!

Arbejdsområder. Pattedyr i skoven. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Arbejdsområder Pattedyr i skoven Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Indhold Ræven Indledning... 2 Ræven... 3 Grævlingen... 4 Rævegrav eller grævlingegrav?... 5 Hjortene... 7 Egernet... 12

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger 1 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen Maj 2001 2 VEJLEDNING OM BESKYTTEDE STEN- OG JORDDIGER Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø-

Læs mere

Ud med børnene. - 24 naturbørnehaver fortæller. Læs om:

Ud med børnene. - 24 naturbørnehaver fortæller. Læs om: Ud med børnene - 24 naturbørnehaver fortæller Læs om: Drømmefangeren fra Ærøskøbing, Haletudsesøen fra Læsø, græsdukkerne fra Frederikshavn, urtesaltet fra Outrup, dyresporene fra Haderslev, sommerlegene

Læs mere

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet Peter Jepsen Det er også min natur Tema om biodiversitet Det er også min natur Tema om biodiversitet Elevbog 2008, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Forfatter: Peter Jepsen Redaktør: Annegrete

Læs mere

Naturen i Nationalpark Thy

Naturen i Nationalpark Thy Naturen i Nationalpark Thy Indhold Side Et stykke danmarkshistorie bliver til 1 BFN s forventninger til Nationalpark Thy 2 Nationalparker i Danmark - etablering af den første 5 Landskab og landskabstyper

Læs mere

A. Bøg springer ud. 88

A. Bøg springer ud. 88 A. Bøg springer ud. 88 B. Bøg springer ud. Knopskællene falder af, mens bladene folder sig ud. 7.Træer og buske Træer er de største levende væsener på Jorden. Deres ældste dele findes i veddet. Hvert år

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG Godt begyndt Et tilbageblik OVER ørestads UDVIKLING INDHOLD 4 6 26 2 1989-2012 ØRESTAD OVER TID s. 4 Vendepunkt for københavn s. 6 behov for en ny bydel s. 8 Helhedsplanen s. 14 infrastrukturen s. 20 byens

Læs mere

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder et LIFE-Nature projekt Lægmandsrapport Tekst Jesper Stenild Redaktion Jesper Stenild, Annita Svendsen og Søren Kjær Fotos Naturstyrelsen, Jydsk Luftfoto,

Læs mere

20 SJÆLDNE DYR OG PLANTER I VEJEN KOMMUNE

20 SJÆLDNE DYR OG PLANTER I VEJEN KOMMUNE 20 SJÆLDNE DYR OG PLANTER I VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejen.dk Telefon: 7996 5000 Udgivet med støtte fra 20 SJÆLDNE DYR OG PLANTER I VEJEN KOMMUNE

Læs mere

Gør legepladsen grønnere

Gør legepladsen grønnere Gør legepladsen grønnere for små midler Vi vil gerne gøre legepladsen grønnere, uden at skulle give en bondegård for det. Denne frustration har vi tit mødt i daginstitutioner og boligområder. Mange ønsker

Læs mere

Plads til Naturen Strategi for biologisk mangfoldighed i København

Plads til Naturen Strategi for biologisk mangfoldighed i København Plads til Naturen Strategi for biologisk mangfoldighed i København Udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Forsidefoto: Colourbox.com Foto: Ulla Rose Andersen og Jan Fischer Rasmussen,

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Naturcenter Fosdalen Hvad sker der i december www.naturcenterfosdalen.dk

Naturcenter Fosdalen Hvad sker der i december www.naturcenterfosdalen.dk Hvad sker der i december? Materiale fra www.naturcenterfosdalen.dk December betyder den tiende. Decem betyder ti på latin. Den var den tiende måned efter den gamle romerske kalender, der startede i marts.

Læs mere

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

Information om golfbaner

Information om golfbaner Information om golfbaner Begrebsforklaring: En golfklub råder typisk over en 18-hullers bane, en seks- eller ni hullers par 3- bane, en putting green, en indspilsgreen og en driving range. Somme tider

Læs mere

UTTERSLEV MOSE - FØR OG NU

UTTERSLEV MOSE - FØR OG NU UTTERSLEV MOSE - FØR OG NU Af Henning Jensen Denne artikel om Utterslev Mose er sammenfattet fra et stort antal tidsskrifter, bøger, rapporter m.v., oplysninger fra mange personer, og personlige observationer

Læs mere

Find vej ud i naturen året rundt. Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter

Find vej ud i naturen året rundt. Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter Find vej ud i naturen året rundt Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter 2 Indhold Find vej ud i naturen året rundt 3 Mere natur i de små børns hverdag 4 God praksis i naturen 6 Januar-februar

Læs mere

Kødkvæg som naturplejere

Kødkvæg som naturplejere Kødkvæg som naturplejere - En manual omkring afgræsning af naturarealer med kødkvæg Blandt andet indeholdende oplysninger om: - Eksempler fra projektets praktiske del - Beskrivelse af naturpleje - Forslag

Læs mere

Fasanen. Elevhæfte Undervisningsmateriale til Folkeskolens 3.-6. klasse

Fasanen. Elevhæfte Undervisningsmateriale til Folkeskolens 3.-6. klasse Fasanen Elevhæfte Undervisningsmateriale til Folkeskolens 3.-6. klasse Dette hæfte indeholder såvel en tekst som nogle opgaver til undervisning i fasanens biologi og levevilkår i Danmark. Teksten fortæller

Læs mere