Vejledning om dataindberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om dataindberetning"

Transkript

1 Gammel Mønt København K Telefon Fax Vejledning om dataindberetning 1 Baggrund I henhold til 4 i Bekendtgørelse om trafikselskabers indberetning af data til Trafikstyrelsens landsdækkende database om offentlig servicetrafik, skal indberetning af nøgletal ske elektronisk i overensstemmelse med de retningslinjer, der fremgår af den her foreliggende Vejledning om dataindberetning. Vejledningen indeholder retningslinjer for hvordan, hvornår og hvilke nøgletal, der indberettes til Trafikstyrelsen. Vejledningen kan rekvireres elektronisk fra Trafikstyrelsens hjemmeside. 2 Indberetning 2.1 Nøgletalskategorier Nøgletallene, der skal indberettes, er inddelt i nøgletalskategorier efter type og indberetningstidspunkt. Nøgletalskategorierne omfatter: Offentlig buskørsel ekskl. individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede (regnskab og budget) Entreprenørforhold for offentlig buskørsel ekskl. individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede (budget) Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede (regnskab og budget) Privatbanetrafik (regnskab og budget) Forventede udbud 2.2 Indberetningsskemaer Hvert trafikselskab skal indberette nøgletallene via elektroniske indberetningsskemaer, der udsendes pr. fra Trafikstyrel- Side 1 (17)

2 sen. Der fremsendes et indberetningsskema for hver nøgletalskategori. Hvert indberetningsskema kan være underopdelt. Indberetningsskemaerne kan også downloades fra Trafikstyrelsens hjemmeside. I indberetningsskemaerne vil det ud for de enkelte indberetningsfelter fremgå, hvad der skal indberettes. I tvivlstilfælde findes en mere fyldestgørende udfærdigelse af definitioner i denne vejledning. Er dette ikke tilstrækkeligt, kan kontaktpersonen i Trafikstyrelsen kontaktes. Såfremt trafikselskabet ikke har tilgængelige data indberettes bedst mulige skøn i oplysningsskemaerne. Ved tale om skøn anføres dette i bemærkningsfeltet. Det er vigtigt, at der ikke indføres tekst i talindberetningsfelter. For manglende oplysning efterlades feltet blank. For værdien nul indføres 0 i feltet. Tidspunktet for indberetningen af de forskellige nøgletalskategorier fremgår af tabel 1. Nøgletalskategori Offentlig buskørsel ekskl. individuel handicapkørsel (regnskab) Offentlig buskørsel ekskl. individuel handicapkørsel (budget) Indberetning Maj Oktober Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede (regnskab) Maj Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede (budget) Entreprenørforhold for offentlig buskørsel ekskl. individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede (budget) Privatbanetrafik (regnskab) Privatbanetrafik (budget) Forventede udbud Oktober Oktober Maj Oktober Maj Tabel 1: Tidsplan for dataindberetning Alle skemaerne returneres til Trafikstyrelsen i udfyldt stand primo indberetningsmåneden for den pågældende nøgletalskategori jf. tabel 1. Skemaerne sendes pr. til: 2.3 Opdatering af vejledningen Såfremt Vejledning om dataindberetning opdateres, vil dette foregå i henhold til de fastlagte principper, der findes i Bekendtgø- Side 2 (17)

3 relse om trafikselskabers indberetning af data til Trafikstyrelsens landsdækkende database om offentlig servicetrafik. Således vil alle trafikselskaber blive hørt inden eventuelle ændringer kan træde i kraft. Den nye udgave vil efterfølgende være tilgængelig på Trafikstyrelsens hjemmeside, samt blive sendt til trafikselskaberne pr Definition af nøgletal Følgende nøgletal skal indberettes indenfor de enkelte nøgletalskategorier i tabel Offentlig buskørsel ekskl. individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede (regnskab og budget) Det er vigtigt, at data relaterer til aktiviteter indenfor trafikselskabets eget geografiske område uanset hvilket trafikselskab, der er kontraktholder på ruten Passagerer Passagertal i antal rejser Passagertallet for trafikselskabets samlede bustrafik angives i antal rejser. En rejse defineres som den samlede rejse fra første påstigning til sidste afstigning uanset antal skift. Trafikstyrelsen beregner på baggrund af Transportvane Undersøgelsen (TU) påstigningsfaktoren for busrejser fordelt på trafikselskaber (interne rejser i trafikselskaberne). Påstigningsfaktoren opdateres årligt. Det står trafikselskaberne frit om de ønsker at benytte egne skøn eller den af Trafikstyrelsen beregnede påstigningsfaktor ved indberetning af antal rejser Påstigere opgjort på rutekategori Antallet af påstigere anføres indenfor trafikselskabets eget geografiske område uanset hvilket trafikselskab, ruten tilhører. Påstigere opgøres på rutekategorierne: regional-; lokal-; bybus-; åbne skolebus- og om muligt telebusruter og lignende. Regionalruter defineres som ruter finansieret af regionerne. Øvrige ruter finansieres af kommunerne. Åbne skolebusruter er ruter der er åbne for alle brugere, men som har en køreplan, der helt er tilpasset skolernes ringetider og derfor som oftest ikke har kørsel i skolernes ferieperioder. Hvis det ikke er muligt at udskille telebusvirksomhed og lign. anføres i bemærkning, hvor disse er inkluderet. Side 3 (17)

4 3.1.2 Udbudt og ikke-udbudt kørsel Andelen (køreplantimer) af den udbudte og ikke-udbudte (kørsel i egendrift) kørsel opgøres i forhold til den samlede mængde kørsel indenfor trafikselskabets eget geografiske område Udgifter og årsværk til offentlig buskørsel for trafikselskabet Samlede udgifter til offentlig buskørsel for trafikselskabet Angives som trafikselskabets samlede udgifter forbundet med offentlig buskørsel inkl. telebus, ekskl. individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede. Udgifterne skal opgøres netto som udtryk for betalingen for det transportarbejde, der udføres indenfor trafikselskabets eget geografiske område. Samlede udgifter for trafikselskabet opgøres som driftsudgifter (inkl. løn) (jf ), salgsudgifter (inkl. løn) (jf ) og administrationsudgifter (inkl. løn) (jf ). I REGNSKAB underopdeles driftsudgifter, salgsudgifter og administrationsudgifter i yderligere poster. Underopdelingen udelades ved BUDGET indberetningen Driftsudgifter Driftsudgifter (inkl. løn) for offentlig buskørsel ekskl. individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede inkluderer nedenfor listede poster. Kontraktudgifter: Kontraktbetalingen omfatter både udbudt kørsel og ikke-udbudt kørsel (kørsel i egendrift). Herunder også betaling/refusion vedrørende bod/bonus-ordninger, samt ikke planlagt dublering. Kontraktbetalingen underopdeles i tre: [a] som er den samlede kontraktbetaling direkte til de entreprenører trafikselskabet har kontrakt med. Fra dette fratrækkes [b] den kørsel, som udføres med egne ruter i andre trafikselskabsområder. Endelig tillægges [c] betaling til andre trafikselskaber for den kørsel de har kontrakt for i trafikselskabets område (dvs. betaling for kørsel udført af andre trafikselskaber). Dermed fremkommer samlet nettokontraktbetaling, der er udtryk for udgifter for den kørsel, der udføres indenfor trafikselskabets geografiske område. Edb-omkostninger: Udgifter der direkte er knyttet til busserne. F.eks. udgifter til drift af PC eller andet udstyr i bussen som betales direkte af trafikselskabet. Chaufførlokaler: Udgifter til pauselokaler for chauffører opgøres netto dvs. inkl. evt. indtægter der modtages fra operatørerne for leje af lokalerne. Side 4 (17)

5 Billetteringsudstyr: Udstyr til billettering i bussen. F.eks. udgifter til stempelautomater. Billettaske, møntbord og møntholder vil som regel være inkluderet i kontraktbetalingen og skal derfor ikke opgøres her. Radioudstyr: I det omfang det er trafikselskabet er stiller udstyr til radiokommunikation til rådighed for busserne. Trafiktjeneste inkl. billetkontrol: Udgifter til personalet i marken. Opgaverne kan omfatte kvalitetskontrol, billetkontrol, reparation og vedligeholdelse, skift af stoppestedstavler mm. Alle udgifter inkl. løn, evt. husleje, driftsudgifter. Stoppesteder: Udgifter til opsætning, udskiftning, vedligeholdelse mv Salgsudgifter Salgsudgifter (inkl. løn) for offentlig buskørsel ekskl. individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede omfatter følgende poster. Provision: Udgifter til andres salg af rejsehjemmel (operatører, butikker, DSB) fratrukket egne provisionsindtægter for salg af DSB rejsehjemmel. Kan bogføres som modregning i trafikindtægten fra DSB. Hvis provision opgives som indtægtsreduktion skal dette angives i bemærkningsfeltet. Markedsføring og information inkl. køreplaner: Al form for markedsføring og information herunder elektroniske informationstjenester og trykning af køreplaner. Betalinger til fællesskaber bus/tog, rejseplan, trafikselskaberne. Udgifter til passagertællinger. Rejsehjemmel: Trykning af billetter og kort. Kundecenter: Løn og direkte driftsudgifter, herunder evt. husleje til medarbejdere, der giver kunderne trafikinformation. Der beregnes ikke overheadomkostninger (andel af fællesudgifter). Salg og distribution: Løn og direkte driftsudgifter til medarbejdere der arbejder med salg, administration og distribution af billetter og kort. Der beregnes ikke overheadomkostninger (andel af fællesudgifter). Alle udgifter som ville falde bort, hvis der ikke var billetter og kort i busserne. Drift af busterminaler/rutebilstationer: Alle driftsudgifter vedr. egne terminaler fratrukket evt. lejeindtægter. Herunder udgifter til personale der betjener terminalen. Lejeudgifter til tilsvarende kortsalgssteder og løn og driftsudgifter til personale ansat her. Side 5 (17)

6 Rejsekort: Alle udgifter (inkl. løn) til rejsekort i det omfang de optages i regnskabet. Der kan være forskellig praksis på anlægsinvesteringer. Omfatter distributionsafgift, omsætningsafgift, rejseafgift, drift af decentralt udstyr Administrationsudgifter Administrationsudgifter (inkl. løn) for offentlig buskørsel ekskl. individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede omfatter følgende poster. Bygninger og inventar: Husleje, drift/vedligeholdelse, køb af inventar, el/vand/varme. Konsulenter, revision, advokat: Alle konsulentudgifter som ikke er medregnet i en af ovenstående udgiftskategorier. Møder, rejser. EDB: Drift af PC, netværk, servere, indkøb af Pc er, licenser, udvikling og drift af systemer. Kontor, telefon, mv. Personale og uddannelse: Udgifter til personale ud over løn. Kantine, sociale arrangementer, uddannelse Løn: Alle bogførte lønudgifter til administration inkl. pensionshensættelser. Renter: Renter der udgiftsføres i regnskabet. Ej specificeret: Der tilstræbes at alle udgifter indgår i specifikationen. Evt. rest placeres her Antal årsværk Antal årsværk udspecificeres på personalekategorierne: trafikkontrollører; administrationsmedarbejdere; medarbejdere til administration af indtægtsdækket virksomhed; og andre for buskørsel ekskl. individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede Passagerindtægter Passagerindtægterne skal opgøres netto som udtryk for det transportarbejde, der udføres med bus indenfor trafikselskabets eget geografiske område. Der skal derfor fratrækkes indtægter for egen kørsel udenfor trafikselskabets område og tillægges indtægter for kørsel med et andet trafikselskabs busser indenfor trafikselskabets område. Betaling til togoperatører for trafikselskabets takstområde (tidligere indenamts togrejser) og indtægter fra privatbaner skal ikke medregnes. Side 6 (17)

7 Samlede passagerindtægter fra busdrift Samlede passagerindtægter angives som: Passagerindtægter (indtægter fra busser (inkl. Tog+) og betaling (passagerindtægter) fra togoperatører for tilslutningsbusser indenfor omstigningsområdet) Passagerindtægter fra offentlige instanser i form af kompensationer til diverse rabatordninger Andre passagerrelaterede indtægter (cykel, gods, pakker, post, mv.) Kontrolafgifter. Men ekskl. betaling til togoperatører for rejser indenfor trafikselskabets takstområde (tidligere indenamts togrejser) og indtægter fra privatbaner. For Movia ses bort fra de poster, der ikke er relevante her. Det bedes angivet i bemærkningsfeltet, hvorledes indtægtsopgørelsen afviger fra ovenstående Passagerindtægter fra offentlige instanser Angives som den del af de samlede indtægter (jf ), der gives fra de offentlige instanser i relation til rabatordninger. Udspecificeres på de enkelte rabatordninger. For Movia vil takstsamarbejdet i Hovedstadsområdet betyde, at ikke alle poster kan udspecificeres, men så vidt muligt det lader sig gøre, bedes posterne angivet Indtægter i form af tilskud Angives som indtægter i form af tilskud fra offentlige instanser til drift og fællesudgifter af offentlig buskørsel inkl. telebus, ekskl. individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede. Udgangspunktet er at: samlede udgifter = samlede passagerindtægter + samlede tilskud I REGNSKAB angives endvidere det beløb ejerne (regioner og kommuner) skulle betale mere, hvis de i året skulle dække trafikselskabets underskud eller det beløb der er i overskud som tilbagebetales senere til ejerne. Se nedenstående eksempel. Eksempel: Tilskud og passagerindtægter er begge budgetteret til 1.000, mens samlede udgifter er budgetteret til Tilfælde A: Udgifterne stiger til med uændrede passagerindtægter. Tilskuddet bør derfor opgøres til Der er således tale om et underskud på 100 i forhold til det tilskud som trafiksel- Side 7 (17)

8 skabet reelt modtager fra kommuner/regioner. Dette underskud opkræves (efterreguleres) på et senere tidspunkt. Tilfælde B: Udgifterne falder til med uændrede passagerindtægter. Tilskuddet bør derfor opgøres til 900. Der er således tale om et overskud på 100 i forhold til det tilskud som trafikselskabet reelt modtager fra kommuner/regioner. Dette overskud fordeles ud (efterreguleres) til ejerne på et senere tidspunkt. Eksempel: Passagerindtægter Tilskud Udgifter Efterregulering Budget Tilfælde A Tilfælde B Hvis der er andre finansieringskilder (f.eks. træk på kassebeholdning ) så udgifter ikke bliver lig tilskud + indtægter, anføres dette i bemærkningsfeltet Indtægter i form af tilskud opdelt på regioner Angives på regioner. Den planlagte efterbetaling/tilbagebetaling vedrørende året angives i kolonnen Efterregulering. Årstal for efterregulering anføres af trafikselskabet Indtægter i form af tilskud opdelt på kommuner Angives på kommuner. Den planlagte efterbetaling/tilbagebetaling vedrørende året angives i kolonnen Efterregulering. Årstal for efterregulering anføres af trafikselskabet Busruter Følgende nøgletal skal for hver rute indberettes per finansierende myndighed. For ruter der kører i flere kommuner/regioner, vil det derfor være nødvendigt at indberette flere rækker pr. rute i indberetningsskemaet. Side 8 (17)

9 3.1.6.a Rutenummer Rutenumret for ruten anføres. Hvis det ikke er muligt at udskille enkeltruter for et bybussystemer angives i stedet klynge af bybusruter. I disse tilfælde angives, hvilke ruter klyngerne dækker over b Rutekategori Rute angives på kategorierne: regional, lokal, bybus, åbne skolebus, og telebus og lign. (jf. pkt ) c Finansierende myndighedstype Det angives om finansierende myndighed er region eller kommune d Navn på finansierende myndighed Navn på finansierende myndighed angives e Kontraktholdende trafikselskab Navn på trafikselskab som er kontraktholder på ruten angives f Antal busser Angives som antal busser, der indgår i den køreplanlagte drift indenfor trafikselskabets eget geografiske område, uanset hvilket trafikselskab ruten tilhører, pr. 31. dec. pågældende år, ekskl. køreplanlagte dublinger. Reservebusser indgår ikke i opgørelsen. Kontrakthaver på trafikselskabskrydsende kørsel udarbejder en fordelingsnøgle for antal busser på de konkrete ruter og meddeler antallet af busser til relevante trafikselskaber. På denne måde kan hvert trafikselskab angive antal busser indenfor eget geografiske område. Antal busser angives med to decimaler og det anføres om der er tale om skøn (s) eller faktuel oplysning (f) g Udbudte busser Udbudte busser er busser på entreprenørkontrakter, mens ikkeudbudte busser er busser i egendrift. For hver rute og finansierende myndighed angives hvor mange procent af det samlede antal busser, der er udbudt. Anføres i hele procent. Er alle busser på ruten udbudt anføres 100 er alle i egendrift anføres h Handicapvenlige busser Handicapvenlige busser inkluderer laventrébusser, lavgulvsbusser, busser med lift og andre typer, hvor der er foretaget handicapvenlige foranstaltninger. Side 9 (17)

10 For hver rute og finansierende myndighed opgøres hvor mange procent af det samlede antal busser der er handicapvenlige. Anføres i hele procent. Er alle busser på ruten handicapvenlige anføres 100, hvis ingen anføres 0. Endvidere anføres om der er tale om skøn (s) eller faktuel oplysning (f) i Køreplantimepris Køreplantimepris angives for hver rute og finansierende myndighed som gennemsnitlig entreprenørudgift pr. køreplantime j Realiserede/planlagte køreplantimer I BUDGET angives pr. rute og finansierende myndighed antallet af planlagte køreplantimer og i REGNSKAB angives antallet af realiserede køreplantimer. Planlagte køreplantimer angives som det antal timer, der fremgår af køreplanen indenfor trafikselskabets eget geografiske område, uanset hvilket trafikselskab der er kontraktholder. Der medtages køreplanlagte dublinger. Timerne opgøres pr. rute og finansierende myndighed. Realiserede køreplantimer angives som ovenstående, men omfatter kun de køreplantimer, der reelt er gennemført k Ikke-realiserede køreplantimer Ikke-realiserede køreplantimer angives som aflyste/udgåede køreplantimer pr rute og finansierende myndighed l Påstigere Antal påstigere indberettes pr. rute og finansierende myndighed. Påstigere på regionale ruter indberettes på ruter og regioner. For øvrige ruter indberettes antal påstigere på rute- og kommuneniveau. 3.2 Entreprenørforhold for offentlig buskørsel ekskl. individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede (budget) Entreprenørforhold opgøres på baggrund af indgåede kontrakter inkl. telebusvirksomhed og lign., men ekskl. individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede. Entreprenørstatistikken indberettes ved: at benytte status for september måned (indeværende år) og gange dette med 12. Antal entreprenører angives efter størrelse (antal busser pr. entreprenør). Side 10 (17)

11 Køreplantimer angives som de timer, den enkelte entreprenør forventes at have kontrakt på med trafikselskabet, også kørsel udenfor trafikselskabets eget geografiske område. Kontraktsum angives som den forventede betaling. Hvis kontraktsummen indeholder udgifter til andet end busdrift, bedes dette anført i bemærkningsfeltet. Antallet af busser angives som de busser, der indgår i kontraktkørslen ved begyndelsen af indberetningsåret. Reservebusser indgår ikke i opgørelsen. 3.3 Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede (regnskab og budget) Visiterede personer Angives som antallet af personer, der pr. 31. dec. var godkendt til trafikselskabets ordning for individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, herefter benævnt som handicapordningen. De visiterede opdeles efter køn, alder, samt i hvilken grad der er behov for kørestolsegnede vogne. I budgetindberetningen angives blot antal visiterede personer, og i hvilken grad der er behov for kørestolsegnede vogne Turstatistik Der angives det samlede antal enkeltture, hvor visiterede personer befordres fra et sted til et andet. Personkilometer angives som produktet af de visiterede personers ture og trafikselskabets længdedefinition af de enkelte ture. Dvs. ekskl. evt. omvejskørsel grundet opsamling af andre rejsende. Samlet tidsforbrug angives som summen af de enkelte visiteredes tid forbundet med turen, inkl. tid til på- og afstigning. Turlængde og tidsforbrug fordeles på intervaller. Tidsforbrug udelades i budgetindberetningen. Hvis oplysninger vedr. turstatistik er skønnede størrelser, bedes det angivet under bemærkninger i skemaet Samlede udgifter De samlede udgifter omfatter entreprenørudgifter og administrationsudgifter herunder lønsumsudgifter, udgifter til kontorhold og udgifter til bestillingscentral (ekstern og intern) mv.. Såfremt det ikke kan lade sig gøre at udskille disse udgifter til handicapordningen fra andre aktiviteter, bedes udøvet bedst mu- Side 11 (17)

12 lige skøn for udgifterne. Ved angivelse af skøn bedes dette anført i bemærkningsfeltet. Endvidere angives antal årsværk for administrative medarbejdere indenfor handicapordningen Entreprenørudgifter Angives som den totale afregning med entreprenørerne, der er forbundet med handicapordningen. Opgøres på vognkategorier (taxa, busser, andre). I Budgetindberetningen udelades opdeling på vognkategorier Passagerindtægter Angives som brugerbetalingen. Opgøres på de forskellige indtægtskilder (abonnement, turbetaling, mv.). Hjælperbetaling er betaling fra hjælpere, der er med på turen for at hjælpe den visiterede, f.eks. ind og ud af bilen. Ledsagerbetaling er betaling for ledsagere, der kan være venner eller familie, der ikke har til opgave at hjælpe den visiterede. I Budgetindberetningen udelades opdeling på passagerindtægtskategorier Offentlige tilskud Angives som indtægter i form af tilskud fra kommuner til handicapkørsel. Angives på kommune niveau. Udgangspunktet er at: bruttoudgifter = samlede passagerindtægter + samlede tilskud Endvidere angives det beløb ejerne (regioner og kommuner) skulle betale mere, hvis de i året skulle dække trafikselskabets underskud eller det beløb der er i overskud som tilbagebetales senere til ejerne. Se eksempel i pkt I Budgetindberetningen udelades indberetning af data for efterregulering af tilskud Ankeinstans Her angives, om der er mulighed for få revurderet sin visiteringsansøgningen i tilfælde af afslag. Indberettes kun for Regnskab Hjælpere og ledsagere Her angives, hvordan handicapordningen er organiseret med henblik på transport af hjælpere og ledsagere. Side 12 (17)

13 - Hjælpere er med på turen for at hjælpe den visiterede, f.eks. ind og ud af bilen. - Ledsagere kan være venner eller familie, der ikke har til opgave at hjælpe den visiterede. Indberettes kun for Regnskab Bestillingspraksis Her angives, hvortil der skal rettes henvendelse ved bestilling af ture. Bestillingspraksis opdeles på hhv. korte og lange ture efter trafikselskabets egen definition. Definitionen bedes anført i bemærkningsfelterne. Indberettes kun for Regnskab Kørselsperiode Her angives i hvilket tidsrum på dagen, det normalt er muligt at blive befordret, samt om der er dage, der adskiller sig derfra, og i så fald hvordan. Indberettes kun for Regnskab Tildeling af ture Her angives, hvordan turtildelingen er organiseret (årligt, tilkøbsmuligheder). Indberettes kun for Regnskab Dør-til-dør kørsel Her angives, hvordan trafikselskabet definerer dør-til-dør -kørsel (kantsten-til-kansten, gadedør-til-gadedør, entredør-til-entredør (trappetransport)). Indberettes kun for Regnskab Brugerbetalingspraksis Her angives, hvordan brugerbetalingen for handicapordningen er organiseret (betaling månedsvis, kvartalsvis, efter hver tur mv.). Indberettes kun for Regnsskab Abonnement Angives som prisen på at abonnere på handicapordningen Turafhængig brugerbetaling Her angives, hvordan brugerbetalingen beregnes for den enkelte tur. Såfremt der er et fast startgebyr/minimumsbetaling for en tur, oplyses hvad der er inkluderet heri (et vist antal minutter, zoner, kilometer el. andet). Side 13 (17)

14 I tilfælde af, at der er behov for uddybende bemærkninger, eller at der i trafikselskabet findes andre former for brugerbetaling, angives dette under Anden brugerbetaling Hjælper-/ledsagerbetaling Her angives om, og i så fald hvor meget, der betales for hjælpere og ledsagere, der er med på turen Tilkøb af ture Her angives, hvad det koster at bestille en tur udover de tildelte ture for det gældende abonnementet Eventuelle øvrige bemærkninger Her kan angives andre relevante forhold. 3.4 Privatbanetrafik (regnskab og budget) Hovedvinklen for privatbanetrafikstatistikken er, at indberetningen ses fra trafikselskabets side. Dvs. privatbanen opfattes som operatør (på linje med entreprenør for offentlig buskørsel) i relation til trafikselskab og offentlige myndigheder. Privatbanetrafik opgøres for hver oprindelig privatbanestrækning, der drives i trafikselskabet (fem i Jylland, en på Lolland og syv på Sjælland): Skagensbanen (Skagen Frederikshavn) Hirtshalsbanen (Hjørring Hirtshals) Lemvigbanen (Vemb - Lemvig Thyborøn) Odderbanen (Odder Århus) Vestbanen (Varde - Oksbøl - Nørre Nebel) Lolandsbanen (Nykøbing F. Nakskov) Østbanen (Køge-Rødvig, Køge-Faxe Ladeplads) Odsherredsbanen (Holbæk-Nykøbing Sj.) Tølløsebanen (Holbæk Tølløse Slagelse) Frederiksværkbanen (Hillerød Hundested) Gribskov - og Hornbækbanen (Helsingør Gilleleje Hillerød, Tisvildeleje Hillerød) Lille Nord (Hillerød Helsingør) Nærumbanen (Nærum Jægersborg) Side 14 (17)

15 3.4.1 Passagerer Angives som antallet af påstigere og personkm pr. strækning. Personkm opgøres som produktet af antallet af påstigere og antallet af kilometer, de enkelte personer har tilbagelagt pr. år pr. strækning. Evt. erstatningskørsel med bus medregnes hvis erstatningskørslen forekommer i længerevarende periode. Har trafikselskabet ikke data for denne erstatningskørsel, oplyses dette under bemærkning Togkilometer I REGNSKAB angives antallet af realiserede tog- og togsætkm, der bliver kørt på de enkelte strækninger i henhold til køreplanen, i BUDGET angives pr. strækning antallet af planlagte tog- og togsætkm. Togsætkm er tilsvarende togkm, med den forskel, at der tælles dobbelt, hvis der f.eks. kører 2 togsæt i togstammen. Hvis der ikke op/ned-formeres vil togkm være lig togsætkm, hvilket også indberettes. Evt. erstatningskørsel med bus medregnes hvis erstatningskørslen forekommer i længerevarende periode. Har trafikselskabet ikke data for denne erstatningskørsel, oplyses dette under bemærkning Antal togsæt Et togsæt defineres som: En togvogn som kan medtage passagerer og køre ved egen drift; eller Et antal permanent sammenkoblede togvogne som kan medtage passagerer og kører ved egen drift. Opgøres på typer pr. strækning Antal køreplantimer I REGNSKAB angives antallet af realiserede køreplantimer, der bliver kørt på de enkelte strækninger i henhold til køreplanen. I BUDGET angives pr. strækning antallet af planlagte køreplantimer Udgifter for trafikselskabet i relation til privatbanetrafikken Samlede udgifter for trafikselskabet i relation til privatbanetrafik opgøres som udgifter til kontraktbetaling, administrationsudgifter i trafikselskabet relateret til privatbanen (inkl. løn), og evt. andre udgifter. Side 15 (17)

16 Udgifter i forbindelse med tjenestemandspensioner udelades i indberetningen. Opgøres pr. strækning Passagerindtægter Samlede passagerindtægter angives som summen af: Passagerindtægter fra billetter og kort, mv. Passagerindtægter fra offentlige instanser i form af kompensationer til diverse rabatordninger (uddannelseskort, SU-kort, blinde/svagtseende, efterlønsrabatter, børnerabatordninger, værnepligtskort, (førtids-)pensionistrabat, skolekort, mv.) Opgøres på strækninger Indtægter i form af tilskud (drifts og infrastruktur) Angives som indtægter i form af tilskud fra offentlige instanser (regioner og evt. kommuner) til drift og til infrastruktur (anlægsog investeringstilskud) af privatbanen. Udgangspunktet er, at: Samlede udgifter = samlede passagerindtægter + samlede tilskud Endvidere angives det beløb som på senere tidspunkt efterreguleres mellem trafikselskab og ejere, således at samlede udgifter er lig summen af samlede tilskud og samlede passagerindtægter for indberetningsåret. For eksempel jf. pkt Indtægt i form af tilskud under offentlig buskørsel. Opgøres på strækninger Kontakttype Her angives hvilken kontrakttype der benyttes, herunder om der er tale om en bruttokontrakt eller en nettokontrakt. Bruttokontrakt: Her modtager operatøren en fast betaling (kontraktbetaling) for den udførte kørsel. Nettokontrakt: Her modtager operatøren en fast grundbetaling (kontraktbetaling) samt passagerindtægterne. Opgøres på strækninger Antal beskæftigede ved privatbanen Angives som årsværk og omregnes derfor til antal fuldtidsbeskæftigede, der er ansat hos privatbanen pr. år. Side 16 (17)

17 Antal beskæftigede ved trafikselskabet i relation til privatbanen Angives som antal årsværk omregnet til antal fuldtidsbeskæftigede pr. år, der er ansat hos trafikselskabet i relation til privatbanen. Antal årsværk udspecificeres på personalekategorierne administrationsmedarbejdere og andre. 3.5 Forventede udbud i trafikselskaberne Forventede udbud baseret på forventninger for de næste 10 år angives, inklusiv genudbud. De forventede udbud opdeles på tre kontrakttyper: A-kontrakt: Kontrakt, der bruges til de almindelige busruter. B-kontrakt: Forenklet kontrakt, for faste ruter med ringe kørselsomfang og få passagerer (oftest åbne skolebusruter, dvs. skolebusruter der kan medtage almindelige passagerer). C-kontrakt: Forenklet kontrakt for telebusruter. For hvert ikrafttrædelsesår angives: kontrakttype, antal køreplantimer, antal kontraktbusser (i køreplan), andel af trafikselskabets samlede kørsel (i procent), forventet kontraktlængde (angives i hele år) og option (angives i maksimal år). Side 17 (17)

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008 Opdateret 20. november 2010 Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008 Udgifter Movia BAT Fynbus (2) Sydtrafik Midttrafik (3) Driftsudgifter

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009 6. oktober 2010 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel,

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 27. januar 2015 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, budget

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2015 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2015 23. september 2016 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold 5 Offentlig buskørsel, regnskab 2015 5 Nøgletal for offentlig buskørsel,

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010 24. oktober 2011 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2014

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2014 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2014 20 august 2015 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab 2014

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2013

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2013 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2013 12. november 2014 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

2. Trafikselskabets budget 2011

2. Trafikselskabets budget 2011 3 1-21-3-09 2. ets budget 2011 Resumé ets budget til administration og fællesaktiviteter for 2011 skal godkendes af Bestyrelsen på mødet 10. september 2010. Set i lyset af krav om nulvækst og effektiviseringer

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016 29. januar 2016 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 1 Offentlig buskørsel, budget

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016 Nøgletal for privatbanerne Budget 2016 26. januar 2016 1 Nøgletal for privatbanerne Indhold Indhold Indledende om privatbanestatistik 2 Nøgletal for privatbanerne 5 2 Nøgletal for privatbanerne Indledende

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007 Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007 Udgifter Movia BAT Fynbus (1) Sydtrafik Kontraktbetaling 2.335,6 36,3 406,5 436,3 1.078,0 466,4

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2015 19. september 2016 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i kr.)

Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i kr.) Nøgletal for handicapkørsel Regnskab 2007 Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i 1.000 kr.) Bruttoudgifter (1) Entreprenørudgifter Movia BAT Fynbus Sydtrafik

Læs mere

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017 Trafikkøbsrapport lokalbaner 2012-2016 Trafikselskabet Movia august 2017 Indledning Alle myndigheder, der indkøber offentlig servicetrafik, er, i medfør af EU Forordning nr. 2016/2338 (PSOforordningen),

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2013

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2013 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2013 15. oktober 2014 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Handicapkørsel Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel

Handicapkørsel Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7044 Fax 3338 1439 mni@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Handicapkørsel 2009 Den individuelle handicapkørsel udføres af erne, som jf. Lov om er, 11,

Læs mere

Tabel 2 Efterregulering af kommunale tilskud pr. trafikselskab (i kr.) (1), handicapkørsel, regnskab 2008

Tabel 2 Efterregulering af kommunale tilskud pr. trafikselskab (i kr.) (1), handicapkørsel, regnskab 2008 Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud pr. trafikselskab (i 1.000 kr.), handicapkørsel, Bruttoudgifter (1) Entreprenørudgifter Movia BAT Fynbus Sydtrafik (2) Midttrafik (3) Taxi-bevilling 64.256

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2017

Handicapkørsel. Statistik, budget 2017 Handicapkørsel Statistik, budget 2017 14. maj 2017 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2014 12. august 2015 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2012-2022 20. september 2011 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2012-2022 Trafikselskabernes samlede forventede udbud

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2014-2024 21. november 2013 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2014-2024 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010 Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 3338 1439 mni@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010 Notat Journal T214-000002 Dato 08.06.2010

Læs mere

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Holbæk Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011

Læs mere

Tabel 1: Faxe Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Faxe Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2011 for

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Køge Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Køge Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2016-2026 22. juni 2015 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2016-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 16. maj 2006 revideret 23. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn I bilag 1 er vist forslag til budget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i

Læs mere

Offentlig buskørsel, regnskab 2008

Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafikstyrelsen.

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Tabel 1: Roskilde Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Roskilde Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Tabel 1: Greve Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Greve Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Greve Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 GreveKommune - Følgebrev til regnskab 2011 for

Læs mere

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009.

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009. Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. maj 2010 Ballerup Kommune - Regnskab 2009 for Trafikselskabet

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia Til Guldborgsund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Guldborgsund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren - Oktober 2010 11. oktober 2010 3 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Tabel 1: Brøndby Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Brøndby Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Brøndby Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Brøndby Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet

Læs mere

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes: Udkast Bekendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige servicetrafik, der udføres inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber,

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Egedal Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Egedal Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Slagelse Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Slagelse Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Varde Kommune Busdrift Bus indtægter 5.931 5.425 506 9% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg i bussen

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Hillerød Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Hillerød Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hillerød Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Kalundborg Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Esbjerg Kommune Busdrift Bus indtægter 32.519 29.673 2.846 10% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg

Læs mere

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Til Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Regnskab 2009 (det samlede regnskab for Trafikselskabet Movia)

Regnskab 2009 (det samlede regnskab for Trafikselskabet Movia) Til Hørsholm Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. maj 2010 Hørsholm Kommune - Regnskab 2009 for Trafikselskabet

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. maj 2012 Region Sjælland - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Nikolaj Beer Eriksen 04 Estimat 1 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Til Holbæk Kommune. 29. april Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Holbæk Kommune. 29. april Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012

Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012 Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012 Overslagsår 2014-2016 i budget 2013 Indledning I dette notat, beskrives ændringerne for overslagsår 2014-2016 i budget 2013.

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Til Vordingborg Kommune. 29. april Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Vordingborg Kommune. 29. april Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Vordingborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Vordingborg Kommune - Følgebrev

Læs mere

Til Sorø Kommune. 08. februar Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Sorø Kommune. 08. februar Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Sorø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Til Faxe Kommune. 29. april Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Faxe Kommune. 29. april Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2013

Læs mere

Tabel 1: Rødovre Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Rødovre Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Rødovre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Rødovre Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet

Læs mere

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet:

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet: Til Sorø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. januar 2012 Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013

Læs mere

Til Ringsted Kommune. 29. april Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ringsted Kommune. 29. april Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ringsted Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Furesø Kommune. 08. februar Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Furesø Kommune. 08. februar Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2011

Handicapkørsel. Statistik, budget 2011 Handicapkørsel Statistik, budget 2011 8. december 2010 3 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 5 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel 5 Økonomiske nøgletal 7 Rejsenøgletal 8 Årrækker 9 Takster

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Sorø Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Sorø Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Sorø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Frederikssund Kommune - Følgebrev

Læs mere

Albertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Albertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Albertslund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Albertslund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune- Følgebrev til Basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune- Følgebrev til Basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 17. januar 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune- Følgebrev til Basisbudget

Læs mere

Holbæk Kommune. Oktober Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Holbæk Kommune. Oktober Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013,

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia - Kommune

Læs mere

Køge Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Køge Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia Køge Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. juli 2011 Køge Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016 Handicapkørsel Statistik, budget 2016 29. januar 2016 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Rødovre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler JSH Direkte 36 13 15 49 Fax 36 13 16 97 JSH@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Rødovre Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere