Brunskær Vandværk A.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brunskær Vandværk A.m.b.a. www.brunsvand.dk best@brunsvand.dk"

Transkript

1 Brunskær Vandværk A.m.b.a. Dagsorden: 1. Valg af dirigent I henhold til vedtægternes 8 indkaldes herved til: Ordinær generalforsamling Søndag den 22. juni 2014 kl. 10:30 i Østergård forsamlingshus, Karlebyvej 58, Lille Karleby, 4070 Kirke Hyllinge 2. Bestyrelsens beretning 2013/ Regnskab for Revideret budget for 2014 samt budget og takstblad for Behandling af indkomne forslag a) Selvaflæsning af vandmålere b) Øvrige 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen På valg til bestyrelsen for en 2-årig periode er: Lars Henningsen, bestyrelsesmedlem Gert Sager, bestyrelsesmedlem Jan Jensen, bestyrelsesmedlem På valg til suppleant for en 1-årig periode er: Kurt Ovesen, 1. suppleant Holger Andersen, 2. suppleant 7. Valg af revision På valg som revisorsuppleant for en 1-årig periode er: Bente Hüttel 8. Eventuelt Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Vandværket vil under generalforsamlingen være vært ved kaffe og brød. Vel mødt og med venlig hilsen Brunskær Vandværk Bestyrelsen

2 Bestyrelsens årsberetning for 2013/14 Bestyrelsen Der har i perioden fra sidste generalforsamling været afholdt 7 bestyrelsesmøder samt en del projektmøder angående renoveringen af vandværket. Endvidere har formanden og kasseren deltaget på FVD s generalforsamling og tilsynsbesøg af kommunen. Bestyrelsen har været konstitueret som følger: Formand / sekretær Maj Solberg Kasserer Mogens Gjøe Teknisk Koordinator Lars Henningsen Bestyrelsesmedlem Hans Gert sager Bestyrelsesmedlem Jan Jensen 1. suppleant Kurt Ovesen 2. suppleant Holger Andersen Vandværkets drift Vandværket har i 2013 udpumpet m 3 vand til 254 husstande, mod m3 i Den milde vinter har forskånet os for store frostskader. I april 2014 blev der konstateret et mindre brud på en ledning i vejen på Bakkesvinget. Dette betød, at der på Bakkesvinget måtte lukkes for vandet 4 timer 2 dage i træk. Det var muligt at give de beboere på Bakkesvinget, som har tilmeldt deres adresse, øjeblikkelig besked om lukningen for vandtilførslen. Der er i det forgange år foretaget vandanalyse af vandet, som udpumpes fra vandværket den 28/ af drikkevandet og den 17/ af boringen på vandværksgrunden (som er den eneste i brug p.t. pga. renoveringsarbejdet). Begge prøver er til ug, og rapporterne ligger på vandværkets hjemmeside. Bestyrelsen foretog i 2013 selv aflæsningen af vand, idet vi samtidig kunne kontrollere, hvilke stopventiler, der er udskiftet. Dette var nødvendigt, idet en stikprøvekontrol viste, at en del af de stopventiler, som vandværket har betalt for at få udskiftet, slet ikke var udskiftet. Dette blev efterfølgende påtalt overfor vandværkets VVS firma, og de manglende stopventiler er nu udskiftet. Der resterer dog stadig et mindre antal at blive udskiftet, som vi ikke har forudbetalt for. Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet på en model for fremtidig selvaflæsning, som vil blive præsenteret på generalforsamlingen. Der er kommet styr på Plan BV2013 (renovering af vandværket), så der nu arbejdes ud fra følgende 4 kriterier: Vandkvalitet Lovlighed Levetid Driftsomkostninger uden at gældsætte vandværket. Vi har fået fotograferet og vurderet både tanken under vandværket og udendørstanken. Tanken under vandværket har vist sig uegnet og uhensigtsmæssig at tage i brug, og udendørstanken er i så ringe stand, at vi bliver nødt til at prioritere etablering af en ny tank. I skrivende stund færdiggøres det sidste på vandværket, således at der kun mangler den elektroniske fjernstyring, og etableringen af denne må nu udsættes til fordel for en ny tank. Vi har indgivet ansøgning om fornyelse af indvindingstilladelse, og kommunen har i den forbindelse været på tilsynsbesøg. Kommunen havde kun nogle bagatel bemærkninger om et løst afløbsdæksel og lidt fugt i boringen på vandværksgrunden, som nu bliver ordnet. Vi er blevet enige med kommunen om en indvindingstilladelse på m3 årligt. Vi har indgået aftale med Møllehøjens Vandværk om gensidig beredskabsplan. Der vil blive etableret en taphane med måler på hos begge vandværker, som vil blive åbnet, hvis et af vandværkerne har et længere stop i vandforsyningen. Det vil således være muligt at hente vand hos hinanden til nødforbrug. Der bliver om kort tid opsat en postkasse ved vandværket, som vil blive tømt hver mandag.

3 Økonomi/jura Foreningens kassebeholdning er i skrivende stund på ca. kr Der er udarbejdet nyt regnskab for Regnskabet er revideret og underskrevet af registreret revisor Karsten Christensen og blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling den 26/ Regnskabet ligger på vandværkets hjemmeside. Ved faktureringen af årsopgørelsen for 2013 besluttede bestyrelsen - for at spare omkostningerne til papir, toner, porto og upload til PBS - at gå tilbage til den faktureringsproces, som vandværket har brugt de sidste mange år, kun at fakturere én gang årligt. Årsopgørelsen for 2013 indeholdt korrektion af fejl i de sidste 4 faktureringer, og som det fremgik af det nye regnskab for 2012, måtte vandværket tilbagebetale ca. kr til medlemmerne på årsopgørelsen for Der er aftalt afdragsordning med et enkelt medlem, ellers har alle betalt, og der er p.t. ingen medlemmer, der har lukket for vandforsyningen. I forbindelse med udarbejdelsen af det nye regnskab for 2012, viste det sig, at punktafgifter og moms har været forkert indberettet i 2011 og 2012, og vi har i det forgangne år ved efterangivelse fået ca. kr tilbage fra Skat. Den i årsberetningen for 2012 nævnte fogedsag er tilbagekaldt. Tvisten drejede sig om et beløb på ca. kr. 800, hvilket slet ikke stod i forhold til de udgifter, som sagen har kostet vi har måttet betale en regning på kr til advokat. Medlemmet har betalt det udestående beløb, og vandværket har betalt medlemmet den skyldige kørselsgodtgørelse. Sagen er således afsluttet. Da vandværkets selskabsform for nogle år siden blev ændret fra I/S til A.m.b.a., skulle skødet på vandværksgrunden have været overdraget og tinglyst til det nye A.m.b.a. inden, I/S blev lukket. Dette blev ikke gjort, og det er nu en noget vanskeligere proces, men vi forventer, at det er på plads inden årets udgang. Et nyt regulativ er sendt til kommunen for godkendelse. Et regulativ kan anses som en form for "leveringsbetingelser", da det regulerer både vandværkets ansvar og pligter, samt hvordan ansvaret er fordelt mellem forbruger og vandværk. Regulativet anviser også, hvordan vandværket skal opkræve takster i forhold til levering af vand og tilslutningsafgifter. Regulativet har ikke noget med vedtægterne at gøre, men udspringer af vandforsyningslovens 55. Når regulativet er godkendt af kommunen, vil det blive lagt på hjemmesiden. Hjemmeside Da vandværkets hjemmeside blev lukket efter sidste generalforsamling, har det været nødvendigt at lave en ny. Dette har bestyrelsen gjort uden omkostninger, og den nye hjemmeside er nu sikret som vandværkets ejendom. På er det muligt at hente referater fra generalforsamlinger, regnskaber, budgetter, takstblade, vandanalyser samt andre nyttige oplysninger omkring vandværket. Det er også muligt at tilmelde fremtidige regninger til PBS og at registrere adresse til fremtidig modtagelse af post, regninger og information om vandforsyningen fra vandværket. Bestyrelsen opfordrer alle, der endnu ikke har gjort det, at tilmelde til PBS og tilmelde adresse, da det sparer både omkostninger for vandværket og arbejde for bestyrelsen. Ved tilmelding af vil der tilgå øjeblikkelig besked ved stop i vandtilførslen. Alle medlemmer ønskes en god sommer! Med venlig hilsen Bestyrelsen for Brunskær Vandværk

4 Godkendt Udkast Godkendt Godkendt Udkast Udkast Regnskab Regnskab Budget Budget Rev.Budget Budget Indtægter: Faste afgifter Vandforbrug m Refusion Lejre Kommune Lukke/åbningsgebyr VVS lukning/åbning Afgifter retur fra Skat Driftsomkostninger: Rep. og vedligeholdelse forbrugere Rep. og vedligeholdelse vandværk Måleraflæsning Vandafledning Lejre Forsyning Vandanalyse Vandindvindingsgebyr El Refunderet energiafgift Vedligehold grønne områder Administrationsomkostninger: Kontorartikler/tryksager IT-udgifter Nets opkrævningsgebyrer Porto Revisorhonorar Advokathonorar Forsikringer Kontingenter Web-hotel og domænenavne Diverse Personaleomkostninger: Administrationsgodtgørelse Kursus Kørselsgodtgørelse Møder Gaver og blomster Generalforsamling Øvrige kapacitetsomkostninger Tab på debitorer, konstateret DRIFTSRESULTAT Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger RESULTAT LIKVIDITET 31/ Årsregnskab for 2013 er udarbejdet og revideret af reg. revisor Lone Nordskov, Nordskov Revision, Skibby. Udkast til det fulde årsregnskab for 2013 med noter underskrevet af revisor ligger på hjemmesiden. Generalforsamlingsvalgt revisor Anny Andersen har konstateret, at bankbeholdning pr. 31/ og samtlige bilag er tilstede.

5 Takstblad Gældende for perioden 1. januar december 2015 Dette taksblad erstatter alle tidligere udsendte takstblade Tilslutningsbidrag ekskl. moms inkl. moms Sommerhus , ,00 Enfamiliehus , ,00 Vandafgift ekskl. moms inkl. moms Fast årligt bidrag 760,00 950,00 Vandforbrug pr. m3 10,00 12,50 Grøn afgift til staten pr. m3 6,53 8,16 Jf. SKATS takster 2/ Der betales efter målt forbrug. A conto forbrug opkræves forud i december. Fast afgift opkræves forud i december. Årsafregning i december. Gebyrer ekskl. moms inkl. moms Lukke/genåbningsgebyr 950, ,50 VVS lukning/genåbning i brønd 400,00 500,00 VVS lukning/genåbning uden for skel timeforbrug timeforbrug Rykkere og lukkevarsel 100,00 uden moms Kopi af opkrævninger 100,00 125,00 Faktura specifikation sendt med post 50,00 uden moms Diverse ekskl. moms inkl. moms Frostsprængte/ødelagte vandmålere 1.900, ,00 Udskiftning af vandmåler/verificering under 4% fejl 1.900, ,00 Ødelagte dæksler 600,00 750,00

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Information til vandværkets forbrugere

Information til vandværkets forbrugere Hold øje med din måler også den trådløse måler Selv om vandværket selv aflæser målerne, så er ansvaret for vandforbruget stadig medlemmets. Det er derfor stadig en god idé regelmæssigt at aflæse sin måler

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a.

Tisvilde Vandværk A.m.b.a. Tisvilde Vandværk A.m.b.a. ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Idrætshuset Tisvilde Bygade 35, 3220 Tisvildeleje Lørdag den 13. juni 2015 kl. 10.00 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012.

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Der var 30 fremmødte heraf 22 stemmeberettigede. Den udsendte dagsorden blev fulgt. Punkt 1. Valg af dirigent. Kurt Christiansen

Læs mere

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Hjertestarter På forårets generalforsamling blev der fra medlemmerne forespurgt om en hjertestarter. Vi måtte fra bestyrelsen melde pas, men til alt held var

Læs mere

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden Granly Vandværk a.m.b.a. Mødereferat fra ordinær generalforsamling Dato/tid: 15. april 2013 kl. 18.00 Sted: Vejgaardhallen, Aalborg Deltagere: Palle Frank (PF) John Olesen (JO) Thomas Puggaard (TP) Niels

Læs mere

Generalforsamlingen år 2014

Generalforsamlingen år 2014 Generalforsamlingen år 2014 Regnskabsåret 2013 Blokhus Vandværk A.m.b.a. www.blokhusvand.dk Side 1 Blokhus Vandværk A.m.b.a. indbyder hermed til ordinær generalforsamling på Restaurant Nordstjernen i Blokhus,

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Generalforsamling den 8. august 2012 kl. 19.00.på Norsminde Gl. Kro. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab.

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Præsentation af bestyrelsen. Bestyrelsen består af: John Lindgreen formand Nicolai Carneiro sekretær Jørgen Døssing bestyrelsesmedlem

Læs mere

Agtrup Sdr. Bjert Vandværk

Agtrup Sdr. Bjert Vandværk Andelsselskabet Agtrup Sdr. Bjert Vandværk Generalforsamling Tirsdag den 20. april 2010, kl. 19.30 Sdr. Bjert Kro Dagsorden: 1: Valg af dirigent. 2: Beretning for det forløbne regnskabsår - 2009. 3: Fremlæggelse

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Martofte Vandværk Martofte den 5. april, 2013 v. Jørgen Braad Jørgensen, Søvej 17, 5390 Martofte Tlf: 2652 7112, email: joergenbraad@gmail.dk Vandværkets hjemmeside: www. MartofteVand.dk Indkaldelse til

Læs mere

Klarup Vandværk a.m.b.a.

Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup Vandværk a.m.b.a. Referat af generalforsamling på Klarup Kro Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19:30 1. Valg af dirigent a. Per Vagn Nielsen blev valgt b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015

Referat fra generalforsamling 2015 Referat fra generalforsamling 2015 Afholdt tirsdag d.17. februar 2015 kl. 19.00 i Næshallen s Cafeteria, Kelstrup Bygade 45. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Det reviderede

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere