Møde: 4. Bestyrelsesmøde Dato: Sted: KEA, Frederikkevej 8 10, Hellerup. Tilstede fra bestyrelsen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde: 4. Bestyrelsesmøde Dato: 2.12.2009 Sted: KEA, Frederikkevej 8 10, Hellerup. Tilstede fra bestyrelsen:"

Transkript

1 Tilstede fra bestyrelsen: Henrik Salée, Per H. Madsen, Leif Bille, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Søren Slotsaa, Bo Møller Sørensen, Karsten Skyum Pedersen, Mogens Nielsen, Flemming Krogh, Alexander Keogh Rasmussen, Sia Møller, Laust Joen Jakobsen, Anette Havkær, Claus Spiegelhauer, Allan Holst, Thomas Blom Hansen, Elsebeth Melgaard, Kurt Pedersen, Abbas Razvi Tilforordnede: Ingo Østerskov, Jesper Rasmussen, Bente Øhrstrøm, Louise Larsen og Barbara Thomsen. Referenter: Barbara Thomsen/Jesper Rasmussen 0. Præsentation af enheden Byggeri/produktion ved Bente Øhrstrøm Studierektor Bente Øhrstrøm præsenterede enhedens uddannelser, der udbydes på Prinsesse Charlottes Gade, Lersø Parkallé og Stæhr Johansens Vej: Bygningskonstruktør Byggetekniker Kort og landmålingstekniker Architectural Technologist Produktionsteknolog Installatør (el og VVS) Hertil kommer følgende nye uddannelser, hvoraf de to første er akkrediterede positivt, mens den sidste er i proces: Energiteknolog Automationsteknolog Teknisk integrator og produktudvikling Bente Øhrstrøm redegjorde for uddannelsernes karakteristika, aktivitet, udviklingsmål og organisation samt for enhedens udfordringer i den kommende tid, herunder iværksættelse af de nye uddannelser, udvikling af konstruktøruddannelsen, bl.a. set i lyset af klima og miljømæssige krav i byggeriet, internationalisering, praktik og samarbejde med erhvervslivet. Bente Øhrstrøms plancher vedlægges referatet som bilag. 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 23. september Mogens Nielsen stillede spørgsmålstegn ved de arealoplysninger, der fremgår af en det notat om bygningsforholdene, der blev behandlet på sidste møde. Jesper Rasmussen oplyste, 1

2 at de angivne arealer ( ejendomsareal ) bygger på de BBRoplysninger, der findes på internettet. Leif Billes skriftlige kommentarer til referatet blev taget til følge og referatet herefter godkendt. Kommentarerne og en udskrift af BBRskemaerne vedlægges sammen med korrespondance mellem Ingo Østerskov og Lars Peter Laursen, tillidsrepræsentant for Uddannelsesforbundet, jf. punkt 10, som bilag til referatet. 2. Godkendelse af forretningsorden I allonge til forretningsordenen, der blev behandlet på sidste møde, var der efter ønske fra formanden tilføjet en dispositionsmatrix i det udsendte materiale. Matricen fastsætter beløbsgrænser for rektors, økonomi og ressourcechefens, studierektorers og uddannelseslederes dispositioner indenfor hhv. udenfor det godkendte budget. Der blev givet udtryk for, at dispositionsmatricen forekommer vanskelig at forstå, og det drøftedes, om matricen i det hele taget er påkrævet for at sikre, at der ikke træffes dispositioner, der ligger udenfor rammerne af det godkendte budget. Det besluttedes, at godkende forretningsordenen (med et par sproglige rettelser og præciseringer), idet formandskabet drøfter behovet for yderligere dispositionsbegrænsende præciseringer i forretningsordenen. Forretningsordenen er tilrettet på bestyrelsessitet i forbindelse med udsendelsen af referatet. 3. Partnerskaber Ingo Østerskov orienterede om partnerskabsaftalerne med professionshøjskolerne University College Capitol (UCC) og Metropol (UCM) samt med Ingeniørhøjskolen i København. Formålet med aftalerne er at skabe grundlag for udbudsgodkendelse af de uddannelser, der er omfattet af aftalerne, udvikle nye tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser med tilhørende efterog videreuddannelser sikre en hensigtsmæssig organisering af videncenterfunktioner i tilknytning til uddannelsesaktiviteterne Bestyrelsen anmodede om at se de originale aftaler. Ingo 2

3 Østerskov oplyste hertil, at de originale aftaler vil blive lagt på bestyrelsessitet, og at KEA fremover vil udarbejde en standard for disse aftaler, så de bliver lettere sammenligne og vurdere. Der vil blive udarbejdet en projektplan, der nærmere beskriver projekternes indhold, formål og forventede effekter. 4. Økonomi Revisionsprotokollat KEA s revisor, Søren Jensen, Deloitte, gennemgik det udsendte revisionsprotokollat, der indeholdt en lang række kritiske bemærkninger til den vanskelige proces, det har været at samle KEA s bogføring, der har været ført i tre forskellige systemer, i én regnskabskreds. Dette har først været muligt medio november. Revisor bemærkede, at KEA s likviditet i hele perioden har været god, og at der har været arbejdet hårdt og engageret med de mange opgaver, men at der endnu resterer en række kritiske opgaver, herunder udarbejdelse af en regnskabsinstruks, der fastlægger sikre forretningsgange, færdiggørelse af refusionsopgørelsen i forbindelse med udspaltningen af BEC, færdiggørelse af andre mellemregninger og en række oprydningsopgaver. Dette er nødvendigt for at kunne aflægge et retvisende regnskab og for at skabe grundlag for en sikker økonomistyring. Mogens Nielsen spurgte til den plan for udarbejdelse af en regnskabsinstruks, der omtales i protokollatet. Jesper Rasmussen oplyste, at det er forventningen, at regnskabsinstruksen kan færdiggøres inden jul, og at de øvrige styringsredskaber vil være på plads inden for det næste halve år. På opfordring fra Karsten Skyum Pedersen om at sikre tilførsel af de ressourcer, der er nødvendige for at løse opgaven, svarede Jesper Rasmussen, at det er planen at udvide økonomifunktionen med yderligere en controller og måske en medarbejder mere, men at tilførsel af yderligere ressourcer på et tidligere tidspunkt næppe ville have hjulpet meget. Opgaven har været langt mere omfattende og kompleks end ventet, men de tilbageværende problemer ville kunne løses med den nævnte udvidelse af bemandingen og med støtte fra det administrative servicecenter. Eva Hofman Bang bekræftede, at opgaven har været ekstremt belastende for servicecenteret, 3

4 men at man er fortrøstningsfulde og vil gøre alt, hvad der er muligt, for at gøre opgaven færdig. Leif Bille kvitterede for et udmærket og informativt protokollat og bemærkede, at KEA er stærk på den kreative side, og at der med tiden vil komme god styr på økonomien, men at det måske kunne være en idé at styrke direktionen, så den følger de store erhvervsskolers model, hvor der er en direktion på tre medlemmer. Leif Bille foreslog, at spørgsmålet tages op på den kommende bestyrelseskonference. Ingo Østerskov bemærkede, at KEA har oplevet at få godkendt mange nye uddannelser samtidig med, at der har været stor tilgang af studerende. Denne vækstsituation har været en stor udfordring, men med tilførsel af de nødvendige ressourcer vil det være muligt at håndtere situationen og opnå en kontrolleret vækst. Henrik Salée understregede, at direktionen må fremskaffe de ressourcer, situationen kræver, og at processen med at skabe grundlaget for en sikker økonomistyring fremskyndes, idet direktionen har bestyrelsens støtte til at foretage de nødvendige dispositioner. Regnskab pr Budget 2010 Jesper Rasmussen redegjorde først for den usædvanlige bogføringsmæssige situation i 2009 og uddybede derefter det udsendte materiale: Estimeret resultat for perioden , budget 2010 og likviditetsudviklingen. For perioden forventes et resultat på godt 8 mio. kr. Der er endnu en række udeståender og usikre poster, men det vurderes ikke at ændre ved det overordnede billede. For hele året 2009 kan der således forventes et resultat på omkring 10 mio. kr. For 2010 kan der ud fra de angivne forudsætninger forventes et resultat på omkring 6 mio. kr., når der afsættes en reserve på 5 mio. kr. Likviditeten har i hele perioden været god. Der foreligger ikke et grundlag for et egentligt likviditetsbudget, men ud fra udviklingen i anden halvdel af 2009 kan det konstateres, at likviditeten har et bundniveau på mio. kr. Den 4

5 kommende tids mellemregninger og refusionsopgørelse forventes at trække på likviditeten, således at bundniveauet herefter vil være godt 20 mio. kr., hvilket må vurderes som tilfredsstillende set i forhold til en forventet årlig omsætning på 280 mio. kr. Jesper Rasmussen oplyste, at ministeriet efter fornyet forelæggelse af ansøgning om fusionstilskud har bevilget i alt 5,7 mio. kr. Beløbet forudsættes anvendt til indfrielse af leasingforpligtelser (2,5 mio. kr.) og istandsættelsesarbejder på Design/business (3,2 mio. kr.). Bestyrelsen tog materialet til efterretning og tiltrådte det fremlagte budget. Jesper Rasmussens plancher vedlægges som bilag til referatet. 5. Fremdrift Status for udspaltning Status samt strategi for lokalesituationen Ingo Østerskov orienterede om udspaltningen. I forhold til KTS pågår der forhandlinger, der forventes afsluttet hurtigt. TEC har fremsat tilbud om indgåelse af lejekontrakt for de arealer, KEA disponerer over. Lejen vil være kr. pr. m 2 inkl. bygningsdrift, hvilket vurderes som en meget rimelig leje. Ingo Østerskov oplyste, at KEA har indgået to nye lejemål på henholdsvis Bispevej 5 og Ryesgade 3. Bispevej skal huse den nye professionsbachelor i Web udvikling, der hører under medie/it, og forventes at have mellem 100 og 120 studerende. Lejemålet er på 645 m 2. Lejemålet i Ryesgade skal huse dels koncernen, dels aktiviteter for ledelse/efteruddannelse. Lejemålet er på 682 m Aktuel oversigt over akkrediteringer/genakkrediteringer Ingo Østerskov redegjorde for status m.h.t. akkrediteringer og genakkrediteringer. Det er især inden for deltidsuddannelserne, der satses på akkrediteringer. 7. Strategi Status for strategiarbejde Bestyrelsens strategiseminar Henrik Salée gjorde opmærksom på avisen KEA Business News, der var udsendt som bilag til mødet. Det er tanken, at avisen skal anvendes som oplæg til strategiseminaret i januar. Program for strategiseminaret og oplysninger om tid og sted vil blive udsendt inden jul. 5

6 8. Medlemskab af Danske Erhvervsskoler Bestyrelserne Henrik Salée fandt, at medlemskab af bestyrelsesforeningen var af begrænset værdi for KEA, men at man på den anden side ikke kunne forsvare at undlade at melde sig ind. Senere kan man genoverveje medlemskab. Bestyrelsen tiltrådte formandens indstilling. 9. Honorering af bestyrelsesarbejde. Henrik Salée oplyste, at bestyrelsesmedlemmernes honorar vil blive udbetalt i år. For medarbejderrepræsentanterne kan der udbetales et funktionstillæg. De studerende kan i henhold til ministeriets regler ikke modtage honorar fra KEA, men vil modtage kørselsgodtgørelse m.v. 10. Bestyrelsens sammensætning i fremtiden Henrik Salée redegjorde for, at alle bestyrelsesmedlemmer er på valg og anbefalede, at der arbejdes for at reducere bestyrelsens størrelse. Han henstillede til skolerne, at man forsøger at tilgodese dette hensyn. Ingo Østerskov orienterede bestyrelsen om Anette Havkærs status som bestyrelsesmedlem efter hendes overgang fra en stilling som underviser til leder. Der er forespurgt herom i ministeriet, og man har oplyst, at Anette Havkær stadig anses som medarbejderrepræsentant og derfor kan beholde sin plads i bestyrelsen. Thomas Blom Hansen argumenterede for, at man fremover vælger medarbejdere, der repræsenterer det pædagogiske personale. Henrik Salée svarede hertil, at dette ikke er et anliggende for bestyrelsen. 11. Mødeplan for 2010 Det planlagte møde i marts blev fremrykket en uge af hensyn til færdiggørelsen af årsrapporten. Mødeplanen for 2010 er herefter: Strategiseminar januar 1. møde 30. marts 2. møde 15. juni 3. møde 22. september 4. møde 9. december 6

Ingen bemærkninger til punktet.

Ingen bemærkninger til punktet. Tilstede fra bestyrelsen: Henrik Salée, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Bo Møller Sørensen, Karsten Skyum Pedersen, Mogens Nielsen, Flemming Krogh, Alexander Keogh Rasmussen, Sia Møller, Anette Havkær,

Læs mere

Referatet blev godkendt.

Referatet blev godkendt. Fremmødte: Henrik Salée, Ingo Østerskov, Leif Bille, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Søren Slotsaa, Karsten Skyum Pedersen, Claus Spiegelhauer, Mogens Nielsen, Kurt Pedersen, Flemming Krogh, Abbas Razvi,

Læs mere

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée, Per H. Madsen, Anja Trier Wang, Simon Tøgern, Lena Haraldsson, Henrik Fugmann, Ole Bundgaard, Claus Hensing, Søren Slotsaa,

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Pkt. Dagsorden Bestyrelsesmøde - referat 21. marts 2013 kl. 16.00 Ryesgade 3F, 4. sal 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. december 2012 Tilstede fra Bestyrelsen:

Læs mere

KEAÅRSRAPPORT2010 1 ÅRSRAPPORT2010 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

KEAÅRSRAPPORT2010 1 ÅRSRAPPORT2010 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI KEAÅRSRAPPORT21 1 ÅRSRAPPORT21 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI 2 KEAÅRSRAPPORT21 Ryesgade 3F, 4 22 København N 46 46 CVR-nr: 3165626 Institutionskode: 1164 kea@kea.dk www.kea.dk REKTOR Ingo Østerskov REVISOR

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2013 kl. 16.00 Guldbergsgade 29N 2200 København N

Bestyrelsesmøde 18. september 2013 kl. 16.00 Guldbergsgade 29N 2200 København N Bestyrelsesmøde 18. september 2013 kl. 16.00 Guldbergsgade 29N 2200 København N Pkt. Dagsorden Bilag Mødet blev indledt med en rundvisning i KEAs nye bygninger i Guldbergsgade. 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. december 2013 kl. 17.00-19.00 Guldbergsgade 29N KEA Forskning & Innovation 2200 København N. Tilstede fra Bestyrelsen:

Bestyrelsesmøde 10. december 2013 kl. 17.00-19.00 Guldbergsgade 29N KEA Forskning & Innovation 2200 København N. Tilstede fra Bestyrelsen: Pkt. Dagsorden Bilag Bestyrelsesmøde 10. december 2013 kl. 17.00-19.00 Guldbergsgade 29N KEA Forskning & Innovation 2200 København N 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik

Læs mere

årsrapport københavns erhvervsakademi

årsrapport københavns erhvervsakademi årsrapport 212 københavns erhvervsakademi www.kea.dk Årsrapport 212 Institutionsoplysninger Institution Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Referat Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted: Mødeleder:

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen.

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen. 25.03.2010 JMP/ask Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2010 på Kold college Deltagere Torben Mølgaard Andersen Lone Engberg Thomsen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Zinck Thomas Johansen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 12. juni 2012 kl. 16.00-18.00 Bispevej 5, mødelokale London på 2. sal, 2400 København NV Pkt. Dagsorden Referat

Bestyrelsesmøde 12. juni 2012 kl. 16.00-18.00 Bispevej 5, mødelokale London på 2. sal, 2400 København NV Pkt. Dagsorden Referat Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée Jørgen Juul Rasmussen Simon Tøgern Anja Trier Wang Lena Haraldsson Allan Holst Claus Hensing Laust Joen Jakobsen Hans Schjær-Jakobsen

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød REFERAT Bestyrelsesmøde Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

VIA University College Harald Mikkelsen M

VIA University College Harald Mikkelsen M Mødereferat 9.4.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse M = stemmeberettigede medlemmer Dato: 1.4.2014 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63 Deltagere: Bygholm Landbrugsskole/Learnmark

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013 Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted:

Læs mere

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI ÅRSRAPPORT2011 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI ÅRSRAPPORT2011 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI ÅRSRAPPORT211 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTION Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk CVR-NR: 31 65 62 6 HJEMSTEDSKOMMUNE:

Læs mere

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Referat fra Politihistorisk Selskabs ordinære generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 16.00 i Rigspolitiets kantine, Polititorvet 14, 5., 1780

Læs mere